• Ingen resultater fundet

Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?"

Copied!
4
7
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

d e n sid ste m u li g h e d , d e r vil v æ re mest ig a n g s æ tte n d e , m e n j e g vil også k u n n e gå v a r m t in d for en k o m b i n a t i o n a f d en sidste og n æ s tsid ste m u lig h ed .

Alle la n d e ts a m t s a r k i v r å d vælger h v e r t 4.

å r b l a n d t sine m e d l e m m e r 4 eller 8 r e p r æ ­ s e n t a n t e r til S ta te n s A rk iv n æ v n .

I n æ v n e t s id d e r også r e p r æ s e n t a n t e r for rigsarkiv et, la n d s a r k iv e rn e og for de k o m m u ­ nale in te r e sse o rg a n isa tio n e r.

S L A er p la c e re t u d e p å d i a g r a m m e t s v e n ­ strefløj, som d et foreningspolitiske o r g a n , d e r h a r til op g av e a t in sp ire re og kritisere det lovfæstede arkivvæ sen, så vi ikke risikerer, d e t te e n d e r i form alism e.

D a n s k k u ltu r h is t o ri s k M u s e u m s f o re n in g spiller en tilsv aren d e , helt u u n d v æ r lig rolle i d e n d a n s k e m u s e u m s s t r u k t u r .

D e r er m a n g e sk ønhedsfejl og u afkla re de o m r å d e r i d e n d a n s k e m u s e u m s v e rd e n , som je g h a r b r u g t til forbillede i d e tte forslag. H elt a n d r e forbilleder og m o d e lle r vil m å sk e være la n g t b ed re , m e n lad os n u u n d e r alle o m ­ s tæ n d ig h e d e r få en lokalarkiv lo v.

Arne Gam m elgaard:

J a , vi skal h a v e en lo kalarkiv lo v, m e n ikke lige m e d d et første. D e t er m e g e t n a t u r l ig t og m e ­ get vigtigt, a t vi stiler efter legale r a m m e r for lo k a la r k iv a rb e jd e t, m e n det skal ikke ske, før tiden er m o d e n , og d e t er d e n ikke e n d n u .

F o r at a r g u m e n t e r e for d e t te s y n s p u n k t er d e t k u n n ø d v e n d i g t a t spørge lidt retorisk, hvorfor i a l v e r d e n k u n en del a f d e n sa m le d e n a tio n a l e a r k iv m æ n g d e skulle være b esk y tte t a f lo v b e ste m m e lse r, m e n s en a n d e n del skulle ligge å b e n for alle vin de. J a , et sv a r k u n n e n atu rlig v is være, a t d e n n e a n d e n del er a f m in d r e v æ r d og ikke lovgivning væ rdig. M e n al d e n s t u n d d e t u m i d d e l b a r t k an k o n sta te re s, at ar k iv a lie rn e i de to a r k iv t y p e r i vid u d ­ s tr æ k n i n g o m f a t t e r nø ja g tig de s a m m e m a t e ­ rialer og ty p e r a f arkivalier, h o ld e r t a n k e g a n ­ gen ikke. M e n d a d e r a lts å ikke er no g en lov­

g iv ning for de loka lhistoriske arkiver, er d et n a tu rlig v is ikke tilstræ kkeligt b a r e at a r g u ­

m e n te r e b a g v e n d t. D e r skal en d o k u m e n t a ­ tion p å b o rd e t, og for at n å frem til den, m å m a n tage sit u d g a n g s p u n k t i det, d e r er sket i d a n s k s a m fu n d s liv de sid ste p a r årtier.

E r d e r noget m u li g t bevis for s a m m e n h æ n ­ gen m e lle m p å d e n ene side c e n traliserin g s- og r a tio n a lis e rin g s b ø lg e n fra 60-erne in k lu s i­

ve k o m m u n a l r e f o r m e n og p å d e n a n d e n side sk a b else n a f ca. 300 lo kalhistoriske ark iv e r i n ø ja gtig d e n s a m m e perio de? J e g tr o r nok, d e r er en s a m m e n h æ n g , og j e g tro r også, det vil væ re forh old svis let at d o k u m e n t e r e den.

J e g vil do g h e r nøjes m e d at slutte, at d e n n e rev o lu tio n i d a n s k ark iv v æ sen vel ret n a t u rl ig t m å hav e en lo vgivning til følge. I d e e lt set er d e n r a m m e , som er lagt for d et sta tslige a r ­ kivvæsen tilstrækkelig til a t sikre de a r k i v a ­ lier, som skal sikres s a m t deres rette brug. Alt h v a d d e r ikke falder in d u n d e r d e n n e sektors tr a d itio n e lle lo vgivning m å g ern e blive u- denfor. Idee lt set, j a , og in d til n u i 1980-erne h a r d e t te vel v æ ret rigtigt, m e n d et h o ld e r ikke længere. H e r i la n d e t ser d et j o ud til, at lovgivning for et o m r å d e k o m m e r b agefter d e n udvikling og d e t in d h o ld , d e n skal gælde.

D e t er nok godt s å d a n og i fin o v e r e n s s te m ­ melse m e d d a n s k o pfattelse a f in dividets ret og s ta te n s forpligtelser og d e n slags n a t i ­ onalpsykologisk arve gods. Lige så vel som skolevæsen og socialvæ sen sto rt set hid til h a r in d r e t t e t sig efter m e re eller m in d r e v a g t for­

m u le r e d e regler, m e n m e d et k o n k ret in d h o ld , som m a n så lø b e n d e p r ø v e r a t holde lovgiv­

nin g e n i o v e r e n s s te m m e l s e m e d, lige så vel er tiden n u - s n a r t - in d e til at d a n s k lo vgiv ning ta g e r sig p å at beskrive og d e r m e d sk a b e fa­

ste, legale r a m m e r for et s a m le t d a n s k a r k iv ­ væsen.

E t samlet d a n s k arkivvæ sen. - H vis d e r ikke fandtes nogen lovgivning, og m a n så gik i g a n g m e d en s å d a n fra b u n d e n af, er d e t jo ulogisk at forestille sig, at m a n n e t o p ville lovgive for d e n del a f a r kivvæ sene t, so m id a g er s ta tslig t og ku n for den. - E n udv ik lin g h a r fu n d e t sted, d et hele er ved at a n t a g e o v e r s k u ­ elige former: d e r vil s n a r t k u n n e lovgives. D en vældig e lo kalhistoriske ak tiv ite t er ikke stiln et af, m en p io n e rt id e n er så s m å t ved a t væ re forbi. F r a sted til sted er fo rh o ld e n e blevet

Debat

77

(2)

h a r m o n i s e r e t og k a na liseret. E l e m e n te r n e la ­ d e r sig b e n æ v n e m e d sproglige v en d in g er, som er så n o g e n l u n d e en ty d ig e. E n f orha ste t lo vgivning vil im i d le r tid sk a d e d e t hele, fordi s u b s t a n s e n i l o k a la r k iv a r b e jd e t er g o d t nok stillet, s å d a n som f o rh o ld e n e er. D e r er ikke e n d n u noget, d e r lide r sk a d e ved, a t d e r ikke findes en lovgivning for o m r å d e t.

L a n d e t er a rk iv d æ k k e t, m e n nogle arkive r er å r ti e r g am le, de nyeste h a r k n a p nok haft n o g en fødselsdag a t fejre e n d n u . D e r k o m m e r ikke flere eller k u n g a n s k e fa nye ark iv e r til de n æ r m e s te år, m e n en å rr æ k k e u d e n lo v b e­

ste m m e ls e r vil givetvis a f sig selv løse en r æ k ­ ke p ro b le m e r , som en lovgivning ikke vil k u n ­ ne klare, m e n s n a r e re gøre m e re k o m p li c e re ­ de. D e r er stæ rk e tilløb til e n s a r t e t h e d i de ca.

200 k o m m u n e r , som h a r 10.-20 000 i n d b y g ­ gere. D e t er stra k s vanskeligere, n å r tu r e n k o m m e r til de stø rr e » k ø b stæ d e r« , og h v a d m e d m a g is tr a t s k o m m u n e r n e ? ! E r d e r nogen, d e r vil d r iste sig til a t foreslå legale b e s t e m ­ m e lse r p å l o k a la r k iv o m r å d e t for d e m ? - O g in d h o ld e t? Skal de » sa m lin g e r« , som o m f a t te r såvel ark iv a lsk som m u s e a l t m a te r ia le h av e d ø d s s t ø d e t? — O g tør j e g m e d svag røst hviske:

k o m m u n e a r k iv e r ? -

N æ h , lad d e frie og f ru g tb a r e kræfters spil blo t r å d e nogle å r e n d n u . Ikke ti vilde heste, og a ltså heller ikke C l a u s B jø rn skal fa m ig til a t fre m sæ tte t a n k e r o m in d h o ld e t a f en a r ­ kivlov, al d e n s t u n d en s å d a n højst s a n d s y n ­ ligt ikke la d e r sig u d f o rm e m e d rim eligt klare bes te m m e ls e r , fordi o m r å d e t er for labilt.

D e n perio d e , som b ø r h e n g å , in d e n d e r sk rid es til lovgiv ning, » d e n p ræ le g ale p e rio ­ de«, vil u v ilkå rligt b rin g e en f r u g t b a r afkla­

r in g i s p ø r g s m å le t o m d e ek s iste re n d e a r k i ­ vers lokale s ta tu s. H e le d e t te felt, som er så broget, vil d e t v æ re sv æ rt a t give generelle r e tn in g s lin ie r for. A rkiver, som h a r eksiste ret i en årræ kke , k a n m e g e t vel være g e n s t a n d for fo r a n d ri n g e r h v a d a n g å r e je n d o m s - og o r g a ­ n isa tio n sfo rm er. D e n i g a n g v æ r e n d e udv ik lin g h a r p å d e n m å d e k la re t tils y n e la d e n d e u lø se­

lige p r o b l e m e r a f sig selv. H e le d et kom pleks a f sp ø rg sm å l, som vi alle h a r m å t t e t igennem : h v o r h ø re r vi h j e m m e h en n e ? - p å bib lioteket eller m use et? - i k æ ld e re n eller p å loftet? - p å

Debat

forenings- eller k o m m u n a l basis? - M e d egen hjæ lp og m e d lid t k o n s u le n tb is t a n d fra S L A h a r folk lokalt k la re t disse s p ø r g s m å l alene.

F orskellig t fra ste d til sted, m e n alligevel s å ­ d a n , at d e r er ele m e n te r, som m a n er fælles om. O g dem bliver der fle r e og fle re a f!

P å d e n n e b a g g r u n d er det, at j e g fin d er en lovgivning de a l le r n æ r m e s te å r forhastet. L a d tinge ne falde p å p la d s a f sig selv. E n fare ved en for la n g præ le g al p er io d e er d e t n a t u r l i g ­ vis, a t tin g g å r i fisk, at s t r u k t u r e r b r y d e r s a m m e n , in d e n d e r k o m m e r lo v b e s te m m e l­

ser, som m å ske ville h a v e fo rh in d r e t n o g et s å ­ d a n t . Eksem plifice ret ved a t e n tu sia stisk e lo­

k a l a rk iv a re r o p g iv e r i utide, a t tilgængelig- h e d s s p ø rg s m å le ts b e t y d n in g m is forstå es og s k a b e r svære p ersonlige konflikter, a t v æ r d i­

fulde ark iv a lie r g å r til g r u n d e som følge a f m a n g le n d e indsigt hos de ansvarlige . H vis d e r v a r reel fare for, a t d e n slags u h e ld ville f o re k o m m e h y p p ig e re p å g r u n d a f m a n g l e n d e lovgivning, v a r d e t selvfølgelig rigtigst a t fa et k o m m i s s io n s a rb e jd e i g a n g s n a re st, m e n ta k ­ ket være d e n energiske k u r s u s v ir k s o m h e d og a n d r e m å d e r a t d y g tig g ø re os se lv b e sta lte d e a r k iv a r e r på, er d e r g r u n d til a t h å b e , a t vi m å blive f orskå net for alt for b itre fejltagelser.

K u n hvis vi tør forlade os p å, a t vor egen, vore klienters og m a te r ia le r n e s sik k e rh e d er tilgodeset, k a n m a n forsva re a t v e n te m e d en lo vgivning, som ellers ville forebygge uheld, m is forståels er, konflikter og f ru stra tio n e r.

H v a d vin des d e r d a ved a t v en te m e d en lovgivning? F o r d e r skal v æ re en gevinst ved a t vente, ellers v a r d e r in g e n g r u n d til det.

F o rd e le n e og d e n klare n ø d v e n d i g h e d a f en lovgivning er tydelig nok, m e n er d e r fordele ved a t fa en arkivlov i 1989 i s te d e t for i 1982?

- J a , afgjort!

S om forh o ld e n e er i øjeblikket, k a n alle, a l t ­ så også de p o te n tie lle lovgivere, glæ de sig over, a t de d a n s k e lokalhistoriske a rk iv e r h v er og ét i n d g å r i et k æ m p e m æ s s ig t, l a n d s d æ k ­ k e n d e forsøgsprojekt! - D e n n e s itu a tio n er ny i d e n fo rstan d , a t d e t først er pr. 1980, vi m e d rette kan erklæ re la n d e t for ark iv d æ k k et. V ist h a r vi h v e r for sig og u n d e r t i d e n lid t i fælles­

sk a b forsøgt os frem hid in d til. M e n som for- søg ssitu atio n b e t r a g t e t er d e t først nu, d a p i ­

78

(3)

Debat

o n e r ti d e n er v ed a t e b b e ud, og d e t n a t io n a le p e rsp e k tiv er tydeligt, a t forh o ld e n e er o p ti­

m ale. H v a d e n t e n vi er a m a t ø r e r eller profes­

sionelle eller n o g et m i d t im ellem , h v a d en ten vi er heltids-, d eltids- eller fritid se n g a g e re t i a r k iv a rb e jd e t, er vi som d e lta g e re i f orsøgsar­

b e jd e t alle u lø n n e t. E n sjæ ld en, m e n fortræf­

felig situation.

E n s a m m e n lig n in g : i skolevæ senet er d e r de seneste å r ti e r og vist isæ r i forbinde lse m e d skoleloven a f 1958 og d e n b e r ø m m e lig e Blå B e tæ n k n in g ble vet g e n n e m f ø rt forsøg efter forsøg. D e r er ble vet u d fø rt forsøg m e d store og s m å p r o b le m k o m p le k s e r . F orsøg er blevet beskrevet. M a n h a r o p e r e r e t m e d forsøgs­

g r u p p e r og k o n tr o lg r u p p e r . H e le d e t v id e n ­ sk abelige a p p a r a t h a r v æ r e t kørt i stilling. R e ­ s u lt a te r n e er ble vet vejet og v u r d e r e t, kritise­

re t og f o rm u leret. D e t h a r a l t s a m m e n v æ ret g o d t og rigtigt. O g dog! O fte h a r d e im p lic e ­ r ed e p å f o rh å n d og a f let forståelige g r u n d e v æ re t in d e i en situ a tio n , so m k u n k u n n e føre til ét - d e t ø n sk e d e - re su lta t. O fte h a v d e u d v ik lin g e n o v e r h a le t forsøget, således at d e t te a l d ri g fik lov til a t g å tid e n ud. Alle forsøg er m u n d e t u d i, a t » d e tte vil koste p e n ­ ge«. Penge, d e r som oftest ikke h a r v æ re t u d ­ vej for at skaffe, og e nde lig er d e t j o en k e n d s ­ g ern in g , a t skolelovgivningen i høj g r a d h a r v æ r e t u n d e r k a s t e t politiske krav, som h a v d e så re lidet a t gøre m e d i n d h ø s t e d e p æ d a g o g i­

ske erfaringer. - 5—6 års »forsøg« p å lokalar- k iv o m r å d e t vil h a v e g a n s k e a n d e r le d e s gode betin gelser. F o rs ø g s g r u n d la g e t vil n æ p p e k u n n e form uleres, m e n alle im p lic e re d e vil til sin tid vide, h v a d d e t d re je r sig om. O g d e t er her, h u n d e n ligger b eg ra v et. D e n v elk en d te t a le m å d e o m d e t lokalhistoriske virke, a t »vi ved faktisk ikke rigtig, h v a d d e t er, og det b e k y m r e r os ku n lidet«, h a r s ta d ig en vis gyl­

d ig h e d , m e n å r for å r bliver etik e tte r n e sta d ig lettere a t placere, t e r m e r n e bliver sta d ig m e re p r æ g n a n t e , og d e t b e k y m r e r os s ta d ig m ere, a t vi ikke g a n s k e k an afgræ nse vor a r b e j d s ­ m a rk . M e n d e t te k a n vi leve m e d en tid e n d ­ nu. O g situationen er fr u g tb a r ! - D e n forsøgslig- n e n d e tilsta n d skal holdes ved lige. T r a n g e n til a t lovgive: a t o r d n e , styre og reg u le re m å holdes i ave, m e n s vore fælles er f a r in g e r bliver

in d h ø ste t. D e t er her o p g a v e n ligger de næste 5 - 6 år: I n d s a m l i n g a f d e t erfar in g sm a te ria le , som vi h v e r for sig og i fællesskab g å r og i n d ­ høster.

J e g ser m ig a lts å slet ikke i s ta n d til p å n u v æ r e n d e t i d s p u n k t a t fo rm u lere id é er om in d h o ld e t a f en arkivlov, og je g m e n e r altså heller ikke, tide n er in d e til at forsøge noget s å d a n t. D e t som tid e n er in d e til, d e t er en beskrivelse a f d e n øjeblikkelige tilsta n d i la n d e ts lo kalarkiv er. D e t er en opgave, som S L A allerede er i fuld g a n g m e d. D esv æ rre bliver d e n n e beskrivelse i første o m g a n g k u n en m e g e t n ø d tø r ftig a n a ly se a f situ atio n en . M e n d e n n e beskrivelse k u n n e d a n n e g r u n d ­ lag for en d y b t g å e n d e a n a ly se - en hvid bog.

V i g å r ikke f o rsa m lin g sh u se n e s folk eller Niels H ø j l u n d for n æ r ved a t sige, at lo ka larkivom - r å d e t m e d m i n d s t lige så god ret k u n n e fortje­

ne en tilsta ndsbeskrive lse, og a t et s å d a n t væ rk n e m t ville k u n n e fa et d o b b e l t så stort om fan g , som r a p p o r t e n o m f o rs a m lin g s h u s e ­ ne fik.

F o rs a m lin g s h u s e n e er et la n d sb y fæ n o m e n . D e t er lo k a la rk iv e rn e ikke. D e n folkelige a p ­ pel, som lo k a la rk iv e rn e r e p ræ s e n te r e r , er en ny og s p æ n d e n d e ting i v o rt sa m fu n d sliv , som nok k u n n e fortjene en fyldig til s ta n d s b e s k r i­

velse.

M å s k e er d e t godt, a t vi i d e n n e p eriode ikke u d e n vide re k a n tillade os a t foreslå for­

a n s ta l tn in g e r , som k ræ v er nye bevillinger. V i h a r - h å n d e n p å h je rte t - ingen g a r a n t i for, at d e n e n tu s ia s m e , som h idtil h a r b å r e t d e n lo­

kalhistoriske bølg e frem, vil hold e, og r a m ­ m e r n e skulle j o g e rn e pas se til in d h o ld e t, m e n n å r d e r n u re n t faktisk g å r arb e jd slø se h isto ­ rikere r u n d t ib l a n d t os, k u n n e m a n vel tillade sig a t m e ne, at de k u n n e g a v n e sig selv og d a n s k ark iv v æ sen ved a t i n d g å i et te a m , som u n d e r ledelse a f f.eks. R ig sark iv e t eller D a n s k historisk F æ lle sfore ning k u n n e u d a r b e j d e en r a p p o r t o m a r k iv s i tu a t io n e n i D a n m a r k . En s å d a n a r b e j d s g r u p p e k u n n e virke rå d g iv e n d e og v ejlede nde, og for m it eget v e d k o m m e n d e vil j e g g o d t tilføje: k o n tro lle re n d e for a r k iv e r ­ nes folk. O g ikke m i n d s t k u n n e d e r også ad d e n vej sæ ttes sk u b i reg istre rin g e n a f vore arkivalier, og d e r k u n n e å b n e s for m a n g e flere

79

(4)

Debat

m u li g h e d e r for a t b e n y t te de s a m m e a r k i v a ­ lier.

M e d et s å d a n t o r g a n vil vi m e d f o rtrø stn in g k u n n e lade d e t store la n d s d æ k k e n d e »forsøg«

f ortsæ tte nogle år, alt im ens vi ko n so lid erer og o r g a n is e r e r vide re a d d e n f r u g tb a r e vej, vi kende r, og som vi g o d t k a n følge nogle å r e n d n u - u d e n en lov og b ed s t u d e n en lov, m e n vi skal h a v e en lov, og vi skal gøre en god lov a f den, derfo r skal vi ikke forha ste os.

F o r m it eget v e d k o m m e n d e vil je g h å b e , at d e n s a m le d e lov o m d a n s k ark iv v æ sen m å fa h e n d e s m a je s tæ ts u n d e rs k r ift i d et å r 1989.

Niels-Jørgen H ansen

T a n k e n h a r v æ r e t luftet flere g a n g e i forskelli­

ge s a m m e n h æ n g e , - m e n d e r er a l d ri g k o m ­ m e t er k la rt sv a r p å sp ø rg sm å le t, - og d et er o gså svært, - al d e n s tu n d en lov vil have m u lig h e d for a t sk a b e en ræ kke g o d e r for de lokalhistoriske arkiver, m e n s a m tid i g vil den stille en ræ kke k r a v og d e r v e d rejse nye p r o ­ ble m er. D et kan derfo r blive et s p ø rg s m å l om a t v in d e på g y n g e rn e , m e n ta b e p å karussel- len.

E n sædvanlig frem gangsm åde

D e t h a r v æ ret p rø v e t før h e r i la ndet: En k reds a f in te r e sse re d e p e rs o n e r slå r sig s a m ­ m e n o m a t d a n n e en fore ning eller en a n d e n form for sa m virke. E f t e r h å n d e n sker d e r en in stitu tio n a lis e r in g , og d e t e n d e r m e d, at det offentlige o v e r ta g e r fo re ta g e n d e t og d riv e r det vide re p å go d t og on d t.

S å d a n gik d e t m e d b iblioteke rne , s å d a n er d e t g åe t m e d m u s e e r n e , og s å d a n vil d et højst sa n d s y n lig t g å m e d de lo kalhistoriske arkiver,

— de a f d e m , som ikke allerede er k o m m u n a le . Skal vi d a h a v e en arkivlov, eller s k r æ m m e r sp o r e n e fra b ib lio te k e rn e og m u se e r n e ?

F o r d e n lo k a lark iv le d er- eller m e d a r b e jd e r , d e r b e t r a g t e r »sit« arkiv som sit eget ånde lige b a r n eller » p r iv a te eje n d o m « , vil d e r u d e n tvivl være store b e t æ n k e lig h e d e r til stede, n å r

m a n ser, h v o r d a n g a m le veltjente skolelæ rere, p r æ ste r, p o s tm e s tr e o.s.v. blev s k u b b e t u d i kulde n af de nye fagfolk, — b ib lk o te k a re r såvel som m u s e u m s in s p e k tø r e r .

D et vil kræve en fan ta stis k ta k t a f begge p a r t e r at fa en o v e rg a n g til a t forløbe g nid- ningløst, og alligevel er d e t sik kert en u e n d e ­ ligt svæ r opgave, - for ikke a t sige um ulig.

M e n alt d e t te er j o en sag o m fø lelser, og følelser er som b e k e n d t ikke go d e a r g u m e n t e r , n å r m a n taler o m lovgivning. H v o r d a n skal vi da stille os til sp ø r g s m å le t o m en lo k a la rk iv ­ lov - set og v u r d e r e t ud fra saglige s y n s p u n k ­ te r — ud fra h v a d d e r vil g a v n e ark iv e rn e , a r ­ kiv a rb e jd e t og d e r m e d lo k a lhistorie n som helhed.

D er er n æ p p e tvivl om , at d e r s o m m a n via en lov forpligter p r i m æ r k o m m u n e r n e til a t sørge for, at loka lhistorisk m a te ria le b evares og gøres tilgængeligt (!) - vil m a n sa m tid i g ha v e m u lig h e d for at f o rh in d re , a t visse k o m ­ m u n e r s e n o r m e s p a r s o m m e l ig h e d (læs: n æ ­ righed) ød elæ g g e r a r k iv a rb e jd e t de p å g æ l ­ d e n d e ste d e r og d e r m e d er skyld i, a t lo k a lh i­

storiske v æ r d ie r g å r tabt.

Og derfor bør vi have en lov

Det er ingen h e m m e l ig h e d , at d e r er k o m m u ­ n e r i d e t te la nd, som e n t e n ikke kan eller ikke vil stø tte et frivilligt, u lø n n e t a r b e jd e for a t sikre g a m le billeder og p a p i r e r p å ste det, og et s å d a n t a r b e jd e kan n u ikke udføres u d e n p e n ­ ge, lige m e get h v o r stor in te resse n er hos de folk, som ta g er in itiativ et og u d fø re r a r b e jd e t vederlagsfrit. D e t m å via en lov gøres kla rt, at et lo kalhistorisk arkiv er en in stitu tio n , som tje ner b å d e d en p å g æ ld e n d e egn og hele l a n d ­ ets his to rie fo rsk n in g ved at in d s a m le og til­

gæ ngeliggøre b rik k er i d et sto re puslespil, som D a n m a r k s h i s t o r i e n er. O g d et m å h e r ­ ig e n n e m slås fast, at selv o m d e r er tale o m en frivillig in d s a ts u d e n løn og m å ske m e d p e r ­ sonlige ø k o n o m is k e ofre, så er et lo k a lh isto ­ risk arkiv ikke b a r e de p å g æ ld e n d e m e n n e ­ skers » p riv a te sa n d k a sse « , hvori de leger n o ­ get så hyggelig t h v e r a n d e n m a n d a g aften.

D eres a r b e jd e b ø r ikke h æ m m e s af, a t d et og-

80

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Alt overfladevand fra belægningen ved Skulken- borg var, i det oprindelige projekt, planlagt til, at skulle ledes i en 90 graders retningsændring, lige umiddelbart inden

Med udgangspunkt i de gennemsnittelige Net Green Score© værdier fra figur 18 og 19 samt undersøgelsens kvalitative interview data er der nogle spændende mulige perspektiver. Viden

Henrik Vejre, Tommy Dalgaard og Esben Munk Sørensen, professorer ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.. biodiversitetskrise kræver indsats nu, hvis

I alle de besøgte mediehuse er der en udtalt ambivalens over for de sociale medier – og ikke mindst af- hængigheden af deres uigennemskuelige algoritmer, som styrer, hvilke

Når cykling er medregnet tager 34% af voksne danskere mindre end 7.500 skridt om dagen og kan derfor betegnes som fysisk inaktive.. Mindre end 5.000 skridt om dagen er forbundet

I og med at kildematerialet skal forstås som et produkt af en kolonisituation, hvor der fandt en konfrontation sted mellem forskellige befolkningsgrupper, opstår der

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Figur 2: Drivhusgasudledninger knyttet til husholdningernes 2019-forbrug opdelt på forbrugskategorier.. Forbrug af biomasse til energiformål og biobrændstoffer. Danmarks forbrug

Alt overfladevand fra belægningen ved Skulken- borg var, i det oprindelige projekt, planlagt til, at skulle ledes i en 90 graders retningsændring, lige umiddelbart inden

I afsnittet ’Børn & Familie’ har vi en nyoprettet stilling ledig som daglig leder af vores Ser- viceteam. Teamet har foruden lederen 7 medarbejdere og varetager

Problemformulering: Hvilke belæg er der for intermitterende CTG ved fødsler uden kendte risikofaktorer igangsat med oral misoprostol, og hvorledes forvalter jordemoderen sit kliniske

Der er udarbejdet to vejledninger (denne samt ”Er min altan sikker?”). Hensigten med vejledningerne er at være let læselige, og være en hjælp til bygningsejere, som

Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde et mindre

Mange af disse optegnelser har givet haft ganske praktiske formål, at tjene som regnskabsoversigter, til støtte for erindringen vedrørende driften eller

[r]

I pauser og SFO-tiden er det ikke relevant at tale om elevcentreret undervisning, og civilise- ringsbestræbelserne adskiller sig fra skolens øv- rige arenaer ved at være

Dette førte til en interesse for, hvordan det så ud i Esbjerg Lægedistrikt i årene omkring år 1900.. Fra Landsarkivet

Jeg går lige ned i Netto, Peter har lungebetændelse, Mine kontaktlinser er for svage, Det bliver snart glat på vejene,. Skal