Digitaliseret af | Digitised byForfatter(e) | Author(s):Møller, Frank.Titel | Title:Stamtavle over Familien Zoffmann.Udgivet år og sted | Publication time and place:Kolding, [1900?]Fysiske størrelse | Physical extent:19 s.

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Møller, Frank.

Titel | Title: Stamtavle over Familien Zoffmann.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kolding, [1900?]

Fysiske størrelse | Physical extent: 19 s.

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work becomes public domain and can then be freely used. If there are several authors, the year of death of the longest living person applies. Always remember to credit the author

(2)
(3)

-f

T J

y m m

t f t , . , V•* ‘,J-’ ■ * i- ■ "> **•.

' É å » : Æ !&

:■■ •.

f t . ^

, 1 - . . . - ■ ■■■ ■.' ■ ■ ' ■ " > - ■ ' . , ■ • ■■-;

1 •■ ■,'■ ■ si- ., •> ;■ - ' — ■ ,.

'-r - ■ * '■ ' i4' *. .

f t f t . ' . - f t r f t f t .

... . . ' V f t > - * Y

- ••<■ £ii% •• r*"l

■ ; : • ' - f t l j ]

f t * .

' • .-c - .%

.. £#fiV;VX - ' ,T

' V . "

■ ' *.• v .

V.

■' . • ; -v - . , ;■. - r ^ r v . '.ft i ft' : f: ■:

; .../.V-ft i ,' ' ■•■•+-. ■■ “

•i--.' ,'. - m '" v \ : F * f !

'■■.'■■■

vft-W . f t ' f t f t f t ■ f t -

i- -

v / t \ J

» f t . . £ >

■:-s- •••vft

Æ O f I V Ø V

3 • f t f t ■'

v w ; ,

i 4«

^ '-’5

a ■ ' • i •

S S : \

• ' : ' ]

l/ m ______ , •>•,' '• v '

J l S l a U s

&§§s-' > \ .

v ’.:

> ( • • ■ ’' « ; - > f ^ v . ; . j t J . I f t f t f t f t - f t

f t f t . : - v : f t ' V - , ; . ; , :•:* < ■

• , :. . ■,,,.,1 A / W : - f t . A V , V i y A : ' : 4 ; f t A ; ^ V

'* ' *k

w :w :: . ' * $

» ■ m i i m i m i ' : v A A V / v y x v v / ; ; , :

BT .••i';>:> ■••(’.: • : i ' pr.- f t i / . v - w . V - \ Kv,i;t'-;:< ■•’;•• 1 !i‘r r t;;■' 111.'*,*,•.\; . ■ v .V v ,

I l ■:!::!■ i yi-.-:;:-:;>'.

■.■■■■r.1::.- .- =■-■■■■;■. ■.■(;•!•■•-v.v.V - •/,' /,

li!^:' v;

; .; .> i4 .-f p . =.ar!

f ' - i ' !!’ ■' I,!;: ■!;.!: | ; ;,;::.v .V .V A :.'

■M ■''i i1!': A,.' 1 • ; .

i v y j ' v ' y y H y i F / i ' : i y - ; - : v ^

I f t f t ø ; :4 ;r'v

AftAftA:,!.:;!:';;;''

I ; i - . i ' M^v.v*v,v/;vi;J

v : : ; - '; ■:

■ ■, <[!■ . \ I .'■■>■ . I ■•

'.■'.‘i'.

ViV- ,i. ). :l ■!:!!•■ 'A'J .c ' \'l . 1 I I '

X i ' l l v l l i ? t M m

[.- A - V X . .(C i

: !;;:iV V v i - : F - f t F v ' / . ' v V V X

■,

'XV

a

^..iiiF::- .w1 ; .' : i}

l : v - : ! f e :i;:-'■.

;i- •>.* '- v .’ x V v i - v - v s v «

'■i.;::;'.-:::;-!;:.' r : v : Ii^ a v-v'aF

1 * 1 ;1 . • r ; •

; y'ft'F'F:;:'; ft'/' . .... .

• liiFv ft ft;-'" x ' ftft ' ftv'.V-viVA'

' - f t " ' ... . S" M . f t / ;

: FfFFft ft:'ft

• v ' i ” v -1!-;:

f t f t . x ■

f t ' i: t • •

l i - ' f t ; f t f t f t ' . L i r i , v v V ' ' V ‘v ' ' ! l a f t f t f t : : " : x ; " f t 4 4 f t V x V F : ; :

• •: A '• ft ■!■•. ftVVVv.V-'.'

iftft;'F ;;ftF ;f t f t K F : F | É I

. , . : f t \ ft"i;‘ft:!' i'-i ft"ft'ft

i':;; -:. : . ! ft.-ft.'-ft ft ft; ;

■ f t

: •."-••• i . .

f ift - i V v V f t f t ’ft;

. f t F C i S i

. F i f t . f t ' i l l f t f t

l i f t ^ f t f t . v f t i f t f t ' f t i ^ f ® ; # ' :

; ftft ' i v ' f t .f t " -'"ft !

p - v';:!., ;■;■•.ftftftift; ': 'wt ø Ø . ‘s ,

tl- .;: F'KftVl.ft'ft -Aft1 • iftft^/ftftft

|x " x : f t f t : n ; '; f t f t f t .f t : » : ; :

Iftx^ftftftl'ftS f t f t f t ^ f t - : ? : | | f : :::>:

i f t i ; f t f t ;: f t : : f t F f t F : f t ; : ; i | f t

u • • ' • • • • ■(i f t ! :.....

f t - f t - ' 1 iiftii ■ : » : ■ : ■ ; I'-': -.1 ;ftft: !'••'• ' .' ft.jft -':

h : r ■ : . • ' ft;"' - f t ^ / v ' / f t

! ftft; ; 1 ftftft ftrft.; ft:: . ft/V-V- vF.'

Ili-XX'!. t ' i k I : : ! ? ! ? - ■ : * ; f e v 4 :

■' . ; : ; f t

. ' ■ f t f t . ' I f t - ■: ■ i I

W W ^ f S m .

r < .

f t f t ^ V ,

f -

Kft'ft"';! ft; (''i’ i.ft" V -’^VV

l'-ft'. ! v - ; . : - ; . ;' : : i ■ ■ W : * r

I f t 'f t X f t f t f t - " ; : : : : ': : ': - : : - : f t ^ V

i v . ii !'■■: '; f t : ;,:

l: ft'' i ' ft'" I. ' ft; V"XVVV,V>

f t ' f t - f t f t f t ' S l Æ f t f t

r ' i ' A V-V-vft'ft

■.:( .ftft;.F‘X'V;ftFyftxFi::: f t ^ i v : :

Fx; Fii fti;:ftft.

: ' ; ; ft :’v ' V . f t ' i ift'V

■ft'

. ■;, ■ i • ,r.i ' ■ F

■. : ■■- " ■ f t '

■.•ft'-’ f t i f t ' f t ' . i v ftftFftvftvft..

"Fft.i'fti ;ftftft;ftft%‘$o

i.'--- .iftftftA;: 'V k ; '

... i , ift i

m i

\ : y ; ft.

(4)

m m m m m

■ ■ H H

- m u m » i

M m W l K m & M X M M m ,

m m

l i i i P i i i i i i i i

(5)

F f t M l L l £ l \ |

T o P F M P iN W

(6)

130023412870

(7)

. /fi-uAh

y

h.

% -

v Lu aZ

STAMTAVLE **«*-**•

OVER

F A M I L I E N Z O F F M A N N .

U D A R B E JD E T AE F R A N K M Ø LL ER .

. »

SJODT & W E ISS ’ BOGTRYKKERI, KOLDING.

(8)

r' .-?? -’ i*. ‘ ' ■

^Vr ' ^ >■•s V

,.f- ' - VV - : ' >

Nærværende Stamtavle er for de ældre Liniers Vedkommende udarbejdet efte;

nogle af Familiens ældre Medlemmer gjorte Antegnelser i en tysk Familiebibel; og hvilk*

Antegnelser senere vare uddragne og ordnede af et yngre Familiemedlem; hvorimod selv Bibelen er gaaet tabt ved Jydstrup Præstegaards Brand den 9. September 1865.

For de yngre Liniers Vedkommende er indhentet Oplysninger hos selve Familier

* Det vides ikke, at der særlig for denne Familie findes Legater eller deslige; hvoi imod det kun bemærkes, dels at Sigismund Balthazar Zoffmann (Pag. 5) var Medlem a den, 1804 ophævede og til en Understøttelsesanstalt oprettede, civile og adskillige Stænder' Enkekasse i Kjøbenhavn, der giver aarlig Understøttelse til Medlemmernes Decendentei dog for Tiden ikke i Sidelinierne; og dels at G-eorg Frederik Zoffmann (Pag. 19) har bort skjænket flere Summer til veldædige Øjemed, hvoriblandt et Legat til Kjøbenhavns Sygehjem

(9)
(10)
(11)

Familien Zoffmann nedstammer fra Nedre-Ungarn, hvor

Sigismund Zoffmann

boede i Byen Edelthal ved Pressburg, og da han er den ældste kjendte, betragtes han her som Familiens Stamfader, om hans Stilling og Familieforhold vides kun, at han havde en Søn,

der betegnes som forste Slægtled (I 1).

■ I 1. Balthazar Zoffmann, Husfoged i Edelthal, havde antaget den lutherske Lære, og da ] denne Læres Bekjendere ved et kejserlig østrigsk Edikt vare givne en Tidsfrist til ] enten at vende tilbage til den katholske Lære eller forlade Landet, valgte han, for :i at undgaa befrygtede og ogsaa senere indtraadte Uroligheder, det sidste. Efter sin i første Hustrus Død udvandrede han derfor til Jena, hvor han senere ægtede sin

anden Hustru og efter nogle faa Aars Forlob afgik ved Døden. Hans unge Enke i giftede sig senere med en Bestyrer eller Tilsynsmand af »dasz Fluszholtz« ved

Jena. Om Balthazar Zoffmanns tvende Hustruers Navne eller om Børn af andet

, *

Ægteskab vides intet, hvorimod han af første Ægteskab havde 1 Søn (II 1.).

\ II 1. Johan Gottfred Zoffmann, født i Edelthal den 19. Novbr. 1657, der formentlig i '■* en ung Alder er fulgt med Faderen fra Ungarn, men senere udvandret fra Jena

til Danmark, døde i Sønderborg 1725 Han var 2 Gange gift: 1) 1688 2%

paa Augustenborg med Anna Maria Peters, død 1689 28/4, og 2) 1691 7/10 med Dorothea Jepsen, Datter af Borgermester Alexander Jepsen og Husfru Ingeborg,

død 1740 y 6.

(12)

i n 1. Augnsta Æ t « p a a ^ m e l ^ i Sr t ° grl nb01.g og opblHe efter hendes Gudmoder, Hertuginde Augusta. b 8 opkaMt 2. Dorothea Lovise Zoffmann, f. 1692 1!,/7) d. 1694 13/

~ 3‘ de110*1 Vilhelm af Augustenborg, der døde 1714 AZ°ffnf nu’ 1 11694 °Pkaldt e te r ha«s Padder, Prins Frie­0 4. Anna Cathrine Zoffmann, f. 1696 19/ r

~ 5> S S e n nd Z° w T ’u ™169,7 C/l2’ d- 1758- P røst 1 Suderan i Dit- ... , / 'I - Sabine Elisabeth Plutzlianer, der som Enke indgik nvt Ægteskab n L *> f ° •» h™ N»™ «j vide«, n i * til Cngam for at opsoge s”ne Iteboende

in t lf omS1m,,Ten g<“'“ ledo 1 r,lss,st e]ler Prc“ »st Fangenskab, og sonore hertes III C. " L i . 17

«

“ /« . Borgermester i Senderborg fra sen d m i “ / i te'* S, W « “ /. i Semlerborg, Regine Sophie Clau- Clalisen 21 1727 ii/!“ m“ ° e' 7 “ ' 5 f tleJ' “* Borgermester i Sonderborg Mathias uausen. 2) 1737 l->/10 i Kamæs, Anna Charlotte Betticher, Præstedatter d. 1741 n>/

— ^ /12

kongelig HifskSd1 I t S l S e A lfZ o K r a n ^ tfd ™ ,!!''n * 1** ™f Åkander Zoffmann Son af oflof kan, som® anfnrt,

bete^Tm eT \V her 7 ! ? TteJ are. Fader og Søn. /h vilk et sidste Tilte W '<

g1! i edet foi med III Slægtled, og de efterfølgende Linier ligeledes at luraiidre

(13)

3) 1742 13/<) i Nordborg, Magdalene Thomsen, f. 1725, d. 1777. Præstedatter fra Adzerballig paa Als.

Af alle 3 Ægteskaber 14 Børn (IY 1—14, Sønderborg).

IY 1. Dorothea Lovise Zoffmann, f. 1733 lr>/12.

— 2. Mathias Friederich Zoffmann, f. 1734 5/12, d. 1736.

— 3. Hedevig Christine Zoffmann, f. 1735 2/12. Gfift paa Augustenborg med Retsskriver Timmermann, havde flere Børn, hvoriblandt en Søn, Alexander Timmermann, en Datter gift med Pastor Sclnvendsen, og en Datter gift med Forpagter Jessen, sand- s}uiligvis paa Maibølgaard paa Als; men iøvrig savnes videre Oplysning.

— 4. Carl Zoffmann, f. 1736 5/32, d. 1737 5/12.

— 5. Regina Sophie Zoffmann, f. 1738 7/,.. Gfift Johan Christian Rheder, Skibskaptejn i Sønderborg. 1 Søn (V 1).

„ V I . Alexander Rheder. Gik 1787 som Sømand med et Skib til Middelhavet, hvor­

efter intet hørtes fra ham.

IV 6. Gregorius Friederich Zoffmann, f. 1739 2/5, d. 1810 31/7 paa Lysemosegaard ved Nordborg. Han var Advokat og bekjendt som meget lærd, især godt hjemme i gamle Sprog, ligesom han ogsaa var meget musikalsk. Gift: Mette Cathrine Ida Tronier, f. 1748 3/3, d. 1828. Datter af Toldkontrollør i Nordborg, Nicolai Tronier og Hustru, f. Tronier. ^ -

4 Born (Y 1—4, Nordborg).

Y 1. Hedevig Magdalene Zoffmann, f. 1776 2%, d. 1817 I8/, i Nordborg, ugift.

— 2. Anna Charlotte Zoffmann, f. 1781 13/7, d. 1831 ‘/o- Gift 1805 ll/G, Jeppe Petersen,

ir> Si

3

, |

(14)

) ' f. 1764 V7, d. 1834 5/2. Fuldmægtig og konstitueret Amtsforvalter i Nordborg^, »■

der af tidligere Ægteskab med Maren Jacobsen af Horsens havde 3 Børn, nemlig! . 1. Marie Petersen, f. 1794 i/9, d- 1875. Gift 1819 25/,. med Skolelærer i Oxbøllt : Claus Clausen, med hvem hun havde 6 Børn, nemlig: a) Anna Marie Margrethe Charlotte Clausen, der var gift og havde 4 Børn. b) Carsten Jacob Clausen c) Ida Clausen, gift og havde 3 Børn. d) Clausine Clausen, ugift., e) Jørgei-’

Clausen, Skolelærer, og f) Peter Clausen, Skolelærer. k 2. Cæcilie Petersen, f. 1799 2%, d. 1880. Gift: Peter Biitzov, d. 1871, Skovridde^

paa Steensgaard, Oxbølle Sogn. Ingen Børn. \

3. Peter Jacob Ditlev Petersen, f. 1802 % d, 183 . . . paa Søen som Styrmand;

Anna Charlotte Zoffmann havde i Ægteskabet mecl/js^eteisen 4 Bøin (VI 1 -4, Nordboig) ■; VI 1. Maren Ida Petersen, f. 1806 4/s, d. 1882 2S/i>- Gift 2 Gange: 1) Jørgen Bladt^

Gjæstgiver og Gaardejer i Nordborg. 2) Peter Petersen, Blikkenslager 1 Nordborgj*

Af begge Ægteskaber 7 Børn (VII 1—7, Nordborg). . YH 1. Ida Louise Charlotte Bladt, f. 1831 2//G, d. 1868 l5/ 1(h ugift.

2. Jakob Christian Bladt, f. 1834 8 / i o > d. 183 5 28/1; ^ ,

— 3. Piæderik Christian Bladt, f. 1837 22/5, Gaardejer i Nordborg, gitt med Sopnc;.

Thomsen, Datter af Jes Thomsen i Nordborg.

5 Børn (VIII 1—5, Nordborg).

VIII 1. Jes Bladt, f. 1869.

— 2. Ida Bladt, f. 18

— 3. Dorothea Margrethe Bladt, f. 1873 23/u .

i

•»

(15)

i 1

i

v m VII

!

{ VIII

J

VII

VI

! I V

* fe» v in

4. Jørgen Bladt, f. 187 5 28/u . ' 5. Christian Bladt, f. 1877 °/9.

4. Cathrine Magdalene Petersen, f. 1841 18/®, gift 186 . 18/6 med Skolelærer Peter Madsen i Avnhøl siden 1885 i Landerslov pr. Prederikssund, Sjælland.

3 Børn (VIII 1—3).

1. En Datter død i spæd Alder.

2. Ida Madsen, f. 1867 l3/L, udnævnt til Plejemoder ved Jægerspris Børnehjem (8de Afdeling) l/o 1898.

3. Christine Madsen, f. 4/s 1871.

5. Jørgen Jacob Nicolai Petersen, f. 1843 °/7, d. 1884.

6. Charlotte Sophie Petersen, f. 1845 12/9, d. 1847 10/io-

7. Peter Alexander Petersen, f. 1847 ls/3. , ..

2. Gregorius Friederich Zoffmann Petersen, f 1808 “ /s, d; 1878 n lv forpagter at Gaarden Sillesjø ved Næsbyholm Station i Skaane. . Gift med Johanne Jensen, f 1830 21/

10 Børn (VII 1—10, Gersloff i Skaane).

1. Marie Petersen, f. 1852 27/2. Gift 1871 27/10 med hendes Fætter, Hans Carl Chri­

stian Christensen, f. 1844 17/5. Forpagter af Gaarden Kullarød, Malniøhus Lehn.

11 Børn (VIH 1—11, Genarp).

1. Hans Frederik Christensen, f. 1872 u /d.

2. Carl Jacob Christensen, f. 187 4 22/4.

3. Christian Theodor Christensen, f. 1875 lc/3, død samme Aar.

P

(16)

VIII 4.

— 5.

6.

— 7.

8.

— 9.

10.

— 11.

VII 2.

VIII 1.

2.

— 3.

VU 3.

p ' •

VIII 1.

2.

— 3.

VII 4.

VIII I.

Hanne Marie Christensen, f. 187 7 28/3, 4. 1882 25/s- Valdemar Christensen, f. 1878

Alexander Zoffmann Christensen, f. 1879 u /u . Lorenz Christensen, f. 1880 12/ia; 1881 12/2.

Villiam Christensen, f. 1882 25/4.

Rudolph Christensen, f. 188 3 22/n .

Anton Christensen, f. 1886 % død samme Aar.

Ernst Gustav Christensen, f. 1889 12/s.

Anna Petersen, f. 1853 28/5. Gift 1878 27/i<> med Vilhelm Ialm, d. 1898.

3 Børn (VIII 1—3).

Esaias Palm, f. 1879 i September.

Agnes Yilhelmine Palm, f. 1882 4/io*

*' « ■ * * . < •1854 •*> m 1882 % me,‘ Nin° i 1:

Alcermann af Gersløf, f. 1856 13/5-

3 Børn (VIII 1—3, Sillesjø). □

Harald Petersen, f. 1884 V2- !

Axel Petersen, f. 1886 n /io- j

CVnf Augusta Petereei, I l S 28/5’. Gift 1877 med Athur Eksteen, Landmand. j

4 Børn (VIH 1—4). '*

Ernst Zoffmann Eksteen, f. 1878 29/9.

(17)

? i

: t-

VITI 2. Edith Eksteen, f. 1880 21/s- . — 3. Knud Eksteen, f. 1882 u /4.

— 4. Martha Eksteen, i 1890 17/2- 0 u / . qvpn,i RilliiiP' YI1 5. Vilhelmine Elisabeth Petersen, f. 1859 «/u- Gift 1882 “ /, med Svend Eillmg

Olstrun senere Andersløff i Skaane. Ingen Børn. . ,.

- 6. Anthon Christian Petersen, f. 1861 2% . Maskinist, rejst til Siam i Østmdien.

Grift, cler.

: — 7. Johan Theodor Petersen, f. 1863 8/,t.

Z S; Em‘ms°Am!ji? PetoSn”’ f ' l S v / ’Y i f t 1889 */, n.ed Martin Olin, Dyrlæge i _ 10. S T r f l e T e t e e n , f. 1870 Oift 1897 <%, med Ekelnnd, Boatym- ved TI 3. A t a £ ^ kr å " r i S p S r S , “T 1811 ' % kaldet: til Sognepræst j »B

Vjdsølille Meiliglied 1844 >•/„, W « * > « * f e »J aI D,' l 89, ! , , ' ! 1 'n l8 91 paa Frederikskilde ved Sorø med Cora Petronella Nygaaid, ^ I ' - ] - y 1’ y A ’ Datter af Ejer til Frederikskilde, Justitsraad Peter Nicolai Eygaaid

Cathrine Elisabeth v. Boss. ^

4 Børn (VII 1—4, Jydstrup). A , q

V il 1. Peter Jacob Johannes Petersen, f. 1846 s/3, Cand. theol., Adjuiu vec ,o

Akademi. Ugift. S-Wt '- , , n

_ 2. Theodor Alexander Petersen, f. 1848 12/2, d. 187o ll( • P 11 •

■i

*■*

■!

" k '

r

i ’ ' l ’

(18)

VII 3 Carl Christian Petersen, f. 1849 Lieutenant i Artilleriet. Godsforvalter ved 4 Eriksholm, d. 1888. Gift med Sara Mogensen. 1 Son, Erik, som døde i spæd Alder. ■

— 4. Anna Elisabeth Cora Petersen, f. 1853J ' / 5, ugift. ^ i,. I VI 4. Jacobine Charlotte Petersen, f. 1814 -»°/8 paa Is ordborg, d. 1893 * /n Ko g. |

C Gift 1837 10/,, med Hans Christensen, f. 180 ^ '/ioi ti. 1875 /u . Tidligere

Y . . - o. TTt ____ T „ 1 ____ 1 ---n n n n o f P . m v a f A ll 1 )1 1 0 0 1 6 1 * 2 :. B O V

Skfbslcapikin/^erefter ^ t o r paa Island og'senest E& ’af Gaarden Duebjerg, Bov | Sogn, Flensborg, ^ ^

8 Børn (VII 1—8, Nordborg, Garnisons Reykyavik og Bov).

^ i?/<itw.'yn i. Anna Cathrine Christensen, f. 1839 2s/7. Gift 2 Gange: 1) 1869 med nis tan

<&Vvh \ Schmidt f 1839 7/7 i Kollund, d. 1871 2% i Vinding ved Vejle, leglværksejer

1 owuiuut, senmidt, t. i»su v7 1. o w n l jvomum, u. 1 ___ . o . . . ' /s - ■„ 1Q7/1 4/ J1 1 Hans Rosendal.T T . , ) C n „ oavi,i„ i y t , vig^ Højskole ved Kongens Lyngby, R. af H 1897. Han havde af tidligere Ægte-: -rr . i 9’la TOl1 r r a n ^ s T .v im b v . R. af D. 1897. Han havde at tidligere Ægte-

skab med Augusta Ravn af Horsens 7 Børn, nemlig:

9,

il

£ Gaarden Laage ved Vejle, Sindbjerg Sogn. Ingen Børn.

K Eiw 81

(m. Christian Rosendal, f. 18? , d. 1871. pi , Ploni-m* i

3 Helga Rosendal, f. 1866 2G/5. Gift 1894 *«/,, med Vi liehn I mh«lt> i

Klitterne (under Staten) i Veirs ved Varde. 3 Børn: 1) En Søn, dødfødt 8 . . 21 Ove f. 1897 7/7. 3) Augusta, f. 189 8 20/9. "

i,. Gustav’ Rosendal, f. 1868 2!i/4. Gift 1894 */, med Else Mane Krarup Hansen

CA*. 7/-

(19)

i l

sfj ^ kL'L:

- 1895 21/ii-. 2) isåren Margrethe,

4, Vinding).

„ i. io y < /xt* xvcui Xp /7i /o 4/ *j * ty 4. Hedevig Rosendal, f. 1869 18/c, d. 1895 1 /4.

' T Marie Rosendal, f. 1872 28/B. „ , m r , Anna Catrine Christensen havde i Ægteskab med Hans Rosendal 4 Børn (VIII 1 VIII 1. Hans August Rosendal, f. 187 6 29/8.

— 2 Astrid Rosendal, f. 1878 9/T0, d. 1881 24/»-

— 3. Thyra Rosendal, f. 1879 22/12, d. 1881 •»/„.

— 4. Ellen Rosendal, f. 1881 30/ n . ^ , ru« iqqæ

TIT 2. Lorens Christensen, f. 1842 3/8. Gaardejer i Hønsnap ved Kens^mg a d t U

2 3 / med Ingeborg Marie Schmidt, Datter af Gaardejer Schmidt i Hønsnap, t. 18m - / 7 ’ 9 Børn (VIII 1—9, Hønsnap, Hobbøl Sogn).

VIII i. Peter Henrik Christensen, f. 1885 )3/B. ^•'c-Gv r

— 2. Hans Christian Christensen, f. 1887 *6/ T. /i? . - v // / 3. Lorenz Christensen, f. 1888 u /8. + /z 9/S ^ A

ry <5^. dC<r*c£o-* V

- ^ r > ‘G V < ,

4. Charlotte Jessine Christensen, f. 1889 21/8> d- I8| i 2<>l* 'a ,j/

5. Ingeborg Marie Christensen, f. 1891 Vi- /',l‘>2^ éu^ A°r^

6. Axel Valdemar Christensen, f. 1893 21/t- '4?^*** v . „„

7. Charlotte Jessine Christensen, f. 1894 A ' ^

8. Harald Georg Christensen, f. 1895

9. Carl Christian Christensen, f. u /2i d* 14/s 1897.

z ---- — . /• % ,92* /C*ej4'>.

^ 7%/f2y ^<>64^

ar /• o .

(20)

VII 3.

4.

ffift-8 Se^orwf ffidø11 ChristenseU’ 1 1844 W»- ForPagter af Gaarden Kullarød.

Charlotte Frederikke Christensen, f. 1846 «/T2, ugift,

*4o ***1 Qå Carf

t/a toJf VIII 1.

v/<r Mn g ' 4fc-

Å r c ^ u t- iA o f y '

( HLtvh I r*

o/ttlrv

— 7.

10 Børn (VIII 1—10 Kolding).

En Søn, f. og d. 1877 %.

Henriette Christensen, f. 1879 3l/ t, cl. 1885 10/„.

Hans Christian Christensen, f. L8R0 17/«^ 2 „ . . .

Oskar Christensen, f. 1882 ^

Harald Georg Christensen, f. 1884 (j 25/s. 6/ 9

Cari Alexander Christensen, f. 1886 i®/5. ,, n«. ’ Emil Christensen, f. 1887 17/TI.

Marie Elisabeth Christensen. 1889 3%.

En lille dødfødt Søn, 189 1 25/I0.

En lille dødfødt Datter, 1895 17/5.

Jeanny Jacobine Christensen, f. 1850 2%, ugift, { AvW,A, * J% Mot ;

Peter Christian Knutzon Christensen, f. 1852 13/, d 1854 o En lille Datter, f. og d. 1854. /7’

Ida Marie Frederikke Zoffmann, f. 17 8 5 22/8, d. 1867 */„. Gift med Hans Peter­

sen Kapellan 1 Nordborg, dernæst Præst paa Dreje ved Fyen og senest Præst i (Jxbølle paa Als. Var Enkemand og havde af tidligere Ægteskab t,2 Børn, døbte

i- ‘ <

<*' frin s 9' r/t>i 10.’

r-eucn^-f VII 6.

V 3.

1

l •■ff

f

I

Vr

- Ii

'i

1" ri**'1

M

s - . ; ;s^aesaaasasFaBE-:

(21)

paa Drejø nemlig: 1) Olave Marie Petersen, f. 1811 25/2- Oift med Holgøi Chri­

stian Clausen Pangel, Præst i Notmark paa Als. 3 Børn: Hans Christian, Gumme og Holger. 2) Peter Andreas Petersen, gift og har 3 Børn.

Af Ægteskab med Frederikke Zoffmann 2 Børn (VI 1—2, Drejø).

V1 1 Gregorius Frederik Petersen, f. 1820 2!)/I0. ' Gift med Augustine Lange.

3 Børn (VII 1—3).

V il 1. Marie Petersen.

— 2. Augustine Petersen.

_ Hansine Petersen

YI 2. Holger Gumme Nicolai Johan Petersen, f. 1823 24/ioi d. 1879 2Vi i Kjøbenha\n.

Pensioneret Overlærer. Gift med Marie Eleonora Svitzer, d. 1861.

Y 4: Alexander Nicolai Zoffmann, f. 1789 d. 1864 J 3. Ejer af Lysemosegaard ved Noeborg m. m.; døde paa en Rejse i Jylland i Hjarup ved Kolding. Gift

1819 24/7 med Anna Marie Frederiksen, f. 1800, d. 1853 °/2. Datter af Parcellist Frederik Christensen og Hustru af Mels, Oxbøl Sogn.

10 Børn (YI 1—10, Nordborg).

VI 1. Ida Cathrine Frederikke Zoffmann, f. 1820 31/8. Gift 1850 6/i mec^ P °u^ Hansen Vrang, Gjæstgiver paa Nordborg Slot.

1 Barn (Y1I 1).

YII 1. Pouline Willi el mine Mariane Wrang, f. 1856 8/s*

VI 2. Cathrine Elisabeth Zoffmann, f. 1821 16/io- “ Gange: 1) 1848 1/G med. Kos­

mos. 2) Med Kapitain Jessen i Kjøbenhavn.

(22)

VI 3. Gregorius Frederik Zoffmann, f. 1824 22/5, d. 1838 23/5.

— 4. Hedevig Magdelene Zoffmann, f. 1827 11/5.

— 5. Anna Marie Zoffmann, f. 1829 27/9.

— 6. Alexander Nicolai Zoffmann, f. 1830. Opholder sig i Kalifornien. Gift med Oline Mathiesen af Nordborg, f. 1832 9/7.

1 Barn (YH 1).

YII 1. Alexander Zoffmann.

VI 7. Marie Charlotte Zoffmann, f. 1834 12/ T2. Gift i Aalborg.

— 8. Christian Zoffmann, f. 1838 y 2, død.

9. Gregoria Frederikke Zoffmann, f. 1840 lfi/T0. Gift i Hjarup ved Kolding.

VI 10. Christine Sophie Zoffmann', f. '1843 26/5. Gift med en Lærer i Haderslev.

IY 7. Hedevig Marie Zoffmann, f. 1740 12/6, d. 1741 2/8.

— 8. Hedevig Marie Zoffmann, f. 1741 4/T2.

9. Johannes Augustus Zoffmann, f. 1743 16/TT, d. 1768 22/T2. Statssekretair i Sønder­

borg. Var særdeles begavet, meget anseet og almindelig afholdt. Borgermester­

embedet i Sønderborg var ham lovet efter Faderens Død og henstod endog ledig for at afvente hans Fuldmyndighed. Af sine Sødskende betragtedes han som Familiens Haab og Støtte, og især betragtede hans yngre Broder, Alexander (IV 12), der ved hans Død var paa Odense lærde Skole, ham som sin Formynder, Vejleder og kjæreste Ven.

IV 10. Anna Charlotte Zoffmann, f. 1744 18/T2. Gift med Peter Bugislav Carstens. En af Deres Sønner var Etatsraad og Byfoged i Ærøskjøbing, og han havde igen

(23)

-fer

flere Børn hvoraf en Søn gik i Odense lærde Skole 1830-31. Efter Etatsraad Uustens I)ød giftede Jians Enke sig med Amtsforvalter eller Toldembedsmand Ambders i Sønderborg. Senere var J. E. A. Carstens Embedsmand paa Ærø.

von i t i p a L Foi^ env®rend? Aktuar i Husby med flere Herreder i Flensborg Amt, Kancelli- iaad Johan Georg Carstens, døde i Kjøbenhavn 1877 1 r>. Var født paa Ærø 1805 S6/„ og var ved- bleven sin Ti oskab mod Danmark. Da Preusen efter 1864 ønskede at beholde ham som Embedsmand, undlod man i flere Aar a,t affordre ham Embedsed, og da dette endelig skete, tog han sin Afssked.

Monuinent^ TT-iJinnW1 ,eiøn] te Bd]edhugger Carstens, for hvem der var paatænkt at rejse et Mo ument i Kjøbenham, vai formentlig Medlem af samme Familie.

IY 11. Margaretbe Zoffmann, f. 1747 2%.

- 12. Alexander Zoffmann, f. 1749 « /„ d. 1822 »/,. Sognepræst til Karise paa Sjæl-

„ : G1" to Gange: 1) I Karise med Anna Elonora Fock, d. 1781.. 2) Martha Mane Stem, f. 1770 21/s i Kvisemark, d. i Kjoge 1856 ^ / T (jordet i Karise).

6 Born (V 1—(i, Karise) foruden nogle, der dode i ung Alder.

r v n w %•» ^ i!L* i* w A J 4 4 / 1 ^ ^ ___________

i V - V - . j;

I r "I T I ' / ' v O ) U v u u ± U 1 J w X l L U v l .

V 1. Johannes Stein Zoffmann, f. 1794 » /„ ‘1- 1863 i Kjøbenhavn (jordet i Hersted- C41 18480^ni^ ræf fil Ifeg tedøstei’1 .°g Herstedvester fra 1825 28/4 til 1859 18/ T.

,r, - ,, . 8 Bom (VI 1—8, Holmens Herstedøster)^95 ' i l. Hane Henriette Zoffmann, f. 18 1 9 2«/3.

w b ll^ 1?Xar f 0r1^ 0ftmail-n’1t', 1821 V i / cl- 1871 ls/fi i Helsingør (jordet paa Frede- ,,.7 Gand. jur., loldkontrollør i Tonningen, senere Kapitain i Reserven.

Critt, Holmens, med Ane Marie Jensen, f. 1882 4/4. . ; ■

5 Børn <VI1 1—5, Trinitatis, Herstedøster, Tonningen, Frelsers og St. Johannes).

*a T AV :

(24)

16

YII 1. Carl Alexander Johannes Zoffmann, f. 1854 14/T2. Apotheker i Kjærteminde.

Gift 1879 28|4 med Johanne Christiane Christensen, f. 1858 2|u i Nykjøbing p. M.

3 Børn (YIII 1—3, Hjørring og Kjærteminde).

VTTT 1. Anna Marie Zoffmann, f. 1881 1]|2.

2. Emma Zoffmann, f. 1882 17|

Z iftir-’:

'■ fp

V ; ;

i,

.

8. Carl Alexander Zoffmann, f. 1883 6 TU 2. Emma Cathrine Zoffmann, f. 1859 20

— 3. Emil Johannes Zoffmann, f. 1863 1(i' 4. Yaldemar Julius Zoffmann, f. 1865 20

Maskinist.

Stud. pli arm.

— 5. Georg Carl Zoffmann, f. 1868 12

YI 3. Julie Frederikke Zoffmann, f. 1822 28

— 4. Emilie Christine Zoffmann, f. 1824

Uhrmager.

Gift i Yolstrup ved Sæby med Paul Carl Anton Pansaing, Provst, Sognepræst i Nykjobing, Sjælland, der af tidligere Ægteskab med Poll}r Gether af Kjoge havde 2 Dottre: Elisabeth og Polly.

1 Datter død ung.

5. Emma Johanne Zoffmann, f. 1827 3 _

6. Louise Georgine Zoffmann, f. 1830 33. Gift 1863 23|T2 i Gentofte med Carl Mai schall, Fortepianofabrikant, tidligere gift med Yilhelmine Fischer. (1 Datter d. ung).

3 Børn (YII 1—3, Helligaands).

♦ r

T, d. 1851 7|, ugift.

VII 1. Adolf Johannes Marschall, f. 1865 7

— 2. Thora Cathrine Marschall, f. 1866 7|8.

— 3. Datter, død i spæd Alder.

Stud. pliarm.

r,

j

i'

(25)

VI 7. Valdemar HøfMing Zoffmann, f. 1832 28|9. Cand. polyt. Lokomotivfører paa de sjællandske Statsbaner.

8. Thora Elisabeth Zoffmann, f. 1834 17|T2, d. 1843.

V 2. Elise Magdalene Zoffmann, f. 1795 11|5, d. 1867 24 3 Børn (VI 1—3).

VI 1. Alexander Olsen, f. 1823, d. 1880. Kjøbmand i Landskrona.

— 2. Christian Olsen, død.

3. Carl Olsen, død.

T2. Gift med Olsen, Forvalter.

Kjøbmand, Forligsmægler samt V 3. Ole HøfMing Zoffmann, f. 1^98 29|x, d. 1863 ... _

svensk-norsk Yicekonsnl i Iijoge. Gift 1820 18 7 i Karise med Cathrine Sophie Christoffersen, f. 1797 16|4, d. 1879 2|9 i Næstved.

1 Søn (VI 1, Kjoge).

VI 1. Alexander Zoffmann, f. 1824 22j10. Cand. pharm., Kancelliraad, tidligere Kjøbmand og Brænderiejer, senere Klasselotteri-Kollekter, Forligsmægler og Sparekassedirektør i Næstved. Gift 1854 i St. Mårtens Sogn i Næstved med Elise Charlotte Frede- likke Galle, f. 1832 17|9, Næsbyholm. Datter af Godsforvalter, exam. jur. Søren Adolph Galle og Hustru Cathrine Sophie, f. Hagen.

_ 5 Børn (VII 1—5, Næstved, St. Mårtens Sogn).

VII 1. Olaf Søren Adolph Zoffmann, f. 1855' T2|7. Cand. polyt., Adjunkt ved Sorø Aka­

demi. Gift 1884 2|t i Mathæus med Ida Larsen, f. 1863. 'y

— 2. Sophie Cathrine Zoffmann, f. 1857 TT4.

3. Fritse Georgia Zoffmann, f. 1859 83'

(26)

4. Charlotte Elise Frederikke Zoffmann, f. 1860 22|

5. Alexandor Zoffmann, f. 18 6 2 82|s. Cand. pharm.

4. Georg Frederik Zoffmann, f. 1800 4|5, d. 1863 ugift. Grosserer i Kjobenhavn.

— 5. Carl Emilins Zoffmann, f. 1803 5|2. Toldkontrollør i Kjobenhavn. Gift 1827 8 i Fredericia med Frederikke Christiane Margrethe Colbeck af Aabenraa, f. 1799, j

d. 1877 52, 78 Aar.

vr*.

YI Holmens med Anders ’

VII YI

YII

YHI YII

3 Børn (VI 1—3, Fredericia).

1. Marie Caroline Zoffmann, f. 1828 20|4. Gift 1857 20|10 Hassing, Bagermester i Fredericia.

2 Børn (YII 1—2, Fredericia) foruden 2, der døde i ung Alder.

1. Carl Emilius Hassing, f. 186 1 23|22. Stud. theol.

2. Hedevig Petra Marie Hassing, f. 1867 20|22.

2. Sørine Christiane Zoffmann, f. 182 9 29/7. Gift 184 8 29/20 i Garnisons med Georg!

Victor Koefod, d. 1879. Praktiserende Læge. '

4 Børn (YII 1—4, Kjobenhavn og Nyborg).

1. Agnes Koefod, f. 1850 23/8. Gouvernante hos en adelig Familie i England.

2. Marie Caroline Koefod, f. 1852 2/3. Gift paa Frederiksberg med Lars Hansen, Landmand, Kolbygaard ved Næstved.

2 Born (YHI 1—2).

1. Edvard William Hansen, f. 1880.

2. Hjalmar Schnedorf Hansen, f. 1881.

3. Carl Emilius Koefod, f. 1853 23/8. Lieutenant, nu ansat ved nordiske Telegrafselskab.

(27)

■ \ - ^ S " ^ L :

VII 4. Georg Frederik Koefod, f. 1855 24/7. Telegrafist, Aberdén i Skotland.

VI 3. Hedevig Florence Zoffmann, f. 1832 2/20. Gouvernante i England.

V.6. Julius Zoffmann, død ugift.

IV/3. Christian Vilhelm Zoffman, f. 1750 25/22? d. 1753 27/4. ^ ^

— ,4. Magdalene Zoffmann, f. 1753 29/22. Gift med Alexanderl Andersen. Havde** en Søn, der [ligeledes) lied Alexander Andersen, og som var Forpagter af Kægenæs- gaard j>aa Als.

Nota. En anden af Borgermester Alexander Zoffmanns forannævnte Døttfe, hvilken vides ikke, var gift med Provst "With i Kjættinge paa Als, men døde uden Børn.

H l 7. Ingeborg Dorthea Zoffmann, f. 1700 12/20.

— 8. Justina Elisabeth Zoffmann, f. 1704 5/6, d. 17 0 5 23/ v fjSe,.

(JCU.JM).

1 I

I J* • 4

(28)

^ ^ t ^ ^ //■££*■ , e / ^

«^£,- * 6/2,'x*, / £ > • * . V^ , . , w . ^ <^j ^ t e ^ , & 72

* 3 / , - '% /? • • f . ^ / ^ . r . ^

^ v " S3~su^ /<?zy J Z ^ ^ - , - ^

Å W / ‘tf- / - ^ / / - » S'7/ ^<31 ,- ^ .y g ^ £ 7 ^ ,

e < ^ /■ W Æ t t f e w , / , 5 ( .»^ ^ « « 6i . T) ' V c ^ , ^ ' , y ^ . A J J> ^y t r rt S-, « O .. / ' ■'”

-4- /»V s . yy rUl*, -2c/l

• A r n f//+. ~4. <Sc4*t£h_ y^r. c 4 ^ /_ . /-i*jLs..„_ ^ . . v , 7 v

/

//,„ ) ■ £ 3 ’/ ’ “3 7 . r ~ " ^ K .

(29)

5 5 S 8 S

S' ■v' t 1*

[:W

"...

.■ Æ '.i«

>,

; i ‘ y-

* ■ ■ •

. ••" 'v

. ' . . . < \ .

:■:. 5 r M

!

(30)

r

r-^

t

4

(31)

• r '

v ^ r yv ; ; <&*;v’ ’*£■• vJ

. ;^» «./ •>. ; - ">-Ai

^ - ’. \*- • i ■ - ' - ■.t

aWjEfejV 7 v » f< r> -“ ’7 '■• •• •-• • ■ .. -

i ,

■;& '

'/ ■

.iø M

/ 1

fv /

■*æv :V" • "• *j .

. y, 3J-w J • ' '

• a r r

5T**^Uejj- ' “T?;*!

■, - r -* '-.&?'■■

r r :

V .< V.*<•■• /• ;V : •

, V. t ;-j^>:*' . : .

: r.r'yfj ’r

':;;■■■ ~ ' r \ - - y

- •. .^v” ; > - * \ ••■

■" ’ \ v

:?V. v ,;

';^"

-'■ ! /•••*••

>*•* **>

r ;•*. i

'. - . « . . • ' •' ? . ' « ■ • . : .«•

vV ••* • -• * r -.

W & r : ‘ W :

i-• #,-:. -

s r p r

* -' -r s

■> :y - r r?

i1 '■•'•'w .

.^ : /

t ^ y -

s y - ■: ■■:

V ' . :-v.*'*. ••> - - ■■• ■

i ' .

■\ i‘ ; v. *v ■; ■ ^ • <v« •. ..

; - s . . y * . ; , - : V - r

'-• ,-.V i:: ■:- •' >■ V V - > V ; . \-: v • •...,■

: * - v - - . v

•’ ’ ''' ; .:■=

¥

. ^ m 4 j r .*

- - \

Si' * Vt V

/ • • - •

-* - :'Vvr™ * r ■ ■■ ■ v S ' - V

;,^ l i

•■ Vr .:

• T*' ;• -s, - : i '

' <■

•<'»> LV.

• ;>v>w‘ i' : i s : • . '-:4 ■'):■: -'«■ ' /■;>a/‘'‘ • V

- _

Cfc.« & . . » » ' • ' • ..•■•.

• "*v v ^ v '•.■?* "•• '■; *i

■ lÉ

r f 7r*’ f '

4 's liS iS

c ■' ^1*

■' ...:r ■: .

^ ;■. •• ■■■,• ;; ■ - jT v v ■••■>' *’■

:.“4 ''4-

- 1 - , ■■'■

' v. •-•

:, >.• * - '

mmmm h

- i\t >■, ■? •—■

t-

km

(32)

i ; •' C,

lr

V: .

M

:1-

,1 ■

■ ‘>4

'y-ji

\ / • ••

•V

■ ■■■. m-

♦ . . *■ '•' • v .

1. ■■.

'•i' ■. • »;'Vu

• V ••

£Éw? ,

(33)
(34)

4

m m m A

^^m m å

- ,}r \ ,

■■' :<»$...

m*&.

'tø$ø

(35)

i r O-

| i to

j 3 -J ^ U ^ ftttu J h . ^ .k u ^ /s - l k... / . j . 4. l/UÅdu.%åMt

i li/jj k yj kivfrp&ujft - ftiu (U u t -

j S ltyrh «'

CL i &u %£ftu /fås*

é- $ h j f ø u j h i -

_S~ ^ ^

^ ' d u ^ u ^ tn ^ /. &>/$ 4 W / 4 l t

Æ ' i. / H cU -Z. StZitiu.

t . i u o o ^ $ ? ^ . i / i t > 5

I

jf- ^

*y- —" *‘<

/ • 'U tjM fh , . -

J f c f .i C t .

1

-fbry,) ht-

( 4 / . ^ . Ij -%ØJfc

? Qt^JU f Uh k n jj- /tito A %rik~ JLjftéfø~ujf ,f/i

få7~H ~ $ .^{u£ - jjhrt& fjtf i/, li^usi). —

f y é d z -

i *% / f ø . / . t y * h u .

(36)

TI---- Hrn ‘ ~ f W S » I ^ T | l |

■w-

■ H"/

ro \

'* .»1

•: ' K tm

H s' $#<2!

**v ‘;>v.

w

(37)

- v ^

rv • -■

• v

'°^7s /$7é.

~ ^ n ^ x / h ^ r -(Asy^^ ' f ø . -

' qh / i H ; 4 ^

4 , tu* jw i r ji.

C*, (førte*. 7^.

■ 7$ 7fø$ V ^u^ hT.

' d f

\J

L å u i å i j 3 .

(38)

1 #" '■ i - :■■•;•.

# * •■. •* • *. / V . / r :• •■ , ’*‘ *

' •••’f • "\-y ' 1

’ . f

V*.

■.

... ■ •;<-• ■'

’røn: ' :■;••;

..A 5 A

>

. *’* “V--

tf . . .: •;•

SO* ; - ' :> .xaa

A- ■-"■'* Z

% ø i S $ W

. .-■ - : - k

\

» y .

;• *■ •, - •

&■: • ' • • k:'-

•V- ’ f••* ’ V

.1 \

f e l " .

r-.KI

h '

,. 'f-

('■ : ■ *.?

J; .

V> .

■■ * \

t

T" ;>* ' i i- - ’•-■■.■•• ’ir1'/

■;.* - V* i

SaSS-fe

"»- ..r*-* -h* __ r;

> ,

(39)
(40)
(41)

/

(42)

fe.

(43)

Figur

Updating...

Relaterede emner :