• Ingen resultater fundet

Hvordan bliver vi BEDRE MED DATA?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvordan bliver vi BEDRE MED DATA?"

Copied!
7
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Ole Hansen og

Anne-Karin Sunnevåg (red.)

Hvordan bliver vi BEDRE MED DATA?

Brug af kortlægningsresultater og

forskningsbaseret viden i professionelle

læringsfællesskaber i dagtilbud og skole

(2)

Agathe Bjørnstad, Anne Bang-Olsen, Anne Bjertnes, Anne Herskind, Anne Krøger, Anne-Karin Sunnevåg (red.), Britt Lykke Ejby, Ditte Frandsen, Elise Venndt, Ellen Grøn, Erik Tronstad, Eva Langmaack, Grethe Fjellberg, Gro Emilie Wiederstrøm, Gunn-Hilde S. Torstrup, Gøril Storeng, Jette Berthelsen, Jette Bust Facius, Jon Egil Pettersen, Julie K. Nilsen, Karen Kvist, Karina Krogh Kristensen, Kathy Mikkelsen, Lena Marin Henriksen, Lene Juel Petersen, Line Skov Hansen, Merete Gregersen, Monica Bekkelien, Morten Holst Nielsen, Ole Hansen (red.), Pia Guttorm Andersen, Rune Bruskeland, Thomas Nordahl, Trine Ruud og Yvonne Bunes

Hvordan bliver vi bedre med data?

Brug af kortlægningsresultater og forskningsbaseret viden i professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole 1. udgave, 1. oplag, 2020

© 2020 Dafolo A/S og forfatterne Omslagsdesign: Nathali Rønning Lassen Illustrationer: Rina Dahlerup

Forlagsredaktion: Mette Johnsen Elbeck

Grafisk produktion: Jypa, Frederikshavn

SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag 1234 5678

Svanemærket trykkeri 5041 0826 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Forlagsekspedition:

Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf.: 9620 6666 Fax: 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk

www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk - www.dafolo-tools.dk Varenr. 8079

ISBN 978-87-7234-016-6

Hos Dafolo ønsker vi sammen med andre at bidrage og inspirere til, at børn, unge og voksne kan lære, trives og være.

(3)

Indhold

Forord . . . . 5 Del 1 · Forskningsinformering . . . . 9 Kapitel 1 · Bruk af kartlegginsresultater og forskningsbasert

kunnskap i profesjonelle læringsfellesskap . . . . 11

Av Thomas Nordahl

Kapitel 2 · At skrive sætter spor — skrivning som formidlings-

og læringsstrategi . . . .25

Af Line Skov Hansen og Pia Guttorm Andersen

Del 2 · Dagtilbud . . . . 37 Kapitel 3 · Brug af data som afsæt for udvikling af kvalitet

i dagtilbud — et casestudie . . . .39

Af Elise Venndt og Karen Kvist

Kapitel 4 · Språkferdigheter hos minoritetsspråklige gutter

i barnehagen . . . .63

Av Gro Emilie Wiederstrøm og Agathe Bjørnstad

Kapitel 5 · Samarbejdet om børns sproglige udvikling . . . .79

Af Ellen Grøn og Eva Langmaack

(4)

Del 3 · Skole . . . . 97 Kapitel 6 · Betydningen af mestringsforventning for motivation og læring i skolen . . . .99

Af Kathy Mikkelsen, Anne Herskind og Morten Holst Nielsen

Kapitel 7 · Rettferdig vurdering? . . . .125

Av Monica Bekkelien, Gøril Storeng og Grethe Fjellberg

Kapitel 8 · Elever med manglende grunnskolepoeng

i Mandal kommune . . . .139

Av Rune Bruskeland, Erik Tronstad, Trine Ruud, Gunn-Hilde S. Torstrup, Anne Bjertnes og Julie K. Nilsen

Del 4 · Forvaltningen . . . . 155 Kapitel 9 · Skoleeier og skoleleder - hånd i hånd? . . . .157

Av Yvonne Bunes, Lena Marin Henriksen og Jon Egil Pettersen

Kapitel 10 · Et forvaltningsmæssigt perspektiv på spredning

mellem dagtilbud og mellem skoler i Program for Læringsledelse 171

Af Jette Bust Facius, Merete Gregersen, Lene Juel Petersen, Anne Krøger og Karina Krogh Kristensen

Kapitel 11 · Professionelle læringsfællesskaber og børns og elevers trivsel og læring i Svendborg Kommunes

dagtilbud og skoler . . . .193

Af Jette Berthelsen, Ditte Frandsen, Anne Bang-Olsen og Britt Lykke Ejby

Om forfatterne . . . .215

(5)

5

Forord

Professionelle læringsfællesskaber på skoler og i dagtilbud etableres lø- bende i mange forskellige iklædninger: hjemme på skolen med kolleger, i faglige samlinger over fælles problemstillinger, på tværs af arbejdskultu- rer og hævdvundne traditioner og altid med det sigte at forbedre forhol- dene for børn.

De professionelle læringsfællesskaber er en af de organisationsformer for løbende uddannelse, som giver den største effekt på børns læring, ud- vikling og trivsel. Det kan vi blandt andet læse mere om hos John Hattie (Hattie et al., 2015) og tydeligst i skandinavisk sammenhæng hos profes- sor Thomas Nordahl fra Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet (Nordahl, 2017).

Nærværende bog er også et eksempel på, hvordan traditionen for at indgå i professionelle læringsfællesskaber finder sted mellem fagfolk fra to forskellige lande i Skandinavien. De initiativer, som bogen omhandler, er eksempler på god efteruddannelse af professionelle fagfolk inden for de pædagogiske discipliner, som finder sted i dagtilbud og grundskoler.

Kapitlerne afspejler alle, hvordan de professionelle i læringsfællesska- berne anvender forskningsviden. Det er en ganske vigtig erkendelse i den professionelle pædagogiske verden, at ikke al praksis virker lige godt. Der- for er relationen mellem forskning og praksis ganske vigtig, så den viden, vi har om, at valget af nogle pædagogiske handlinger og strategier giver bedre læringsresultater end andre, anvendes.

Data fra kortlægningsundersøgelser kombineret med interviews og observationer giver det bedst tænkelige udgangspunkt for, at professio- nerne kan træffe hensigtsmæssige valg og dermed øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Det er kortlægninger af læringsmiljøet i dagtilbud og på skoler, der er denne bogs fokusområde. Det ses i alle bogens kapitler, som er skrevet i

(6)

6

fællesskaber af praktikere fra to skandinaviske udviklingsprojekter: Kul- tur for Læring, der involverer 22 kommuner fra tidligere Hedmark Fylke forankret på Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU) fra Høj- skolen i Innlandet, samt Program for Læringsledelse, der involverer 13 kommuner fordelt over hele Danmark forankret på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

Bogen består af ti kapitler, der beskriver forbedringsarbejder i dagtil- bud (barnehagen) og i skoler. Forfatterne af bogens kapitler er alle prak- tikere, som i blandede faglige grupper af konsulenter og koordinatorer fra børnehaver og skoler viser, hvordan data kan være med til at kvalificere den pædagogiske indsats i dagtilbud og skole.

Data kommer fra kortlægninger, hvor informanter er børn, forældre, personale og ledelser, og dataindsamlingen er den hidtil største gennem- ført i Skandinavien. Begge udviklingsprojekter løber over fire år.

Professor Thomas Nordahl fra SePU på Høgskolen i Innlandet stod for et kursus- og skriveforløb for norske og danske kolleger. Her blev struk- turen for arbejdet sat ind i en forskningspædagogisk ramme. Resultater blev tolket og sammenholdt med teori, og skrivegrupperne fandt sam- men. Thomas skal have stor anerkendelse for arbejdet i forbindelse med dette forløb.

Efterfølgende formulerede grupperne synopser, fik disse godkendt, og så gik skrivearbejdet i gang. Forfattergrupperne arbejdede sig gennem analyser og vurderinger af data og gennemførte en intensiv skriveproces i foråret 2019. I denne proces fik grupperne sparring og vejledning af ph.d.- studerende Line Skov Hansen fra Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet og af førstelektor Anne-Karin Sunnevåg fra SePU, Høgskolen i Innlandet. De to har gjort et kæmpestort og uvurderligt arbejde. Stor tak til Line og Anne-Karin for en utrættelig indsats.

God fornøjelse med læsningen.

Redaktionen

(7)

7

Referencer

Hattie, J., Masters, D., & Birch, K. (2015). Visible learning into action: International case studies of impact. London: Routledge.

Nordahl, T. (2017). Læreren i et profesjonelt læringsfellesskap. I: Løtveit, M. (red.), Tidssignaler. Lærerutdanningsfag i utvikling. Vallset: Oplandske bokforlag.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

2013 Institut for Læring og Filosofi 5792 Dansk samtidslyrik 2015 Institut for Kultur og Globale Studier 5658 Problem-based learning for the. 21st century 2013 Institut

Både dagtilbuddets børn og skolens elever såvel som deres forældre fortjener, at medarbejdere i enten dagtilbud eller skole kan dokumentere, hvordan lærings- udbyttet for det

I forhold til at støtte den ph.d.-studerende på disse forskellige områder har vejlederen og coachen forskellige kompetencer og roller, men omkring procesvejledningen er der et

Charlotte Ringsmose, professor ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet tager derefter fat i, hvad den tidlige ulighed betyder for børn, der kommer i skole med

Louise Ejgod Hansen, ph.d., lektor på Dramaturgi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.. Forsker i kulturpolitik, publikum og børnekultur

Astrid Oberborbeck Andersen er lektor i teknoantropologi ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet og forsker i menneske-miljø-relationer, særligt i Arktis

Født 1972, lektor i tysk litteratur, kultur og samfundsforhold, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet. David