Digitaliseret af | Digitised by

25  Download (0)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Selskabet af 7. september 1898. Til støtte for faderløs ungdom.

Titel | Title: Årsberetning

Bindbetegnelse | Volume Statement: 1923-24 Udgivet år og sted | Publication time and place: 1899-1963

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be

used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work

becomes public domain and can then be freely used. If there are several

authors, the year of death of the longest living person applies. Always

remember to credit the author

(2)

SELSKABET AF I.

SEPTEMBER 1898 TIL STØTTE FOR FADERLØS UNGDOM

26. Aarsberetning

(3)

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

130021045382

(4)

SELSKABET AF 7. SEPTBR. 1898

<® & TIL STØTTE ® &

FOR FADERLØS UNGDOM

SEX OG TYVENDE AARSBERETNING 1923-24

K J Ø B E N H A V N

J. H. SCHULTZ UNIVERSITETS BOGTRYKKERI A/S

1924

(5)

Selskabets Adresse er:

Selskabet af 7. Sept. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom, Colbjørnsensgade 7\ B.,

hvor Kontoret er aabent

Mandag, Onsdag

og

Fredag

Kl. 2-4.

(6)

Det e r godt at tage sig af den Ungdom, der e r kommen paa Afveje; bedre vilde det dog være, om m a n kunde standse d e n forinden.

[N. Dahlhoff,

Med det nu afsluttede seks og tyvende Arbejdsaar har Sel­

skabet af 7. September 1898 til Støtte for faderløs Ungdom indledet et nyt Hovedafsnit af sin Virksomhed. Der har dog ikke af den Grund været Anledning til at indføre nogen Forandring i Formen for den, og det tør vel siges, at der heri ligger et Vidnesbyrd om, at den Maade, hvorpaa Selskabet i en saa lang Aarrække har virket og fremdeles virker, i det hele maa være god. Den var, da Selskabet i sin Tid blev stiftet, endnu ny og uprøvet her i Lan­

det, men det viste sig snart, at der i det omhyggelige og umiddel­

bare Tilsyn, der førtes med de unge Mennesker, som Selskabet tog sig af, laa en betydelig Garanti for, at den Hjælp, det kunde yde dem, blev til virkelig Nytte for dem. Det bedste Bevis herfor ligger vel nok i den for Selskabet glædelige Omstændighed, at ikke faa af dets gamle Myndlinge nu er indtraadt i det som bi- dragydende Medlemmer og derved har vist deres Taknemlighed for, hvad det har gjort for dem.

Men det har ikke været let at tilvejebringe de Midler, som Virksomheden har krævet, og navnlig i de senere Aar har den almindelige Prisstigning medført store Vanskeligheder. Naar Selskabet desuagtet har kunnet klare de Forpligtelser, det har paataget sig overfor sine Myndlinge og foruden den moralske Støtte, det har ydet dem, holde dem forsynede med Beklædnings­

genstande, og hvad de iøvrigt har trængt til, skyldes det næst Bidragyderne netop den gennemførte Kontrol med, at Hjælpen stedse blev ydet under den Form og paa den Maade, at der i hvert enkelt Tilfælde kom det mest mulige ud af den. Enhver Begæring om materiel Understøttelse fremkommer gennem Myndlingenes

(7)

4

Hjælpeværger, som indestaar for, at den er nødvendig, og der føres omhyggeligt Regnskab med, hvad hver enkelt faar. Det er noget forskelligt, eftersom Uddannelsen gaar i den ene eller den anden Retning, idet der tages Hensyn til, om der slides mere eller mindre paa Klæderne, hvis Kvalitet ligeledes i nogen Grad maa afhænge af Virksomhedens Art. Den overvejende Del af Myndlingene er vel nok Haandværkslærlinge, men ikke faa af dem uddannes til Handels- eller Kontorvirksomhed og maa derfor udstyres paa anden Maade, uden at dette dog er at opfatte som en særlig Begunstigelse. En ikke ringe Del af den materielle Bistand ydes i Form af Betaling for Undervisning i tekniske Skoler, Han­

delsskoler og lign. eller for Bøger og andet Undervisningsmateriel, ligeledes efter Indstilling af Hjælpeværgerne, uden hvis Bistand Bestyrelsen overhovedet ikke vilde kunne administrere de Midler, den har til Raadighed.

Ikke mindre Betydning har det imidlertid, at Selskabets Myndlinge i deres Hjælpeværger har en moralsk Støtte i de van­

skelige Aar, fra de forlader Skolen og til de efter endt Uddannelse i den Virksomhed, de har valgt, kan klare sig selv. Heri ligger der en Værdi for disse unge Mennesker, som ikke kan paaskønnes højt nok, og den Stab af erfarne Hjælpeværger, som i Aarenes Løb har stillet sig til Raadighed for Selskabet, har her i Stilhed øvet en Gerning, som det skylder dem stor Tak for. Det har hidtil aldrig været vanskeligt at finde gode Kræfter til den Side af Opgaven, og der er heller ingen Grund til at tvivle om, at dette vil lykkes i Fremtiden, men for at Hjælpeværgerne skal kunne røgte det Hverv, de paatager sig, er det nødvendigt at de, naar det paakræves, kan skaffe deres Myndlinge den materielle Hjælp, de trænger til. De Midler, som Selskabet har til Raadighed for sit Formaal, er imidlertid for smaa, til at det kan hjælpe saa mange unge Mennesker, som det burde og gerne vilde, og det retter derfor en indtrængende Anmodning til enhver, der forstaar dette Formaals store Betydning for vort Samfund, om at støtte det med smaa eller store Pengebidrag, aarligt eller en Gang for alle.

I det forløbne Regnskabsaar har Selskabet antaget sig 42 nye Myndlinge, og 23 er udgaaede af dets Forsorg efter med enkelte Undtagelser at have afsluttet deres Uddannelse og er nu hjulpne frem saavidt, at de kan sørge for sig selv. Af de ud­

gaaede Myndlinge er 3 udlært som Maskinist, 4 som Mekaniker, 1 som Elektriker, 3 som Snedker, 1 som Tømrer, 1 som Skibs­

(8)

5

tømrer, 1 som Smed, 1 som Sølvsmed, 2 som Bogtrykker, 1 som Bogbinder, 1 som Kontorist, 1 er Sømand og 3 har faaet Bud­

pladser.

Selskabet bringer en hjærtelig Tak til de mange, som i Aarets Løb har støttet dets Virksomhed med Pengebidrag eller person­

ligt Arbejde; med særlig Paaskønnelse maa det fremhæves, at Hr. Dr. med. H. Adsersen som sædvanlig har undersøgt de nye Myndlinge før deres Antagelse, og at Hr. Møntguardein Heise har stillet Kontorlokale til Raadighed. Frøken Anna Lund har dygtigt og samvittighedsfuldt varetaget det daglige Kontor­

arbejde.

J. H. Schultz' Uni versitetsbogtrykkeri takkes for Afslag i Betaling for Tryksager.

Under Ledelse af Hr. Viceinspektør H. Chr. Johannessen afholdtes den 17. December 1923 den aarlige Generalforsamling, hvor Aarsregnskabet blev godkendt og Bestyrelsen saavel som Revisorerne, d'Hrr. Baron V. Bille Brahe og Bureauchef C. Fri- derichsen, blev genvalgt.

(9)

6

R e g n

for Aaret fra 1ste Oktober 1923

Indtægt. Kr. 0.

1. Saldo fra forrige Aar 695. 70

2. Statstilskud 1,527. 50

3. Raben-Levetzauske Fond 200.

4. Det Warburgske Legats Bidrag 200.

5. Alfred Hansens Legats Bidrag 200.

6. J. R. Haslund og Hustrus Legats Bidrag 500.

7. Spannjerske Legats Bidrag 300.

8. Børnehjælpsdagens Bidrag 1,000.

9. Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefonds Bidrag . 100.

10. J. R. Mannheimer og Hustrus Legats Bidrag 300.

11. Martin Levin og Hustrus Ranettes Legat 1,000.

12. Aarlige Medlemsbidrag 1,758.

13. Andre Bidrag 545.

14. Renter af .Kong Ohr. den 9des Legat 64.

15. — - Anton Hansen og Hustrus Legat 212.

16. — - J. H.'s Legat 80.

17. — - Professorinde D. Grønlunds Legat 112.

18. — - Generalinde Schlegels Legat 92.

19. — - Frk. Margrethe Sophie Poulsens Legat ... 22. 50

20. — - Emmerich Miillers Legat 200.

21. — - Willum Petersens Legat 45.

22. Andre Renter 13. 74

9,167. 44 S e l s k a b e t e j e r : K r . 0 . Kong Chr. den 9des Legat Østift. Kreditf. 4 pCt. 8. S... 1,600.

Anton Hansen og Hustru f. Jenners Legat, Østift. Kre­

ditf. 4 pCt. 8. S 5,300.

J. H.'s Legat Husejer Kreditk. 4 pCt 2,000.

Professorinde Dora Grønlunds Legat Østift. Kreditf. 4 pCt.

8. S 2,800.

og kontant i Bikuben 32. 66

Generalinde Schlegels Legat Østift. Kreditf. 4 pCt. 8. S. 1,800.

Fyens Diskonto Kasse Aktier 200.

og kontant i Bikuben 3. 12

Frk. Margrethe Sophie Poulsens Legat Østift. Kreditf.

4l/a pCt. 7. S 500.

og kontant i Bikuben 3. 92

Emmerich Mullers Legat Østift. Kreditf. 4 pCt. 10. S. . . 5,000.

og kontant i Bikuben 47. 11

Willum Petersens Legat Østift. Kredtif. 4% pCt. 11. S.. 1,000.

Renter i Bikuben 13. 74

Kontant Beholdning 1,129.

21,429. 55

(10)

7

s k a b

til 30te September 1924.

Udgift. Kr. 0.

1. Beklædningshjælp 6,736. 89

2. Oplæring 415. 70

3. Administration, Budløn . 855. 85

4. Underhold 30.

5. Saldo 1,129.

9,167. 44 København, den 15. November 1924.

Paa Bestyrelsens Vegne:

G. Krag. J. Simonsen,

Kasserer.

Gennemgaaet og befundet rigtigt. Selskabets Beholdning er os forevist.

Den 1. December 1924.

C. Friderichsen. V. Bille Brahe.

(11)

s

Xn - t ; . . .

Aarlige Bidrag.

Kr.

Ahlefeldt-Laurvigen, F., Greve .. 20

Andersen, Carl 5

Andersen, Henry Chauffeur 2 Andersen, J., Ingeniør 10 Andresen, Viggo, Tandlæge 10 Arnvig, H. N. A., Inspektør. ... 2 Bacher, A., Konditor 10 Bang, A. S., Overretssagfører ... 10 -—- N. H. ,I)r. phil.,Skoledirektør 4 Baur, W., Skoleinspektør, Præst. 2 Bencke, Emil, Revisor 2 Benzon, Otto, Apoteker 5

—• Vilh., Professor, Livlæge 4

H., Frue 2

Beyerholm, C., Kommunelærer . . 2 Bierring, H., Skoleinspektør .... 4 Bille-Brahe, V., Baron 5 Bjerregaard, M., Kommunelærer. 2 Bjørn, Paul, Grosserer 10 Blangstrup, C., Kaptajn 4

Blauenfeldt, Frue 2

Boegh, Alfr., Grosserer. . ... 5 Bonde, C. A., Havnemester 4 Borlund, P., Formand 2 Bramson, H., Enkefrue 4 Brandt, la Cour, Fru 5

- A., Apotheker 2

C 10

Breit, Proprietær 10

Brockmann, C., Sagfører 2 Bruun, A. P., Kommunelærer... 2

H, P.,c Skoleinspektør .. 1

Anne 5

Buhl, Henry Ingvard, Formand. 2 Bøggild, P., Urtekræmmer 2

Carlsen, Svend, C 12

Kr.

Overført... 185

Christensen, Henrik 2

Johs., Grosserer. ... 3

-—- M., Frøken 20

Christiansen, Eli, C., Barber.... 5 N., Kommunelærer. 2 Clod-Hansen, A., Læge 4

C. M 4

D. M 4

Dahl bom, G., Grosserer 5 Dalhoff, N., Pastor emer 2 Dalberg, E., Kaptajn 5 Dalgaard, Henrik, Grosserer .... 2

—- Th., Grosserer 5

Dame, C. V., Kommunelærer ... 2 Dethmer, Fr., Prokurist 2 Deurs, van, O. H., Veksellerer . . 5 Diederichsen, A., Kommune­

lærer 1

Dietrichson, H., Højesteretssag­

fører 10

Drewsen, Ingeborg, Frue 5 Dyrberg, Ludvig, Dekorations­

maler 4

Dreier, Peter, Montør 5 Dysted, J. C., cand. theol., Lærer 2 Egede, M., Forpagter 10 Eickhoff, G., Maskinfabrikant ... 10 Eller, E., Frk., Lærerinde 2 Enna, Frue. Direktør 5 Erichsen, Knud, Grosserer 10

Kjeld, cand. phil 10 Eriksen, J., Kommunelærer 2

—- Margrete, Frøken 2 Erslev, Einar, cand. mag., Kom­

munelærer 2

At overføre. . . 185 At overføre. . 337

(12)

9

Kr.

Overført. . . 337 Esche, L., Frue, Kommunelærer­

inde 2

Essen, H., Prokurist 5

—• Ella, Erue 5

E. J 50

Farre, N. E., Kommunelærer ... 1 Feldthausen, Kommunelærer .... 2 Fergo, P., Kommunelæge... — .. 2 Finsen, J., Professorinde 5 Fisker, A., Viceinspektør 2 Fløystrup, A., Overlæge, Dr. med. 4 Formann, H., Kommunelærer. . . 5

Foss, E., Gaardejer 2

Freuchen, P. B., cand. mag... 3 Friderichsen, C., .Bureauchef .... 5 Friis-Petersen, H., Forretnings­

fører- 5

Friis-Petersen, Fr 10

Frisenette, Frøken 1

Funck, H., Viceinspektør 2 Goldmann, Frk., Kommunelærer­

inde 1

Grave, Tandlæge 3

Gundorph, Mary, Frue 5 Hagfeldt, H. P. V., Overretssag­

fører 2

Halle, S., Skoleinspektør 5 Hamann, A., Partikulier 4

Hansen, Alma, Frue 5

—• Carl W., Slagtermester . 20

—• Georg, Stolefabrikant .. 10 Fridtjof, Maskinist. .. ., 10

M. H 5

—> Søren, Politilæge 10

V., Restauratør 2

Vilh. Aage, Murermester 10 Harving, J., Grosserer 4 Haslund, J., H., Bogbinder 2

Hasmark, Olaf 5

Heering, W., Grosserer 5 Heimann, S., Veksellerer 10 Helsted, J., Kontorchef 2 Henriques, Mich., Fabrikant .... 5 Hentzen, C., Overingeniør 5

Hey, W., Fabrikant 10

Overført..

Hintze, C. A., Birkefuldmægtig Hoeck, M. H., Direktør.

Holm, Prokurist

S., Frue

Holst, C., Tandl.,Doc.,cand.pharm Hornemann, Fr., cand. polyt., Fa

brikant

Hornemann, Ida, Frue

Hou, L., Isenkræmmer, Grosserer Houmborg, Fr., Fuldmægtig. . . Hultin Hansen, Anna, Frue . . . Husmanns Eftf., G. A., Glarmester Høffding, H., Professor

Jacobsen, L., Konditor

Chr., Skoleinspektør .

D. E., Prof., Dr. med Jensen, Lokomotivfører

—• A., Kommunelærer ....

—- Emanuel, Fabrikant .. .

—> Fr., Viceinspektør Dagmar, Kommunelærer inde

Jensen, Laura, Frøken

N. F., Landinspektør . .

—• Olaf, Fuldmægtig

—• Theodor, Grosserer ....

Vald., Kommunelærer. .

—- Wilh., F., Grosserer . . .

—• Kruse, Fiskehandler .. . Jensenius, Herluf

Jespersen, Olfert, Musikdirektør Johansen, A., Frøken, Lærerinde

E., Mekaniker

—• Julien, Kommunelærer

—• P., Porcellainshandler Jæger, P., Fuldmægtig

Jørgensen, A., Laboratoriedirektør

—• Emil, Arkitekt ....

Kailau, Frants, A., Hovmester Kemnitz, S., Fabrikant

Ketting, E., Overretssagfører . Kiersgaard, H. E., Tandlæge . Kirschner, Henry, Typograf . . Kjæi, C. V., Grosserer

—- M. F., Enkefrue

At overfore. . . 588 At overføre

(13)

10

Kr.

Overført... 839 Knudsen, C., Kommunelærerinde 2

•—- P. S., Viceinspektør . . 4 Koch, R., Bankkasserer 4 Koefod Hansen, E. Castus 5 Krag, G., Kammerherre 10 -— R., Kammerherre 10 Kragerup, C., Frøken 2 Krarup, C. E., Manufakturhandler 10 Kreutzfeldt, Hans Karl, Brygge­

riarbejder 5

Krieger, A., Partikulier 5 Krieger, A., Kammerherre 10 Kromann, Niels, Kommunelærer. 2 Kruuse-Hansen, J., Kontorchef.. 2 Kuhn, C. F., Overretssagfører.. . 4

•— Ev, Lokomotivfyrbøder.. . 5 Købke, Thora, Frøken 2 Køedt, A. Peschke, Grosserer ... 25 Larsen, Erik, Kommunelæge.... 5

Hans og Lauritz Wendel-

boe, Entreprenører 10

Larsen, J. A., Maskinfabrikant. . 10

L,, Husejer 4

— R i g m o r , F r ø k e n 5 L. J., Handelsgartner... 5

—- P., cand,. phil 2

Peter, Elektrotekniker .. 6 Lassen, N., Dr, jur., Justitarius

i Højesteret 5

Lemme, L,, Konditor 2

Lendal, O. V., cand. polit. 2 Leopold, L. J. F., Kommunelærer 1 Lerche, August, Kommunelærer . 2 Levysohn, S., kgl. Operarepetitør 2 Lillelund, H. P., Værkmester ... 4

S., Kommunelærerinde 2 Lindegaard Petersen, H,, Frue. . 2 Linnemann, C., Slotspræst 4 Lorentzen, Kaj, Bogtrykker .... 4

Liitzow, Johs. A 3

Lønberg, Carl, Grosserer 5 Løwe, A. J,, f. Scharff, Frue.... 2 Magnussen, Viceinspektør 2

—• Edvin, Repræsentant 5 Madsen, Georg, Kobbertrykker.. 3

Kr.

Overført.. .1043

Malm, S., Ingeniør 5

Mau-Hansen, E., Kommunelærer. 1 Melson, H. P., Manufakturhandler 20 Meyer, Adolph H., Dr. med 2

Benny, Læge 4

Einer 10

Meyhoff Petersen Kaj Rob., Kon­

ditor 5

Mogensen, Frøken 4

Moltke, J. L,, Kammerh., Greve 10 Mortensen, Carl Emanuel, Detail­

handler 10

Mortensen, Kaj Oluf, Kontorist . 2 Mortensen, Vilh. Chr., Billedskæ­

rer 10

Muller, A., Frk 5

E., Frk 5

—- Gerda, Frue 5

E.. Direktør 10

Miillerz, H,, Frk., Viceinspektrice 1

Møller, Lemvig, V 20

Møller, A. R., Direktør 6 Møller-Lund, Chr., Forstander... 2 Mønsted, K., Revisor 10 Neergaard, Louise, Frue 2 Nehm, Johs., Viceinspektør 2 Nielsen, Alfred, Kommunelærer. 2

—• Bredmose N. P., Kom­

munelærer 3

Nielsen, Chr., Maskinmester 5

Charles 5

C. L., Cigarhandler .... 2

J. P., Direktør 10

K. Chr.' Direktør 2

1£. T., Bankbud 2

Nienstaedt, H., Ingeniør 5 Nissen, Edvard, Grosserer 10 Nør lyng, S. Fv., Kommunelærer 2

Nyholm, R., Frøken 5

Nørgaard, F. C,, Grosserer 5 Oksholt, A., Kontorchef 2 Olsen, Fabrikbestyrer 4

H., Værktøj fabrikant .... 10

—• H., Kommunelærer 2 -—- Jørgen, Skoleinspektør ... 10 At overføre... 1043 At overføre.. 1280

(14)

11 Kr,

Overført.. . 1280 Olsson, Frk., Kommunelærerinde 2 Olufsen, Henr., Frk., Lærerinde. 1 Palstrup, N., Lokomotivfører ... 2

Paulli, M., Frue 2

Paulsen, L., Kancell iraad, cand.

polit 10

Paulsen, O., Dr. ph.il 2 Peckham, J. B., Fabrikinspektør 2 Pedersen, H. E., Kommunelærer 5

Jacob V., Skoleinspektør 4

Julius, Fuldmægtig .... 20

Pers, A., Dr. med 2

Petersen, Carl F. L., Viceinspektør 5 M. Frøken, Kommune­

lærerinde 2

Petersen, P., Lærer 2

Petersen, V. E., Lærer 2 W., Ekviperingshandler 10 Petterson, Emil, Instrumentmager 5 Poulsen, Chr., Brøndborer 10

F., Sagfører 5

O. L., Overlærerinde... 5 Præstmark, L., Restauratør 5 Puggaard, C., Bogholder 2 Rasch, N. V., pens. Overbetjent. 3 Rasmussen, Johs. Grosserer 10

K., Provst 2

Rudolph 5

Victor 5

Reinhardt, A. C., Hattemager . . 2 Remmer, H. V., Kommunelærer 2 Repsdorph, H., Overretssagfører. 4

Rich, Karen, Frue 2

Rothenborg, A., Overretssagfører 10 Salomon, J., cand. polit. et jur.. 2 Otto & Emma 10

•—- Sophus 10

Salomonsen, Harry, Grosserer ... 4

S., Frøken 2

Sachs, Jean, Grosserer 10 Schad, Louis, Kommunelærer ... 5 Scheuer, M. K., Kommunelærer. 2 Schmidt, O., Fabrikant 2

—- V. Meyland, Smede­

mester 2

Kr.

Overført... 1479

Smith, M., Frue 2

Schrøder, Astrid, Frue 2

J., Enkefrue 2

Otto, Præst 5

Senstinus, G. F., Kommunelærer. 2 Severin, R. L., cand. theol. & mag.,

Skoleinspektør 4

Simmelkjær, J., Bogtrykker 5 Simonsen, N., Fischer, Frue .... 3 -—- A., Veksellerer 10

D., Professor 4

-3 J., cand. polyt 8 Joh., Assistent 2 Skovgaard, Joakim, Professor... 3 Sommer, Fanny, ,Frøken 2 Suder, Anton P., Fuldmægtig. . . 5 Spåth, Joh., cand, phil 3 Stage, Fr., Cand. theol 4 Stenstrup, A., Fabrikant 2 Stripp, Chr., Urtekræmmer 2 Svane, H. A., Viceskoledirektør 2 Svendsen, L. P., Sagfører 4

Joh., Viceinspektør. . . 4

Svensson, Aksel 5

Søkvist, Chr., Assistent 10 Sørensen, A., Hørkræmmer 2 Tallov, Fr., Kontorchef 10 Thielsen, O., Sekretær 2 Thomsen, Chr., Kommunelærer.. 5 Thornberg, Oberstløjtnant 10 Thiirmer, F. C., Grosserer 5 Tornum, Jens, Malermester 5 Torp, C., Prof., Dr. jur 4 Trier, Herman, cand. phil 10 Tvermoes, H., Fabrikant 2 Ungermann, Vald., Kontorchef.. 2 Veit, Simon, Grosserer 2 Vest, Knud Vald., Bogbinder ... 2

Vincentzen, Karl 5

— Ejiud 2

Vinter-Hansen, R. S., Kommune­

lærerinde 2

Voigt, L., Frue, Stadsingeniør .. 2 Volquartz, J. C., Grosserer 10 Wandel, E. T., Grosserer 10

At overføre.. . 1479 At overføre... 1666

(15)

12

Kr.

Overført. . . 1666

Wedeke, Peter 10

Wedel, Notarius publicus 10 Weinreich, Carl, Grosserer 4 Werner-Jørgensen, H., Fuldmægtig 5 Werner, Inger, Frue 10

Joh., Frue 10

Wessel, Th., Enkefrue 10 At overføre.. . 1725

Kr.

Overført... 1725 Westergaard, Harald, Professor. 10 Wetterholtz, K.E., Kommunelærer 5 Winther, J., Nationalbankdirektør 10 Wolfhagen, Helma, Frøken 2 Wulff, A., Kontorchef 2 Wulff, E., Kgl. Translatrice .... 4 Kr.... 1758

Livsvarige Medlemmer.*)

Aagaard, J A., Enkefrue Andersen, A., Direktør Brandt, V., Fabrikant

Christensen, W. J., Bogtrykker Eickhoff, F. E., Mekaniker Ferslev, C., Fabrikejer Foss, Alex., Ingeniør Goldschmidt, H., Grosserer Herforth, C., Prokurator Hertz, J., Sølvvarefabrikant Jacobsen, Børge-, Overretssagf.

Kauffmann, A., Kammerherre Knudtzon, N. H., Grosserer

Kondrup, Vilh., Højesteretssagfører Levin, Martin, Veksellerer

Liebe, O., Højesteretssagfører Linnemann, Th., Konferensraadinde Meyer, Carl O.

Monberg, N. C., Etatsraad Muller, Lemvig, V., Grosserer

Nielsen, Chs., Prokurist Olsen, P. Chr., Direktør Oppenheim, Sophus, Direktør Petersen, Villum, Ekviperingshdlr.

Raffel, Emil

Rottbøll, Enkefrue

Rønne, J. M., Bankdirektør Schmidt, Valdemar

Seligmann, A., Grosserer Simonsen, Andr., Vexelerer.

Therkelsen, Knud Therkeldsen, Børge Tuxen, L., Professor Unmack, C. R., Fabrikejer Veit, Simon, Grosserer

Wedell-Neergaard, J., Baron, Kammer­

herre, Hofjægermester Worms, A., Rigsdagsstenograf Zahle, Fr., Højesteretssagfører

*) Bidrag paa 100 Kr. eller derover en Gang for alle.

(16)

13

Andre Bidrag,

Kr.

Aabye, Fr., Kasserer 20

Hasmark, 0 10

Heckscher, H., Frøken 10 At overføre... 40

Kr.

Overført... 40 Simonsen, Andr., Vexelerer 500

Stilling, H 5

Tilsammen. . . 545

Selskabets

Andersen, Fr., Kommunelærer.

Borge Moller, Kommune­

lærer.

— G. A., Kommunelærer.

I. H., Overpolitibetjent.

— R., Pastor.

Bjørnvig, Kommunelærer.

Borresen, S. C., Sognepræst.

Bruun, A. P., Kommunelærer.

Bøggild, P., Købmand.

Christensen, Yald., Museumsinspek­

tør.

Christiansen, J. A., Kommunelærer.

Dahl, Jens, Kommunelærer.

Dkenke, Henrik, Kommunelærer . Dueholm, N.. Kordegn.

Dyrberg, Hugo, Kommunelærer.

Ebbe, Arild S., Kommunelærer.

Engel, I. E. E., Ingeniør.

Eriksen, C. E., Kommunelærer.

— P. A., Kommunelærer.

Feldthausen, M. G-., Kommunelærer.

Fredebo, S., Forstander, Redaktør.

Friborg, P., cand. phil., Kommune­

lærer.

Gatzwiller, D., Kommunelærer.

jælpeværger.

Gellert, H., Kommunelærer.

Gundorph, O., Købmand.

Hammer, Carl, Viceinspektør.

Hansen, Bendix V., Kommunelærer.

Hans, Kommunelærer.

Hans J., Kommunelærer.

I. Rosager, Præst.

Johs., Sporvognsfunktion.

Herlev, P. V., Viceinspektør.

Hey, V., Fabrikant.

Hoff, V. J., Kommunelærer.

Hornbeck, Præst.

Hornemann, F., Fabrikant.

Jacobsen, P. CL, Kommunelærer.

Jensen, Henrik, Kommunelærer.

— Lars, Gaardejer.

— P., Cigarmager.

Johannesen, H. Chr., Viceinspektør.

Johnsen, Alb., Kommunelærer.

Jørgensen, J., Assistent i Over- værgeraadet.

Kastrup, P., Kommunelærer.

Kemnitz, Fabrikant.

Kirchheiner, P., Viceinspektør.

Kondrup, Vilh., Højesteretssagfører.

Kristiansen, J. A., Kommunelærer.

(17)

14 Kryger, J. P., Kommunelærer.

Larsen, F., Glasfabrikant.

— A., Kommunelærer.

— V., Kommunelærer.

Lehmann, Carl, fhv. Borgmester.

Lerche, Aug., Kommunelærer.

Levinsen, Car., Kommunelærer.

Lindblom, A. A., Værkfører.

Lyngsie, M. A., Kommunelærer.

Lønberg, Carl, Grosserer.

Mortensen, R. C., Skoleinspektør.

Møller-Jensen, A. E., Kommune­

lærer.

Nielsen, Alfred, Kommunelærer.

Nielsen-Ankj ær, Urtekræmmer.

— E., A. Urtekræmmer.

— Kaj, Kommunelærer.

L. P., Kommunelærer.

Niels, Kommunelærer.

Nyholm, Rigmor, Kommunelærer­

inde.

Olsen, Jørgen, Skoleinspektør.

Pedersen, H., Kommunelærer.

H. E., Kommunelærer.

— Jakob V., Skoleinspektør.

— P. J., Skoleinspekt., M.B.

Petersen, Carl F. L., Viceinspektør.

— Hother, Kommunelærer.

Petersen, Ludvig, Kommunelærer.

— P., Kommunelærer.

Poulsen, Oline, Overlærerinde.

Rasmussen, R. P., Præst ved Alm.

Hospital.

Reggelsen, H., Kommunelærer.

Remmer, Hans, Kommunelærer.

Schad, L., Kommunelærer.

Saxild, V., Overlæge.

Skibelund-Eeg, J. S., Kommune­

lærer.

Stage, Fr., cand. theol.

Stahlschmidt, Kommunelærer.

Stenfeldt-Nielsen, cand. phil., Kom­

munelærer.

Stryhn, H. Kr., cand. mag., Kom­

munelærer.

Søndberg, K., Kredsbestyrer, Re­

daktør.

Søndergaard, L. P., Kommunelærer.

Thiesen, Kommunelærer.

Thomsen, Chr., Kommunelærer.

— Th., Viceinspektør.

Thorberg, S. F., Kommunelærer.

Thorulf, Cleophas, Kommunelærer.

Thorup, Anna, Frue, Kommune­

lærerinde.

Trojel, Nanna, Frue.

Uhrskov, Asbjørn, Kommunelærer.

Ulrich, Gyrithe, Skoleinspektør.

Vestergaard, Aage, Sognepræst.

Vexø, Sigurd, Kommunelærer.

Vogelius, F., Rebslager.

Ørding, N., Skoleinspektør.

Ørnebjerg, Tang, Kommunelærer, cand. phil.

Kontoret er aabent Mandag, Onsdag og Fredag mellem Kl. 2—4.

4*

(18)

15

Selskabets Bestyrelse 1923

Bogtrykker W. J. Christensen.

Frøken Marie Christensen.

Politilæge Søren Hansen.

Fabrikant, cand. polyt. Fr. Hornemann.

Kammerherre G. Krag, Formand.

Fhv. Borgmester C. Lehmann.

Grosserer C. Lønberg.

Skoleinspektør Jørgen Olsen.

Cand. polyt. J. Simonsen, Kasserer.

(19)

16

Vedtægter

for

Selskabet af 7de September 1898 til Støtte for faderløs Ungdom.

Vedtagne paa Generalforsamlingen den 28de November 1899, med en paa Generalforsamlingen den 25de November 1901 vedtagen Tilføjelse.

§ 1-

Selskabet antager sig faderløse Drenge og Piger, udgå aede fra Kommuneskolerne i København og paa Frederiksberg, fra det Tids­

punkt, hvor de ved Konfirmationsalderen forlade Skolerne, og indtil de kunne sørge for sig selv, dog som Regel ikke udover 5 Aar.

§ 2.

Ved faderløse Børn forstaas saadanne, ægte eller uægte fødte Børn, som faktisk ikke kunne regne paa en Faders Bistand i moralsk og materiel Henseende, hvad enten Faderen er død, har forladt dem eller savner Evne og Vilje til at tage sig af dem.

§ 3'

Der antages kun saadanne Børn, som ere arbejdsdygtige, og som ikke ere stillede under Fattigvæsenets Forsorg.

§ 4.

Selskabets særlige Opgave er, foruden den nødvendige Pengehjælp, at yde de antagne Børn en moralsk Støtte, i hvilken Anledning der tildeles hvert Barn en Hjælpeværge, som under Bestyrelsens Over­

ledelse fører det direkte Tilsyn med Barnet og støtter det med Raad og Daad i alle dets Forhold.

(20)

17

§ 5.

Som Betingelse for Antagelsen af et Barn udkræves, at der fra Moderen eller rette vedkommende foreligger et skriftligt udtalt Ønske om Selskabets Støtte for Barnet.

§ 6.

Børnene anbringes til Oplæring i Haandværk eller Handel, i pas­

sende Tjeneste eller paa anden Maade, saaledes at de uddannes til et Selverhverv, der passer med liver enkelts Forhold, Anlæg og Til­

bøjelighed.

§ 7.

De med Anbringelsen forbundne Udgifter, samt nødvendige Ud­

gifter til Barnets Udstyrelse og Underhold, afholdes af Selskabet i det Omfang, som Forholdene i hvert enkelt Tilfælde kræver.

§ 8.

Medlem af Selskabet er enhver, der ved personligt Arbejde som Hjælpeværge eller deslige yder Selskabet frivillig, vedvarende Støtte, samt enhver, der har tegnet sig for og yder Selskabet et vedvarende fast Bidrag af mindst 2 Kr. aarligt.

Den, der en Gang for alle skænker Selskabet 100 Kr. eller der­

over, betragtes som livsvarigt Medlem af samme.

§ 9.

Den øverste Myndighed i Selskabets Anliggender har General­

forsamlingen, paa hvilken samtlige Medlemmer ere stemmeberettigede.

Sagerne afgøres ved simpel Stemmeflerhed, dog kan Forandring af Vedtægterne kun finde Sted, naar % af de tilstedeværende Medlemmer stemme derfor. Der afholdes en ordentlig Generalforsamling aarligt, som Regel i November Maaned. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, naar Bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller naar mindst

1L af Selskabets Medlemmer skriftligt opfordre den dertil.

Indkaldelse saavel til den ordinære som til den ekstraordinære Generalforsamling sker med 14 Dages Varsel i »Berlingske Tidende«s Morgenavis.

§ io.

Selskabets Virksomhed ledes af en af den aarlige Generalforsam­

ling valgt Bestyrelse med Bistand af saadanne Mænd og Kvinder, der

(21)

18

frivilligt paatager sig at være Hjælpeværger, og som liave Evne og Vilje til med Kærlighed og Samvittighedsfuldhed at udøve det dem overdragne Hveiv.

§ 11.

Bestyrelsen bestaar af indtil 11 Medlemmer, der vælge en For­

mand af deres Midte, samt en Kasserer, der dog ikke behøver at være Medlem ar Bestyrelsen.

Bestyrelsen kan supplere sig selv for det løbende Aar.

§ 12.

Det aarlige Regnskab revideres af 2 af Generalforsamlingen valgte Revisorer.

§ 13.

Bestyrelsen kan antage lønnet Hjælp; men den, der antages, maa ikke være Medlem af samme.

(22)
(23)
(24)
(25)

Figur

Updating...

Referencer

Relaterede emner :