Carlsberg Pilsner Gamle Garlsberg Lagerøl Carlsberg Skattefri

26  Download (0)

Full text

(1)
(2)

AFTAPNINGSANSTALTEN PAA CARLSBERG

Carlsberg Pilsner Gamle Garlsberg

Lagerøl

Carlsberg Skattefri

(3)

J O U R N A L I S T F O R B U N D E T S U D S T I L L I N G A F A R B E J D E R

AFVISTE FRA

CHARLOTTENBORG

MCMVI

NORDISK

KUNSTUDSTILLINGS LOKALER

AMAGERTORV 11

(4)

Journalist-Forbundets Udstillingskomiié:

Malerne Knud Kyhn og Viggo Madsen samt Journalisterne

Bertel Bing, Andreas Bruun, V. Greibe og Professor Erik Schiødte.

Omslaget tegnet af N. F. Larsen.

Plakaten tegnet af Harald Giersing, udført i Vilh. Søborgs Eftfl.s Etablissement.

Kataloget trykt i

J. Jørgensen & Co.'s (M. A. Hannover) Bogtrykkeri, København.

(5)

Fajancefabrikken Aluminia.

I

0 01 cn i—i 13 0

H C O

* H Htf Oh Q 1 O tf O

• g I

<D

CO

S

S

<U O

S

CC

*§ ?

s 7 2

< g T3

<u

"C

03 tilC

'CC

0 S T E R G A D I

4 5 » 4 7

foraars-

J/yheder.

Udstilling i alle Afdelinger.

(6)

Nordisk

Kunst- & Møbel-Etablissement

A m a g e r t o r v 1 1 ,

Kjælder, Stue, 1., 2., 3 . Etage.

Københavns største og eleganteste

,øbøl

Bedste Arbejde. Moderate Priser.

====== Nye, originale Tegninger. =====

Etablissementets Udstillingslokaler

er daglig aabne for ethvert Besøg

u d e n F o r p l i g t e l s e t i l K j ø b .

(7)

BERTHA ANDERSEN

0 . F a r i m a g s g a d e 83, 4.

1 Kurv med Frugt 50 Kr.

2 Primula 50 »

HANNA ANDERSSON (Sverige)

Holbergsgade 16, 3.

3 Tidlig Morgen, fra Syd-Skaane 50 Kr.

4 Portrætstudie 30 »

GUSTAV BAUDITZ

Reventlowsgade 12, 4.

5 Høstaften 400 Kr.

6 Bygevejr 150 »

7 Strandparti 175 »

8 Aaens Udløb 100 »

CHRISTIAN BONNESEN

A m a l i e g a d e 2G, 5.

9 Motiv fra Troldhåttan — lys Nat 1100 Kr.

10 Fyr mod Nathimmel 1100 »

(8)

MIMI BOYE f. DRACHMANN

Allégade 8 A.

11 Chrysanthemums. Tilh. F r u Harriet Bentzon

F . C. A. BORCH

Gernersgade 3 , 5.

12 Skovbillede fra Møen 150 Kr.

E I L E R BRAAE

Svanemosegaardsvej 14.

13 Tyrekalve 125 Kr.

14 En Hvalp 100 »

15 Aften ved Kristianshavns Kanal 75 »

SIGNE BRAMMER

Bulowsvej 5 B.

16 Interiør 150 Kr.

JOHANNE BRUHN

Frydendalsvej 23.

17 Fra Tisvilde 400 Kr.

G. A. CLEMENS

F r e d e r i k s vej 3.

18 Herreportræt. Tilh. Overlæge ved Silke­

borg Sanatorium Dr. med. Sofus Bang

19 Trægrupper ved Naa-Ege, Silkeborgegnen 500 Kr.

7 '

(9)

SOPHUS DANNESKJOLD-SAMSØE

P a l u d a n Mullersvej 9 .

20 Klitlandskab ved Kjettrupgaard, 1905 500 Kr.

ANTON DANHOLM

p t . F r e d e n s b o r g .

21 Gademusikanter udenfor Byen 200 Kr.

AAGE EXNER

K a l k b r æ n d e r i v e j 61 A.

22 Portræt af Enkefru M

23 Før Bruden tager til Kirke 1000 Kr.

EGIL FISCHER

Koldinggade 28, 4.

24 Interiør fra Moskeen i Cordoba 150 Kr.

25 Alhambra, set fra Albaicin, tidlig F o r a a r 150 »

26 Aften ved Granada 65 »

27 Cité de Carcasonne, 1904 Akvarel 50 »

MAGNELLA FISCHER

Koldinggade 28, 4.

28 Interiør fra Moskeen i Cordoba 85 Kr.

JOHS. VILH. GROTH

Viborg.

29 Fra Møens Sydstrand 275 Kr.

(10)

EMANUEL HANSEN

Bl a aga ards gad e 2 3 A, 5.

."SU En ung Moder 500 Kr.

HANS HANSEN

Søllerødgade 25, 1.

31 Krukke med Solsikker 125 Kr.

IMMANUEL HANSEN

Amaliegade 21, 1 Mbg.

32 Moders Stolthed (Moderen ses afspejlet i

Bogskabets Rude) 300 Kr.

JOHANNE HANSEN

H e l m e r h u s 5 1 .

33 Herreportræt. Tilh. Oberstløjtnant Søe- gaard, Viborg

F. KASTOR-HANSEN

Forliaabningsliolms Allé 15 A. 4.

34 Lejon Skansen, Gøteborg

35 Fra Mieaaen. Aften 50 Kr.

ØIVIND HEGGTVEIT

Ga sværk sv ej 2 1 , 5.

36 Portræt af kgl. Operasangerinde Fru Ulrich 500 Kr.

s

(11)

JOHANNES E. HOHLENBERG

GI. Kongevej 6S. 5.

37 Pygmalions Værksted 5000 Kr.

LAURITZ H O W E

Adelersborggadc 6, 3.

38 Sommeraften 175 Kr.

39 Moder med Barn — Lampelys 250 »

ARNOLD J E N S E N

Griffenfeldtsgade 29, 1.

40 Buste

THORV. HOLST-JENSEN

R a n t z a u s g a d e 7 0 D. 1 .

41 Dreng, der skriver X 50 Kr.

KNUD J E S P E R S E N

X. F a r i m a g s g a d e 5 0 . 5.

42 Oktoberdag ved Uauerballe. Tilh. Prof.

v. Universitetet, Dr. Ol lo Jespersen

43 Bygevejr, L a n d s k a b f r a Sydfyn 100 Kr.

44 Træer i Blæst 100 »

45 Fra Egnen ved Kolding 85 »

E L L E N JOHANSEN

Sølvgade 30.

46 Tomater og Græskarblomster 80 Kr.

(12)

HARALD JORDAN

(Norsk Maler) 47 Portræt. Privateje y

48 Efteraar X 80 Kr.

MARINUS KJELDGAARD

D r . T v æ r g a d e 14, 4.

49 Barneportræt. Tilh. Hr. Tandlæge Kiers- gaard

P E T E R KLITZ

R e v a l s g a d e 24, 2.

50 Sommerlandskab, Vestfyn 75 Kr.

VALDEMAR KONGSDAL

S t r a n d b o r g , H e l l e r u p .

51 Atelier-Interiør 300 Kr.

F R E D E R I K K E KROG

Allégade 19, Odense.

52 Portræt af en lille Pige

53 Akvarel 50 Kr.

KNUD KYHN

B r ø n d s t e d s Allé 7, 4.

54 Edderfugle i en Byge 800 Kr.

55 En Skallesluger. Tilh. Hr. Grosserer A.

Salomonsen

i «

(13)

L. KYHN

Blytsvej 5 .

56 Fra Skanninge Dammen, Hellebæk ><. 300 K r . 57 Fra Brahe-Trolleborg. J u n i 150 »

F R E D E R I K LANGE

Vodrofvej 2 8 .

58 Portrætstudie efter Mathematikeren Dr. N. N. 300 Kr.

ALHED LARSEN, f. WARBERG

K e r t e m i n d e .

59 Blomstrende Frugttræer i en Have 300 Kr.

60 Gule Blomster i et Glas 50 »

61 Reseda 40 »

CHRISTINE LARSEN

K j æ r b y h u s , K e r t e m i n d e .

62 Asters 150 Kr.

CHR. LYNGBO

63 Maaneskinsstudie 125 Kr.

64 Et Kobbel Faar paa sandet Hedejord 200 »

ANNA LØNDAHL

Glostrup.

65 Ung Pige ved Arbejdet

11

(14)

RIKARD MAGNUSSEN

Nørresøgade 19.

66 Portrætbuste af min Broder

67 Studie til Buste af Bethoven, Afstøbning å 50 Kr.

CARL MATHORNE

L u n d i n g s g a d e 4.

68 Amlet ved Arnen (Efter Saxos Krønike) 900 Kr. X

69 Studie 100 »

OTTO L MEYER

K e r t e m i n d e .

70 Edderfugl 100 Kr.

VALD. NEIIENDAM

Ø s t e r b r o g a d e 7 B, 5.

71 Dr. Otto Sperling i Fængslet i Blaataarn y . . . Imidlertid sad jeg saaledes hen imellem H a a b og Frygt, uden a t vide, hvad d e havde for med mig, og om Executionen a f D o m m e n endnu skulde gaa for sig, Ihi der kom ingen til mig, og den gamle Foged Jochim vilde ikke sige mig noget o m min Sag . . .

— Omsider gav h a n mig en gam­

mel, forreven Bibel og en gammel Bønnebog. Jeg var glad, a t jeg fik d e l o Bøger, m e n efterdi jeg ingen Lys havde a t brænde, saa maatte jeg bruge Dagslyset, staaende foran mit

12

(15)

firkantede Hul, i hvor vel det faldt mig noget svært med Bibelen at staa saa længe og holde den.

(Af Dr. m e d . Otto Sperlings Selvbiografi v e d S. Birket Smith).

500 Kr.

CHRISTIAN TILEMANN-PETERSEN

Fugl e va ngs ve j 3, St.

72 Rosen paa Rosenborg 135 Kr.

73 Tveje Merløse Kirke 120 »

74 Tveje Merløse Kirke, Vinteraften 120 » X

CAJA PRYTZ

75 Interiør med Figur

C. T. RASMUSSEN

Classensgade 4, 6, Atelier Bl a a ga a rds gad e 41, 1 .

76 Hornbæk Kirke 100 Kr.

P . RASMUSSEN

Kochsvej 31, 3 .

77 Aften i Dagligstuen

P. A. SCHOU

GI. J æ m b a u e v e j 24, V a l b y .

78 Portroetstudie 200 Kr.

is

(16)

GERDA SCHRADER

H e n r i k I b s e n s v e j 11, 5 .

79 Interiør 150 Kr.

CHR. SMITH

R o s e n v æ n g e t s Allé 14, 5 .

80 Portræt af Fru H. 400 Kr.

81 »/ Tanker« 300 »

O L E SØNDERGAARD

K æ r e h a v e , R i n g s t e d .

82 Moder og Barn 400 Kr.

J . LAURITZEN THOMSEN

A n s a g e r p r . V a r d e .

83 Røverbankerne ved Ansager (Hedeklitter) 200 Kr.

MARIE THYMANN

H . C. Ørstedsvej 2 8 C.

84 Efteraarslandskab, »Pirmberg«, Præstø­

egnen 600 Kr.

H E N R I E T T E ULDALL f. VAN DEURS

G e r n e r s g a d e 3 3 .

85 Motiv fra Orlogsværftet, Akvarel 60 Kr.

14

(17)

W . E. VELSCHOW

W i l l e m o e s g a d e 5 8 .

86 Fader og Søn ved Spindebordet, Køge

Tobaksfabrik 600 Kr.

87 Portrætstudie 300 »

88 Portræt 1200 »

89 Portræt 1000 »

K N U D W I I N S T E D T

Holbergsgade 19, 5.

90 Parti fra Bjørnslunde 75 Kr.

91 Kælderinteriør 75 »

92 Dekorativt Landskab 125 »

93 Dekorativt Landskab 150 »

94 Dekorativt Landskab 150 »

CHRISTIAN WINTHER

F r e d e r i k s s u n d s v e j 41.

95 Fra Salten Dal, sen Eftermiddag 800 Kr.

96 Fra en gammel Gaard paa Hindsholm 75 »

15

(18)

p

Gi* Agt paa Varemærket. | y r ^

5

™ Giv Agt paa Varemærket.

<Sd>u&tad> j Bagerier *

lendes paa

Maltet:

Grovt Rugbrød, Fint Rugbrød, Rugsigtebrød, Hvedebrød. Grahams­

brød, Hvedekærnebrød er SYREFRIT Brød for sunde og syge.

Maltsymet:

Grovt Rugbrød, Fint Rugbrød, Frokostbrød, Vand franskbrød er syrnet Brød med REN SYRE.

Trykt Vejledning, h v o r e f t e r e n h v e r kan træffe sit Valg, s e n d e s overalt p a a Forlangende.

- Telefon 3012 & 3065. =====

SPAREKASSEN

f o r K ø b e n h a v n o g O m e g n .

S t i f t e t 1820.

R e n t e n e r S

1

/? % p . a .

Niels H e m m i n g s e n s g a d e 2 4 .

GI. K o n g e v e j 85.

Falkonéralle 57.

Nørrebrogade 8.

Nørrebrogade 177.

Ø s t e r b r o g a d e 17.

Brogade 5, Christianshavn.

Amagerbrog. 151, Sundborg.

J o h a n n e v e j 20. Hellerup.

Li r

Daglig uaben fra Kl. 9—3 saml Lørdag Aften.

Udbetaling kan ske ved Anvisning (Check)

= = = = = = S p a r e b ø s s e r u d l a a n e s . = = =

Indskud fra 1 Kr. forrentes fra Indbetalingsdagen.

(19)

jVfargarine

er iblandet

dansk Smør Københavns

Sommer-Jivoli

Dagligt: Store Orkester- og Solist-Koncerter.

Forestillinger i Theatersalen.

= Artist-Optræden paa Kunstnerplænen. =

P a n t o m i m e r .

Levende Billeder paa Pantomimetheatret.

Talrige Fester med Illumination og Fyrværkeri.

Forskellige Udstillinger.

(Sæson: 11. Maj—16. September 1906).

Store St. Hans-Fester med særlige Arrangementer.

NORDISK LIVSFORSIKRINGS- AKTIESELSKAB AF 1897

KONGENS NYTORV 8. AARLIG BONUS

TELEFOK 5000 og 10 000.

PRÆMIEFRIHED VED TAB AF ERHVERVSEVNEN

LIVSFORSIKRINGER . L I V R E N T E R AFTÆGTSFORSIKRING . BØRNEFORSIKRING

(20)

Frederiksberg Teater

~ = - % ^ - = = - -

Hver Aften Kl. 8:

OLIVER TWIST.

EMIL WULFF.

¥WW¥W9¥W¥¥9¥9¥¥W¥WW¥^^9

\ /

§ 1 * LANGELINIE' 5 * ! f |

/ P A V I L L O N

anbefales det ærede Publikum.

Udsøgte Dejeuner • Dinér • Souper

Bestillinger paa større

•ssfe, og mindre Selskaber modtages.

Telefon 9515.

M l Mm

/ \

(21)

^ a n d m a n d & 6 a j i f é g t u cJ§emme6pare(yø6^o

giver daglig Anledning ti I at spare ! Den tømmes engang om Maaneden af Bankens Bud Bestillinger kan ske skriftligt eller pr. Te/f. 1597

(22)

Aktieselskabet

fh. I. R. Schjelderups Eftf.

Silke-Foraars-Nyheder

Største Udvalg. Billigste Priser.

HOTEL D'ANGLETERRE

^ Y Y Y Y Y Y Y Y Y V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y ^

^oologisk jfave

NYHED:

m En Flok Pinguiner. b i

(23)

/ H j e m m e t s b a n k 1 udlaanesgratis.

etailhandlerbanken

i K ø b e n h a v n ,

Nygade 4.

Amagerbrogade 129.

Nørrebrogade 23.

Nørrebrogade 201.

Rolighedsvej 2.

Valby Langgade 00.

Østerbrogade 31.

. Rente af Indskud

47a pCt. p. a. paa 3 Maaneders Opsigelse.

4 pCt. p. a. paa alm. Vilkaar.

(24)

Dansk Støvsuger Kompagni.

Telf- 771°- R E N S N I N G Telf- 771°-

i vore Lokaler i Hjemmene

a f Tæpper, Gardiner, Møbler o. 8. v. I I af hele Lejligheder eller enkelte

Opbevaring af samme. \ \ Værelser.

Overslag gratis. — Priserne betydelig nedsatte.

FRANSK SVENSK DANSK

Lessive P h é n i x L a g e r m a n s Vaskepulver

Heymann Blochs Vaskepulver

3 9 % V a n d

5 % Vandglas 39 % V a n d 15 % Vand

1 P u n d 25 Ø r e 3/4 P u n d 25 Ø r e 1 Pund 25 Øre

Analyserne fra d'Hrr. Detlefsen & Meyers Laboratorium, aut. af Landbrugsmin.

Heymann Blochs S f i f i S h 8 ? t t T

Terpentin, 35 Ø r e P u n d e t ) ; d e er uforfalskede!

Mindste Vandindhold! M e s t f o r P e n g e n e !

\et/isronsbanken

Købmagergade IS Tlf. 8406- udfører Bogholderianlæg, Statusopgørelser, og Revisioner af enhver Art samt foretager Udlaan

t

Vcxeldiskonteringer og andre Bankforretninger.

Rente af Indlaan > 4 a f %

Epcp ed i tiorzs tid : 10 -5

(25)

Q 1 VAREMÆRKC]

sJh.W kV,

j ? E T A B L I S S E M E N T E T

7 MAGASIN DU NORD

h a r egne, meget store F a b r i k e r i Landskronagade ved Strand­

vejen og beskæftiger h e r flere hundrede Arbejdere. F a br i - kerne indeholde saavel Dampvæve som Haandvæve.

F r a Fabriksvirksomhedens Begyndelse e r der sta­

dig ved I n d k ø b af Raaprodukter k u n benyttet det bedste Materiale, for derigennem a t k u n n e

fabrikere 1ste Klasses Varer. Dette i Forbindelse m e d , a t det strengt

paases, a t ingen Vare finder Vej til P u b l i k u m , uden ab­

solut a t være 1. Kl.s, h a r m e d f ø r t , a t

den ene Ud­

videlse af Fabri- kerne er fulgt efter den anden, for a t k u n n e tilfreds­

stille Forbrugerne. F abr i­

katet h a r , foruden denne yp­

perlige Anbefaling, endvidere m o d ­ taget højeste Udmærkelse p a a d e Udstil­

linger, h v o r det h a r været repræsenteret.

Fabrikerne tilvirke d e fleste k u r ante Manufak­

turvarer, som m e d Fordel lade sig fremstille h e r i , Landet, saaledes: Kjoletøjer, Dækketøjer, Bomuldstøjer, Lærreder, Drejler, Klædevarer, Bolster, Nankin, Olmerdug, Bommesi, Vaskestoffer, Hvergarn, Møbelstoffer, Gardintøjer etc.

(26)

ununununununonunununununu

KRONE

&

varcsvu*.

KRONE

De forenede Bryggeriers

Export Dobbelt-01

fmed det røde Segl).

Tuborgs

Mineralvande anbefales.

Særlig fremhæves:

Tuborgs Apollinaris og

Tuborgs Citronsodavand.

Alle Tuborgs

Mineralvande fremstilles af steriliseret V a n d .

T R Y K T H O S .7. J Ø R G E N S E N & C o . ( M . A . H A N N O V E R )

Figure

Updating...

References

Related subjects :