• Ingen resultater fundet

Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?"

Copied!
3
0
0

Hele teksten

(1)

Debat

m u li g h e d e r for a t b e n y t te de s a m m e a r k i v a ­ lier.

M e d et s å d a n t o r g a n vil vi m e d f o rtrø stn in g k u n n e lade d e t store la n d s d æ k k e n d e »forsøg«

f ortsæ tte nogle år, alt im ens vi ko n so lid erer og o r g a n is e r e r vide re a d d e n f r u g tb a r e vej, vi kende r, og som vi g o d t k a n følge nogle å r e n d n u - u d e n en lov og b ed s t u d e n en lov, m e n vi skal h a v e en lov, og vi skal gøre en god lov a f den, derfo r skal vi ikke forha ste os.

F o r m it eget v e d k o m m e n d e vil je g h å b e , at d e n s a m le d e lov o m d a n s k ark iv v æ sen m å fa h e n d e s m a je s tæ ts u n d e rs k r ift i d et å r 1989.

Niels-Jørgen H ansen

T a n k e n h a r v æ r e t luftet flere g a n g e i forskelli­

ge s a m m e n h æ n g e , - m e n d e r er a l d ri g k o m ­ m e t er k la rt sv a r p å sp ø rg sm å le t, - og d et er o gså svært, - al d e n s tu n d en lov vil have m u lig h e d for a t sk a b e en ræ kke g o d e r for de lokalhistoriske arkiver, m e n s a m tid i g vil den stille en ræ kke k r a v og d e r v e d rejse nye p r o ­ ble m er. D et kan derfo r blive et s p ø rg s m å l om a t v in d e på g y n g e rn e , m e n ta b e p å karussel- len.

E n sædvanlig frem gangsm åde

D e t h a r v æ ret p rø v e t før h e r i la ndet: En k reds a f in te r e sse re d e p e rs o n e r slå r sig s a m ­ m e n o m a t d a n n e en fore ning eller en a n d e n form for sa m virke. E f t e r h å n d e n sker d e r en in stitu tio n a lis e r in g , og d e t e n d e r m e d, at det offentlige o v e r ta g e r fo re ta g e n d e t og d riv e r det vide re p å go d t og on d t.

S å d a n gik d e t m e d b iblioteke rne , s å d a n er d e t g åe t m e d m u s e e r n e , og s å d a n vil d et højst sa n d s y n lig t g å m e d de lo kalhistoriske arkiver,

— de a f d e m , som ikke allerede er k o m m u n a le . Skal vi d a h a v e en arkivlov, eller s k r æ m m e r sp o r e n e fra b ib lio te k e rn e og m u se e r n e ?

F o r d e n lo k a lark iv le d er- eller m e d a r b e jd e r , d e r b e t r a g t e r »sit« arkiv som sit eget ånde lige b a r n eller » p r iv a te eje n d o m « , vil d e r u d e n tvivl være store b e t æ n k e lig h e d e r til stede, n å r

m a n ser, h v o r d a n g a m le veltjente skolelæ rere, p r æ ste r, p o s tm e s tr e o.s.v. blev s k u b b e t u d i kulde n af de nye fagfolk, — b ib lk o te k a re r såvel som m u s e u m s in s p e k tø r e r .

D et vil kræve en fan ta stis k ta k t a f begge p a r t e r at fa en o v e rg a n g til a t forløbe g nid- ningløst, og alligevel er d e t sik kert en u e n d e ­ ligt svæ r opgave, - for ikke a t sige um ulig.

M e n alt d e t te er j o en sag o m fø lelser, og følelser er som b e k e n d t ikke go d e a r g u m e n t e r , n å r m a n taler o m lovgivning. H v o r d a n skal vi da stille os til sp ø r g s m å le t o m en lo k a la rk iv ­ lov - set og v u r d e r e t ud fra saglige s y n s p u n k ­ te r — ud fra h v a d d e r vil g a v n e ark iv e rn e , a r ­ kiv a rb e jd e t og d e r m e d lo k a lhistorie n som helhed.

D er er n æ p p e tvivl om , at d e r s o m m a n via en lov forpligter p r i m æ r k o m m u n e r n e til a t sørge for, at loka lhistorisk m a te ria le b evares og gøres tilgængeligt (!) - vil m a n sa m tid i g ha v e m u lig h e d for at f o rh in d re , a t visse k o m ­ m u n e r s e n o r m e s p a r s o m m e l ig h e d (læs: n æ ­ righed) ød elæ g g e r a r k iv a rb e jd e t de p å g æ l ­ d e n d e ste d e r og d e r m e d er skyld i, a t lo k a lh i­

storiske v æ r d ie r g å r tabt.

Og derfor bør vi have en lov

Det er ingen h e m m e l ig h e d , at d e r er k o m m u ­ n e r i d e t te la nd, som e n t e n ikke kan eller ikke vil stø tte et frivilligt, u lø n n e t a r b e jd e for a t sikre g a m le billeder og p a p i r e r p å ste det, og et s å d a n t a r b e jd e kan n u ikke udføres u d e n p e n ­ ge, lige m e get h v o r stor in te resse n er hos de folk, som ta g er in itiativ et og u d fø re r a r b e jd e t vederlagsfrit. D e t m å via en lov gøres kla rt, at et lo kalhistorisk arkiv er en in stitu tio n , som tje ner b å d e d en p å g æ ld e n d e egn og hele l a n d ­ ets his to rie fo rsk n in g ved at in d s a m le og til­

gæ ngeliggøre b rik k er i d et sto re puslespil, som D a n m a r k s h i s t o r i e n er. O g d et m å h e r ­ ig e n n e m slås fast, at selv o m d e r er tale o m en frivillig in d s a ts u d e n løn og m å ske m e d p e r ­ sonlige ø k o n o m is k e ofre, så er et lo k a lh isto ­ risk arkiv ikke b a r e de p å g æ ld e n d e m e n n e ­ skers » p riv a te sa n d k a sse « , hvori de leger n o ­ get så hyggelig t h v e r a n d e n m a n d a g aften.

D eres a r b e jd e b ø r ikke h æ m m e s af, a t d et og-

80

(2)

Debat

så in te r e sse re r d em . De skal sikres rim elige vilkår, - også d e n d a g , a r b e jd e t bliver for o m f a t te n d e til b a r e a t v æ re en h o b b y og d et skal ikke b ero p å tilfældige k o m m u n a l b e s t y ­ r e ls e s m e d le m m e rs s y m p a ti eller a n t ip a t i, o m o m r å d e ts loka lhistorie skal sikres eller g å til g ru n d e .

H va d skal loven bestemme om personalet?

D e r er ingen tvivl om , a t loven vil sige »noget for noget«. Skal d e t offentlige (læs: k o m m u ­ nerne ) forpligtes til a t drive, — eller i h v e rt fald yde rim elige tilskud til - et lokalhistorisk arkiv, så vil - og b ø r - s a m f u n d e t også sikre sig, a t det, d e r in d sa m le s, b e h a n d le s p å for­

svarlig m å d e , — således at forstå, at d e n eller de, d e r ta g e r sig a f tingene, fo rstår at b e v a re d e m , a t reg istre re d em , således a t de er til at finde, og a t form idle de op ly sn in g er, d e in d e ­ holder. D e r vil m e d a n d r e o rd blive tale o m en u d d a n n e ls e a f ark iv le d e re og m e d a r b e j d e ­ re, e n t e n de er lø n n e d e eller a r b e j d e r i arkivet som fritidssyssel. A r k i v a r b e jd e t m å ta ges al­

vorligt. N a tu rlig v is vil d e p å g æ ld e n d e s o p r i n ­ delige - og højst forskellige - u d d a n n e l s e være a fg ø ren d e for, h v o r d e r skal sæ ttes in d m ed e f te ru d d a n n e l s e n . D e t er før sagt, a t ingen u d d a n n e ls e p a s s e r lige til n e t o p a t v æ re le der a f et lo k a lhistorisk arkiv, og d e t b ety d e r , a t e n te n m a n m ø d e r o p m e d d e n ene eller d en a n d e n u d d a n n e ls e , m å d e n su p p le re s m e d k u rse r a f forskellig slags. D e t koste r tid og penge, m e n n å r m a n ta g e r i b e t r a g tn in g , hvil­

ke v æ r d ie r disse m e n n e s k e r forvalter, m å de siges at v æ re giv et g o d t ud.

S k a l loven rumme krav om en fa g lig t uddannet leder?

D e r er allerede lokalarkiver, som ledes a f h i­

storike re eller etnologer, og d e t d re je r sig for de flestes v e d k o m m e n d e o m sto re ark iv e r i sto re b y s a m fu n d , h v o r a rk iv e t m e re eller m i n d r e ligner et » sta d sark iv « . D e r er god ri­

m e lig h e d i, a t d e r s id d e r folk m e d en histori- k e r - u d d a n n e ls e som ledere a f disse. D o g m å de hid tid ig e le dere og m e d a r b e j d e r e sikres m o d en » u d m a n ø v r e r i n g « ved evt. ans æ tte lse a f fagligt u d d a n n e t leder.

A n d e r le d e s fo rh o ld e r d e t sig i de m in d r e b y s a m f u n d og k o m m u n e r . H e r vil d e t nok v æ re at skyde s p u r v e m e d k a n o n e r , a t a n s æ tte en f a g m a n d M / K . D e t er d e s u d e n a n d r e ting, disse a rk iv e r sa m le r, og d et d r e je r sig ofte om m a te ria le a f m e re p e r s o n a lh is to ris k og p riv a t p r o v e n ie n s e n d ved de sto re arkiv er, og derfor vil m a n være b e d r e tje nt m e d frem deles at lade arkive t v æ re en »folkelig bevægelse«, — forstået s å d a n , a t d e r er et a r b e jd s u d v a l g eller h v a d m a n n u vil kalde en kreds a f in te r e sse ­ rede m e d b o rg e re , som g å r m e d i a r b e jd e t p å d e n ene eller a n d e n m å d e . N a tu rlig v is kan m a n ikke p o stulere, a t en faghistoriker ikke k an k o m m e i k o n ta k t m e d befolkningen og d e rig e n n e m få fat i m a te ria le , som ellers ville gå til g r u n d e , for d et er d e r klare beviser og ek s e m p le r p å at de kan. M e n d e r er også ek­

se m p le r på, a t ark iv d rift ikke b ø r være et o n e - m a n - s h o w , - idet en m e d a r b e j d e r g r u p p e ,

— h v o r d a n d e n ellers er s a m m e n s a t eller h v a d d e n kaldes, - er en v æ rd ifu ld k o n ta k tfla d e til byens og egne ns befolkning, - og d e r ig e n n e m vil m e g et v æ r d ifu ld t m a te r ia le k u n n e reddes.

D erfor b ø r loven sige n o g et i r e tn i n g af:

H v o r et lokalh istoris k a rkiv driv es som en k o m m u n a l in s t itu ti o n p å d e n ene eller den a n d e n m å d e , skal d e r gives inte re sse re d e b e ­ boere lejlighed til a t d e lta g e i arkivets a r b e j ­ de, for d e r i g e n n e m a t sk a b e d e n forn ø d n e k o n ta k t til o m r å d e t s befolkning.

H va d skal loven bestemme om arkivernes tilhørsfor­

hold?

D e t bliver s a n d s y n lig t n ø d v e n d i g t m e d ret fleksible b e s te m m e ls e r a n g å e n d e de lo k a lh i­

storiske arkivers tilhørsforhold, - d o g b ø r de e n te n v æ re k o m m u n a l e eller drives m e d til­

skud fra k o m m u n e r n e og m e d en d e r a f fly­

d e n d e k o m m u n a l indsigt i driften.

S om en del a f a rk iv e rn e n u er o r g a n is e r e t i tilk n y tn in g til eller som en afdeling a f k o m ­ m u n a le bib lio tek e r eller m use er, er nogle a f d e m n ø d t til a t forts ætte, id et d e r n æ p p e er b efolkningsm æ ssigt - og d e r m e d heller ikke m a te r ia le m æ s s i g t g r u n d l a g for a t gøre d e m til se lvstæ ndige k o m m u n a l e in stitu tio n er.

6 F o rtid og N u tid 81

(3)

A n d e r le d e s fo rh o ld e r d e t sig, h v o r d e t d r e ­ j e r sig o m arkive r, d e r er så sto re og h a r så o m f a t te n d e v ir k s o m h e d , a t d e r kan blive tale o m f u ld tid s b e m a n d in g . H e r er d e r g r u n d til a t overveje, o m m a n ikke b u r d e o rg a n ise re ark iv e t som en se lv stæ n d ig k o m m u n a l in sti­

tu tio n p å linie m e d bib liotek, m u s e u m m.v., — u n d e r k u ltu re lt udvalg.

H e r m e d sigtes d e r ikke m od, at a rkive t skal væ re en del a f d e n k o m m u n a l e forvaltning, forståe t p å d e n m å d e , at d et skal r u m m e det k o m m u n a l e ark iv og d e r m e d være ek s p e d i­

tio n s k o n to r å la R igsarkive ts 2. afd. ( U n d ­ skyld sa m m e n lig n in g e n !) . H vis d et lo k a lh i­

storiske a rk iv skal o p b e v a r e k o m m u n a l e a r k i­

valier, skal d et i h v e r t fald ku n være » d ø d t«

m a te r ia le , - ikke a rkiva lie r, som a d m i n i s t r a ­ ti o n e n jæ v n lig t skal h a v e fat i. ( O m k o m m u ­ nale ark iv a lie r i de lo kalhistoriske arkiver: se n ede nfor.)

D e r er en del foreninger, d e r d riv e r lo k a lh i­

sto riske arkiver, og førend disse n å r et s å d a n t om fan g , at d e t bliver van s k elig t at drive d e m som h o b b y , vil f o re n in g e rn e n æ p p e la d e d em o v e r g å til k o m m u n a l drift. D e r b ø r i loven å b n e s m u li g h e d e r for, a t s å d a n n e ark iv e r kan køre vid ere, - m e n m e d offentligt tilsyn p å d e n ene eller a n d e n m å d e , — ( al d e n s tu n d , d e t er s a m fu n d e ts m a te ria le , d e forvalter), og m e d k o m m u n a l t tilskud. ( D e s u d e n ses d e t jo, a t m u s e e r k a n v æ re fo reningsejede m e d fast, fagligt u d d a n n e t le d er og m e d la n g t d e n s tø r ­ ste del a f b u d g e t t e t so m a m ts - og p r i m æ r ­ k o m m u n a l e tilskud).

S a m m e n f a t t e n d e kan d e t m å sk e u d try k k e s så ledes: » P r i m æ r k o m m u n e n forpligtes til a t d r a g e o m s o r g for, a t skriftlige, fotografiske og a n d r e m a te ria le r , som b æ r e r in f o rm a ti o n e r o m egne ns k u ltu re lle liv, erhve rvsliv s a m t to ­ pografi og p e rso n a lh isto rie , sikres p å fo rsv a r ­ lig m å d e . D e tt e k an ske ved at k o m m u n e n e n te n selv d r iv e r et loka lhistorisk arkiv eller in d g å r f o r b u n d eller aftale m e d en eller flere n a b o k o m m u n e r o m d riften a f et s å d a n t . E n ­ delig k a n d riften a f et lo k a lark iv u d d eleg e re s til fo re n in g e r o.lign. u n d e r a n s v a r over for k o m m u n e n s k u l t u r f o r v a ltn in g og u n d e r tilsyn fra k o m m u n a lb e s ty r e ls e n og d e n n e s em - b e d s m æ n d .

D ebat

E t loka lhistorisk a rk iv k a n d e s u d e n drives som en afdeling a f et k o m m u n a l t bibliotek el­

ler m u s e u m , - m e d sine egne v e d tæ g te r, som skal g o d k e n d e s a f k o m m u n a lb e s ty r e ls e n « .

K omm unale arkivalier i de lokalhistoriske arkiver?

D e t vil give a n l e d n i n g til en fortsat og hæftig d e b a t, hvis et forslag til en lo kalarkivlov giver m u lig h e d for, a t de lo kalhistoriske a r k iv e r far lejlighed til at o p b e v a r e d e k o m m u n a l e a r k i ­ valier. D et ville nok lette la n d s a r k iv e r n e i d ere s b e t ræ n g te situ a tio n , - m e n hvis d e tte sker, er d e t helt kla rt, a t d e r vil blive fre m sa t k rav til bl.a. m a te r ia le t s sikkerhed, til fagligt u d d a n n e t le dere (evt. som k o n s u le n t for flere k o m m u n e r ) s a m t til la n g å b n i n g s tid , - for­

u d e n faglig e k spertise ved k o n se rv e rin g m.v., så d e t er et sp ø rg s m å l, h v o r m a n g e k o m m u ­ ner, d e r k a n og vil h o n o r e r e disse krav, h v o r ­ for t a n k e n om a t la d e d e lo kalhistoriske a r k i ­ v er o p b e v a r e k o m m u n e a r k i v e r n e n æ p p e er r e le v a n t ret m a n g e steder. D e r im o d b u r d e lo­

ven in d e h o ld e b e s te m m e ls e r o m a t la d e d e lokalhistoriske ark iv e r blive h ø r t a f såvel afle­

v e re n d e k o m m u n e som la n d sark iv e t, in d e n d e r kasseres a f d e t a r k iv m a te ria le , som s tå r for at skulle afleveres fra k o m m u n e r n e . I for­

slaget til k a s s a tio n s c irk u læ re t er n æ v n t m a n - ge ting, som in d e h o ld e r o p ly sn in g e r a f stor lokalhistorisk værdi. E n m ik ro film n in g k u n n e m å sk e også k o m m e p å tale.

Å onklusion

J e g m e n er, a t vi b ø r h a v e en lov o m lo k a lh i­

sto riske arkiv er. D e n b ø r sikre a r k iv e rn e en p la d s i d e t k o m m u n a l e k u ltu rb ille d e og som s å d a n »lyse d e m i kuld og køn«, sa m tid i g m e d, at d e n stiller k rav til p e r so n a le ts kvalifi­

k a t io n e r og til arkive ts drift og sik kerhed. P å d e n a n d e n side m å loven tage et v i d tg å e n d e h e n s y n til de lo kalhistoriske arkivers sæ rlige p la c e rin g som et led i en folkelig bevægelse.

K l i p p e r m a n d e n s tr e n g over, bliver de blot d ø d - is - k lu m p e r i s a m f u n d e t, - og de sto re s a m lin g e r vil ligge u b e n y t t e d e h e n til glæ de for in gen, — h v e r k e n fagfolk eller a m a t ø r h i s t o ­ rikere.

82

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Jeg går lige ned i Netto, Peter har lungebetændelse, Mine kontaktlinser er for svage, Det bliver snart glat på vejene,. Skal

Den handlingen at rejse sig fra tastaturet, tage røret og dreje afsen- derens telefonnummer (måske endda først slå det op), virker grotesk, når man kan nøjes med

Figur 2: Drivhusgasudledninger knyttet til husholdningernes 2019-forbrug opdelt på forbrugskategorier.. Forbrug af biomasse til energiformål og biobrændstoffer. Danmarks forbrug

I afsnittet ’Børn & Familie’ har vi en nyoprettet stilling ledig som daglig leder af vores Ser- viceteam. Teamet har foruden lederen 7 medarbejdere og varetager

Problemformulering: Hvilke belæg er der for intermitterende CTG ved fødsler uden kendte risikofaktorer igangsat med oral misoprostol, og hvorledes forvalter jordemoderen sit kliniske

Der er udarbejdet to vejledninger (denne samt ”Er min altan sikker?”). Hensigten med vejledningerne er at være let læselige, og være en hjælp til bygningsejere, som

Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde et mindre

Ved rekrutteringen af både frivillige og modtagere er det vigtigt at gøre det klart, at både frivillige og modtagere skal have lyst til at være/have besøgsven, skal kunne

Denne bog er skrevet til alle der skriver eller beskæftiger sig med at analysere tekster, alle der - som jeg selv - har behov for at gå i dybden med sprogets stilistiske

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Henrik Vejre, Tommy Dalgaard og Esben Munk Sørensen, professorer ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.. biodiversitetskrise kræver indsats nu, hvis

Selv om vi gennem EU er sikret, at ressourcedagsordenen ikke helt forsvinder, ser det ud til, at den danske regering vil overlade det til forbrugerne og til virksomhederne selv

Hvis det er gængs, at tøj bliver skadet af forkert opbevaring eller transport i lande som Danmark, hvor man må formode, at vi har gode forudsætninger for at undgå disse

Sejles råvaren direkte til Ålborg svarer det til at fabrikken i det foregående afsnit placeres tæt på markedet, mens en transport over land betyder forarbejdning på en fabrik

I og med at kildematerialet skal forstås som et produkt af en kolonisituation, hvor der fandt en konfrontation sted mellem forskellige befolkningsgrupper, opstår der

[r]

F orsøg er blevet

[r]

[r]

[r]

[r]

I pauser og SFO-tiden er det ikke relevant at tale om elevcentreret undervisning, og civilise- ringsbestræbelserne adskiller sig fra skolens øv- rige arenaer ved at være

Dette førte til en interesse for, hvordan det så ud i Esbjerg Lægedistrikt i årene omkring år 1900.. Fra Landsarkivet