• Ingen resultater fundet

Reparasjon av våtromsgolv

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Reparasjon av våtromsgolv"

Copied!
27
0
0

Hele teksten

(1)

Seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk

Nordisk vannskadeseminar, Korsør 29.-31.august 2017

Reparasjon av våtromsgolv

Metoder og erfaringer

(2)

Foredragets innhold:

 Hva utløser et reparasjonsbehov ?

Bygningsteknisk feil, slitasje, lekkasjer, oversvømmelser defekte el- kabler o.l

 Hvilke overflater omhandles ?

Primært flislagte flater siden det er den mest brukte løsningen

 Disse løsningene kan vurderes ved utbedring:

Skifte fliser uten å gjøre noe med tettesjiktet ( nevnes)

Partiell reparasjon inkludert skjøting av membranen

(3)

Erfaringer gjort i prosjektet PUM ( Partiell Utbedring av Membraner ) herunder:

Hvilke feil og mangler lar seg utbedre ? Hvor kan reparasjoner utføres ?

Hvilke materialer kan benyttes ? Hvilke kvalifikasjoner behøves ? Hvilke garantier gis ?

(4)

Situasjon 1: Fliser i mindre partier må skiftes.

Begrunnelse:

Flisen er skadet/ knust

Fallet mot sluk må justeres Estetiske mangler ( farger, fugebredder mm

Tiltak:

Fjerning av flisen(e) , rengjøring av lim,

liming av ny flis.

(5)

Situasjon 2: Flis skiftes og membranen må utbedres.

Årsaker:

Typiske situasjon er der varmekabler har sluttet å fungere og membranen åpnes for å komme til underlaget

Membranen kan opprinnelig ha vært inntakt

Tiltak:

Hulltaking ved kabelbrudd, reparasjon,

ifylling av masse, skjøting av membran samt legg ny flis.

Drivkrefter:

Forsikringsbransjen Risiko: Varierende

(6)

• De fleste partielle utbedringer av membraner hvor forsikringsselskapene er involvert skyldes svikt i el- varme

Slike skader kan dekkes av vanlig boligforsikring.

(7)

Standardvilkår forsikring

Skadeårsak Erstatning Aldersfradrag Egenandel

Utett våtrom

Brudd på

rørledning med tilknyttet utstyr For eksempel sluk Brudd på

varmekabel

Standardforsikring dekker ikke utett membran

Det er mulig å ekstra forsikre seg mot f.eks. sopp- og råteskader som kan opptre som konsekvens av utett membran. 1)

Dekkes kostnad til reparasjon 2) 3)

Dekkes kostnad til fullstendig eller partiell reparasjon 4)

0-5 år ikke fradrag

Over 5 år – 5 % pr år på hele rep.

kostnaden

Avtalt

egenandel – samordning med beregnet Aldersfradrag

(8)

Valgets kvaler: Full utskiftning eller partiell utbedring av golvet

• Skade eller potensiell skade er registrert i et begrenser område av golvet

• Resten av flatene er

tekniske og funksjonelt i orden

• Hvem beslutter ?

(9)

Hvilke ståsted har du ?

Huseier ønsker sikkerhet for at et reparert golvet blir tett, spesielt hvis andre bærer kostnaden.

• Takstbransjen f.eks. på oppdrag fra et forsikringsselskap må gjøre en tilstandsvurdering og kan anbefale f.eks. partiell utbedring. Krever detaljinnsikt i situasjonen

• En håndverkerbedrift som skal gjennomføre en utbedring på eget arbeide vil ofte foreslå partiell utbedring.

• En håndverkerbedrift som blir engasjert for å gjøre utbedringer av andres arbeider vil sjelden gi noe garanti på skjøting av

membran, men fortrekker å skifte ut hele flaten for å ha kontroll på alle tilslutninger og tetthetsdetaljer.

Hvem konkluderer ?

(10)

Erfaringer fra

forskningsprosjektet om Partiell Utbedring av

påstrykningsMembraner ( PUM) 2013 – 2016

• Kan lokal reparasjon av påstrykningsmembraner benyttes

• Under hvilke betingelser og forutsetninger ?

• Finnes egnete produkter ?

(11)

Partiell utbedring kan sammenlignes med behandling

av brystkreft

(12)

Fjerne alt og bygge opp på nytt eller kun behandle deler

?

(13)

Risikovurdering

Vurdèr vannpåkjenningen på det aktuelt

reparasjonsstedet.

• Rød sone = våte

områder rundt sluket

• Orange sone = delvis våte flater med fall mot sluket

• Grønn sone = "tørre"

flater med fall mot

Unngå om mulig reparasjoner rundt sluket

(14)

Om egnete materialer og utførelser

Testing ble utført i våtromslaboratoriumet i Oslo.

ETAG 022 testprosedyrer ble brukt

(15)

Testing av ulikeprodukter og utførelser i flere omganger

resulterte i forbedring av metodene, både produktvalg

og utførelse

(16)

Feltundersøkelser mht skjøting av gammel og ny membran.

Membranen og skjøteområdets tilstand er helt

avgjørende mht. gjennomføring av membranreparasjon

(17)

Forhold som må være til stede for sikker reparasjon

Reparasjonen skjer i et område med moderat vannpåkjenning

•Eksisterende membran er i god stand og har tilstrekkelig tykkelse til å kunne skjøtes.

•Lett tilkomst til reparasjonsstedet.

•Underlaget vurderes som

robust og egnet som underlag

ved skjøting Eksisterende membran må

ha tilstrekkelig tykkelse

(18)

Flere materialløsninger finnes, og ble testet ut.

• Tekstil membranduk limt med selvtørkende lim

• Selvklebende butylmansjett overdekket med påstrykningsmembran

• Påstrykningsmembran med fiberfilt påført i flere omganger.

(19)

Om materialbruk

Mørtel og membran Proteste eller rekonstruksjon ?

(20)

Spisskompetanse og lang erfaring trengs

(21)

Under følgende forhold anbefales ikke partiell utbedring

Membranen har ligget mange år og det er lite igjen av forventet levetid.

Membranen har blitt svekket og virker porøs og oppsprukket.

Membranen har vært for tynt påført til å kunne skjøtes

(22)

Oppsummering:

• Grundig forundersøkelser av fagfolk med spisskompetanse er nødvendig. Hvis forholdene ligger til rette for det kan

påstrykningsmembraner skjøtes. Diagnose og lab.tester

• Risikovurdering basert på fuktbelastning og sted på golvet. Skjøting av membraner i områder med lite og ingen vannpåkjenning er

forbundet med mindre risiko. ( Stråling og cellegift)

• Kunnskap om underlag, materialvalg og spisskompetanse på selve utførelse kreves. ( Epikrise og ekspertteam)

• De fleste memranleverandørene har materialer og beskrivelser på skjøting og reparasjon av sine produkter. Søk råd hos disse.

(23)

Hyppigste skade: Utett mansjett til smøre-

membran, eller feil ved selve sluket

Årsaker :

• Feil på material eller utførelse, spesielt i de vannpåkjente områdene der lekkasjer har forårsaket en synlig skade , f.eks. på golvets underside

Risiko: Høg

Lekkasjer rundt sluk er

hyppigste skadestedet

(24)

Veien videre :Hva med

skjøting av membran rundt sluk ? ( Rød sone )

• Teknikkene benyttes i dag av spesialfirmaer

• FoUprosjekt er i

planfasen for utrede

dette nærmer i 2018.

(25)

Flis –på- flis løsninger

I noen tilfeller kan det både

fuktteknisk og økonomiske lønne seg å beholde opprinnelig fliskledning og legge et helt nytt flislag oppå.

F.eks. ødelagte eller sprukne fliser, fargeavvik eller mye kalkutfellinger, borttære fugemasser, umoderne fliser, manglede fall mor sluk mm

Merk: membranen må være intakt.

Ved sluk og ved overgang golv/ vegg må man vurdere tetthetsdetaljene mot

(26)

Flis-på- flis brukes også på vegg

Illustrasjoner : Boka Alt om flislegging

Begrensninger er der man har høy fuktpåkjenning og det er vanskelig å få koblet sammen eksisterende og ny membran.

Utfordring med forlengelse av rørboks

(27)

Deling av synspunkt eller erfaringer om reparasjonsmetoder av våtrom:

Seniorforsker Arne Nesje , SINTEF arne.nesje@sintef.no

+47.93243126

Referanser:

SINTEF-prosjekt 102006941: Reparasjon av påstrykningsmembraner på flislagte våtromsgolv. August 2016

BKF- fagartikkel nr 4/2016: Forutsetning for partiell membranreparasjon

BKF fagartikkel nr 5/2016: Reparasjon av påstrykningsmembraner på flislagte våtromsgolv

Takk for oppmerksomheten

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Formålet med mødet: Indgåelse af aftaler mellem myndighed, familie og foranstaltning. Deltagere: Familien, rådgiver, ny

ligt at vise vekselvirkningens betydning, dels ved at næringsstoffet kalium »mobiliseres« i jorden, dels ved at det optages helt eller i betydelige mængder af

Østrupgaard, den 12. MØLLER Det var uden Tvivl Elias Møller en stor Skuffelse, at ban ikke kunde faa Bønderne med i denne »Forening«, der i adskilligt minder om de

Det har vi ikke, fordi det ganske enkelt ikke er vores opgave at udskille genstande eller opsætte et mål for hvor mange genstande, der skal være på de danske museer.. Den

Dette peger igen på, at sammenhængen for henvisninger til Luther/luthersk er en overordnet konfl ikt omkring de værdier, der skal ligge til grund for det danske samfund og at

»Den unge Grundtvig som litteraturteoretiker« hovedlinjerne i Grundtvigs særprægede poetik, der på een gang må føles forældet og umoderne, men samtidig i sin

En anden side af »Pro memoriets« oprør mod den politik, Frisch selv når det kom til stykket var medansvarlig for – og som han senere for- svarede tappert og godt både før og

Vurder om medarbejderne kan klare opgaven Vurder om medarbejderne ved hvordan adfærden bør være ved arbejde i højde Vurder medarbejdernes motivation til at udvise sikker

Rapporten har da heller ikke benyttet denne metode, og i begge grupper (med eller uden peer review) findes mange tidsskrifter, der bliver indekseret i ISI’s baser.. Derimod bliver

De to rækker fliser med indskrift, der lå i gulvet i Horbelev kirke, findes ikke mere, og man leder forgæves efter omtale af dem i Danmarks Kirker, hvis bind inde

Som allerede nævnt flere gange, eksisterer der i bund og grund slet ikke noget behov for sådan legitimering ved gyldighedsafledning; hverken pacta sunt servanda

Sluttelig er holderen til målecellen ført ud bag mem- branen, og udformet så den har samme bølgestruktur som membranen – ved over- belastning vil membranen blive “støttet”

Kirsten: Måske også sådan lidt snakke med mine venner, fordi altså i forrige samtale der var det mit forhold til mine forældre, men jeg bor jo ikke sammen med mine forældre, jeg bor

Hvis der er en efterlevende ægtefælle eller samlever, som også modtager social pension, får vedkommende udbetalt efterlevelses- pension i 3 måneder efter

I forhold til MERK projektet omkring D, kan personalet konkludere at det i relationen til D er yderst vigtigt at være nærværende og give sig god tid, for at skabe de optimale

 Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.  Utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra

I denne artikkelen skal jeg se på ulike oppfatninger av teologi, med spesielt fokus på forholdet mellom kirken og akademiet, teologien og den allmenne vitenskap- skultur.. Mye av

• Fordi renoveringssagen allerede er under udførelse forventer Landsbyggefonden kun at kunne støtte renoveringssagen i Solhusene som en ustøttet byggesag med den dertil

Undersøkelsen av morfologisk tilpassing av importord i nordiske språk viste at mye er felles, men at de nordiske språksamfunna på enkelte områder også er ulike

Harald Læssøe Barfoeds legat 7.500 Beholdning af platter, glas og fliser 130.045 Obligationer

Jeg har valgt å ta med de påpekende pronomenene denne, dette, disse, da de semantisk fyller mye av den samme funksjonen som de andre !eksemene i feltet har, selv om

Hver og en vil få en beskrivelse av hvordan de er og kan oppleves: «Når en får kunnskap om dette og samsnakker om dette med andre i et lederutviklingsprogram, kan en lære mye

Jeg kan godt lide at ligne måske mange andre men samtidig have noget på hvor man tænker hm okay alligevel ikke, men jeg ser også mig selv lidt som den kreative men det er ikke i