• Ingen resultater fundet

Øvelsesmaterialer til VUM 2.0

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Øvelsesmaterialer til VUM 2.0"

Copied!
6
0
0

Hele teksten

(1)

1

Øvelsesmaterialer til VUM 2.0

Introduktion

Øvelsesmaterialet til VUM 2.0 er udarbejdet til at understøtte undervisningen i metoden. Materialet er tilgængeligt på Socialstyrelsens hjemmeside og kan frit anvendes af kommuner, uddannelsesinstitutioner, konsulenter og andre, der ønsker at undervise i eller øve sig i brugen af metoden.

Oversigt 1 giver det samlede overblik over koblingen mellem de i alt 10 øvelsesark og de øvelser, opgaver, materialer og cases, der kan anvendes for hver af øvelserne.

Oversigt 2 giver overblik over de 10 øvelsesark, det VUM-redskab og den case, der hører til hver af øvelserne.

Oversigt 3 giver overblik over de materialer, der kan anvendes i øvelserne og linker til Socialstyrelsens og KL’s hjemmesider.

Oversigt 4 giver overblik over de i alt tre cases, hvilke målgrupper borgeren er placeret i, samt om der er tale om en ny sag eller en opfølgning på en eksisterende sag. Casene er fiktive og udarbejdet i samarbejde med en række kommuner.

Oversigt 1: Sammenhæng mellem øvelser, opgaver, materialer og cases

Fase Sagsåbning

Øvelsesark Øvelse Opgave Materialer Case

1A eller 1B Delvist udfyldt Sagsåbning

Øvelse 1.1:

Brug af

analysemodellen i Sagsåbning

Udfyld felterne:

Borgerens ønsker for fremtiden

Formålet med udredningen

Metodehåndbogen side 27-

• 37 Eksempelhæfte

Analysemodellen

A: Nikoline 19 år eller

B: Malthe 23 år

Øvelse 1.2 Brug af feltet Helhedssyn i Sagsåbning

Udfyld feltet:

Helhedssyn Metodehåndbogen side 41-

• 42 Eksempelhæfte

(2)

2

Fase Sagsoplysning

Øvelsesark Øvelse Opgave Materialer Case

2A eller 2B Delvist udfyldt Sagsoplysning

Øvelse 2.1:

Brug af

udredningstemaerne

Placer oplysningerne fra casen under kategorien:

Aktivitet og deltagelse under temaerne:

o Relationer o Samfundsliv

Metodehåndbogen side 52-

• 66 Temahæfte

Temaoversigt

Funktionsevneguide

A: Nikoline 19 år eller

B: Malthe 23 år

Øvelse 2.2:

Brug af

Sagsbehandlers bemærkninger og angivelse af funktionsevne

Udfyld feltet:

Sagsbehandlers bemærkninger for temaerne:

o Relationer o Samfundsliv Angiv:

• Borgerens aktuelle funktionsevneniveau (0-4) for de relevante

undertemaer under overtemaerne:

o Relationer o Samfundsliv

Metodehåndbogen side 66- 68 og 70-73

Analysemodellen

Eksempelhæfte

Funktionsevneguide

Øvelse 2.3:

Delanalyse Lav en delanalyse på udredningskategorien:

Aktivitet og deltagelse

Metodehåndbogen side 68-

• 69 Analysemodellen

Eksempelhæfte

(3)

3

Fase Sagsvurdering

Øvelsesark Øvelse Opgave Materialer Case

3A eller 3B Delvist udfyldt Sagsvurdering

Øvelse 3.1:

Vurdering af borgerens situation

Udfyld, på baggrund af delanalyserne i

Sagsoplysningen, feltet:

Vurdering af borgerens situation

Metodehåndbogen side 83-

• 88 Eksempelhæfte

Analysemodellen

A: Nikoline 19 år eller

B: Malthe 23 år Øvelse 3.2:

Indsatsformål og - mål

Formuler:

• et indsatsformål

• to af borgerens målformuleringer Knyt hver målformulering til:

• en måltype

• et primært udredningstema

• et aktuelt

funktionsevneniveau

• et forventet

funktionsevneniveau

• andre relevante udredningstemaer

Metodehåndbogen side 88-100

Eksempelhæfte

Temahæfte

Temaoversigt

Funktionsevneguide

Øvelse 3.3:

Indsatser i civilsamfundet, borgerens ressourcer og perspektiv

Udfyld felterne:

Indsatser i civilsamfundet

Borgerens ressourcer i forhold til indsatsen

Borgerens perspektiv på indsatsen

Metodehåndbogen side 106- 108

Øvelse 3.4:

Angivelse af borgerens målgruppe

Angiv:

Borgerens primære målgruppe

Borgerens øvrige målgrupper

Metodehåndbogen side 108- 111

Øvelse 3.5:

Angivelse af borgerens støttebehov

Angiv:

Borgerens aktuelle støttebehov

Metodehåndbogen side 120- 122

(4)

4

FASE Bestilling

Øvelsesark Øvelse Opgave Materialer Case

4C Målgrupper, ydelser og tilbud

Øvelse 4.1:

Kobling af

målgruppe, ydelse og tilbud

Sammensæt tre forskellige indsatser fx A, B, C ved brug af de tre komponenter:

• Målgruppe

• Ydelse

• Tilbud

Metodehåndbogen side 114- 118 og 164-165

Guide til FFB

Det Fælleskommunale Indsatskatalog

C: Christian 27 år

Fase Levering

Øvelsesark Øvelse Opgave Materialer Øvelsesark

5C Delvist udfyldt Dokumentation

Øvelse 5.1:

Delmål i forhold til indsatsmål

Formuler tre delmål til indsatsmålet

Knyt den øvrige dokumentation til udredningsundertemaer.

Metodehåndbogen side 176-179

Funktionsevneguide

Guide til FFB

Temahæfte

Temaoversigt

C: Christian 27 år

(5)

5

Øvelsesark Øvelse Opgave Materialer Case

6.1C

Delvist udfyldt Statusnotat

Øvelse 6.1:

Statusnotat Udfyld felterne:

Udførers vurdering

Bemærkninger fra udfører

Metodehåndbogen side 186-

• 187 Funktionsevneguide

Temahæfte

Temaoversigt

C: Christian 27 år

6.2C

Delvist udfyldt Opfølgning

Øvelse 6.2:

Opfølgning på mål Udfyld felterne:

Sagsbehandlers vurdering

Aktuelt funktionsevneniveau

Fremadrettet

Metodehåndbogen side 190-

• 192 Funktionsevneguide

Guide til FFB Øvelse 6.3:

Opfølgning på indsats

Udfyld felterne:

Samlet konklusion

Status på indsats

Borgerens støttebehov efter opfølgning

Metodehåndbogen side 192-

• 193 Guide til FFB

Oversigt 2: Øvelsesark

Titel Indhold

Øvelsesark 1A Delvist udfyldt Sagsåbning – Case A Øvelsesark 2A Delvist udfyldt Sagsoplysning – Case A Øvelsesark 3A Delvist udfyldt Sagsvurdering – Case A Øvelsesark 1B Delvist udfyldt Sagsåbning – Case B Øvelsesark 2B Delvist udfyldt Sagsoplysning – Case B Øvelsesark 3B Delvist udfyldt Sagsvurdering – Case B Øvelsesark 4C Målgruppe, ydelser og tilbud – Case C Øvelsesark 5C Delvist udfyldt Dokumentation – Case C Øvelsesark 6.1C Delvist udfyldt Statusnotat – Case C Øvelsesark 6.2C Delvist udfyldt Opfølgning – Case C

(6)

6

Oversigt 3: Materialer

Materiale Titel og link Udgiver

Analysemodel (VUM 2.0) Oversigt over analysemodellen i VUM 2.0 Socialstyrelsen Eksempelhæfte (VUM 2.0) Eksempler på udredninger i VUM 2.0 Socialstyrelsen Funktionsevneguide (FFB) Funktionsevneguide. Fælles arbejdsredskab til

myndighed og udfører. Fælles Faglige Begreber. KL Guide til FFB Fælles Faglige Begreber. Guide til FFB V.I.20 KL Metodehåndbog (VUM 2.0) Voksenudredningsmetoden version 2.0 – Inklusiv

Fælles Faglige Begreber. Metodehåndbog. Socialstyrelsen Indsatskatalog (FFB) Fælleskommunalt indsatskatalog version 2.0 KL

Temahæfte (VUM 2.0) Udredningstemaerne i VUM 2.0. Med

inspirationsspørgsmål Socialstyrelsen

Temaoversigt (VUM 2.0) Visuel oversigt over temaerne i VUM Socialstyrelsen

Oversigt 4: Cases

CASE NAVN/ALDER MÅLGRUPPE SAGSTYPE

Case A Nikoline 19 år Psykisk funktionsnedsættelse og

Socialt problem Ny sag

Kendt borger Case B Malthe 23 år Fysisk og Psykisk

funktionsnedsættelse Ny sag Ukendt borger Case C Christian 27 år Psykisk funktionsnedsættelse Opfølgning

Kendt borger

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Græsningstrykket skal være højt nok til at kunne vedligeholde græs- land som eng, hede eller overdrev i årtier sammen med krat, og der må ikke komme tæt opvækst af træer i

Vi vil afslutningsvis perspektivere de overordnede konklusioner, som utvivlsomt på den ene side peger på, at en overvejende del af de unge, der starter i brobygning, lever op til

Tabel 10 giver en Oversigt over det samlede Udbytte af Kløverhø i to Aar af de enkelte Stammer i Gennemsnit af alle Forsøg, over Forskellen mellem Stammerne

(('oral management':ti,ab,kw OR 'dental hygiene':ti,ab,kw OR 'oral care':ti,ab,kw OR 'mouth rinse':ti,ab,kw OR 'tooth cleaning':ti,ab,kw OR 'teeth cleaning':ti,ab,kw OR

Formålet med studiet er at forstå, hvilke muligheder for læring der tilbydes og skabes gennem forskellige praksis- ser i dagtilbuddet og i samspil mellem børn og voksne..

[r]

Hvad angår muligheden at påvirke det indholdsmæssige i en ansøgning/projekt, herunder at være med til at sætte mål, aftale aktører, afgrænse projektet, så oplevede de

Foreligger der væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt fra Forpagters side, eller overtrædes kontrakten gentagne gange, uden at der isoleret set foreligger

Efter en årrække ændredes anbefalingerne til tidlig afnavling som led i blødningsprofylaksen og efterfølgende blev der i 2010 endnu engang ændret i afnavlingspraksis

154 Tjenestemændenes Låneforening, Repræsentantskabet Anders Bondo Christensen, Dorte Lange, Thomas Andreasen, Birgit Bruun, Regitze Flannov,.. Ulla Koch Sørensen,

I samarbejde med de institutioner, der uddanner Centrets målgrupper, skal Centret udvikle grundkurser og kurser om centrale menneske- rettighedsproblematikker samt

Da en model, hvor individuel vejledning er det primære tilbud til de studerende, vil omfatte en studieordningsrevision af en ordning, som ikke har haft fuldt gennemløb,

For umiddelbart forstod jeg – i et laaaangstrakt splitsekund, hvor tiden umær- keligt fik fylde og faldt af sine hængsler - ikke blot, hvorfor netop han efterhånden ikke mere

Det totaløkonomisk bedste valg svarer til den laveste samlede nutidsværdi over den valgte beregningsperiode... LCCbyg giver en oversigt over den samlede nutidsværdi over

Tabel 1 viser en oversigt over, hvilke fødevarer der er analyseret for indholdet af pesticidrester (se side 2), og i tabel 2 ses en oversigt over prøver med overskridelser

Overblik over gasemissioner fra danske deponier, målt med sporstofmetode 5 Lektor Charlotte Scheutz og docent Peter Kjeldsen, DTU Miljø.. Danmarks

• Højere mobilitet betyder ikke nødvendigvis mere fysisk transport. ”Modsat populære forestillinger, så tillader den udstrakte brug af muligheder for stadig hurtigere transport

Forelæsning vedrørende monoton konvergens af reelle talfølger og følgekompakthed, section 2.3 og 2.4 i [PF].. Svar p˚ a

Hvis der er tid til det, skal I ogs˚ a regne følgende opgaver: Opgaverne 5, 6, 7, 8, 9 fra afsnit 11.1 i [PF].. Start med at gennemlæse

I Hvad er Matematik? 1 har vi beskæftiget os med mændenes løbetider. Hvis du vi arbejde videre med dem, så kan du hente den samlede oversigt i et regnearkformat her. Vi vender os

DERIVE, at de sidste 4 resultater i Øvelse 4 gælder generelt for enhver værdi af  og .. Fordelingsfunktionen hørende til tæthedsfunktionen f kaldes som sædvanlig

Børge Riis Larsen, Slagelse Gymnasium Ph.d.-stipendiat Karoline Baden Staffensen, Aarhus Universitet Lektor, ph.d.. Mette Buchardt,

Af særlig værdi skal — udover hvad der almindeligvis kan findes af interesse under fæstningsanlægene — fremhæves en række planer og prospekter over norske