• Ingen resultater fundet

Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) København Master i dansk som andetsprog Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge"

Copied!
33
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1 København, efterår E2015

Modul 3: Andetsprogspædagogik (15 ECTS)

København

Master i dansk som andetsprog

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge

Uddannelseskoordinator:

Karen Lund: karlund@edu.au.dk

Modulansvarlig:

Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk

Undervisere:

Anne-Vera Meidell Sigsgaard AVM@edu.au.dk Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk Karen Bjerg Petersen kp@edu.au.dk Signe Wendt Galster SWG@vuf.nu

Richard Madsen

dpu_richard@outlook.dk

Formål:

Modulet giver en indføring i andetsprogspædagogik og undervisningsmetoder med henblik på de forhold, der gør sig gældende i forbindelse med undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning i grundlæggende skriftkyndighed.

Kompetencemål:

Viden og forståelse:

Efter gennemført modul:

- har den studerende viden om pædagogiske, didaktiske og metodiske principper for undervisning i dansk som andetsprog

- har den studerende viden om og forståelse af at bygge videre på deltagernes allerede erhvervede kundskaber og færdigheder

Færdigheder:

Efter gennemført modul:

- kan den studerende tilrettelægge undervisning ved hjælp af

(2)

2

andetsprogspædagogiske metoder, der gør det muligt for deltagerne at tage aktivt del i undervisningen og bidrage med deres personlige erfaringer og viden

- kan den studerende analysere og evaluere sin egen undervisning og deltagernes progression frem mod målene for undervisningen

- kan den studerende tilpasse sit valg af læremidler til deltagernes aktuelle behov

- kan den studerende videreudvikle egen faglighed og praksis inden for andetsprogspædagogik ud fra såvel fagteoretisk viden som praksiserfaring.

Kompetencer:

Efter gennemført modul:

- kan den studerende formidle, diskutere og supervisere aktuelle væsentlige problemstillinger inden for centrale andetsprogspædagogiske problemstillinger.

Indhold:

Der arbejdes med andetsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis.

 Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 sider.

 I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber m.v.

Tilrettelæggelsesform:

På baggrund af den litteratur der læses til hver mødegang, analyseres og diskuteres andetsprogspædagogiske teorier og metoder samt deres anvendelse i praksis.

Arbejdsformer: individuelle øvelser, gruppearbejde og diskussioner i plenum samt oplæg fra undervisere.

Der indgår et feltarbejde i modulet. Det er nødvendigt at bruge DPU´s e-læringssytem Blackboard.

Eksamen og vejledning:

Om eksamen fra de relevante studieordninger:

På DAV er der valgfrihed mellem Fri mundtlig eksamen med synopsis og Fri skriftlig hjemmeopgave – DAV-studerende skal være opmærksomme på at de skal have minimum én mundtlig eksamen på deres uddannelse.

På Master kan man kun vælge Fri skriftlig hjemmeopgave i faget (mens der er fri mundtlig eksamen med synopsis i Kulturforståelse).

Forudsætningen for at melde sig til eksamen i andetsprogspædagogik er at man har fulgt feltarbejde og afleveret feltrapport.

Alle studerende skal vælge/får tildelt en vejleder, som senest den 20. november 2015 godkender udkast til problemformulering. Problemformuleringen skal IKKE afleveres til Studiekontoret.

DAV

Prøveform

(3)

3

Valg mellem fri mundtlig prøve med synopsis, fri skriftlig hjemmeopgave eller som afsluttende projekt, hvori der skal inddrages relevante sprogtilegnelsesteorier jf. prøveform 5. Projekt skrives på det afsluttende modul.

Til fri mundtlig prøve med synopsis opgives 1000 siders metodisk og fagdidaktisk litteratur som skal afspejle områdets bredde, samt minimum 20 normalsiders undervisningsmaterialer eller 10 normalsiders transskriptioner af undervisningssamtaler til analyse, med mindre andet er aftalt med eksaminator.

Opgivelserne godkendes af vejleder (senest den 16. december 2015) og afleveres til eksamenskontoret sammen med synopsis.

Til fri skriftlig hjemmeopgave og projekt afleveres der ingen opgivelser.

Master

Prøveform Skriftlig opgave

- Indleveret skriftlig opgave på maksimalt 20 normalsider.

- Prøven består i en skriftlig belysning af en faglig problemstilling formuleret af eksaminanden og godkendt af eksaminator.

- For at melde sig til eksamen er det en forudsætning at den studerende har gennemført feltarbejde og fået godkendt skriftlig rapport fra feltarbejdet.

Blackboard:

er IUP’s e-læringssystem: bb.au.dk lægges undervisningsplaner, løbende links, aktuelle artikler, aktuelle informationer m.v. Blackboard anvendes som informationsorgan og til kommunikation til de studerende fra underviserne samt som kommunikationsredskab mellem de studerende. Kontakt Biblioteket ved problemer med login og lignende på telefon 8716 1360 eller mail bbsupport@dpu.dk.

Litteratur, der bedes anskaffet – hhv. udprintet - af de studerende:

1.Artikler fra tidsskriftet Sprogforum1-35 – downloades fra

fra http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-

dpb/infodokvelkommen/infodokogsprogforum/sprogforum-nr-1-til-35/

2.Antologier og andet materiale, der henvises til i undervisningsplanen, og som anskaffes:

a. Byram, M. et al (2009). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. København:

Samfundslitteratur.

b. Holmen, A. & Lund, K. (red.) (1999). Studier i dansk som andetsprog. København:

Akademisk Forlag.

c. Holm, L. & Laursen, H. P. (2010). Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver. København: Dansklærerforeningen.

d. Mc Namara, T. (2000). Language Testing. Oxford Introductions to Language Study. Oxford University press.

Kompendium til studieenheden kan fra 1. juli afhentes i Masterstudiecentret (Tuborgvej 164).

Anden relevant litteratur og hjemmesideadresser: se under de enkelte sessioner.

(4)

4

Informationer om det samlede bibliotek på nettet: library.au.dk.

Relevante web 2.0 værktøjer:

Nyhedsblog INFODOK:

http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup- dpb/infodokvelkommen/.

DSA Læringsrum: http://dsa-laeringsrum.blogspot.dk Feltarbejde:

Uge 44 og 45 2015. Feltarbejdet dækker undervisningsobservationer i et omfang på 30-40 klokketimer. Der afleveres en feltrapport efter observationsperioden. Feltarbejdet og aflevering af feltrapport er en

obligatorisk del af modulet i Andetsprogspædagogik og en forudsætning for at man kan melde sig til eksamen i faget.

Feltrapport:

Feltrapporten skal afleveres elektronisk til tovholderne på de enkelte hold senest den 20. november 2015, kl. 12.00.

Prøveform og eksamen:

Se studieordning for faget:

Studieordning DAV

http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/masteruddannelser/oversigtoveruddannelser/underviseridansksomandetsprog/Studieordn ing_DAV_oktober_2007_-_ENDELIG_m__overgangregler_22__juni_2011.pdf

Studieordning Master

http://studieordning.au.dk/studieordningHTML/815_06-07-2011_Masteruddannelse%20i%20dansk%20som%20andetsprog.html

Læs mere om de mulige eksamensformer sidst i denne undervisningsplan.

Tilmelding til eksamen foregår via mit.au.dk.

De aktuelle informationer om studier og eksamen opdateres løbende på studieportalen:

http://studerende.au.dk/arts.

Undervisningen finder sted på Århus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Med hensyn til lokale, se nærmere på studieportalen http://studerende.au.dk/arts - under ”undervisning”

og ”timeplaner”. Lokalerne står også opført på tavler på universitetet.

(5)

5

Litteratur: (Kan findes i kompendiet. Litteraturen til fællesforelæsningerne fremgår ikke af oversigten.) Bailey, K. M. (2001). Observation. (s.114-120) I: Carter, R. & Nunan, D. (Eds.) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. (s.114-120). London: Cambridge University Press.

Bertelsen, E. og Arrildsen, B. (2001). Projektarbejder i task-perspektiv. Sprogforum, 20(7), 45-50.

Bjerre, M. og Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Kbh.:

Dansklærerforeningen.

Block, D. (1996). A window on the classroom. I: Nunan, D & K. M. Bailey (Eds.) Voices from the Language Classroom. (s. 168–195). London: Cambridge University Press.

Bo-Kristensen, M. (2005). Vurdering af it-materialer – til dansk som andetsprog for voksne, I: Sprogforum, nr. 35, november 2005. Århus Universitetsforlag.

Edwards, Corony, Jane Willis (2005). Teachers exploring tasks in english language teaching. Palgrave, Macmillan.

Ellis, R. (2003). Task based Language Learning and Teaching (ch 1). Oxford: Oxford University Press.

Franker, Q. (2004): Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I:

Hyltenstam, Kenneth og Inger Lindberg (red.): Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Stockholm: Studienlitteratur, s. 675-714.

Hammond, J & Gibbons, P (2005-04). Putting scaffolding to work : the contribution of scaffolding in articulating ESL education. Prospect, 20 (1), 6-30.

Hampel, R. (2006). Rethinking task deign for the digital age: A framework for language teaching and learning in a synchronous online environment. Recall, 18 (01), 105-121 (lægges på blackboard).

Hedeboe, B. & Polias, J. (2000). Et sprog til at tale om sprog. In S. Esmann, Dansk i dialog. København:

Dansklærerforeningen.

Henriksen, B. (1999): Ordforråd og ordforrådsindlæring. I: Holmen, A. & Lund, K. (red), Studier i dansk som andetsprog, s. 71-106. København: Akademisk.

Henriksen, B. (2009). Det oversete ordforråd? Byram et al (red): Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis, s. 205-229. København: Samfundslitteratur.

Henriksen, B. (2014) Sprogsyn og læringssyn. I: Andersen, H.L. et al. Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn (s. 21-34). Kbh: samfundslitteratur.

Holm, L. & Laursen, H. P. (2010). Dansk som andetsprog. Kbh: Dansklærerforeningen.

Holm, L. (1999). Lytteforståelse. I: Studier i dansk som andetsprog ( s. 323-352). Kbh: Akademisk Forlag

(6)

6

Holm, L. (2000). Kriterier for vurdering af undervisningsmaterialer til dansk som andetsprog for voksne. I På sporet. s. 62-65 - downloades fra http://pub.uvm.dk/2000/sporet/1.htm.

Holm, L. (2006). Forskningsmæssige tilgange til literacy. I: Ellwin, M. (red.) Ord och bild ger mening. Om literacy i förskola och skola. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. (s.20-34).

Holmberg, P. (2010). Text, språk och lärande - Introduktion til genrepedagogik. In M. Olofsson, (ed.), Symposium 2009. Stockholm: Stockholms Universitets Förlag.

Husby, O. (1994). Uttale og uttaleundervisning. I: Norskopplæring for innvandrere. Red. P. F. Norberg, P.F (red.) (s. 76-103) Oslo: Norskoplæring for innvandrere.

Jacobsen, I. & Hagel-Sørensen, A. (2009). Klasseværelset under observation – en introduktion til klasserumsforskning. I: Studier i dansk som andetsprog (s. 307 – 323). Kbh: Akademisk Forlag.

Jacobsen, I. (2009). Læreren som forsker – den reflekterende praktiker. I: Studier i dansk som andetsprog ( 197 – 207) Kbh: Akademisk Forlag.

Jakobsen, K. S., Lund, K., Pedersen, M. S., Vedel, P. V. (2013). Sprogforum: Indholdsbaseret Undervisning (56). Downloades her: http://da.unipress.dk/udgivelser/s/sprogforum-56/.

Johansson, B. & Sandell Ring, A. (2012). Hvad er genrepædagogik? In L. Kamuk (ed.), Lad sproget bære København: Akademisk Forlag.

Jørgensen, J. N. (1999). Om tilegnelse af dansk udtale hos voksne indlærere. I: Studier i dansk som andetsprog s. 107-136. Kbh: Akademisk Forlag.

Kern, R. (2000) Literacy and Language Teaching. Kapitel 1 Notions of literacy (s. 13-39) England: Oxford.

Kirk, K. (2008): Kapitlerne: ’Generelt om udtaletilegnelse’; ’Generelle anbefalinger til udtalearbejde og udtaleundervisning’ I: Dansk udtale – en undervisningsvejledning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. ( Downloades)

https://www.nyidanmark.dk/bibliotek/danskuddannelse/andet/2008/dansk_udtale.pdf

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiske: http://www.nordvux.net/Portals/0/_dokumenter/2013/swedish_brochure_for_copying.pdf.

Kreipke, H. B. (2001). Fra prøver til evaluering. I: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 1. 2001: Intern evaluering i andetsprogsundervisningen – en antologi. København: Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen. S. 16-23.

Kulbrandstad, L. I. (2003). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver, s. 213-234. Bergen:

Fagbokforlaget (kompendium).

Lindberg, E. (1999). Evaluering. I: Holmen A. & Lund K. (red.) Studier i dansk som andetsprog (s. 409-424).

København: Akademisk Forlag.

(7)

7

Lindberg, I. (1995). Klassromsrelaterat forskning kring andrasprogsundervisningen. I: Besyv – Dansk som fremmed og andetsprog (s.4-10) Kbh: Dansk Magisterforening.

Lund, K. (2000). Approach, design, procedure – en refleksionsmodel. I antologien På sporet, s. 35-38 (downloades fra http://pub.uvm.dk/2000/sporet/1.htm).

Lund, K. (2009) Fokus på sprog og Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisningen.

I: Byram et al. (2009) (red.), Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis (s. 85-126 og 127-166).

København: Samfundslitteratur.

Lund, Karen (2009). Dansk som andetsprog i ungdoms- og voksenuddannelserne – at lære fag gennem sit andet sprog. I: Goldbech, O., Rander, H. & Boysen, L. (red), En moderne voksendidaktik, s. 195 – 235.

København: Alinea.

Lund, K., Pedersen, M. S., Ohrt, P. Z., Frederiksen, K.-M-., Dahlgreen, B. (2012). Sprogforum: Cooperative Learning, (53). Downloades her: http://da.unipress.dk/udgivelser/s/sprogforum-nr-53/

Lund, K., Bertelsen, H. og Søgaard Sørensen, M. (2006). Kap. 2: Sprogcentrenes danskuddannelse 2. I:

Muligheder og barrierer – en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2006. Kan downloades fra http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/01C5917D-4222-49C4-9BA2-

8BEB58800ECA/0/Muligheder_barrierer.pdf.

Lund, K. & Bertelsen, E. (2008). Fra Studieprøven til de videregående uddannelser. En undersøgelse af de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 365 sider. Tilgængelig i fuldtekst på www.inm.dk.

Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake. Studies in Second Language Acquisition, 19(1), 37-66. Cambridge University Press .

Lyster, R. og Mori, H. (2006): Interactional feedback and instructional counterbalance (s.269-301).

Cambridge University Press.

Mc Namara, T. (2000). Language Testing. Oxford Introductions to Language Study. Oxford University press.

MacNaught, L., Maton, K., Martin, & Matruglio, E (2013). Jointly constructing semantic waves: Implications for teacher training. Linguistics and Education 24(1), 50– 63.

Nunan, D. (1993). Task based Syllabus Design: Selecting, Grading and Sequencing Tasks. I: G. Croones and S.

M. Gass (ed.s). Tasks in a pedagogical context. Clevedon: Multilingual Matters.

Oksbjerg, M. (2014) Læremiddelanalyse – literacy som analysekriterium. I: Literacy – Sprog og læring (s.

100-110). Århus: KvaN, 34. Årgang.

Pedersen, M.S. (2001). Task. Sprogforum 20(7). (lægges på blackboard)

(8)

8

Pedersen, M. S. (2009). Kommunikative problemløsningsopgaver. Hvad kan en task (ikke)? In Sproglærer, lær at lære fra dig! En introduktion i det sprogpædagogiske felt. Roskilde: Roskilde Universitet, Institut for kultur og identitet (19-38).

Pedersen, M. S. (2011). CL møder sprogfagsdidaktikken: Inspiration fra en bog. Sprogforum, 17(53), 56-62.

Petersen, K. B. (2011). Kultursyn i læreplaner: Udvikling inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne. I: Sprogforum nr. 51, Første-, andet- og tredjesprog s. 63 – 70. Århus: Århus Universitetsforlag.

Petersen, K. B. (2014). IT og digitale medier i andetsprogsundervisningen – teori og praksis. Aarhus: Aarhus Universitet.

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching (s. 1-30). USA:

Cambridge University Press.

Sprogforum nr. 28, dec. 2006 – temanummer – e-læring og m-læring (downloades) Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum nr. 22. Temanummer om lytteforståelse, 2002 (downloades). Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum, nr. 31, 2004 – Den fælles europæiske referenceramme. – downloades. Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum nr. 52, 2011 – Test! Downloades. Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum nr. 54, 2012 –It NU. Downloades. Århus: Århus Universitetsforlag.

Sprogforum nr. 56, Indholdsbaseret sprogundervisning. 2013. Århus: Århus Universitetsforlag.

Stenius Stæhr, L. (2009). Tilegnelse og testning af ordforråd. I: Byram et al (red): Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis, s. 167-204. København: Samfundslitteratur.

Storgaard Brok, L. Lund, H. R., Mulvad, R., Korsgaard K, ed.s (2013). Kære genre – hvem er du?. Viden om Læsning, 13(1), 1-122. Kan hentes på http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/kaere-genre-hvem- er-du/.

Thomas, M. (2009). Handbook of Research on Web 2.0 and Second Language Learning. Hershey, New York:

Information Science Reference.

Tsui, A.B.M. (1995). Introducing Classroom Interaction (s. 1-122). London: Penguin English (kompendium).

Vedel, P.V. (2004). Da dansk som andetsprog blev europæisk. Sprogforum, nr. 31, 2004 – Den fælles europæiske referenceramme, s. 20-23. (downloades).

Verplaetse, L. S. (2000). Mr. Wonder-ful: Portrait of a Dialogic teacher. I: J. K. Hall & L. S. Verplaetse: Second and Foreign Language Learning through Classroom Interaction. London: Lawrence Erlbaum Associates, s.

221 – 243.

(9)

9

Wagner, J. (1999). Faglig identitet og faglig udvikling i dansk som andetsprog. I: Holmen, A. & Lund, K.

(1999/2009). Studier i dansk som andetsprog (s. 167-196). Kbh: Akademisk Forlag.

Wagner, J. (2003). Talesprogsdata i sprogundervisningen. I: I: B. Assmuss og J. Steensig (red.): Samtalen på arbejde – konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

www.dansk.nu – udtaledel

(10)

10

Oversigt over datoer, undervisere, emner og vigtige emner

Datoer Emner og undervisere

3. september 1. Bergthóra Kristjánsdóttir Kl. 10.15-16.00

Introduktion til fagfeltet, kommunikativ undervisning og metodediskussioner.

10. september 2. Bergthóra Kristjánsdóttir Kl. 10.15-16.00

Grundlæggende og fortsat literacy – Mål, indhold og lærerkompetence

17. september 3. Kl. 9.30-13.30 Morgenkaffe, foredrag og frokost

Fællesforelæsning v/Katrin Hjort,

Professor i Uddannelsesforskning, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Forandringer i velfærd og nye krav til kompetenceudvikling blandt professionelle og klienter, RUC

Kl. 13.30 – 16.00

Bergthóra Kristjánsdóttir

Lytte- og udtaleundervisning

24. september 4. Richard Madsen Kl. 10.15-16.00 Ordforråd og fagsprog

1. oktober 5. Anna -Vera Meidell Sigsgaard Kl. 10.15-16.00

Stilladsering fra det mundtlige til det skriftlige sprog vha den australske genrepædagogik

2. oktober Studerende afleverer ønsker om vejledere senest kl. 12.

Ønskerne sendes elektronisk til bekr@edu.au.dk.

Se vejledning på blackboard.

8. oktober 6. Anna -Vera Meidell Sigsgaard Kl. 10.15-16.00

Den kommunikative undervisning med fokus på Task, Cooperativ Learning og problembaseret undervisning

Uge 42 Efterårsferie 22. oktober 7. Bergthóra Kristjánsdóttir

Kl. 10.15-14.30

Klasserumsforskning, undervisningspraksis, feedback og forberedelse til feltarbejde.

(11)

11

Midtvejsevaluering

Kl. 14.30-16.00 Akademisk fremstilling v/ Helle Hvass Center for undervisningsudvikling og digitale medier.

12. november 8. Signe Wendt Galster Kl. 10.15-16.00

Evaluering og testning

12. november Udmelding om vejledere. Se blackboard.

Uge 44 Feltarbejde

Uge 45 Feltarbejde

Feltarbejdet kan eventuelt om nødvendigt forlænges med nogle dage.

19. november 9. Karen Bjerg Petersen Kl. 10.15-16.00

Digitale medier og arbejde med sprogfærdigheder i andetsprogsundervisningen

20. november, kl. 12 Slutdato for elektronisk aflevering af feltrapporter til BK.

Slutdato for aflevering af problemformulering til vejlederen.

26. november 10. gang - Kl. 9.30-13.30 Morgenkaffe, foredrag og frokost

Fællesforelæsning v/

Steen Nepper Larsen. Lektor, Institut for uddannelse og pædagogik, IUP, Aarhus Universitet

Pædagogik er at ville noget med nogen – syrlige tanker om kognitiv kapitalisme, uddannelsespolitik, dannelsestænkning, videnskabsteori og sprogkritik

Kl. 13.30-17.00

Bergthóra Kristjánsdóttir

Digitale medier i dansk som andetsprog. Feedback på feltrapporter.

Opsamling på forløbet.

NB Undervisningen slutter kl. 17.00.

AVM Anna -Vera Meidell Sigsgaard AVM@edu.au.dk BK Bergthóra Kristjánsdóttir bekr@edu.au.dk (tovholder) KBP Karen Bjerg Petersen kp@edu.au.dk

RM Richard Madsen

dpu_richard@outlook.dk

SWG Signe Wendt Galster SWG@vuf.nu

(12)

12

1. lektion: Introduktion til fagfeltet, kommunikativ undervisning og metodediskussioner

Torsdag 3.9. 2015, kl. 10.15-16.00

Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir

Formål:

Efter lektionen vil de studerende have:

fået

introduktion til fagfeltet dansk som andetsprog (dsa) i uddannelsessystemet

 dannet sig et overblik betydningen af kommunikativ undervisning for dsa-undervisning

 fået introduktion til pædagogiske analyse- metodediskussioner og deres anvendelsesmuligheder

Indhold:

De studerende vil blive introduceret til:

 modulets enkelte lektioner samt eksamen og vejledningsprocedurer

 feltarbejdet og organisering af feltarbejdsgrupper

 teoretiske perspektiver på sprog- og læringssyn og implementering vha Richards, J. C. & Rodgers Approach-Design-Procedure-modellen

 anvendelse af ADP-modellen i analyse af læremidler

Litteratur knyttet til undervisningen:

Henriksen, B. (2014) Sprogsyn og læringssyn. I: Andersen, H.L. et al. Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn (s. 21-34). Kbh: samfundslitteratur.

Holm, L. & Laursen, H. P. (2010). Kap. 1: Dansk som andetsprog og kap. 7 Kommunikativ sprogundervisning.

I: Dansk som andetsprog (s. 1-22 og s. 83-96). (anskaffes)Kbh: Dansklærerforeningen.

Lund, K. (2009) Fokus på sprog og Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisningen.

I: Byram et al. (2009) (red.), Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis (s. 85-126 og 127-166).

København: Samfundslitteratur. (anskaffes)

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching (s. 1-30). USA:

Cambridge University Press. (kompendium) Forslag til supplerende læsning:

Bjerre, M. og Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Kbh.:

Dansklærerforeningen.

Holm, L. (2000). Kriterier for vurdering af undervisningsmaterialer til dansk som andetsprog for voksne. I På sporet. s. 62-65 - downloades fra http://pub.uvm.dk/2000/sporet/1.htm

Lund, K., Bertelsen, H. og Søgaard Sørensen, M. (2006). Kap. 2: Sprogcentrenes danskuddannelse 2. I:

Muligheder og barrierer – en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2006. Kan downloades fra

(13)

13

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/01C5917D-4222-49C4-9BA2- 8BEB58800ECA/0/Muligheder_barrierer.pdf.

Lund, K. (2000). Approach, design, procedure – en refleksionsmodel. I antologien På sporet, s. 35-38 (downloades fra http://pub.uvm.dk/2000/sporet/1.htm).

Petersen, K. B. (2011). Kultursyn i læreplaner: Udvikling inden for undervisning i dansk som andetsprog for voksne. I: Sprogforum nr. 51, Første-, andet- og tredjesprog s. 63 – 70. Århus: Århus Universitetsforlag.

Wagner, J. (1999). Faglig identitet og faglig udvikling i dansk som andetsprog. I: Holmen, A. & Lund, K.

(1999/2009). Studier i dansk som andetsprog (s. 167-196). Kbh: Akademisk Forlag. (anskaffes).

Forberedelse til undervisningen:

Læsning af litteratur. Download nyeste læreplaner for danskuddannelserne, herunder

arbejdsmarkedsrettet dansk og reflekter over, hvilken rolle de spiller for undervisningen i praksis.

(14)

14

2. lektion: Grundlæggende og fortsat literacy – Mål, indhold og lærerkompetence

Torsdag den 10.9. 2015, kl. 10.15 – 16.00

Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir

Formål:

Efter lektionen vil de studerende have fået:

indsigt i kompetencekrav til lærere

kendskab til mål og indhold i såvel den grundlæggende som fortsatte literacy-undervisning

indblik i tilrettelæggelse af literacy-undervisning i et andetsprogsperspektiv

eksempler på læremidler

Indhold:

Det nordiske alfaråds anbefalinger om ”Kompetensbeskrivning av lärare”

Teoretiske perspektiver på literacy og biliteracy i andetsprogsperspektiv

Undervisningsmidler til og aktiviteter i den grundlæggende og fortsatte literacy-undervisning.

Litteratur:

Franker, Q. (2004): Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en tvåspråkig kontext. I:

Hyltenstam, Kenneth og Inger Lindberg (red.): Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Stockholm: Studienlitteratur, s. 675-714 (kompendium).

Holm, L. (2006). Forskningsmæssige tilgange til literacy. I: Ellwin, M. (red.) Ord och bild ger mening. Om literacy i förskola och skola. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. (s.20-34). (kompendium).

Kern, R. (2000) Literacy and Language Teaching. Kapitel 1 Notions of literacy (s. 13-39) England:Oxford.

(Kompendium).

Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiske:

http://www.nordvux.net/Portals/0/_dokumenter/2013/swedish_brochure_for_copying.pdf

.

Kulbrandstad, L. I. (2003). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver, s. 213-234. Bergen:

Fagbokforlaget (kompendium)

Oksbjerg, M. (2014) Læremiddelanalyse – literacy som analysekriterium. I: Literacy – Sprog og læring (s.

100-110). Århus: KvaN, 34. Årgang.

Supplerende læsning:

Sprogforum nr. 56, Indholdsbaseret sprogundervisning. 2013. Århus: århus Universitetsforlag.

Forberedelse til undervisningen:

(15)

15

De studerende forventes forud for undervisningen af have læst den anbefalende litteratur, samt orientere sig i undervisningsmidler i tilknytning til lektionens indhold. Ca. 14 dage inden undervisningen vil der ligge materialer i relation til den grundlæggende og fortsatte literacy på Black Board, som skal analyseres og diskuteres i undervisningen.

(16)

16 3. lektion Fællesforelæsning

Torsdag den 17. september, kl. 9.30-10.00 serveres morgenkaffe ved festsalen.

Kl. 10.00-12.30 foredrag

Kl. 12.30-13.30 serveres lettere frokost i aulaen

Titel: Fælles foredrag: Forandringer i velfærd og nye krav til kompetenceudvikling blandt professionelle og klienter.

Underviser: Katrin Hjort dr.phil., Professor i Uddannelsesforskning, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Sted: Festsalen

Formål: Formålet med foredraget er at oplyse om de aktuelle transformationer af organiseringen af velfærd (sundhed, uddannelse og social sikring) i Danmark og de øvrige Nordiske lande med henblik på en debat af de demokratiske konsekvenser for borgerne set fra forskellige perspektiver.

Mål: Målet med denne forelæsning er at bidrage til, at de studerende kvalificerer sig til at analysere og navigere i forhold til de mange konflikter og dilemmaer, der rejser sig i professionelt arbejde i den såkaldte konkurrence- eller konglomeratstat, som bygger på forskellige partnerskaber eller hybride konstruktioner mellem stat, marked og civile kræfter.

Indhold: Præsentation og diskussion af forskningsartikler omhandlende forandringer i velfærdsorganisering og velfærdsorganisationer.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Hjort, Katrin (2015): Skal man være rask for at være syg? – om at forhandle sig til velfærd. Kommer i Gjallerhorn sommer 2015 EFTERSENDES Manchet vedhæftes.

Hjort, Katrin (2014):”Adgang til omsorg og læring – om nogle af konkurrencestatens konsekvenser” in Knud Illeris (ed): Læring i konkurrencestaten – kapløb eller bæredygtighed”. Kbh:

Samfundslitteratur

Hjort, Katrin (2014): ”Det affektive arbejde – Omsorg som global forretning”. Klinisk Sygepleje – 24 årgang No 3 2014

Hjort, Katrin (2013): ”Det affektive arbejde og adgang til omsorg” i Dansk Sociologi TEMA:

velfærdsprofessioner Nr. 3 24. årgang, November 2013. Kbh.: Dansk Sociologiforening

Supplerende litteratur:

Hjort, Katrin (2001): Moderniseringen af den offentlige sektor, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag Hjort, Katrin (2005): Professionaliseringen i den offentlige sektor. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag

Hjort, Katrin (2008): Demokratiseringen i den offentlige sektor. Roskilde Universitetsforlag

Hjort, Katrin (2012): Det affektive arbejde. Frederiksberg: Samfundslitteratur

(17)

17

Forberedelse til undervisningen:

Læsning af den anbefalede litteratur

(18)

18

3. lektion: Lytte- og udtaleundervisning

Torsdag den 17.9. 2015, kl. 13.30-16.00 Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir

Formål:

Efter lektionen vil den studerende:

have opnået

reflekteret indsigt i de forskellige former for arbejdet med lytning i andetsprogsundervisningen

 have opnået reflekteret indsigt i forskellige måder at arbejde med udtaleundervisning

Indhold:

De studerende arbejder med lytte- og udtaleundervisning. I undervisningen indgår et arbejde med undervisningsmidler til lytte- og udtaleundervisning.

Litteratur:

Holm, L. (1999). Lytteforståelse. I: Studier i dansk som andetsprog ( s. 323-352). Kbh: Akademisk Forlag Husby, O. (1994). Uttale og uttaleundervisning. I: Norskopplæring for innvandrere. Red. P. F. Norberg, P.F (red.) (s. 76-103) Oslo: Norskoplæring for innvandrere (Kompendium)

Jørgensen, J. N. (1999). Om tilegnelse af dansk udtale hos voksne indlærere. I: Studier i dansk som andetsprog ss. 107-136. Kbh: Akademisk Forlag (anskaffet)

Kirk, K. (2008): Kapitlerne: ’Generelt om udtaletilegnelse’; ’Generelle anbefalinger til udtalearbejde og udtaleundervisning’ I: Dansk udtale – en undervisningsvejledning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. ( Downloades

https://www.nyidanmark.dk/bibliotek/danskuddannelse/andet/2008/dansk_udtale.pdf

Forslag til supplerende litteratur:

Sprogforum nr. 22. Temanummer om lytteforståelse, 2002 (downloades)

Wagner, J. (2003). Talesprogsdata i sprogundervisningen. I: I: B. Assmuss og J. Steensig (red.): Samtalen på arbejde – konversationsanalyse og kompetenceudvikling. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

www.dansk.nu – udtaledel Forberedelse til undervisningen:

Undersøg forskellige platforme på Internettet, der udbyder hhv. udtale og lytte undervisning i dansk som andetsprog. Analyser med afsæt i den læste litteratur til mødegangen og fx APD-modellen, hvilke sprog- og tilegnelsessyn, du finder i materialet. Ca. 14 dage før undervisningen lægges eksempler på lytte- og

udtaleøvelser ud på blackboard. Hav desuden gerne eksempler med fra din egen undervisning.

(19)

19 4. lektion: Ordforråd og fagsprog

Torsdag den 17.9. 2015,

Kl. 10.15-16.00

Underviser: Richard Madsen

Formål:

Efter lektionen vil den studerende

have fået

indblik i kompleksiteten af fagsprog, samt gør sig nogle overvejelser om hvordan vi kan undervise i det komplekse sprog

 være i stand til at varetage, begrunde og udvikle læringsforløb, som vil styrke deres kursisters tilegnelse af ordforråd

Indhold:

Arbejde med ordforråd – fagsprog. Analyse af eksempler på arbejdet med ordforråd. Eksemplerne vil hjælpe til at skabe indblik i den indflydelse, som andetsprogspædagogiske teorier har på undervisningen og dermed valg af metoder til arbejdet med ordforråd. Der bliver diskuteret forskellige muligheder for

tilrettelæggelsen af nogle læringsforløb, som vil styrke deres elevers tilegnelse af ordforråd.

Litteratur:

Tilegnelse af ordforråd

 Henriksen, B. (1999): Ordforråd og ordforrådsindlæring. I: Holmen, A. & Lund, K. (red), Studier i dansk som andetsprog, s. 71-106. København: Akademisk.

 Henriksen, B. (2009). Det oversete ordforråd? Byram et al (red): Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis, s. 205-229. København: Samfundslitteratur,. (anskaffes)

 Stenius Stæhr, L. (2009). Tilegnelse og testning af ordforråd. I: Byram et al (red): Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis, s. 167-204. København: Samfundslitteratur. (anskaffes)

Det komplekse fagsprog

 Lund, Karen (2009). Dansk som andetsprog i ungdoms- og voksenuddannelserne – at lære fag gennem sit andet sprog. I: Goldbech, O., Rander, H. & Boysen, L. (red), En moderne voksendidaktik, s. 195 – 235. København: Alinea. (kompendium)

Forberedelse til undervisningen:

1. Læs litteraturen. Analyser et eksempel på en lørners sprog eller et undervisningsmateriale med henblik på det komplekse sprog.

2. Find et eksempel på arbejdet med ordforråd fra din egen eller andres undervisning.

(20)

20

Overvej hvilke andetsprogspædagogiske teorier der ligger til grund for dit eksempel, og hvilke metoder der bliver brugt.

(21)

21

5. lektion: Stilladsering fra det mundtlige til det skriftlige sprog vha den australske genrepædagogik

Underviser: Anna-Vera Meidell Sigsgaard Torsdag den 1.10. 2015, kl. 10.15-16.00

Formål:

Efter lektionen vil de studerende have:

fået indblik i teorierne bag og grundprincipperne bag pædagogisk stilladsering

fået indblik i den australske genrepædagogiks bagvedliggende lingvistiske og pædagogiske teorier

fået introduktion til the teaching-learning cycle og andre pædagogiske modeller udviklet på baggrund af social-semiotiske teorier om sprog og læring

fået indsigt i hvordan systemisk funktionel lingvistik (SFL) kan bruges til at analysere bl.a. elev-/kursisttekster og modeltekster, samt hvordan denne indsigt kan hjælpe med at tilrettelægge undervisningen i dansk som andetsprog

Indhold:

Teoretisk grundlag og baggrund for udviklingen af den australske genrepædagogik

Overblik over sprogmodellen med fokus på registerbegrebet

Diskussioner og analyseøvelser med fokus på anvendelighed af de pædagogiske modeller og teorier i en voksenundervisnings kontekst

Litteratur:

Hedeboe, B. & Polias, J. (2000). Et sprog til at tale om sprog. In S. Esmann, Dansk i dialog. København:

Dansklærerforeningen.

Johansson, B. & Sandell Ring, A. (2012). Hvad er genrepædagogik? In L. Kamuk (ed.), Lad sproget bære (ch 3). København: Akademisk Forlag.

Hammond, J & Gibbons, P (2005-04). Putting scaffolding to work : the contribution of scaffolding in articulating ESL education. Prospect, 20 (1), 6-30.

Forslag til supplerende læsning:

Holmberg, P. (2010). Text, språk och lärande - Introduktion til genrepedagogik. In M. Olofsson, (ed.), Symposium 2009. Stockholm: Stockholms Universitets Förlag.

Johansson, B. og Sandell Ring, A. (2012). Den systemisk funktionelle grammatik. In L. Kamuk, (ed.), Lad sproget bære (ch 8). København: Akademisk Forlag.

MacNaught, L., Maton, K., Martin, & Matruglio, E (2013). Jointly constructing semantic waves: Implications for teacher training. Linguistics and Education 24(1), 50– 63.

(22)

22

Storgaard Brok, L. Lund, H. R., Mulvad, R., Korsgaard K, ed.s (2013). Kære genre – hvem er du?. Viden om Læsning, 13(1), 1-122.

Kan hentes på http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/kaere-genre-hvem-er-du/

Forberedelse til undervisningen:

Studerende skal en uge inden undervisningen sende et eksempel på en elev-/kursisttekst eller en modeltekst til avm@edu.au.dk. Disse vil så vidt muligt indgå som eksempler og bruges til øvelserne i undervisningen.

(23)

23

6. lektion: Den kommunikative undervisning med fokus på task-baseret undervisning, Cooperative Learning og problembaseret undervisning

Underviser. Anna-Vera Meidell Sigsgaard Torsdag den 8.10. 2015, kl. 10.15-16.00

Formål:

Efter lektionen vil de studerende have:

1. opnået indsigt i teorierne bag og grundprincipperne for den kommunikative undervisning 2. indsigt i principperne i task-baseret undervisning, Cooperative Learning samt

problembaseret undervisning i dansk som andetsprog.

3.

lært at analysere praksis ved inddragelse af relevante sprogtilegnelses- og sprogpædagogiske teorier.

Indhold:

Der introduceres til teorierne bag- og principper for CL, task- og problembaseret undervisning. Der bliver diskuteret og analyseret eksempler på planlægning, gennemførelse og evaluering af CL, task-baseret, og problembaseret undervisning i dansk som andetsprog.

Litteratur:

Bertelsen, E. og Arrildsen, B. (2001). Projektarbejder i task-perspektiv. Sprogforum, 20(7), 45-50.

Ellis, R. (2003). Task based Language Learning and Teaching (ch 1). Oxford: Oxford University Press.

Pedersen, M. S. (2009). Kommunikative problemløsningsopgaver. Hvad kan en task (ikke)? In Sproglærer, lær at lære fra dig! En introduktion i det sprogpædagogiske felt. Roskilde: Roskilde Universitet, Institut for kultur og identitet. (19-38)

Pedersen, M. S. (2011). CL møder sprogfagsdidaktikken: Inspiration fra en bog. Sprogforum, 17(53), 56-62.

Forslag til supplerende læsning:

Edwards, Corony, Jane Willis (2005). Teachers exploring tasks in english language teaching. Palgrave, Macmillan.

Jakobsen, K. S., Lund, K., Pedersen, M. S., Vedel, P. V. (2013). Sprogforum: Indholdsbaseret Undervisning (56). Downloades her: http://da.unipress.dk/udgivelser/s/sprogforum-56/

Lund, K., Pedersen, M. S., Ohrt, P. Z., Frederiksen, K.-M-., Dahlgreen, B. (2012). Sprogforum: Cooperative Learning, (53). Downloades her: http://da.unipress.dk/udgivelser/s/sprogforum-nr-53/.

Nunan, D. (1993). Task based Syllabus Design: Selecting, Grading and Sequencing Tasks. In G. Croones and S. M. Gass (ed.s). Tasks in a pedagogical context. Clevedon: Multilingual Matters.

(24)

24

Pedersen, M.S. (2001). Task. Sprogforum 20(7). (lægges på blackboard) Forberedelse til undervisningen:

1. Find et eksempel på en task-opgave fra din egen eller andres undervisning. Overvej hvilke

andetsprogspædagogiske teorier der ligger til grund for dit eksempel, og hvilke metoder der bliver brugt.

2.Find et eksempel på et problembaseret læringsforløb og analyser det i forhold til mål for danskuddannelserne.

(25)

25

7. lektion Klasserumsforskning, undervisningspraksis, feedback og forberedelse til feltarbejde

Torsdag 22.10. 2015, kl. 10.15 – 16.00

Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir

Formål:

Efter lektionen vil de studerende:

have fået

indsigt i klasserumsforskning og forskellige måder at undersøge undervisningspraksis på

 have indledt forberedelse til feltarbejdet i uge 44 og 45 gennem læsning af litteratur om klasseværelsesinteraktioner.

 være i gang med at gennemtænke mulige foki i eksamensopgaven og indsamling af empiriske data om undervisningspraksis i dansk som andetsprog.

Indhold:

I undervisningen præsenteres og diskuteres klasserumsforskning, klasserumsinteraktion, interaktionsformer og feedback og deres betydning i teori og praksis.

Litteratur:

Bailey, K. M. (2001). Observation. (s.114-120) I: Carter, R. & Nunan, D. (Eds.) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. (s.114-120). London: Cambridge University Press (kompendium).

Block, D. (1996). A window on the classroom. I: Nunan, D & K. M. Bailey (Eds.) Voices from the Language Classroom. (s. 168–195). London: Cambridge University Press (kompendium).

Jacobsen, I. & Hagel-Sørensen, A. (2009). Klasseværelset under observation – en introduktion til

klasserumsforskning. I: Studier i dansk som andetsprog (s. 307 – 323). Kbh: Akademisk Forlag (anskaffes).

Lyster, R., & Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake. Studies in Second Language Acquisition, 19(1), 37-66.

Cambridge University Press

(Kompendium).

Lyster, R. og Mori, H. (2006): Interactional feedback and instructional counterbalance (s.269-301).

Cambridge University Press. (kompendium).

Forslag til supplerende læsning:

Jacobsen, I. (2009). Læreren som forsker – den reflekterende praktiker. I: Studier i dansk som andetsprog ( 197 – 207) Kbh: Akademisk Forlag. (anskaffes)

Lindberg, I. (1995). Klassromsrelaterat forskning kring andrasprogsundervisningen. I: Besyv – Dansk som fremmed og andetsprog (s.4-10) Kbh: Dansk Magisterforening. (kompendium).

Tsui, A.B.M. (1995). Introducing Classroom Interaction (s. 1-122). London: Penguin English (kompendium).

(26)

26

Verplaetse, L. S. (2000). Mr. Wonder-ful: Portrait of a Dialogic teacher. I: J. K. Hall & L. S. Verplaetse: Second and Foreign Language Learning through Classroom Interaction. London: Lawrence Erlbaum Associates, s.

221 – 243. (kompendium)

Forberedelse til undervisningen:

De studerende forventes at have orienteret sig i den anbefalede litteratur. Desuden forventes, at de har overvejet mål og emne for den individuelle observation i feltarbejdet, desuden at de har gjort sig tanker om undersøgelsesspørgsmål i forbindelse med eksamensopgaven.

(27)

27

8. lektion: Evaluering og testning

Torsdag d. den 12.11. 2015, kl. 10.15 – 16.00 Underviser: Signe Wendt Galster

Formål:

Efter lektionen vil de studerende have opnået indsigt i:

centrale begreber i sprogtest

test og prøver i dsa i historisk perspektiv

bedømmelseskriterier for test og prøver i dsa (herunder også praktisk analysearbejde)

Indhold:

De studerende vil blive introduceret til test, prøver og evalueringskultur i undervisningsfaget dansk som andetsprog for unge og voksne.

Litteratur:

Bedømmelsesvejledninger. (udleveres)

Kreipke, H. B. (2001). Fra prøver til evaluering. I: Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 1. 2001: Intern evaluering i andetsprogsundervisningen – en antologi. København: Undervisningsministeriet,

Uddannelsesstyrelsen. S. 16-23. (kompendium).

Laursen, H. P. & Holm, L. (2010). Kap. 14 Sproglig evaluering. I Dansk som andetsprog, s. 181-191. Kbh:

Dansklærerforeningen.

Lund, K. & Bertelsen, E. (2008). Fra Studieprøven til de videregående uddannelser. En undersøgelse af de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 365 sider. Tilgængelig i fuldtekst på www.inm.dk Kap. 7 og 10.

Mc Namara, T. (2000). Language Testing. Oxford Introductions to Language Study. Oxford University press.

(anskaffes)

Sprogforum, nr. 31, 2004 – Den fælles europæiske referenceramme. – downloades.

Sprogforum nr. 52, 2011 – Test! Århus: Århus Universitetsforlag (anskaffes).

Vedel, P.V. (2004). Da dansk som andetsprog blev europæisk. Sprogforum, nr. 31, 2004 – Den fælles europæiske referenceramme, s. 20-23. (downloades).

Forslag til supplerende litteratur:

Lindberg, E. (1999). Evaluering. I: Holmen A. & Lund K. (red.) Studier i dansk som andetsprog (s. 409-424).

København: Akademisk Forlag.

(28)

28

Forberedelse til undervisningen:

De studerende forventes forud for undervisningen af have læst den litteratur, der er opført som

knyttet til undervisningen, samt - så vidt det er muligt - at orientere sig i gældende test og prøver

indenfor dsa.

(29)

29

9. lektion: Digitale medier og arbejde med sprogfærdigheder i andetsprogsundervisningen Torsdag den 19.11. 2015, Kl. 10.15-16.00

Underviser: Karen Bjerg Petersen

Formål:

Efter lektionen vil de studerende have:

opnået indsigt i brug af digitale medier i DsA-undervisningen

fået redskaber til at vurdere it-materialer til dansk som andetsprog for unge og voksne.

Indhold:

De studerende vil blive introduceret til forskning i brug af digitale medier i international og dansk andetsprogsundervisning med fokus på arbejdet med sproglige færdigheder.

Der vil med afsæt i de studerendes erfaringer blive diskuteret udfordringer og muligheder i arbejdet med digitale medier i andetsprogsundervisning, fra begynderundervisning til fortsætterundervisning.

Litteratur:

IKT i dansk som andetsprog

Hampel, R. (2006). Rethinking task deign for the digital age: A framework for language teaching and learning in a synchronous online environment. Recall, 18 (01), 105-121 (lægges på blackboard).

Petersen, K. B. (2014). IT, Internet og Web 2.0 i international andet/fremmedsprogsundervisning og

forskning: fokus på færdigheder. I: Petersen, K.B., IT og digitale medier i andetsprogsundervisningen – teori og praksis, kap. 3 Aarhus: Aarhus Universitet. (lægges på blackboard).

Sprogforum nr. 28, dec. 2006 – temanummer – e-læring og m-læring (downloades)

Forslag til supplerende litteratur:

Bo-Kristensen, M. (2005). Vurdering af it-materialer – til dansk som andetsprog for voksne, I: Sprogforum, nr. 35, november 2005. Århus Universitetsforlag(anskaffes).

Petersen, K. B. (2014). IT og digitale medier i andetsprogsundervisningen – teori og praksis.

Aarhus: Aarhus Universitet.

Sprogforum nr. 54, 2012 –It NU. Århus Universitetsforlag. (anskaffes hhv. downloades).

Thomas, M. (2009). Handbook of Research on Web 2.0 and Second Language Learning. Hershey, New York: Information Science Reference.

Forberedelse til undervisningen

(30)

30

Til undervisningen bedes du på baggrund af gennemlæsning af litteraturen give eksempler på, hvordan du har arbejdet /kunne tænke dig at arbejde med digitale medier i forbindelse med udvalgte færdigheder.

(31)

31 10. lektion:

Pædagogik er at ville

noget med nogen – syrlige tanker om kognitiv kapitalisme,

uddannelsespolitik, dannelsestænkning, videnskabsteori og sprogkritik

Dato og klokkeslæt: Fællesforedrag torsdag den 26.november.

Kl. 9.30-10.00 serveres morgenkaffe ved festsalen.

Kl. 10.00-12.30 foredrag

Kl. 12.30-13.30 serveres lettere frokost i aulaen

Underviser: Steen Nepper Larsen, Lektor, Institut for uddannelse og pædagogik, IUP, Aarhus Universitet. stla@edu.au.dk & www.gnosis.au.dk

Sted: Festsalen

Mål: At de studerende bliver i stand til at opnå en indsigt i sammenhængene mellem pædagogik, dannelse og kognitiv kapitalisme. At berede vejen for en kritisk praxis på baggrund af en teoretisk indsigt. At blive et værdigt og sprogkritisk menneske. At sabotere enhver forestilling om at målstyringen af de såkaldt højere uddannelser er et tilforladeligt og vederkvægende tiltag.

Indhold: At tage livtag med en række aktuelle og uombaggåelige spørgsmål: Hvordan hænger en samtidsdiagnostik sammen med et forsøg på at revitalisere en samtidskritisk dannelsestænkning?

Hvad sker der med den stadigt mere hjemløse drøm om akademisk dannelse på universitetet, når de studerende opdrages til at skulle inkarnere og senere faldbyde deres humane kapital på markedet? Dybt indfiltret i det guvernementale og biopolitiske kontrolsamfund må der spørges:

Hvordan kan kritik og modstand tænkes og artikuleres?

Litteratur knyttet til undervisningen:

Larsen, Steen Nepper (2002): «Dannelse er mere end uddannelse» i Asterisk nr.4, 2002.

http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr4april2002 /030908102535-amp-type-doc.pdf

Larsen, Steen Nepper (2008): Kategoriale tydninger af den kognitive kapitalisme med særligt henblik på at begribe samtidens trang og tvang til kreativitet. København: Gnosis, (DPU).

http://pure.au.dk/portal/files/15978596/kategoriale.pdf

Larsen, Steen Nepper (2014): ”At ville noget med nogen – kritiske tanker om pædagogisk arbejde i

kontrolsamfundet” i Thomas Aastrup Rømer, Svend Brinkmann og Lene Tanggaard (red.): Uren

pædagogik II. Aarhus: Klim.

(32)

32

Larsen, Steen Nepper (2014): ”Et forsvar for fagligheden”, Fagligt Forum, Dansk Magisterforening.

http://dm.dk/FagligtForum/UddDidaForsk/Artikler/Forsvarforfagligheden

Larsen, Steen Nepper (2014): “Compulsory Creativity: A Critique of Cognitive Capitalism”, Culture Unbound Vol.6. http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v6/a09/

Supplerende læsning

Larsen, Steen Nepper (2013): Dannelse – en samtidskritisk og idéhistorisk revitalisering. Munkebo:

Fjordager.

Larsen, Steen Nepper (2014): ”Hvad laver de dog på universitetet? - tanker om undervisning, forskning, formidling og professionsarbejde” i SNL og Stig Skov Mortensen (red.):Universitetsverdenen - flerstemmige visioner. Aalborg: Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse.

Larsen, Steen Nepper (2014): “Efterskrift: Hvordan undgå at læring bliver til en kliché?” i Aabro, C.

(red.): Læring i daginstitutioner – et erobringsforsøg. København: Dafolo Forlag.

Larsen, Steen Nepper (2014): “Kritik – et essay”, Social Kritik nr.140.

Larsen, Steen Nepper (2015): “Top-Down University Governance Eradicates Thinking and Good Teaching” in Elias Westergaard and Joachim S. Wiewiura (eds.): On the Facilitation of the Academy. Rotterdam: Sense Publishers.

Larsen, Steen Nepper (2015 i proces): ”Negative konsekvenser af målstyringen af (ud)dannelse for universitetsansatte og -studerende?” i Malene Friis Andersen & Lene Tanggaard (red.): Det moderne arbejdsliv (foreløbig arbejdstitel), Aarhus: Klim.

Forberedelse til undervisningen:

I den bedste af alle verdenen køber og læser de studerende de med *angivne teksten oven for inden seancen. De aktiverer og læser også de 4 www-links. Men jeg forventer selvfølgelig ikke, at samtlige 219 sider, der gemmer sig bag 2008-linket læses af andre end særligt hengivne læseheste. Den lille SNL-SSM-unibog fra 2014 har jeg til salg på mit kontor i D247 for sølle 30 kr.

Nogle dage inden udsendes nogle power-point-overflødiggørende og oversigtsgivende følgesedler

til foredraget. De bedes medbragt på dagen enten i elektronisk eller printet version.

(33)

33

10. lektion: Feedback på feltrapporter og opsamling på modulet

Torsdag den 26.11. 2015, kl. 13.30-17.00 (NB forlænget undervisningstid)

Underviser: Bergthóra Kristjánsdóttir

Formål:

Efter lektionen forventes det, at

feltarbejdet og egen undervisning reflekteres i lyset af andetsprogspædagogikken og arbejdet med dette modul.

Indhold:

Refleksioner over feltarbejdet.

Spørgsmål til diskussion:

Hvilke interessante aspekter fra dit feltarbejde vil du dele med dine medstuderende?

Kan din feltrapport bruges som empiri i din eksamensopgave?

Hvad er fokus i din eksamensopgave?

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I alt godt 80% af de kommuner, som har besvaret spørgsmålet, har angivet, at de i 2010 har haft udgifter til en ekstra normering til undervisning i dansk som andetsprog eller særlig

føre udregninger eller for at kunne læse tekster (i forbindelse med introduktion til dansk som andetsprog blev dette perspektiv kaldt inputhypotesen). Dette perspek- tiv er

Sproglig bevidsthed og sproglig opmærksomhed (s. 96-111) i Dansk som andetsprog: pædagogiske og didaktiske

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog (danskuddannelse) er at bidra- ge til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål

Kunne lide hinanden, var engagerede og ville gerne have at vores fælles projekt på en eller anden måde skulle lykkes – at de fik lært noget dansk uden at hverken de eller jeg

I et medborgerskabsperspektiv handler dialog som kontekst om oparbejdelse af kommunikative færdigheder i at indgå som aktør i det offentlige rum, at turde give sin mening til kende,

Udfordringen for læreren i dansk som andetsprog (på alle niveauer) er, hvordan den megen fokus på medborgerskab bliver til åbenhed over for fortolkning i en mere kompleks sproglig

Måske er fællesskabet i kontekster, hvor dansk er andetsprog, ekstra vigtigt, eftersom mange kursister med dansk som andetsprog ikke indgår i andre fællesskaber på dansk; derfor