Beretning fra Statens Husdyrbrugs forsøg

83  Download (0)

Full text

(1)

435. Beretning fra

Statens Husdyrbrugs forsøg

B. Bech Andersen, Th. Lykke og Georg S. Andersen Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums afdeling for forsøg med kvæg

K. Kousgaard og L. Buchter Slagteriernes Forskningsinstitut

Avlsstationerne for kødproduktion 1974/75

With English Summary and Subtitles

I kommission hos Landhusholdningsselskabets forlag, Rolighedsvej 26, 1958 København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri 1975

(2)

FORORD.

Nærværende beretning "Avlsstationerne for kødproduktion 1974- 75" omfatter afprøvningsresultater fra avlsstationerne "Egtved" og

"Langagergaard".

På "Egtved" er der gennemført "Individprøver af malke- og kom- binationsracetyre","Afkomsprøver for kødproduktion" samt afprøvning af kalve fra forsøget "Import af arveanlæg til RDM". På "Langager- gaard" er der gennemført "Individprøver af kødracetyre".

Den daglige ledelse af forsøgs- og afprøvningsarbejdet på avls- stationerne forestås af Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, mens

"Egtved"'s sekretariat forestår de driftsmæssige forhold. Afkomsprø- verne for kødproduktion udføres i samarbejde med Slagterierens Forskningsinstitut, der forestår slagte- og kødkvalitetsundersøgel- serne.

Medarbejderne ved Slagteriernes Forskningsinstitut, Kristen Kousgaard og Lis Buchter, har deltaget i udarbejdelsen af beretnin- gens afsnit om afkomsprøverne. På stationerne har vid.ass. Axel Nielsen og forsøgsassistenterne Niels Gade, Svend Erling Brink, Svend Udesen, Tage M. Jensen, Mogens Poulsen (indtil 1/3-75) og Oluf Ravn (efter 1/3-75) udført et stort arbejde i forbindelse med dataregistrering og tilsyn.

Ved individprøverne er eksteriørbedømmelserne foretaget af et udvalg nedsat af Landskontoret for Kvæg i Århus. Dyrlæge Hans Phi- lipsen, Landbohøjskolens Institut for Husdyrenes Reproduktion, har udført undersøgelserne vedrørende individprøvetyrenes reproduktions- evne.

Manuskriptet er renskrevet af fru J. Dalfoss og alle beregnin- ger gennemført på NEUCC, Lyngby.

København, januar 1976. A. Neimann-Sørensen

(3)

- 3 -

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side INDLEDNING 5 INDIVIDPRØVER FOR TYRE AF MALKE- OG KOMBINATIONSRACER 7 Individprøvernes gennemførelse 8 Resultater 9 TilvækstA_T-tal_og_foderudn^ttelse 9 Kødareali_kro£smål_og fksteriørvurdering 10 Andre_undersøgelser 10 TYrenes_anvendelse_og_brugsmæssige_egenskaber 11

TYrefædrenes_Pi_R_og_K::tal 11

Tabeller 13 INDIVIDPRØVER FOR TYRE AF KØDRACER 33 Individprøvernes gennemførelse 34 Resultater 35 Tilvæksti__T-tal_og_foderudnYttelse 35 Kødareal_og_krop_smål 36 Tabeller 37 AFKOMSPRØVER FOR KØDPRODUKTION 47 Afkomsprøvernes gennemførelse 48 Resultater 49 Tabeller 55 ENGLISH SUMMARY 73 APPENDIX 77 Retningslinier for slagte- og kødkvalitetsundersøgelser 78

(4)
(5)

- 5 -

AVLSSTATIONERNE FOR KØDPRODUKTION 1974-75,

INDLEDNING

Avlsstationerne under institutionen "Egtved" administreres af en bestyrelse, der har sekretariat i Kødbranchens Fællesråd. Sta- tionernes oprettelse og drift finansieres af midler fra Kvægaf- giftsfonden. Afprøvnings- og forsøgsarbejdet forestås af Landøko- nomisk Forsøgslaboratorium og Slagteriernes Forskningsinstitut.

Faglige og tekniske spørgsmål vedrørende individprøvernes planlæg- ning og praktiske gennemførelse varetages af "Opdrætnings- og in- dividprøveudvalget".

I det forløbne prøveår er der på "Egtved" individafprøvet 85 foreningsejede tyre. På "Langagergaard" er der individafprøvet 46 kødracetyre og ved "Afkomsprøverne for kødproduktion" på "Egtved"

er der afprøvet hold efter 24 avlstyre.

Resultaterne fra disse foranstaltninger beskrives i de følgen- de afsnit.

(6)

Bestyrelsen for "Egtved"

Gdr. Johs. Schmidt, Bondeseje, 8544 Mørke.

Gdr. Poul H. Andreassen, Alslev, 4653 Karise.

Eksportør Chr. Hesseldal, Kolding Eksportkompagni, 6000 Kolding.

Gdr. N.O. Philipsen, Brogården, Nr. Lem, 7862 Brodal.

Gdr. Niels Nielsen, Seden Ågård, 5310 Seden.

Husmand Helge Larsen, Skovshøjrupvej 115, 5270 Næsby.

Tilforordnede:

Forsøgsleder Kristen Kousgaard, Slagteriernes Forskningsinstitut, 4000 Roskilde.

Chefkonsulent T. Petersen-Dalum, Landskontoret for Kvæg, 8260 Viby J.

Prof., dr.med.vet. A. Neimann-Sørensen, Statens Husdyrbrugsfor- søg, 1958 København V.

Suppleant: Sektionsleder B. Bech Andersen, Statens Husdyrbrugs- forsøg, 1958 København V.

Sekretær: Afdelingsleder E. Franzen, Kødbranchens Fællesråd, 1620 København V.

Opdrætnings- og individprøveudvalget Gdr. Niels Nielsen, Seden Ågård, 5310 Seden.

Gdr. Alfred Kristiansen, Keygården, 8832 Skals.

Gdr. Jacob Stensig, Sædding, 6900 Skjern.

Prof., dr.med.vet. A. Neimann-Sørensen, Statens Husdyrbrugsfor- søg, 1958 København V.

Sektionsleder B. Bech Andersen, Statens Husdyrbrugsforsøg, 1958 København V.

Gdr. N. Holt Sørensen, Lundenæs, 6900 Skjern.

Gdr. H. Moritz Hansen, Pilegård, 5300 Kerteminde.

Gdr. M. Juni Lassen, Nygårdstoft, 6700 Ribe.

Gdr. Børge Egekvist, Tandruphøj, 9600 Års.

Tilforordnede :

Chefkonsulent T. Petersen-Dalum og landskonsulenterne Arne Nielsen, Folmer Lund, Heluf Bruun og Jørgen Andersen, Landskontoret for Kvæg, 8260 Viby J.

(7)

- 7 -

INDIVIDPRØVER FOR

TYRE AF MALKE- OG_KOMBINATIONSRACER

Formålet med individprøverne er at opdrætte de kommende avlsty- re under ensartede og kontrollerede ydre kår, således at den størst mulige del af de konstaterede forskelle i tilvækst, foderudnyttel-

se, udvikling, muskelfylde og konstitution skyldes arvelige for- skelle mellem tyrene. Ved at afprøve et stort antal tyre hvert år samt ved at sortere stærkt på grundlag af de opnåede resultater, kan individprøven medvirke til at fremavle produktive og robuste dyr, der er grundlag for en god produktionsøkonomi.

(8)

INDIVIDPRØVENS GENNEMFØRELSE.

I perioden 1/10-1974 til 30/9-1975 er der på hovedstationen i Egtved individafprøvet 33 RDM tyre, 47 SDM tyre, 1 DRK tyr og 4 Jersey tyre.

Prøven omfatter aldersperioden li til 11 måneder. Tyrene går i enkeltbokse under hele prøven,og fra 4 måneders alderen får de dag- ligt motion i en udendørs løbegård.

Fodringen omfatter mælk, kraftfoder, roer og hø efter planen anført i tabel 1. Kraftfoderet har i gennemsnit af det forløbne prøveår indeholdt 0,90 f.e. og 114 gram fordøjeligt råprotein pr.

kg og høet 0,55 f.e. og 58 gram fordøjeligt råprotein pr. kg.

Tilvækstevnen udtrykkes dels ved den gennemsnitlige daglige tilvækst i prøveperioden, dels ved et T-tal, der angiver tyrens avlsværdi for tilvækst i forhold til racens gennemsnit.

T = h2 (Px-P) + P, hvor h = arvbarheden for tilvækst = 0,6.2

P = tyrens tilvækst i procent af stationens racegennem- snit på opgørelsestidspunktet.

P = stationens racegennemsnit, som sættes = 100.

Under afprøvningen måles de enkelte tyres foderoptagelse, og ved prøvens afslutning beregnes foderudnyttelsen som f.e. pr. kg tilvækst.

Muskelfylden bestemmes på de levende tyre ved en ultralydmå- ling af lænderegionen. Herved fås et fotografi, der viser omridset af den lange rygmuskel og det talglag, der ligger mellem hud og mu- skel. Muskulaturens tværsnitsareal udtrykkes dels i cm og dels som et ultralydtal, der angiver den enkelte tyrs kødareal i procent af racens stationsgennemsnit.

Ultralvdtal - m o x Tyrens vægtkorrigerede kødareal uxtraiyatai - 100 x R a c e n s gennemsnitlige kødareal Tyrenes eksteriør beskrives ved hjælp af en række kropsmål samt ved en eksteriørvurdering foretaget af Landskontoret i Århus.

(9)

_ 9 -

Retningslinierne for individprøvernes gennemførelse er iøvrigt uændrede i forhold til sidste prøveår, og de er detaljeret beskre- vet i 426. beretning, hvortil der henvises.

RESULTATER.

Sundhedstilstanden blandt de individafprøvede kalve har gennem- gående været tilfredsstillende, men der har dog været en del tilfæl- de af lungelidelser og ringorme.

Af ialt 89 indsatte kalve har 85 gennemført hele prøven. To kalve er i henhold til afprøvningsreglerne udsat ved halvårsalderen på grund af en meget dårlig tilvækst. En kalv er udsat på grund af ungdyrsleukose, og én kalv fordi faderskabet ikke kunne bekræftes.

Tilvæksti__T-tal_og_foderudn^ttelse_1

I tabel 2 er anført T-tal og ultralydtal for ialt 33 RDM tyre, 47 SDM tyre samt 1 DRK tyr. Tyrene er rangeret efter T-tal, og i samme tabel er det anført, om tyren efter prøven er bevaret til avl, eller den er slagtet.

Tabel 3 viser tilvækstresultater og foderudnyttelse for de en- kelte tyre. Sammenlignet med sidste år er den gennemsnitlige dagli- ge tilvækst faldet med 4 til 5%, hvilket kan forklares ved den re- ducerede foderstyrke samt motionen i løbegården. SDM tyrene har haft en gennemsnitlig daglig tilvækst på 1268 gram mod 1193 for RDM tyrene. En sammenligning inden for racerne viser, at der er stor forskel i de enkelte tyres tilvækstevne. Hos RDM er forskellen mel- lem bedste og dårligste tyr således 296 gram og den tilsvarende forskel hos SDM 371 gram.

Da de enkelte tyre har optaget stort set samme fodermængde re- sulterer tilvækstforskellene i en stor forskel i foderudnyttelsen.

Således viser nedenstående oversigt, at den bedste trediedel af RDM tyrene i prøveperioden har haft 38 kg større tilvækst end racens dårligste trediedel. Antallet af foderdage og forbruget af foderen-

(10)

T-tal 102

94

104 97

Daglig tilvækst

1252 1122 1352 11.25.

Kg tilvækst

368 330 397 351 _

F.e.

ialt 1470 1465 1475 1454 heder har været ens for de to grupper, hvorfor det økonomiske udbyt- te i gennemsnit har været ca. 300 kr. (38 kg x 8 kr./kg) større for tyrene i den bedste trediedel. Den tilsvarende forskel for bedste og dårligste trediedel af SDM tyrene har været ca. 360 kr.

RDM:

Bedste trediedel Dårligste trediedel SDM;

Bedste trediedel Dårligste trediedel

Kødareali_kro£smål_og_eksteriøryurdering_1

Resultaterne fra ultralydmålingerne er anført i tabel 4. Det fremgår heraf, at RDM-tyrene ved 11 måneders alderen har haft et

2 2 gennemsnitligt kødareal på 60,2 cm og SDM på 58,3 cm .

Kødarealet er korrigeret til samme slutvægt, men alligevel ses der at være en stor forskel fra de bedste til de dårligste tyre, og det er en forskel, som beskriver den arveligt betingede variation i muskelfylden. Beregninger har vist, at for hver cm muskelarealet2 øges, kan nettoudbyttet forventes at stige med ca. 12 kr.

Ligeledes i tabel 4 ses resultaterne fra eksteriørbedømmelsen af RDM tyrene. Som beskrevet i 426. beretning af afkomsinspektør Morten Ege Thomsen foretages bedømmelsen ud fra en 10 x 10 skala.

Resultaterne af de gennemførte kropsmålinger fremgår af tabel 5.

Dyrlæge Hans Philipsen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, har i lighed med de tidligere år foretaget en systematisk undersø- gelse af de afprøvede tyres ydre og indre kønsorganer. Resultaterne af disse undersøgelser er tilstillet de respektive kvægavlsforeninger.

(11)

- 11 -

Hormonundersøgelserne af tyrene fortsættes ligeledes uændret ved lic.agro Viggo Kruse, og disse målingeres værdi for avlsarbej- det kan først fastlægges, når der foreligger ydelsesresultater fra døtregrupperne efter de målte tyre.

Turenes a2vendelse_og_bru£smæ^sige_egenskaber_1

På grundlag af spørgeskemaer udsendt til bestyrerne på de ty- restationer, der har modtaget individafprøvede tyre fra "Egtved", er der gennemført undersøgelser over tyrenes anvendelse og deres brugsmæssige egenskaber.

Af tabel 6 fremgår det, at 33% af de afprøvede RDM tyre og ca.

75% af de afprøvede SDM tyre er taget i brug til avl. Tyrene har haft et gennemsnitligt T-tal på henholdsvis 99,4 og 101,1. For RDM har T-tallet for de ibrugtagne tyre været ca. 1,5 enhed højere end for de slagtede, og for SDM har forskellen været næsten 3,5 enheder.

Som vist i tabel 7 har de hjemtagne tyres springvillighed, sædkvalitet, appetit og kondition været meget tilfredsstillende og temperamentex ret tilfredsstillende. Især for appetit og springvil- lighed er der tale om en forbedring i sammenligning med de foregå- ende år, hvilket sikkert i nogen grad kan tilskrives, at der nu gi- ves adgang til motion.

De 33 afprøvede RDM tyre har haft ialt 16 forskellige fædre.

For SDM har 27 af tyrene haft 16 forskellige danskfødte fædre, og de resterende 20 seks forskellige udenlandsk fødte fædre. I tabel 8 ses en opgørelse over tyrefædrenes, P, R og K-tal på det tidspunkt, kalvene er født. Ca. 80% af RDM kalvenes fædre og alle danskfødte SDM tyrefædre har haft P-tal på dette tidspunkt. For begge racer har der været tale om høje gennemsnitsværdier for R og P-tallene.

Når RDM tyrefædrene har haft et så lavt gennemsnitligt K-tal som 98.0, skyldes det, at over 1/3 af kalvene var efter Djurs Bitz,der havde et K-tal på 95.

(12)
(13)

- 13 -

TABELLER vedrørende

individprøver for tyre af malke- og kombinationsracer.

Tabel 1. Foderplan for individprøverne.

Tabel 2. T-tal, ultralydtal og tyrenes anvendelse.

Tabel 3« Tilvækst og foderudnyttelse.

Tabel 4. Kødareal og eksteriørbedømmelse.

Tabel 5. Kropsmål.

Tabel 6. Tyrenes anvendelse.

Tabel 7. Tyrenes brugsmæssige egenskaber.

Tabel 8. Tyrefædrenes P, R og K-tal.

(14)

Alder i dage

Age in davs

15- 27 28- 41 42- 55 56- 69 70- 83 84- 97 98-111 112-125 126-139 140-153 154-167 168-181 182-195 196-209 210-237 238-265 266-293 294-321 322-336

Sødm.y\

erst. ;

(kg) W. milk subst.

5 5 4

2 2

Skm.- mælk (kg) Skim- milk (kg) 1 2

4 6 6

8 8 8 8 8

6 6 6 4

Kraft- foder

(kg) Concen- trates

(kg) 0.1 0.4 0.6 1.0 1.1 1.4 1.9 2.3 2.4 3.0 3.1 3.4 3.7 4.0 4.5 4.7 5.2 5.2 5.7

(kg) Hay

I \r rf 1

\ -EVfs, i

0.2 0.3 0.6 0.8 0.9 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Roer4) (kg) Sugar beets

0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 .3.0 3.0 3.0' 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0

lait f.e.

Total f.u.

1.0 1.5 1.8 2.2 2.5 2.8 3.5 3.8 4.2 4.7 5.0 5.2 6.0 6.1 6.2 6.5 6.9 7.1 7.5

g ford.

råprot.

pr. dag g digest, crudeprot.

per dav 169 249 318 398 429 485 552 595 647 711 705 736 851 819 750 777 830 836 889

g ford, råprot.

pr. f.e.

g digest, crudeprot.

per f.u.

169 166 177 181 172 173 158 157 154 151 141 142 142 134 121 120 120 118 119

Ca g Ca 8 13 16 22 24 27 32 35 39 44 45 48 56 56 56 58 62 62 6

7

P g P 6 9 12 16 17 20 24 26 28 32 32 34 39 39 38 40 43 43 47

I. enh.

A-vit.

I. Units 1600 6400 9600 16000 17600 22400 30400 36800 38400 48000 49600 54400 59200 64000 72000 75200 83200 83200 91200

I. enh.

D-vit.

I. Units 160 640 960 1600 1760 2240 3040 3680 3840 4800 4960 5440 5920 6400 7200 7520 8320 8320 9120 1) Sødmælkserstatning fremstilles af 10 dele Kaivital + 90 dele vand. 2) Hø tildeles efter ædelyst, og de anførte mængder er vejledende„ 3) Omfatter kun de A- og D-vitaminmængder, som tildeles med kraftfoderet. Desuden er kraftfoderet tilsat 20 mg E-vit. pr. kg. 4) I den tids- periode, hvor det er umuligt at skaffe roer, tildeles kosetter.

(15)

Tabel 2. Hovedresultater for individprøver. Kombinations- og malkeracer.

Table 2. Main results for performance tests. Dual purpose- and dairvbreeds.

Kalv nr. Født Fader x)

T-tal Ultralydtal Anvendelse Kvægavlsforening Calf No. B o m

RDM Ü 7 2 1161 1159 1140 1165 1169 1162 1168 1151 1171 1152 1173 1160 1170 1145 1158 1144 1174 1142 1176 1167

3/

5

74 12/

2

74 28/

1

74

3/11

73 15/

3

74 28/

3

74 2/

2

74 24/

3

74

24/12

73 18/

1/

74 74 7/

6

74 8/ 2 74 18/ 4 74 29/11 73 17/ 1 74 22/11 73 12/10 74 17/11 73 23/10 74 20/ 3 74

Father

Djurs Bitz Kertem. Ole Horsens Ras Ringk. Naur Nordfyns Dam Nordfyns Bol Ringk. Rasmus Centrum Jeff Djurs Bitz Ø.J.Y. Elbo Nordfyns Dam Nordfyns Dam Djurs Bitz Nordfyns Bol Kasper Nordfyns Dam Djurs Bitz Djurs Bitz Joachim Hans H. Bitz Djurs Bitz

Ultrasonic x)

T-index index Selection A.I. Association

105 103 103 102 Ï.02 102 101 101 101 101 101 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98

104 99 96 116 95 91 92 92 89 89 83 119 104 103 127 114 110 96 113 95 85

avl slagtet avl slagtet avl (avl)

slagtet (avl) (•vi)

avl slagtet slagtet avl avl (avl)

slagtet (avl)

slagtet slagtet slagtet avl

Midtsjælland Nordvestfyns Holbæk Amts Midtsjælland Sønderjydsk Nordvestfyns

Hjørring Amt ' H Ringkøbing ^ Midtsjælland ' Sønderjydsk

Midtsjælland Sønderjydsk Nordvestfyns Nordvestfyns Koldingkredsens Sønderjydsk Hjørring Amt Midtsjælland Midtsjælland Koldingkredsens Ringkøbing

(16)

Kalv nr.

Calf No.

RDM (cont, 1157

1164 1178 1143 1147

1150

1154 1155

1146 1153 1148 1156 SDM 2059 2084 2088 2089 2065 2066 2076

Født Born ,)

15/

1

74 4/

3

74 30/10 74 19/11 73 7/12 73 24/12 73 5/

1

74 8/

1

74

6/12

73

23/12

73

21/12

73 14/

1

74

3/11

73 4/

3

74 27/

3

74 4/

4

74 25/11 73 2/12 73 12/ 1 74

Fader Father

SDJ Krog Djurs Bitz SDJ Ling Han H. Bitz Djurs Bitz Holm Nordv.

Ringk. Sortem Joachim Djurs Bitz Nordfyns Dam Centrum Jeff Nordfyns Dam

Telpabst Horsens Nico Viborg Ernst Pabst Ideal Pan 57 Terl. Budget Telpabst

T-tal T-lndex

97 96 96 95 95 95

. 94

94 94 93 93 90

109 107 106 106 105 104 104

Ultralydtal Ultrasonic

index

110 93 92 106 106 99 101 101 100 107 94 99

91 95 90 89 100 102 102

Anvendelse Selectionx)

avl avl avl avl (avl)

slagtet slagtet slagtet

(avl) (avl)

slagtet slagtet

avl avl (avl)

avl avl avl avl

x)Kvægavlsforening A.I. Association

Sønderjydsk Nordvestfyns Koldingkredsens Ringkøbing Nordvestfyns Midtsjælland Hjørring Amt MidtSjælland Sydfyn

Koldingkredsens Nordvestfyns Hjørring Amt

Sønderjydsk Ringkøbing Hjørring Amt Nordjyden Holbæk Amt Ringkøbing Sønderjydsk

(17)

Tabel 2.

Table 2.

Kalv nr.

Calf No.

SDM (cont, 2097 2104 2060 2061 2079 2073 2085 2103 2083 2063 2078 2086 2087 2092 2101 2090 2098 2082 2091 2074 2077

(fortsat) (continued) Født Fader Born Father ,)

25/ 8 74 Terl. Budget 13/10 74 Dybbøl Tamp 15/11 73 SDJ Star 10/11 73 Telpabst

7/ 2 74 Horst 7/ 1 74 SDJ Star 25/ 2 74 Horst

5/10 74 Pan 57 4/ 3 74 Varde Apollo 24/11 73 Poul

6/ 2 74 L. Caprice 10/ 3 74 Horst

1/ 4 74 Horst 26/ 4 74 MJY Black 30/ 8 74 Horst

7/ 4 74 Hj Rockman 23/ 8 74 Ålborg Frans

4/ 3 74 Hj Karl 19/ 4 74 Pan 57 15/ 1 74 Morsø Bryl

3/ 2 74 Terl. Budget

T-tal T-index

104 104 103 102 102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 101 100 100 100 100 100 100

Ultralydtal Ultrasonic

index

102 101 100 118 113 92 88 83 81 116 113 104 102 100 95 101 100 98 90 89 89

Anvendelse Selection

avl avl avl avl avl avl avl avl avl avl avl slagtet avl avl avl avl avl avl avl avl avl

x)

Kvægavlsforening A.I. Association

Hjørring Amt Sønderjydsk Sønderjydsk Ringkøbing Sønderjydsk Ringkøbing Sønderjydsk Nordjyden Hjørring Amt Sønderjydsk Sønderjydsk Sønderjydsk Sønderjydsk Hjørring Amt Sønderjydsk Hjørring Amt Holbæk Amt Hjørring Amt Nordjyden Hjørring Amt Sønderjydsk

(18)

Kalv nr.

Calf No.

SDM (cont, 2069 2075 2105 2072 2062 2070 2099 2071 2064 2100 2102 2107 2093 2067 2081 2096 2080 2068 2094

Født Bom .)

12/12 73 20/ 1 74 16/10 74 2/ 1 74 18/11 73

14/12

73 25/

8

74 18/12 73 24/11 73 30/

8

74 31/ 8 74 30/10 74 4/

5

74 6/12 73 10/ 2 74 4/

6

74 9/

2

74

7/12

73 6/

5

74

Fader Father

Telpabst SDJ Magic Dybbøl Tamp Jydens Pan Morsø Bryl Morsø Bryl Midtj. Pan Varde Apollo S_kovly Ernst Midtj. Pan Horst

SDJ Rebillar Hj Rockmann Morsø Bryl Ålborg Frans Horsens Nico Telpabst Telpabst MJY Black

T-tal T-index

99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 97 97 97 96 96 95 95 94 93

Ultralydtal Ultrasonic

index

105 105 92 78 119 118 114 107 106 104 102 100 96 117 115 97 91 100 102

Anvendelse x) Selection

avl avl avl avl slagtet slagtet slagtet slagtet slagtet avl slagtet avl (avl)

slagtet avl avl avl slagtet (avl)

x)

Kvægavlsforening A.I. Association

Ringkøbing Sønderjydsk Sønderjydsk Ringkøbing Hjørring Amt Hjørring Amt Ringkøbing Hjørring Amt Maribo Amt Hjørring Amt Sønderjydsk Sønderjydsk Hjørring Amt Hjørring Amt Hjørring Amt Sønderjydsk Sønderjydsk Sønderjydsk Hjørring Amt

i

\—i

00 1

(19)

Tabel 2. (fortsat) Table 2. (continued)

Kalv nr. Født Fader x)

T-tal Ultralydtal Anvendelse Kvægavlsforening Calf No.

DRK

4Ôil

Jersey 3014 3015- 3016 3017

Born

1/5

27/11 2/ 1 20/ 1 8/10

74

73 74 74 74

Father

Evert

Brutus Syd Hj. Holm Brutus Syd RSF. Favorit

Ultrasoni~c x~J

T-index index Selection A.I. Association

99 99 avl Sønderjydsk

0 0 0 0

avl avl avl avl

Østdansk JRS SDJ Jersey Østdansk JRS SDJ-Jersey x) avl = kept for breeding, slagtet = slaughtered.

(avl)= slagtet efter hjemtagning = slaughtered at the AI station.

(20)

Tabel 3. Tilvækst og foderudnyttelse for individprøverne.

Table 3. Gain and food conversion for performance test bulls.

Kalv nr.

Calf Ko.

RDM 1172 1161 1159 1140 1165 1169 1162 1168 1151 1171 1152 1173 1160 1170 1145 1158 1144 1174 1142 1176 1167 1157 1164 1178 1143 1147 1150

T-tal T-index

105 103 103 102 102 102 101 101 101 101 101 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 97 96 96 95 95 95

Daglig tilvækst

g Daily gain g per day

1333 1252 1245 1303 1231 1228 1214 1221 1269 1207 1265 1224 1197 1231 1224 1228 1231 1204 1221 1167 1150 1187 1119 1136 1156 1146 1156

Vægt 42 dage Weight at 42 days

71 63 85 60 63 54 73 70 71 60 62 64 63 56 68 64 63 53 55 53 66 66 66 68 56 62 59

Slut- vægt Final weight

463 431 451 443 425 415 430 429 444 415 434 424 415 418 428 425 425 407 414 396 404 415 395 402 396 399 399

F.e. pr.

tilvækstkg F.u. per kg gain

3.67 4.00 4.01 3.90 4.08 4.09 4.15 4.04 3.94 4.16 3.94 3.90 4.16 4.00 3.97 4.07 4.02 4.28 4.05 4.42 4.36 4.21 4.48 4.53 4.28 4.36 4.27

F.e.

ialt F.u.

total

1438 1472 1468 1493 1477 1476 1481 1451 1469 1477 1466 1404 1463 1448 1430 1470 1457 1515 1455 1517 1475 1471 1474 1511 1454 1468 1452

(21)

- 21 -

Tabel 3- (fortsat) Table 3. (continued)

Kalv n r .

Calf N o . REM (cont.

1154 1155 1146 1153 1148 1156 Gns.

Av.

SDM 2059 2084 2088 2089 2065 2066 2076 2097 2104 2060 2061 2079 2073 2085 2103 2083 2063

T-tal

T-index )

94 94 94 93 93 90

109 107 106 106 105 104 104 104 104 103 102 102 102 102 102 102 101

Daglig tilvækst

g Daily- gain g per day

1116 1119 1136 1102 1119 1037 1193

1497 1374 1357 1354 1391 1388 1374 1323 1347 1361 1340 1269 1327 1276 1299 1276 1310

Vægt 42 dage Weight at 4 2 days

71 73 62 60 66 61

£4

67 61 57 68 63 70 68 74 60 67 65 66 74 64 59 64 68

S lut- vægt Final weight

399 402 396 384 395 366 415

507 465 456 466 472 478 472 463 456 467 459 439 464 439 441 439 453

f . e . p r . kg tilvækst F.u. per kg gain

4.46 4.47 4.36 4.51 4.47 4.71 4.19

3.43 3.67 3.70 3.70 3.56 3.56 3.65 3.70 3.82 3.68 3.72 3.95 3.77 3.95 3.94 3.92 3.76

F.e.

ialt F.u.

total

1462 1470 1457 1463 1470 1437 1466

1508 1481 1475 1472 1454 lq<51 1474 1439 1512 1471 1465 1474 1469 1480 1507 1471 1449

(22)

Tabel 3.

Table 3.

Kalv nr.

Calf No.

SDM (cont.

2078 2086 2087 2092 2101 2090 2098 2082 2091 2074 2077 2069 2075 2105 2072 2062 2070 2099 2071 2064 2100 2102 2107 2093 2067 2081

(fortsat) (continued

T-tal

T-index )

101 101 101 101 101 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 97 97 97 96 96

Daglig tilvækst

g Daily gain g per day

1252 1241 1245 1282 1272 1235 1248 1235 1269 1289 1228 1282 1259 1224 1262 1255 1245 1204 1248 1245 1207 1173 1180 1197 1218 1156

Vægt 42 dage Weight at 42 days

59 66 60 68 79 78 56 62 69 68 67 68 70 68 65 58 60 66 75 63 66 67 63 69 65 67

Slut- vægt Final weight

427 431 426 445 453 441 423 425 442 447 428 445 440 428 436 427 426 420 442 429 421 412 410 421 423 407

F.e. pr.

kg tilvækst F.u. per kg gain

4.02 4.05 4.02 3.84 3.86 4.04 3.88 4.08 3.89 3.89 4.06 3.87 3.95 4.21 3.98 3.93 4.02 4.04 4.00 3.97 4.02 4.18 4.36 4.08 4.11 4.32

F.e.

ialt F.u.

total

1479 1478 1470 1446 1444 1466 1423 1481 1449 1473 1466 1461 1461 1514 1475 1449 1470 1431 1468 1452 1428 1442 1513 1436 1471 1469

(23)

Tabel 3- (fortsat) Table 3- (continued) Kalv nr, T-tal

Daglig tilvækst

Vægt 42 dage

Slut- vægt

F.e. pr.

kg tilvækst

F.e.

i alt Calf No.

SDM (cont.

2080 2096 2068 2094 Gns.

Av.

DRK 4011 Jersey 3014 3015 3016 3017 Gns.

Av.

T-index )

95 95 94 93

99

0 0 0 0

Daily gain g per day

1136 1167 1163 1126 1268

1252

935 762 704 898 825

Weight at 42 days

64 75 60 59 66

63

32 37 34 33 34

Final weight

398 418 402 390 439

431

307 261 241 297 277

F.u. per kg gain

4.40 4.11 4.29 4.32 3.94

3.92

2.27 4.15 4.36 3.52 3.57

F.u.

total

1471 1410 1469 1429 1465

1443

624 930 903 930 847

(24)

Tabel 4. Ultralydmål og eksteriørvurdering for individprøvetyre.

Table ^« Ultrasonic measurements and conformation scores for per- formance test bulls.

Kalv nr.

Calf No.

RDM 1172 1161 1159 1140 1165 1169 1162 1168 1151 II7I II52 1173 1160 1170 1145 1158 1144 1174 1142 II76

Ultra- lyd- tal

Ultra- sonic index

104 99 96 116 95 91 92 92 89 89 83 119 104 103 127 114 110 96 113 95

Vasgtkorr.

kødareal cm^

Meat area cm^ corr.

for weight

60.5 60.7 59.9 67.1 58.2 55.8 56.4 56.4 53.3 54.6 51.8 69.2 63.7 62.3 73.5

71.1

53.6 55.5 65.4 54.9

ForpartForehand

8 6 8 6 8 5 8

7

6 6 6

7

8

6 7 5 5 5 5 7

Side 'Barrel

8 6 8

6 9 6 7

6 6 7 5 7 7 7 6 5 5 6 6 8

Ryg, styrke

Back strength

8 4 9 5 9 6

6 7

6

7 5

8

7 7 7 4 6 5 6 7

Ryg, muskulatur

CD

u

Back musculati

8

6

8

6 7 7 7 6 7

8

6

8

7 7 7 7 6 7 5 7

KrydsRump

7 6 7 7

9 5 7 6 7 7 6 8 8 8

7

6 6 7 6 6

LårThighs

8

7 7 7

8

7

8

7

8

7 7 7 7

8 6 8

7

8

6 7

LemmerLegs

7

6 6 5 8 8

5

6 7 6 6 5 7 7 6 6 7 6 6 6

KloveHoofs

8

7 7 7 9

8

7

8

7

6 8 8 8

7 7 7 7

8

7

8

TypeType

8

4 7

6 9 6 6 6

7 7 6 7 7 7 7 5 6 5 5 6

StørrelseSize

7 7 .

8

7

8

7

7

8

7

6

7

7

8

7

7

6

7

7

7

7

(25)

Tabel 4. ( f o r t s a t ) Table 4. (continued)

h CD

m X 3 w CD CD ^

Ultra- Vægtkorr. ^ ^ ^ ^ ^ I ° I B Kalv lyd- kødareal o S £ P £. g £ 3 3 d £ £

nr. tal cm2 * w pi n * S M «

•o

U l t r a - Meat area -g ? . g ^ u P, w> £n <H Calf sonic cm2 c o r r . " g • § £ § § | ^ ^ 8 No. index f o r weight £ ^ ffl^ns tt ^ ^ K

RDM

1167 1157 1164 1178 1143 1147 1150 1154

1155 1146 1153

1148

1156 G n s .

(cont.) 85 110

93

92 106 106

99

101 101 100 107

94

99

52 68 57 53 61.

63.

59.

63.

63.

59.

64.

56.

61.

60, .1

.6

.0 .2

.3 .5 .3

,0 ,0

9

1

3

8 8

7 7

8 8 8 8

6 6

8

6 7

0 8

.7

7

8 8

7

8

7 7 7 7 7 n

7 7 7 7 7 7

8

6 7 7 6 7

0

7 7

8 8

7 7 7 7 7 7 6 6

fi q 8

7 7 7 7 6

8

7

8

7 7 6

o

fi.q 8 8 8 8 8

7 7 9

8

7 7 6

0

7.4

8

7

8 8 8

6 7 7

8

6 6 6

0

5.6

8

7

8 8 8

7

8 8

7 7

, 8

7

0

7,5

8

7 7

8 8

7

8

6 7 7 7 6

0

6,7

8

7

7

8

6

7

7

7

7

8

7

7

0

.7,1.

(26)

Tabel 4. (fortsat) Table 4. (continued) Kalv

nr.

Ultra- lyd- tal

Vægtkorr.

kødareal cm'

Ultra- Vægtkorr, Kalv lyd- kødareal nr. tal cm2

Calf No.

Ultra- sonic index

Meat area cm2 corr.

for weight SDM

2059 2084 2088 2089 2065 2066 2076 2097 2104 2060 2061 2079 2073 2085 2103 2083 2063 2078 2086 2087 2092 2101 2090 2098 2082 2091

91 95 90 89 100 102 102 102 101 100 118 113 92 88 83 81 116 113 104 102 100 95 101 100 98 90

51.3 56.8 53.8 52.5 56.4 59.5 62.0 58.3 56.9 56.4 66.6 67.5 55.9 52.6 46.8 48.4 65.4 67.5

62.2 60.1

59.0 54.3 59.5 57.2 58.6 53.1

Ultra- Meat area Calf sonic cm2 corr.

No. index for weight

54.1 53.2 61.3 63.8 51.8 47.4 67.1 68.9 65.2 62.4 59.8 SDM

2074 2077 2069 2075 2105 2072 2062 2070 2099 2071 2064 2100 2102 2107 2093 2067 2080 2081 2096 2068 2094

(cont.) 89 89 105 105 92 78 119 118 114 107 106 104 102 100 96 117 91 115 97 100 102 Gns. (Average) DRK

4011 99

59.

58.

56.

54.

68.

54.4 68.7 55.0 58.4 57.9 58.3

63.4

(27)

- 27 -

Tabel Table Kalv Calf RDM 1172 1161 1159 1140 1165 1169 1162 1168 1151

II7I II52

1173 1160 1170 1145 1158 1144 1174 1142

1176

1167 1157 1164 1178 1143 1147

1150

5.

5.

nr.

No.

Individprøvetyrenes krospmäl 1 cm.

Body measurements of performance test Skulder-

højde cm Height at withers

cm

123 120 122 122 127 120 119 122 122 122 122 124 123 123 125 119 124 116 121 126 125 119 123 120 119 122 118

Bryst- dybde

cm Depth of chest

cm

65

60

63 63 65

60

63 63 65

62

63

61 62

63 65

62

64

60 62 60

65 63

61 62 61

63

62

Hofte- bredde

cm Width at hips

cm

45 43 43 46 44

42 41

45 44 44 44 45

42

44 45 44 46 43 43 42 43 44 42 43 44 44 43

bulls in cm.

Omdrejer- bredde

cm Width of thurls

cm

47 44 46

50 48

46 45 47 47 47 47 45 46

48

49

48

45 46 46 46 47 46 46 47 46 44

Bryst- omfang

cm Heart girth cm

178 169

177

174

173 170 168

175

176 172

177

173

170

173

177

169 172

167

169 166 171

174

171

167

167 172 168

(28)

Tabel 5.

Table 5.

Kalv nr.

Calf No.

RDM (cont.

Ü54

1155 1146 1153 1148 1156

(fortsat) (continued)

Skulder- højde

cm Height at withers

cm )

118 120 124 120 125 116 Gns. (Average) 122 SDM

2059 2084 2088 2089 2065 2066 2076 2097 2104 2060 2061 2079 2073 2085 2103 2083 2063 2078

126 123 127 129 126 123 123 126 123 124 125 -*» 123 126 125 120 122 122 123

Bryst- dybde

cm Depth of chest

cm

60 62 62 62 63 61 62

65 62 64 67 65 64 64 64 63 65 64 62 66 63 64 64 64 62

Hofte- bredde

cm Width at hips

cm

42 41 43 43 43 41 43

46 46 46 46 50 46 45 45 47 48 47 44 45 42 45 46 46 44

Omdrejer- bredde

cm Width of thurls

cm

46 46 47 46 45 45 46

51 48 47 49 52 49 48 51

•50 52 48 46 49 45 49 47 48 46

Bryst- omfang

cm Heart girth cm

170 170 170 168 173 164 171

180 175 180 177 179 179 181 179 176 175 176 180 181 175 173 177 180 174

(29)

- 29 -

Tabel 5.

Table 5.

Kalv nr.

Calf No.

SDM (cont.

2086 2087 2092 2101 2090 2098 2082 2091 2074 2077 2069 2075 2105 2072 2062 2070 2099 2071 2064 2100 2102 2107 2093 2067 2081 2096 2080

(fortsat) (continued)

Skulder- højde

cm Height at withers

cm )

124 124 126 127 127 124 124 121 121 118 120 123 123 122 122 118 122 122 115 126 116 120 124 123 122 125 123

Bryst- dybde

cm Depth of chest

cm

64 66 66 64 64 63 60 63 63 63 64 63 63 63 63 62 62 65 62 62 61 63 63 64 62 64 63

Hofte- bredde

cm Width at hips

cm

45 45 44 46 44 44 45 44 45 46 45 45 45 46 44 45 45 45 45 45 44 45 44 46 42 46 45

Omdrejer- bredde

cm Width of thurls

cm

48 49 48 48 48 49 49 47 48 46 51 49 50 48 48 49 48 52 51 49 47 48 47 49 47 48 47

Bryst- omfang

cm Heart girth cm

173 171 177 179 177 178 171 178 179 178 174 176 176 173 174 176 171 176 173 174 170 174 172 179 170 171 169

(30)

Kalv nr.

Skulder- højde

Bryst- dybde

cm

Hofte- bredde

cm

Omdrejer- bredde

cm

Bryst- omfang

cm Calf

SDM 2068 2094 Gns.

DRK 4011

height at withers No. cm (cont. )

118 120 (Average) 123

117 Jersey

3014 3015 3016 3017 Gns.

108 110 105 111 (Average) 109

Depth cf chest

cm

61 61 63

61

58 56 52 55 55

Width at hips

cm

45 43 45

43

38 36 35 37 37

Width of thurls

cm

47 46 48

50

40 36 37 39 38

Heart girth cm

170 168 175

175

153 147 141 150 148

(31)

Tabel 6. De individafprøvede tyres anvendelse.

RDM Gns.

Antal T-tal Tyre, der er taget i

brug til avl Tyre, der er slagtet

lait 33 98.3

SDM Gns.

Antal T-tal 11

22

99, 97.

4

8

35 12

101 97

,1 .8 47 100.3

Tabel 7. De individafprøvede tyres brugsmæssige egenskaber.

Springvillighed Sædkvalitet

Appetit ved hjemkomst Temperament

Kondition ved hjemkomst

Under normal

0 7,0 4,3 26,9 12.0

Andel i % normal

20,8 30,2 41,3 48,1 44.0

Over normal

79,2 62,8 54,4 25,0 44.0

(32)

Tabel 8. Tyrefædrenes P, R og K-tal på kalvenes fødselstidspunkt.

RDM P-tal R-tal K-tal

SDM (danskfødte P-tal

R-tal K-tal

Antal 26 21 23 tyre)

27 27 14

% af tyrefædre 78.8 63.6 69.7

100.0 100.0 51.9

Gennemsnit 44.7 106.4 98.2

45.2 106.8 100.5

(33)

- 33 -

INDIVIDPRØVER FOR

TYRE AF KØDRACER

Formålet med individprøverne er som for malke- og kombina- tionsracernes vedkommende at bestemme de unge tyres avlsværdi for tilvækst, foderudnyttelse, udvikling, muskelfylde og konstitution.

Anvendelse af tyrene med de bedste afprøvningsresultater kan for- bedre produktionsøkonomien i såvel ammekalveproduktionen som i en brugskrydsning med kødracetyre på malkekøer.

(34)

Ved. individprøverne for kødracetyre på individprøvestationen

"Langagergård" ved Sønderborg er der i det forløbne år afprøvet i- alt 46 kødracetyre. Racefordelingen har været følgende: 12 Charo- lais, 6 Dansk Brunkvæg, 3 Blåt Belgisk Kvæg, 10 Hereford og 15 Li- mousine .

Prøven omfatter aldersperioden 7 til 13 måneder. Tyrene går i bokse under hele prøven, og de får dagligt motion i en udendørs lø- begård.

Fodringen er gennemført udelukkende med kraftfoder og hø. I det forløbne prøveår har Charolais-tyrene fået tildelt maksimalt 1,8 kg kraftfoder/100 kg legemsvægt og hø efter ædelyst. De øvrige racer har fået såvel hø som kraftfoder efter ædelyst. Kraftfoderet har i gennemsnit indeholdt 0,87 f.e. og 112 gram fordøjeligt rå- protein pr. kg og høet 0,55 f.e. og 78 gram fordøjeligt råprotein pr. kg.

Tyrenes tilvækstevne beskrives dels ved den gennemsnitlige daglige tilvækst i prøveperioden; dels ved et T-tal. I T-tallet indgår såvel tyrens egen fravænningsvægt (indsættelsesvægt) som dens tilvækst på stationen. Der lægges størst vægt på tilvæksten i Stationsperioden, idet denne er meget mindre miljøpåvirket end fra- vænningsvægten.

T-tallet beregnes ud fra følgende formel:

T = h2 ((0,25 x INDVGT + 0,75 x TILV) -P) + P, hvor 2

h = heritabilitetskoefficienten for daglig tilvækst

= 0,5.

INDVGT = tyrens 7 mdr. vægt i procent af racens stations- gennemsnit på opgørelsestidspunktet.

TILV = tyrens gennemsnitlige daglige tilvækst på statio- nen i procent af racens stationsgennemsnit på op- gørelsestidspunktet.

P = racens gennemsnitlige T-tal (sættes = 100).

(35)

- 35 -

De enkelte tyres foderoptagelse registreres, og ved prøvens afslutning beregnes foderudnyttelsen som f.e. pr. kg tilvækst.

Ved prøvens afslutning bestemmes tyrenes muskelfylde ved en uldtralydmåling af rygmuskulaturen. Muskelarealet udtrykkes i cm , og der korrigeres ikke for forskelle i tyrenes vægt. De største tyre vil derfor alt andet lige også have det største kødareal.

Tyrenes eksteriørmæssige udvikling beskrives ved en række kropsmål samt ved en eksteriørbedømmelse foretaget af de respek- tive raceforeninger.

RESULTATER.

Umiddelbart efter kalvenes ankomst til stationen klippes de, ligesom de systematisk behandles mod indvoldsorm. Sundhedstilstan- den har med undtagelse af enkelte tilfælde af lungebetændelse og ringorm været tilfredsstillende.

Af ialt 50 indsatte kalve har 46 gennemført prøven. En tyr af racen Blåt Belgisk Kvæg er udsat på grund af meget dårlige lemmer.

En Charolais-tyr og én Hereford-tyr er døde på grund af trommesyge, og én Hereford-tyr er kasseret af raceforeningen.

De opnåede hovedresultater fremgår af tabel 9- Tyrene er ran- geret efter T-tal, og hvor der er flere tyre med samme T-tal, er disse rangeret efter daglig tilvækst. Der er ikke anført T-tal for tyrene af Blåt Belgisk Kvæg, idet racen kun er repræsenteret af 3 tyre.

I tabel 10 ses de enkelte tyres tilvækst, 7 mdr.s vægt og 13 mdr.'s vægt og deres foderudnyttelse.

Gennemsnitsresultaterne for racerne viser, at Charolais-tyre- ne har haft en gennemsnitlig daglig tilvækst på 1575 gram, Dansk Brunkvæg 1348 gram, Blåt Belgisk Kvæg 1394 gram, Hereford 1403 gram og Limousine 1305 gram. For Limousine-tyrenes vedkommende

(36)

skal det bemærkes, at størstedelen har været efter 1. gangs kælven- de køer, hvilket virker noget begrænsende på tilvæksten. Fra og med næste prøveår vil der blive korrigeret for moderens kælvnings- nummer.

Men af større betydning end raceforskellene er den meget store forskel mellem de enkelte tyre inden for racerne. Hos Charolais va- rierede den gennemsnitlige daglige tilvækst således fra 2229 gram til 1333 gram. For den bedste Charolais-tyr (nr. 742) er der tale om en helt ekstremt god udnyttelse af det tildelte foder. Det bør bemærkes, at der på "Langagergaard" i 1973-74 også var en Charo- lais-tyr, der voksede 2,2 kg pr. dag i gennemsnit af hele prøvepe- rioden, og dette var en halvbroder (samme fader) til nr. 742. For Dansk Brunkvæg varierer den gennemsnitlige daglige tilvækst fra 1533 til 1111 gram; for Hereford fra 1594 til 1139 gram og for Li- mousine fra 1556 til 1117 gram.

Variationen i f.e./kg tilvækst følger variationen i tilvækst- hastigheden, idet stor daglig tilvækst alt andet lige medfører en god foderudnyttelse. Endvidere vil tyre med en forholdsvis stor indsættelsesvægt også få en forholdsvis dårlig foderudnyttelse, i- det mere af foderet går til vedligehold.

Resultaterne fra ultralydmålingerne fremgår af tabel 9. Det skal understreges, at kødarealerne ikke er korrigeret til samme kropsvægt, hvorfor en del af de konstaterede forskelle mellem ra- cer og mellem tyre inden for racer skyldes forskelle i størrelse og vægt og ikke udelukkende forskelle i muskelfylde. Fra og med næ- ste prøveår vil der imidlertid være indsamlet et så stort materiale, at der kan foretages en sådan korrektion.

Krospmålene anført i tabel 11 er foretaget ved 12 mdr.s alde- ren, og de afslører såvel store racemæssige forskelle i kropsbyg- ning som forskelle mellem tyre inden for de enkelte racer.

(37)

- 37 -

TABELLER vedrørende

individprøver for tyre af kødracer.

Tabel 9. T-tal og kødareal.

Tabel 10. Tilvækst og foderudnyttelse, Tabel 11. Kropsmål.

(38)

Kalv nr. Født

Ultralyd areal-

T-tal kød, cm Opdrætter

Calf No.

Charolais 742 739 734 743 736 741 733 737 744 735 732 738

Born

2/ 7 74 15/ 5 74 .4/ 4 74 9/ 7 74 2/ 4 74 21/ 6 74 8/ 3 74 22/ 4 74 31/ 7 74 30/ 3 74 21/ 2 74 25/ 4 74

Ultrasonic area ^ T-index meat, cm

115 103 102 101 101 100 99 99 96 96 95 93

120.0 78.5 89.1 91.1 102.0 77.9 95.5 89.2 76.1 95.1 73.7 71.7

Breeder

Caj Christensen, Tærø, Langebæk E. Petersen, Nakkebølle H., Fåborg

S.P. Thomsen, Mølholm, Bramminge Brdr. Hesseldahl, Lunderskov Brdr. Hesseldahl, Lunderskov Boye Gotthardt, Ebeltoft

S.P. Thomsen, Mølholm, Bramminge M. Henriques, Nakkegård, Rønnede Brdr. Hesseldahl, Lunderskov Brdr. Hesseldahl, Lunderskov M. Henriques, Nakkegård, Rønnede S.P. Thomsen. Mølholm. Bramminge

Gns. af 88.3

Dansk Brunkvæg 16

17 21 20

28/ 3 74 6/ 4 74 26/ 5 74 15/ 5 74

105 105 105 99

82.1 82.6 83.6 84.5

V. Christensen, Enggård, Borre V. Christensen, Enggård, Borre G. Brebøl, Ellebrudg., Langebæk G. Brebøl, Ellebrudg., Langebæk

(39)

Tabel 9. (fortsat) Table 9- (continued)

Kalv nr. Født

Ultralyd, arealp

T-tal kød, cm Opdrætter

Ultrasonic area n

Calf No. Born T-index meat, cm Dansk Brunkvæg (cont.)

"Î9 Il 5 74

18 10/

4

74

95 91

77.4 72.7

Breeder

G. Brebøl, Ellebrudg., Langebæk V. Christensen, Enggård. Borre

Gns. af 80.5

Blåt Belgisk Kvæg

902 4/12 73 901 19/11 73 904 9/12 73

89.9 Centralf., Frisenborg, Hammel 98.3 Centralf., Frisenborg, Hammel 95.8 Centralf., Frisenborg, Hammel

UD I

Gns. af 94.7

Hereford 648 645 644 637 646 f47 643 641

13/

18/

7/

23/

6/

10/

3/

22/

6 6 6 3 6 6 6 4

74 74 74 74 74 74 74 74

105 105 104 103 103 98 97 96

69.3 Kr. Østergård, Fredsted, Egtved 71.6 Viggo Bertelsen, Bækbygård, Ulfborg 73.3 Viggo Bertelsen, Bækbygård, Ulfborg 66.9 Viggo Bertelsen, Bækbygård, Ulfborg 65.4 Vagn Andresen, Christiansfeld 76.4 Kr. Østergård, Fredsted, Egtved 62.6 Viggo Bertelsen, Bækbygård, Ulfborg 60.7 Kr. Bastrup, H. Vestergård, Uldum

(40)

Kalv nr.

Calf No.

Hereford 640 639 Gns. af 10 tyre Limousine 818 813 805 809 810 812 819 806 816 817 815 814 807 811 808 Gns. af 15 tyre =

Født Born (cont.)

8/

5

74 15/

4

74

16/

5

74 22/ 2 74

16/12

73 17/

2

74 19/

2

74 28/ 2 74 9/

7

74 1/

1

74 11/

3

74 29/

3

74 9/

3

74 2/

3

74 14/

1

74 26/ 2 74 8/ 2 74

T-tal T-index

96 93

110 104 103 102 102 101 101 99 98 98 97 97 97 96 95

Ultralyd kød, cm Ultrasonic

area p meat, cm

65.9 61.0 67.3

93.9 76.5 79.8 80.2 71.8 82.9 70.8 91.1 88.5 80.0 83.8 80.6 74.3 81.0 73.0 80.5

Opdrætter Breeder

C.C. Scavenius, Klintholm, Borre C.C. Scavenius, Klintholm, Borre

A. Lundby, Drastrupgård, Skalborg Åse Falk, Hvidstedgård, Tårs Brdr. Dige Petersen, Sæby Henning Hougård, Vammen, Viborg Jørgen Dam, Gibak, Brønderslev Brdr. Dige Petersen, Sæby

A. Lundby, Drastrupgård, Skalborg Brdr. Dige Petersen, Sæby

Åse Falk, Hvidstedgård, Tårs R. Kilsgård, Kløvholm, Hjerting J. Knudsen, Anderupgård, Balling Else Kruse, Nygårdsvej, Esbjerg Henning Hougård, Vammen, Viborg H. Ingvorsen, Algade 8, Roskilde A. Braidstrup, Nissetgård, Lemming

i -P-o

i

(41)

- 41 -

Tabel 10. Tilvækst og foderudnyttelse for individprøvetyre.

Table 10. Gain and food conversion for performance test bulls.

Kalv Calf

T- tal nr.

T- No. index Charolais

742 739 734 743 736 741 733 737 744 735 732 738 Gns.

Dansk 16 17 21 20 19 18 Gns.

Blåt 902 901

115 103 102 101 101 100 99 99 96 96 95 93 (Average) : Brunkvæg

105 105 105 99 95 91 (Average) Belgisk Kvæg

Daglig tilvækst

g Daily

gain g per day

2229 1661 1594 1618 1583 1648 1567 1456 1489 1372 1333 1344 1575

1533 1461 1461 1333 1189 1111 1348

1550 1382

Vægt

7

mdr.

Weight at 7 months

284 329 328 295 312 250 284 337 260 323 307 250 297

279 311 304 270 251 225 273

297 312

Vægt 13 mdr.

Weight at 13 months

685 628 615 586 597 547 566 599 528 570 547 492 580

555 574 567 510 465 425 516

576 561

F.e. pr.

kg tilvækst F.u. per kg gain

4.17 5.31 5.54 5.40 5.37 5.03 5.33 5.91 5.37 6.07 6.41 5.08 5.42

5.76 6.01 5.65 5.81 6.15 6.32 5.95

5.95 6.76

F.e.

ialt F.u.

total

1627 1587 1590 1486 1531 1368 1502 1548 1439 1499 1539 1228 1495

1589 1580 I486 1394 1317 1265 1439

1659 1590

(42)

Tabel 10. (fortsat) Table 10. (continued)

Kalv Calf Blåt 904 Gns.

T- nr. tal T- No. index Belgisk Kvæg

(Average) Hereford 648 645 644 637 646 647 643 641 540 639 Gns.

105 105 104 103 103 98 97 96 96 93 (Average) Limousine 818 813 805 809 810 812 819 806 816 817

110 104 103 102 102 101 101 99 98 98

Daglig tilvækst

g Daily

gain g per day (cont.)

1250 1394

1594 1583 1544 1461 1428 1322 1333 1352 1272 1139 1403

1556 1441 1429 1372 1389 1267 1388 1244 1244 1272

Vægt 7 mdr.

Weight at 7 months

260 290

249 245 252 284 283 250 217 203 242 256 248

278 232 225 229 219 272 199 245 228 208

Vægt 13 mdr.

Weight at 13 months

485 541

536 530 530 547 540 488 457 446 471 461 501

558 491 482 476 469 500 449 469 452 437

F.e. pr.

kg tilvækst F.u. per kg gain

6.46 6.39

4.79 4.89 5.06 5.62 5.64 5.51 5.36 5.15 5.32 6.70 5.40

4.82 5.19 5.58 5.41 5.07 6.15 5.08 6.41 5.60 5.29

F.e.

ialt F.u.

total

1454 1568

1374 1394 1407 1479 1450 1311 1287 1149 1218 1373 1344

1351 1271 1355 1335 1267 1403 1198 1436 1253 1212

(43)

- 43 -

Tabel 10.

Table 10.

Kalv nr.

Calf No.

Limousine 815 814 807 811 808

(fortsat) (continued)

Daglig T- tilvækst tal g

T- index g (cont.)

97 97 97 96 95 Gns. (Average)

Daily gain per day

1161 1294 1278 1117 1128 1305

Vægt 7 mdr.

Weight at 7 months

260 187 194 263 224 231

Vægt 13 mdr.

Weight at 13 months

469 420 424 464 427 466

F.e. pr.

kg tilvækst F.u. per kg gain

6.31 5.02 5.40 6.71 6.02 5.60

F.e.

ialt F.u.

total

1318 1104 1243 1350 1222 1288

(44)

Tabel 1 1 . Table 11.

Kalv nr.

og race Calf No.

and breed Charolais

742 739 734 743 736 741 733 737 744 735

732

73S

Body measurements of performance test cm.

Skulder- højde

cm Height at withers

cm

122 120 123 119 118 118 122 122 118 118 116 118 Gns. (Average) 120 Dansk Briankvæg

16 17 21 20 19 18

120 126 127 119 121 117

Bryst- dybde

cm Depth of chest

cm

65 65

61

63 64

60 60

65 63 64 65 59 63 61 63 64

61

59 54

Hofte- bredde

cm Width at hips

cm

51

49 47

51

43 47 46

50 48 41

47

48

47 45 44 46 45 47 36

beefbreed Omdrejer-

bredde cm Width of thurls

cm

57

52 50

54 54 49 49

51

49 54

51

49 52 49 47 47

48

49 43

bulls in Bryst- omfang

cm Heart girth cm

192 190 185 183 185

176

184 184 178 185 190 170 184

181 183 180

173 169

160

Gns. (Average) 122 60 44 47 174

(45)

- 45 -

Tabel 11. (fortsat) Table 11. (continued)

Skulder- Kalv nr. højde og race cm

Height Calf No. at withers and breed cm Blåt

902 901 904 Gns.

belgisk Kvæg 116 121 114 (Average) 117 Hereford

648 645 644 637 646 647 643 641 640 639 Gns.

109 110 109 108 113 111 109 114 111 114 (Average) 111 Limousine

818 813 805 809 810 812 819 806

122 121 115 121 118 123 115 114

Bryst- dybde

cm Depth of chest

cm

65 65 65 65

63 62 64 62 64 61 58 59 64 61 62

61 63 61 62 62 62 57 64

Hofte- bredde

cm Width at hips

cm

49 50 49 49

46 45 48 45 47 45 44 45 48 39 45

52 44 47 45 42 45 45 45

Omdrejer- bredde

cm Width of thurls

cm

56 59 57 57

46 46 47 46 49 47 41 44 46 37 45

53 50 49 51 48 50 46 49

Bryst- omfang

cm Heart girth cm

192 191 187 190

178 175 179 183 182 172 169 169 174 174 176

179 184 180 182 180 183 171 185

(46)

Tabel 11.

Table 11.

Kalv nr.

og race Calf No.

and breed Limousine

816 817 815 814 807 811 808

(fortsat) (continued)

Skulder- højde

cm Height at withers

cm (cont.)

121 112 120 116 114 119 115 Gns. (Average) 118

Bryst- dybde

cm Depth of chest

cm

56 56 56 60 62 64 61 60

Hofte- bredde

cm Width at hips

cm

45 39 42 43 44 45 44 44

Omdrejer- bredde

cm Width of thurls

cm

45 44 46 46 48 47 47 48

Bryst- omfang

cm Heart girth cm

175 168 175 171 174 180 178 178

(47)

-

47

-

AFKOMSPRØVER FOR

KØDPRODUKTION

Formålet med afkomsprøverne for kødproduktion er at fastlægge udvalgte insemineringstyres avlsværdi for tilvækstevne, slagtekva- litet og kødkvalitet. Der afprøves avlstyre af racerne, RDM, SDM og DRK med en tilfredsstillende avlsværdi for mælkeydelse, enkelte Charolais- og Limousine-tyre anvendt til brugskrydsning samt uden- landske avlstyre af malke- og kombinationsracer,hvorfra .der impor- teres arveanlæg til danske kvægracer.

(48)

AFKOMSPRØVERNES GENNEMFØRELSE.

Ved "afkomsprøverne for kødproduktion" er der afprøvet følgen- de antal tyre fordelt på de forskellige racer: 9 Rød Dansk Malkera- ce, 11 Sortbroget Dansk Malkerace, 2 Dansk Rødbroget Kvæg, 1 Charo- lais (x Jersey) og 1 Limousine (x Jersey). Desuden er der afprøvet ialt 60 kalve fra forsøget "Import af arveanlæg til RDM", hvor tyre af racerne Finsk Ayrshire (FA), Maas-Rhijn-Ijssel (MRI) og Svensk röt og vit Boskap (SRB) anvendes til RDM køer.

Afprøvningen omfatter perioden fra 28 dage til en levende vægt af 320 kg. I forhold til de foregående år er afslutningsvægten såle- des forøget med ca. 20 kg.

Fodringen omfatter sødmælkserstatning, skummetmælk, kraftfoder og hø, der tildeles efter planen vist i tabel 12. For kraftfoderets vedkommende angiver de viste mængder kun den forventede optagelse, idet der fodres efter ædelyst fra automater. I det forløbne prøveår har kraftfoderet i gennemsnit indeholdt 0.91 f.e. og 112 gram for- døjeligt råprotein pr. kg og høet 0.55 f.e. og 58 gram fordøjeligt råprotein pr. kg.

Tilvækstevnen udtrykkes såvel ved gennemsnitlig daglig til- vækst som ved gennemsnitlig daglig nettotilvækst, der beregnes som:

Gns. dgl. nettotilv. = 1 0 0 0 xK o l d

Under hele afprøvningen måles de enkelte kalves foderoptagelse, og foderudnyttelsen beregnes som f.e. pr. kg tilvækst.

Undersøgelserne af slagtekvaliteten har omfattet de samme egenskaber som sidste år, men % pistolkød er beregnet ud fra opskæ- ring af udskæringerne højreb, tynd- og tyksteg samt halestykke og ikke som hidtil ud fra hele pistoludskæringen. De nærmere retnings- linier for, hvorledes % pistolkød er beregnet, fremgår af planen for slagte- og kødkvalitetsundersøgelserne, som er beskrevet i ap- pendix i beretningens sidste del.

(49)

- 49 -

Af appendix fremgår ligeledes, at fremgangsmåden til bestemmel- se af kødkvalitet er forenklet, således at der nu kun måles kødfar- vetal, konsistenstal og % fedt i filet. Den vigtigste ændring er,at smagsbedømmelserne er udeladt. Denne ændring er foretaget ud fra den betragtning, at hovedformålet med mørhedsbestemmelserne for ti- den er at give mulighed for at frasortere tyre, der giver afkom med særlig dårlig kødmørhed. Denne opgave kan ifølge tidligere års erfa- ringer varetages på forsvarlig vis udfra måling af kødets konsi- stenstal alene. Ved bedømmelse af kødets farvetal skal der gøres op- mærksom på, at farvemåleapparatet er ændret, således at kødfarvetal- lene gennemsnitligt er 1.5 enheder lavere i år end de foregående år.

Tyrenes avlsværdi for kødproduktion sammenfattes i et K-tal, der beregnes som:

K = bx • NT + b2 • PK + b-, • Kons.,hvor NT er afkomsgruppens gns. nettotilvækst målt som afvi-

gelse fra stationens racegennemsnit,

PK er afkomsgruppens gns. pistolkødprocent målt som afvigelse fra stationens racegennemsnit,

Kons, er afkomsgruppens gns. kødkonsistens målt som afvi- gelse fra stationens racegennemsnit, og

b-, , bp og b , er vægtfaktorer for de tre egenskaber bereg- net på grundlag af egenskabernes arvbarhed, indbyr- des sammenhæng og relative økonomiske betydning.

RESULTATER.

I efteråret 1974 blev der leveret ialt 305 kalve til afkoms- prøvestationen. Af disse kunne 10 kalve ikke indgå i prøven, da de ifølge faderskabsundersøgelsen ikke var efter den angivne tyr. Af de resterende 295 kalve gennemførte 275 prøven. Det samlede antal døde og udsatte kalve blev således 20 (6.8%), hvilket svarer til de foregående års resultater.

a 4

(50)

Følgende oversigt viser de udsatte/døde kalves fordeling på holdene:

Hold efter Antal Årsag

Varde Kort 2 Lungebetændelse

Sdj. Ling 1 Spastisk pareselignende lidelse NVF. Ørn 1 Hjertelammelse

Morsø Ras 1 Lungebetændelse Øst j. Astor 1 Lungebetændelse

Østj. Astor 2 Spastisk pareselignende lidelse Holbæk_Stefan 1 Hjertelammelse

Sd j. Star 1 Spastisk pareselignende lidelse Jydens Apollo 1 Spastisk pareselignende lidelse Gjorslev Blacki 1 Tarmslyng

Mjy. Pan 1 Fejlsynkning

Dy_bbøl_Tamp_ 1 §£astiskjoa£eselig^end^_lidelse Sd j . Jæger 2 Spastisk pareselignende lidelse

" " 1 Fejlsynkning

11 " 1

HugO 1

RDM-kontrolgruppen 1 Lungebetændelse

Sammenlignet med det foregående prøveår er den gennemsnitlige tilvækst på stationen steget,og slagtekvaliteten er forbedret. Beg- ge dele skyldes utvivlsomt den højere}slagtevægt.

Som sædvanlig har den racemæssige rangering for såvel tilvækst (tabel 15) som slagtekvalitet (tabel 17) været følgende: DRK, SDM og RDM. For RDM er det især klassificeringen, der har været dårlig, og den er også dårligere end det umiddelbart skulle forventes,ud fra opskæringstallene.

Ved vurderingen af kødkvaliteten er der lagt mest vægt på mør- heden (tabel 1 8 ) , og den har for langt de fleste hold været til- fredsstillende. Det skal desuden bemærkes, at holdene efter Ulse

(51)

- 51 -

Dan, Morsø Ras og Gjorslev Blacki har haft tendens til en lidt mørk kødfarve. Holdene efter Sdj. Star, H.A. Stefan, Sdj. Jæger og Varde Bilux har haft et lidt lavt fedtindhold i den udtagne kødprøve,mens holdene efter Jydens Apollo og Hugo har haft et ret højt fedtindhold i kødet.

Ud fra de vigtigste afprøvningsresultater er der givet følgen- de sammenfattende karakteristik af de enkelte hold:

RØD DANSK MALKERACE.

Varde Kort, s. 30110. F. Rgk. Holm. Ejer: Kvf. Vestjyden.

Meget god tilvækst og foderudnyttelse. Samtlige slagtekvali- tetsegenskaber er over racegennemsnittet,og kødkvaliteten er meget fin. K-tal = 107.

Hadsten Eitz. s. 29979. F. Djurs Bitz. Ejer: Sønderjydsk Kvf.

Fortrinlig nettotilvæksto Middelgod klassificering og med de øvrige slagekvalitetsegenskaber over gennemsnit. Fin kødkva- litet. K-tal = 105.

Horsens Gran, s. 30203. F. Kasper. Ejer: Kvf. Hærvej.

Meget god tilvækstkapacitet. Slagtekvalitetsegenskaberne på eller lidt over gennemsnit. Fin kødkvalitet. K-tal - 102.

Samsø Bast, s. 30258. F. Hornshøj Borg. Ejer: Kvf. Hærvej.

Meget god tilvækstkapacitet. Godt opskæringsudbytte, men klassificering, slagteprocent og areal af filet lidt under gennemsnittet. Fin kødkvalitet. K-tal = 102.

Centrums Lux, s. 30034. F. Rgk. Holm. Ejer: Kvf. Centrum.

Tilvækstkapaciteten på eller lidt under gennemsnit. Pæne op- skæringstal, men klassificering, slagteprocent og areal af filet under gennemsnittet. Fin kødkvalitet. K-tal = 99»

Sd.j. Ling, s. 30209. F. Rgk. Holm. Ejer: Sønderjydsk Kvf. Til- vækstkapacitet under gennemsnittet. Meget fin klassificering og areal af filet. Godt opskæringsudbytte og fin kødkvalitet.

K-tal = 98.

(52)

NVF. Ørn, s. 30311. F. Horsens Holm. Ejer: Nordvestfyns Kvf.

Tilvækstevne som racens gennemsnit og slagtekvalitet lidt dårligere end gennemsnittet. God kødkvalitet, K-tal = 97•

Ulse Dan, s. 30052. F. Holme Øst. Ejer: Østdansk Kvf.

Tilvækstevnen lidt over racens gennemsnit. Med undtagelse af slagteprocenten ret dårlig slagtekvalitet. Ret mørk kødfarve.

K-tal = 96.

Morsø Ras, s. 30180. F. Horsens Holm. Ejer: Morsø Kvf.

Ret dårlig tilvækstevne. Med undtagelse af klassificeringen er slagtekvalitetsegenskaberne under gennemsnittet. Meget fin kødmørhed. K-tal = 93.

SORTBROGET DANSK MALKERACE.

Sd.i. Star, s. 9020. F. Stefan. Ejer: Sønderjydsk Kvf.

Meget fin tilvækst og slagtekvalitet. God kødkvalitet. K-tal

= 110.

Dyb Roar, s. 9002. F. Aros. Ejer: Sønderjydsk Kvf.

God tilvækst. Meget fin slagteprocent og opskæringsudbytte, men klassifcering lidt under gennemsnittet. God kødkvalitet.

K-tal = 106.

Østjydens Astor. s. 9105. F. Stefan. Ejer: Kvf. Øst jyden.

Meget god tilvækst. Middelgod klassificering, men lidt under gennemsnit for de øvrige slagte- og kødkvalitetsegenskaber.

K-tal = 102.

H.A. Stefan, s. 8891. F. Stefan. Ejers Østdansk Kvf.

Tilvækst og slagtekvalitet omkring gennemsnit. Klassificerin- gen dog lidt over racens gennemsnit. God kødkvalitet. K-tal

= 100.

Thy Thor, s. 9011. F. Bjerringbro Frans. Ejer: Thy Kvf. for SDM.

Tilvækst og slagtekvalitet omkring racens gennemsnit, men meget fin klassificering. Ligeledes meget fin kødkvalitet.

K-tal = 100.

4*

(53)

-

53

-

Dyb Tamp, s. 9004. F. Bjerringbro Frans. Ejer: Sønderjydsk Kvf.

Tilvækstevne omkring gennemsnit. Klassificering og % pistol- kød under gennemsnittet og klassificering samt pistoludskæ- ring omkring gennemsnit. Fin kødkvalitet. K-tal = 99.

Midt.j. Frans, s. 9141. F. Bjerringbro Frans. Ejer: Kvf. Midt jyden.

Tilvækstevne lidt under og slagtekvalitetsegenskaber omkring gennemsnittet. Lidt sejt kød. K-tal = 98.

Jydens Apollo, s. 9347. F. Pan 59. Ejer: Kvf. Jyden.

Ret dårlig tilvækstevne, Areal af filet meget lavt, men de øvrige slagtekvalitetsegenskaber omkring gennemsnit. Fin kød- kvalitet. K-tal = 97.

G.jorslev Blacki. s. 9338. F. Skokie Black Magic. Ejer: Kvf. Vest- jyden. Dårlig tilvækstevne, middelgod slagtekvalitet og me- get fin kødmørhed. K-tal = 96.

Horsens Stefan, s. 9119. F. Stefan. Ejer: Kvf. Hærvej.

Ret dårlig tilvækstevne. Slagtekvaliteten omkring gennemsnit- tet, men med meget stort areal af filet. Lidt sejt kød. K-tal

= 96.

Midt,j. Pan, s. 9142. F. Varde Stapel. Ejer: Kvf. Midtjyden.

Tilvækstevnen lidt under gennemsnit og som helhed ret dårlig slagtekvalitet. Lidt sejt kød. K-tal = 94.

DANSK RØDBROGET KVÆG.

Sdj. Jæger, s. 43395. F. Almjäger. Ejer: Sønderjydsk Kvf.

Meget fin tilvækst og slagtekvalitet med en meget høj klas- sificering og stort filétareal. Kødmørheden er ligeledes me- get fin. Dårlig konstitution blandt de afprøvede kalve. (K- tal ikke beregnet).

Varde Bilux. s. 43384. F. Brillant. Ejer: Kvf. Vestjyden.

Tilvæksten lidt under det normale for racen, men meget fin slagtekvalitet og kødmørhed. (K-tal ikke beregnet).

(54)

Dan de Hess, s. 70154. F. Vendredi. Ejer: Sydjydsk Jerseykvf.

Tilvæksten som gennemsnit for Charolais-krydsninger. Meget fin slagtekvalitet, og det højeste filétareal af samtlige hold. Meget fin kødmørhed. (K-tal ikke beregnet).

LIMOUSINE x JERSEY.

Hugo, s. 75014. F. E'clair. Ejer: Kvf. Midtjyden.

Tilvækst og slagtekvalitet lidt under det normale for denne krydsningskombination. Meget fin kødmørhed. (K-tal ikke be- regnet) .

Import af arveanlæg til RDM.

RDM-kontrolgruppen har haft en tilvækst, slagtekvalitet og kødkva- litet på linie med årets RDM gennemsnit for afkomsprøvekalve- ne. Anvendelse af MRI tyre har givet en lille forbedring af tilvækst, slagteprocent og klassificering. SRB tyrene har medført en lille forbedring af tilvækst og klassificering, mens gruppen efter FA tyrene havde en dårligere tilvækst og slagtekvalitet end de renracede RDM. Hvad kødkvaliteten an- går, gav FA fin mørhed og MRI lidt sejt kød.

(55)

- 55 -

TABELLER vedrørende

afkomsprøver for kødproduktion,

Tabel 12. Foderplan for afkomsprøverne.

Tabel 13. Hovedresultater fra afkomsprøverne for kød- produktion.

Tabel 14. Holdenes gennemsnitlige foderforbrug.

Tabel 15. Tilvækst og foderudnyttelse.

Tabel 16. Holdenes gennemsnitlige kropsmål.

Tabel 17. Holdenes gennemsnitlige slagtekvalitet.

Tabel 18. Holdenes gennemsnitlige kødkvalitet.

(56)

Alder i dage

Age in davs

15- 27 28- 41 42- 55 56- 69 70- 83 84- 97 98-111 112-125 126-139 140-153 154-167 168-181 182-195 196-209 210-223 224-237 238-251 252-265 266-279 280-293 294-

Sødm.- erstatn.

(kg) Whole milk

substitute (kß)

5 5 4

2 2

Skm.- mælk

(kg) Skim- milk

(kg) 1 2

4 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kraft- f oder

(kg) Concen- trates

(kß) 0.2 0.4 0.5 0.8 1.2 1.8 2.3 2c8

3.4

3.8

4.6

5.0 5o5 6.0

6.4

6.6 7.0

7.1 7.3 7.3 7.4

Hø (kg) Hay

0.1 0.2 0.3 0„3 0.3 0.3 0.3 0„3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0,3 0.3 0.3 0.3 0.3

Ialt f .e.

Total f.u.

1.1 1.5 1.7 1.9 2.3 2.5 2.9

3.4

3o9 4cO

4.7

5.1 5.5 6.0 6.3 6.5 6.9 7.0 7.1 7.1 7.2

g ford, råprot.

pr. dag g digest, crudeprot.

per day 180 241 299 352 395 386 461 514 577 556 640 683 736 789 831 852 895 905 927 927 937

g ford, råprot.

pr. f.e.

g digest, crudeprot per f.u.

164 161 176 185 172 168 159 151 148 139 136 134 134 132 132 131 130 129 131 131 130

Ca g.

.Ca

R

9

12 15 18 22 23 29

34

39 40

47

51 55 60 63 65 69 70 71 71 72

P g P

R 6 9

11 14 16 17 22 25 29 30 35 38 41

45

48

49

52 52

54 54 54

A-vit.

I.enho A-vit.

I.Units 3200 6400 8000 12800 19200 25600 36800 44800 54400 60800 73600 80000 88000 96000 102400 105600 112000 113600 116800 116800 118400

D-vit.

I.enh.

D-vit.

I.Units 32 64 80 128 192 256 368 448

544

608 736 800 880 960 1024 1056 1120

1136 1168 1168 1184

i

VJl (T\\J »

i

Figure

Updating...

References

Related subjects :
Outline : Ultrasonic area ^