E-kommunikation i forbindelse med

30  Download (0)

Full text

(1)

Sundhedsinformatik i et analyseperspektiv

E-kommunikation i forbindelse med indlæggelse og udskrivninger på

psykiatriområdet

1.års masterprojekt

Ulla Skotte Frostholm & Pia Wisbøl

(2)

Hvilke problemer er der ved at anvende hjemmepleje – sygehus standarderne til e-kommunikation på

psykiatriområdet?

Problemformulering

(3)

Hvem, Hvad og Hvordan

Målgruppe

2 Regioner (H & SJ)

De psykiatriske centre

De 46

kommuner i de to regioner

Socialpsykiatri / handicap

Metode

Spørgeskema undersøgelser

interwiev

Indhold

Kommunikations praksis

Systemparathed / it-understøttelse af

kommunikatione n

Dækker

standarderne psykiatriområdet s behov

(4)

 De 46 Kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland

 Vi udsendte ca.60 spørgeskemaer og havde en deltagelses procent på 40% (spørgeskema 1)

 Spørgeskema 1 omhandlede den nuværende

kommunikation, kommunikationsveje, om kommunen /lokationen havde et it-fagsystemer, om det var i drift og om systemet kunne e-kommunikere.

1. spørgeskemaundersøgelse

(5)

Hvem kommunikerer kommunerne med?

Praktiserende læge; 22; 13%

Praktiserende Speciallæge; 27;

16%

Psykiatriske sygehus afdelinger;

25; 14%

Distriktspsykiatries ke enheder; 22; 13%

Somatiske sygehusafdelinger;

15; 9%

Privat praktiserende

fysio- og ergoterapeuter; 4;

2%

Privat hospitals afdelinger; 1; 1%

Privat eller selvejende institutioner; 4; 2%

Andre kommuner;

18; 10%

Apoteker;

20; 12%

Sagsbehandlere; 7;

4% Andre; 7; 4%

(6)

Hvordan kommunikerer de?

Fax; 20; 22%

Brev; 20; 22%

Telefon; 28;

30%

Mail; 19; 20%

Edifact; 4; 4% Andet; 2; 2%

(7)

 Har kommunen et it-fagsystem?

It-fagsystemer i kommunerne (1)

Nej; 9; 30%

Ja; 18; 60%

Tom; 3; 10%

(8)

 Er fagsystemet i drift lokalt?

It-fagsystemer i kommunerne (2)

Ja; 15; 56%

Nej; 10; 37%

Ved ikke; 2; 7%

(9)

 Kan i e-kommunikere fra jeres fagsystem?

It-fagsystemer i kommunerne (3)

Ja; 14; 61%

Nej; 4; 17%

Ved ikke; 5;

22%

(10)

 60% af de kommuner, der besvarede dette spørgsmål, har et it-fagsystem. Det er dog kun halvdelen der er i drift, og det er p.t. kun få steder, man anvender e- kommunikation, selvom fagsystemet faktisk har mulighed herfor.

 Kommunerne har en organisatorisk og en teknologisk udfordring med at sikre at de sidste ca.40% får et it- fagsystem, der kan e-kommunikere og at dette

kommer i drift

Vedr. it-fagsystemer

(11)

 De 46 kommuner og de 2 regioner

 Vi udsendte ca.70 spørgeskemaer og havde en deltagelses procent på 60 (spørgeskema 2)

 Spørgeskema 2: Her blev der spurgt, om indholdet i de nye standarder var dækkende for de oplysninger, de Psykiatriske Centre og Socialpsykiatrien ønskede at modtage og afsende i forbindelse med, at en

borger indlægges og udskrives.

2. spørgeskemaundersøgelse

(12)

Indlæggelsesrapporten

0 5 10 15 20 25 30

Ja Nej

2. Er disse stamoplysninger i Indlæggelsesrapporten dækkende for hvad Du/I mener kommunen skal sende til sygehuset når en borger indlægges?

Kommentarer til Nej

K) Der mangler den psykiske tilstand evt. en diagnose...

K) Ydelser taget direkte fra den enkelte kommunes ydelseskatalog er meget forskelligartede, og det kan være vanskeligt at forstå indholdet, hvis eks kommunen har ydelserne pakket.

K) Habituel tilstand. Måske flere, men det er svært sådan lige at smide det ud af ærmet...

(13)

Indlæggelsesrapporten

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ja Nej

4. Er disse oplysninger vedr. funktionsevne og årsag til indlæggelse, i Indlæggelsesrapporten, dækkende for hvad Du/I mener, kommunen skal sende til sygehuset, når en borger indlægges?

Kommentarer til Nej

R) Måske mangler patientens kommunale behandlingsplan

K) Borgerens Handleplan

K) Noget om de planer vi og borgeren har lagt i samarbejde med distriktspsykiatrien

K) Det er uklart hvordan/om behandlingspsykiatrien bruger oplysninger om funktionsevne. Et centralt element kunne også være generel mestring af den psykiske sygdom.

K) Ofte vil der mangle en statusrapport, omkring borgeren op til indlæggelsen. Hvordan er borgerens aktuelle habitus?

K) Alt er bedre end ingenting

(14)

Plejeforløbsplanen

0 5 10 15 20 25 30

Ja Nej

5 & 6. Er indholdet i Plejeforløbsplanen dækkende for de informationer, Du/I gerne vil sende til Kommunen/modtage fra sygehuset?

Kommentarer til Nej

K) Hvad er der sket under indlæggelsen?

K) Fx stillingtagen til om der er behov for koordinationsplan iht. psykiatriloven

(15)

Udskrivningsrapporten

0 5 10 15 20 25 30

Ja Nej

7 & 8. Er indholdet i Udskrivningsrapporten dækkende for de informationer, Du/I gerne vil sende til Kommunen /

modtage i kommunen, når en af jeres borgere udskrives?

Kommentarer til Nej

K) Det er ikke OK, at medicinoversigten ikke er en del af udskrivningsrapporten.

Der er en del forvirring omkring færdigmeldingsdato og udskrivningsdato

(16)

Indlæggelsesrapporten (ILR) er den standard, der samlet set har fået flest fritekst bemærkninger med i besvarelserne. Næsten alle

respondenter er enige om at Stamdatadelen af rapporten er dækkende for deres behov.

En del af bemærkningerne til ILR og PFP omhandler, hvordan man får handleplaner / behandlingsplaner med. Nogen stiller spørgsmålstegn ved ordvalget og om indholdet er relevant i f.eks.

Funktionsevnevurderingen.

Andre respondenter ser angiveligt Standarderne som en

kommunikations mulighed og mener at ”alt er bedre end ingenting”

Vedr. standarderne

(17)

Interviews

 Sorø og Herlev kommune og Slagelse Sygehus PAM

 Vi gennemførte 6 interviews – 5 i kommunerne og 1 på sygehuset

 Vi spurgte ind til

Kommunikationen ved indlæggelse og udskrivning – med hvem, hvordan og om hvad?

Hvordan er kommunikationen i dag?

Hvordan er ønskerne til den fremtidige kommunikation?

(18)

Resultater

 Er ikke opdelt som spørgsmålene på baggrund af informanternes virkelighed

Akutte indlæggelser

Planlagte indlæggelser

 Er lagt ind i flowdiagrammer for at visualisere

kommunikationen som den er – og som den ønskes – inden for de tre områder

 Er i denne præsentation med fokus på afsender

(19)

Psykiatrisk Center Praksisområdet

Kommunen

Socialpsykiatrien akut indlæggelse – kommunikationen i dag

Hjemmevejleder Borger

Praktiserende psykiater

Egen læge Vagthavende

Personale

Politi

Telefon Foreslår indlæggelse

Beder om transport Meddeler indlæggelse

Telefon

Telefon

(20)

Psykiatrisk Center Praksisområdet

Kommunen

Socialpsykiatrien akut indlæggelse – ønsker til fremtiden

Hjemmevejleder Borger

Praktiserende psykiater

Egen læge Vagthavende

Personale

Politi

Telefon

Aftaler indlæggelse

Opdatering Sender status

EDI/XML

EDI/XML EDI/XML

(21)

Psykiatrisk Center Praksisområdet

Kommunen

Bosted akut indlæggelse – kommunikationen i dag

Personale Borger

Praktiserende psykiater

Egen læge Vagthavende

Personale

Politi Distriktspsykiatr

i

Telefon Aftaler indlæggelse

Telefon

Anmoder om transport

(22)

Psykiatrisk Center Praksisområdet

Kommunen

Bosted akut indlæggelse – ønsker for fremtiden

Personale Borger

Praktiserende psykiater

Egen læge Vagthavende

Personale

Politi Distriktspsykiatr

i

EDI/XML Telefon

Telefon

Anmoder om transport Aftaler indlæggelse

(23)

Psykiatrisk Center

Praksisområdet

Kommunen

Psykiatrisk akut modtagelse / akut indlæggelse – kommunikationen i dag

Personale Borger

Praktiserende psykiater

Egen læge Vagthavende

Personale

Politi Distriktspsykiatr

i

Telefo n

Eventuelt tilstand og status

(24)

Psykiatrisk Center

Praksisområdet

Kommunen

Psykiatrisk akut modtagelse / akut indlæggelse – ønsker for fremtiden

Personale Borger

Praktiserende psykiater

Egen læge Vagthavende

Personale

Politi Distriktspsykiatr

i

Telefo n

Udveksle information EDI/XML

(25)

 Stor forskel på den kommunikation, der eksisterer i dag og den ønskede kommunikation

 Alle aktører omkring borgerne/patienterne bør tage part i kommunikation

 Bredt ønske om kommunikation som basis for samarbejde og forebyggelse af indlæggelser

 Stort set kun positive tilkendegivelser og velvilje i forhold til nye kommunikationsmetoder

Konklusion på interviews

(26)

Vi har haft fokus på lavpraktiske elementer

 Tekniske muligheder og parathed

 Standardernes indhold

 Ønsker og behov

Men der er også andre vigtige vinkler på

problemstillingen

(27)

Hvilke problemer er der ved at anvende hjemmepleje-sygehus standarderne til e- kommunikation på psykiatriområdet?

 Normer og værdier

 Traditioner og metoder

 Relationer

 Indbyrdes forståelse og kendskab

Det kulturelle perspektiv

(28)

Forskellene

Socialpsykiatri

 Pædagogisk og

sundhedsfaglig tilgang

 Stabilitet og tilpassethed

 Frirum til udvikling og sammenhæng i

tilværelsen

Psykiatriske Centre

 Konsekvenspædagogik

 Mangler den holistiske tilgang

 Medicinsk behandling i højsæde

 Frirum, hvor virkning af medicin kan observeres

Kilde: Anne Petersen, Københavns Kommune (Phd) ….. Og semantiske forskelle

(29)

Vi har en formodning om at dette område skal modnes inden

e-kommunikationen implementeres

(30)

Figure

Updating...

References

Related subjects :