• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised by

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised by"

Copied!
55
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: Frimurer-Sange for Logen Marie til den røde

Udgivet år og sted | Publication time and place: Helsingøer : trykt hos Elias L. Grüner & Komp.,Ørn.

Fysiske størrelse | Physical extent: 180050 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the

work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always

remember to credit the author.

(2)
(3)

t t i - 3 s . - . 8

(4)

^ ^ '■*■' 'O- VO. v^. <^-. ._, . vy> V£5% vy-. VS-. V5>1 v>. <i>, ^

I F r i e n m r e r - S a n g - e

S O

f o r Log én*

§

$*

§

§

§

S

H 'S

§

§ S

å l

?

s

§

§ s

§ s

§

§

§

§

I M arie til den rode Orn. §

§

$

§

§

$

S

$

tg

<>f ^

II e 1 s i n g 6 e r,

| try k t Iios E l ia s L> G run e r & Kom p. |

)S

11 1 8 0 °-

- ,- O ^ ^ Q iwBi ii7iT~i "Ti TsrJI

% i

\

V ^

(5)
(6)

Ko, i,

Ved Logens A åbning«

i.

O p l a d d ig , o Loge! fo r os du berede D en gyldene A lders oplivende Fred,

D et skuffende Glim m er a f sandselig G læde U nddrage sig fra os med ilende Fied!

O rolige G læ de, opfyld du vo rt H ierte 1 Viig fra o s , du Kum m erens nagende Sm erte D ig taaler ni L o g en s, det hellige Lys*

A t u .

O plad dig, o L oge! for os du berede D e n gyldene Alders oplivende F red!

A 2

(7)

4

E n Forsm ag p aa v entet Lyksaligheds Fylde D e n foler, o Brddre! vor luttrede Siel, V i E nighed, D y d en Og Viisdom inen h y ld e , V i attraae et last, et uendeligt Hehl.

M ed Skionhed og S tyrke og U skyld vi b ry d e V o rt herlige A rb e id , og rolig vi byde Al T id og Afvexling og U ndergang T rods.

A l l e .

E n Forsm ag paa ventet Lyksaligheds Fylde D e n fo ler; o B rddre i vor lu ttred e Siel.

3-

D u E n ig h ed , BrSdrenes H ierter oplive;

F o re en o s, du sk id n n e ste , tryggeste B aand!

D u dele det G o d e , k u n Venskab kan give, M ed Skidnsom heds 6 je , Retfærdigheds H aand.

O salige T im er! i Viisdornmens Sæde U rvæ rket I svinde b lan t U skyld og G læ de!

O T id ! o forhal dog dit ilende Ldb.

A l l e .

D u E nighed! B rodrenes H ierter oplive;

F o reen o s, du sk id n n este, tryggeste Baand!

2

.

(8)

O na.adige F orsyn! hver Skabning paa Jo rd e n B e sta a e r ved din viise, din mægtige, A a n d ; D u selv har grundfæ stet vor ædelste O rd e n , B eskyt den fr-é Tildeles m ed vældige H aand, Og Viisdom og D y d skal dens O jem ed væ re, Og M urernes A rbefder M esterens Æ r e

T il A rb e id e r, L oger og V erdner forgaae.

• - ' M - . I

L L L P.

O Gud* som grundfæ stet vor ædelste O rd e n , Beskyt den frem deles roed vældige H a a n d l

'■V H

T , «

(9)

N o , JS.

<

, .* ruf '

O S k io n h e d s, Viisdorns, Styrkens H erre!

V or store M ester, Lysets G ud!

Lad

h er os samles til din Æ r e ,

V o rt Lys lad sprede Sandhed ud!

♦A: V or G ierning skidn. og stæ rk og tiis J;J F o rk y n d e h d jt Vor M esters Friis!

Sign Dit t o r t A rb e jd , sign t o r Hvile / N a a r vi til Glæde samles her!

T il vores Glæde D u nedsmile*

D en tæ fe Glædens G iver k ie r,

♦g Ej eene prises D u ved D y d , *,J M en og ved æ del, skyldfrie Fryd.

P'ed Logens A a b n in g»

iVed D ig , Ved D ig b ie t v o res O rden E t kierligheds og D ydens Baaild,

Ved D ig den snoer sig ru n d t Orn J o rd e n , O g endes i din hdjre H aand.

if l O grændseldse Kierlighed i,\

L eed hver af os i D ine Fjed!

(10)

O lad os h er saa forberedes I denne vores P rb v e stan d , A t naar vi hisset fo r D ig stædes

Vi glade L yset skue k a n ,

» ♦ Og om vor store M ester froe I hiint den re tte O sten boe.

(11)

8

B o rt fra os liver, som fræk. to r vove A t ove nedrig V oldsom hed,

Som sp o tter S andhed, T ro e og T ovej Besværer try g U skyldighed!

H vo A rm ods Suk ej hore vil, F o r liam vo rt Tem pel lukkes til.

C tt O R.

H vo Arm ods Suk ej hore vil

F o r ham vort Tem pel lukkes til.

No. 3.

J^ed Logens A åb n in g .

J a disse fast tilk k te D d re

K un for den Yiise aabnes m aae.

H am D y d en ind til os skal fore, U skyldighed skal hos ham staae.

Og

T aushed og O prigtighed

Skal fdige ham fra dette Sted.

C H O R, Og Taushed og Oprigtighed

Skal folge ham fra dette Sted*

(12)

9

L ad Rang og G u ld , og P ragt og G læ der K un fylde D aarens tom m e Sicel I

D u som vor Heliigd*«•<n b etræ d er, O! sog et sa n d t, et varigt H eld!

Og vent ej anden Rang end d en , Som stedse fdiger D ydens Ven!

C h o R.

O g vent ej anden Pvang end d en , Som stedse fdiger D ydens Ven«

(13)

Ved Logens Aåbning.

O p , B ro d re, op! utvungne n y d , D e n trygge O rdens sande G læ der, Som skaber varig V ennefryd ,

O g danner Brddres ædle Sæder,

C h o n, V or O rd en skaber varig F ry d ,

Og danner Brddres ædle Sæder,

Vi stedse vil med Jubel L y d , V o r T a k til H im lene o p to n e , Og skal fra T erapien sig vor F ry d ,

Op træ nge til Alfaders T hrone, C h o k ,

f r a T erapiens M ure skal vor F ry d Sig træ nge op til Him lens jThrone,

V æ r derfor Hilset blid fignen,

O D ag! som V enskabsbaandet k n y tte r!

H v o r B ro d ren favner try g sin V e n , O g A lt, fo r d ette H eld b o rtb y tte r.

No. 4.

(14)

H er favner V ennen try g sin V e n , Og A lt, fo r dette H eld b o rtb y tte r.

V ar B bn skal være fra x D ag :

S ty rk , Gud! med D yd liver Broders H ierle, Saa vil vi aldrig fole N a g ,

Ej heller volde A ndre Sm erte.

C n o r, D ! da skal vi ej fole N ag

E j heller volde N æ sten Smerte.

N aar saa, sOm n u , til sidste S tu n d , Os V ennebaandet troefasl: b in d e , N aar H ierte t svarer til vor M und,

Skal vore D age bhd henrinde,

C « o n.

dal saa som n u til sidste Stund Skal varig V ennebaand os binde.

(15)

13

F or K ongen.

\ o r O rd en er Glædens og V enskabets Sæde, H vo gav os at n y d e saa varig en Glæde ? V or K onge, vor b e ste , vor huldeste V en!

0 H eld os d a , Brcidre! da ere vi trygge;

H vo u n d er os blid sin b eskiennende Skygge?

V o r K onge, vor b e ste , vor huldeste V e n !

See E nigbed Landenes Velfærd b e sk y tte r;

H vo h o ld er vel B aandet, som H iertern e k n y tte r V o r K onge, vor b este, vor huldeste \ en!

F o r O rdenen fdie vi broderlig Iv er;

H vo er d e t, som denne saa kraftig o p liv e r?

V or K onge, -vor b e ste , vor huldeste V en!

O , K onge! vort vartneste O nske skal være:

Som O lding D u nyde Landsfaderens Æ re ! 1 blom strende F red D u befæzte vort V el!

H v er griber sit Bæger! Lad Him len fornem m e V o r G læ de, vor hdje, Yor jublende Stem m e, O K onge, bliv k ro n e t m ed H æ der og H eld!

No. 5.

(16)

No. 6.

For* K o n g en ,

13

1. f ) p , b ry d er ud i Jubellyd

F or C hristian, for vor Konges Held*

V ed Ham vi n y d e Fred og F ry d , I D ale , E n g , i M ark og Field O p , synger h d jt med Jubelklangi Ifv o r F reden e r , er F rydesang.

A l l e .

O p , synger hdjt m ed Jubelklang:

H vor F reden e r, er Frydesang.

a.

D en saa hdjpriiste gyldne T id , H a r, heste Konge! vi ved Dig!

Til os nedsm iler F reden blid.

G idr F o lk et glad og ly k k elig ; Og der hvor F reden smiler blid:

D e r eene er den gyldne T id, A l l e , Ja h er hvor F reden smiler blid : E r den hdjpriiste gyldne T id .

(17)

s .

H ver ægte M urer ræ k k er D ig , O ! heste K onge! trofast Ila n d . D a n -K o n g e ! stedse L y k k e D ig ; F re d altid m ed d ig , F æ dreland!

F o r K ongen og fo r L andets V el, Som M ænd vi staae med Liv og Sjel,

A. L

L E.

F or K ongen og for L andets V el, Som M ænd \ t staae med Liv og S]el.

(18)

45

jFor d en D . P r. Se. M .

No. 7.

i.

H ad , Brddve! Vixn i Bægret flyde, V ort H iertes varm e Ø nske skal I frydefulde T o n e r lyde

Ved det for os fuldkom ne T al.

D en R o es, k u n Viisdoms S d n n er faae.

D et H eld , som D y d en ku n k an give, D et F r y d , som kan al Sorg b o rtd riv e ,

Vor Helligdoms B eskytter na ae.

2 .

H er Fbdsel ingen Giands fe rie n e r;

Vi blændes ej af H ojheds Pragt,

M e n , naar den sig med D yd fo re n e r, Saa skyldes denne dobbelt Agt.

E n E roder, som h ar B ro d re k ie r, E n V en , som lin d rer Armes

Smerte,

E n P rin d s, som æres fo r sit H ie rte , V or kierlige b e s k y tte r er.

(19)

H an veed , at Viisdom F o rster p ry d e r, R etsindighed hos M ildhed b o e r,

Og at en Krands af ægte D y d er G idr ene F o rsten h æ d ret, stor.

H an frem m er vore Logers G avn;

V or Glæde skal hans Lovsang væ re, Og B rodres sidste Slægt skal ære V or huldeste B eskytters JNavn.

(20)

J7 N o* g t

T d den mk ce% Mester*

B rodér! D u som L yset tæ n d er - Mellem dine B ru d te h er °?

L H am m eren i dine H æ nder { D yds og Sandheds S cepter e r;

ia g , o tag af É r 6 dr ene i i,i M urertak ved T regangtre!

iB ig d o m , Fddse!, verdslig AKre M uV e vi é] H am m eren;

AAEdei M urer han maa være^

iHvem vi overdrage den.

xAAEgte prdyet M urervæ rd w» E ene giver F o rtrin her! t/i

tp u ld og H o y h éd ej betonne W idkier M urers sieldne v æ rd ; M en at B ru d te froe det sk io n n e ,

O ette hans Belutininsr er*

jOg O rdnens ægte Son

* * 1-,r sand og herlig Lun.

B

(21)

N y d D u længe denne L y k k e ! L æ nge lo n n e den D it Værd 1 L æ nge D u v o rt O sten sm ykke!

L æ nge tæ nde L yset h er!

L æ n g e , længe B rødrene

Signe D ig ved T regangtre../«

(22)

No. g.

i / l uen rn. ce. Diest er.

*9

Kj blom strer Sælskab u d en L o v e , Lj virke L ove u den Kraft

P lan t heste E e | i heste E g n e, D en dog vil falme visne, ségne Hvis den unddrages S tyrkens Saft.

C H O

E i blom strer Selskab u den

Love

Ej virke Love u d en Kraft.

D erfor skal O rd et det du fb re r, D u O rdnens M e ster, lydes her.

Dg Ha mi en den ti u fik 1 H æ nde Skal agtes, liæ d res, thi vi k ien d e:

At den er A gt og hæ der værd

C

h o R.

D et O r d > den H am m er som D u fo rer Skal agtes, h æ d res, lydes her,

B a

(23)

E t A ltar reiste vi for V enskab O g et for sindig M unterhed

D u m inder os med F y n d ^ meu Styrt*©

H v o rd en vi begge best skal dyrke.

T il O rdnens sto re Ojem eed

C

h o R*

Vi M unterhed og V enskab d y rk e T il O rdnens sto re Ojemeed*

H eld dig

hvergang

du n æ rn e r Pligter H eld dig hvergang D u b y d er dem.

Som H arpens L y d for fdlsom t O re , Saa er for os h v ert O rd vi h d r e , D e r k ald er os til Pligter frem.

C H O R*

H eld dig hvergang du næ vner Pligter H eld dig hvergang D u b y d er dem.

(24)

i l

No. io.

T i l S

6

s t r e n e.

O ! I Sm ukke! vredes ik k e O ver vore M u rersk ik k e ,

F d re n d I dem have kiendt*

L a d e r E d er ej fo rtry d e , A t vi A dgang J e r fo rb y d e ,

;,:D e t er ej saa ilde m eent. 5/1

A lt hvad som m ed os in d træ d e r, Udi disse hell’ge S te d e r,

Fælles er fo r alle Aland 5 F or den Lov og disse S k ik k e Vi opoffre L ang og L y k k e ,

l/l Skidnhed det ej være kan.

0 \ I Flimlens M esterstykker J T il B eundring I h e n ry k k e r,

V erdens P rydelse I er.

E lsk e re , som E d er y n d e r, 1 vel allevegne finder

:,l

Ingensteds saa troe som her.

(25)

Sm ukke! Lider E d e r raade!

Vælger E d e r selv til B aade, ISraar I elsk er, M u re re , Tausheds sto re Kunst I finder Jo især hos os , og y n d er

t/t D en jo lios en Elskere,

S m iler, Brå’d re! naar de Smukk«

H aanlig m od vor O rden p u k k e , Kysser dem til S traf igien!

L eende vi da vil drikke E fter vore O rd e n s -S k ik k e :

i/t Leve h o jt d et sm ukke K idn!

(26)

23

1

No. i i .

%

T i l S o s t r e n e.

I , som m ed Y nde p ry d e t er O , S ostre! ære vi

Ej lykkes Bygning tiden Je r T h i Livets L yst er I.

C h o R.

M ild, som en F o raars M orgenstund E r M uren’ndens Smiil

I F rv d , ved Kys af hendes M und V or Siel hensm elte vil.

N atu ren gav os Je r til L yst Til Elskovs m untre S kiem t,

*

1 fore D y d en til v o rt Bryst O g ru re r H iertet dm t.

C h o k .

T h i mild som Foraars M orgenstund E r M urerindens Smm

I FryM , ved Kys af hendes M u n d V or Siel hensm elte vil.

(27)

V or Boeligs tause Helligdom Som Sostre aldrig &aae, Indhylle K iendere k u n , som '

D ig ? Elskov! re t forstaae.

C K O

II,

M en M ild som Foraars M orgenstund E r M urerindens Smiii

I F ry d , ved Kys af hendes M an d * V o r Siel hensm elte vih

Velan da! I som L y k k en fands A t n y d e Elskovs L u n ,

O ! foler h vert M inut som s vand®

I dydigt Favntag hen,.

G h o

O! mild som F oraars M orgenstund E r M urerindens Smid

I F ry d , m ed Kys af hendes M um l V or Siel hensirielte vih

O g I» hvis Isse end er frie

F o r H ym ens K rands og ZilrI K om , Brddre* E d e r raade vi:

T ry g ry k k e r til dens Fyr,

(28)

2 )

C h o n.

T id m ild, som Foraars M orgenstum E r M are-tindens S'miil

I F r j d , ved Kys af hendes M und 'Vor S id hensm elte vil.

F o r E d er offres da en Ild O , Sustre* ' k lar otr • O reen Ej Om hed er som M urers til

E j Ed saa yarrn som den,

; ■ • - ' ’ V

C II O R,

I!/Ien m ild , som Foraars M orgenstund E r M urerinders Smiil

I F ry d , ved Kys af deres M und Vor Sisi heusinelto vil,

(29)

2 6

No. 12.

T il S o stren e.

S k jo n n e ’ E d e r at tilb ed e ,

E r en M urers Pligt og L y s t, In te t ham til Svig kan le d e ,

T ro sk ab h ersk er i lians B ryst.

R eent og m andigt pr hans H ierte , Og hans La;ber aldrig lærte

Falsk at bry d e hellig E ed, i

G lad liver B roders Siel erkiender E ders Yndes Magt og V æ rd ; Otr den Ild , som E lskov tæ n d e r,

F oler og hans H ierte her.

J a , naar inden disse D b re Os vor O rdens Pligter fo re ,

Fdiger K ierligheden med.

M ens vi h er vort Kald opfylde,.

M ed u tre tte t h e n ry k t A a n d , V ore H ierter Elskov h y ld e ,

F æ n nsles af dens milde Baand, O g v i spaae os varig G læ de,

T h i, hvor D yden har sit Sæde, N ydes Elskovs rene L yst.

(30)

M iide, tause, tæ kkelige.

M u n tre , sa tte , ip au dige, T ro e , b esk ed n e, f S yrlige,

D ydens varme D y rk e re j Saa b o r alle B rodre v æ re,

D e n , li vis L y st er O rdnens Æ r e , B ry d er ej vor store Pagt.i

F d lg , o S k ib n n e ! D ig dit Jiie rte ! D ior din Elslyte lykkelig!

Skuffet Elskovs b ittre Sm erte F lygte stedse langt fra dig!

D o g , om du m ed Om hed lu n n e r E n af Vits doms ægte S um ier,

D a b etry g g er du dit H eid i

(31)

28

No. 15,

5TfZ SqJirenQ,

Bpudre! I , som V iisdom d y rk e , I , som have Skidnhed k ie r, I s livis Arbeids Maal er S ty rk e ,

V o re Sostres SkaeJ det er.

D eres S kidnhed os opliver,

Viisdom boer i deres R a a d , D eres Om hed S ty rk e giver

'X'u sa£ nrangen ædel D aad.

H eld den Y n g lin g , som sit H ierto T il en væ rdig Pige gav,

K ieilighed hver D yd ham læ rte , Som lians M Se besieles a fj D o b b elt le t, vi M dyen linde

h l ed den utilhugne S tee n , INaar en siisterlig V eninde

F u rst har fo rb e re d e t den..

(32)

29

H erlig er en Faders O

Glæde,

In te t lignes kan derved $ N aa r han seer sin Sdn b etræ de i

D yds og Sandlieds skibnne F ie d j M en skal S bnnen nng fo rti ene 5

T idlig danne k an hans Siel

V enner! B fodre! Mæfld og Fcedre!.

H v er, som D y d og H eld er k ie r, Lad os vore Sustre h æ d re;

T h i i disses Fla and de er!

L eve vore D ages Glæde!

D en n e store Bygnings P ry d ! R oserne i Livets K iede! Y

L eve Y n d e , A and og D y d ; J Fler at linde Lys og H eld O en kiériig M oder eene

(33)

N o , 1 4 * STil So s trene,

M id t om t)ag e n m ed sin 'L o g te G ik D iogenes om kring*

M ennesker var det han sdvte*

M en han fandt dog ingen T in g ; T h i han k u n d e ik k e see

S koven selv for Træerne«

2.

N aar vi glade her os sarrlle B ringer M anden da herhen l inven R y n k e r rneer, du G am le!

Bliv dog een gang mild i gien.

H vad om sonst du sugte d e r, Skal du sik k e rt linde lier.

I

(34)

S £

Seer du h e r, ved .Giædens B æ ger}

Favner P lato Kp i F ur,

Og na ar Eva ri H ierte t quæ ger, Læres Viisddm og N a tu r;

T hi fo r Viisdoriis ægte Son E r N atu ren dobbelt skidns,

5 *

4*

S a n d t, vor O rden ej tilsted er E lskovsguden k e r at b o e , A t den listige F orræ der

Ej forsi vi re skal vor Roe*

L ogen væ rner try g t om o s , Amors Piil yi byde T ro d s,

D og vi Elskovs Love hylde, Villig h o re vi dens P id st;

Vi og vore Fæ dre skylde

S bstrene v o rt L iv , vor L yst.

Elskovs re n e , milde F ry d A dler og den Vises D yd.

(35)

L ykkelig den M a n d , som lleP Hiem fra L ogén fro og varffl j Seer sin M age, h en ry k t sm iler,

T ry k k e r hende til sin Båriif*

F astere vil Hym ens H aand K n y tte disse H iefters Baand.

7* H ym en blidelig hata signe!

Sluæ nke ham en værdig San | H an i D y d sin F ader ligne,

O r han arve dennes L d n !O Og eengang * siu L y k k e værd ^ Glad hån skue L yset h eri

(36)

For de Fattige,

No. 15.

H a n , som k an eene G læder skienke„

V elgidrende vort H ierte b o d , Ved Glædens Bæger at betæ nke Forladtes G raad og Armes N dd.

O p , B rbdre! fdiger dette Bud

F ra Glæden^ G iver, G odheds Gud.

J

Hail b an d t med en harm onisk Kiede H ver B roder til sin Broders S ie l,

Gav Ynksorhhéd tfted dém , som græ de, Og A ttraae til at gidre veh

D a lod hans Stem m e faderlig a

H vo som er god , han ligne mig J

J

O ! n u , da G lædens Sahge ly d e , B etæ nker Arm ods bamte A and!

O ! lader M edynks T a a te r b y d e , O g ræ k k er den en liielpsom H aand.

Op , B rddre ! fulger dette Bud

Fra Glædens G iver, G odheds Gud!*>

(37)

For de Fattige, 1.

H e ld

os

n a a r vi

om

V enne-Pvang, Kan iblandt vore B rddre tale.

H eld naar vi bryde u d i Sang, F o r Yeuskabs Blidhed at afinale.

M en dobbelt H eld o f n aar vi v ee d , Å t H ielpe e r v o rt Ojem ed.

A l l e *

M en do b b elt H eld os naar vi veed A t hielpe er vo rt Ojemed*

2.

* 81 i 'dl M B'i': .. ' A t trd ste B rddre u d i N dd

Blev een af vore fd iste Pligter:

V ee derfor den som Love brod H v o rtil hvert V é n n e - Samfund sigter.

M en Skiændsels L o d den H æ rdede '

Som rdres ej ved Årmes Vee.

i

, ■ lv

A L I. E.

M en skiændsels L o d den H æ rdede Som rdres ej ved Armes Yee.

(38)

A t rores ved de Usles T ra n g

Selv midt blandt Vore L iv e ts -G læ d e ri O m t tage D eel ved hver engang

Vi see han O jet væ der;

O pm untre ham med Raad og T rd s t B or være M urers sande L yst.

A l l «.

O p m u n tre h am m ed R aad og T ro s t B or være M urers sande L yst.

*

4-

N aar da vor Afskeeds s-Klokke slaaer Sit sidste Slag ■— den skal ej skræ kke.

F o rd i vi v e e d , den ik k u n spaaer A t J u b e U L y d os snart vil v æ k k e : Og T a n k e n om Retskaffenhed I D oden selv skal skiæ nke Fred.

Å L L E,

Og T an k e n om Retskaffenhed I D oden selv skal skiæ nke F red,

(39)

5*

Saa lad ved Bæg'Yets faidé Maal Os V enskabs blide Falm e hylde!

D e t vrere sande M urers Ska al Som P ligt m ed B rddréne opfylde!

Afværge Y nk paa. hvert et Sted Bliv stedse B rodres Ojemed.

A l l e .

Afværge Yrilc paa h v ert et Sted Bliv stedse. B rodfes Ojemed.

(40)

N o .* 17.

For de Fattige.

'*

1. B ro d re op!

D rik k e r Vi in!

T h i kun for de G ode E r dei 1 code Viin

0 :•

V ærer frisk tilm ode!

G læder Sands og Sind!

B rodre op!

D rik k e r V iin ! , Stem m er i: G id alle Svage

S nart maae n yde Sundheds D age!

B rodre op ! D rik k e r V iin!

T h i ku n for de G ode E r den g ode V iin!

V ærer frisk tilm ode!

G læder Sands og S in d ! B rodre o p !

D rik k e r Viin.

(41)

H erligt er A lting h e ri

Sm erter tid t dog Ira ar«

M idt i Glædens S kibd!

M angen b ittre T aare U n d er M aanen flod!

H erligt er A lting lier!

D e m , som k la g e , su k k e , g ræ d e, G ud! O giv dem F red og Glæde*

H erligt er &c.

B rbdre op!

D rik k e r Vi in ’

H ver en B rodér blive E n retskaffen M and!

G av n e, trb s te , give, H ielpe hvor han k a n ! B rbdre o p !

D rik k e r V iin!

A rm e! skielv ej for at bede:

Kald os k u n ! Vi ere rede, B rbdre op! &c.

(42)

3 *

S eer, o seer!

B ro d re , seer!

G ud! D u gier os g ie rn e >

G ier D u ej enhver

Soel og M aane, Stiernes Og utalligt meer.

S e e r, o seer!

B ro d re, seer!

A rm e! skielv ej for at bede!

B o r vi og ej være red e?

Arme M a n d ! Arm e M and!

Skielv ej for at bede H vorfor frygter D u ? Vi jo ere r e d e ;

Kald os k u n — og nu B rodre op !

D rik k e r V iin!

4*

(43)

F or do F a t lige.

i.

Sm ager L y k k e n , M u rere!

Viisdom os b e re d e r, Li aar (fen vor Eornbjelse

M ed n y e S ty rk e leder.

A u t , N aar i hellig D unkelhed

Os G udinden Id n n e r, Strdm m er V enskabs Salighed

L e d til hendes S daner.

T a a re , hellig O m h ed , vi H ver E lendig yde T o n e k o n st og H arm oni«

B rddrene k an fryde.

(44)

4 *

A L L E.

B r d d r e ! I , som Kraft b ek o m , > .*•

D yden re t at d y rk e , Viser i Je r H elligdom

V isdom , S k io n h ed , Styrke.

Koelig vSiriiil og N ujsom hed Viise G læders Stem pel, B iyder M urers M u n terh ed ,

B oer i deres Tem pel.

A l l e . H e llig , B ro d re ! være maae

P a g te n , vi h ar s o re n ,

Piver M and k an den ej forstaa«

M en k u n hver U dkaaren.

K n y tter festlig H aand i H a a n d , Ingen B roder glemmer,

Vores O rdens huje Baand O veralt h ar Lem m er.

(45)

See de Armes T ra n g og K o d See dem T aare fælde 1 D erfo r lad G odgi urenhed

D e tte A rbeid' ende,

(46)

No. i

9

.

T il en nye o p ta g e n Broder.

33a som i D ag er helliget vor O rd e n , E n lykke er tilfalden d ig ,

Som tid t de M ægtigste paa Jo rd en Eorgieves have bnsket sig,

Lyksalig du dig prise m aae, At du i Dag her Lyset saae.

C n o r. D en D ag lyksalig prises m aae, Dr vi furst h e r selv L yset saae.

4 3

O m D u ej for trofaste V enner K iender, Saa kan du dpm nu linde h e r, H v o r V enskab i hvert H ierte bræ n d er,

E en B roder har den anden kier.

Enhver af os er nu din V e n , Viis V enskab m od enhver igien.

C h o k . E nhver af os er nu din V e n , Viis V enskab m od enhver igien.

(47)

44.

A t tæ n k e vel, at tafo som man tæ n k er, A t handle efter sine O rd .

U skyldigt L ir foruden I\ænkc>r,

E r d e t, som gi ur en B rodér stor.

D e t være da dit O jetned, D e t Irennner din Lyksalighed,

C ti o iv D e t være skal vor? Ojerned D e t frem m er vor Lyksalighed,

(48)

45

No.'

2 0

.

- • > - ' '• - - •' ; • • i; ■ , -• i v •>, ,'.

Paa St. IL Pesten.

■ : . , ■ .. _ ;h

1 . 1 V ' "i ‘ y y-< ~^ r

I , som lidi Ee/jdiglied Smage V enskabs F lerligbed, Som de G o d e , gode Gamle*

L ad os uden Sorg og N ag P aa vor glade H bjtidsdag Som vor Fcedre os forsamle*

D ette Bæger fuldt af Viin Vie vi for D agen ind, D a sig B rodrene foreenO;

Ved den G ave, som Gttd g a v , Jieise vi paa B rddres Grav

(Jmt det M inde de fortiene«

D y d ! for dig aleené made Vores T em pel aaben staae.

T o rd e n knuse en F orræ der?

Og m ed heltem odig H ånd B rddrel I beskytte k a n , Disse Flellijulonunens Stæder.O

O

'

: f

* i i

(49)

4 6

O p , o B ro d re ! H aand i H aand?

T a k , o Forsyn! for det B aand, Som saa om t os sgrnméiibiudes. » ' 1 -• - ... . Bedre T im er vi ej seer

E n d som de der stedse h er- Glad ;hos B rbdrene fomitidef®

(50)

Ved Lagens Slutning, Saå sluttes da $ I glade T im er i Mari efter Å rbeid hvile iriaae.

H er M aalet T id og Stund bestem m er Deri Vises F ry d ej O rd en G lem e rf A t han sit Ojerned k a n naae.

C H O B.

Saa sluttes d a , 1 glade T im er!

M an efter A rbeid hvil« maae.

Forandring p ry d e r Kunstens V æ rk er, D en gidr liver Bygning æ d e l, skidn.

O B rd d re l L ad os deraf læ r'er At og F orandring bringer' AKre;

V o rt A rbelds Skiunhed er vor L om

C ri o m

F orandring p ry d e r, Kunstens V æ rker D en gidr hver Bygning æ del, skidn.

(51)

4?

D o g skal r o r t V en sk ab , ej fo ra n d re s9 K un det skal staaé ‘m yggeligt!

M ed L yst vi D ydens Vei b etræ de, I virksom Knighed os glæ de, T h i d et er O rdnens store Pligt*

C h o n.

Doer skal vort V enskab, ej forandres*

K un det skal staae m yggeligt.

N u B ro d er! giv din B roder H aan d én ! D ig p ry d e V iiid o m , S ty rk e , P ragt D in M urerpligt dig hellig være!

O " v iis, at D v d er O rdnens Æ r e ,iD v A t den k u n vinder Brodfes Agt.

G u o tt.

Vi give nu hverandre H æ nder!

H er blom stre V iisd o m , S ty rk e , P ragt!

(52)

N O . 2 2 .

i' ; ,. • f . .

I i i s cl o ni, B r b d r e ! vi synge Viisdom og D y d; H erligt skal klinge Lovsangens L yd.

M u r e r ! dig binder H elligste E ed ; Sdg og du lin d er Sandlied ° S F red l

O ! lad k u n D aa re n V iisdom b e le e ,

P u blev u d k a a re n S andhed at seet

G u d er paa Jo rd e n T h ro n e rn e flye, Og i yor O rd en Suge de L ye.

D

(53)

O rd n en lil VEre L y d dn dens Kost S tedse du være Kummerens T ru st.

B rudfe at Glæde A dler din Siel;

Glad du betræ de V ejen til H eld.

B orgede Sfi’cialer Bruge vi ej;

O sten b es t rafl ler Viisddiinnens Vej!

Lys o dn skinner G raven til T rods , H ist du o p rin d er Klarest for os l

(54)
(55)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at