• Ingen resultater fundet

”Typisk har folk masser af indsigt og ingen fantasi… eller også har de uhyggelig megen fantasi, men ingen indsigt. Innovationskraft kræver begge dele samtidig.” Verner Sand, Direktør, Forebyggelsesfonden

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "”Typisk har folk masser af indsigt og ingen fantasi… eller også har de uhyggelig megen fantasi, men ingen indsigt. Innovationskraft kræver begge dele samtidig.” Verner Sand, Direktør, Forebyggelsesfonden"

Copied!
39
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

09/26/2022 side 1

”Typisk har folk masser af indsigt og ingen fantasi… eller også har de uhyggelig megen fantasi, men ingen indsigt. Innovationskraft kræver begge dele samtidig.”

Verner Sand, Direktør,

Forebyggelsesfonden

(2)

Innovation

Definition:

• Udviklingen, realiseringen og spredningen af nye kreative ideer - ideer der omsættes til

handling, der skaber

værdi for andre end

én selv

(3)

09/26/2022 side 3

Metode

Mindset

Værktøjer

(4)

Mål I projekter

Formålet: Hvorfor gør vi det her? (baggrund) Leverancer og mål: Hvad skal konkret leveres?

Succeskriterier: Hvad er den ønskede (langsigtede) effekt?

Acceptkriterier: Hvad er den aftalte kvalitet?

(5)

Smarte Mål

SMARTE – Mål:

Specifikke

Målbare (Motiverende)

Accepterede

Realistiske

Tidsbestemte

(6)

Projektplanlægningens dilemma

Kilde: Projektledelse i løst koblede systemer ; Søren Christensen og Kristian Kreiner

(7)

Trin 3: hvad ønsker de?

(8)

8

4R

1. Retning: visioner, værdier, prioriteter og mål for projektet, som de kobler sig til de overordnede mål for organisationen.

2. Relationer: Interne relationer - roller og samspil (Hvordan samarbejder vi for at løse vores

opgaver bedst?) Eksterne relationer - samarbejdspartnere, andre projekter/enheder i organisationen, relationer til interessenter, leder, projektleder, etc.

3. Rammer: Tidsplaner, organisationsstrukturer (hvem skal vi arbejde sammen, med/hvem må vi ikke arbejde sammen med), krav til opgaveløsning, økonomi etc.

4. Råderum: Projektdeltagernes beslutningsmuligheder inden for de rammer, der udgør banen.

Beslutningsprocesser i projektet, rutiner ift. opgaveløsning, planlægning, udvikling etc.

(9)

Fra Univers til multivers

9

Ethvert system handler perfekt i henhold til de forståelser og logikker det har.

(Maturana, 1992)

(10)

Nej!

Barrierer for kreativt arbejde:

• Frygten for det ikke vil virke

• Frygten for at træffe forkerte valg

• Frygten for at lave fejl

• Frygten for at virke dum

• Frygten for at miste kontrollen

• Frygten får os til at vælge det sikre ”nej”

• Eller det afvisende ”ja men”

(11)

11

Vi kan ikke vide, hvordan den anden hører, det vi siger

(12)

Konflikter skabes i sproget.

En siger noget, der tolkes af en anden.

Man holder fast på sit

verdenskort, bliver ved med at forsøge at gøre det tydeligere for den anden eller de andre. Jo mere man beskriver det man selv ser, jo mere holder man fast på at det er sandheden.

Det samme gør den anden.

Konflikter og verdenskort

(13)

09/26/2022 side 13

(14)

Ledelse, samarbejde og udvikling

Michael Bjørn

Forandringsprocessen i otte trin

1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed 2. Skab en koalition for forandringen

3. Formulér en vision og en strategi 4. Kommunikér forandringsvisionen 5. Styrk medarbejdernes kompetencer 6. Synliggør kortsigtede resultater

7. Konsolider resultaterne af forandringen og produktion 8. Forandringen skal forankres i organisationskulturen

John P Kotter, I spidsen for forandringer

Peter Asschenfeldts Nye Forlag, Kbh. 1999.

(15)

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Formål

Hvad er formålet med dette trin?

Tiltag

Hvilke aktiviteter skal der foregå?

Tidsmæssige ressourcer Hvor meget tid skal vi bruge?

Arbejdskraf Hvem deltager i aktiviteter?

Finansielle ressourcer Hvad er vores behov for økonomiske midler?

Datoer

Hvornår skal de enkelte trin være udført?

Implementeringsplan

En hensigtsmæssig implementering, hvor løsningen både indarbejdes i organisationen, i forhold til stakeholders,

brugere og eventuelle leverandører, kræver en stærk plan og den rette involvering fra de rigtige parter.

(16)

09/26/2022 side 16

Strategisk planlægning Strategisk innovation

Analytisk Kreativ

Fokuseret på nøgletal Fokuseret på nye erkendelser

Fokuseret på sig selv (inside - out) Omverdensfokuseret (outside – in)

Logisk lineær Iterativ og heuristisk

Strategi for i dag forecastet til i

morgen Strategi for i morgen backcastet til i

dag

Udvid nuværende forretningsmodel Alternative forretningsmodeller Skab mere værdi for nuværende

brugere Skab værdi for nye brugere

Antager, at fremtiden ligner nutiden Antager, at fremtiden er dynamisk Følger regler og traditioner Bryder regler

Konturer af en innovationsstrategi, Bason

(17)

09/26/2022 side 17

Første generation Anden generation

Fysisk center for kreativitet Innovationsressourcer som en del af forretningsenhederne

Fokus på idékreation Fokus på forretningsstrategi og værdiskabelse

Medarbejderorienteret Brugerorienteret

Ildsjæl som drivkraft Teamorganiseret innovationskultur Træning og facilitering Coaching og involvering af projektteam Individuelle og monetære belønninger Anerkendelse af team

Individuelle processer og smågrupper Teambaseret

Kreativitetsværktøjer Værktøjer kan skaleres til hele organisationen

Ledelse passivt støttende Ledelse aktivt involveret

To generationer af innovationsenheder, Bason

(18)

Den ræsonante arbejdsplads

Michael Bjørn

Perspektiver på ledelse af forandring

Forandringsprocessen indeholder mange historier

Forandringsprocessen foregår på flere planer

Forandringsprocessen er eksperimentel med mulighed for læring

Forandringsprocessen er en irreversibel proces

Forandringsprocessen er et socialt drama

Steen Hildebrandt og Søren Brandi, Ledelse af forandring

(19)

09/26/2022 side 19

In 1985, John C. Maxwell founded The INJOY Group, a

collection of three distinct companies that employ 200 people

and provide resources and services that help people reach

their personal and leadership potential

(20)
(21)

• Projekt VIP fokuserer på at etablere tværgående og forpligtende viden- og innovationspartnerskaber (VIP) mellem private virksomheder, offentlige

institutioner og erhvervs- og professionshøjskolerne i Region Syddanmark.

• Hensigten er at disse viden- og

innovationspartnerskaber skal bidrage til udviklingen af nye produkter og koncepter indenfor området velfærdsteknologi.

Triple helix er et begreb, der betegner det dialogbaserede samarbejde mellem samfund, forskning og industri.

• I samarbejdet skal det politiske

system bidrage med at vise en retning, skabe markeder og starte programmer.

• Forskningsinstitutionerne skal skabe forskningsplatforme og etablere samarbejdsprojekter.

• Og industrien skal bidrage

med markedsviden, medfinansiering og gå ind i samarbejdsprojekter.

• I den grafiske fremstilling af triple helix modellen kan man ikke se, hvem der kommer først, for det er en samtidig proces, hvor det, den ene part gør, påvirker de andre parters adfærd og resultater. – iterativ proces

• En triple helix indsats skaber nye arbejdspladser.

Viden- og Innovationspartnerskab - formål

Videregående uddannelser

Privat virksomhed Offentlig

virksomhed

(22)

Uddannelse af undervisere

•Tidspunkt: 2 forløb, det første er forårssemestret 2012

•Indhold: Udvikling af koncept action learning med inddragelse af expertgruppe

•Rekruttering af deltagere

•Gennemførelse af 2 forløb for 9 undervisere på hver af de 5 uddannelsesinstitutionelle partnere

•Finansiering: Hver af de fem uddannelsesinstitutioner deltager med 9 undervisere i hvert forløb, i alt 18 undervisere. Hvert forløb varer 2x1 uge. Projektet finansierer forløbene, timer til deltagelse er egenfinansiering

Innovationsforløb Studerende

•Tidspunkt: 3 forløb, det første er efterårssemestret 2012

•Indhold: halvårlige innovationsforløb med i alt 240 studerende. Undervisere er undervisere, som har gennemgået action learning uddannelsesforløb

•Undervisning, vejledning og projektudvikling inden for

•velfærdsteknologisk markedsudvikling

•proces-, service og produktinnovation med fokus på velfærdsteknologi

•Praktikvejledning – både fra virksomheder (offentlige og private) og undervisere på uddannelsesinstitutionerne

•Finansiering: Hver institution skal levere 14 studerende pr. forløb, i alt 42 studerende. Hver studerende deltager i 3 heldags innovationsforløb og 2 heldags inno-events. Herudover tilbydes de specielle innovationspraktikforløb.

•Herudover skal uddannelsesinstitutionen tilbyde vejledning i forbindelse med praktikken

Innovationsforløb offentlige og private

•Tidspunkt: 3 forløb, det første er efterårssemestret 2012

•Indhold: halvårlige innovationsforløb for min. 50 private virksomheder deltager i 3 x 3 innovationsforløb

•Min. 15 offentlige leverandører af velfærdsservice deltager i 3 x 3

•Forløbene foregår parallelt med forløbene med de studerende med fælles innovationsevents etc.

•Finansiering: Kommunale deltagere skal minimum stille med 2 personer af hver 38 timer fordelt på tre heldags innovationsforløb og 2 heldags innoevents + udbyde praktik for studerende (kan være allerede etablerede praktikforløb)

•Hver virksomhedsdeltager skal deltage i 38 timer fordelt på tre heldags innovationsforløb og 2 heldags innoevents samt bidrage med 10 timers vejledning til studerende + udbyde praktik for studerende (kan være allerede etablerede praktikforløb)

Viden- og innovationspartner-

skaber

•Tidspunkt: 3 forløb, det første er forårssemestret 2013

•Indhold: 10 viden- og innovationspartnerskaber med involvering fra 15 – 20 virksomheder og 10 – 15 offentlige leverandører af velfærdsservice.

•Udviklingsmøder med præcisering af projektportefølje og inddragelse af studerende,

•Praktik- og projektforløb

•Innovationscamps til udvikling af produkt- og serviceideer indenfor partnerskabet

•Internationalisering

•Finansiering: Udviklergruppe med 2 personer pr uddannelsesinstitution - 500 timer/institution

Et innovationsforløb

(23)

Hvor skal vi hen?

• http://

www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0

aPyw

(24)

Innova´ nu for noget?

• Innovation er at se muligheder OG være i stand til at føre dem ud i livet på en værdiskabende måde. (Lotte Darsø)

Innovationskompetence:

• At skabe innovation ved at navigere i samspil med andre i komplekse sammenhænge

• At udfordre eksisterende og indforstået viden, åbne sprækker for ny viden

• At udforske det uudforskede (hos jer selv, hinanden og

samarbejdspartnere).

(25)

Farvel til innovationshelten

Samarbejde mellem forskellige typer aktører:

• Skaber de nødvendige forstyrrelser

• Fremmer vidensdeling

• Samler ressourcer

• Forskellige fagligheder, organisationer, sektorer, aktørtyper

• Samskabende processer: co creation

(26)

• Idéudvikling

• Data, helhed og analogi

• Analyse

• Kritisk vurdering

• Voksende mindset

• Mindfulness

• Udførelse

• Resultat

• Diffusion

Handling Mindset

Indsigt Vurdering

Innovationens faser

Kjeld Fredens, Innovation og ledelse, Hjernen

som medspiller, Academica 2009

(27)

MINDSET:

Holistisk?

Brugerdrevet?

Fremtidsfokuseret?

Multidisciplinært?

(28)

PRÆMISSER:

Ambitionsniveau?

Juridiske forudsætninger?

Finansiering?

Målsætninger?

Ledelsesopbakning?

Politisk dagsorden?

Organisering?

- Projektledelse

- Projektgruppe

- Stakeholders

- Styregruppe

- Samarbejde

(29)
(30)

09/26/2022 side 30

Innovationsdiagnose Kapacitetskort-

lægning Gabsanalyse Innovations-

strategi

Konturer af en innovationsproces, Bason

Innovations-kilde Strategisk model Fornyelsesgrad Innovationsrum Værdiskabelse

Hvad er innovationsbehovet?

Afdækkes ved workshop, interviews eller lignende, som analyseres

Innovationspotentialer og – begrænsninger i

organisationen. Kan den kultur, der er fremherskende, gennemføre forandringen. Kan brugerne bidrage til

innovationen

Hvad er gabet mellem det vi vil, og vores nuværende kapacitet

Opgaveløsning

Udviklingsstrategi

Inddragelse af brugere

(31)

Strategisk planlægning Strategisk innovation

Analytisk Kreativ

Fokuseret på nøgletal Fokuseret på nye erkendelser

Fokuseret på sig selv (inside - out) Omverdensfokuseret (outside – in)

Logisk lineær Iterativ og heuristisk

Strategi for i dag forecastet til i

morgen Strategi for i morgen backcastet til i

dag

Udvid nuværende forretningsmodel Alternative forretningsmodeller Skab mere værdi for nuværende

brugere Skab værdi for nye brugere

Antager, at fremtiden ligner nutiden Antager, at fremtiden er dynamisk Følger regler og traditioner Bryder regler

Konturer af en innovationsstrategi, Bason

(32)

DIN Modellen

(33)

Wayne Gretzky´s father Walter always told his son:

”Skate where the puck is going … not where it has been”

Wayne Gretzky er en canadisk professionel ishockeyspiller, som har fået betegnelsen

”The greatest

player of all

time”

(34)

Innovationsrum for hele projektet.

• Sikre at I udvikler en løsning, der rent faktisk svarer på den rigtige problemstilling.

• Er det identificerede problem det rigtige problem?

Front end-fasen består af tre aktiviteter:

• via research

at finde og systematisere viden om jeres pr oblemområde.

• gennem analyse

at filtrere, omforme og modellere den data, I har indhentet.

• brug af redskaber

til bl.a. at idégenerere, visualisere og opstille et eller flere mulige løsningsforslag allerede tidl igt i udviklingsforløbet.

Hvad er egentlig jeres

problem?

(35)
(36)
(37)

I befinder jer nu foran et vigtigt nåleøje, som vi kalder den første GATE. Nu skal I vurdere og behandle kvaliteten af det, som I indtil nu er kommet frem til.

1. Fortsæt?

2. Stop midlertidigt?

3) Drop?

I denne fase bearbejder I de resultater, som I har fra Innovationsrum met og Front end. På den baggrund skal I udvikle 2-3 koncepter; altså opstille mulige løsninger

I befinder jer nu foran jeres andet nåleøje, nemlig GATE 2. Nu skal I igen vurdere, behandle og justere

kvaliteten af det, som I indtil nu er kommet frem til.

1. Fortsæt?

2. Stop midlertidigt?

3) Drop?

I tæt samarbejde med private virksomheder skal I nu:

- udarbejde en udførlig plan for den nye service eller det nye produkt - forme et konkret design - udarbejde en plan for involvering af andre afdelinger, brugere og superbrugere - teste den nye service eller det nye produkt

Det skulle på nuværende tidspunkt gerne være klart, at projektet skal fortsætte mod den endelige

implementering.

Alligevel er det afgørende, at I stopper op og vurderer projektet, rammerne omkring det og eventuelle faldgruber i forhold til

implementeringen

Implementeringsfasen er en utrolig vigtig fase. Det er her, mange gode projekter

strander.

Det er nu, I skal sikre jer:

at den nye løsning vinder indpas hos brugerne

at brugerne rent faktisk oplever en forbedring fra tidligere løsninger og til nu at I får trænet eventuelle superbrugere og medarbejdere i forhold til deres nye roller (gennem brochurer, undervisningsmaterial er, workshops osv

I befinder jer nu foran den sidste GATE. Nu skal I vurdere, behandle og justere løsningen og

bedømme, om den kan udrulles.

GATE 4 er også fasen, hvor I kan få en foreløbig evaluering af projektet, herunder den samlede

innovationsproces, og hvorvidt løsningen lever op til de målsætninger og effektmål, som I formulerede fra starten

Videndeling, samarbejde og synergi mellem institutioner er ofte en mangelvare ved innovationsprojekter, særligt i det

offentlige. Det er den fase, I nu skal i gang med

(38)

Innovationsrum for hele projektet.

• Sikre at I udvikler en løsning, der rent faktisk svarer på den rigtige problemstilling.

• Er det identificerede problem det rigtige problem?

Front end-fasen består af tre aktiviteter:

• via research

at finde og systematisere viden om jeres pr oblemområde.

• gennem analyse

at filtrere, omforme og modellere den data, I har indhentet.

• brug af redskaber

til bl.a. at idégenerere, visualisere og opstille et eller flere mulige løsningsforslag allerede tidl igt i udviklingsforløbet.

Hvad er egentlig jeres

problem?

(39)

PROJEKT LEVERANCER

IDÉ/INITIATIV

VISION

FREMTIDS-BILLEDE

GEVINST KORT/PROFILER

KAPACITETS-OPBYGNING

GEVINSTER REALISERET

HOVEDELEMENTER I

FORRETNINGSUDVIKLING

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

KLUMME Wonderwoman – nu med sikkerhedssko og brækjern.. – Jeg har været valgt til næstformand for DS i to perioder, og det har været og er fortsat et utrolig spændende og

Kursets formål var at give de studerende indsigt i formel logik og argumentationsteori samt at opnå kunnen i at formalisere argumenter og at afgøre deres gyldighed. Kurset blev

Da projekt UDENFOR, i henhold til vores vedtægter, er forpligtiget til at udføre socialt arbejde med samfundets absolut udstødte, er det derfor også Udeliggerprojektets formål

Målet er at de studerende får indsigt i hvad 3 forskellige teoretiske perspektiver på roller i vejledning – både vejlederens og den vejledtes rolle - kan bidrage med i en analyse af

Formålet med undervisningen er at give de studerende indsigt i grammatik samt analyse af skriftlig og mundtlig sprogbrug. Undervisning i fonetik kan

Formålet med undervisningen er at give de studerende indsigt i grammatik samt analyse af skriftlig og mundtlig sprogbrug. Undervisning i fonetik kan

Rådet skal mødes første gang her sidst i janu- ar og planlægge aktiviteterne, men jeg har tre områder, der betyder meget for mig: For det første aktiviteter i forbindelse med, at

Det er i allerhøjeste grad de mest udsatte borgere, der går tabt i systemet, netop fordi mange socialrådgivere ved landets kommuner ikke tør sige deres socialfaglige mening