Commissious-Dom i Sagen mod

123  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Commissious-Dom

i S a g e n mod

M a lle r

M orte« M ikk e lse « as Thmse,

T u gth u u sfa n ge

Jens Nielsen Thosing,

og

N asm u s Hansen P ave as Tved

med Flere

for Brandstiftelser, Meened, Zndbrudö- tyverier m. v. tiltalte Personer,

afsagt den 2den October 1855 af

I . C v J e s s e n , og - H . R o t h e ,

Byefoged i S v e n d b o rg, Birkedom m er Assessor i K jsb e n h a v n S C rim in al« og pa a T horseng, Kammerjunker. Politiret, R id d e r af D a n n e b ro g.

Udgivet af

H . Z . P o u l s e n .

S o r M o r g .

Bogb»Adler P. Brandts Forlag.

(4)
(5)

Trykken, neppe i criminalistifl Henseende har nogen scer Mcerkelighed, saa har Udgiveren dog troet, at det künde vcere af Interesse for Publicum Herr E g n e n , hvor H o - vedmcendene blandt de mange Forbrydere, hvis Skicebne ved Dommen er afgiort, ere saa bekiendte, at erfare na­

get ncermere om derer Forbrydelser og bltve bekiendt mrd det Udbytte, der ved Commisstonens Virksomhed er vundet for den almindeltge RetSsikkerhed Herr Omegnen.

T o meget klogtigi: og snedige Forbrydere, H uusm and J o r g e n J e s p e r s e n L i n d af S k a a r u p M a r k o g J n d - sidder J e n s N i e l s e n T h o s i n g af T ve d , havde i en Rcekke af A a r forovet en Mcengde grove Jndbrudstyve- rier, og havde selv i de S ä g e r, hvor deres Medhicelpere bleve overbeviste, ved Klogt og ved haardnakket Benceg- telse i de fleste Tilfoelde vidst at undgaae S tra f. D e n forste, som tillige var Binkelskriver, nsd en vis Respect og indgiod i al Fald megen F rygt hos en Deel af Almuen, og benyttede soedvanligen til sine Medhicelpere i Forbrydelser uerfarne Personer, som ikke vare bekiendte med Hans hele

(6)

S tille n og naar det lykkedes, bedrog for deres Andeel i Udbyttet. D e n sidste havde efterhaanden organiseret sig en heel Kreds af Medhicrlpere, som Han stadigt benyttede, navnligen til at give sig Underretning om, hvor der var Noget at stieele, til at ndsee Localiteterne m. v., medens Han, i Soerdeleshed i de senere A ar, til selve Udforelsen af Tyverierne udelukkende benyttede Ungkarl R a s m u s H a n s e n P a v e , hvis M od ers H u u s i lang T id var benyttet som Giemmested for Koster og som Forsam lings- sted for Tyvene, og som Han snart opl<rrte til m e d D yg - tighed at stieele og til ikke at tilstaae. D a imidlertid J e n s N i e l s e n T h o s i n g var bleven greben i selve Udforelsen af et Tyverie i Thorseng B ir k , og nagtet Han vedblivende bencegtede at have v«ret i Begreb med at stieele, dog ved Hoiesteretsdom af 13de M a rts 1854 var bleven inddomt i Tugthuset, vedblev R a s m u s H a n s e n P a v e paa egen H aand at fortseette Haand- veerket, men blev r September M aaned f. A . da Han havde begaaet et Jndbrudstyveri i Svendborg, grebet og af Politiemesteren der bragt til Bekiendelse om dette Tyverie, hvorhos Han tillige afgav Tilstaaelse om en stör Mcengde Jndbrudstyverier og opgav en stör Deel Per­

forier, der havde hiulpet Ham og J e n s T h o s i n g . — H a n angav endelig, at Han ogsaa engang havde hiulpet J o r g e n J e s p e r s e n L i n d ved et Jndbrudstyverie, og da denne, der under et Forsog paa at erholde Plader til falske FemrigSdalers Sedler forfcrrdigede i Ham borg, der var bleven anholdt og mod hvem en Undersogelse

(7)

ledet, var bleven bragt til Bekiendelse saavel om hiint Attentat, som om flere i Fyen forovede Forbrydelser, og havde opgtvet en Deel Medhicrlpere, af hvilke nogle til- lige horte t i l J e n s T h o s i n g s og R a s m u s H a n s e n P a v e s B ande, blev en Combination af disse Under- sogelser nodvendig, og bleve de respektive Dommere, der hver for sig havde ledet hine Undersogelser, Kammerjun­

ker, B yfoged, Birkedommer J e s s e n og C rim inal- og Politiretsassessor R o t h e , Nidder af Dannebroge, under 13de November f. A . allerhsist beordrede til, som Com ­ mission i Forening at fortscette disse.

Ved allerhoieste Commissorium af 26de Februar d.

A . blev det tillige Commissionen paalagt at anstille U n- dersogelse om tvende den 30te November 1853 og den 28de J u l i f. A . indtrufne Jldebrande, der formeentes forscetligen at vcere foranledigede.

Esterat den meget omfattende Undersogelse, hvorun- der ikke mindre end 50Personer foruden J o r g e n J e s - per sen L i n d , der under S a g e n s G a n g afgik ved D o - den, esterhaanden vare inddragne og med Undtagelse af een, alle havde afgivet Tilstaaelse, allerede var tilende- bragt efter 4 Maaneders Forlob, bleve de samme Com - missairer ved allerhoiste Commissorier af 23de A p ril og Sde M a i d. A . beordrede til at paakjende den mod be- meldte 5 0 Personer anlagte Justitssag, og have derester under 2den d. M . afsagt noervcerende D om .

Det tor sikkert haabes, at Commisstonens Virksom- hed, der saa fuldstoendigt og hurtigt har naaet sit Maal,

(8)

farlige Forbrydere, og Udgivelsen af D o m m e n , hvoraf det vil fees, hvorledes Forbrydelser, der troedes begra-- vede i Glemsel og M orke , ere efter lang T td s Forlob blevne dragne ftem for Lyset til S t r a f , turde voere en gavnlig Advarsel for dem, som i Haabet om at undgaae Straffen, kunne lade sig stifte til Forbrydelsen, saavelsom for dem, hvem Lovens A rm endnu ikke har kunnet ramme.

S v e n d b o r g i Oktober 1855.

Udgiveren.

(9)

Commisswus Dom

i

Len ved allerhoieste Commissorier af LSde A p ril og Sde M a i 18 S S anordnede Justitsfag

mov de Tiltalte:

1. Arrestanten M öller M o r t e n M i k k e l s e n af Thuroe, 2. — N ie ls M athiesen af Strynoe, 3. — O l e F r a n d s e n af Brcendestov, 4. — P e d e r E r i c h s e n af Skovsboe,

5. Arrestantinden M a r e n G o t s r e d s d a t t e r , for- ncevnte P e d e r E r i c h s e n s Hustru, 6. Arrestanten Tsm m erm and A n d r e a s J e n s e n af

O ure,

7. — Snedkersvend J o h n N i e l s e n A r n e , m u n d eller A r n e m o af Norge, 8. — R a s m u s H a n s e n P a v e af Tved^

S. Tugthuusfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g e af Tved,

10. Arrestanten Sne dke rm esterH an s C h r i s t i a n D r e y e r af Svendborg,

1

(10)

11. Arrestanten J e n s H a n s e n L a n g e l o e n d e r af Pederskov,

12. Arrestantinden K a r e n M a r i e N i e l S d a t t e r , Skipper H a n s e n s Hustrue af Pe- derstov,

13. Arrestanten Boeder R a s m n s A n d e r s e n S t c r h r af Gudbierg,

14. H uusm and P e d e r A n d e r s e n a f Ege- bierg,

I S . F r e d e r i c h C h r i s t i a n P e d e r s e n eller P a l l e af R aaru d,

16. R a s m u s D i n e s e n af Osteraabye, 17. S s r e n M o r t e n s e n C h r i s t e n s e n

S k o v af Brudager,

18. P e d e r F r a n d s e n T h o r s e n a f O s t e r - aabye,

19. Guldsmedmester J o h a n n e s eller J e n s C h r i s t i a n J e n s e n af Svendborg, 20. J o r g e n J e n s e n N e l l e m a n n af

Svendborg,

21. Horsvinger A n d r e a s D r e y e r af Svendborg,

22. Sla g te r N i e l s A n d e r s e n af B r u d ­ ager,

23. J n d s id d e r H a n s R a s m u s s e n Lerche af Troense,

24. Snedkersvend C a r l A n t h o n D r e y e r af Svendborg,

25. H a n s R a s m u s s e n S o d i n g e af Svendborg,

26. Arrestantinden M e t t e K i r s t i n e H a n s d a t t e r ,

(11)

H a n s R a s m u s s e n P a v e s H u - stru af Tved,

27. Arrestanten Voever N i e l s N i e l s e n af O ure, 28. — H uusm and A n d e r s R a s m u s s e n eller

J a c o b s e n af S tjo u l,

29. — TjenestekarlJens P e d e r s e n afVaaroe, 30. - Jndsidder P e d e r H a n s e n af B ie r-

rebye,

31. Arrestantinden B o d i l M a r i e L a r s d a t t e r , Tugthuusfange J e n s N i e l s e n T h s s i n g e s Hustru a f Tved, 32. Smedemester F r e d e r i c h L e e g a a r d D r e y e r af

Svendborg,

33. Tienestekarl N i e l s H a n s e n P a v e af Tved, 34. Arrestantinden T r i n e J o h a n s e n , C h r i s t e n J o »

H a n s e n s Enke a f Svendborg,

35. P e d e r C h r i s t i a n E l f r o m eller E l v e r u m J o ­ h a n s e n af Svendborg,

36. Forbedringshuusfange A n e K i r s t i n e N i e l s d a t ­ i e r , E r i c h R a s m u s s e n s Enke af Troense, 37. H u u s m a n d G o t f r e d L a r s e n af Tved,

38. J o r g e n J e n s e n af Svendborg,

39. Bodkermester J o h a n W i l s o e af Rudkiobing, 40. Bodkermester J o h a n W i l s e e s Hustru af Rudkio­

bing,

41. S i d s e l K i r s t i n e H a n s d a t t e r , Tsm m erm and R a s m u s P e d e r s e n s Hustru af Tved, 42. A n e M a r g r e t h e N i e l s d a t t e r , H a n s M o r ­

t e n s e n s Hustru af Ellerup,

43. M a r g r e t h e K i r s t i n e J o r g e n s e n , H uu sm an d N i e l s M i k k e l s e n s Enke af Tved,

i *

(12)

44. A n e D o r t h e a C l a u s e n , H a n s J o r g e n N e l - l e m o s e s Enke af Tved,

45. Arrestanten R a s m u s C h r i s t i a n s e n a f H a a g e r u p , 4 6. Arrestantinden A l b e r t i n e B i r t h e K i r s t i n e H a n s d a t t e r , D i t l e f J e n s e n s Enke af Haagerup,

47. Arrestanten J o r g e n M a d s e n F l i n d t h o l m af Steenstrup,

48. Arrestantinden A n e C h r i s t i a n s b a t t e r, nysncevnte J o r g e n M a d s e n F l i n d t h o l m s Hustru,

4 9 . A n e M a r i e A n d e r s d a t t e r , formrvnte Arrestant R a s m u s C h r i s t i a n s e n s fraseparerede H u ­ stru, og

50. Arrestanten Gaardm and C h r i s t e n N i e l s e n K u d sk af Kirkebye.

Afsagt 2den Oktober 1855.

Jfolge allerhoieste Commissorier af 23de A p ril og 9de M a i d. A . ere esterncevnte Personer under ncrrvce- rende S a g actionerede sor de ved enhver iscer af de Tiltalte anforte Forbrydelser.

1 . Arrestanten M ölle r M o r t e n M i k k e l s e n af Thurse for Attentat paa Eftergisren af Landets Penge og for Brandstiftelse.

s. D e t er, hvad forstncrvnte Forbrpdelse angaaer, ved Arrestantens egen Tilstaaelse i Forbindelse med de ovrige under S a g e n erhvervede O plpSninger tilstrcrkkeli, gen godtgiort, at Arrestanten, som, ved at siaffe sig falste Penge, havde toenkt paa at söge erhvervet en for-

(13)

snsket Drivtscapital til dermed at drive sin M olle vaa T h u rse , herom takte til den senere afdode Arrestant, H u u sm an d J o r g e n J e s p e r s e n L i n d af Sk aaru p M a r k , og efterat denne havde erklirret sig villig t il, i Forening med Arrestanten, at söge at erholde falste Penge forfcerdigede, hvorom de d e r p a a i lcengere T id pleiede Underhandlinger, blev det, ester hvad Arrestanten har forklaret, astalt imellem dem, at L i n d skulde fvr fcelledS Bekostning söge at staffe Apparater tilveie til Fabrikatio­

nen af falske 5 R d lr . Se d le r, at disse Apparater skulde giemmes i den Arrestanten tilhsrende M olle, og at L i n d skulde forestaae Fabrikationen af de falske 5 R d lr. S e d ­ ler, men at Arrestanten deraf skulde have saamange, som

Han onskede, mod at betale L i n d noget for Hans Se d le r og nogle Procenter for L i n d s Uleilighed, og da A rre­

stanten en D a g var hos L i n d , som havde bestemt at reise til H am borg, for der at tilveiebringe Apparaterne til bemeldte falske 5 R d lr. Se d le rs Fabrikation, blev det der aftalt imellem dem, at de begge i Forening skulde reise til Hamborg i bette Oiemed den folgende D a g , den 22de M a rts f. A ., og betalte Arrestanten til L i n d , til Bestridelse af Omkostningerne ved Reisen 4 0 R d lr., hvorhos Han tidligere, da det var bleven astalt mellem dem, at Arrestanten, naar Han kom i Besiddelse af en ny 5 R d lr. Seddel, skulde levere L i n d denne, for at den Graveur, til hvem L i n d i Ham borg vilde henvende sig, for at erholde Pladen til den falske 5 R d lr. Seddel stukken, derefter künde forfcerdige P la d e n , havde afgivet til L i n d i bette Diemed en saadan ny god 5 R d lr.

Seddel. — Ester denne Aftale fulgte Arrestanten der­

paa med L i n d til H am b o rg, hvor L i n d opsogte en

(14)

G ra v e u r, til hvem Han henvendte sig om at erholde Pladen til de falste 5 R d lr. Sedler stukket; men A rre­

stanten, der fulgte med L i n d til Graveurens Bopcel og vidste, at Hensigten med L i n d s Besag hos denne v a r at bestille Apparaterne, var dog ikke selv inde hos G r a ­ veuren, men ventede uden for dennes Bopcel til L i n d kom tilbage. Efterat P la d e n , til hvis Stik n in g G r a ­ veuren erholdt a i L i n d den ommeldte af Arrestanten denne i dette Oiemed leverede 5 R d lr. Seddel, saaledes var bestilt, reiste Arrestanten med L i n d M a g e , og blev af L i n d opfordret til ligeledes at folge med til H a m ­ borg nogen T id derefter, da L i n d reiste dertil, for at hente den bestiltc Plade til de falste 5 R d lr. Sedler, men Arrestanten, som da ikke medfulgte, forklarer, at have afflaaet L i n d s O pfordring til at folge med, fordi Han frygtede for, at dette stulde vcekke O psigt; og har stadigen beneegtet Rigtigheden af den af L i n d og af Arrestanten N i e l s M a t h i e s e n vedblivende afgivne Forklaring om, at denne sidste, som da fulgte med L i n d , a f Arrestanten var kiobt til i dennes Ste d at ledsage L i n d paa sidstmeldte Reise, paa hvilken L i n d i H am ­ borg blev anholdt, da Han indfandt sig hos Graveuren for at hente Pladen.

I». D e t er fremdeles af.Arrestanten vedgaaet, at Han, der, som ommeldt, i lcrngere T id havde bestieestiget sig med Tanken om at forbedre sine Formuesomfteendig- heder ved at giore falste Penge, har opfordret en under en anden S a g domt P e rso n , Mekanikus H a n s A n - d r r a s e n , til at forfcerdige falst M y n t , og at have overvceret forstiellige Forsog, som denne i sit Vcerksted anstillede med at forfcerdige falste svenste Specier samt

(15)

danste Rigsdalere og Specier, og at have laant A n - d r e a s e n en ny god Rigsdaler, saavelsom en Specie og et 3 2 S k illin g s Stykke til derover at forfcerdige Formen til falste M ynter, hvoraf A n d r e a s e n senere udgav en falst R ig sd a le r, hvorimod Arrestanten ikke har erholdt nogen af de falste M ynter, som A n d r e a s e n alene stulde sorfoerdige til Forsog og som denne for stsrstedelen selv tilintetgiorde, idet Oiemedet med at forfcrrdige dem, efter hvad A n d r e a s e n har forklaret, normest var, at overbevise Arrestanten om, at Han künde fabrikere falste Penge og derved vedligeholde sin Credit hos Arre­

stanten.

e. Forsaavidt Arrestanten derneest tiltales for Brandstiftelse, er vet ligeledes ved Hans egen Tilstaaelse og vorige dermed stemmende O plysninger tilstroekkelig godtgiort, at Arrestanten, som snflede at Hans M o lle paa T h u rse , der var gammel og trcengte til Reparation og som var assureret for 5 0 0 0 R d lr ., stulde afbrcende, for at Han ved Hicelp a f Assurancesummen künde erholde en ny Molle opfort, har opfordret sin davcerende Tiene- stekarl, Arrestanten O l e F r a n d s e n til at afbrcende Mollen, og da denne, mod derfor at erholde Betaling, efter nogen Vcrgring viste sig villig til at efterkomme A r ­ restantens O p fo rd rin g , blev det mrrmere aftalt imellem dem, at F r a n d s e n , som blev lovet en Betaling efter dennes Sigende af 100 R d lr. og efter Arrestanten M i k - k e l f e n s af 5 0 R d lr . , for denne G ierning stulde satte J ld paa M ollen en D a g i Aaret 1851 da Arrestanten stulde til S v endborg og det blceste meget stärkt, men Binden dog var saaledes, at Jld e n ikke letteligen künde angribe det i nogen Afftand fra den ubeboede M o lle

(16)

liggende beboede V a a n in g S h u u s , og esterat de forud havde bragt nogle uas surerede Redflaber dort fra M o l ­ len og Arrestanten selv, forinden Han forlod sit Hiem, havde lagt nogle Hovlspaaner tilrette under Taget, for at den künde giores J l d , samt ligeledes henlagt nogle Pinde ved Persen, for at F r a n d s e n ved at stille disse ind under Persen, atter künde bringe M ollen i G a n g , om den flulde standse, og derhos havde p a a l a g t F r a n d ­ s e n at kile Tappen stcerkt, for at M ollen ved den starke Friktion künde antcende sig selv eller det i al Fald künde foregives, at den ved Selvantandelse var kommen i B r a n d , begav Arrestanten sig til Sve n d b o rg , og kort ester at Arrestanten saaledes var «freist, tandte F r a n d ­ s e n , saaledes som aftalt, J ld i de ommeldte under T a ­ get henlagte Hovlspaaner, hvorfra Zlden da greb fat i Taget, og stiondt J ld e n ved en anden paa M ollen v a ­ rende K a r ls H ia lp for endeel blev dampet, sik F r a n d ­ sen dog Jld en atter til at gribe om sig , deels ved at rive ud i Taget, hvor J ld e n ikke var aldeles flukket, deels ved at satte M ollen, som af den anden K a r l var stand­

set, i G a n g igien ved at indstikke de ommeldte Pinde under Persen, saa at M ollen i kort T id og inden at der künde komme tilstrakkelig H ia lp , aldeles nedbrandte, og dette inden Arrestanten, som kort ester sin Ankomst til Svendborg derfra bemarkede J ld e n , kom tilbage. — A f den S u m Arrestanten havde lovet F r a n d s e n for at af- brande M o lle n , har Arrestanten senere betalt kenne 17 R d l r . , og har Arrestanten modtaget Assurancesummen ndbetalt, ester Fradrag af B a rd ie n af R u d e r « , med ialt 4 9 9 5 R d lr. af Landbygningernes Brandforsikkrings-

(17)

fand, for hvilken Sum der under ncrrvcerende Sa g er nedlagt Paastand om Erstatning.

F o r de Arrestanten, M ö lle r M o r t e n M i k k e l s e n , der er langt oder criminel Lavalder og ilke tidligere sindes M a l t eller straffet, saaledes overfsrte Forbrydelser vil Han vcere ^ ansee ester Forordningen af U t e A p ril 1840, §§ 71 og 2 1 confr. §§ 7 0 og 7 7 samt § 80, og ester Forordningen af 26de M a r t s 1 8 4 1 , §§ 9 og 5, cft. § 4, samt forstncevnte Forordnings § 78, og finde­

Stra ffe n , ester samtlige S a g e n - Omstoendigheder, p as­

sende at maatte bestemmes til 14 A a r s Tugthuusarbeide, hvorhos Arrestanten i Erstatning til LandbygningerneS Brandforsikkringsfond vil blive pligtig at udrede 4 9 9 5 R d lr. R igsm y n t i» s o liä a w med esterncrvnte Arrestant O l e F r a n d s e n .

L . Arrestanten N i e l s M a t h i e s e n af Stryn oe, som tiltales for Attentat paa Eftergioren af Landet- Penge eller Deelagtighed i denne Forbrydelse samt for Tyveri, er ved egen Tilstaaelse, saaledes som ovenfor er refereret, overfort, at have, ester O pfordring af A rre­

stanten M i k k e l s e n og mod af denne at erholde e tLaan a f 50 R d lr., samt ligeledes ester O pfordring af den tid­

ligere noevnte L i n d , ledsaget denne til Ham borg for at v«re L i n d behicrlpelig med at erholde og hiembringe den af L i n d bestiltc Plade til falske 5 R d lr. S e d le r, hvilke Han og Tiltalte, Arrestanten M i k k e l s e n , som ovenfor ommeldt, havde befluttet at söge forfcerdigede, hvorom Arrestanten af L i n d og M i k k e l s e n underrettedes, og sulgte Arrestanten med L i n d til Ham borg henad til det S t e d , hvor Graveuren, hos hvem Pladen var bestilt.

(18)

boeve, men da L i n d der blev anholdt, og den a f L i n d og M i k k e l s e n tilsigtede Forbrydelse derved blev stand­

set, reiste Arrestanten tilbage og underrettedeM ikkelsen om, hvorledes det var gaaet L i n d .

Ligeledes er Arrestanten N i e l s M a t h i e s e n ved egen Tilstaaelse og ovrige under S a ß e n tilveiebragte O p lysninger tilstrcekkeligen overfort, at have, efter fore- gaaende Aftale med titncevnte J o r g e n J e s p e r s e n L i n d , deeltaget med denne i et Tyveri paa Juliegaard, saaledes, at Arrestanten overeensstemmende med den forud stete Aftale og til den bestemte T id om Form id- dagen den 8de J u n i 1 8 5 3 indfandt sig tilligemed L i n d ved Gaarden, hvor L i n d , efter Aftale med Arrestanten, gik bag om Huset og giennem et Vindue, hvilket Han vil have fandet aabnet, steeg ind i et Kammer og af en der staaende Dragkiste, hvori Skufferne efter den Bestiaalnes Forklaring bleve opdirkede, men efter L i n d s Forklaring vare ulaasede, udtog en Deel Penge, som Bestiaalne opgiver at have udgiort 1 0 0 R d lr. i Sedler og 10 R d lr.

i S o lv , medens L i n d har forcgivet, at de ikkun udgiorde 1 0 R d lr. i Sed ler og 5 2 R d lr. i S s l v , og gik Arre­

stanten imidlertid, for at give L i n d T id og R o til Ud- forelsen af Tyveriet, ind i Gaarden til den ene der til- stedevoerende Huusholderste og bad om J ld til sin Pibe, og opholdt denne med S n a k idet Han friede til hende;

men da hun efter etOieblik at have vcerct udc af S tuen, strax kom ind igien til Arrestanten og fortalte denne, at der var Nogen oppe i det ommeldte Kam m er, styndte Arrestanten, som begreb, at dette maatte vcere L i n d , sig bort uden strax at trceffe L i n d , af hvem Han imid­

lertid kort efter underrettedes o m , hvorledes det var

(19)

gaaet denne med Tyveriet og erholdt af det derved Stia a ln e et Pengebelob, som, ester hvad Arrestanten har forklaret, mindst har udgiort 3 0 R d l r . , uden at Han nsiere har kunnet opgive Sum m en.

Bestiaalne N a s m u s L a r s e n , som endvidere har forklaret ved bemeldte Tyveri at have mistet nogle D u ge og Servietter, hvad dog ikke ncermere har kunnet consta- teres, har paastaaet sig Erstatning tilkiendt med 6 2 R d lr.

for det Ham Ftastiaalne, mod hvilken Paastand Arre­

stanten In te t har hast at erindre.

F o r de Arrestanten, der er 2 5 A a r gl. og ikke tir- ligere findes tiltalt eller straffet, saaledes overforte For- brydelser, vil Han vcrre at ansee ester Forordningen U t e A p ril 1810, §§ 8 0 og 71, sammenholdt med § 70, samt

§ 12 Iste M em brum , cfr, § 7 8 , og findes Straffen at künde bestemmes til 3 A a r s Forbedringshuusarbeide;

hvorhos Arrestanten i Erstatning til forncevnte Gaardeier R a s m u s L a r s e n vil have at udrede 6 2 R d lr.

3 . Arrestanten O l e F r a n d s e n af Brcendeftov, der er 26 A a r gammel og ei tidligere findes tiltalt eller straffet og som under ncervoerende S a g M a le s for B r a n d ­ stiftelse, er lovligen overfort, at have saaledes som oven- for under N r. 1 e, er refcreret og paa den der beskrevne M a a d e , samt ester Overtalelse af forncevnte Arrestant M i k k e l s e n og imod Lovte af denne om en Pengesum paasat d e n J ld , hvorved M i k k e l s e n s Mol l e paa Thuroe i Aaret 185 l afbrcrndte; for hvilken Forbrydelse A rre­

stanten vil vcrre at ansee ester Forordningen af 26de M a r t s 1811, §§ 1 0 og 5, cfr. § 4, og findes Straffen ester samtlige Omstcendigheder passende at knnde bestemmes

(20)

til 8 A a r s Tugthuusarbeide, hvorhos Han i» solirluii»

mev fornoevnte Arrestant M i k k e l s e n vil have at udrede den paastaaede Bründfladeserstatning med 4985 R d lr.

Rigsm ynt.

L . Arrestanten P e d e r E r i k s e n af Skovsboe to­

tales under ncervcerende S a g for Brandstiftelse, A s s u » rancesvig, Meened og Tyveri, og er Arrestanten ved egen Tilstaaelse og ovrige dermed stemmende O plysninger til- strcrkkeligen overfort disse Forbrydelser.

s. D e t er i saa Henseende af Arrestanten forklaret, at Han i Aaret 1 8 4 7 , da Hans H u u s paa Hundtofte M a rk var troengende til Reparation og Han onskede at faae dette flyttet hen et andetSted, men manglede Evne til at bestride de dermed forbundne Bekostninger, fattede den B eflutning, at afbroende dette for at komme i B e- siddelse af Assurancesummen, 59 0 R d lr ., som rigeligen udgiorde Husets Vcrrdi. — Arrestanten talte da herom til sin Kone, Arrestantinden M a r e n G o t f r e d s d a t t e r , som Han overtalte til at tage Deel i Beslutningens U d- fsrelse og som den blev enig med Arrestanten, esterat deres Forscct yderligere var bestyrket ved Sam taler med Arrestantens Svigerforcrldre, Tiltalte G o t f r e d L a r s e n og dennes senere afdode Hustrue, hvilken sidste, efter hvad Arrestanten har forklaret, scrrligen var virksom i at tilstynde Arrestanten og Hans Hustrue til Udfsrelsen af Forbrydelsen. — Efterat Arrestanten derncrst efter Aftale med Tiltalte G o t f r e d L a r s e n af sit assurerede J n d - l»oe havde bortfsrt til denne, for af denne at stjules, sine og Hustrues Gangklcrder, sin Pibe og sit Lommeuhr og en Haarkicede, vnrderede til 31 R d lr. 8 ß . , og Han

(21)

havde faaet sine Kreaturer paa Groes og Soedekornet var forbrugt, bestemte Han sig til at udfore G ierningen overeensstemmende med den forud giorte Astale med sin H ustrue, og efterat de Natten til den 7de M a i 184 7 forst vare gaaede tilsengs og havde sovet noget, stode de bemeldte N at Begge o p , og Arrestanten, som forud samme Aftcn havde lagt nogle Hovlspaaner deels oven paa et i Sovekammeret staaende Kloedestab, der naaede tcrtvp til Lostet, deels lagt Hovlspaaner ovenpaa Lostet ovenover det Ste d i Sovekammeret, hvor Klcrbeskabet stod, tog da nogle Friktionssvovlstikker, som Han, da Han i G ierningens Oieblik manglede M o d til selv at udfore den, rakte Arrestantinden, M a r e n G o t f r e d s d a t t e r , som afstrog dem og antcrndte Hovlspaanerne ovenpaa Kloedestabet, fra hvilket J ld e n angreb Lostet og efter nogen T id s Forlob giennembroendte dette og antcendse Hovlspaanerne paa Lostet og derved hurtigt udbredte sig videre, saa at Huset aldeles nedbrcendte. — S t r a x da Hovlspaanerne paa Kloedestabet vare antoendte, gik A rre­

stanten og Hustrue begge igien tilsengs, i den Hensigt at kunne med Rolighed beedige, at de laae i Sengen, da Zlden udbrod; men da Jld e n angreb Lostet, sprang de atter op og voekkede deres i et Aslukke toet ved S o v e ­ kammeret liggende Tjenestepige, og ssrgede for at denne og deres 2 B orn , hvoraf det ene laae hos dem, det an- det hos P ige n , bleve reddede og toge fra Huset alene med dem e:i Overdyne.

b. Nagtet Arrestanten saaledes af Hans i det K o n - gelig octroyerede Brandassuraneecompagni for B a re r og Effecter for en S u m af 7 5 0 R d lr. assurerede Jndboe havde bortfort, deels for og deels under B randen sine

(22)

hos G o t f r e d L a r s e n henforte Gienstande, bekroeftede Arrestanten dog inden S u n d s Gudm e Herreders Ret den 30te September 1847 med sin corporlige E d R ig - tigheden af en af Ham udstoedt Declaration, hvorved Han rrkloerede, at der In te t videre af Jndboet var reddet end hvad der var foreviist Brandtaxationsmoendene, og hvoriblandt ikke fandtes de af Arrestanten hos G o t f r e d L a r s e n hengiemte Gienstande eller bemeldte D y n e og ifolge hvilken E d , der saaledeS som foran viist og efter hvad Arrestanten har erkiendt, Ham vttterligt var falfl, har erholdt Assurancesummen for Huset efter Fradrag af Boerdien for Rudera udbetalt med 3 S 0 R d l r . , og A s ­ surancesummen for Jndboe udbetalt med 4 4 0 R d lr.

73 ß.

c. Arrestanten er derhos ligeledes overfsrt, at have Natten til den 16de J u l i 18 5 L i Forening med Arre- s t ä n t e n R a s m u s H a n s e n P a v e og efter H ansH ustrue Arrestantinden M a r e n G o t s r e d s d a t t e r s A n viisn in g begaaet et Tyveri hos H uusm and P e d e r L a r s e n i Fistup, i hvilken Henseende det er oplyst, at, da P a v e en A s ­ ten var i Besag hos Arrestanten og spurgte Arrestanten, om denne ikke vidste noget Ste d, hvor der var Penge at stioele og Arrestantens Hustrue öftere havde talt til Arre­

stanten om , at P e d e r L a r s e n var i Besiddelse af Penge og at det var let at faae fat paa disse, under«

rettede Arrestanten herom P a v e , og de giorde da A f- tale om samme, N a t at stioele d isse , i hvilket Oienred Arrestantinden,' M a r e n G o t f r e d s d a t t e r , som var noie bekiendt med P e d e r L a r s e n S Huusleilighed, om- stcendeligt beskrev dem hvor Pengene laae, og meddeelte dem at P e d e r L a r s e n , der havde Arbeide i Sve nd -

(23)

borg, om Natten var fravcerende og at Hans Kone var alene hiemme, samt hvilken Forbindelse der i Huset var mellem det Kammer, hvor Konen laae og den Storstue, hvor Kisten, i hvis Lceddike Pengene opbevaredes, hen- stod, hvorhos hun, da R a s m u s P a v e og Arrestanten bleve enige om, at Tyveriet stulde udfores ved at R a s ­ m u s P a v e udvendig fra opbrod Vinduet til Storstuen og steeg ind af dette, tillige beflrev dem hvormange B in - duer der var i S tu e n og hvor de vendte ud. Ester den saaledes trufne Astale og modtagne A n v iisn in g begave Arrestanten og P a v e dem seent paa Aftenen ester Se n ge - tid hen til P e d e r L a r s e n s H u u s og ind i dennes H ave, hvorfra P a v e udvendig fra indflog en Rü de og aabnede Vinduet ind til Storstuen, steeg ind ad dette, og aabnede indvendig fra D oren, der fra Storstuen forer ud til Forstuen, hvis U dgangsdor til H även ei var lu l­

let, og gtl da Arrestanten giennem Forstuen og D oren til Storstuen ind i denne efterat Doren til det Kammer, hvor P e d e r L a r s e n s Kone laae tilsengs var a f P a v e M u n d e t , saa at den ikke künde a a b n e s, og hialp da P a v e med at bringe tvende i Storstuen staaende Kister ud i Haben, hvor de opbrode Kisterne og udtoge en Deel T o i og i Penge ester Bestiaalnes Forklaring 1 53 R d lr.

2 M l . 4 ß., som de deelte saaledes, at Arrestanten er- holdt circa 6 0 R d lr. i Penge og en Deel T o i , som Han en kort T 'd fliulte, men derpaa bragte hjem til sin Hustrue.

Bestiaalne, der med Arrestantens Samtykke har op- givrt det Ham frastiaalne T o is Vcerdi til 3 0 R d lr. 8 0 ß. har frafaldet Paastand paa Erstatning for alt det Ham frastiaalne, efterat Han har erholdt udleveret et

(24)

Ham frastiaalet Stykke Vadm el, omsyet a f M a r e n G o t , f r e d s d a t t e r til en Underklokke, og en B orddug, vur, deret til 5 M k . , hvoraf Arrestantens Hustrue ligeledes blev funden i Bestddelse.

6. Ligeledes har Arrestanten vedgaaet at have en Asten i Esteraaret 1 8 5 3 fra Gaardm and N i e l s R a s - m u s s e n s M a rk ved Kogtved, i Forening med Tiltalte Arrestanten P e d e r A n d e r s e n og ester forudgaaet A f- tale herom med sin H ustrue, titn«vnte Arrestantinde M a r e n G o t f r e d s d a t t e r , stiaalet et til 4 R d lr. vur, deret, voxent Lam eller Faar, og

«. samme Asten ligeledes i Forening med bemeldte A n d e r s e n s at have stiaalet fra Gaardm and i Kogtved R a s m u s H a n s e n s eller F r e d e r i c h s e n s M a rk et F a a r med L a m , vurderede til 4 R d lr., og bragte de de saaledes stiaalne F a a r og Lam hiem til Arrestantens B o - pcel, hvor Arrestantinden M a r e n G o t f r e d s d a t t e r flagtede saavel det fsrst stiaalne F a a r eller Lam som det sidst ommeldte F a a r med Lam , og blev Kiodet deelt saa­

ledes, at P . A n d e r s e n i det hele erholdt Kiodet af et F a a r og Arrestanten og dennes Hustrue beholdt det ovrige.

s. Fremdeles har Arrestanten i Forening med T il­

talte Arrestanten H a n s R a s m u s s e n S o d i n g e for flere A a r siden fra en M a rk ved Kogtved stiaalet 2 Faar, tilhorende Gaardm and R a s m u s K n u d s e n i Kogtved og vurderede til 8 R d lr., og

x . fra en M a rk ved Rodstebslle stiaalet et Faar, vurderet til 3 R d lr. og tilhorende Gaardm and H a u s T j e n e r sammesteds, og hvilke 2 F a a r og Lam bleve

(25)

17

bragte til Arrestantens P . E r i c h s e n s Bopcel, hvor de bleve flagtede og hvor Kiodet blev deelt.

K. Eudvidere har Arrestanten P . E r i c h s e n i Forening med fornoevnte Arrestant P . A n d e r s e n , fra en uaflaaset S ta ld i JustitSraad T h e j l l s G a a rd , hvor P i A n d e r s e n tiente, stiaalet 8 ZEnder, vurderede til 4 Rdlr. og tilhorende Kisbm and C . I . K r o y e r i Sve n d b o rg, hvilke ZEnder bleve bragte til Arrestanten E r i c h s e n s Bvpoel, hvor de bleve flagtede og hvornogl«

as dem bleve spiste af Arrestanterne i Foren in g, me»

denS Arrestanten E r i c h s e n alene beholdt de vorige.

i Frrmdeles er Arrestanten P e d e r E r i c h s e n overfort, at have i Forening med nysmeldte Arrestant P e d e r A n d e r s e n en Asten i December M aaned 1 8 5 3 sta en uastaaset Loe i Slagtermester E r i c h s e n s G aard i Svendborg, hvor begge Arrestanterne da gik i Dagleie, stiaalet 4tz. Skieppe R ü g , vurderet til 5 R d l. 6 0 ß., hvoraf P e d e r A n d e r s e n erholdt 4 Skieppe og Arre­

stanten P . E r i c h s e n det vorige, hvilket de, da de om Astenrn gik hiem, toge med sig.

I-. Ligeledes har Arrestanten P e d e r E r i c h s e n vedgaaet, i Forening med Tiltalte Tienestedreng J o r ­ g e n J e n s e n , at have en Asten imellem K l. 1 0 og 11 i Vinteren 1853— 5 4 fra en Loe i Gaardm and R a S ­ m u s S t r ö p e r s da ubeboede G aard stiaalet omtrent 4 Skiepper R ü g , vurderet til 4 R d lr. 7 2 ß . , hvortil de staffede dem A b ga n g , ved at Arrestanten, ved Hioelp af et Stykke B lik , som blev indstukken mellem D ören og Dorkarmen paa Laden, aftog den indvendigt paa D eren anbragte K r o g , hvormed D o r r n var lukket, og saaledes aabnede Deren og efterat voere kommen ind i Laden

(26)

derfra giennem et saakaldet Rankehul vaa Voeggen, gik ind i L o e n , hvor Rügen laae og hvor de' med denne fyldte 2de af Arrestanten P . E r i c h s e n medbragte Poser, som de derefter kastede ud af Vinduet paa Loen til Bagsiden af G aarden, hvorpaa Arrestanten og Tiltalte, ester paany at have lukket Deren, gik op paa Lostet oder Loe n , og derfra giennem en aaben S ly d e ud i Porten, hvorfra de gik hen og hentede den stiaalne R ü g , som blev bragt til Arrestanten- H iem , hvor hen af Ham og Hans Hustrue blev forbrugt. — A f Arrestantens Hustrue, Arrestantinden M a r e n G o t f r e d S d a t t e r , som blev underrettet om Tyveriet, efteral dette var begaaet, erholdt Tiltalte J o r g e n J e n s e n senere 2 4 ß. eller i al Fald nogle Fodevarer for Hans Medhielp ved dette Tyveri.

l. Endvidere er Arrestanten P e d e r E r i c h s e n overfort, at have fra Huggehuset paa Lille Brcendesiovs- gaard hvor Han da tiente, stiaalet i Forentng med Hans KöneS Fader, Tiltalte G o t f r e d L a r s e n , en Spade, en Hakke, en Jernstang, et Naverboer og en Halvtonde, hvilke Gienstande vare Arrestanten af Eieren, senere af- dode P a u l i , overladte til Benyttelse som Avlskarl der paa G aarden, samt endeligen et Strygejern, der opbe- varedes paa et Kam m er, hvortil Arrestanten havde A b ­ gang. — D e saaledes stiaalne Gienstande, hvoraf H a l­

len er vurderet til 2 R d l. , Jernstangen til 1 R r lr . 3 M k . , Spade n til 1 R d lr. 2 M k . , Tonden til 3 M k ., Naverboret til 1 R d l. og Strygejernet til 2 R d l., bleve bragte til G o t f r e d L a r s e n s Bopcel, hvor Strygejer­

net blev, medenS det ovrige senere medtoges af Arre­

stanten til Hans Hiem.

(27)

o». Fremdeles er det oplpst, at Arrestanten P . E r i c h s e n for flere A a r siden en Asten, esterat Hans Forcrldre vare gaaede tilsengS, h a r , ved at satte en S tig e til Gavlen af deres H u u s , og derester krobet ind paa Lostet, oder dette igiennem en i G avlen anbragt aabentstaaende Lein, siaffet sig Abgang til Lostet, hvorfta en Lem forte til Forstuen, og derfra D oren atter forte til den beboede Deel af Huset, og paa Lostet stiaalet en Hans Fader, Gaardm and E r i c h N i e l s e n tilhorende S a k med 4 a 5 P d . Fjeder, vurderet til 3 R d lr., hvilken S a k Fie­

der Arrestanten bragte hen til Tiltalte G o t f r e d L a r - s e n , hvem Arrestanten underrettede o m , at de vare stiaalne og som derester giemte dem, indtil Arrestanten og Hans Hustrue, hvem Arrestanten ligeledes giorde be- kirndt med at de vare stiaalne og paa hvad M aad e T p -

»eriet var forovet, havde B ry llu p , og da modtoge de saaledes stiaalne Fjeder til Afbenyttelse.

F o r de saaledes Arrestanten P e d e r E ' r i c h s e n

«verforte Forbrydelser vil denne, der er 3 2 g l., og med Andtagelse af, at Han under en S a g , under hvilken Han tiltaltes for ulovlig Skovhngst, har erlagt en M ulct, ikke tidligere findes tiltalt eller straffet, vare at ansee efter Forordningen af 26de M a r t s 1 8 4 1 , § 5 , cfr. § 4, og efter Forordningen, 15de A p ril 1 8 4 0 §§ 8 og 1 samt efter Forordningen, U te A p ril 1 8 4 0 § 1 2 , andet og forste M em brum , 6, andet M em brum og 1 sammenholdt med § 7 8 , og vil Straffen blive at bestemme til Tugt- huusarbeide paa Livstid.

Arrestanten vil derhos have at udrede i Erstatning til det almindelige Brandforstkkringsfond for Landbyg-

(28)

ningerne 3 9 0 R d lr. og til det Kongelige octroyerede Brandassuraneecompagni for D a re r og Effecter, 4 4 0 R d l. 7 3 ß.

S Arrestantinden M a r e n G o t f r e d s d a t t e r , fidstmeldte Arrestant P e d e r E r i c h s e n s H ustrue, til- tales for Brandstiftelse, A ssuran cesvig, Tyveri og Hcrleri.

DiSse, Tiltalte ved egen Tilstaaelse og ovrige der- med stemmende O p lysn in g e r overforte Forbrydelser, ere foran refererede ved Behandlingen af de af hendes M a n d Arrestanten P e d e r E r i c h s e n begaaede Forbry, delser u n d r r N r . 4 s , b, e, ä, e, Ir og m , og foruden disse Forbrydelser er Arrestantinden overfort, at have i Forening med Tiltalte A n e M a r g r e t h e N i e l s d a t - t e r , H uuSm and i Ellerup, H a n s M o r t e n s e n s Hu-- strue, fra Lille Br«ndeffovsgaard, hvor de begge tiente nysmeldte senere afdsde P a u l i , stiaalet fta nogle Voe- relser, hvortil de begge havde Abgang, nogle til 9 M k.

vurderede Lagener og Servietter.

F o r de saaledes ommeldte Arrestantinden overforte Forbrydelser, vil h u n, der er 3 2 A a r gammel og ikke tidligere findes M a l t eller straffet, vcere at ansee efter Forordningen 26de M a r t s 1841 § 5 cfr. § 4 og U te A p ril 1840, § 21, sammenholdt med § 1 2 andet M em - brum og 8 6 , andet Mem brum samt 88 5 3 , 1 og 22, samt 8 78, og vil Straffen vcere at bestemme til 1 4 A a r s Tugthuusarbeide.

Arrestantinden vil derhos- io soliclum- med hen­

des M a n d , Tiltalte Arrestanten P e t re r E r i c h s e n ,

(29)

21

have at udrede de foran under N r . '4 ncevnteErstat- ningssummer.

K . Arrestanten, Tsmmermand A n d e r s J e n s e n a f O u re , som M a le s for Brandstiftelse, Eftergioren a f Köngens M y n t , Forfalstning af et Dokum ent, Tyveri og Bedrageri, er, ved egen Tilstaaelse og svrige dermed stemmende O p ly sn in g e r, under ncervcerende S a g oder­

fort folgende Forbrydelser:

s. Arrestanten, som eiede et H u u s i O u re paa 16 Zag, der var i en saa daarlig T ilstand, at det trcrngte til Om bygning eller betydelig Reparation og som for 13 Zag var assureret for 7 5 0 R d lr. i det almindelige B ra n d - forsikkringsfond for Landbygninger, befluttede i Efteraaret 1848 ved at afbroende Huset og ved saaledes at tilvende stg Assurancesummen, at erholde M id le r til at faae et nyt og bedre H u u s ; og da Han havde lagt M a rke til, at der i Hans Bagerovn var en Revne i den Deel af .famme, der var ovenpaa Lostet, besternte Han sig til at benytte denne Omstcendigbed som M id d e l til at udfore Forbrydelsen, i hvilket Oiemed Han forstorrede Revnen og samlede stg en Deel Foder, som Han, kort forinden Han vidste at der ftulde bages, lagde over Revnen, saa at det, naar O vnen ophededes til B a g n in g , nodvendigen maatte antarndes.

D e n 19de Oktober 1848 om M orgenen blev der derpaa giort J ld i O vnen til B a g n in g , og giennem den ommeldte Revne i O vnen antcrndtes da det derover lagte Foder, hvorfra Jld e n udbredte stg videre til Huset, som aldeleS nedbrcendte.

I Huset laae en gammel AftoegtSkone, som Arre-

(30)

stauten strax da Ild e n greb om sig, sorgede for at redde, ligesom Han og deeltog i at redde af sit Jndboe, der ialt var assureret i det ostfyenste Brandassuranceselstad for 4 3 4 R d lr. 16 ß . , men var meget mere voerd, og hvoraf Han i Brandstadeserstatning har erholdt udbe- talt 1 90 R d lr. 6 4 ß. F o r Bygningen erholdt Arre­

stanten udbetalt i Erstatning for Brandstaden 719 R d lr.

d. I Foraaret 1853, da Arrestanten i sit Arbeide havde erholdt en norst Snedkersvend, den her under S a ­ gen tilt a lte A rre st a n t Io h n N i e l s e n A r n e m u n d eller A r n e m o , som forstod at stioere Former, blev Arrestau- ten med denne enig om , at de i Forening vilde forfoer- dige falste Specier, i hvilket Oiemed de forfoerdigede en Troeform i 2 Stykker, som de samlede og hvort de heldte B l y , og imellem disse Blystykker blev derpaa indsat en danfl Specie, hvis Proeg, ved at strue Blystykkerne sam- men i en Ambolt, afproegedes i disse, og 'i den saaledes tilveiebragte Blyform stobte de derpaa 6 falste Specier^

af hvilke Arrestanten A r n e m o til H o k e r B e r i n g H a n ­ sen i O u re udgav een; men da det den noeste M orgen opdagedes, at denne var falst, blev A r n e m o anholdt og de ovrige 5 falste Specier fundne og Arrestanterne, som havde aftalt, at de vilde dele Fortienesten ved Ud- givelsen af de falste M yn te r, erholdt saaledes ikke flere

«dgivne; ligesom det eiheller er oplyst, at de havde for- foerdiget flere end de ommeldte saaledes tilveiebragte 6 Stykker falste Specier.

e. Arrestanten, som i Aaret 1853 havde til S o g - neforstanderstabets Erklcering indgivet en til Jn d e n rig s- ministeriet stilet Ansogning om Bevilling til at dn've

(31)

Snedkerhaandvcerk, og som af Formanden for Sogne»

forstanderstabet var bleven «nderrettet om, at Sognefor- standerflabetS Erklcrring ikke var anbefalende, idet samme indeholdt, at bemeldte Ansogning »kan Sogneforstander- stabet ikke anbefale, da en dygtigere Snedkersvend har ansogt om Bevilling til at drive Snedkerprofessionen i O ure S o g n , men dette er blevet afslaaet", befluttede Arrestanten, som havde modtaget denne Ansogning ind- lagt i en forseglet Convolut for at bringe den paa Post- huset, at forandre Erklceringen, i hvilket Oiemed Han, da Han gik til Svendborg, havde forsynet sig med Bleek og Pen og paa Veien hertil forsogte Han d a , uden at bryde Seglet, at udtreekke Ansogningen af Convolutten, hvorved imidlertid Seglet gik itn og Han udtog da A n ­ sogningen og forandrede i Erklceringen O rdet „ikke" til

»gvdt", tilfoiede efter O rdet „anbefale", Ordet „m en", og hvad Han dog ikke bestemt har villet m inder, imellem Ordene „en" og „dygtigere", O rdet „ A n d e n ", i den Hensigt at Erkleeringen derved stulde have Udseende af at veere til Hans Fordeel, hvorefter Han atter indlagde Ansogningen i Convolutten, smeltede Segllakket ved Hioelp af en antcendt Svovlstik, trykkede Seglet til med Fingeren og afleverede Ansogningen saaledes paa Posthuset.

ll. Arrestanten, soln arbeidede for Icrgermester S e h e s t e d paa B ro h o lm , og af denne til Reparation havde modtaget et gammeldags S k a b , vurderet til 10 Rdlr., har derhos vcdgaaet, at have benyttet dette Sk a b til deraf at forfcerdige 2 Commoder, som Han har folgt, ligesom Han og har vedgaaet, at Han af det Tommer, Han paa Broholm til Forarbeidelse havde modtaget, og

(32)

hvoraf Han havde Tilladelse til at beholde Affaldet, har tilvendt sig et eller andet starre Stykke, som ikke künde henregnes til Affald og som Han ikke havde Ret til at beholde.

Joegermester S e h e s t e d har imidlertid frafaldet Paastand paa Erstatning.

F o r de a f Arrestanten, Tommermand A n d r e a s J e n s e n a f O u re saaledes overfsrte Forbrydelser, har Han, som er 4 5 A a r gl., og M e finde- tidligere at have vsre t straffet, incurreret Strafansvar efter Forvrdningen 26de M a r t s 1841 § 5 , cfr. § 4 og efter Forordningm U t e A p ril 1 8 4 0 §§ 70, 64, 6 2 , andet M em brum , og 4 3 sammenholdt med § 7 8 , og findes Straffen, efter samtlige Om standigheder, passende at künde bestemmes til 14 A a r s Tugthuusarbeide, hvorhos Han i Erstatning, efter den derom nedlagte Paastand, vil have at udrrde til det almindelige Brandforsikkringsfond for Landbyg- ninger, 7 19 R d l r . , til det ostfyenste Brattdassurancesel- ffab 1 90 R d lr. 6 4 ß., samt in « o liilu w med Tiltalte Arrestanten A r n e m o til Hsker B e r i n g H a n s e n i O ure 2 R d lr.

V . Arrestant J o h n N i e l s e n A r n e m u n d eller A r n e m o , der er circa 49 A a r g l. , og som under ncervoerende S a g tiltales for Eftergioren af Köngens M y n t dg Udgivelse af falfl M y n t , er saaledes som n y s refereret, under N r. 6 b, ved egen Tilstaaelse og ovrige under S a g e n erhvervede O plysninger tilstrcekkeligen over­

fort disse Forbrydelser.

Arrestanten ^ der herfor tidligere har vcered tiltalt, men ved den Kongelige L a n d s - O v e r - samt H of- og

(33)

Stadsretsdom af 24de M a i 1 8 5 3 , blev frifunden for ActorS videre Tiltale, vil nu, efter den ved allerhoieste Rescript af 4de J u l i d. A . , Commissionen givne B e - myndigelse tll, uanseet hiin D o m , paany under noervce- rende S a g at tage disse Forbrydelser under Paakien- delse, voere at domme, og Straffen, i Henhold til Kor- ordningen U te A p ril 1 8 4 0 § 7 0 , viere at bestemme til 6 A a rs Tugthuusarbeide, hvorhos Han i Erstatning til f o rn K v n t e H o k e rB e rin g H a n s e n i O ure , in o o li^ u m med Tiltalte, Arrestanten Tommermand A n d r e a s J e n- sen, vil have at udrede 2 R d lr.

S a a vil og Arrestanten, i Henhold til Placat Idde A p r il 1805, efter udstaaet S t r a f, voere at transportere ud af Landet ved Politiets Foranstaltning.

8 .

ArrestantenUngkarl R a s m u s H a n s e n P a v e af Tved, der tiltales for Tyveri, er, ved egen Tilstaaelse, der er bestyrket ved de ovrige under ncerva'rende S a g tilveiebragte O p ly sn in g e r, tilstreekkeligen overfort, at have giort sig styldig i folgende Forbrydelser:

». K ort efter N ytaar 1 8 5 2 , da Arrestanten var hiemme hos sin M o d e r , den under noervcerende S a g M a lt e Arrestantinde M e t t e K i r s t i n e H a n s d a t t e r , og Tiltalte, Tugthuusfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g e , der var i Besog, og fortalte, at Han vidste, at B o e ls- mand P e d e r J o r g e n s e n af Tvede M ark, hvis H u u S- leilighed T h o s i n g kiendte, havde 3 0 R d lr. liggende, blev det mellem Arrestanten og T h o s i n g i nysnavnte Arrestantindes Overvcerelse aftalt, at de vilde söge at bemoegtige sig disse Penge, i hvilket Oiemed Arrestanten og T h o s i n g samme N a t efter Sengetid begave dem

(34)

hen til P e d e r J o r g e n s e n S Boelssted, hvor J e n s T h » s i n g brod et H u l paa Boeggen ind til Bryggerhu- set, derigiennem stak sin H aand ind og aftog den ind- vrndigen paa Bryggerhuusdoren anbragte Klinke, og gik derpaa, medens Arrestanten stgd udenfor, giennem den saaledes aabne D e r ind i Bryggerhuset, der ved uaf- laasede D o re stod i Forbindelse med den af Bestiaalne beboede H uuSleilighed, og hvor Han tog 2 Krukker med Fedt og circa 3 Lpd. Flest og noget T a lg, vurderet ialt til S R d lr. 2 M k . , med hvilket Han kom ud til A rre­

stanten, som hialp Ham med at bcere det hiem til A rre­

stantinden, hvor det deeltes mellem denne og J e n s T h o s i n g .

b. Natten til den 6te J a n u a r s. A . efter Sengetid, deeltog Arrestanten med nysncevnte Tiltalte, Tugthuusfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g e , efter dertil af Tiltalte, Arrestanten S la g te r N i e l s A n d e r s e n givet A n v iis- ning i et Jndbrud i G aardm and R a s m u s R a s m ü s ­ se n s G aard i Svin d in ge , hvor J e n s T h s s i n g forst forsogte paa at brcrkke H u l paa Stuehuusvoeggen ind til Storstuen ; men da dette ikke lykkedes, begave de dem hen til et til Broende benyttet og til Stuehuuslcengden stodende Sidehu us, hvis D o r ud tilH a ve n J e n s T h s ­ s i n g aabnede ved paa D eren i Noerheden af den paa samme indvendigen anbragte Klinke at bryde et H u l, derigiennem at indstikke Fingeren og derveb aftage K lin ­ ken, hvorefter de Begge gik ind i Huset og toge der tvende Soekke, efter forst at have udstyrtet den deri vir­

rende R ü g , samt endvidere 3 a 4 Skiorter og noget andet mindre Linned, som Arrestanten og T h o s i n g alt deelte; hvorhos de igiennem en R ü d e , som de efter

(35)

Bestiaalnes Forklaring indfloge, men hvilket de dog ikke bestemt ville künne m indes, udtoge 6 Sp olkum m er, der stode indenfor Binduet i Kiokkenet. — D e saaledes stiaalne S ä g e r ere vurderede til 8 R d l r . , mod hvilken Vurdering de Tiltalte In te t have havt at erindre.

c. Ester A n viisn in g af fornoevnte Tiltalte, M e t t e K i r s t i n e H a n s d a t t e r og Astale med titncrvnte Tugthuusfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g , begavedenne og Arrestanten sig Natten mellem den lOde og U t e s.

M . til Gaardm and L a r s R a s m u s s e n s G a a rd i O ure, hvor de opbrsde et Vindue ind til Bryggerset og, esterat den ene af dem var steget ind igiennem dette, og havde aabnet Bryggersdsren, der vender ud til Marken, gik de ind i Bryggerset, hvorfra en D o r fsrer ind til Beboelsesleilighcden, og udtoge noget T o i af en i B r y g ­ gerset staaende uaflaaset Kiste, som den af de Tiltalte, der forst kom ind i Bryggerset, udrakte til den anden giennem det opbrudte Vindue, hvorefter de gik op paa Lostet over Bryggerset, og tilvendte sig der eti Deel Flest og, ester Bestiaalnes Forklaring, tillige 3 Scrkke, hvorpaa de hiembare det Stiaaln e til Arrestantens F o r- oeldres H u u s, hvor det blev deelt.

6. Seent paa Natten mellem den 17de og L8de s. M . begave Arrestanten og J e n s T h o s i n g dem atter ester A n viisn in g af, og Astale med Arrestantens M od er og ledsagede af J e n s T h o s i n g e s S o n N i e l s , der senere er bortreist, uden at have kunnet findes, sig til den samme G a a r d , hvor de brode H u l paa Voeggen ind til Bryggerset toet ved D eren til dette, giennem hvil­

ket H u l de aabnede D oren og gik alle 3 in d , og fra Bryggerset giennem den foranmeldte mellem dette og B e -

(36)

boelsesleiligheden vcerende uaflaasede D a r ind i D a g lig - stuen, hvor tvende Piger laae tilsengs og so», og aab- nede der en uaflaaset Kiste, af hvilken de ndtoge en Deel Fruentimmerklceder, ligesom de og fra Bryggersrt med- toge endeel Flcefl og begave dem med det saaledrs S tia a ln e ud til Landeveien, hvorfra J e n s T h o s i n g s S s n N i e l s sendtes til Arrestantens Forceldres H un S eftcr disses Heft og B og n , paa hvilken de stiaalne Koster derefter samme N a t bleve kiorte til Arrestantens Hiem , hvor Kosterne deeltes i Overvcrrelfe af Arrestantens M o ­ der > der deraf modtog nogle. — Vcrrdien as de ved disse sidstncrvnte tvende Tyverier stiaalne Koster er, med de Tiltaltes Samtykke ansat til circa 1 0 0 R d lr.

e. I Februar M aaned s. A . forovede Arrestanten og titncrvnte Tugthuusfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g derncrst Jndbrud i et af feuere afdode Sy p ig e M a r e n P e d e r s d a t t e r beboet H u u s i Vormark, hos hvem A r ­ restanten, tilligemed andre unge Karle der i Byen havde havt deres Klceder opbevarede og derfra vor bekiendt med Huusleiligheden. — Ankomne sildigt paa Natten der til Siedet, udtoge de en Rüde paa Vinduet til Stu e n , af- loftede derefter dette, og steeg da J e n s T h o s i n g giennem dette ind i S t u e n , hvorfra Han borttog en stör Deel Klcrdningsstykker af forstielligt S l a g s , som deels laae i en uaflaaset Sk u f f e , deels hcengte paa Voeggen,

»g som tilhorte forskiellige Personer, samt et Stykke D y - nevaar, nogle Penge og nogle Sm aating, hvilke de der- paa bragte hiem til Arrestantens Bopcel, hvor de deelte det saaledes, at de hver fik 2 Frakker, 1 H at, 1 P a r B u x e r, eller T o i til 1 P a r B u xe r, og Arrestanten der- hos et Stykke D yne vaar, som Han senere folgte til J e n s

(37)

T h o s i n g s Sester, Tiltalte, Forbedringshuusfange A n e K i r s t i n e N i e l s d a t t e r for 3 R d lr : , m m som under S a g e n er kommen tilstede og vurderet til 5 R d lr.

Ligeledes er Storstedelen a f drt ovrige ved denne -Leilighed stiaalne T o i, deels under ncervcerende S a g , deels under en tidligere S a g og leilighedsviis kommm tilstede og udleveret de Bestiaalne, forsaavidt disse have kunnet findes, og har Vcrrdien a f alt drt S tia a ln e ud- giort circa 100 R d lr.

f. S a m m e V inter en N a t efter Sengetid begav bemeldte J e n s T h o s i n g , som af forncevnte Arrestant, Tiltalte Slag te r N i e l s A n d e r s e n , var bleven under- rettet om at Gaardmand N i e l s L a r s e n i S v in d in g e havde nogle Penge fvrvarede i et i Hans Kiokken h ä n ­ gende Skab, og af N i e l s A n d e r s e n var bleven givet A n viisn in g paa, ad hvilket Vindue de lettelig kunne stige ind i Kiokkenet, for at erholde disse Penge , hvoraf N i e l s A n d e r s e n da blev lovet A n p a rt, sig med A r ­ restanten, R a s m u s H a n s e n P a v e , hvem Han med- deelte den saaledes modtagne Underretning, til ncevnte M a n d s G aard i S v in d in g e , hvor de fra Haven udtog>

en Rüde i Kiskkenvinduet, derved oplukkede bette, ad hvil­

ket den ene af dem — hvem af dem ere de uenige om

— steeg ind i Kiokkenet, der ved en D s r stod i Forbin- delse med Sovekammeret, og aabnede et der hcengende uaflaaset S k a b , af hvilket de tilvendte sig nogle Tinskeer og efter Sestiaalnes Forklaring ttllige noget Sukker og et P a r Strom per, hvad de dog ikke ville kunne m in- deL, og hvilke T in g s Vcerdi ere ansatte til 1 R d lr.

x. Sam m e Vinter ligeledes en N a t efter Se n ge ­ tid og efter dertil af nysnoevnte Arrestant, S la g te r

(38)

N i e l s A n d e r s e n , TugthuuSfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g givet A n v iiS n in g , begave Arrestanten R a s ­ m u s H a n s e n P a v e og nysncevnte Tngthuusfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g dem til Gaardm and A n d e r s H a n s e n S o r t e m o s e s G aard paa Brudager M a rk for der at stioele noget Flcest og andre Fodevarer, som N i e l s A n d e r s e n havde underrettet dem om laae t et Kam m er, til hvilket Han derhos anviiste dem hvorledes de künde ftaffe dem A b g a n g , nemlig ved at stige ind igiennem et Bindue. — Ankomne til Ste det, toge de imidlertid Feil af det betegnede V in d u e , og aftoge en med P a p iir tilklinet Rüde i et andet D in d u e , giennem hvilken Rüde de ved at stikke Haanden ind udtoge fra Vindueskarmen en til 3 M k. vurderet Syceske; men da der i det samme kom en Pige med L y s undlob de og kastede SEsken fra dem, og erholdt saaledes In te t videre ved dette Tyveri.

l>. Natten mellem den 2l.de og 22de A p ril s. A . har Arrestanten derncrst i Forening med Tiltalte, Arre­

stanten J o r g e n J e n s e n N e l l e m a n n og tillige ester hvad disse vedblivende have udsagt, men hvad titnavnte J e n s N i e l s e n T h o s i n g har nagtet, i Forening med denne, udfort et Tyveri hos H uusm and N i e l s R a S - m u s s e n i Lundbyesaaledes, at de ankomnedertil Stedet, udvendig fra ved at indstikke noget imellem Dorklinken og den nederste af de tvende H a lvd o re , der forer ind til Husets Forstue, afloftede den indvendigen paa bemeldte D o r anbragte Haspe, aabnede saaledes Doren, og krobe da under den overste H alvdor ind i Forstuen, hvorfra en D o r, som de med M a g t opreve, forte ind til D a g - ligstuen, hvor N i e l s R a s m u s s e n og Hustrue laae

(39)

tilsengs. — D a de saaledes vare komme ind i S tu e n , gik T h o s i n g og R e l l e m a n n , efter hvad fldstnoevnte og Arrestanten P a v e have forklaret, hen til Sengen, hvor Bestiaalne og Hustru laae, for at opsoge en Hylde, som R e l l e m a n n vidste var anbragt i Hjornet a f S e n ­ gen op til Vaggen, og .paa hvilken Han vidste at N i e l s R a s m u s s e n havde sine Penge henstaaende; men da R e l l e m a n n derved mistede sin H ue og ledte efter denne, som Konen beholdt, tog T h » s i n g Pengene, som, efter hvad R e l l e m a n n og P a v e have forklaret, ikkun udgiorde 1 R d lr ., og hvilken blev deelt imellem dem da de kom ud fta Huset. — Det er af Bestiaalne forklaret, men af de Tiltalte nagtet, at en af disse med M a g t holdt Konen og M anden i S e n g e n , medens den Anden tog Pengene, og at de T iltalte, foruden en Tradaase med 8 M I . , tillige toge en S v in e b la re med derivarende 4 Spee ie r, hvorhoS Bestiaalne har udsagt, at det vctr under den Kam p der opstod, da de vilde varge s ig , at R e l l e m a n n mistede sin Hue, som Bestiaalne beholdt og affeverede til Retten, og at N i e l s L a r s e n s Kone af een af de Tiltalte, der vare Henne ved S e n g e n , blev revet over L>iet; hvorimod de Tiltalte stadigen have nagtet, at nogen B o ld saaledes blev anvendt imod de

Bestiaalne. '

i. Samme Rat, efterat Arrestanterne Pave og R e l l e m an n bavde fuldbragt dette Tyveri og de, som de ndsige, i Forening med J e n s Nielsen Th os i n g gik tilbage ad Landeveien til Svendborg og passerede Bregninge Kirke, befluttede de sig til at gisre Jndbrud i Kirken, for der at fee at tilvende sig Noget. — De indstoge i dette Tiemed en Rüde paa et af Kirkens Vin-

(40)

duer, og opnaaede derved at kunne oplukke dette; her igiennem stege de ind i Kirken, hvor de tandte Ly», og hvor de fsrst ved Hicelp af Dirker sagte at opbryde Kirkeblokken; men da dette ikke vilde lykkes, gik de op til M e re t, fta bvilket de borttoge en der staaende Kande rller Borger med Laag, der benyttedes ved Communivnen, hvilken Kande de derpaa toge med sig til Arrestanten P a v e s H ie m , hvor de smeltede den, og overlod det smrltede M e ta l til Tiltalte, Arrestanten Gulvsm rd J e n » sen. — Bemeldte af CompositionSmetal bsstaaende Kande er vurderet til 5 R d lr. »

K. I M a i M aaned s. A . en N a t ester Sengrtid begave de T ilta lte , Arrestanten R a s m u s H a n s e n P a v e og Tugthuusfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g dem derefter til Tommerhandler H a n s P e d e r s e n s H u u s i Svendborg, hvor nysncevnte Arrestant Guldsm ed J e n se n havde «nderrettet dem om, at der var Penge, og anviiste dem hvorledes de, naar H a n s P e d e r s e n ikke var hiemme om Natten, künde komme ind i Huset, samt hvor Pengene opbevaredes, hvorhos Han astalte med dem, at Han til Teg» paa, at H a n s P e d e r s e n ikke var hiemme den N a t imellem Lsverdag og S o n d a g , da Tyveriet paatcrnktes udfort, ville lcegge en Muurstee»

paa sin Trappe. — Ester denne Astale og Anviisn in g, samt efterat de havde esterseet og fundet at den ommeldte Muursteen var udlagt paa J e n s e n s Trappe, udforte Arrestanten P a v e og T h o s i n g da bemeldte N a t T y ­ veriet saaledes, at de med noget af Arrestanten medbragt Terpentin overfmurte en Rüde i et V in d ü r , der forte ind til H . P e d e r s e n s Dagligstue, som ligger paa dm ene Srd e af den Forstue, der M e r P e d e r s e n s Bk>

(41)

borlsesleilighed i Huset fta den af Toldbetient R ö n n e beboede HuuSlotlighed i dette, og fta hviiken Forstue Deren fairer ind til Begges Leiligheder, og ved Hicelp af det saaledes paa Rüden smurte Terpentin indtrykkedp de da > uden derved at giere S t s i , Rüden og astvge ved at indstikke Haanden giennem denne, H aspen paL Btnduet, som de faaledes aabnede, og igiennem hvilket de stege ind i S tu e n , hvor Skuffen paa et der staaende Skriverbord vpbrodes eller vpdirkedes, hvorhos de udtoge bemeldte Skuffe med deriveerende Pen ge, som de have opgivet til 1 10 R d l r . , samt et P a r B u x e r , et P a r Ste vle r og en Bandkaraffel, vurderet ialt til 1 2 R d lr.

4 M k . , og efter ferst at have i et neerliggende Beenge udtaget Pengene af Skuffen, som de der efterlode, og fyldt disse i en Pose, gik de med Pengene og det sv - rige Stia a ln e til Arrestantens Hiem , hvor de deelte det S tia a ln e faaledes, at de hver erholdt 55 R d lr., Arre­

stanten Stovlerne og T h e s i n g Karaffen og Buxerne, og betalte Sidstncrvnte feuere til Guldsmed J e n s e n 5 R d lr. for den modtagne A n viisn in g til Tyveriet.

I. Efter dertil af titncevnte Arrestant, S la g te r N i e l s A n d e r s e n givet A n S iis n in g , og efter at A rre­

stanten R a s m u S H a n s e n P a v e ncermere havde seet Leilighed til at giere fig bekiendt med Localiteterne, be- gave sidstnLvnte Arrestant og Tugthuusfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g dem derefter en N a t i Foraaret s.

A . efterSengetid til Gaardm and M a d s J o r g e n s e n s Gaard paa Gudm e M a rk for at stieele de Penge, som N i e l s A n d e r s e n havde underrettet dem om , at be­

meldte Gaardmand havde opbevaret i et Skab i Stu e n , og efterat de havde opbrudt og aftaget et Dindue ind

(42)

til Storstuen, der er ved S id e n af det Sengkammer, hvor Gaardm and M a d s J o r g e n s e n sov, steeg den ene af dem — hvilken af dem ere de uenige om — ind igiennem dette Vindue i S t u e n , hvor de imidlertid ikke fandt P e n g e , men tilvendte dem et Stykke Lcerred, en O st og et Stry g e je rn , vurderet ialt til 10 R d lr. og 2 P a r Buxer vurderede til 8 R d l r . , hvormed de begave dem dort, men da de bleve estersatte af Bestiaalnes Folk, efterlode de Lcerredet, Osten og Strygejernet, og medtoge alene de 2 P a r Buxer, hvoraf hver af dem be- holdt et P a r.

w . Sam m e A a r omtrent ved Pintsetid forovede derefter Arrestanten R a s m u s H a n s e n P a v e ogT ugt- huusfange J e n s N i e l s e n T h o s i n g e ester A n viisn in g af T ilta lte , Arrestanten R a s m u s D i n e s e n , en N a t ester Sengetid et Tyveri i det af Enken M a r e n M a d s - d a t t e r beboede H u u s r Beistrup, hvor de flaffede sig Jn d g a n g ved at frakrcekke et med S o m tilflaaet til S t o r ­ stuen forende V in d u e , giennem hvilket den ene af dem, uden at det har kunnet oplyses hvilken af dem, steeg ind og «dtog af 2 der henstaaende uaflaasede Dragkister nogle Stykker H v e r g a rn , *nogle Torklcrder, Forklcrder, Fodevarer og Drikkevarer og 1 Sp ecie, hvilket alt er ansat til Vcerdi af 2 0 R d lr., og hvilke Gienstande gien­

nem Vinduet udraktes til den anden af de Tiltalte, der stod udenfor. Drikkevarerne fortcrrede de strax, hvori- imod de forte det svrige Stiaaln e dort med dem og deelte det.

». Ligeledes samme A a rs Foraar eller Forsommer har Arrestanten R a s r n u s H a n s e n P a v e deeltaget med de Tiltalte, Tugthuusfange J e n s N i e l s e n

Figure

Updating...

References

Related subjects :