WORKSHOP OM LANGSIGTEDE  PERSPEKTIVER

20  Download (0)

Full text

(1)

WORKSHOP OM LANGSIGTEDE  PERSPEKTIVER

1

12. December 2019

(2)

2

• 13:00 – 13:05 Velkommen

• 13:05 – 13:20 LUP og LUP processen

• 13:20 – 13:35 Langsigtede perspektiver

• 13:35 – 14:05 De vigtigste tendenser

• 14:05 – 14:15 Kaffepause

• 14:15 – 15:15 Udvikling af Danmarksbilleder

• 15:15 – 15:55 Opsamling

• 15:55 – 16:00 Tak for i dag

(3)

LANGSIGTET 

UDVIKLINGSPLAN OG 

LUP PROCESSEN

(4)

LANGSIGTET  UDVIKLINGSPLAN

ÅR 1

ÅR 2

LANGSIGTEDE  PERSPEKTIVER

BEHOVS  VURDERING LØSNING

PLAN

(5)

UDKAST TIL LOVGRUNDLAG FOR LUP

5

Give overblik over 

• den planlagte net‐udbygning på  kort sigt og 

• det langsigtede behov for  udvikling af el‐ og 

gastransmissionsnettet for en  20‐årig periode.

Udarbejdes på grundlag af  Energistyrelsens seneste  Analyseforudsætninger, som  foreligger ved påbegyndelsen af  arbejdet, evt. suppleret med  følsomhedsberegninger

Redegøre for strategisk tilgang til  udvikling af transmissions‐systemerne herunder relevante alternative 

netløsninger, drifts‐ og  markedsløsninger

En langsigtet udviklingsplan skal

(6)

4 FASER MED HVERT DERES FORMÅL

6

En RØD TRÅD igennem faserne

LANGSIGTEDE  PERSPEKTIVER

• Opstilling af scenarier  baseret på udvalgte  temaer givet af fx 

politiske målsætninger og  markedsudviklinger

 Udvider det fremtidige  udfaldsrum  

BEHOVS‐

VURDERING

• Fastsætte mangel på  kapacitet i geografiske  snit i forhold til det  eksisterende net

• Udarbejdes pba. Analyse‐

forudsætningerne samt  de opstillede scenarier

=> Overblik over behov for  tiltag på kort og lang sigt

LØSNINGER

• Screening for alternative  løsningsmuligheder ift. de  identificerede behov

 Overblik over mulige  drifts‐, markeds‐ samt   anlægsløsninger

PLAN

• Et bud på en langsigtet  netstruktur baseret på  behov og løsnings‐

muligheder

• Oversigt over ny‐ og  reinvesteringer

=> Langsigtet udviklingsplan

(7)

LOVFORSLAG  TRÆDER I KRAFT LANGSIGTEDE  PERSPEKTIVER

BEHOVS  VURDERING LØSNINGER

PLAN

TIDSPLAN FOR DEN FØRSTE PROCES

EFTERÅR VINTER FORÅR SOMMER EFTERÅR VINTER FORÅR SOMMER

2019 2020 2021

(8)

WORKSHOPS HØRING ONLINE  FORUM

DELRAPPORTER

BILATERALE

MØDER EVALUERING

Interessent Involvering

(9)

LANGSIGTEDE 

PERSPEKTIVER

(10)

LANGSIGTEDE PERSPEKTIVER FOR LUP

10

• Formål med workshop: input til et sæt af  fremtidsbilleder for udvikling i Danmark

• Analyse forudsætninger 2019 udgør fundamentet i  LUP21

• Data for den internationale udvikling baseret på  Sustainable Transition scenariet fra TYNDP18

• Scenarierne skal anvendes til at belyse mulige 

udviklingstendenser for transmissionssystemerne.

(11)

GAMECHANGERE FOR FREMTIDENS ELSYSTEM

11

Offentlig  hurtigladning

Peer‐to‐Peer Markant 

mere VE Elektrificering af 

tung transport

Solceller og  batterier på  villavejene

Stigning i elforbrug  til varme

Langtidslagring

Power to X (PtX)

Selvkørende 

transport

(12)

UDVIKLINGSVEJE FOR GASSYSTEMET

November 2019

Brintvejen

Metanvejen Iblandingsvejen

Power‐to‐Gas Power‐to‐X

Naturgas Biogas Metaniseret brint

Business‐as‐usual

Nyt forbrug

Kendt forbrug

(13)

2 ÅRSHJUL FOR INTERESSENT INVOLVERING

13

Behovsvurdering

Langsigtede perspektiver

Løsnings muligheder Høring for langsigtet udviklingsplan

Afleveres til Minister Godkendelse

Q4, 2019

Q2, 2020

Q3, 2020 Juni, 2021

Q2, 2021

(14)

DE VIGTIGSTE 

GAMECHANGERE OG 

TENDENSER

(15)
(16)

UDVIKLING AF 

DANMARKSBILLEDER

(17)

Storyline 

Her skrives med reference til politik og  markedsudvikling den overordnede vej, man  tror på/ønsker sig skal ske for at opfylde  kllimaneutralitet i 2050. 

Udvikling (højest 8 ‘ting’ i alt) Lokalisering Produktion: 

Forbrug: 

Lagring: 

Andet: 

Net‐konsekvenser Elnettet (fokus på  transmission) 

Gasnettet (fokus på  transmission) 

Andet 

(18)

Storyline 

Her skrives med reference til politik og  markedsudvikling den overordnede vej, man  tror på/ønsker sig skal ske for at opfylde  kllimaneutralitet i 2050. 

Massiv elektrificering:

Priser og teknologiudvikling sætter  endnu mere fart på den direkte  elektrificering, VE bliver mere og  mere markedsstyret, og forbrugerne  ændrer adfærd til nye 

transportformer.

Nogle mulige hjælpespørgsmål:

Hvordan udvikler energiforbrugets  volumen sig?

Hvad betyder nye typer af  energiforbrugende enheder?

Hvor meget VE‐produktion på dansk  grund og sokkel?

Hvilke kilder kommer  energiforbruget fra?

Hvilke sektoromstillinger sker, og  hvilke er vigtigst for nettene?

Vigtige tendenser i prisudvikling? 

Hvilke nye teknologier eller boost af  kendte teknologier får mest massiv  effekt?

Udvikling (højest 8 ‘ting’ i alt) Lokalisering Produktion: 

Boom i VE på land på markedsvilkår Decentralt hvor der er  kommercielle muligheder

Forbrug: 

‐ Selvkørende elbiler og høj grad af delekørsel Centrale opladningspunkter

Lagring: 

Store batterilagre Decentralt hvor der er 

kommercielle muligheder

Andet: 

Net‐konsekvenser Elnettet (fokus på  transmission) 

Forstærkninger af nettet i svært forudsigelige  geografiske zoner

Gasnettet (fokus på  transmission) 

Andet 

(19)

OPSAMLING 

The picture can't be displayed.

(20)

TAK FOR I DAG

The picture can't be displayed.

Figure

Updating...

References

Related subjects :