• Ingen resultater fundet

i 2 Fortegnelse

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "i 2 Fortegnelse"

Copied!
56
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

714.

Fortegnelse

o v e r d e v e d

d e t k o n g e l i g e A k a d e m i e

for de skjønne Kunster

o f f e n t l i g t

u d s t i l l e d e K u n s t v æ r k e r .

i f )

r

h*

-

Q

S S

H

i 2

< -J

~ 5 3 K j ø b e n h a v n . 2

T r y k t i T h i e l e s B o g t r y k k e r i . ^

1 8 7 8 .

(2)

P u b l i c u m s O p m æ r k s o m h e d h e n l e d e s p a a d e n i F o r b i n d e l s e m e d U d s t i l l i n g e n o p r e t t e d e T o m b o l a af K u n s t a r b e i d e r .

D e r v i l 1 U d s t i l l i n g e n s B e g y n d e l s e b l i v e k j ø b t K u n s t a r b e i d e r t i l B o r t l o d n i n g .

A l t e f t e r s o m d e t t e f ø r s t e I n d k j ø b s a m t d e m e d T o m b o l a e n f o r ­ b u n d n e U d g i f t e r e r e b l e v n e d æ k k e d e , k j ø b e s d e r f o r d e n S u m , d e r y d e r l i g e r e i n d k o m m e r f o r S a l g e t af L o d s e d l e r , f r e m d e l e s K u n s t ­ a r b e i d e r , a a a l e d e s a t d e r i n t e t O v e i s k u d t i l s i g t e s .

I n d k j ø b e n e t i l T o m b o l a e n g j ø r e s af e t U d v a l g af 3 K u n s t n e r e ,

» o m a a r l i g v æ l g e s af a l l e U d s t i l l e r n e .

D e af T o m b o l a e n i n d k j ø b t e A r b e i d e r e r e b e t e g n e d e m e d e t t y d e l i g t M æ r k e .

L o d - S e d l e r å 1 K r . e r h o l d e s s a a v e l i B i l l e t u d s a l g e t s o m v e d I n d g a n g e n t i l U d s t i l l i n g e n .

S a l g e t , s a m t T r æ k n i n g e n , d e r f o r e t a g e s v e d U d s t i l l i n g e n s S l u t ­ n i n g , s k e e r u n d e r b e h ø r i g C o n t r o l . U d f a l d e t v i l b l i v e o f f e n l l g b e k j e n d t g j o r t .

U d v a l g e t f o r i n d e v æ r e n d e A a r .

Otto Haslund. A. M a c k e p r a n g . f . R i n g .

D e A r b e i d e r , d e r w e b e t e g n e d e m e d * , e r e K u n s t n e r n e s E ' e D d o m .

(3)

M a l e r k u n s t .

.\Iichael Ancher,

A m a l i e g a d e 3 0 .

1. * E n F i s k e r k n ø s , d e r h a r v æ r e t u d e a t f a n g e M a a g e r , v a n d r e r h j e m m e d sin F a n g s t .

2 . * S ø n d a g a f t e n e r F i s k e r e n m e d sin K o n e og d e r e s lille D r e n g u d e a t s p a d s e r e v e d S t r a n d e n .

.4. Andersen, Lundby.

i . T . i M u n c h e n .

3 . . * V i n t e r - E f t e r m i d d a g .

4 . * E f t e r a a r s l a n d s k a b i N æ r h e d e n af M u n c h e n . 5 . * V i n t e r b i l l e d e ; Motiv f r a T y r o l .

C. Chr. Andersen,

S t e e n g a d e 3 .

6 . * E n g a m m e l M a n d , d e r l æ s e r i en P o s t i l . 7 . * M a n t b r o e n .

1*

(4)

Carl Baagee,

H o l b e r g s g a d e 1 2 .

8 . * S t i l l e Morgen i D r o g d e n .

Otto Hacke,

M e d l e m af A k a d e m i e t . A t e l i e r : S t o r e K o n g e n s g a d e 7 7 .

9 . * E t K o b b e l H e s t e u d e n f o r en K r o .

1 0 . K ø e r p a a M a r k e n . Tilli. H r . K u n s t h a n d l e r F o l t m a r . 11. P o r t r a i t g r u p p e .

Frehen Maria Bang,

R o s e n b o r g g a d e 7 .

1 2 . * E n L e e r s k r æ n t i N æ r h e d e n af V e d b æ k . F o r ­ m i d d a g .

./. Bergsøe,

N ø r r e g a d e 2 0 .

1 3 . * R o s e r h e n l a g t e p a a e t B o r d .

II. Bertelsen,

N e s t v e d .

1 4 . * P a r t i v e d S u s e a a e n .

Carl Bille,

K o r s g a d e 5 .

1 5 . E n M a a n e s k i n s - A f t e n i S u n d e t , n o r d f o r K r o n b o r g . T i l h . H r . P a s t o r A . G. H a n s e n p a a F r e d e n s b o r g .

(5)

li. Bissen.

F r e d e r i k s h o l m s C a n a l 2 8 .

16. *Fra- S a l t h o l m e n . T i d l i g M o r g e n .

(.hr. Htaclie,

Ø s t e r b r o g a d e 3 7 .

1 7 . * U d s i g t I r a S t r a n d e n ved H e l s i n g b o r g . E f t e r eu G r a a v e j r s d a g b r y d e r Soler, henimod A f t e n i g j e n n e m i V e s t .

1 8 . * F a r v a n d e t n o r d f o r H e l s i n g ø r . E f t e r m i d d a g m e d frisk nordlig Vind og livlig S e j l a d s .

1 9 . * U d e i N o r d s ø e n ; stiv Kuling og h ø j S o .

2 0 . * S t i l l e G r a a v e j r s - F o r m i d d a g p a a C h r i s t i a n i a - F j o r d v e d D r ø b a k .

2 1 . * S t i l l e S e p t e m b e r d a g imellem S k j æ r e n e ved F r e ­ d e r i k s v æ r n .

2 2 . * F o r s k j e l l i g e S e j l e r e s t a a e S k a g e n ud i stiv Kuling e f t e r S o l n e d g a n g .

i.arl Bloch,

P r o f e s s o r . M e d l e m af A k a d e m i e t . R. af L>.

Ny K o n g e n s g a d e 9 .

23. B j e r g p r æ d i k e n e n . M a l e t til B e d e s t o l e n i F r e d e r i k s b o r g S l o t s k i r k e .

Jo . Boesen,,

H i i i i s e r p l a d s 1 4 .

2 4 . * V e d S o l n e d g a n g ; E n g d r a g m e d S k o v . 2 5 . ''Blomstrende Æ b l e t r æ e r ved en B æ k .

(6)

2 6 . * V e d e t A a - U d l ø b mellem E l l e t r æ e r . Sildig E f t e r m i d d a g .

2 7 . * H e n i m o d A f t e n v e d J u l - S ø ; U d s i g t over D y n æ s mod L i m b j e r g e n e f r a L a v e n .

2 8 . * F ø l f o d v e d en S k o v b æ k .

./. 11. Brandt,

M e l s K b l i e s e n s v e i '20.

2 9 . * S ø g a n g m o d L a n d ; Motiv f r a S e n e - B u g t e n v e d H a m m e r e n p a a B o r n h o l m .

3 0 . * P a r t i f r a H a m m e r s h u s R u i n e r ; E f t e r m i d d a g i S o l s k i n .

3 1 . * B r æ n d i n g v e d H a m m e r e n paa. B o r n h o l m ; G r a a - v e j r s s t e m m n g .

//. Brasen,

V i n g a a r d s t r æ d e 1 0 .

3 2 . * E t V a n d i n g s s t e d v e d A a e n ; Motivet f r a K o n g e n s Møller.

3 3 . *1 e n B o n d e h a v e .

3 4 . * T o i t a l i e n s k e S m a a p i g e r . D e n E n e h ø r e r d e n A n d e n i L e k t i e n . F r a T o r b o l e v e d G a r d a s ø e n . 3 5 . * E n g a m m e l K o n e l u k k e r Æ n d e r u d . Tidlig

M o r g e n .

A'iels Bredal,

f. T . i R o m .

3 6 . * D e t s t o r e T o r v f r a S o l m o n a i A b r u z z e r n e , S o l ­ n e d g a n g .

(7)

I

8 7 . * G a d e p a r t i f r a S o l m o n a . E n lille P l a d s m i d t i B y e n ; h e n i m o d S o l n e d g a n g .

3 8 . * P o r t a di N a p o l i . S o l m o n a .

J. U. Bredsdorff,

Nv K a l k b r æ n d e r i v e i 8 6 .

3 9 . ^ B y g e v e j r ; E f t e r m i d d a g i S e p t e m b e r . K ø e r n e e r e k o m n e u d p a a E n g e n e f t e r M a l k n i n g e n . Motivet e r t a g e t f r a R a u n s l i o l t i V e n s y s s e l n æ r v e d » J y d s k e A a s « , 4 0 . * F r a P r æ s t e g a a r d s h a v e n i Nim v e d H o r s e n s . S t i l l e

E f t e r m i d d a g i J u l i .

41« * F r a Gliori i S c h w e i t z , m e d G e n f e r s ø e n og S a - voyens B j e r g e i B a g g r u n d e n . S k y e t L u f t .

4 2 . * E n S k r æ n t i U d k a n t e n af en S k o v v e d Raunsliolt i V e n s y s s e l . G r a a v e j r i S e p t e m b e r .

Heinr. iiuntz-en,

P r o f e s s o r M e d l e m af A k a d e m i e t . R . af D C h a r l o t t e n l u n d .

4 3 . P a r t i i T e g l s t r u p H e g n , lienimod A f t e n . Tilh.

H r . C r i m i n a l r e t s - A s s e s s o r Bøggild.

4 4 . * S k o v p a r t i ved en I n d s ø v e d H e l l e b æ k . M i d d a g s - belysning.

4 5 . * E n m ø r k V i n t e r d a g . Composition.

4 6 . * I n d s ø i T e g l s t r u p H e g n ; tidlig Morgen i S e p ­ t e m b e r m e d uroligt V e j r .

(8)

Carl Bøgh,

P r o f e s s o r .

G e r n e r s g a d e 1 1 . A t e l i e r : B r e d g a d e 3 3 .

4 7 . * E n R e n s d y r h j o r d ; M o t i v e t f r a F j e l d e n e n o r d f o r R ø r a a s .

4 8 . * E f t e r R e g n . S m a a l a n d s k L a n d s k a b m e d S t a f f a g e . 4 9 . * U b u d n e G j æ s t e r ; M o t i v e t f r a F o n t a i n e b l e a u . 5 0 . *1 S v i n e g a a r d e n .

A. C. Hiis Carstensen,

B r e d g a d e 6 1 .

5 1 . E n F i s k e r s ø g e r H a v n e n ved H a v r e i en S t o r m .

Godfred Christensen,

A t e l i e r : G a m l e K o n g e v e i 1 3 8 .

5 2 . * V e d T h u n e r - S ø e n i S c h w e i t z .

5 3 . F r a B ø g e s k o v e n v e d H e r l u f s h o l m i S o m m e r e n 1 8 7 7 . 5 4 . F o r m i d d a g i J u n i . T i l h ø r e r H r . K u n s t h a n d l e r

F o l t m a r .

5 5 . *1 R o s e n l a u i - D a l e n .

J. la Cour,

M e d l e m af A k a d e m i e t . R o s e n v æ n g e t s H o v e d v e i 2 7 ,

5 6 . * P a r t i v e d d e n flade S t r a n d ; B y g e v e j r . 5 7 . * S t i l l e S o m m e r d a g ved S t r a n d e n .

(9)

9

5 8 . F o r m i d d a g i E n g a d i n . A u g u s t .

5 9 . * S l o t t e t Chillon v e d G e n f e r s ø e n ; m i l d t G r a a v e j r . 6 0 . * U n d e r V i n l ø v ; S o m m e r - E f t e r m i d d a g p a a C a p r i .

Chr. Dalsgaard,

M e d l e m af A k a d e m i e l . S o r ø .

6 1 . A n s g a r og Ø d b e r t døbe en u n g M o d e r og h e n d e s lille B a r n i en Kilde ved den af dem o p f ø r t e S k o l e . F l e r e T i l s k u e r e e r e t i l s t e d e og blive p a a forskjellig M a a d e p a a v i r k e d e af d e n n e H a n d l i n g . D e n g a m l e K r i g e r t i l v e n s t r e , hvem D a t t e r e n og D a t t e r s ø n n e n vil o v e r t a l e til o g s a a a t lade sig d ø b e , s t a n d s e r dog b e t æ n k e l i g i d e t a f g j ø r e n d e Øjeblik. U d f ø r t for E l e v e r f r a V a l l e k i l d e F o l k e h ø j s k o l e og b e s t e m t til I n d f a t n i n g p a a en V æ g i s a m m e s F o r e d r a g s s a l . 6 2 . * T o S m a a p i g e r , d e r m o r e sig m e d h i n a n d e n .

Helmuth v. Dirckinck-Holmfeld,

S c h w a r t z g a d e 3 5 .

6 3 . * V e d S v e n d b o r g s u n d , S k r æ n t m e d E g e t r æ e r ; Morgen i A u g u s t . Motivet f r a S t , J ø r g e n s M a r k v e s t f o r S v e n d b o r g ; i B a g g r u n d e n T h o r s e n g med Bregninge K i r k e .

A. Dorph,

M e d l e m af A k a d e m i e t B r e d g a d e 3 3 .

6 4 . P a r t i i e t F i s k e r l e j e . U n d e r en H y l d e r e en g a m m e l Kone og en lille P i g e faldne i S ø v n , o v e r ­ v æ l d e d e af M i d d a g s h e d e n . Tilh. F r u T h o r a A n d e r s e n .

(10)

C. Eckardt,

ø s t e r v o l d 2 4 .

65. * F r a H a v n e p l a d s e n i V i k e n i S k a a n e . Tidlig F o r m i d d a g ; Sildefiskere k o m m e h j e m .

6 6 . * S ven s k e B a a d e m i d e r N o r d p y n t e n af K u l l e n . 6 7 . * F i s k e r b a a d e soge i stiv K u l i n g ind til K j e r t e -

m i n d e H a v n . M o r g e n .

Hnsm. Eilersen,

M e d l e m af A k a d e m i e t , f i . af D.

R o s e n v æ n g e t s A l l e e 1 0 .

6 8 . *Stille m i l d F o r a a r s d a g ved Ø r e s u n d ; Motivet t a g e t i N æ r h e d e n a f S t r a n d m ø l l e n .

,1. J Exner,

P r o f e s s o r . M e d l e m af A k a d e m i e t , l i . af 1), A t e l i e r : C h a r l o t t e n b o r g .

6 9 . F r i e r e n s Besøg,

II. Fischer,

l ' a r c e l v e i 2 1 .

7 0 . * E n rolig S o m m e r m o r g e n ved B r e d d e n af M o s s o , s e e t f r a V e s t m e d S k a n d e r b o r g - E g n e n i B a g g r u n d e n e f t e r e n t a a g e t N a t .

( B i l l e d e t e r v a l g t s a a l a n g t f o r a t give e t f u l d t i n d t r y k a f S o e n m e d d e n s O m g i v e l s e r ) .

(11)

11

7 1 . * A f t e n s t e m n i n g f r a G r i b - S ø . D e v a a d e T r æ e r f a n g e S o l e n s s i d s t e S k j æ r .

Harald Foss>

L y k k e s h o i m s A l l e e 1 6 .

7 3 . * B a k k e t H e d e e g n v e d R y . E f t e r m i d d a g i S e p ­ t e m b e r .

7 4 . * A t t e n s t e m n i n g . M o t i v e t f r a L i l l e - B e l t . 7 5 . * U d s i g t f r a R y S ø n d e r s k o v . F o r m i d d a g .

7 6 . * G r a a v e j r s d a g . F r a D a m g a a r d <= S t r a n d v e d L i l l e - B e l t .

7 7 . !i!Stille S o l s k i n s d a g . L i l l e - B e l t . 7 8 . *Motiv f r a R y - M ø l l e . B y g e v e j r .

Hans Friis,

S k o v l y , v e d O r e h o v e d . F a l s t e r .

7 9 . *Tidlig S e p t e m b e r - M o r g e n m e d T a a g e og S p i n d e l ­ væv. M o t i v e t f r a en a f d r e v e n S k o v p a a L o l l a n d . 8 0 . * F r a G u d e n a a v e d S i l k e b o r g . G r a a v e j r . S t o r e

E l l e t r u n t e r s t a a e u d e i A a e n , omgivne af A a k a n d e r og Siv.

A. Fritz,

A a r l m u s .

8 1 . F r a H . C . A n d e r s e n s B æ n k p a a H i m m e l b j e r g ; M o r g e n s i d s t i S e p t e m b e r . M a l e t f o r H r . B r y g g e r Meiilengracht i A a r h u u s .

8 2 . * S o n n n e r a f t e n p a a en lille E n g .

(12)

Vilh. Groth,

f. T . i P a r i s .

8 3 . * P a r t i v e d G u d e n a a v e d S i l k e b o r g .

8 4 . * P a r t i f r a Hindsgavl m e d F æ n ø i B a g g r u n d e n . 8 5 . * F r a F æ n ø .

8 6 . * V e j m e d E g e t r æ e r ved S t r a n d e n ; d i s e t M o r g e n . 8 7 . * V e j ved A l b a n o . Tidlig Morgen om F o r a a r e t . 8 8 . * P a r t i v e d C a s t e l G a n d o l f o v e d A l b a n o , 8 9 . * V e d S i l k e b o r g - L a n g s ø .

9 0 . * F r a S k o v e n ved F o n t a i n e b l e a u ; tidligt F o r a a r .

Nordahl Grove,

B l a a g a a r d s g a d e 4 9 .

9 1 . * V e d R a a v a d ; tidlig M o r g e n .

H. I. Hammer,

C a p t . M e d l e m af A k a d e m i e t . R . af D.

S t r a n d g a d e n l i .

9 2 . E f t e r S o l n e d g a n g i A r i c c i a . I t a l i e n . Tilh. H r . C a n c e l l i r a a d F . H e g e l .

William Hammer,

M e d l e m af A k a d e m i e t . Ved S t r a n d e n 4

9 3 . * B l o m s t e r s t y k k e .

(13)

13

Constantin Hansen,

l i t a t s r a a d . A k a d e m i e t s V i c e d i r e k t e u r . R. af l).

A m a l i e v e j 6 .

9 4 . * S a u l k a s t e r sit S p y d e f t e r D a v i d . ( 1 s t e S a m u e l s Bog, 1 8 d e C a p . )

9 5 . P o r t r a i t . H a l v F i g u r .

Heinr. Hansen,

H t a t s r a a d . M e d l e m af A k a d e m i e t . R . af L>. og D b m d . V o d r o f s v e i 5 5 .

9 6 . S a l a del S e n a t o i D o g e p a l a d s e t i V e n e d i g . T i l h . H r . H o f j æ g e r m e s t e r Collet.

91'. S t . J a c o b s k i r k e n i Liibeck. Tilh. H r . T ø m m e r ­ m e s t e r F r a n d s e n .

9 8 . V æ r e l s e i S c u o l a di S a n R o c c o i V e n e d i g . Tilh.

H r . K u n s t h a n d l e r F o l t m a r .

9 9 . * S a k r i s t i ved S t a . M a r i a del C a r m i n e i V e n e d i g .

J. T. Hansen.

B l e g d a m s v e j 1 3 4 .

100. * V æ r e l s e f r a M u s æ e t f o r d e N o r d i s k e O l d s a g e r . 1 0 1 . * M a r m o r v æ r e l s e t p a a R o s e n b o r g med I n d b l i k i

Christian den V ' s V æ r e l s e .

Frøken Luise Ravn-Hansen,

B r o g a d e '23.

1 0 2 . * L a n d s k a b ; P a r t i f r a T ø m m e r p l a d s g r a v e n .

(14)

Otto Haslund,

F r e d e r i k s b o r g g a d e 4 0 .

1 0 3 . * E n L a n d s b y m u s i k a n t .

1 0 4 . * E n M u n k , d e r s k a l u d i R e g n v e j r .

.4. Ildsted,

f . T . i R o m .

1 0 5 . P o r t r a i t a t A l b . Kiichler. U d f ø r t e f t e r B e s t i l l i n g af U d s t i l l i n g s - C o m i t é e n .

1 0 6 . * » S a n t a M a r i a del B a s t i m e n t o « . E n F a d e r m e d sine Børn b e d e n d e t i l M a d o n n a .

Frants Henningsen,

f. T . i M a d r i d .

1 0 7 . E t G a d e k j æ r i en s j æ l l a n d s k L a n d s b y . T i l h . H r . G r o s s e r e r B u d e l m a n n .

Carsten Henrichsen,

G a s v æ r k s v e i 1 0 R .

1 0 8 . P a r t i af K o b b e r d a m m e n v e d H e l l e b æ k . T i l h . F r ø k e n S t e f f e n s e n .

1 0 9 . * P a r t i f r a S o r g e n f r i S k o v .

1 1 0 . * P a r t i a f N ø d d e b o h o l t , s e e t m o d S ø r u p .

(15)

15 _

O. .1. Hermansen,

H o l b e r g s g a d e 1 9 .

1 1 1 . ^ B l o m s t e r i en V a s e og F r u g t e r i en SkaaS, henstillede p a a e t B o r d .

Lauritz Holst,

f. T . i H e l l e b æ k .

112. * M a r i n e b i l l e d e f r a K y s t e n af N o r d s j e l l a n d .

\. Irminger,

Sy K o n g e n s g a d e 1 7 .

113. * F a a r ved en g a m m e l Flytte n e d e v e d S t r a n d e n , i d a a r l i g t V e j r . M o t i v e t f r a E n d e l a v e .

1 1 4 . * F a a r , d e r om Morgenen tidlig o p s k r æ m m e s ved Lyden af R y t t e r i , som s e e s t i l v e n s t r e i B a g g r u n d e n a t r i d e hen o v e r H e d e n .

115. * E t F r i e r i i en B o n d e s t u e .

H. Chr. Jensen

}

D r o n n i n g e n s T v e r g a d e 9 .

1 1 6 . P o r t r a i t af H a n s M a j e s t æ t Kong C h r i s t i a n d e n I X . B r y s t b i l l e d e . Tilh. f i s . E x c e l l . L e h n s g r e v e C . C. S*

D a n n e s k j o l d - S a m s o e .

II. O. Jensen,

O d e n s e .

117. * P a r t i af L o l l a n d s K y s t i N æ r h e d e n a f N a k s k o v ,

(16)

ih. Jensen,

f . T . i A m e r i k a .

1 1 8 . E n A l p e j æ g e r i B a y e r n . Tilh. H s . E x c e l l . L e h n s - greve F r i j s - F r i j s e n b o r g .

M. Jepsen,

N ø r r e v o l d g a d e 8.

1 1 9 . * C h o r e t i N o t r e - D a m e i P a r i s , u n d e r M o r g e n ­ m e s s e n . S e e t f r a v e n s t r e S i d e s k i b ; i d e t ø v e r s t e P a r t i i n d f a l d e n d e Sollys.

Fru Elisabeth Jerichau-Baumann,

M e d l e m af A k a d e m i e t . f. T . i H o r n .

1 2 0 . * R o m e r s k qvindeligt Hoved.

1 2 1 . * I t a l i e n e r i n d e m e d sin T e e n . 1 2 2 . * F i s k e r p i g e .

Aug. Jemdorff,

f. T . i K o m .

1 2 3 . E n u n g K v i n d e , h a l v t d r a p e r e t , s t a a e r l æ n e t ved S o k k e l e n af en B y g n i n g ; v e d S i d e n af h e n d e en K u r v m e d B l o m s t e r , i H a a n d e n en K r a n d s . I B a g ­ g r u n d e n U d s i g t o v e r V i n h a v e r t i l K y s t e n og H a v e t . T i l h . H r . G r o s s e r e r H . H i r s c h s p r u n g .

124. P o r t r a i t . B r y s t b i l l e d e . 1 2 5 . P o r t r a i t .

(17)

• 17

l iggo Johansen.

N ø r r e g a d e 7 .

126. * E n ung P i g e .

./. halkar,

S k i n d e r g a d e 2 9 .

127. * S k r æ n t ved H o l c k e n h a v n . 128. * S t r a n d ved N y b o r g - F j o r d .

k. C. Kiærskuu,

P r o f e s s o r M e d l e m a l A k a d e m i e t K. a l l ) C h a r l o t t e n b o r g .

1 2 9 . P a r t i ved S a k k o d a l e n i d e t sydlige T y r o l . T i l h . H a n s Kongelige Høihed K r o n p r i u d s e n .

130. P a r t i imellem S i l k e b o r g og F u n d e r i J y l l a n d . T i l h . H r . G r o s s e r e r B e h r e n s .

131. * E n s t o r m f u l d S e p t e m b e r d a g ; Motivet t a g e t imellem V e m m e t o f t e og F a x e S t r a n d .

132. * P a r t i af Bøllemose eller B i r k e m o s e , i N æ r h e d e n af S k o d s b o r g .

1 3 3 . * P a r t i ved F r i j s e n d a l i J y l l a n d .

P. Hornbech,

S t r a n d v e i e r . 8 5 .

134. * F o r h a l l e n til en K l o s t e r k i r k e ; M o t i v e t f r a e t K l o s t e r , beliggende ved G a r d a s ø e n .

13-~>. * G a d e p a r t i i T r i e n t .

2

(18)

136. * l t a l i e n s k G a d e p a r t i . 1 3 7 . * G a d e p a r t i i S i e n a .

Pietro Krohn,

f. T . i P a r i s .

1 3 8 . I t a l i e n s k G e n r e b i l l e d e . E n A b b a t e , som vil k j ø b e F r u g t . T i l h . H r . G r o s s e r e r Meyer A . L e v y .

\ilh hyhn,

M e d l e m af A k a d e m i e t . G a m l e V e s t e r - K a r i m a g s v e i 5 .

1 3 9 . * V e d S o l e n s O p g a n g . J y d s k L a n d s k a b . 1 4 0 . * E n J u l i d a g . K y s t ved K a u n e s t e d e r n e .

141. * S o r a m e r d a g med Uyger. Æ m n e t t a g e t i H i m m e l ­ b j e r g e g n e n .

1 4 2 . P r æ s t e g a a r d e n i G r e v e T i l h ø r e r H r . P a s t o r v . W i i l i c h .

1 4 3 . * E n G a d e i S k a g e n s Ry.

144. * E r i n d r i n g f r a S k a g e n . » D e r k o m m e r N o g e n « .

Eduard Lehmann,

G o t h e r s g a d e 1 2 9 .

145. P o r t r a i t .

(,. Emil Libert,

G e i n e r s g a d e 1 1 .

146. * K l i p p e k y s t ; uroligt V e j r . Motiv f r a K u l l e n . 1 4 7 . * S c h w e i z e r - L a n d s k a b , P a r t i ved en S ø ; B j e r g e n e

belyses af d e n n e d g a a e n d e S o l .

(19)

19

148. * S k o v p a r t i ved S o m m e r t i d ; Motiv f r a J æ g e r s b o r g Dyrehave.

149. * S k o v p a r t i ved V i n t e r t i d ; Motiv f r a E g e b æ k s v a n g . 150. *K lippeparti ved Allinge p a a B o r n h o l m .

Carl Lur her,

Ø s t e r - S ø g a d e 1 1 0 .

151. * R e d n i n g s b a a d e n g a a e r u d . F o r r y g e n d e S t o r m . Motivet t r a Skatren.

152. I l e n a d S k a g e n s S ø n d e r s t r a n d . Sildig E f t e r a a r . Tilh. Hs. E x e e l l . U d e n r i g s m i n i s t e r , Baron R o s e n ø r n -

I.ehn.

Anker Lund,

N ø r r e f a r i m a g s g a d e 5 9 .

153. * E n ung A d e l s m a n d læser en D e p e c h e ( C h r . d . I V ' s T i d ) .

154. * E n S o l d a t p a a V a g t ( T r e d i v e a a r s k r i g e n s T i d ) .

I'. C. Lund.

M e d l e m at A k a d e m i e t . D b m d . og K. a f D.

L y k k e s h o l m s A l l e e 8 .

1 )5. * E n L a n d s b y - S k o m a g e r , s o m , i d e t h a n v e n d e r sig mod B e s k u e r e n , t a g e r sig en P r i s T o b a k .

2*

(20)

.4. Lunde,

N ø r r e v o l d g a d e 6 6 .

1 5 6 . * l t a l i e n s k L a n d s k a b ved B o r g h e t t o . 1 5 7 . * F r a V i l l a B o n d r a g o n e v e d F r a s c a t i .

1 5 8 . P a r t i i F i s k e r l e j e t T a a r b e k . T i l h . H r . G a r v e r ­ m e s t e r W . G e r i c k e .

1 5 9 . * V e d D r o n n i n g g a a r d .

Frøken Marie Luplau,

V e s t e r b r o g a d e 1 0 7 .

1 6 0 . * E t U d h u u s .

Holger Lubbers,

S l o t s g a d e 1 2 .

1 6 1 . * P a r t i a f K j ø b e n h a v n s H a v n , e f t e r S o l n e d g a n g . I F o r g r u n d e n en b a l l a s t e t J a g t , i M i d t e n d e t u d ­ r a n g e r e d e K r i g s s k i b » R o t a « , t i l h ø j r e en B a a d f r a R e f s h a l e ø e n .

Mathias Lutken,

b r e d g a d e 2 5 .

1 6 2 . * K j ø b e n h a v n s H a v n syd f o r K n i p p e l s b r o . F o r ­ m i d d a g .

1 6 3 . * B a a d e p a a S t r a n d e n ved S k a g e n .

1 6 4 . * V r a g e t af D a m p s k i b e t »Baltic« p a a A g g e r - S t r a n d . S t i l l e S o m m e r a f t e n .

(21)

21

Frøken Augusta Læssøe,

R o s e n b o r g S l o t .

1 6 5 . * E n S k a a l m e d F r u g t e r omgiven af en K r a n d s af B æ r og B l a d e . P2fteraarshillede.

Frøken Emma Leflet-,

N y b r o g a d e '22.

1 6 6 . B l o m s t e r i e t G l a s . Tilh. F r ø k e n B i r g i t t e C h r i ­ s t e n s e n .

I. Mackepiang,

( i a m l e K o n g e v e j 1 1 8 . A t e l i e r : S t . K o n g e n s g a d e 5 5 .

167. * E n S t u e k a t i B e s ø g h o s sine S l æ g t n i n g e . 1 6 8 . * T a a g e t E f t e r a a r s d a g i Dyrehaven 1 F o r g r u n d e n

en hvilende K r o n h j o r t .

1 6 9 . * E n R æ v p a a M u s e j a g t . Den h a i lige g j o r t S p r i n g e t o g h a r endnu i k k e o p d a g e t , a t M u s e n

•smutter b o r t .

4. / ' Madsen,

C a p i t a i n . R . af l).

S t o r e K o n g e n s g a d e 9 5

1 7 0 . * P a r t i ved E s p e r g j e r d e . I F o r g r u n d e n den s a a - k a l d t e R o s t g a a r d s k i l d e . E f t e r m i d d a g s b e l y s n i n g . 171. * G æ s , d e r søge ned til V a n d e t .

1 7 2 . * E n F l o k F a a r ; Motivet fra E g n e n ved R v i J y l l a n d .

(22)

M e d l e m af A k a d e m i e t . R . af l) H o l b e r g s g a d e 6 .

1 7 3 . Klippekyst ved B o r d i g h e r a i Ligurien. Tilh. H r . V e x e l m æ g l e r D e e g e n .

1 7 4 . * E n d a n s k J a g t k r y d s e r K a t t e g a t t e t ud.

1 7 5 . *Udsigt over i lavet ved B o r d i g h e r a .

1 7 6 . *h i s k e r b a a d e i F a r v a n d e t mellem C a p r i og P u n t a deila C a m p a r e l l a i N e a p e l s B u g t .

1 7 7 . * F r a L a g u n e r n e syd tor Venedig.

I). Monies,

P r o f e s s o r . Mi d l e m af A k a d e m i e t , rt. af 1).

G a m l e K o n g e v e j l.">4.

1 7 b . * V e d et T e l t i D y r e h a v e n .

1 7 9 . * J u l e k a g e n . T o B ø r n , fulgt af en T j e n e s t e p i g e , b r i n a e J u l e g a v e r til M o d e r e n s uamle A m m e .

ISO. Mindre H e r r e p o r t r a i t . Brystbillede.

Frøken Emilie Mundt,

V e s t e r b r o 1 0 7 B.

1 * 1 . To B ø r n .

('arI Møller,

S i . H a n s T o r v 2ti.

1 8 2 . * V o x e n d e V a l m u e r og a n d r e B l o m s t e r . Tidlig J u n i M o r g e n .

(23)

2 3

C. Neumann,

M e d l e m af A k a d e m i e t . K af D.

S t r a n d v e j e n 2 4 .

183. Sildig S o m m e r a f t e n p a a S k a g e n s i Tilh. H r .

S t r a n d . I K u n s t h a n d l e r

1 8 4 . S t r a n d e n v e d L ø n s t r u p . \ F o l t m a r . 185. * E n N o v e m b e r d a g i Svanemøllebugten. Ø s t e n

S t o r m .

186. * S t r a n d i n g p a a den j y d s k e V e s t k y s t ; S t o r m og R e g n t y k n i n g .

187. * P a a S k a g e n s S t r a n d . M i d d a s .

Thorvald Niss,

S k j o l d s g a d e 3 .

1 8 8 . * E n O c t o b e r d a g . / ..

, , , , , Motiverne f r a B o r r e v e u e S k o v . 189. * Ved L ø v f a l d s t i d . i

H. Olrik

M e d l e m af A k a d e m i e t K af L>.

R a h b e k s A l l e e 2 .

1 9 0 . H e r r e p o r t r a i t .

O. D Ottesen,

P r o f e s s o r , M e d l e m at A k a d e m i e t . S t . K n u d s v e j 3 2 .

191. E n V a s e , hvori R o s e r n e Centifolio, l a F r a n c e , C a r o l i n e - S a n s a l l , C r o m a t e l l o (guul), rød L e v k ø j , h ø j ­ r ø d P e l a r g o n i u i n , lilla C l e m a t i s og flere S m a a b l o m s t e r .

(24)

1 9 2 . E n v o x e n d e Centifolio R o s e s a m m e n m e d e n hvid U n i c a . T i l h . H r . L a n d s k a b s m a l e r K y h n . 1 9 3 . E n V a s e med 5 s n i a a e r ø d e R o s e r o g K n o p p e r

( H e r m o s a ) .

1 9 4 . * E n B u s k m e d 3 lyserøde R o s e r ( l a F r a n c e ) o«

2 S o m m e r f u g l e .

Frøken Augusta Paulli

K o n g e n s N y t o r v f>.

1 9 5 . * E n B a g g a a r d .

Mggo l'eder sen,

L i n n é s g a d e 1 0 .

1 9 6 . * E n M a l k e p l a d s med K ø e r b a g en L u n d .

1 9 7 . B a g e t lille S k o v l ø b e r h u u s ved S o r ø . Tilh. H r . A p o t h e k e r K . T . P e t e r s e n .

Edvard Pedersen,

f. T . i H o r n .

1 9 8 . * L a n d s k a b f r a A b r u z z e r n e . 1 9 9 . * F r a en Vigne i P a l e s t r i n a . 2 0 0 . * F r a Vill;« T o r l o n i a i F r a s c a t i .

2 0 1 . E n V e j f r a F r a s c a t i . Tilh. F r u E t a t s r a a d i n d e R ø r b y e .

(25)

/'. liaudsig,

T o l d b o d v e j e n 4 .

2 0 2 . * E f t e r e t S k i b b r u d bringes d e F r e l s t e ind i en Fisker> R e d s k a b s h u u s , hvor man s ø ! g e r tor dem e f t e r b e d s t e E v n e .

2 0 3 . * F i s k e r e f r a V e s t k y s t e n af J y l l a n d , som i ondt V e j r v e n t e p a a Heres B a a d e s H j e m k o m s t . N e d e p a a S t r a n d e n h a v e f .-kerne samlet sig i og om en B a a d , h v o r f r a d e s p e j d e e f t e r d e Udeblevne, m e d e n s nogle Kvinder o p p e i K l i t t e r n e s a m t a l e m e d en F i s k e r om hvorvidt d e r k a n v a r e F a r e f o r de V e n t e d e .

2 0 4 . * F i s k e r e fra d e t nordlige S j e l l a n d , som e r e h j e m ­ k o m n e med d e r e s f a n g s t . S t æ r k t a a g e t M o r o e n . 2 0 5 . * S t r a n d p a r t i f r a A r i l d s l e j e med Udsigt til I l ø j e -

Kullen.

/. C,ar i Rasmussen,

S t r a n d p r o m e n a d e n 9 . Ø s t e r b r o

2 0 6 . * E n E f t e r a a r s d a g i Kjwge Bugt. I F o r g r u n d e n en S t e v n s - B a a d med d o b b e l t r e b e d e S e j l p a a l l j e m - t o u r e u ; l æ n g e r e b o r t e en gammel S k o n n e r t b r i g . 2 0 7 *Stille E f t e r a a r s a f t e n fra K y s t e n en Milsvej ø s t e n ­

for G e n u a . K y s t b o e r n e e r e b e s k j æ f t i g e d e m e d a t o p s a m l e B i æ n d e o<_' K v i s t e , som p a a den A a r s t i d f ø r e s tra H ø j l a n d e t ad F l o d e r n e ud i H a v e t og d e r ­ e t t e r m e d sydlige V i n d e drives p a a L a n d . I F o r ­ grunden løbe t o ung'' Italienere o m k a p s med Kurvene p a a H o v e d e t .

(26)

2 0 8 . * l m e l l e m Bygerne. O r l o g s s k i b e i N o r d s ø e n e f t e r S o l n e d g a n g .

2 0 9 . E n J u n i d a g p a a G o d t l i a a b s f j o r d e n . G r ø n l æ n d e r e p a a d e r e s S o m m e r r e i s e . M a l e t e f t e r Bestilling.

2 1 0 . * P y n t e n k l a r e s . S k i b e , som u n d e r en n a t l i g S t o r m e r e d r e v n e ind imod en K l i p p e k y s t , søge i M o r g e n s t u n d e n u n d e r en s v æ r P r e s af S e j l . imod den h ø j e S ø , a t k l a r e L a n d e t f r a sig.

J. Roed,

P r o f e s s o r v e d A k a d e m i e t . R. af D. o g D b d . C h a r l o t t e n b o r g .

2 1 1 . E t J a g t s e l s k a b , s o m b o l d e r H v i l . F i g u r e r n e 3U n a t u r l i g S t ø r r e l s e . M a l e t e f t e r en C a r t o n af H o l g e r R o e d .

2 1 2 . P o r t r a i t - K n æ s t y k k e af P a s t o r W e g e n e r . G a v e til H a l s t e d K i r k e p a a L o l l a n d .

2 1 3 . D r a n e p o r t r a i t . K n æ s t y k k e .

2 1 4 . E n H u n d e h v a l p ved en M e l k e k r u k k e .

Frederik Hohde,

Bulowsvej 32.

2 1 5 . * V i n t e r l a n d s k a b med en S l æ d e ; henimod A f t e n . Motiv f r a N o r d s j æ l l a n d .

2 1 6 . * V i n t e r l a n d s k a b m e d F i g u r e r p a a I s e n .

2 1 7 . V i n t e r l a n d s k a b . Motiv f r a V o l d t 3 i r a i n e t . T i l h . H r . S m e d e m e s t e r H o s t .

(27)

Vilh. Hosenstand,

f . T . i R o m .

"218. * E n L a n d s b y f r i s e u r .

"219. * E n Pige f r a C a p r i ined D r u e r .

2 2 0 . I K a r n e v a l s t i d e n . Tilh. H r . G r o s s e r e r B . R u b e n .

Gotfred Hump,

P r o f e s s o r . M e d l e m af A k a d e m i e t . S n a r e g a d e 4 . A t e l i e r p a a C h a r l o t t e n b o r g .

>21. A a p a r t i . H o v e d t r æ k k e t ' t a g e t f r a K j ø g e a a ved L e l l i n g e . E n s m u k k l a r E f t e r a a r s d a g lige f ø r L ø v ­ f a l d e t . P a a S k r æ n t e n t i l h ø j r e D a a d y r . T i l h . F r u M a r e e t i P a r i s .

2 2 2 . S k o v p a r t i med et lille V a n d d r a g . H o v e d t r æ k k e t taget f r a D y r e h a v e s k o v ved Nyborg. Mainiaaned.

F o r m i d d a g . T i l h . H r . G r o s s e : e r S a c h s .

2 2 3 . P a r t i af F u n k e d a m ved F r e d e r i k s b o r g . I F o r ­ grunden Dæmningen med Aflubet. M a i n i a a n e d . H e n - imod A f t e n .

2 2 4 . * H u m l e b æ k s b u g t e n . J u l i m a a n e d , en Time e t t e r S o l n e d g a n g . M a a n e n e r s t a a e t op. S t a f f a g e n : en Kone p a a S t r a n d b r e d d e n , som t a l e r til nogle Mænd i en Baad tæt ved L a n d .

August Schiott,

P r o f e s s o r . M e d l e m af A k a d e m i e t . S t o r e K o n g e n s g a d e 8 1 .

2 2 5 . T d s i g t over et P a r t i af C a i r o ; i B a g g r u n d e n O a s t e l l e t m e d M e h e m e d A l i ' s M o s k é , s e e t f r a T a g e t af Hotel S p h i n x . Morgenbelysning.

(28)

P r o f e s s o r . M e d l e m af A k a d e m i e t C h a r l o t t e n b o r g .

2 2 6 . ^ K o r t s p i l l e n d e F i s k e r e .

Harald Schumacher,

G o t h e r s g a d e 103.

2 2 7 . * F n S o m m e r d a s ved S t a d i l - A a i V e s t j y l l a n d .

Frants Schwartz,,

f. T . i M a d r i d .

2 8 . J a c o b s D ø d . 1ste M o s e b o g , C a p . 4 8 , V , 1 0 .

»Og h a n lod J o s e p h s S ø n n e r k o m m e til sig og h a n k y s s e d e dem og t o g dem i F a v n . «

". Sieyumfi'lclt,

T o l d b ^ d v e j e n 4 .

2 2 9 . B a r n e p o r t r a i t . Tilh. l i r . Baron B . W e d e l l - W e d e l l s b o r a .

2 3 0 . B a r n e p o r t r a i t . T i l h . H r . G r o s s e r e r C h r . E r i c h s e n .

V Simonsen

P r o f e s s o r v e d A k a d e m i e t , l i . al 1). & DM.

2 3 1 . *1 Ø r k e n e n . ' 2 3 2 . * E n t y r k i s k B r e v p o s t .

(29)

29

Simon Simonsen,

S e t . A n n æ p l a d s 1 4 .

2 3 3 . »Et Øjeblik torsilde«. ( T r e H u n d e p a a J a g t e t t e r en R o t t e . ) 6 0 0 k r .

2 3 4 . E t k j ø r e t ø j f r a M a s s a ved > o r e n t . 3 5 0 k r . 2 3 5 . F r a den r o m e r s k e C a m p a g n e . 3 2 0 k r .

2 3 6 . » P a a t r æ n g e n d e G j æ s t e r « . ( F ø l g e r a f , a t »Munter«

i k k e itide h a r f o r s t a a e t a t s æ t t e sig i R e s p e k t . ) 3 0 0 K r . 2 3 7 . E n V a n d i n g s s c e n e ude p a a L a n d e t . 3 0 0 K r . 2 3 8 . » V e d Møllen«. F a d e r e n h e n t e r S ø n n e n h j e m til

J u l e n . oOO k r .

•J. /'. Skovgaard,

R o s e n v æ n g e t s H o v e d v e j 2 7 .

2 3 9 . F o r a a r s - F a a r e k l i p n i n g p a a L o l l a n d . T i l h . H r . V e x e l m æ g l e r A g g e r s b o r g . 2 4 0 . * F r a G a l v a n d s s ø e n ved k n a p s t r u p .

v a n d e s f ø r M i d d a g ; G r a a v e j r .

Hans L. Smidth,

G a m l e V e s t e r f a r i m s i g s v e i o .

2 4 1 . E n S ø n d a g - E f t e r m i d d a g i E f t e r a a r e t . F o l k g a a e f r a K i r k e . Motivet f r a V e s t j y l l a n d . 7 0 0 K r .

2 4 2 . A a p a r t i v e d S k i v e ; sildig E f t e r m i d d a g i O c t o b e r M a a n e d . 4 0 0 K r .

J. Sonne,

M e d l e m af A k a d e m i e t . R . af D.

T o l d b o d v e i e n 4 .

2 4 3 . * E t M ø d e .

2 4 4 . * H ø s t s c e n e ved V e s p e r t i d .

G r a a v e j r .

H e s t e n e

(30)

/'. L. Storch,

R a v n s b o r g g a d e 13.

2 4 5 . * F i s k e r e n og H a v f r u e n .

C. Frederik Sørensen,

P r o f e s s o r . M e d l e m af A k a d e m i e t . R a f D.

R o s e n v æ n g e t s P a r a l e t v e i f>.

2 4 6 . * U n d e r I s l a n d .

2 4 7 . * T y d s k e F i s k e r e p a a Elben ved B l a n k e n e s e drive ud med S t r ø m m e n .

2 4 8 . * S v e n s k e K y s t p a a K u l l e n .

M. i herk ildsen,

N ø r r e b r o g a d e 3 6 .

2 4 9 . *1 en B o n d e g a a r d , hvor H e s t e n e skulle r i d e s i M a r k e n .

Anton Thiele,

f. T . i R o m .

2 5 0 . * N a r c i s s u s .

2 5 1 . * P o r t r a i t af en lille Pige f r a Ischia.

2 5 2 . G e n r e b i l l e d e , B r y s t b i l l e d e . Tilh. F r ø k e n N e e r ­ g a a r d .

2 5 3 . * E n Vigne fra I s c h i a . 2 5 4 . * L a n d s k a b i I s c h i a .

2 5 5 . * G e n r e b i l l e d e . E n u n 2 P i g e i en H a v e .

(31)

31

August Thomsen,

Hj. af K r o n p r i n d s e s s e g a d e o g S ø l v g a d e n 5 2 .

2 5 6 . S k o v s ø med E l l e t r æ e r i F o r g r u n d e n . 5 0 0 K r . 2 5 7 . E n S k o v v e j . 2 5 0 K r .

2 5 8 . Udsigt over S u n d e t , s e e t f r a S a n d s k r æ n t e n p a a V e j e n til E r e m i t a g e n . 2 0 0 K r .

1 5 9 . P a r t i v e d F u g l e s a n g s ø e n i D y r e h a v e n . 1 8 0 K r .

Carl Thomsen,

K a s t a n i e v e j 7 .

2 6 0 . * I ) a g e n f ø r Contirmationen.

2 6 1 . T o u n g e r o m e r s k e P r æ s t e r ; Motivet f r a Monto Pincio. Tilh. H r . G r o s s e r e r H i r s c h s p r u n g .

brøken Emma Thomsen,

S o r t e d a m s g a d e 7 .

2 6 2 . * E t Vildnis af B l o m s t e r ved e t lille V a n d l ø b .

A. Thorenfeld,

H. C . A n d e r s e n s g a d e 1 0 .

2 6 3 . * P a r t i f r a H i n n e r u p i N æ r h e d e n a f A a r h u u s ; F r i j s e n b o r g - E g n e n . E t t e r m i d d a g . B y g e v e j r . 2 6 4 . * O p t r æ k k e n d e T o r d e n v e i r . Motivet f r a H j a r b æ k s -

bugten i L i m f j o r d e n i N æ r h e d e n af H e r r e g a a r d e n Ø r s l e v k l o s t e r . E f t e r m i d d a g .

2 6 5 . * P a r t i f r a d e t I n d r e af H i n n e r u p S k o v . E f t e r ­ m i d d a g .

(32)

2 6 6 . * F r a H a a r B a k k e r i N æ r h e d e n af H i n n e r u p . K o r m i d d a g i A u g u s t .

2 6 7 . * P a r t i f r a L i m f j o r d e n i N æ r h e d e n af Ø r s l e v ­ k l o s t e r . B y g e v e j r .

2 6 8 . * S t r a n d p a r t i f r a S æ b y i V e n s y s s e l . F o r m i d d a g i J u l i .

2 6 9 . * L a n d s k a b f r a S k i v e E g n e n . F f t e r m i d d a g i J u l i .

•I. (.hr. Thørrestrup,

K o r s g a d e 1 5

2 7 0 . * D e n p o l i t i s k e S i t u a t i o n d r ø f t e s .

Venzel Tornøe,

H . C , Ø r s t e d s v e j 2 2 A.

2 7 1 . * F r a B ø r n e n e s L e g e p l a d s p a a den g a m l e K i r k e ­ g a a r d i H o r s e n s .

27'2. * E n nylig h j e m k o m m e n S ø m a n d f o r t æ l l e r om sin R e j s e .

Harald Trolle,

Ø s t e r b r o g a d e 1 7 .

2 7 3 . * F n V i n t e r d a g . Motivet f r a Bøgeskoven v e d B a v e l s e S ø .

Frøken Sara Tscherrung,

B l e g d a m s v e j 1 3 4 .

2 7 4 . * E n K u r v m e d B l o m s t e r , p a a en g a m m e l M u r ­ pille.

2 7 5 . B l a a A a k a n d e r i e t B a s s i n i D r i v h u s e n e p a a S ø l y s t . U d f ø r t e f t e r B e s t i l l i n g af F r u E t a t s r a a d i n d e S u h r .

(33)

33

2 7 6 . * V o x e n d e S k o v b l o m s t e r .

2 7 7 . R o s e n k n o p p e r og b l o m s t r e n d e M y r t h e g r e n e . Tilh.

F r u A . H o l m b l a d .

J. F. N. Vermehren,

P r o f e s s o r v e d A k a d e m i e t . Tt. af D . C h a r l o t t e n b o r g .

2 7 8 . D a m e p o r t r a i t . I

2 7 9 . I l e r r e p o r t r a i t . ) B r y s t b i l l e d e r . 2 8 0 . D a m e p o r t r a i t . \

C. Il Vogelsmig,

V e s t e r g a d e 3 0 .

2 8 1 . * E n A a l e s t a n g e r i Ø r e s u n d .

Frederik Winther,

B o r g e r g a d e 3 1 . A t e l i e r : V a n d k u n s t e n 1 0 .

2 8 2 . *Motiv f r a D r a g ø r H a v n e h o v e d . E f t e r m i d d a g .

Niels Wiwel,

f. T . i D u s s e l d o r f .

2 8 3 . * E t S o g n e r a a d s m ø d e . E n F a t t i g s a g f o r h a n d l e s . 2 8 4 . 'i :En g a m m e l H u s m a n d s k o n e i s i t K j ø k k e n .

Carl Wiirtzen,

f. T . i R o m .

2 8 5 . ''Tidlig Morgen. Motivet f r a F o n t a i n e b l e a u . 3

(34)

Chr. Zacho,

R o s e n v æ n g e t s A l l e e 3 8 .

2 8 6 . * E n t a a g e t E f t e r a a r s m o r g e n . M o t i v e t f r a S k o v ­ h ø j d e r n e n o r d f o r S i l k e b o r g ( D r o n n i n g e s t o l e n ) . 2 8 7 . * E n S o m m e r n a t v e d F u l d m a a n e . M o t i v e t v e d

B o r r e S ø i S i l k e b o r g - E g n e n .

2 8 8 . * E t S k o v p a r t i i J u n i v e d H u r a l e b r o e n i S æ b y - g a a r d s S k o v i V e n s y s s e l .

2 8 9 . * A s k e t r æ e r ved en A a . P a r t i ved S æ b y g a a r d i V e n s y s s e l .

Kristian Zahrtmann,

f . T . i R o m .

2 9 0 . * E n S a b i n e r i n d e m e d sit B a r n v e d B r y s t e t . 2 9 1 . * E n S a b i n e r i n d e , d e r v u g g e r s i t B a r n . 2 9 2 . * E t P o s t b u d i S a b i n e r n e .

P. J. Ølsted.

2 9 3 . * J y d s k L a n d s k a b , syd f o r K o l d i n g ( C h r i s t i a n s - f e l d t ) . I d e t F j e r n e s e e s S k a m l i n g s b a n k e n .

2 9 4 . * P a r t i v e d P e t e r s m i n d e i N æ r h e d e n a f H o l m e S t a t i o n .

2 9 5 . *1 R y g a a r d s D y r e h a v e ; v e d T e g l v æ r k e t .

(35)

36

Billedhuggerkunst.

E. H. Bentzen,

B e r n s t o f s v e i 3 .

2 9 6 . P o r t r a i t b u s t e . G a l v a n i s k b r o n z e r e t Z i n k .

V. Bissen,

M e d l e m af A k a d e m i e t .

2 9 7 . P o r t r a i t i n e d a i l l o n i M a r m o r . T i l h . H r . G r o s s e r e r P u g g a a r d .

2 9 8 . P o r t r a i t b u s t e . G i p s .

G. Chr. Freund,

M e d l e m af A k a d e m i e t .

2 9 9 . A z a r i a s l e d s a g e r T o b i a s p a a V a n d r i n g . G r u p p e i G i p s .

Carl Hartmann,

A t e l i e r : F r e d e r i k s b e r g A l l e e 1 7 .

3 0 0 . D a n d s e n d e F a u n . S t a t u e t t e i G i p s .

B. Heydorn,

f. T . 1 D r e s d e n .

3 0 1 . P o r t r a i t m e d a i l l o n . G i p s .

3*

(36)

J. A. Jerichau,

P r o f e s s o r v e d A k a d e m i e t . C . af D . o g D b m d .

3 0 2 . F r i s e ( e f t e r U i a d e n ) . H o v e d m o n i e n t e t K a m p e n imellem H e c t o r og A j a s . G i p s . U d f ø r t e f t e r B e s t i l ­ ling af B r y g g e r C a r l J a c o b s e n j u n . e f t e r en æ l d r e T e g n i n g af K u n s t n e r e n .

3 0 ' . O d y s s e u s og N a u s i k a a ( O d y s s e e n s 6 t e S a n g ) . Basrelief i G i p s . T i l h . H r . B r y g g e r C a r l J a c o b s e n j u n .

Freken Cath. Kondrup,

f. T . i R o m .

3 0 4 . E n D r e n g , som t r æ k k e r e n S t r ø m p e a f i S t a t u e t t e r 3 0 5 . D e n lille H a v f r u e , e f t e r H . C . A u - > i

d e r s e n s E v e n t y r ' M a r m o r .

Jørgen Larsen,

S t u d i e s t r æ d e 4 7 B.

3 0 6 . D e n gode H y r d e . S t a t u e i G i p s . T i l k j e n d t A k a ­ d e m i e t s lille G u l d m e d a i l l e .

H. Olrik

M e d l e m af A k a d e m i e t . R . af D . R a h b e k s A l l e e 2 .

3 0 7 . M i n i a t u r - P o r t r a i t b u s t e i G i p s , b e s t e m t til a t u d ­ f ø r e s i M e t a l .

Axel Pacht,

K r o n p r i n d s e s s e g a d e 1 0 .

3 0 8 . P o r t r a i t b u s t e . G i p s . Tilh. H r . I n s t r u m e n t m a g e r K n u d s e n .

3 0 9 . P o r t r a i t m e d a i l l o n . G i p s .

(37)

37

C. Peters,

P r o f e s s o r v e d A k a d e m i e t . K. af D.

3JO. D i o g e n e s ined t æ n d t L y g t e om D a g e n p a a T o r v e t i A t h e n søger »et M e n n e s k e « . Basreliet' i G i p s .

( T i g g e r , H a n d l e n d e , E p i k u r æ e r , B e l æ r e , H o r n , D i o g e n e s , l l r e n g e , F i l o s o f e r . K r i g e r , K u n s l n c r ) . 3 1 1 . T h o r v a l d s e n . S i d d e n d e F i g u r i n a t u r l i g S t ø r r e l s e .

G i p s .

P. Petersen,

M e d a i l l e u r . R. af D.

U r a n i e v e i 2 0 .

3 1 2 . E n lille H y r d e d r e n g m e d sin V e n . S t a t u e t t e i G i p s .

L. Prior,

A t e l i e r : B r e d g a d e 3 3 .

3 1 3 . P o r t r a i t b u s t e af Kongl. K a m m e r s a n g e r N . J . S i ­ m o n s e n . G i p s .

F. E. Ring,

A t e l i e r : P r i n d s e n s P a l a i s .

3 1 4 . S t a t u e i G i p s af D i g t e r e n I I . C . A n d e r s e n .

Nicolai Schmidt,

L i l l e S t r a n d s t r æ d e 6 . 3 1 5 . P o r t r a i t b u s t e . G i p s .

3 1 6 . P o r t r a i t m e d a i l l o n . M a r m o r .

(38)

Julitis Schultz,

f . T . i P a r i s .

3 1 7 - 1 8 . T o P o r t r a i t b u s t e r . T e r r a c o t t a .

J. B. Smith,

P a r c e l v e i 2 9 .

3 1 9 . O d y s s e u s h o s P h a i a k e r n e . Basrelief i G i p s .

F . C. Stramboe,

Ø s t e r b r o g a d e 1 9 .

3 2 0 . P o r t r a i t b u s t e i M a r m o r . T i l h . E n k e f r u B a l l i n .

Theobald Thielemann,

K a s t a n i e v e i 6 .

3 2 1 . P o r t r a i t b u s t e i G i p s af P r o f e s s o r B . S . J ø r g e n s e n .

L. Vieth,

N a n s e n s g a d e 1 5 .

3 2 2 . B u s t e af a f d . P r o f e s s o r I l e t s c h . G a l v a n i s k b r o n ­ z e r e t Z i n k , s t ø b t af L . R a s m u s s e n . T i l h . d e t T e c h - n i s k e S e l s k a b s S k o l e .

3 2 3 . P o r t r a i t m e d a i l l o n . G i p s .

(39)

36

Architekturfaget.

F. T. E. Blichfeldt.

3 2 4 . E t Nationalmusasum. T i l k j e n d t A k a d e m i e t s s t o r e G u l d m e d a i l l e .

M. Borch.

3 2 5 . E n Bibliotheksbygning i gothisk S t i l . T i l k j e n d t A k a d e m i e t s lille G u l d m e d a i l l e .

H. E. C. Wenck

3 2 6 . E n Bibliotheksbygning i g o t h i s k S t i l . T i l k j e n d t A k a d e m i e t s lille G u l d m e d a i l l e .

Tegninger, Akvareller, Træsnit og Llthografier.

F. Hendriksen,

T o r d e n s k j o l d s g a d e 2 1 .

3 2 7 . T r æ s n i t , e f t e r en I l a a n d t e g n i n g af W . M a r s t r a n d . 3 2 8 . T r e T r æ s n i t .

(40)

Åd. Kittendorff',

P l a t a n v e i 4 .

3 2 9 . V e d G a s v æ r k e t , 3 3 0 . E n A n d m e d

A

3 t- ) A 11

Æ l l i n g e r . ] A1 " » e l l e r .

Pietro Krohn.

f . T . i P a r i s .

3 3 1 . M i n i a t u r af Monti di G i o v a n n i . Af K o r b o g A n t i - s o n a r i o N . i D o m k i r k e n i F l o r e n t s . F r a B e g y n d e l s e n a f d e t 1 6 d e A a r h u n d r e d e .

P. N. Møller,

f. T . i K o l d i n g .

3 3 2 . P o r t r a i t e r af 3 B ø r n . T e g n i n g . T i l h . H r . O v e r - s a g f ø r e r F r . G r i i n e r i K o l d i n g .

Fr. Rohde,

T o l d b o d v e i e n 4 .

3 3 7 . K u l t e g n i n g . P o r t r a i t af a f d . M a l e r J . T . L u n d b y e f t e r e t P o r t r a i t m a l e r i af L u n d b y e selv. T i l h . H r G r o s s e r e r l l i r s c h s p r u n g .

B u l o w s v c i 3 2 .

3 3 3 . * V e d S o r r e n t o . 3 3 4 . * V e d Coinosøen.

3 3 5 . :!''Ved Moselfloden.

3 3 6 . * F r a d e r o m e r s k e B j e r g e .

A q v a r e l l e r .

H. Siegumfeldt,

(41)

41

H. C. Stilling,

M e d l e m af A k a d e m i e t . R . af I).

3 3 8 . V e d en al de g a m l e S t a d s p o r t e i \

T a o r m i n a . i

3 3 9 . I e n p r i v a t G a a r d i S . G e m i g n i a n o . [ 3 4 0 . G a d e i S i e n a .

3 4 1 . G a d e i F l o r e n z . 3 4 2 . G a d e i B o l o g n a 3 4 3 . G a d e i P a d u a .

F. L. Storch,

R a v n s b o r g g a d e 1 3 .

3 4 4 . M a n d s p o r t r a i t , m a l e t i P a s t e l ; h a l v n a t u r l i g S t o r r e l s e .

J. V. Tegner,

L i t h o g r a f . R . af D . I n d u s t r i u d s t i l l i u g s b y g n i n g e n .

3 4 5 . L i t h o g r a f e r e d e P o r t r a i t e r .

Svenske og norske Kunstnere.

Edv. Bergh,

P r o f e s s o r . U d e n l a n d s k M e d l e m af A k a d e m i e t . C . af D.

3 4 6 . P a r t i ved M å l a r e n . T i l h ø r e r H r . L e g a t i o n s r a a d F . C . B r u u n .

3 4 7 . * F r a S o g n e f j o r d e n i N o r g e .

A q v a r e l l f

B r y s t b i l l e d e

(42)

O. Glo8imodt,

A t e l i e r : V e s t e r b r o g a d e 2 8 .

3 4 8 . P o r t r a i t m e d a i l l o n , s k a a r e t i E l f e n b e e n . T i l h . l i r . C a p i t a i n , B r y g g e r J a c o b s e n .

3 4 9 . P o r t r a i t m e d a i l l o n , s k a a r e t i E l f e n b e e n . T i l h . H r T h . H e f t y e i C h r i s t i a n i a .

F. Smith Hald,

f . T . i D u s s e l d o r f f .

3 5 0 . ""Vinterdag i e t F i s k e r l e j e i B o h u s l e h n .

C. M. Ross,

f. T . i P a r i s .

3 5 1 . » F a d e r vil spille«. C o s t u m e b i l l e d e f r a B e g y n ­ delsen a f d e t 1 7 d e A a r h u n d r e d e . T i l h . H r . G o d s e j e r B . N e e r g a a r d .

Kunstner.

Eugene Blaas i Wien.

3 5 2 . E n S k r æ d e r b o d i V e n e d i g . T i l h . H r . C a p i t a i n , B r y g g e r J a c o b s e n .

(43)

Tillæg

til Fortegnelsen over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster i Aaret

1878 offentlig udstillede Kunstværker.

Malerkunst.

Michael Ancher,

A m a l i e g a d e 3 0 .

3 5 3 . * F i s k e r e n , d e r s k a l ud p a a F a n g s t , t a g e r A f s k e d m e d sin F ø r s t e f ø d t e .

3 5 4 . * E n u n g P i g e v e d e t I l d s t e d .

C. Chr. Andersen,

S t e n g a d e n 3 .

355. *Tycho B r a h e h o l d e r F o r e l æ s n i n g f o r unge A d e l s ­ m æ n d p a a K j ø b e n h a v n s U n i v e r s i t e t .

(44)

Carl F. Andersen,

B r e d g a d e 1 5 .

3 5 6 . E l e r r e p o r t r a i t .

3 5 7 . B ø r n e g r u p p e . P o r t r a i t e r .

Fru Alfrida Baadsgaard,

V e s t e r b r o g a d e 1 1 8 .

3 5 8 . B l o m s t e r p a a en S t e n h ø j .

Carl Baagee,

H o l b e r g s g a d e 1 2 .

3 5 9 . * E n F i s k e r b a a d og forskjellige S k i b e i frisk K u l i n g i Ø r e s u n d .

li. Barnekow,

V e s t e r b r o g a d e 9 2 .

3 6 0 . * V æ r e l s e t N r . X L I I p a a T h o r v a l d s e n s M u s æ u m .

Carl Bille,

K o r s g a d e 5 .

3 6 1 . Sildig A f t e n ved J y l l a n d s V e s t k y s t . E t S k i b e r s t r a n d e t og F i s k e r e s æ t t e en B a a d u d f o r a t bringe H j æ l p . T i l h . H r . G l a r m e s t e r V . K l e i s .

3 6 2 . * E t f r a n s k og e t e n g e l s k Linieskib e f t e r en K a m p . D e t f r a n s k e S k i b e r i s y n k e f æ r d i g T i l s t a n d og d r i v e r i L a n d u n d e r en S t o r m i L ø b e t af N a t t e n .

(45)

4 5

./. P. Bless,

A a r h u u s .

3 6 3 . * E t lille B y b u d . D r e n g e - P o r t r a i t . K n æ s t y k k e i n a t u r l i g S t ø r r e l s e .

jH. Brasen.

V i n g a a r d s t r æ d e 1 0 .

3 6 4 . * V e d E s r o m S ø ; E f t e r m i d d a g s s t e m n i n g . D r e n g e n e g a a e i V a n d e t .

Carl Bøgh,

P r o f e s s o r . G e r n e r s g a d e 1 1 .

3iS5. H j o r t e k a m p . A t t e n s t e m n i n g .

Carl Otto Carlsen,

M u n s t e r s v e j 1 2 .

3i>6. * F r a F r e d e r i k s b e r g A l l e e , s e e t op imod R u n d ­ delen. S ø n d a g F o r m i d d a g henimod M i d d a g .

A. C. Riis Carstensen,

B r e d g a d e 6 1 .

3 6 7 . * S t o r m p a a A t l a n t e r h a v e t .

Godfred Christensen,

A t e l i e r : G a m l e K o n g e v e j 1 3 8 .

3 6 8 . F o r m i d d a g s i d s t i S e p t e m b e r . Tilh. H r . K u n s t ­ h a n d l e r F o l t m a r .

(46)

J. lu Cour,

M e d l e m af A k a d e m i e t . R o s e n v æ n g e t s H o v e d v e j 2 7 .

3 6 9 . F o r a a r s d a g v e d V i e r w a l d s t å d t e r s ø e n i m o d Uri- R o t h s t o c k . T i l h . F r ø k e n H . P e d e r s e n .

Helmuth v. Dirchinck-Holmfeld,,

S c h w a r t z g a d e 3 5 .

3 7 0 . S e e n E f t e r m i d d a g ved S v e n d b o r g s u n d . Motivet f r a H o r s e - S k o v p a a T h o r s e n g ; i B a g g r u n d e n F y e n s K y s t m e d T a n k e f u l d - S k o v o g M i a m a r e . T i l h . H r . F . V . Berlin.

A. Dorph,

M e d l e m af A k a d e m i e t . B r e d g a d e 3 3 .

3 7 1 . J e s u s og d e t o Disciple i E m m a u s . ( S k j æ n k e t s o m A l t e r b i l l e d e til E m m a u s k i r k e n ved D i a k o n i s s e ­ s t i f t e l s e n . )

»Og d e n ø d t e h a m m e g e t og s a g d e : Bliv h o s os, t h i d e t e r m o d A f t e n og D a g e n h e l d e r ; o g h a n gik i n d f o r a t blive h o s dem.« L u c . 2 4 , 2 9 .

H. Fischer,

P a r c e l v e j 2 1 .

3 7 2 . *1 L ø v s p r i n g s t i d e n . E n S k o v k a n t m e d e t B æ k k e - l e j e og u d f o l d e t Bøgeløv p a a d e n æ r m e s t e T r æ e r .

(47)

4 7

Kordahl Grove,

B i a a g a a r d s g a d e 4 9 .

3 7 3 . * Y i n t e r m o r g e n .

//. Hammer,

C a p i t a i n . M e d l e m af A k a d e m i e t . R. af D.

S t r a n d g a d e n 1 4 .

3 7 4 . * V e d N e d g a n g e n til e t O r a n g e r i i B r a n f o r d - C o n n e c t i c u t .

H. A. Hansen,

D r o n n i n g e n s T v e r g a d e 6 .

3 7 5 . * U d e n f o r S i g b r i t s P o r t . E n B o r g e r bliver i n d l a d t m e d e n s R i g e t s R a a d e r , Adelige og G e j s t l i g e m a a s t a a e u d e i K u l d e n .

•lens Hansen,

A b s a l o n s g a d e 3 6 .

3 7 6 . * E t g a m m e l t K j ø k k e n . Motivet f r a e t tidligere S o r t e b r ø d r e - K l o s t e r i J y l l a n d .

J. T. Hansen,

G o t h e r s g a d e 3 9 .

3 7 7 . * C h r i s t i a n d . I V ' s A u d i e n s s a l p a a R o s e n b o r g .

Frøken Luise Havn- Hansen,

B r o g a d e 2 3 .

3 7 8 . E t I n t e r i e u r . ( E n D a m e s D a g l i g s t u e . )

(48)

N. C. Hansen,

S t . A n n æ P l a d s 2 .

3 7 9 . P o r t r a i t g r u p p e af K a m m e r j u n k e r L e r c h e s B ø r n .

Sigurd Konst. Hansen,

A m a l i e v e j 6 .

3 8 0 . B a r n e p o r t r a i t .

Pram Henningsen,

N ø r r e b r o g a d e 1 0 .

3 8 1 . D a m e - P o r t r a i t . Brystbillede.

A. Henrichsen,

V e s t e r g a d e 1 9 .

3 8 2 . D a m e p o r t r a i t . "Brystbillede.

Carsten Henrichsen,

G a s v æ r k s v e j 1 0 IS.

3 8 3 . P a r t i f r a R i n g s j ø e n i S k a a u e . T i l h . H r . C a p t . R i i s e .

O. A. Hermansen,

H o l b e r g s g a d e 1 9 .

3 8 4 . * E t P a r u n g e H a r e r i U d k a n t e n af en K o r n m a r k .

E. M. Jensen,

T o l d b o d g a d e 5 .

3 8 5 . * F r a n s k K y s t p a r t i ved K a n a l e n .

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Fortegnelsen over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster i Aaret 1851 offentligen.. udstillede

Kir,SS, Medlem af

Fortegnelsen over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster i Aaret 1855 offentligen

En dansk Jagt og forskjellige Skibe passere Skagen... *Et Frugtmalerie i det Fri med

Af Knud Bierfreund 177 Fortegnelse over dansk genealogisk litteratur i aaret 1950..

de ved det Kongelig-e Akademie for de skjonne

Fortegnelsen over de ved det Kongelige Akademie for de skjønne Konster i Aaret 1866 offenlig

Fortegnelsen over de ved det Kongelige Akademie tor de skjonne Kunster i Aaret 1861 offentlig