• Ingen resultater fundet

Da Habermas blev moderne

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Da Habermas blev moderne"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Anmeldelser

Arno Victor Nielsen

Da Habermas blev moderne

Det Moderne

-

en bog om Jurgen Habermas,

red. Jargen Erslev Andersen, Hans-Jargen Schanz, Per Stounbjerg, Modtryk,

1983,142 s.

Det 20. århundredes filosofi har fnrst og fremmest vzret optaget af opgnret med cogito-filosofien, bevidsthedsfilosofien (Descartes - Kant - Husserl) og historiefilosofien (Machiaveli

-

Hegel - Marx - Lukács)

.

Hegel forenede bevidsthedsfilosofi og historiefilosofi i begre- bet »verdensånd«, og ham har de stridende filosofiske skoler i dette århundrede da også alle vzret nndt til at tage stilling til. Fznomeno- logien tog sig af o p g ~ r e t med cogito-filosofien, mens positivismen tog sig af historiefilosofien. Resultatet blev, at fznomenologien endte ud- en historiefilosofi og positivismen uden bevidsthedsfilosofi. Kun strukturalismen og siden post-strukturalismen kunne gå til samlet angreb på både bevidsthedsfilosofien og historiefilosofien. Deri har den sin styrke.

En bog om Habermas, som vil vzre andet og mere end en tekst- kommentar, må n~dvendigvis give ham den plads, der tilkommer ham i det 20. århundredes filosofi. Ja, han fordrer selv en siidan indplacering, for så vidt som han eksplicit vil overvinde både bevidst- hedsfilosofien og historiefilosofien, og så fordi alle vzsentlige sider af det 20. århundredes filosofi er tznkt med i hans filosofi.

En flok idéhistorikere og litteraturmagistre fra Arhus har påtaget sig at skrive »En bog om Jurgen Habermasa. Hvorfor nu det? Angi- veligt fordi Habermas i 1981 vakte opsigt med sit seneste vzrk Theorie des kommunikativen Handelns. For den, som har fulgt med i Habermas' filosofiske produktion fra kritikken af den tyske studenterbevzgelse i 60erne over formuleringen af det erkendelses- og videnskabsteoretiske hovedvzrk Erkenntnis und Interesse (1968) til flirten med den analytiske sproghandlingsfilosofi (Wittgenstein, Searle), er der intet opsigtsvzk- kende ved mammutvzrket om den kommunikative handling. Beva- res, det er en stor bog (ca. 1200 sider), men en stor nyhed kan den kun vzre for de sidst ankomne. Det er da også betegnende, at samtli- ge kapitler i bogen om Habermas så at sige kun forholder sig til det sene hovedvzrk. Og bogen om Habermas er virkelig heller ikke »en bog om Habermas~, men h ~ j e s t en rzkke »tematiske lzsninger« i Teorien om den kommunikative handlen.

Elektronisk version af artikel i 'Kultur & Klasse' 51 (1985), © Forlaget Medusa

(2)

Ligesom vi ikke får en fremstilling af den indre udvikling i Haber- mas' filosofi, E r yi heller ikke hans filosofi sat ind i en starre filosofihi- storisk sammenhzng. Som nzvnt til indledning er Habermas' filoso- fiske projekt ikke noget szrsyn i det 20. Arhundrede. I s z r kunne en sammenligning med parallelle tendenser i fransk filosofi befordre en gensidig afklaring. Men ingen af forfatterne synes tynget af den filoso- fiske tradition, og ingen viser nogen starre fortrolighed med specielt den filosofiske tradition, som Habermas tznker med og imod: Fzno- menologien, hermeneutikken og den analytiske filosofi. Kun overfor den kritiske teori må Habermas stå skoleret, for den er de fleste af bogens forfattere tilfzldigvis udgået fra - det er Habermas derimod ikke.

Ikke mindst på baggrund af det redaktionelle forords påstand om, at Habermas i dag er den tredie vej mellem en museumsprzget ny- konservatisme og en traditionsfornzgtende radikalisme, for hvem

»alt er nyt«, er det en stor mangel, at bogen ganske enkelt ikke formår at skabe den afstand til sin genstand, som ville få genstanden til at fremstå klart kontureret. I det hele taget er de redaktionelle principper bag bogen svzre at gennemskue. Som redaktarerne selv bemzrker, består bogen af lange og korte artikler, og det er sandsyn- ligvis det eneste princip, der konsekvent er blevet fulgt. Lzserne advares mod artiklen om Habermas' zstetik. Den er »kmvende«, siges det. Nej, den er ganske enkelt ulzselig og burde aldrig vzre bragt. I stedet for en masse kunstfremmed pindehuggeri om forholdet mellem form og indhold i modernismen burde Habermas' zstetik dels vzre fremstillet som det den virkelig er - innovation i Habermas indre teoriudvikling - dels vzre sat ind i en bredere zstetikhistorisk sammenhzng. Det sidste sker også til dels - i indskud'te bisztninger.

Men Dorthe Jargensens artikel er langtfra den eneste ulzselige.

Flere af de andre virker,som om de var sammenstykket af dårligt oversatte brokker fra Habermas' sidste vzrk. Dette gzlder dog ikke Troels Naragers indledning, der har karakter af et curriculum vitae og skiller sig markant ud fra de andre kapitler ved at vzre velformuleret og ved i det mindste indtil flere steder at omtale Habermas' centraIe projekt: At overvinde bevidsthedsfilosofien.

Artiklen om »Den zldre Frankfurterskole - og H a b e r m a s ~ benyt- ter det gamle fortzlletekniske kneb med f ~ r s t at lade hovedpersonen trzde ind på scenen hen mod slutningen af stykket. Men den derved opbyggede spznding hos lzseren forlases ikke. Den zldre Frankfur- terskole er b r t fast, men Habermas er ikke nogen acceptabel peripeti for Schanz og Thomsen, til gengzld er han at foretrzkke for de post- moderne, forsikrer de. Mandjzvningen mellem Adorno og Habermas

Elektronisk version af artikel i 'Kultur & Klasse' 51 (1985), © Forlaget Medusa

(3)

ender iavrigt med det besynderlige resultat, at Adorno erklzres for enestående kunstkritiker, mens Habermas kaldes en middelmådig zstet med t z t forbindelse til realiteten.

Hvis man som lzser skulle vzre utilfreds med dette bizarre udfald, kan man heldigvis lzse hos Rolf Reitan, at ~Adorno er

...

tzttere på virkeligheden end sin rationelt og optimistisk rekonstruerende elev.«

Så side 102 er resultatet stadig uafgjort. Reitan indleder ellers sin artikel om Habermas og psykoanalysen med at udråbe Habermas til verdensmester i historiefilosofi, men derefter får verdensmesteren lzst og påskrevet, fordi han ikke har lzst de samme bager som Reitan - om psykoanalyse! Som om det overhovedet kan vzre en kritik af Habermas, at Reitan ikke kan bruge ham som projektionsfigur.

Når man har lzst bogen igennem, er man indtil bevidstlashed blevet forsikret om, at Habermas er grundig, genial, lzrd, nagtern, standhaftig, bredtfavnende, veloplagt, imponerende, frygtindgyden- de. Man ved bare ikke hvorfor. Skamrosen er helt ude af proportioner med den ofte nedladende og arrogante fremstilling af hans filosofi.

Det er en påklistret ros af den type, man kender fra dagblads- anmeldelser, og som gratis og beredvilligt stilles til rådighed for for- lagsannonceringen.

For den der kan huske de år, hvor Habermas var en d0d hund blandt marxologer, må det forekomme underligt, at alt nu er ham tilgivet. Kritikken af hans offentlighedsteori, af hans Marx-laesning (vzrditeorien), af hans teoris forhold til praksis osv. Det er nu alt- sammen glemt. I hvert fald i denne bog om Habermas.

Lars Dybdahl

Digterens glorie i gadens malstram

Marshall Berman:

All That

Is

Solid Melts Into Air. The Experience of Modemity,

Simon a n d Schuster, New York, 1982.

I All That Is Solid Melts Into Air peger Marshall Berman på gaden og storbyatmosfzrens »malstram« som de former, hvori det moderne liv symbolsk fortztter sig, og som de rumlige forudsztninger, der katalyserer modernitetserfaringen - »the experience of modernitye.

Bogen har talrige referencer til »modernisme« i 1900-tallets skanlit- teratur, billedkunstneriske ismer, arkitekturteori, kulturkritik m.m., men den eneste fyldige behandling af stof inden for dette århundrede

Elektronisk version af artikel i 'Kultur & Klasse' 51 (1985), © Forlaget Medusa

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

During his long career he has written comprehensively on many aspects of both philosophy and social theory, and his work on themes like the public sphere, the theory of knowledge,

Dens hele idé har været at konfrontere sig med det begreb om efter-metafysisk tænkning, som Habermas’ værk 1 opruller – på én gang som en religionsfi losofi sk udfordring og

Selvom Derrida grundlæggende deler Kants kosmopolitiske idé om, at en verdensfred alene sikres gennem en respekt for folkeretten, kan han ikke uden videre tilslutte sig

Eine Studie zur Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas im Hinblick auf die philosophische Hermeneutik von Hans-Georg Gadamer und die

Hermed indskriver hun sig i hjertet af den amerikanske feministiske Habermas-diskus- sion med sin kritik rettet mod normative idealer i teorien, med sit afsæt i

rentieringer af kulturelle værdisfærer, der behøver en nøjere analyse end den blotte henvisning til kendsgerningen" 36). Mens Tauss, Habermas og Burger hver

Habermas deltager stadig i denne ejendommelige debat, når han ikke kan indse, at hans forsvar for rationaliteten netop må være et forsvar for strukturel

The article then examines implications of those metaphors inspired by Habermas’ Communicative Action Theory and, finally, considers the role of metaphor and language in the