• Ingen resultater fundet

Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Debat: Skal vi have en lokalarkivlov?"

Copied!
3
2
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Debat

n u i gang, og vi k a n b e g y n d e a t sæ tte en r e ­ gulæ r, k o m p e ta n c e g i v e n d e lo k a la r k iv a ru d - d a n n e ls e højere o p p å ønskelisten. D e t kan do g væ re, a t m a n skal forsøge a t n å m å le t i to skridt.

V i skal så h u r t i g t som o v e r h o v e d e t m uligt h a v e sk a b t et n o g e n l u n d e e n s a r te t n iv e a u i lo ka larkive rne , og d e t gøres b e d s t ved a t fa et s to rt a n t a l m e n n e s k e r p å et re la tiv t k o rtv a rig t k u rsu s (1 -3 m å n e d e r? ), d e r ev e n tu e lt k a n o p ­ bygges a f m o d u le r og k o m b in e r e s m e d én el­

ler flere a f de o v e n n æ v n te u d d a n n e ls e r. I d e n n e fase er d e t m e g et vigtigt, at alle p r in c i­

pielt kan fa a d g a n g til kurset, også m e n n e ­ sker, d e r »k u n « h a r p r a k ti s k e rfa rin g fra a r ­ b ejde i lo ka larkive rne .

P å basis a f erf a r in g e r in d h ø s t e t fra d e n n e m e lle m te k n ik e r u d d a n n e ls e k a n m a n så o v e r ­ veje a t e ta b le re en egentlig se lvstæ ndig lokal- a r k iv a r u d d a n n e l s e . K u n tid e n k a n vise, o m b e h o v e t er stort nok, eller m e d a n d r e ord: om d e n politiske vilje til a t g å ind i lo k a la r k iv a r ­ b ejd et er stor nok til a t b æ r e en r e g u læ r u d ­ d an n e lse . I givet fald skulle d e r j o også gerne v æ re a r b e jd e til d e f æ r d ig u d d a n n e d e .

Lokalarkivlov •3 - J a , tak!

M e d u d g a n g s p u n k t i o v e n s tå e n d e vil je g sige k la rt »JA!« til s p ø r g s m å le t o m en lo k a lark iv ­ lov. V i skal s n a r e s t m u li g t h a v e en se lv stæ n ­ dig lo kalarkiv lo v, d e r senere m å afløses a f en arkiv lov d æ k k e n d e såvel de statslige som de lokale arkiver.

D e n første lov m å n ø d v e n d ig v is h av e k a ­ r a k te r a f en r a m m e lo v . A rk iv e r n e er e n d n u m e g e t forskellige m .h .t. o r g a n is a tio n , ø k o n o ­ mi m .m ., og loven m å k u n n e r u m m e d e m alle, sa m tid i g m e d a t d e n p eg e r p å en ø n sk v æ rd ig udvikling a f o m r å d e t.

L o v en skal bl.a. r u m m e

1. E n k la rt f o rm u le r e t m å ls æ t n in g for lo­

k alark iv ern e .

2. E n tilkendegivelse af, a t p r i m æ r k o m m u ­ n e r n e k a n / b ø r b e t ra g te d riften a f et lokal­

a rkiv som en n a t u r l i g opgave. Flere k o m ­ m u n e r m å d o g k u n n e s a m a r b e j d e om a r ­ kivdrift, h v o r d e t er form ålstjenli gt.

3. E n v a lg m u lig h e d for k o m m u n e r n e , således

a t a rk iv e rn e e n t e n kan e tab le re s m e d o r ­ g a n isa to ris k s e lv stæ n d ig h e d eller k o m b i­

neres m e d a n d e n in stitution.

4. B e s te m m e ls e r o m forholde t til d e t statslige arkivvæ sen, h e r u n d e r især s p ø rg s m å le t om d e p o n e r in g a f k o m m u n a l e arkive r i lo kal­

arkivet.

5. E n erk læ rin g o m at lo k a lark iv e rn e b ø r stile m o d fælles s y ste m a tik for reg istre rin g og o r d n i n g a f m a te r ia le t.

6. E t k rav til alle, d e r a n s æ tte s i et lokalarkiv, o m a t g e n n e m g å et særligt loka larkiva r- k u rsu s (fo r u d sæ tte r n aturligvis, a t d ette k u r su s e t a b l e r e s / ø r loven v edtages).

7. E n r e v i s i o n s p a r a g r a f d e r sikrer, a t loven bliver ta g e t o p til ny v u r d e r in g i løbet a f fx 5 år.

H ans H. Worsøe:

D e t specielle as p ek t, som u n d e r te g n e d e skal b e h a n d l e i d e n n e sag er d e t perso n a lh isto ris k e og slæ gtshistoriske kildestof. E n a fg ræ n sn in g a f d e tte e r im id le rtid y d e r s t vanskelig, id et selve d efinitionen a f slægts- og p e r s o n a lh is t o ­ rie in d e b æ r e r , a t m a n skal se de enkelte in d i­

v id e r i dere s sociale s a m m e n h æ n g . E rf a rin g e n h a r d a o gså vist, a t folk, d e r b e g y n d e r a t a r ­ bejde m e d slæ gtshistorie ud fra et snæ vert in d s a m li n g s s y n s p u n k t vedr. d a t a og navne , e nten h u r tig t ta b e r inte resse n eller far øjne ne o p for d e t k u ltu r - og lokalh istoris ke stof. M e ­ d e n s m a n således ikke sn æ v e rt k an afgrænse d et p e rso n a lh isto ris k e og slæ gtshistoriske kil­

destof, k a n m a n afgræ nse d e t kildestof, d e r i sig selv er p e rs o n o r ie n te r e t, og je g skal d erfor i d e t følgende i ste d e t b eg ræ n s e m ig til det.

H e r s p rin g e r først og f re m m e st privatarkiver­

ne i øjn ene. F o r øjeblikket er praksis , a t for­

fattere og a n d r e å n d s p e r s o n e r afleverer, eller t e s ta m e n te r e r , deres p a p i r e r til D e t kongelige bib liotek, m e d e n s R igsarkivets m e g e t aktiv e 4. afdl. ta g e r sig a f e fte rl a d e n s k a b e rn e efter s å d a n n e p erso n e r, som k a n siges at h a v e haft la n d s d æ k k e n d e , eller skal vi sige: m e re en d lokal, b e ty d n in g , så som politikere og o r g a n i ­ sationsfolk. D e r sker h e r et o p sø g e n d e a r b e jd e

89

(2)

Debat

a f sto r b e t y d n in g for d e n fre m tid ig e forskning, og d e t er m e g et beklageligt, hvis s p a re k n iv e n også skal r a m m e disse aktivite te r. S åledes er d e t nem lig allered e g åe t m e d de tilsv aren d e aktiviteter, som l a n d s a r k iv e r n e skulle tage sig af, n em lig p e r s o n e r a f s a m m e kategori m e n p å d et næ ste trin a f b e ty d n in g s f u ld h e d , f.eks.

a m t s r å d s m e d l e m m e r og lignende. S å v id t je g ved, er d et k u n d et søn d e rjy s k e la n d sark iv , d e r e n d n u p å d e t te o m r å d e f o rm å r at holde f anen højt. D e a n d r e l a n d s a r k iv e r nøjes m ed det, d e r k o m m e r d u m p e n d e a f sig selv, og det vil fortrinsvis sige p a p i r e r fra slæ gtshis to rike- re og lo ka lhistorike re , og de k an j o også være b e ty d n in g s f u ld e nok. O g så er d e r de lo k a lh i­

storiske arkiv er, d e r p å helt lokal basis h a r m u lig h e d for at in d s a m le s m å og sto re p r i v a ­ tarkiver, som a n d r e ikke allerede h a r sat sig p å, som de ikke h a r faet øje p å eller ikke væ ret in te resse re t i. H v is m a n s p ø r g e r sig, o m d ette er en tilfredsstillende o r d n i n g set fra d et lo­

k a lhistoriske arkiv s side, m å sv a re t blive et nej - m e n set fra et b r u g e r s y n s p u n k t er o r d ­ n in g e n ikke så ringe e n d d a , hvis m a n blot k u n n e stole på, at d e n p ra k tis e re d e s k o n se k ­ v en t og at d e r p å alle p l a n e r v a r kræ fter til det o p s ø g e n d e arb e jd e . D e n in d e b æ r e r nem lig d e n væ sentlige fordel, at m a n p å f o rh å n d så g o d t som k an regne ud, h v o r de forskellige p a p i r e r skal søges, hvis de er b ev a ret, og at m a n k an b ru g e forfatternes p a p i r e r s a m m e n m e d lit te r a t u r e n , la n d s p o litik e rn e s s a m m e n m e d c e n tr a l a d m i n i s t r a t i o n e n s arkiver, lokal­

politikernes s a m m e n m e d dere s o r g a n e rs p a ­ p ir e r og lo k a lh isto rik e rn e s s a m m e n m e d en v æ sentlig del a f d et lokalhistoriske k ilde stof p å la n d s a r k iv e rn e , og en d e lig de k u n lokalt b e t y d e n d e p e rs o n e rs e f te r l a d e n s k a b e r s a m ­ m e n m ed de lo kalhistoriske arkive rs s to f vedr.

m å sk e n e to p d e n v irk s o m h e d , som v e d k o m ­ m e n d e h a r ejet eller a r b e j d e t på. D e t ville selvfølgelig væ re p ra k tisk , a t reg le rn e v a r n ed fæ ld et skriftligt og forpligtende , m e n o m ­ r å d e t » p r iv a te p a p i r e r « er et m e g et ø m tå le lig t e m n e d irek te at lovgive om. D e t n æ rm e s te m a n k u n n e k o m m e er m å sk e en slags »da- ne-fæ«lov o m afd ø d e p e r s o n e rs e fte rla d e n ­ ska ber. E n s a d a n lov vil også k u n n e sikre, at æ ld re ark iv a lie r ikke gjordes til g e n s ta n d for h a n d e l og, som d e t p å et eller a n d e t tid s p u n k t

givetvis vil ske, kom til a t i n d g å i d e t s ta d ig t a c c e lle re re n d e a n tik v ite tsræ s. D a r e d a k t ø r n e ligefrem efterlyser f o rm u l e r in g e n a f en evt. lo ­ kalarkivs in d h o ld , skal j e g h e r forsøge m ig m e d en p a r a g ra f, vel v id e n d e, a t d e r er t u s i n ­ de j u r id is k e m isteltene , d e r ikke er ta g et i ed, m e n som u d g a n g s p u n k t for en drøfte lse k u n ­ ne m a n f.eks. tage fø lg ende fo rm ulering:

» A lle skriftlige frem bringelser a f ikke offentlig proveniens, og som ikke er trykt, hjem falder efter ophavsmandens død til det offentlige ved ejerskifte, medmindre dette fin d e r sted ved arv eller gave.«

N å r skriftlige f re m b rin g e ls e r a f offentlig p ro v en ie n s er u n d t a g e t skyldes d e t te blot, at d e r allerede er lovgivet o m disse. D et er m u ­ ligt, at b ill e d m a te ria le o gså b u r d e in d d r a g e s i p a ra g ra ffe n , evt. m e d en tidsfrist p å 80 år, m e n d e t vil kræ ve en la n g ræ kke u n d ta g e ls e s ­ b e s te m m e ls e r (kunst) og b lot a t tale o m foto­

grafier vil ikke v æ re d æ k k e n d e.

I m id le r t id m å m a n gøre sig klart, a t i de øjeblik m a n b e g y n d e r a t lovgive, og d e t lokal­

historiske a rkiv bliver d et offentliges r e p r æ ­ s e n t a n t er en in stitu ti o n a lis e r in g a f de loka l­

historiske a r k iv e r en u o m g æ n g e lig n ø d v e n ­ d ighe d. M a n kan ikke stille k rav om , a t et m a te ria le skal afleveres til et fo re ta g e n d e u d ­ en sa m tid i g at stille k r a v til d e t te fore tage nde.

Set fra et b e n y t t e r s y n s p u n k t vil d e t te im i d ­ lertid in d e b æ r e sto re fordele, id et k ra v e n e bl.a. m å o m f a tte f a g u d d a n n e t ledelse, b r a n d ­ sik rede r u m , fast å b n i n g s tid og m å sk e k u n n e m a n også tæ n k e sig: forpligtelse til p u b lic e ­ rin g a f r e g i s t r a t u r e r og hjæ lp em id ler. E n d e lig vil d et fo rm e n tlig v æ re n ø d v e n d i g t m e d et til­

sy n so r g a n , id et m a n n a tu rlig v is m å h a v e sik­

k e rh e d for at de opstillede k r a v virkelig blev opfyld t in d e n m a n til d e lo kalhistoriske a r k i­

ver overlod ikke blot som hid til bevaringsvær- digt s to f m e n n u også bevaringspligtigt m a t e r i ­ ale.

F o r m ig at se er d et n e to p her, d e t afg ø r e n ­ de p r o b le m ligger: hvis de lo kalhistoriske a r ­ kiver vil p å t a g e sig at s tå in d e for, at beva- ringsp lig tig t m a te r ia le virkelig b eva res og b e ­ skyttes m o d u v e d k o m m e n d e s indsigt, så er en lokalarkivlov uom gæ ngelig.

V e d d e t m øde , som fa n d t sted i fe b r u a r 1980 p å R ig sark iv e t m e lle m r e p r æ s e n t a n t e r for de lo kalhistoriske ark iv e r p å d e n ene side

90

(3)

Debat

og r e p r æ s e n t a n t e r for S ta te n s ark iv v æ sen p å d e n a n d e n p å p e g e d e o v e r a rk iv a r Erik S tig -Jø rg e n sen d e t te forhold i fo rb in d e lse m e d de lo kalhistoriske a rkive rs ønske o m a d g a n g til a t o p b e v a r e k o m m u n a l e arkiv alier. D a d is­

se ark iv e r bl.a. o m f a t te r de øm tå le lig e sociale sager, h v o r d e n m in d s te u sik k e rh e d i b e ­ h a n d l in g e n o m g å e n d e vil resu ltere i k rav om kas satio n a f etiske g r u n d e , er sa gen h e r g a n ­ ske o pla gt, m e n j e g m e n e r im id le r tid ovenfor a t h a v e påvist, hv o rled e s k ra v e t o m en in sti­

tu tio n a lis e rin g vil væ re en logisk følge a f en lo kalarkiv lo v, også selv om d e n n e k u n kom til a t o m fa tte folks m e st p r iv a t e e fte rl a d e n s k a ­ ber, deres p r iv a ta r k iv e r.

S om b e n y t te r k a n j e g g å in d for en beva- r ingslov og d e n s følger, og je g m e n e r , som ovenfor a n t y d e t, også b ø r u d str æ k k e s til at o m f a tte b ill e d m a te ria le a f såvel topografisk som p e r s o n h is to ris k k a r a k te r , id et d e tte m a ­ teriale n a t u r l i g t h ø r e r h je m m e i de lo k a lh isto ­ riske ark iv e r s a m m e n m e d de lokale p r i v a t a r ­ kiver. A t ben y ttelse a f d e t te m a te r ia le i høj g r a d gøres lettere, n å r d e t lokalhistoriske a r ­ kiv b e s id d e r en s a m lin g a f kopier a f de offent­

lige arkivers vig tigste p erso n a lh isto ris k e r æ k ­ ker: kirkebøge r, folketællingslister m.v. er in d ly s en d e , m e n k a n d e t te in d b y g g e s i en evt.

lovgivning?

M e d en lo ka larkivlov i h us vil de lo k a lh i­

storiske ark iv e r træ d e in d i en ny u d v ik lin g s­

fase, h v o r d e vil in d ta g e en n a t u r l ig p la d s som lokale stu d i e c e n tr e og blive et sted, h v o r de m a n g e v o r d e n d e lokal- og slæ gtshis to riske forskere vil gøre dere s første erfaringer. De vil k u n n e aflaste d e t offentlige ark iv v æ sen p å v æ ­ sentlige p u n k te r , og - hvis de far rå d ig h e d over d e t ovenfor n æ v n t e k o p im a te ria le - i v æ ­ sentlig g r a d k u n n e b i d r a g e til a t d e t origina le k ild e m a te r ia le ikke nedslides a f vor g e n e r a ­ tio n a f forskere. H v is d e r sa m tid i g skaffedes p e n g e til veje, k u n n e m a n derfor u d m æ r k e t d r ø m m e om , a t en lokalarkivlov foreskrev, at d e t offentlige ark iv v æ sen ved et lokalarkivs g o d k en d e lse v a r pligtig til a t forsyne d ette m e d kopie r a f o m r å d e t s g r u n d m a t e r i a l e , b å d e som et led i u d b y g n i n g e n a f lo k a lark iv n e tte t, og som et led i sik k e rh e d sk o p ie rin g en . P e n g e ­ ne hertil m å t t e v æ re en in te g r e re n d e del a f d e n igang sæ tn in g sb ev illin g , d e r skulle følge

m e d e n h v e r ark iv g o d k e n d els e. Alle p a r t e r ville h av e g a v n a f en s å d a n o rd n in g .

Efter disse s p r e d te ta n k e r fra et b r u g e r s y n ­ s p u n k t k an je g ikke u n d l a d e a t k o m m e m e d en b e m æ r k n in g , som m å sk e ikke h a r direkte m e d sa gen a t gøre, nem lig om k assations- sp ø rg sm å le t. I d e t u d k a s t til k a s sa tio n i n ­ denfor de k o m m u n a l e arkiver, som for øje­

blikket er u n d e r b e h a n d lin g , o p e r e r e r m a n m e d ka s sa tio n ud fra p e r s o n n u m m e r e t . F ilo­

sofien b a g d e t te er, a t m a n blot vil skaffe et statistisk sig nifikant m a te ria le til veje, d a m a n ikke k an b e v a re alt om alle. I tid sskrifte t A r ­ kiv h a r d e r v æ r e t en bev æ g et d e b a t o m s p ø r g ­ s m å le t, og d e t er blevet fre m h æ v e t, a t m e t o ­ d e n ikke tje n er til a t o p n å d e t ø n ske de formål.

I m id le r t id m å m a n fra p e r s o n a lh is to ris k side u n d e r alle o m s t æ n d i g h e d e r gøre indsigelse m o d d e n n e b e h a n d l i n g a f f.eks. socialsager, idet m a n ikke k a n bygge en skildring a f e n ­ k e ltm e n n e sk e rs s k æ b n e p å et ta lm a teria le.

H v o rv i d t en n y b e h a n d l i n g a f d e tte s p ø rg sm å l kan i n d g å i d e b a t t e n o m en evt. lokalarkiv lo v skal je g lade v æ re usagt, m e n m e d d e n i m in in d le d n in g p å p e g e d e sn æ v re forbindelse m ellem p e r s o n h is to rie og lo kalh istorie, m e n e r je g , at s p ø r g s m å le t o m k a s sa tio n i d et p e r s o n ­ historiske g r u n d m a t e r i a l e i høj g r a d m å være et s p ø r g sm å l o gså for d e n lokalh istoris ke b e ­ vægelse.

J o h n K ousgård Sørensen:

Stednavnene og bebyggelserne, ældre?, samtidige?, yngre?

S te d n a v n e f o rs k e r n e h a r faet ø r e r n e i m a s k i­

n e n i de se nere år. D e t er dere s m e to d e r til at d a t e r e n a v n e og d e r m e d de bebygge lse r d er b æ re r n a v n e n e , som er blevet u d s a t for kritik fra arkæologisk og his torisk hold.

D e r h a r i m a n g e å r foregået en in te r n d e b a t o m s t e d n a v n e d a t e r i n g e r n e s teoretiske g r u n d l a g og p r a k tisk e u d n y tte lse . D isk u ssi­

on e n er la n g tf r a færdig m e n k an vel n u siges at hav e p r æ c is e r e t nogle b e g r æ n s n in g e r i d is ­ se d a t e r i n g s m e t o d e r og f re m h æ v e t nogle ud- n y tte ls e s m u lig h e d e r, som også skulle væ re til

91

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Denne bog er skrevet til alle der skriver eller beskæftiger sig med at analysere tekster, alle der - som jeg selv - har behov for at gå i dybden med sprogets stilistiske

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Henrik Vejre, Tommy Dalgaard og Esben Munk Sørensen, professorer ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.. biodiversitetskrise kræver indsats nu, hvis

Selv om vi gennem EU er sikret, at ressourcedagsordenen ikke helt forsvinder, ser det ud til, at den danske regering vil overlade det til forbrugerne og til virksomhederne selv

Hvis det er gængs, at tøj bliver skadet af forkert opbevaring eller transport i lande som Danmark, hvor man må formode, at vi har gode forudsætninger for at undgå disse

Sejles råvaren direkte til Ålborg svarer det til at fabrikken i det foregående afsnit placeres tæt på markedet, mens en transport over land betyder forarbejdning på en fabrik

I og med at kildematerialet skal forstås som et produkt af en kolonisituation, hvor der fandt en konfrontation sted mellem forskellige befolkningsgrupper, opstår der

[r]

F orsøg er blevet

[r]

[r]

[r]

I afsnittet ’Børn & Familie’ har vi en nyoprettet stilling ledig som daglig leder af vores Ser- viceteam. Teamet har foruden lederen 7 medarbejdere og varetager

Problemformulering: Hvilke belæg er der for intermitterende CTG ved fødsler uden kendte risikofaktorer igangsat med oral misoprostol, og hvorledes forvalter jordemoderen sit kliniske

Der er udarbejdet to vejledninger (denne samt ”Er min altan sikker?”). Hensigten med vejledningerne er at være let læselige, og være en hjælp til bygningsejere, som

Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde et mindre

Ved rekrutteringen af både frivillige og modtagere er det vigtigt at gøre det klart, at både frivillige og modtagere skal have lyst til at være/have besøgsven, skal kunne

Figur 2: Drivhusgasudledninger knyttet til husholdningernes 2019-forbrug opdelt på forbrugskategorier.. Forbrug af biomasse til energiformål og biobrændstoffer. Danmarks forbrug

[r]

I pauser og SFO-tiden er det ikke relevant at tale om elevcentreret undervisning, og civilise- ringsbestræbelserne adskiller sig fra skolens øv- rige arenaer ved at være

Dette førte til en interesse for, hvordan det så ud i Esbjerg Lægedistrikt i årene omkring år 1900.. Fra Landsarkivet

Jeg går lige ned i Netto, Peter har lungebetændelse, Mine kontaktlinser er for svage, Det bliver snart glat på vejene,. Skal

Den handlingen at rejse sig fra tastaturet, tage røret og dreje afsen- derens telefonnummer (måske endda først slå det op), virker grotesk, når man kan nøjes med