• Ingen resultater fundet

Dømt til at lege

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dømt til at lege"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

DØMT TIL AT LEGE 153

Dømt til at

lege

Kærgårds

birketing tog ting- og

birkeskrive¬

ren

Jørgen Rask i Hyllersleu den 22. april 1642 på

lensmanden Gregers Krabbes vegne en

dom

over

Hans Christensen i

Kærgård,

Aal sogn, og

Therben

Thamesen i Lønne, fordi de »mutvillig har dennem

forholden« og ikke var mødt til mønstring, skønt

de

var blevet tilsagt.

Birkedommeren Chr. Madsen i

Lundtarp (Søn-

dertarp, Lunde sogn) dømte da, at de to

anklagede

skulle »lege med hverandre, og hvilken

én

af

den¬

nem, som taber, at straffes

på Bremerholm

en

tid

lang,

indtil

de

(han)

af

høje øvrighed derfra kan

blive benådet.«

»Lege« er her brugt i en anden

betydning end den

ordet nu gerne bruges i: at more eller

forlyste sig.

Når »legen« for den enes vedkommende ville ende

med arbejde i jern på Bremerholm, forstår vi, at

hensigten er ikke bare

lystighed

og tidsfordriv. Men

ordet kunne i gamle dage også betyde andet.

Det

kunne betyde: bevæge sig. »Er ilden stoor os streng,

da bobler vand oc leger.« Og det kunne betyde at spille på et musikinstrument. »leg haffde da kiøbt mig et clavicordium, leegte ieg

psalmer,

oc

hun

sang,« skriver Leonora Christina i »Jammersmin¬

det.«

Det kan

også

bruges med den betydning af at spille, som vi kender fra folkevisen: »Og hør, du

favre gangerpilt

leg tavlebord

med mig!«

Brugt på

samme måde findes det bl. a. i Kolderup—Rosen¬

vinges »Samling af gamle danske Love«: »Ængin

man mo taflæ leghe eller doble.«

Og

i

Stephanius'

»Nomenclator« siges det, at alea betyder

»bretspil

eller allehånde

leeg

med terninger.«

(2)

154 H. K. KRISTENSEN

Dommens mening er da den, at Hans

Christensen

og Therben Thamesen skal som straf for deres

for¬

seelse ikke kaste lod men kaste terning, og

den

tabende skal sendes til Bremerholm en tid lang.

Det er en sjælden dom at finde i en tingbog.

Når dommen i det hele taget findes der,

hænger

det sammen med, at det er en militær straffesag.

Inden for hæren kunne en sådan

leg eller spil

endog med livet som indsats undertiden

bringes

i anvendelse.

Hvordan denne sælsomme

leg

formede

sig godt

100 år senere, får vi klar besked om i Frederik Vs

krigs-artikels-brev for landtjenesten ved

søetaten 29/7 1756. På lignende måde er det

antagelig fore¬

gået 1642. Justitssergeanten mødte med en tromme,

som foroven var

forsynet

med en

opstående rand

en

hånds

bredde, samt to terninger og et træ¬

bæger. Auditøren kalder da en delinkvent

frem

og

lader ham gøre et kast; trommen med den høje

kant har tjent som bord; auditøren noterer tallet,

mens delinkventen har ret til at efterse, at øjnene

bliver rigtig talt. Derefter kaldes den næste frem,

og

således vedbliver

man til alle delinkventerne

har kastet .Tabes en terning på jorden

eller

kom¬

mer til at ligge over den anden, eller nogle af

spil¬

lerne får lige mange øjne, kastes der om. Når

»legen«

er forbi, har den, der har fået færrest øjne

»forspildt sit liv.«

»Desårsag

skal den, som tabte,

til skarpretteren overleveres.«

En enkelt gang

blev

dette militære spil om liv og

død anvendt af civile, nemlig i en falskmøntersag

1777, endog efter forslag af Højesteret.*)

*) Se Villads Christensen: De jyske Falskmøntere i Jydske

Sml. 4. rk. IV, 39—73.

(3)

DØMT TIL AT LEGE 155

Selv om det ikke

gjaldt livet for

vore to unge mænd, der udeblev fra mønstringen, var

det dog

også

for dem et dyrt

terningekast!

//. K. Kristensen.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Ifølge loven skal du som ansat have en ansættelseskontrakt, der beskriver alle relevante forhold for ansættelsen. Offentligt ansatte tandlægers ansættelseskontrakt skal henvise

Det vil betyde noget positivt for den syge eller handicappede, som har brug for at tænke på andet og mere end sygdom og behandling. Derfor er det i sundhedsvæsenet sund fornuft at

Vi give vor Eleve Kridet og betyde at han stal skrive en Handling, som passer paa flere af de Tilstce- devcerende, saasom: Eleverne i den anden Skole, vi betyde

Hør, Woller, vil Du ikke sige mig, hvad disse Narrestreger skal

– Fra stigmatisering til ligeværdig deltagelse – Vil FN-handicapkonventionen betyde noget. –

Man skal her være opmærksom på at ordet “revolte”, ganske en vogue i 1968, både kan betyde et opbrud i livsstil og en regulær politisk samfundsomvæltning, hvilket kan

nytte sig af uhensigtsmæssigt mange eller lange ord og dermed heller ikke mange flere stavelser for på dækkende vis at gengive indholdet af det italienske digt.

Dette meget udvidede pensum har formodentligt kun, eller i hvert fald lettest, kunnet læres udenad, hvis børnene først havde lært at læse i bog, og derfor