• Ingen resultater fundet

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?"

Copied!
5
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B.

Published in:

FM Update

Publication date:

2014

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Rasmussen, H. L., Nielsen, S. B., & Møller, A. B. (2014). Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i

praksis? FM Update, (3), 22-25.

(2)

JA! TIL DRIFTSVENLIGT BYGGERI PÅ DTU – MEN HVORDAN I PRAKSIS?

DRIFTSVIDEN TIL BYGGERI

Vidensoverførsel fra drift til nybyggeri er et aktuelt emne i byggebranchen, der forventes at kunne bi- drage til øget kvalitet i byggeriet. DTU er en betydelig bygherre i disse år, og har med egen driftsorganisation gode muligheder for at overføre viden fra drift til nybyg- geri. I DTU’s FM organisation, Campus Service (CAS), har man for længst fået øjnene op for potentialet ved inddragelse af driftsviden og udviklingen indenfor om- rådet går stærkt. Som eksempel er CAS interessant for flergangsbygherrer som kommuner, pensionskasser og andre, som har samlet drift og nybyggeri i egen orga- nisation, eller som tilstræber driftsvenligt byggeri og ombygninger.

Denne undersøgelse ser, med udgangspunkt i en lang række anbefalede tiltag til sikring af vidensoverførsel fra drift til byggeri på, hvordan CAS helt konkret arbejder med emnet og hvilke barrierer, der besværliggør ind- satsen. Programmeringsfasen vurderes af flere som den mest betydningsfulde fase for drifts- og vedligeholdel- sesvenlighed, og det er i denne fase, undersøgelsen her har fundet sted.

CAS I UDVIKLING

I CAS er der en stor viden om drift, og ambitionerne om at bruge denne viden i nybyggerierne er høje. Alligevel så man ved overtagelse af nye bygninger i 2012, at byg- ningerne ikke var så driftsvenlige som ønsket. Den er- faring har medvirket til, at medarbejderne og ledelsen siden har haft større fokus på at udvikle en CAS praksis for inddragelse af driftsviden i DTU´s byggerier. Udfor- dringerne ved at integrere driftsviden i byggeprojekter er bl.a. at inddrage de rigtige personer, træffe beslut- ninger på det rette ledelsesniveau, at efterspørge den rette viden, at levere den efterspurgte viden på rette form og ofte inden for tidsfrister, som kolliderede med andre presserende opgaver.

Med udgangspunkt i Helles egne erfaringer som pro- jektleder i driftsafdelingen, interviews med repræ- sentanter for bygherre- og driftsorganisationen, samt analyse af to konkrete byggeprojekter tegner der sig et billede af hvilke tiltag fra litteraturen der er i brug på DTU og hvilke tiltag, der opleves effektive og velfung- erende og hvilke som endnu ikke vurderes som velfung- erende. Resultatet ses af figur 2.

Ofte kæmper Facilities Managers for at få lov til at bidrage med driftserfaringer til nye byggeprojekter, men ikke på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Campus Service, hvor ”spørg driften” det sidste år er blevet et mantra ved ethvert byggepro- jekt, og p.t. er der 15 byggeprojekter i gang. Men hvordan organiseres denne videns- overførsel i praksis, så både byggeafdelingen og driftsafdelingen oplever en god og effektiv proces?

FRA BYGGERI TIL DRIFT

Af HELLE LOHMANN RASMUSSEN

(DTU Campus Service), SUSANNE BALSLEV NIELSEN (Center for Facilities Management, DTU) og ANDERS B. MØLLER (DTU Campus Service)

(3)

Undersøgelsen viser, at CAS allerede bruger mange af de tiltag som anbefales i FM litteraturen og endda til- tag, der ikke er omtalt i litteraturen. CAS ser altså ud til at være kommet langt med arbejdet og de byggerier, der programmeres nu, har en høj grad af inddragelse af driftsviden. Tiltag som detaljeret byggeprogram, plan for inddragelse af driftsviden i det enkelte projekt og krav om reducering af energi og ressourceforbrug er fuldt integreret i planlægningen af byggeprojek- terne. Andre tiltag er i brug, men ser ikke ud til at have fundet sin rette form endnu. Der opleves barrierer ved brug af tiltagene, og det er ikke tydeligt hvor konse- kvent tiltagene bruges. Der ligger et potentiale for mere driftsvenligt byggeri i CAS ved at ændre på disse tiltag, ligesom det ser ud til, at nogle af tiltagene bru- ger unødigt mange ressourcer, i den form de har nu.

FORTSAT UDVIKLING

Undersøgelsen udpeger tre tiltag, som CAS anbefales at få på plads først. Det er:

1. FM kommentering og granskning 2. Standarder for DTU byggeri

3. Krav om driftsvenlighed i byggeprogrammerne

Det er tiltag, der allerede er godt på vej, men med tilret- ninger der forventes at give et mærkbart løft i vidensover- førslen. Klar rolle- og ansvarsfordeling og tydelig priorite- ring af driftsvenlighed er pejlemærker for ændringerne.

Udover forslag til forbedring af tiltag på operationelt niveau, giver undersøgelsen også anledning til over- vejelser af ledelsesmæssig karakter. Der er peget på balance mellem styringsparadigmerne: bureaukrati og relationer. En trinvis udvikling med høj grad af inddra- gelse, støttet af klare aftaler og retningslinjer, kan være en farbar vej. Undersøgelsen peger også på, at driftens strategi for vidensoverførsel til byggeprojekterne er centreret omkring lederne af driftssektionerne. Det er vigtigt, at den strategi bliver tydelig i hele organisatio- nen, og at driftsorganisationens mandat i projekterne uddelegeres til sektionslederne.

Undersøgelsen peger på, at der både i drifts- og bygher- reafdelingerne ydes en stor indsats for at overføre viden fra drift til nybyggeri, men at der i varierende grad – og helt i overensstemmelse med litteraturens udsagn- er barrierer forbundet med overførslen.

FIGUR 1: ORGANISATIONSDIAGRAM, DTU CAMPUS SERVICE

(4)

TILTAG DER FUNGERER GODT

Herunder er listet de tiltag, der ifølge undersøgelsen fungerer godt.

š:[jWb`[h[jXo]][fhe]hWc8>

šAedj_dk[hb_]fhe]hWcc[h_d]8>

šFbWd%W\jWb[ecZh_\j[di_dZZhW][bi[_^l[hjfhe`[aj8>

šAhWl_fhe]hWcecWhX[`Zic_b`´8>

šAhWl_fhe]hWcecc_d_c[h_d]W\[d[h]_e]h[iiekhY[\ehXhk]8>

šAhWl_fhe]hWcecÔ[ai_X_b_j[j8>

šFhe\[ii_ed[bXo]^[hh[eh]Wd_iWj_edB[Z[bi[

š:h_\jh[fh³i[dj[h[j_Y^[\]hkff[dB[Z[bi[

š<Cef\Wjj[iiecijhWj[]_iaZ_iY_fb_df:JKB[Z[bi[

šH[bWj_ediiaWX[dZ[WhhWd][c[dj[hfjl³hi_97IB[Z[bi[

TILTAG DER BRUGES, MEN KAN FORBEDRES

šJoZ[b_]fh_eh_j[h_d]W\Zh_\jil[db_]^[Z_97IB[Z[bi[

šJoZ[b_]ijhWj[]_\eh_dZZhW][bi[W\Zh_\j:>

šAhWl"Z[hX´h_dZ]_Xo]][fhe]hWcc[j"W\^[diodj_b\h[cj_Z_]Zh_\jil[db_]^[Z8>

šIjWdZWhZ[h\eh:JKXo]][h_:>

š8hk]W\jejWb´aedec_l[ZlWb]W\b´id_d][h"e]il[Z³dZh_d][h8>

š?dj[hdaecc[dj[h_d]:>

šÈ8heXo]][hÈ%<C#aedjWajf[hied:>

šAhWlj_b:LcWj[h_Wb[%fbWd\ehXhk]W\_dfkji:>

šÈI_aa[h^[Zid[jÈj_bZhb_]jj_c[Z[aecc[djWh[h_fhe`[aj[hd[8>

šAhWl_fhe]hWcecWÔ[l[h_d]W\:LcWj[h_Wb[8>

šH[bWj_ediiaWX[dZ[j_bjW]c[bb[cZh_\ji^[hh[e][aij[hd[hZ]_l[h[%[djh[fh[d´h[h8>

TILTAG DER IFØLGE CAS, ER PÅ VEJ

šAedj_dk[hb_]Yecc_i_ed_d]:>

šAhWlj_bZh_\jiXkZ][je]fbWd:>

šJoZ[b_][]h³di[ÔWZ[h:>

YDERLIGERE RELEVANTE TILTAG, SOM IKKE ER I BRUG I DAG

š<C]hWdiad_d]:>

šFE;8>

š?djheZkaj_edj_bXo]][h_\ehZh_\ji\eba:>

š8hk]W\l[`b[Zd_d][hfechZ[j8>%:>

šAecf[j[dY[b´\j%[\j[hkZZWdd[bi["\$[ai$_<C]hWdiad_d]:>

š:[bjfhe`[ajb[Z[bi[8>%:>

FIGUR 2: OVERSIGT OVER TILTAG TIL OVERFØRELSE AF DRIFTSVIDEN TIL BYGGEPROJEKTER OG DERES BRUG PÅ DTU.

Der er i parentes anført hvem der bør have ansvaret for det, selvom det kræver indsats fra flere aktører.

8>38o]^[hh[W\Z[b_d]":>3:h_\ji^[hh[W\Z[b_d]"B[Z[bi[39^[\]hkff[%9WcfkiZ_h[aj´h%´lh_]b[Z[bi[$

(5)

Fra driftschefens perspektiv er der ved at ske et skifte i FM rollen på DTU. Beslutninger træffes i dag ud fra et mere langsigtet perspektiv og en ambition om at finde løsninger, som er til gavn for DTU som helhed. Tople- delsen har større opmærksomhed på de langsigtede driftsmæssige omkostninger og ressourceforbrug, og de værner om interesser forbundet med langsigtet ejerskab. Derfor er det glædeligt, at resultaterne be- gynder at vise sig i kraft af, at de nye bygninger er mere driftsvenlige end dem, som CAS overtog i 2012, og sek- tionerne i dag mere klar over forventningerne til deres opgaver vedrørende overførelse af driftsviden. Viden- soverførelsen er et udviklingsarbejde, som er i gang og endnu ikke afsluttet, men en del tyder på at CAS er på rette vej.

AFSLUTNING

Artiklen her er skrevet som opfordring til, hvis relevant, at udvikle egne strategier og processer for en konstruk- tiv og effektiv dialog mellem ledelse, driftsherreorgani- sation og bygherreorganisation omkring driftshensyn i planlægning af byggeri og ombygning. Det kan være hensigtsmæssigt at skelne mellem de organisatoriske kompetencer, som man ønsker der skal være til stede i ens organisation og de konkrete byggeprojekter og evt. projektsatte mål og krav til driftsvenlighed. Som

det fremgår, er CAS godt i gang med at gøre sig dygti- gere til dette, og ved at dele disse erfaringer, håber vi at inspirere andre til også at lade sig inspirere, afprøve og udvikle egne processer og tiltag.

Links til mere information:

1. DTU Campus Service http://www.dtu.dk/Om-DTU/

Organisation/Administration/Campus_Service 2. Værdibyg http://www.vaerdibyg.dk/

3. CFM http://www.cfm.dtu.dk

FAKTABOX

Campus Service har til formål at drifte, vedligeholde og udvikle DTU´s bygningsmasse, arealer og faciliteter, herunder sørge for, at forskere, andre ansatte og studerende har de bedst mulige fysiske arbejdsforhold.

Målet for Campus Services virksomhed er, at DTU´s bygninger, omgivelser og faciliteter anses for at være at- traktive af de ansatte og studerende, men også at andre borgere, virksomheder og lokalsamfund anser DTU og DTU´s faciliteter som et aktiv, man gerne benytter og samarbejder med.

DTU er geografisk et landsdækkende universitet med aktiviteter fordelt på 17 lokaliteter i Danmark og på Grønland. Campus Service har fast bemanding på 7 af disse lokaliteter; Lyngby, Risø, Mørkhøj (Søborg), Frederiksberg, Ballerup, Lindholm Ø og Århus.

Derudover fører Campus Service bygningsmæssigt tilsyn med alle øvrige DTU lokaliteter.

Fakta om 2013:

Antal årsværk 189

Omsætning: 931 mio. kr. (fordelt på drift (inkl. løn i hele CAS): 672 mio. kr. og anlægsudgifter: 259 mio. kr.)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Det gør at gennemførelse af mål og strategier på forhånd er nedprioriteret, og hvis der heller ikke bliver fulgt op, er der meget stor risiko for at mål og strategier for

Mens bæredygtigt byggeri tidligere har været kritiseret for manglende design, eller for at være for ”anderledes”, så arbejdes der i dag mere bevidst med de- sign, eksempelvis ved

køleproduktion og distribution af koldt vand, og decentral køleproduktion i absorptionsvarmepumper i de enkelte bygninger er mulige. Nye anvendelser for fjernvarme, f.eks.

Samtidig har vi også brug for forskning der kan tilveje- bringe viden om betydningen af klimaændringerne på vores normer, standarder og den måde vi har valgt at bygge vores

Viden Net engagerer cirka 45 forskere, der alle har forskningsmæssig interesse inden for feltet ’forskning om forskning’, eksempelvis bedrives der forskning indenfor områder

Enkeltmedlemmer og grupper i organisationen stiller også spørgsmål for at få svar på spørgsmål som: Hvad sker der med mig, hvad vil lederen, kunne man ikke gøre noget.. 6

Stil F er imidlertid en ren dyrestil, og der er endnu ikke fundet genstande med både stil F og vækstornamentik.. I den tidlige del af vikingetiden har planteorna- mentikken en