• Ingen resultater fundet

Margareta Westman

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Margareta Westman "

Copied!
6
0
0

Hele teksten

(1)

Margareta Westman

2713 1936-1518 2000

Svensk språkvård har sorg. För bara en dryg vecka sedan, den 15 augusti, avled Margareta Westman efter en längre tids sjukdom.

Då återstod ungefär ett halvt år tills hon skulle fylla 65 och med välförtjänt pension lämna sin post som föreståndare för Svenska språknämndens sekretariat.

Margareta kom till Språknämnden redan 1966 som forsknings- assistent under Bertil Molde. Knappt 20 år senare, 1985, efterträdde hon Molde som Språknämndens föreståndare. Däremellan hade hon 1974 disputerat på avhandlingen Bruksprosa, tillkommen inom forskningsprojektet Skrivsyntax i Lund, och 1977 gett ut den flitigt använda läroboken Att skriva bättre offentlig svenska. Margareta blev 1986 docent vid Stockholms universitet där hon fått sin akade- miska grundutbildning och där hon också tjänstgjorde i flera år vid Institutionen för nordiska språk, bl.a. som tillförordnad professor i svenska språket. Hon fick professors namn 1994.

Under Margareta Westmans ledning växte Svenska språk- nämnden både till storlek och innehåll. I sin kamp för en bättre svenska och en effektivare språkvård tog hon initiativ till en rad olika projekt och hon deltog engagerat i den offentliga debatten om svenska språkets villkor och framtid. I tidskriften Språkvård hann Margareta bidra med ett 100-tal inlägg i de mest mång- skiftande ämnen och hon medverkade under flera år regelbundet i Sveriges Radios språkprogram.

Hennes sista stora insats för den svenska språkvården var att

(2)

tillsammans med Ulf Teleman utarbeta ett handlingsprogram för att främja svenska språket. Handlingsprogrammet är en av ut- gångspunkterna för den parlamentariska utredning om svenskt språk som regeringen i Sverige tagit initiativ till. Om det arbetet småningom ger resultat är det i stor utsträckning Margaretas förtjänst.

Margareta Westman var rikt utrustad och väckte beundran och respekt i vida kretsar. Ett uttryck för det är den festskrift, Språket lever, som hon fick på sin 60-ärsdag. Hennes språksyn var sant de- mokratisk och hon var svuren motståndare till högfärd och upp- blåsthet i alla former. I sin minnesteckning över Margareta i Dagens Nyheter (18/8 2000) karakteriserar Catharina Griinbaum sin vän och förra kollega som "en inspirerande person utöver det vanliga". Hon fortsätter:

Att diskutera med henne var alltid ett äventyr. Hon var snabb i tanken, hon provocerade och vände upp och ned på argumenten, ibland med absurd humor, ibland på djupaste allvar, ofta retsamt men samtidigt kärleksfullt. För sina elever och doktorander var hon en handledare som visade på problemställningar de omisstänksamt gått förbi. Och många radiolyssnare som hoppats fä sina föreställningar be- kräftade fick i stället höra sina frågor vridna ett varv till, med ett svar som innebar en ny fråga.

1994 utgav Margareta Westman den bok som skulle bli hennes sista monografi i livet. Den heter Språkets lustgård och djungel. I den redogör författaren för sina tankar om språkets väsen och möjligheter och hon gör det på ett mycket personligt sätt och i en programmatiskt krångelfri stil. I kapitlet "Sakprosans skiftande former" skriver Margareta:

Jag tror att för att ett levande språk ska vara levande ska det vara sådant att ingen riktigt behärskar varje del av det.

Gjorde vi det vore språket dött, det vill säga totalt gripbart.

(3)

Det är bättre om vårt gemensamma stora språk är större och mer vittomfamnande än det särskilda språk någon av oss har. För det innebär också att vi alla alltid kan vidga vårt eget språk, vi kan lära oss mer.

Många är vi som lärt och tagit intryck av Margareta Westman och lika många som nu djupt kommer att sakna Margaretas färgstarka person och hennes röst i den svenska språkvårdsdebatten.

Förlusten av henne är stor och smärtsam.

Vid Nordiska språkmötet i Nuuk 24 augusti 2000 Mats Thelander, Ordf för Svenska språknämnden.

På Nordiska språkrådets och de nordiska kollegernas vägnar vill också jag säga några ord till Margareta Westmans minne.

Margareta var den första ordföranden för Nordiska språk- rådet, under åren 1997-1999. Hon fick därför en avgörande bety- delse för hur den nya institutionen skulle utformas som efterträdare till det tvångsnedlagda Nordiska språksekretariatet.

Den uppgiften tog hon på allvar, och hon skötte den, liksom det mesta hon tog för sig, med klokhet, omdöme och kreativitet, även om hon hade begränsade krafter för det.

Margareta hade ju sedan tidigare en lång bana bakom sig inom det nordiska språksamarbetet och inom styrelsen för Nordiska språksekretariatet. Hon var definitivt en del av den, som Allan Karker brukade säga, väl sammenspiste grupp som i årtionden har arbetat för att stärka de nordiska språknämndernas samarbete och främja den nordiska språkförståelsen.

För Margareta var det nordiska en självklarhet snarare än en passion. Jag tror jag vågar säga att hon inte såg det som ett självändamål, utan hon betraktade den nordiska dimensionen som en oskiljbar del av arbetet för svenska språket. Språken i Norden var helt enkel en del av språkets lustgård och djungel. På

(4)

samma sätt var Margareta en förebild för oss andra, inte minst genom sitt arbete för att främja klarspråk och stärka det egna språkets ställning genom framsynta språkpolitiska initiativ.

Margaretas nyfikenhet och hennes glädje i språket präglade också hennes förhållande till de andra språken i Norden. Några av oss minns till exempel det rollspel som hon och Else Bojsen från Dansk Sprognrevn ibland kunde ägna sig åt, med ombytta roller så att Margareta talade svenska som en dansk och Else talade danska som en svensk. Det var också nyfikenheten, snarare än ett behov, som gjorde att Margareta lärde sig finska, eller i varje fall grunder- na i finska och finskans struktur. Hon byggde på det viset vidare på traditionen från sin företrädare Bertil Molde, som också kunde finska till husbehov. Det är en tradition som kommer att vara starkt förpliktande för Margaretas efterträdare!

Grönländska kunde Margareta visserligen inte, men jag kan nästan slå mig i backen på att om hon hade varit med oss här i dag, så skulle hon ha överraskat oss med några fraser på grönländska, kanske inflätade i någon av de dikter hon brukade läsa upp på språkmötena.

Men Margareta är inte här, annat än i våra minnen. Vi minns henne med saknad, men vi minns henne också med tacksamhet och glädje över det hon har gett oss under alla dessa år.

Jag vill gärna avsluta med ett citat av Gunnel Källgren, ur en fotnot till hennes artikel i Språket lever!, festskriften till Margareta Westman på hennes 60-årsdag. Fotnoten berättar om Gunnel Källgrens första upplevelse_r av Margareta under studietiden.

Margareta var vacker som en gudinna, men det brydde hon sig liksom inte om. Hon var så fruktansvärt bright så hon vågade vara dum. Hon sa: "Ursäkta, men jag har inte riktigt begripit det där du sa" och så fick hon den (manlige) förelä- saren att trassla in sig i sina egna förklaringar så man begrep att han nog inte heller riktigt hade begripit det där han sa.

Dessemellan ställde hon den enkla, raka, konkreta fråga som alla ville ställa men ingen tordes, eller klarade av att

(5)

formulera, och hela auditoriet andades ut av lättnad och fö- reläsningen flöt vidare och allt var bra och man kände sig nästan lika intelligent som Hon.

Så var det också i vår krets. Margareta kom med frågor och nya infallsvinklar, som med en gång kunde hjälpa oss andra att se sammanhang som vi tidigare bara hade anat.

Vid Nordiska språkmötet i Nuuk 24 augusti 2000 Mikael Reuter,föreståndareför Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de enhemska språken.

(6)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Från att ha varit en fråga om att utveckla företagsamhet och stärka Sverige i den globala konkurrensen, såsom det beskrivs i Strategi för entreprenörskap

De flesta elever uttrycker också att de saknar sina klasskamrater, något som de kanske inte värde- rat på samma sätt tidigare, då de tagit den gemen- skapen för given. Utifrån

Ordförande i Nordiska språkrådet är Margareta Westman, Svenska språknämnden. Vice ordförande är Allan Karker, Dansk Sprogmevn. Kontaktperson och sekreterare är

Detta innebär inte att kön är ett skådespel, eller att vi är självmedvetna aktörer som tar på oss vårt kön, utan att vi „könas“ genom hur vi rör oss, för oss och

religiöst sammanhang ansåg Högsta domstolen att det vara legitimt eftersom religionsfriheten, genom härledning till Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna

Utskottet konstaterar vidare att “familjer kan se olika ut” och att det redan finns barn till ensam- stående som kommit till “på andra sätt än genom assisterad

För att kunna fastlägga en möjlig potential för utveckling i svenska städer framtas de karakte- ristiska faktorer, som fastlagts i litteraturstudien, för de utvalda städerna. Genom

Hans amen ljöd som punkt och slut för något vackert som var förbi, och som en bön att det, som skulle komma, inte måtte ge oss allt för tunga sorger.. Nu stod han

Genom att sätta ut en fristående betonings- och kvantitetsangivande punkt i uppslagsorden och genom att låta o vara tecken för å-ljudet har största delen av

av vätgas från förnybar energi genom att utveckla och öka kunskapen om affärsmodeller för produktion, distribution, infrastruktur och användning av vätgasfordon.. 1,4 M€ Budget

Man kan också gå vidare genom att foga många avledningsän- delser efter varandra och till slut byta .deras ordningsföljd för att få fram nya aspekter, så

Medan syftet med den enspråkiga semantiska analysen kan sägas vara att identifiera och avgränsa ordets betydelse för att redovisa denna i form av en definition eller parafras,

(Re- kursion: att återföra begrepp på andra, steg för steg, ”att beräkna en funktions värde för ett visst argument genom att utnyttja dess värden för argument som

(Det är en självklarhet att översättare också skall använda enspråkiga ordböcker för utgångs- språket – för att inte tala alla andra upptänkliga hjälpmedel – men för

Riksarkivet går vidare i sitt arbete för att även fram- tida generationer skall kunna förlita sig på säker information som grund- val för beslutsfattande och

Jäm- fört med många andra platser där det bedrevs glastill- verkning vid den här tiden är hyttan i Trestenshult välbevarad, varför förutsättningarna för att genom

genom sin lycka och sitt ofvermod. Man brukade också saga, att hans lycka var storre an hans forstand. Han menar också, att konungen icke nog belonat hans

Genom att uppgifterna koncentreras försöker man effektivera, men samtidigt också åstadkomma att de blir föremål för demokratiskt beslutsfattande och demokratisk styrning på

För att kunna svara för sitt språk och sig själv måste hon allt mer kunna tolka och välja bland språkets olika former. Eftersom hon ansvarar för sitt språk, behöver

Tydligheten i kraven bör också vara till hjälp, inte minst för de elever som inte har så mycket med sig i sitt språkliga bagage (Bernstein 1996).. Att bedöma

Genom jämförelser med ruralt material, och med material från Odense och andra städer, är det också möjlighet att genom likheter och skillnader spåra olika urbana

Ordbildning på inhemsk botten är som vi vet av största vikt för isländskan, finskan, grönländskan och för samiska språk. Svens- kan har nu inte på samma

Främja tillgången till läromedel för barn, elever och vuxna med funktionshinder och därigenom underlätta för skolhuvudmannen att skapa en likvärdig skola..