Familien de Coninck.

29  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)

Familien de Coninck.

Ved

Paul Hennings.

Familien de Coninck kan forfølges tilbage til det tret­

tende Aarhundrede, hvor den i Brabant indtog fremragende Stillinger i den gejstlige Stand og Dommerstanden. — Op­

rindelig hed Familien Steenweghe — den var den 5te af Bryssels adelige Slægter —, men den delte sig i forskellige Grene, hvoraf endnu to ere tilbage, Greverne van der Noot og Familien de Coninck, der med en ringe Forandring have Vaaben tilfælles. Det de Coninck’ske Vaaben er et rødt Skjold med fem Muslingeskaller, en foroven, en for­

neden og tre i Midten. — Den direkte Ascendens begyn­

der med: 1

Jean (Hans) de Coninck f. 159.. f 20. Nov. 1675 i Antwerpen, g. m. Anne Marie de Bückere f. 159..

f 1. Marts 1671 i Antwerpen. (De ligge begravne i St. Ja­

cobs Kirken i Antwerpen ved Siden af Kapellet for den hellige St. Anna under en blaa Sten.)

5 Børn, I—V:

I. Joan de Coninck f. 4. Okt. 1619 i Antwerpen f 30.

Nov. 1682, »grand aumônier« i Antwerpen, g. 1° 17. Maj 1654 m. Anne Marie Macqueret f. 161.. f 3. Aug.

1661, 2° 12. Dec. 1662 m. Hélène Chauvin f. l.Jan.

1641 f 2. Jan. 1698. (De og deres Børn ligge be­

gravne i Walborg Kirken i Antwerpen, hvor der findes et Monument over dem.)

12 Børn, 1—12:

1. Jean François de Coninck f. 17. Marts 1655 Præst f 10. Marts 1725.

2. Anne Marie f. 22. Okt. 1656 f 19. Jan. 1688, g. 1°

5. Maj 1675 m. Corneille du Mont, kaldet B rial- mont, f. 16.. f 19. Nov. 1679, 2° 25. Jan. 1681 m. Raadsherre i det flanderske Raad Juste An-

7

(5)

toine de Jonghe, Herre til Welsick, f. 22. Okt.

1641 f 4; Marts 1714 i Bryssél.

3. Isabelle f. 8. Okt. 1658 Nonne f 28. Jan. 1687.

4. Philippe Jacques de Coninck f. 1. Aug. 1661 f 12. Feb. 1724, »grand aumônier« i Antwerpen, g* 14. Jan; 1689 m. Marie Mechthîldè deSchil- der f. 13. Juni 1666 •}• 26. Juli 1746, Datter af Henri François de S. og Sibille Rossehaert.

6 Børn, 1)—61:

1) Marie Mechtilde f. 15. Juli 1691 f 9. Maj 1754, g. 21. Sept. 1719 m. 1ste Borgmester i Antwerpen, Oberstløjtnant i Kavalleriet Pas qui Or Jean Augustin van den Cruyce, Herre til Artzelaer m. m. f. .... f 23. Feb. 17581.

2) Catherine Bernardine f. 22. Feb. 1694 f 11.

Juni 1723, g. 12. Feb. 1722 m. (efter Hustruens Død) Decanus ved Domkirken i Antwerpen Fran­

çois Engelgrave f. 9. Okt. 1694 f 21. Sept.

1784 i Antwerpen.

3) Anne Therese f. 2. Juni 1696 f 2. April 1757, g. 23. Dec. 1723 m. » écuyer «, Lehnsherre paa Slottet ter Veuve Albert Joseph Marie van den Cruyce f. 28. April 1698 f 13. Jan. 1741.

(Broder til den ældste Søsters Mand.)

4) , Isabelle f. 27. Jan. 1699 f 14. Sept. 1760.

Barmhjertig Søster.

5) François de Coninck f. 21. Okt. 1700 f 6.

Febr. 1760.

6) Jeanne Marie f. 26. Okt. 1705 f 15 Dec.

1764, g. 2. Juni 1735 m. »écuyer«, Løjtnant og Storfalkonér i Antwerpen Jean Baptiste Jo­

seph van Delft f. 3. April 1709 f 25.Feb. 1777.

5. Jean Charles de Coninck f. 3. Sept. 1663 f 25.

Maj 1694.

1 Se: »Trophées tant sacrées que profanes du duché de Brabant«

af Christopher Butkens.

(6)

6. Jeanne Françoise f. 18. Sept 1664 f 19 ....

1719, g. 12.Aprill696 in. Jean Henri de Claes- sens f. .... 1668 f 22. Feb. 1738.

7. Joseph de Coninck f. 3O.Aüg. 1665 f 4.Mart«1717.

8. Paul de Coninck f. 2. Jan. 1667 -J- '... . 9. Gilles de Coninck f. 8. Maj 1669 *}• ...

10. Marie Madeleine f. 25. Sept. 1672 f 17. Juli 1706, g. 13. April 1697 m. »grand aumônier« i Antwerpen Edouard Emtinck f. 16 .. -}-20;Sept.

1720.

11. Louis François de Coninck f. 30. Aug. 1674 f 14. Nov. 1758, g. 15. Juni 1698 m. Catherine le Candèle f. 3. Marts 1676 f 11. Sept, 1711.

3 Børn, 1)—3):

1) Catherine f. 17. Nov. 1699 f 27. Aug. 1731, g. 1° 28. Feb. 1721 m. Jean Constantin Pieters f. 16 .. |2. Aug.. 1727, 2° 18. Okt. 1730 m. »écuyer«, Ridder af det hellige romerske Rige Jacques François Cheens f. 18. Sept.

1681 f 30. Jan. 1754.

2) Hélène Marie f. 4. Okt. 1701 f 18. Aug. 1761, g. 18. Jan. 1726 m. Guillaume Charles Lun­

den f. 4. Nov. 1703 f 17. Juni 1756 i Køln.

3) Marie f. 25. Sept. 1704 Nonne -f-30.Marts 1762.

12. Isabelle Thérèse f. 4. Nov. 1681 f 17 ..

IL François de Coninck f. 3. Jan. 1621 i Antwerpen f 8. April 1662 i Rouen, g. c. 1654 m. Cathérine Crommelin1 f. 20. Juni 1632 i St. Quentin f 19.

1 Paa Grund af, at François de Coninck antog sin Hustrus refor­

merte Religion, maatte han forlade sin strængt katolske Familie og bosætte sig i Rouen. Ved det Nantiske Edikts Tilbagekaldelse 1685 ud­

vandrede hans Søn og bosatte sig i Schiedam i Holland. Til den Grad afbrødes Forbindelsen ved denne Trosveksel, at da Sønnesønssønnen Frédéric de Coninck i 1765 fra København besøgte Antwerpen, vare de to Grene ganske uvidende om hinandens Eksistens, det var Frédéric de Coninck, der atter knyttede Forbindelsen ved Fremlæggelsen af sine Familiepapirer, og ved sine Slægtninges Hjælp skaffede han den danske Stat et betydeligt Laan.

7

(7)

Dec. 1694 i Havre (g. 2° m. Robert Oursel i Havre).

D. af Jean C. og Rachel Taquelet1.

4 Børn, 1—4:

1. Galbérine f* Jan. 165.. i Rouen

f

1746 (?) i Haag, g. .. .. m. Jean Gamin f. 16 .. i Abbéville f 17 ..

i Rotterdam.

2. François de Coninck f. 165. . i Rouen f ....

1695 i Rouen.

3. Frédéric de Coninck f. 2. Okt. 1660 i Rouen f 27. Marts 1722 i Schiedam, Ejer af store Garveri­

fabrikker î Schiedam, g. 7. Nov. 1686 i London m.

Marie Gamin f. 14. Nov. 1659 i Abbeville f 16.

April 1724 i Schiedariï. D. af Louis C. og Anne f. Santerre.

8 Børn, 1)—8):

1) Frédéric de Coninck f. 30. Sept. 1687 f 2.

Okt. 1687.

2) Frédéric de Coninck f. 4. Sept. 1688 f 9.

Sept. 1688.

3) Frédéric de Coninck f. 24. April 1689 i Rouen f 20. Sept. 1710 i Amsterdam.

4) Marie f. 7. Juli 1691 f 5. Dec. 1741 i Haag.

5) Jean de Coninck f. 2. Dec. 1692 i Schiedam, 1714—1733 Købmand i Batavia f 22. Marts 1774 i Haag, g. 1. Okt. 1736 i Haag m. Susanne Esther de Rapin de Thoyras f. 2. Jan. 1710 i Wezel f 20. Okt. 1785 i Haag, D. af »»écuyer«

Kgl. storbritannisk Kaptajn af Kavalleriet, For­

fatter af »»Histoire d’Angleterre« Paul de Rapin, Herre til Thoyras,2 og Marie Anne f. Testart.

5 Børn, (1—(5:

(1 Marie Anne f. 25. Dec. 1738 i Haag f 21.

1 Généalogie de la famille Crommelin, skrevet 17^2, offentliggjort i Bulletin de la Soc. de THist. du Protestantisme. VII. 493.

2 Se: Rapin—Thoyras, Sa famille, sa vie et ses œuvres, Etude historique suivie de Généalogies, par Raoul de Cazenove. Paris, chez Auguste Aubrey 1866.

(8)

April 1811 i Kbhvn,, g. 12. Dec. 1773 i London ni. Direktor for det franske Hospital i London Philippe Muysson f. i Jan. 1732 f 25.

Dec. 1784 i Haag.

(2 Frédéric de Coninck f. 5. Dec. 1740 i Haag, 1757 ansat paa et engelsk Handelshus i Amsterdam, kom i Aug. 1763 til København, 22. Okt. 1763 ansat i det dansk-asiatiske Kom­

pagnis Tjeneste, atter efter Ans. entlediget 4.

Nov. s. A., etablerede sig 1764 i Kbhvn.

18. Nov. 1765 Grosserer, 1. Feb. 1768—28.

April 1783 Ejer af Gaarden Nybrogade 12, 3. Maj 1768 Kongelig Agent m. Justitsraads Rang, og Direktør for Generalmagasinets Kontor (ophævet i April 1771, genoprettet 1774),, 11. Sept. 1772—Maj 1776 Direktør for det dansk-asiatiske Kompagni, 1777 Revisor i dansk-asiatisk Kompagni, 4. Juni 1778 entl.

som Direktør for Generalmagasinets Kontor, 1778—2. Jan. 1790 Medindehaver af Handels­

huset: De Coninck og Reiersen (ejede 64 Skibe), 7. Jan. 1782 Ejer af Dronninggaard (købt for 18,500 Daler courant), 1. Maj 1783 virkelig Etatsraad med Rang i 3 Kl. Nr. 3, 4. April 1783 Medejer, 17. Nov. 1788 Eneejer af det Danneskjold-Laurvigske Palais, solgt 16. Juni 1794 til Enkedronning Juliane Marie, Aug.

1783 —15. Maj 1788 Ældste ved fransk­

reformert Kirke, oprettede ved Testamente af 21. Feb. 1786 Dronninggaard til Stamhus (konflrm. 17. Marts 1786), 11. Aug. 1787 Medejer af det østersøisk-guineiske Handels­

selskab, 1790 Medstifter af Grosserersocietetet, stiftede 2. Jan. 1790 Handelshuset de Coninck

& Comp., 19. Febr. 1798 Ejer af Kaningaard, Nov. 1807 anklaget for Landsforræderi, fri-

(9)

kenctt véd Kommissiohsdom af 19. Okt. 1808 og ved Højesteretsdom af 9. Feb. 1809, afslog , 18091 at modtage Dannebrogsordenens Stor­

kors, overdrog 20/i21809 Dronning, og Kaning.

til sia Søn, f 4. Sept. 1811 paa Dronning- gaard1, g. 7. Jan. 1770 i Haag m. Marie de Joncourt f. 22. Juli 1747 i Haag f 8.

Maj 1821 i Kbhvn. D. af Bibliotekar og Raad hos Prinsen af Oranien Gertrude Louis de J.

og Marie Madeleine Rachel f. d’Amberbos.

. 9 Børn, (1H9):

(1) Marie Anne f. 21. Marts 1771 i Kjøben- havn f 25. Feb. 1811 i Kbhvn., g. 1° 18.

Maj 1786 i Kbhvn. m. Grosserer i Kbhvn.

William Werner Pingel f. .... 1758 f 20. Okt. 1789 i Kbhvn., 2° 10. Sept.

1791 i Kbhvn. m. fhv. Skibskaptajn John C lerne ns f. 12. Juli 1745 i Tamlet (Grev­

skabet Monaghan, Irland) f 14. Juni 1806 i England [han var Enkemand], 3° 17.

Dec. 1809 i Kbhvn. m. Justitsraad Michel Leigh Smith2 til Bækkeskov f. 20. Okt.

1777 f 22. Jan. 1843 i Kbhvn.3 (g. 2° 11.

1 Se i Biografisk Leksikon IV. 77, La Famille Monod, Portraits et souvenirs, af Gustave Mon od. Trykt som Manuskript Paris 1890. N. L.

Reiersei),, Et Mindeskrift af; C. Nyrop. Kbhvn. 1896, Notice sur l’église reformée française de Copenhague af ,D. G. Clément, Kbhvn. 1870.

Tidsskrift for Kunstindustri. 1895. Frà den danske Handels Empire.

I—II af Jul. S ch o v-elin. 1899—1900. Personalhistorisk Tidsskrift. 1900.

B..F. Rønne: Ved Etatsraad de C.’s Begravelse den 9. Sept. 1811. Mes­

sager franc du Nord. 1825, Pag. 126 —128, Ny er u p og Çrafts Litteratur­

leksikon. Jens Wolff: Sketches on a tour to Copenhague, London 1814.

A. A. Feldborg: A tour in Zealand, Ldn'don 1805^ S. 61 flg. Georgette Ducrestr Mémoires surTimperatrice Josephine. A. 8. Ørsted: Af mit Livs og min Tids Historie. III, 1855;

2 Se Stamtavlen,over Fam. Petri. Trykt som Mauuskript. Kbhvn. 1883.

8 Marie Anne de Goninck sagde om sine tre Ægteskaber: »Det første indgik jeg for at glæde mine Forældfe, det andet for at glæde min Pung, og dét trediie for at glæde mig selv.«

(10)

Jan. 1813 i Kbhvn. m. Søsteren Cécile Caroline de Goninèk f. 17. Dec. 1789

" i Kbhvn. f 25. April 1857 i Kbhvn.).

<2) Marie Henriette f.5.Marts 1774 iKbhvn., . f 13. Marts 1843 i Kbhvn., g. 22. Juli 1791

paa Dronninggaard (separeret 22. April 1805— Okt. 1808) m. Kgl. Agent med Kam- merraads Rang, Kominercekollegiets Kon­

sulent i ostindiske Saget, Grosserer (Han­

delshuset Duntzfelt, Meyer & Co. i Kbhvn.) Christian Vilhelm (William) Duntzfelt f. 8. Sept. 1762 i Negapatnam (Ostindien),

•f 19. Okt. 1809 i Paris.

(3) Louise Philipine f. 25. Dec. 1775 i Kbhvn. f 4. Maris 1851 i Paris, g. 18.

Jan. 1793 i Kbhvn. hl Præst ved refor­

mert Kirke i Paris, Dr. theol. Jean Mo­

nod1 (Fr. Æ. L. 5) f. 5. Sept. 1765 i Am- billy (v. Genf, Savoyen) f 23. April 1836 i Paris.

(4) Louis Charles Frédéric (Fritz) de Co­

ninck2 f. 23. Marts 1779 i Kbhvn., Feb.

1801 Associé i Handelshuset de Coninck

& Comp., 1805 Kgl. nederlandsk Handels- kommissær, 1808—1810 Kgl. nederl. Konsul i Kbhvn., 20. Dec. 1809—16. Jan. 1822 Ejer af Dronninggaard, s. D. —15. Aug.

1810 Ejer af Kaningaard, 10. Feb. 1812

—13. Sept. 1822 Grosserer, 9. Jan. 1814—

31. Dec. 1815 Ældste ved fransk refor­

mert Kirke, 1814 atter nederlandsk Kon­

sul, 1817 entl., 26. Jan. 1821 fallerede Huset de Coninck & Comp. og blev be-

1 Cent ans 1793—1893.. Déscendance au 18 Janv. 1893 de Jean Monod et Louise de Coninck. Nancy 1893.

* Er slev: Forfatter Léxikon.

(11)

handlet af Etatsraad L< N. Hvidt, Højeste­

retsadvokat Treschow og Grosserer James Gordon som Kommissærer (extrad. 31. Jan.

1821), rejste i Foraaret 1822 til Paris, hvor, han oprettede en Kommissionsfor­

retning f 28. Marts 1852 i Paris, g. 19.

Maj 1802 paa Dronninggaard med (sin Ku­

sine) Henriette Madeleine Eschauzier f. 8. Aug- 1775 i Haag f 9. Nov. 1861 i Havre, D. af Sognepræst i Haag Samuel E.

og Louise f. de Joncourt (g. 10 19. Marts 1799 i Haag m. Advokat i Haag W ellim Stiphout d’Allens f. 22. Feb. 1757 f 28.

Aug. 1800 i Haag.

8 Børn, a—h:

a„ Marie Louise Constance f. 12. Sept.

1803 i Kbhvn. f 13. Okt. 1837 i Paris, g. 3. Maj 1821 paa Frederikslund m.

Præst ved den reformerte Frimenigheds Kirke i Paris,• Frede ri c Jean Joel Gérard Monod (F. Æ L. 5), f. 17. Maj 1794 i Monnaz (Vaud) f 30. Dec. 1863 i Paris (g. 2° 10. Sept. 1839 i Liver­

pool in. Suzanne Smedley f. 14.

Juni 1808 i Liverpool f 21. Nov. 1867 i Paris.

b. Frédéric Samuel Edmond de Co­

ninck f. 25. Dec. 1805 paa Frederiks­

lund, rejste 1819 til Paris (opdraget hos sin Tante Louise Philipine Monod f. de Coninck), 1822 ansat i en For­

retning i Nantes, 1824 ansat hos Skibs­

rederiet Dobrée & Comp. i Nantes, 1828 Associé i Rederiet, 1829—1839 Kgl.

dansk Konsul i Nantes, 1839—1859 Chef For Handelshuset F. de Coninck

(12)

& Co. i Havre, 29. April 1846 (R *) (Fr.Æ.L. 5) f 6. Juni 1876 i Havre, g. 1° 16. Maj 1829 i Nantes m.E1 i s ab e t h (Eliza) Louise Ross el f. 8. Okt. 1802 i Nantes f 19. Feb. 1870 i Havre, 2° 28.

Okt. 1871 i Marsanceux (Eure et Loire) m. Marie Caroline (Lina) Cailliatte f. 19. Maj 1835 i Chatillon sur Loire D. af Soguepræst C. og Ursule Eléonore Félicie f. Colani (g. 1° 3. Okt. 1854 i Lemé (Aisne) m. Præst ved fransk refor­

mert Kirke Alfred Emmanuel Joseph Hocédé f. 5. Feb. 1831 f 10. Dec. 1854).

c. Marie Caroline f. 29. Juni 1807 paa Fre­

derikslund f... 1879 i Paris, g. 12. Marts 1828 i Paris m. Købmand i Bordeaux Paul Emile de Coninck f. 7. Feb.

1799 i Kbh. f 19. Sept. 1861 i Bordeaux.

d. Henriette Pauline f. 6. Maj 1810 paa Frederikslund f 3. Okt. 1837 i Paris.

e. Frédéric Guillaume (Billy) de Co­

ninck f. 15. Nov. 1811 paa Frederiks­

lund, 1841 Associé i Handelshuset Fr. de Coninck & Co. i Havre f 30.

Sept. 1888 i Havre, g. 11. Feb. 1846 i Havre m. Adèle Mathilde Courant f. 19. Marts 1824 i Paris, D. af Køb­

mand James C. og Adèle f. Gros.

Børn, a)—b):

à) Adèle Camille Henriette f. 19. Okt.

1847 i Havre, g. 19. Maj 1869 i Havre m. Købmand Camille Paul Chevalier f. 8. Maj 1844 i Colmar f (myrdet) 30. Aug. 1888 i Sahouria (Provins Oran, Algier).

b) James de Coninck f. 13. Aug.

(13)

f.30.Dec.l881 i Havre.

1850 i Havre, Købmand i Havre, g.

16. Maj 1874 i Paris m. Laure Wolf f. 12, Jan. 1851, D. af Fabrikejer i Colmar Frédéric W. og Amélie f.

Thierry-Mieg.

6 Børn, (a—(f:

(a Valentinef.l3.Aug.l875 iMühl- hausen, g. 18. Juni 1896 i Havre m. Købmand Georges Mieg.

(b Gaston Frédéric de Coninck f. 13. Nov. 1876 i Havre.

(c JeanneMathilde f.lO.Nov.1878 i Muhlh. f 24. Juli 1885 i Havre.

(d Jacques de Co­

ninck (e Marguerite

(f Hélène Laure f. 24. Aug. 1890 i / Havre.

£. Jean Charles (Johnny) de Coninck f. 22. Aug. 1813 paa Frederikslund f 21.

Feb. 1814 i Kbhvü. ,

g. Louis Jean Gustave de Coninck f. 15. Nov. 1814 paa Frederikslund, 1834 Elev i den polytekniske Lære­

anstalt i Paris, udgik 183.. med Grad som Generalstabsofficer, 1846 —1860 Associé i Handelshuset F. de Coninck

& Co. i Havre f 5. Feb. 1878 i Dinan, g/27. Jan. 1848 i Paris m. Juliette Anne Villers f. 6. Aug. 1828 i Poissy f 21. Nov. 1890 i Paris, D. af Under- præfekt Michel François V. og Caroline Caroline Renée f. Courant.

Børn :

a)/Georges Frédéric de Coninck f.

16. Sept. 1848 i Havre, 18.. stude-

(14)

rende i Kemi ved l’école des Sciences i Mühlhausen (Elsass), Kemiker og Direktør ved Kattunfabrikker i Mühl­

hausen, Bolbec (Seine-Inférieure), Tver (Rusland) og i Barcelona, f.T.

i Marseille, g. 2. Aug. 1882 i Havre m. Isabelle Sarah Winslow f. 18.

April 1857 i Havre, D. af Rentier i Havre Charles Edouard W. og Marie Louise Bernardine f. Courant.

Børn (a—(c :

(a Robert Gustave de Coninck f. 30. Jan. 1885 i Bolbec.

(b Marcel Raymond de Coninck f. 21. Marts 1886 i Bolbec.

(c Marie Juliette f. 20. Juli 1888 i Sanvic (Seine Inférieure).

h) Lionel Henri de Coninck f. 26.

Aug. 18501 Havre, Købmand i Mar­

seille, g. 18. Maj 1896 i Havre m.

Lucie Charlotte Letellier f. 6.

Jan. 1868 1 Havre, D. af Købmand i Havre Victor Quentin L. og Loréna L Férard. L

c) Jess y Mathilde f. 30. April 1852 i Havre, g, 12, :Sept. 1873 i Dinan _ (Cotés du Nord) m. Maurice David

Lacombe J. 5. Feb. 1839 i Genf f 17. Feb.. 1888 i Nyon (Schweiz).

d) Frédéric Panl de Coninck f. 19.

. . April 1854 i Havre, Ingeniør, fhv.

Direktør for M. Geslands Kattuns- . > spinderier i Maromme (Seine infé­

rieure), f.T. i Paris.

e) Raymond William de Coninck f. 2. Marts. 1857 i Havre, 18.. As-

(15)

socié i Handelshuset Balsan’s Klæde­

fabrik i Chateauroux, 1900 Associé i et Kattunsspinderi i Epinai (Voge- serne), g. 27. Marts 1894 i Epinai medFlorence CatherineJouillard f. 27. Okt. 1872 i Epinai, D. af Borgmester og Fabrikejer i Epinai Georges Louis J. og Laure f. Hart- mann.

Børn:

(a Violette f. 15. April 1895 i Chateauroux.

(b Catherine f. 26. Juni 1896 i Chateauroux.

(c Simone f. 30. Maj 1899 i Cha­

teauroux.

f) Emile Julien de Coninck f. 3.

Juni 1859 i Havre, fhv. Købmand i Valparaiso, Rentier i Poissy (Seine et Oise).

g) Alice Jeanne f. 24. April 1861 i Havre, g. 5. Dec. 1890 i Paris m.

Direktør for Spedalskhedshospitalet i Poissy Francis Winslow f. 22.

Marts 1865 i Havre.

h) Maurice Georges de Coninck f.

4. Feb. 1863 i Havre, Vindyrker, Ejer af »Hamman Rhira« i Algier.

i) Arthur de Coninck f. 17. April 1865 i Havre, Vingaardsejer i Men­

doza i Argentina. Kgl. belgisk Konsul.

k) Henri Jean de Coninck f. 2.

1867 i Havre, Kemiker i Provins- laboratoriet i Mendoza, Vingaards­

ejer smstds.

l) Philippe Jacques de Coninck f.

(16)

22. Okt. 1868 i Havre, Vinkøbmand i St. Germain en Laye (Seine et Oise), Vingaardsejer i Vesoul-Benian i Algier.

m) Harold Lionel de Coninck f. 26.

April 1870 i Dinan, Vingaardsejer i Veseoul-Benian.

n) Rodolphe Frédéric de Coninck f. 29. Sept. 1873 i Dinan, f. T. i Poissy (Seine, et Oise).

h. Godefroy Marie Marc Edouard de Coninck f. 24. Nov. 1815 paa Frede- rikslund, 1842 Associé i Handelshuset Frédéric de Coninck & Co. i Havre f 25. April 1892 i Neuchâtel (Schweiz), g. 1° 17. April 1855 i Havre m. Estelle L’Hardy f. 18. Marts 1825 i Neu­

châtel f 15. Dec. 1862 i Havre, 2°....

1864 m. Isabelle de Gelieu f. 16 Feb. 18.. i Neuchâtel, D. af Præst i Neuchâtel G.

(5) Jean de Coninck f. 12. Dec. 1781 i Kbhvn., traadte 1. Feb. 1803 ind i Han­

delshuset de Coninck & Co., 15. Aug. 1810

—16. Jan. 1822 Ejer af Kaningaard, 31. Jan.

1812 afsk. s. hollandsk Konsulatssekretær, 11. Feb. 1812 Grosserer i Kbhvn., 1816—

22.Okt.1830 kgLfranskVicekonsul i Kbhvn., 10. Marts 1816—9. Sept. 1830 Ældste ved fransk reformert Kirke, 31. Juli 1830 surnum. Kæmmerer ved Øresunds Toldkammer, 4. April 1840 virkelig Kæm­

merer, -J* 26. Juni 1847 i Helsingør, g. 1° 17. Jan. 1805 i Kbhvn. m. Anna Elisabeth (Betzy) de Coninck f. 17.

Jan. 1787 i Kbhvn. f 11. Sept. 1826

(17)

i Kbhvn0 D. af kejserl. russisk Agent, Grosserer i Kbhvn. Jean de C. og Catha- rine Christiane f. Reiersen, 2° 9. Nov. 1829 i Kbhvn. m. Henriette Fisker1, f. 24.

Aug> 1802 i Kbhvn. f 24 Marts 1839 i Helsingør, D. af Kontreadmiral, fhv. Gene- raladjutant Lorens Henrich F. og Char­

lotte Amalie Kofoed.

Børn a—g:

a. Frédérie Jean Edgar de Coninck f. 24. Nov, 1805 i Kbhvn., 1825 Student priv. dim. (laud.), 1826 Cand. phil., Maj 1834 Skriver i alm. Enkekasse, 6. Juni 1835 4de Kopist, 10. Okt. 1842 3die Kopist, 12. Okt. 1847 1ste og eneste Kopist i Bogholderkontoret f 30. Marts 1853 i Kbhvn.

, b. Frédérie Henri Chrétien de Coninck f. 6. Dec. 1808 i Kbhvn. f 4. Feb.

1810 i Kbhvn.

c. Louise Marie Christiane Jeanette f. 11.

Feb. 1810 i Kbhvn. f 16. Jan. 1885 i Kbhvn.

d. En dødfødt Datter f. 7. Jan. 1812.

e. Adolphe Louis Charles de Coninck2 f. 4. Juni 1814 i Kbhvn., 1831 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn. (laud.), 30. April 1836 Cand. jur. (laud.), 3. Nov.

1838 Kopist i Lands-Over- samt Hof- og Stadsrettens Justitskontor, 24. Jan.

(fra 5. Jan.) 1848 Fuldmægtig, Maj 1848 Sekretær i Admiralitetsretten, Okt. s. A.

1 Lengnick: Fam. Fisker, Bid s trup: Stamtavle over Fam. Kofoed.

’ Se Biografisk Leksikon III. S. 76. Erslev; Forf. Lexikon. Illustr.

Tid. XIII. 183. Bille, Tyve Aars Journalistik II. 658 ff. Nyt illustr.

Ugeblad 1872 Nr. 5. Dagbladet 28/i 1872.

(18)

Chef for den grundlovgivende Rigs­

forsamlings Bureau^ 1. Jan. 1851 Bu­

reauchef ved Rigsdagen, 19. Jan. 1851 Kancelliraad, 2 Okt. 1851 entlediget som Fuldmægtig i Lands-Over- samt Hof- og Stadsrettens Justitskontor, 26.

Juli 1855 Justitssekretær i Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten, 15. Okt.

1857—12. Dec. 1860 Censor ved Folke­

teatret i Rbhvn. f 27. Jan. 1872 i Kbhvn., g. 14. Nov. 1844 i Helsingør m. Wilhelmine Marie Louise Herløw f. 7. Jan. 1818 Kbhvn. f 22. Aug. 1889 i Kbhvn., D. af Kaptajnløjtnant i Ma­

rinen Knud Emil H. og Johanne Gorine f. Preuss.

f. Sophie Henriette Cathrine f. 31. Jan.

1816 i Kbhvn. f 21. Juni 1870 i Gen­

tofte (Landstedet »Rlidah«), g. 8. Marts 1843 i Kbhvn. m. Assessor i Kriminal- og Politiretten i Kbhvn Johan Jacob Bun tzen f. 1. April 1805 i St. Peters­

borg f 14. Okt. 1853 i Kbhvn.

g. ff. Søn 29. Okt. 1818 i Kbhvn.

h. Constance Emilie Wilhelmine f. 4.

Sept. 1820 paa Kaningaard f 21. Okt.

1821 i Kbhvn.

(6) François Henri de Coninck f. 18. Juni 1784 i Kbhvn. f 24. Juni 1793 paaDron- ninggaard.

(7) Guillaume (Billy) de Coninck f. 10.

April 1786 i Kbhvn. f 28. Marts 1800 i Kbhvn.

(8) Louis de Coninck1) f. 24. Feb. 1787 i Kbhvn., Søkadet, 23. Marts 1804 Sekond-

1 Biograflak Leksikon. Erslev: Forfatter Lexikon.

(19)

løjtnant i Marinen, 9. Okt. 1809 Premier­

løjtnant, 24. Sept. 1815 Kaptajnløjtnant, 6.Feb. 1825 Kaptajn, 20.Dec.l833(F.Æ.L.5), 8. Marts 1835 (R.*),- 12. Juni 1835 Danske

Videnskabernes Selskabs Sølvmedaille for Afhandling: Om Klinometret og dets Nytte, 16. Sept. 1838 Kommandørkaptajn, Ejer af Dalsgaard i Frederiksborg Amtstuedistrikt, f 28. Jan. 1840 i Kbhvn., g. 15. Sept. 1809 i Kbhvn. m. Marie Christine Herløw f. 11. Okt. 1789 i Kbhvn. f 26. Dec. 1842 i Kbhvn., D. af Mægler i Kbhvn. Hans Jørgen H. og Martine Wilhelmine f. West- mann.

(9) f f. 6. Sept. 1812 i Kbhvn.

(10) Cécile Caroline f. 17. Dec. 1789i Kbhvn., f 25. April 1857 i Kbhvn., g. 11. Jan. 1813 i Kbhvn. m. Justitsraad Michel Leigh Smith til Bækkeskov f. 20. Okt. 1777 f 22. Jan. 1843 i Kbhvn., (g. 17. Dec. 1809 i Kbhvn. m. Søsteren Marie Anne de Coninck f. 21.Marts 1771 i Kbhvn. f 25.

Feb. 1811 i Kbhvn. [se ovenfor]).

(3 Henriette f. 12. Juli 1743 i Haag, f 12. Dec.

1807 i Haag.

(4 Jean de Coninck f. 17. Juli 1744 i Haag, 176.. Købmand og Banquier i Amsterdam, 1784 Købmand i Kbhvn., 1. Feb. 1785 Associé i Handelshuset de Coninck & Reiersen, 2. Jan.

1790 i Handelshuset de Coninck & Co., 1789 Kejserlig russisk Agent, f 25. April 1807 i Kbhvn., g. 1°... 1780 m. Theodore Schellebeeck f... 1755 i Batavia, f 13.

Juni 1784 i Amsterdam, 2° 7. Jan. 1785 i Kbhvn. m. Catharine Christiane Reiersen f. 7. Feb. 1756 i Kbhvn., f 3. Juni 1789 i

(20)

Kbhvn., D. af Justitsraad, Toldinspektør og Direktør v. d. alm. Varemagasin i Kbhvn.

Peter R. og Anna Elisabeth f. Lunde, 3° 14. Jan.

1790 i Kbhvn. m. Johanne (Jeanette) Sophie Wleugel f. 19. Aug. 1770 i Kbhvn., f 9. Maj 1805 i Kbhvn., D. af Admiral, De­

puteret i Admiralitetet, Ridder af Elefanten Johan Peter W. og Marie Sophie f. Schumacher.

Børn (1)—(10):

(1) Anna Elisabeth (Betsy) f. 17. Jan. 1787 i Kbhvn., f 11. Sept. 1826 i Kbhvn., g. 17. Jan. 1804 i Kbhvn. m. Kæmmerer ved Øresunds Toldkammer Jean de Coninck f. 12. Dec. 1781 i Kbhvn., f 26. Juni 1847 i Helsingør [se ovenfor].

(2) Jean Frédéric de Coninck f. 31. Juli 1788 i Kbhvn., 30. Aug. 1813 Grosserer i Kbhvn., 6. Aug. 1833 belgisk Konsul i Kbhvn., .... entlediget, 1840 Mægler i Christiania, f 15. Dec. 1860 i Christiania, g. 7. Okt. 1814 i Hørsholm m. Maria Francisca Ben ners f. 19. Maj 1792, f 22. Feb. 1876 i Kbhvn., D. af Grosserer Isaac B. til Kokkedal og Marie Christine f. Appleby.

Børn a—f:

a. Marie Christine Malvina f. 19. Sept.

1816 i Kbhvn., f 25. Juli 1824 i Kbhvn.

b. John Edmond de Coninck f. 21.Nov.

1817 i Kbhvn., Købmand i Christiania, f 4. Aug. 1874 i Kbhvn.

c. Agnés Sophie Louise f. 9. Marts 1820 i Kbhvn.

d. Charles Paul Frédéric Jules de Co­

ninck f. 7. April 1823 i Kbhvn., Aspirant, 1. Nov. 1842 Sekondløjtnant å la suite

8

(21)

(Anciennitet af 1. Nov. 1840), 1. Aug.

1844 Elev i den militære Højskoles ældste Klasse, 30. Marts 1848 Premier­

løjtnant (Anciennitet af 1. Maj 1846), 30. Okt. 1854 Kaptajn af 2den Klasse, 13. April 1861 Kaptajn af 1ste Klasse og Undertøjmester v. Kbhvns. Arsenal, 26. Marts 1864 (R.*), 19. Dec. s. Aar afsk.

1876 (E. M. 1.2.)

e. Mathilde Charlotte f. 20. Maj 1825 paa Kokkedal, f 24. April 1875 i Kbhvn.

f. Cornélie Elisabeth f. 11. Juli 1830 i Kbhvn., f 7. Maj 1875 i Kbhvn.

(3) Pierre de Coninck f. 18. Nov. 1790 i Kbhvn., 22. Juni 1824 Grosserer i Kbhvn.

(Handelshuset Peter de Coninck & Co.), 15. Sept. 1833 Ældste v. fransk reformert Kirke, 1816 Kgl. nederlandsk Vicekonsul, 1817 Kgl. nederlandsk Konsul, 12. Juli 1833—34 prov. nordamerikansk Konsul, 29. Pebr. 1840 Kgl. hannoveransk Vice- konsul, f 1. Okt. 1842 i Kbhvn., g. 18.

Sept. 1818 i Kbhvn. m. Mathilde Pauline Duntzfelt f. 16. Jan. 1800 i Kbhvn., f 23. Nov. 1880 i Kbhvn., D. af Kgl. Agent D. og Henriette f. de Coninck.

Børn a—e:

a. Sophie Henriette Marie Elisabeth f. 7. Juli 1819 i Kbhvn., f 21. Jan. 1892 i Kbhvn.

b. Jean Henri de Coninck f. 17. Jan.

1821 i Kbhvn., Associé i Handelshuset Peter de Coninck & Co 4 Marts 1843 Kgl. nederlandsk Konsul i Kbhvn., 12.

Nov. 1851 entlediget, f 22. Okt. 1887 paa St. Hans Hospital v. Roskilde.

(22)

c. Win i am Frédéric de Coninck f. 9. Marts 1822 i Kbhvn., 1839 Student fra Borgerdydskolen i Kbhvn. (1ste Kar.), 29. Okt. 1844 Cand. juris (laud), 15.Feb.

1849 Kancellist i Udenrigsministeriet, 23. Nov. 1851 Fuldmægtig, 29. Marts 1855 Legationssekretær, 1. April 1856 Departementssekretær og Bureauchef, 9. Nov. 1857 (N. L. 3), 1. Jan. 1859 Le- gationsraad m. Rang i 4de Kl. Nr. 3, 6. Okt. 1860 (R.*), 26. Dec.1860 (Sp. J. K. 2), 21. Aug. 1862 (T. M. 3), s. A. (Tun.

N. J. 3.), 1. Nov. 1863 Ældste v. fransk reform.Kirke, ....1863 (B.L.3), 29. Nov.

1866 (R. St. A.2.), 27. Juli (16. Aug.) 1869 (S. V. 2.1), 11. Nov. 1872 (Pr. Kr. 2.), 13. Jan. 1874 (D. M.), 18. Nov. 1886 (P. Chr. 2.), 10. Jan. 1889 entlediget og s. D. (K. *.).

d. Charles Edouard de Coninck f. 15.

Sept. 1823 i Kbhvn., 1839 ansat i Handelshuset Peter de Coninck & Co., 1842—1847 i Havre, 1847 Medbestyrer i FirmaetPeter de Coninck & Co., 12. Nov.

1851 Kgl. nederlandsk Konsul, 8. Jan.

1852 Grosserer i Kbhvn. og Interessent i Firmaet, 29. April 1852 Ældste v.fransk reform. Kirke, (indsat s. saadan 26. Sept.

s. A4, 22. Okt. 1854 Kgl. hannoveransk Konsul, 1856 (N. L. 3.), 10. Marts 1864 Medlem af Grosserersocietetets Komité, 1865 Medlem af Sø- og Handelsretten, 1866 entlediget som hannoveransk Kon­

sul, 21. Okt. 1875 (R.*), 1880 Eneinde­

haver af Firmaet Peter de Coninck & Co., 12. Okt. 1881 Kgl. nederlandsk GeneTal-

8*

(23)

konsul, S1/i2 s. A. udtraadt af Sø- og Han­

delsretten, 5. April 1883—4. April 1895 Næstformand i Grosserersocietetets Ko­

mité, 13. Feb. 1885 (D. M.|, Marts 1886 Medlem af Landmandsbankens Bankraad, 15.Nov.1888 Etatsraad med Rang i 3. Kl.

Nr. 9, f 30. Okt. 1898 i Kbhvn., g. 24. April 1863 i Kbhvn. m. E1 i s e Mathilde H o s - kiær1) f. 13. Feb. 1828 i Kbhvn., f 4.

Nov. 1888 i Kbhvn., D. af Varemægler i Kbhvn., 1ste borgi. Meddirektør for Søkvæst- og Assistentshuset Frederik H.

og Marie Christiane Hennine f. Lund.

e. Valdemar de Coninck f. 28. Marts 1828 i Kbhvn., Søkadet, 23. Sept. 1849 Sekondløjtnant i Marinen, 1. Juni 1864 (R.*), 28. Maj 1868 Premierløjtnant, 19. Marts 1869 Meddommer i Styrmands- examenskommissionen, 5. Maj (fra 1.

Juni) 1873 afskediget med Kaptajns Karakter, 1876 (E. M. 1. 2.), 1. Maj 1894 (D. M.), 28. Feb. 1898 (fra 1. Maj) ent­

lediget som Meddommer, 19. Sept. 1898 Afskedspatent som Kommandør, g.5. April 1870 i Kbhvn. m. Emma Elisabeth Marie Søht f. 13. Sept. 1839 i Kbhvn., D. af Distriktslæge i Glostrup Hans Frederik S. og Birgitte Sophie f. Arnesen.

Søn og Adoptivdatter a)—b):

a) Søn f. 22. Maj 1871 i Kbhvn. f s. D.

b) Valgerda (Gerda) f. 6. Feb. 1879 i Holbæk.

(4) Marie Sophie f. 13.Marts 1792 i Kbhvn., f 4. Maj 1874 i Kbhvn., g. 27. Sept. 1813 paa Dronninggaard m. Konferensraad, fhv.

1 Se Stamtavle over Fam. Hoskiær, Kbhvn. 1889.

(24)

Direktør i Nationalbanken, fhv. meklenborg- schwerinsk Generalkonsul, Grosserer Hein­

rich Lorentz Frølich (R.*), f. 26. Juli 1787 i Kbhvn., f 4. Okt. 1873 i Kbhvn.

(5) Charles de Coninck f. 1. Nov. 1793 i Kbhvn., f 2. Feb. 1795 i Kbhvn.

(6) Christine Caroline Marie Anne f. 20. Jan.

1795 i Kbhvn., f 27. Nov. 1797 i Kbhvn.

(7) Henriette Charlotte f. 31. Maj 1796 i Kbhvn., f 1. Juni 1855 i Havre, g. 23. Maj 1817 i Kbhvn. m. Kgl. dansk Konsul i Havre, GrossererFrederik (Frit z)Duntz- felt (K.2), f. 23. Aug. 1793 i Kbhvn., f 28.

Maj 1878 i Havre.

(8) Ch arles Auguste de Coninck f. 22. Okt.

1797 i Kbhvn., 1816 Student fra Metro- politanskolen (1ste Kar.), 27. Okt. 1820 Cand.juris (laud), 6. Juni 1829 Kancellist i Kgl. danske Kancelli, 24. Sept. 1830 Pro­

tokolsekretær i Højesteret, 29. Maj 1835 Herredsfoged og Skriver i Lejre Herred, 26. Maj 1847 tillige Birkedommer og Skriver i Grevskabet Ledreborgs Birk, 6. Okt. 1851 virkelig Kancelliraad, f 10. April 1870 i Roskilde, g. 28. Okt. 1840 i Roskilde m.

Golla Hermandine Rosing Bodenhoff, f. 2. Marts 1820 paa Bidstrup Parcelgd., D.

af Forpagterpaa Bidstrup Prclgd., Løjtnant Andreas B. og Golla Hermandine f. Rosing, skilte, (g. 2° 28. Feb. 1852 i Kbhvn. m.

m. Etatsraad, fhv. Overlæge ved Oringe Sindssygeanstalt, Dr. med. Hans Peter Jensen (R.*, D. M.), f. 25. Nov. 1818 i Kbhvn., f 27. Okt. 1895 i Frederiksberg.) (9) Paul Emile de Coninck f. 7. Feb. 1799

i Kbhvn., Købmand i Bordeaux, f 19. Sept.

(25)

1861 i Bordeaux, g. 12. Marts 1828 i Paria m. Marie Caroline de Coninck, f. 29. Juni 1807 paa Frederikslund, f ....

1879 i Paris, D. af Købmand i Paris, fhv.

nederlandsk Konsul i Kbhvn. Louis Charles Frédéric de C. og Henriette Madeleine f. Eschauzier.

(10) Guillaume (William) de Coninck f. 13. Sept. 1800 i Kbhvn., Søkadet, 29. Aug.

1819 Sekondløjtnant i Marinen, f 6. Juli 1821 i Vestindien paa Rejse med Korvetten

»Najaden«.

(3 Cécile f. 4. Nov. 1745 i Haag, f 12. Juni 1819 paa Folehavegaard, g. 12. Dec. 1773 i Haag m. fhv. Domæneraad hos Prinsen af Oranien og Medlem af det brabantske Raad, Paulin Philippe Henri de Dompierre de Jonquiéres1 til Folehavegaard, f. 13. Aug.

1744 i Leyden, f 12. Maj 1822 i Kbhvn.

(4 François de Coninck, f. 18. Okt. 1750 i Haag, f 29. Dec. 1750 i Haag.

6) Cathérine, C 13. Maj 1694 i Schiedam, f, g. m. Abraham Camin, f.

7) Esthér, f. 14. Marts 1696 i Schiedam, f ....

176.. i Batavia, g. m. Louis de la Croix.

8) François de Coninck f. 14. April 1698 i Schiedam, f 1742, g. i Batavia m. Gertruyd Lanius,

1 Søn: (1

(1 Jean Frédéric de Coninck g. m. Doro- thea Kock.

4. Jean de Coninck f... 1662 i Rouen, f 1690, g. i London m. Marthe Du val.

1 Se Rapin-Thoyras, Sa famille, sa vie et ses œuvres, Etude historique suivie de Généalogie par Raoul de Cazenove, Paris 1866, Tillæg S. 214-216.

(26)

Døttre 1)—2):

1) Catherine, f, g. m. Nicolas Caron.-}-.

2) Marthe, f 1713.

III. Anne f. 162.. i Antwerpen, Nonne, -}- 26. Maj 1682.

IV. George de Coninck f. 8. Maj 1627 i Antwerpen, f • • •

V. Gilles de Coninck f. 11. Okt. 1629 i Antwerpen, f 13. Dec. 1670 i Antwerpen, begravet i St. Jacobs Kirken.

Adoptivlinien.

Konsul F. de Coninck i Havre (se Side 80) adopterede 1873 ifølge Bevilling Brødrene a)—b):

a) Henry Denis Oechsner de Coninck (Søn af André Jean Laurent Oechsner og Blanche Julie Sophie L’Hardv, hvilken sidste var en Niece af Eliza de Coninck f. Rossel) f. 15. Maj 1850 i Havre, Mægler i Havre, g. 17. Juni 1874 m. Marie Elisabeth Emilie Bardot f. 18. April 1851 i Nantes.

3 Børn, (a—(c:

(a Alice Elisabeth Emilie f. 28. Maj 1875 i Havre, (b Laure Albertine f. 19. Juli 1878 i Havre.

(c Louise Marie f. 14. Sept. 1883 i Havre.

b) William François Oechsner de Coninck f. 31.

Aug. 1851 i Havre. Professor ved Faculté des sciences i Montpellier, Lauréat v. d. franske medicinske In­

stitut, g. 7 Aug. 1877 m. Marie Würtz, f. 15. Aug.

1854 i Paris.

3 Børn, (a—(c:

(a André Adolphe Oechsner de Coninck f. 17.

Sept. 1879 i Havre.

(b Georges Théodore Oechsner de Coninck f. 2. April 1881 i Paris.

(c Marguerite Constance f. 4. Sept. 1882 i Paris.

(27)

Anmærkninger til Stamtavlen.

Som Følge af, at Etatsraad Frédéric de Coninck’s Descendens be­

vislig nedstammer fra Marie Madeleine Racliel d’Amberbos (se foran S. 78), der af Troshensyn maatte forlade Frankrig, have hele denne Descen­

dens (f T. Medlemmer af Familierne Garrigues, Good, Hennings, Kaasløif, Richter og Smith) Adgang til at anerkendes som franske Borgere og nyde Rettigheder som saadanne i Henhold til den 22de Artikel i Loven af 9.—lô. Dec. 1790, der lyder saaledes:

• Toutes personnes qui, nées en pays étranger, descendent à quelque’ degré que ce soit d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarées naturels français et juiront des droits attachés à cette qualité, si elles reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique.«

Under 1. Feb. og 7. April 1825 ere derfor følgende Aktstykker deponerede hos Notar Ghatelain i Rue Croix des Petits Champs Nr. 25 i Paris:

1. Et Dokument, der beviser Marie Madeleine Rachel d’Amberbos Bortrejse fra Frankrig af Troshensyn.

2. Marie Madeleine Rachel d’Amberbos Daabsattest.

3. Gertrude Louis de Joncourt’s Daabsattest.

4. Deres Vielsesattest.

5. Marie de Joncourt’s Daabsattest.

6. Hendes og Frédéric de Coninck’s Vielsesattest.

Med Hensyn til Titlerne »Grand aumônier« og »ecuyer« bemær­

kes følgende:

• Grand aumônier« var en af de brabantske Byers højeste Hæders­

poster, under le grand aumônier’s Overtilsyn stode alle Byens Kirker, Klostre, Hospitaler og milde Stiftelser.

Om »écuyer« forklarer »Revue des deux Mondes« (1 Okt. 1892, Side 645) dette: »On sait qu’après la conquête des Gaules et dès les premiers temps de la monarchie on donnait le nom d’écuyer aux gens de guerre, qui tenaient le premier rang parmis les militaires ; on les appela gentilshommes ou nobles pour les distinguer du reste du peuple et ils furent la source de la noblesse. Jusqu’à la revolution, la charge d’écuyer resta un titre de noblesse et nul ne pouvait prendre le titre d’écuyer s’il n’était issu d’un père ou d’un aïeul anobli dans la profession des armes.

Tilføjelser, indløbne under Trykningen.

(Side 81-82.)

Frédéric Guillaume (Billy) de Coninck f. 15. Nov. 1811 paa Frederikslund, rejste 1822 til Frankrig, oplært ved Handelen, 1841

(28)

Associé, 1859—1885 Chef for Handelshustt Fr. de Coninck à Co. (»De Coninck frères«) i Havre. 1865 Administrator for Havres Sparekasse, 1872 Medlem af »la chambre de commerce», 1880 Direktør for Spare­

kassen, t 30. Sept. 1888 i Havre.

James de Coninck f. 13. Aug 1850 i Havre, oplært ved Han­

delen, 1874 Associé i Handelshuset »De Coninck frères« i Havre, 1880 Medlem af Havres Sparekasses Bestyrelse, s. A. Præsident i en Sektion af Handelsretten i Havre, 1890 Medlem af Borgerrepræsentationen smst., 1894 Tilforordnet hos Byens Borgmester, 1900 Første Tilforordnet (Fr. off. d’acad.,

(29)

Figure

Updating...

References

Related subjects :