• Ingen resultater fundet

Det akademiske Legat- og Stipendievæsen

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Det akademiske Legat- og Stipendievæsen"

Copied!
21
0
0

Hele teksten

(1)

VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

a. Valg af Eforer.

Efter Professor J . L. Heibergs Afgang valgte Konsistorium den 11. Marts 1925 Professor H. Munch-Petersen til Efor for J . L. Smiths Legat for den l id, han fungerer som Administrator.

b. Tildeling af videnskabelige Legater.

I. Universitetets og Kommunitetets Stipendier.

Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium Sep­

tember 1924: Cand. theol. Marie C . Buhl, Cand. jur. O. B. Svane, Cand.

med. Max Schmidt, Cand. mag. Astrid Nielsen og Mag. sc. Magdalene C. M. Jakobsen. Marts 1925: Cand. theol. N. J . S . Nøjgaard, Cand. jur.

P . C. Dame-Sørensen, Cand. med. L. H. Zerlang, Cand. mag. N. J . Jensen og Mag. sc. H. M. Mølholm-Hansen.

Universitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium 1. April 1925 (approberet af Ministeriet 30. April 1925): Cand. theol. H. Fugl­

sang Damgaard 300 Kr., jfr. nedenfor, Cand. theol. A. Rasmussen 500 Kr., Cand. jur. A. Ross 600 Kr., Cand. polit. C . Langballe Iversen 900 Kr., Dr. med. Dahl Iversen 900 Kr., Dr. med. Flemming Møller 600 Kr., Cand. med. P . Reiter, jfr. nedenfor, 200 Kr., Mag. art. Hans Jensen, jfr. nedenfor, 400 Kr., Cand. mag. A. P r i p 700 Kr., Cand. mag. O.

W a a g e 500 Kr., Cand. mag. Th. Mathiasen 500 Kr. og Cand. pharm.

S . A. Schou 700 Kr., samt særlig til Rejser til franske Universiteteter:

Cand. theol. H. Fuglsang Damgaard, jfr. ovenfor, 400 Kr., Cand. med.

P . Reiter, jfr. ovenfor, 400 Kr., Mag. a r t . Hans Jensen, jfr. ovenfor, 400 Kr.

Kommunitetsstipendiet for unge Videnskabsmænd tildeltes af Kon­

sistorium Juni 1925: Cand. theol. Bjørn Kornerup, Dr. phil. Søren Hallar og Dr. med. S . Aa. Holbøll 1000 Kr. hver samt Cand. mag. V.

Thorsen, Cand. mag. P . Skautrup, Cand. mag. P . B. Rehberg og Cand.

mag. Hakon Lund 600 Kr. hver.

(2)

204 Universitetet 1924—25.

2. Andre Legater.

J. L. Smiths Legat for Kandidater og Viderekomne e r af Kon­

sistorium tildelt:

I December Termin 1924:

Dr. med Otto C. Aagaard, en større Lod.

Dr. phil. Carl Fauerholt, en mindre Lod.

Mag. sc. Spårck, Oprykning til en højere Lod.

I Juni Termin 1925:

Dr. med. H. C. Gram, en mindre Lod.

Dr. med. P . O. K. Bentzon, ligeledes.

Dr. med. J . Frandsen, ligeledes.

Dr. phil. J . Brøndsted, ligeledes.

Dr. phil. J . Himmelstrup, ligeledes.

Dr. phil. S . Kanulf, ligeledes.

Cand. mag. H. C. Broholm, ligeledes.

Dr. phil. K. Jessen, Oprykning til en større Lod.

Dr. med. G. V. Th. Borries, ligeledes.

Cand. mag. J . C . Jacobsen, ligeledes.

Dr. phil. Torben Krogh, ligeledes.

Cand. polyt. Stig Weibel, ligeledes.

Af tidligere udnævnte har desuden følgende nydt Understøttelse af Stipendiet i Aaret 1924—25:

Cand. polyt. Buch Andersen, en større Lod i begge Terminer.

Dr. med. Iversen, ligeledes.

Dr. med. Harald Larsen, ligeledes.

Dr. phil. Carsten Høeg, ligeledes.

Dr. med. Einar Thomsen, ligeledes.

Mag. a r t . H. Kehler, en mindre Lod i begge Terminer.

Dr. med. Robert Lund, ligeledes.

Dr. phil. H. Blegvad, ligeledes.

Dr. med. C. Schwensen, en mindre Lod i December Termin.

Eicliels Legat. Kandidatlodden: Juni 1925: Cand. theol. P . O.

Bostrup.

Erslevs Legat: Juni 1925: Cand. mag. Astrid Valborg Nielsen.

Finnes Legat: 24. September 1924: 2000 Kr. til Docent Brøndum- Nielsen til Forarbejder ved Udgaven af Danmarks gamle Landskabs­

love med Kirkelovene.

Svend Grundtvig og Axel Olriks Legat: December 1924: Mag. art.

V. Ellekilde Bolig paa »Gatnmelbo« indtil Oktober Flyttedag 1929. Juni 1925: Samme Legatportionen for 3 Aar.

Høms Legat: Juni 1925: Cand. mag. Astrid Valborg Nielsen.

Højesteretssagfører O . J . Levisons L e g a t : Juni 1925: Cand. jur.

P . C . Dame Sørensen.

Professor Løfflers L e g a t : 1925: Cand. mag. O. Kavser.

(3)

Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 205

Martensens Jubilæumslegat: 1925: Cand. theol. Axel C . Ras­

mussen.

Regenburgs Legat: Juni 1925: Mag. art. Caroline Andersen, Mag.

art. Arthur Køcher, Mag. art. Albert Olsen og Cand. mag. Flemming Dahl.

Dr. med. Martin Salomonsens Legat: 1925: Overlæge, Dr. med.

Bisgaard.

Japetus Steenstrnps Legat: 1924: Dr. pliil. H. Blegvad 200 Kr., Cand. mag. Magnus Degerbøl 150 Kr., Mag. sc. C. V. Otterstrøm 300 Kr., Ekspeditionssekretær Aug. West 250 Kr., Afdelingsgeolog Knud Jessen 100 Kr., Stud. mag. II. Mølholm Hansen 200 Kr. og Adjunkt Niels Nielsen 273 Kr.

Gunnar Svenssons Legat: 1925: Professor Oluf Thomsen.

Ludvig Triers Legat: 1924: Cand. med. Oline Christensen.

Ludvig Zincks Legat: December 1924: Underinspektør H. C . Bro­

holm 200 Kr., Mag. a r t . V. la Cour 269 Kr.

3. Rejselegater.

Buchwalds Rejsestipendium: December 1924: Reservelæge Knud Kelsted.

Danneskjold-Samsøes Rejselegat: Maj 1925: Dr. med. Frans Djørup.

Hopners Rejsestipendium: Juni 1925: Cand. theol. N. J . S . Nøjgaard.

Liebes Rejsestipendium: Juni 1925: Cand. jur. Oscar Bondo Svane og Cand. jur. Hans Egede Larsen.

Lomand Rasmussens Rejselegat: Marts 1925: Dr. med. Seedorf og Cand. polyt. Dam.

Rosenkrantz Rejsestipendium: December 1924: Cand. theol. Jens Holt.

Studsgaards Rejsestipendium: Reservekirurg Dr. med. H. Abra­

hamsen.

Thotts Rejsestipendium: Dr. med. Einar Thomsen.

Winstrup-Resens Rejsestipendium: Juni 1925: Cand. theol. A. C.

Rasmussen.

c. Tilkomne Legater ved Universitetet.

i Aaret 1924—25 e r tilkommet 1 nyt Legat »Fru Ida Petersens Legat«. Ved Professor Axel Olriks og Professorinde Hertnina Olriks Gaver e r endvidere Professor Svend Grundtvigs Legat blevet saaledes forøget, at der for det er udstedt ny Fundats under Navnet: »Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat«. I Henhold til afdøde Viceinspector Herluf W i n g e s Testamente e r der tilfaldet Universitetet 70,000 Kr.

med F r a d r a g af Arveafgift til Indkøb af »et Vristed eller flere, til Fredning af Planter og Dyr, ogsaa de saakaldte skadelige.« ( J . Nr.

332/23). Nærmere Meddelelse om dette Legat vil blive givet i et senere Hefte af Aarbogen.

(4)

206 Universitetet 1924—25.

Fundatsen for »Fru Ida Petersens Legat«, der under 21. Marts 1925 e r forsynet med kgl. Konfirmation ( J . Nr. 303/24) e r saalydende:

Fundats for Fru Ida Petersens Legat.

I Henhold til Fru Ida Petersens testamentariske Bestemmelse af 6. Juli 1921 har Universitetet til Understøttelse af ubemidlede Suderen­

de af begge Køn modtaget et Beløb af 2000 Kr., med vedhængende Ren­

ter 152 Kr. 22 Øre, for hvilket Beløb skal oprettes et Legat under Benævnelsen »Fru Ida Petersens Legat«, hvis Kapital skal bevares, saaledes at kun Renten udredes i fornævnte Øjemed. For dette Legat opretter Konsistorium herved følgende

FUNDATS.

§ 1.

Legatets Navn e r »Fru Ida Petersens Legat«.

§ 2.

Legatets Kapital bestaar af 2152 Kr. 22 Øre, der er indbetalt i Uni- versitetskvæsturen til Forvaltning som en for sig bestaaende selvstæn­

dig Formue i Overensstemmelse med de for Universitetets Legater almindelig gældende Regler, og anbragt i 41/2 pCt. Vest- og Sønder-

jydske Kreditforenings Obligationer til Beløb 2700 Kr. samt kontant 3,93 Kr. Kapitalen maa ingensinde forringes. Hvad der indvindes paa den udover sædvanlig aarlig Rente — saaledes Kursgevinst ved Ud­

trækning af Obligationer — bliver a t lægge til Kapitalen.

§ 3.

Af Legatets aarlige Renter efter F r a d r a g af Administrationsgebyr til Universitetet betales hvert Aar i December Termin en Legat-Portion paa 100 Kr. Berettigede til at komme i Betragning ved Uddelingen af denne Legat-Portion e r ubemidlede Studerende af begge Køn ved Universitetet. Uddelingen, der foretages af Universitetets Stipendiebe­

styrelse i Overnssteminelse med d e i Kgl. Anordning af 19. Marts 1920 og ministeriel Bekendtgørelse af 20. s . M. fastsatte Regler, sker paa 3 Aar. Hvad Legatets aarlige Renter efter F r a d r a g af Administrations­

gebyr udgør udover 100 Kr., bliver at lægge til Kapitalen.

§ 4 .

Hver Gang Legatkapitalens aarlige Rentebeløb efter F r a d r a g af Administrationsgebyr til Universitetet ved Henlæggelserne efter § § 2 og 3 e r vokset med 25 Kr., forøges Legatportionen med dette Beløb, indtil den har naaet en Størrelse af 200 Kr. Derefter tager Konsistorium Bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes ved yderligere Vækst af Renten, om det samlede Rentebeløb skal uddeles som Understøttelse eller der vedblivende skal finde Henlæggelse af Renten Sted.

(5)

Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 207

§ 5.

Ændringer i og Tilføjelser til denne Fnndats kan ske efter Indstil­

ling af Konsistorium til Undervisningsministeriet, dog at Legatets Navn og Hovedøjemed ingensinde tnaa forandres.

Konsistorium, den 4. Marts 1925.

Frederik Tortn. Poul Johs. Jørgensen.

Fønss.

Fundatsen for »Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat«, der under 11. September 1924 e r forsynet med kgl. Konfirmation ( J . Nr.

143/17 og 38/24) er saalydende:

Fundats for Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat.

Ved Testamente af 5. Juni 1890 fastsatte Fru Laura Grundtvig, f. Bloch, Enke efter Professor, Dr. phil. Svend Grundtvig, at et Beløb af 8000 Kr. skulde anvendes til Oprettelsen af et Legat, der skulde bære hendes afdøde Mands Navn, og som skulde tjene til Støtte for de videnskabelige Interesser, der laa ham mest paa Hjerte. I Overens­

stemmelse hermed blev »Professor Svend Grundtvigs Legat« oprettet ved Konsistoriums Fundats af 11. November 1891, kgl. stadfæstet 20. s . M.

Ved Testamente af 16. April 1915 indsatte Professor, Dr. phil. Axel Olrik »Professor Svend Grundtvigs Legat« som sin Universalarving, der skulde a r v e alt, hvad der ikke iøvrigt i Testamentet var disponeret over af hans Efterladenskaber. I Henhold hertil e r Legatet blevet Ejer af den af Professor Olrik ejede Ejendom »Gammelbo« Matr.-Nr. 14 a af Øverød By, Søllerød Sogn, samt af en ved Bortsalg af Parceller fra denne Ejendom fremkommet Kapital, der efter Afholdelse af de til Ejendommens nødvendige Istandsættelse medgaaede Udgifter udgør 5000 Kr. 4 pCt. Obligationer og kontant 1804 Kr. 66 Øre. Som Gave fra Professor Olriks Bo e r endvidere modtaget 2 Skulpturer af Bissen (Ydun og en Valkyrie) med tilhørende Sokkelskabe med den Bestem­

melse, at disse Kunstværker skal forblive paa Gammelbo og henhøre til Inventariet paa denne Ejendom.

Ved Gavebrev af 7. Marts 1917 skænkede Professorinde Hermina Olrik, f. Valentiner, til Minde om sin Søn Professor ved Københavns Universitet Dr. phil. Axel Olrik til »Professor Svend Grundtvigs Legat«

en Kapital paa 8000 Kr. 3ll2 pCt. ny jydske Købstæders Kreditforenings Obligationer 1ste Serie, hvis Renter skal anvendes i Overensstemmelse med Keglerne i Legatets Fundats, saaledes som disse suppleres i Over­

ensstemmelse med de i Axel Olriks Testamente indeholdte Bestemmel­

ser. Professorinde Hermina Olrik udtalte derhos i Gavebrevet det Ønske, a t Legatet, hvis Kapital væsentlig forøgedes ved Axel Olriks

(6)

208

Testamente og ved hendes Gave, fremtidig til Minde om hendes Søn, der i væsentlig Grad arbejdede med de samme videnskabelige Maal som Professor Svend Grundtvig, maatte benævnes Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat.

Endelig e r der af Professor Svend Grundtvigs Enkes Efterladte fremsat Ønske om, at Legatet vil overtage Vedligeholdelsen af det Gravsted paa Frederiksberg Kirkegaard, hvori Svend Grundtvig ligger begravet, imod a t den Kapital — stor nu 693 Kr. 58 Øre — som af Enkens Slægt e r afsat til Gravstedets Vedligeholdelse, overgaar til Legatet.

I Henhold til samtlige disse Bestemmelser har Konsistorium, der efter § 5 i Fundats af 11. November 1891 for Professor Svend Grundt­

vigs Legat med Regeringens Stadfæstelse kan foretage Tillæg og For­

andringer i den nævnte Fundats, forfattet følgende Fundats for Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat, i hvilken de endnu i Kraft værende Bestemmelser i Fundats af 11. November 1891 for Professor Svend Grundtvigs Legat e r optagne, og som følgelig træder i Stedet for sidst­

nævnte Fundats.

§ 1.

Legatets Navn e r »Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat«.

§2.

Legatets Kapital bestaar af

A. En liovedkapital paa 10,493 Kr. 24 Øre og 5000 Kr. 4 pCt. Obli­

gationer hidrørende fra

a . Professor Svend Grundtvigs Legats Kapital suppleret med det til Vedligeholdelse af hans Gravsted indbetalte Beløb.

b. Den ved Salg af Parceller fra Professor Axel Olriks Ejendom

»Gammelbo« indkomne Kapital.

B. en Bikapital paa 8000 Kr. 372 pCt. Obligationer hidrørende fra Professorinde Hermina Olriks Gave.

C . Ejendommen Matr.-Nr. 14 a af Øverød By, Søllerød Sogn,

»Gammelbo« kaldet.

Legatets Floved- og Bikapital bestyres af Universitetskvæsturen som en for sig bestaaende selvstændig Formue i Overensstemmelse med de for Bestyrelsen af Universitetets Legatkapitaler sædvanlige Regler. Hvad der maatte indvindes som Udbytte af Kapitalerne udover sædvanlige Renter — saaledes Kursgevinst ved Udtrækning af Obli­

gationer — bliver a t lægge til Kapitalerne. Den under A. nævnte Hoved­

kapital maa ingensinde forringes. Af den under B nævnte Bikapital kan Legatets i § 5 nævnte Bestyrelse derimod — efter forud indhentet Samtykke fra Konsistorium — dække eventuelle Underskud ved Admi­

nistrationen af »Gammelbo«, saafremt saadant Underskud — navnlig til Hovedistandsættelses-Arbejder ved Bygningerne — noget Aar mod Forventning skulde fremkomme. Efter saadant Kapitalforbrug paahviler det Bestyrelsen a t stille Forslag til Konsistorium om, hvorledes Kapi­

talen atter — eventuelt ved Hjælp af de i § 3 d nævnte Midler eller

(7)

Det akademiske Legat- og Stipendievæser). 209

endog ved midlertidig Nedsættelse af den i § 3 b nævnte Legatportion

— kan bringes op til sin nuværende Størrelse.

Den under C . nævnte Ejendom Gammelbo bestyres af den i § 5 nævnte Bestyrelse. Den maa, saalænge den forbliver i Legatets Eje, ikke behæftes med nogen anden Prioritet end den nu i Ejendommen staaende Prioritet til Østifternes Kreditforening. Den forbliver i Le­

gatets Eje indtil den 17. Februar 1957. Derefter tager Konsistorium efter Indstilling af Legatets Bestyrelse Bestemmelse om, hvorvidt Ejendommen fortsat skal forblive i Legatets Eje eller bortsælges til Fordel for dette. Ved saadant Bortsalg skal — om fornødent — en Del af Købesummen kunne forblive indestaaende i Ejendommen, uan­

set om der for denne Kapital ikke kan ydes samme Sikkerhed som for umyndiges Midler. Dette Forbud mod Bortsalg skal dog ikke være til Hinder for, a t Legatets Bestyrelse med Konsistoriums Samtykke afhænder en eller flere Parceller, som kan udskilles uden at berøve Ejendommen dens væsentlige Karakter. Hvad der herved indvindes, lægges til Hovedkapitalen. Ved Ejendommens eventuelle fuldstændige Bortsalg lægges saavel Købesummen som Bikapitalen til Hovedkapi­

talen, saaledes at den samlede Kapitals Renter derefter udelukkende anvendes efter de nedenfor i § 3 a, b og d givne Regler.

§ 3.

Hovedkapitalens og Bikapitalens Renter efter F r a d r a g af Admini­

strationsgebyr til Universitetet anvendes paa følgende Maade:

a. Først udredes det nødvendige Beløb til Vedligeholdelse af P r o ­ fessor Svend Grundtvigs Gravsted paa Frederiksberg Kirkegaard og Professor Axel Olriks Gravsted paa Søllerød Kirkegaard.

b. Derefter udredes en Legatportion paa indtil 600 Kr. aarlig med Halvdelen den 1. Juli og Halvdelen den 1. Januar til en viderekommen Student, en Kandidat eller undtagelsesvis ogsaa en yngre Docent eller Skolemand, der som Hovedfag og med udpræget videnskabelig Ten­

dens studerer nordisk Filologi, saaledes at der lægges særlig Vægt paa Studiet af den ældre Litteratur (Oldtiden og Middelalderen). Legat­

portionerne gives for et Tidsrum af 3 Aar, men kan, naar særlige Om­

stændigheder taler derfor, paany tillægges den paagældende for 1 eller for 2 Aar. Legatportionen kan ogsaa tildeles Kvinder, naar disse e r i Besiddelse af de fornævnte Kvalifikationer.

Naar Legatportionen e r ledig, sker herom Opslag paa Universite­

tet og Bekendtgørelse i »Berlingske Tidende«. Melder ingen kvalifice­

ret Ansøger sig, lægges Legatportionen for det løbende Halvaar til Hovedkapitalen. Nyt Opslag og n y Bekendtgørelse sker da til næste Halvaar.

Slægtninge, der nedstammer i lige Linie fra Biskop H. F . S . Grnndtvig eller fra Præsten Jørgen Bloch i Lønborg ( t 1838), har For­

trinsret til a t erholde Legatportionen, forsaavidt de ellers er i Besid­

delse af de fornødne Kvalifikationer.

U n i v e r s i t e t e t s A a r b o g , 2 7

(8)

210 Universitetet 1924—-25.

c. Efter Udredelsen af de under a . og b. nævnte Udgifter kan indtil videre, jfr. nedenfor, efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse anvendes et Beløb af 270 Kr. aarlig til Ejendommen »Gammelbo«s Vedligeholdelse. Bliver ikke hele dette Beløb anvendt i det ene Regn- skabsaar, kan det uanvendte overføres til det næste Regnskabsaar og s a a fremdeles. Skulde der paa denne Maade fremkomme et større uanvendt Beløb, end der kan paaregnes fornødent til Ejendommens Vedligeholdelse, gør Bestyrelsen Indstilling til Konsistorium om Over­

førelse af dette Beløb eller en Del af det til Hovedkapitalen. Naar det i »Gammelbo« indestaaende Kreditforeningslaan ved de statutmæssige Afdrag e r fuldt indbetalt, ophører ovennævnte Tilskud til Vedligehol­

delsen og de samlede Renter anvendes efter Reglerne i Litra a . b. og d.

d. Hvad der eventuelt maatte blive til Rest af Legatkapitalens aarlige Indtægter efter Afholdelsen af Udgifterne under a., b. og c., vil efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse være a t anvende til Vederlag for Udarbejdelsen af skrevne eller trykte Værker vedrørende Folkeminder, fortrinsvis saadanne som knytter sig til een af Folke­

mindesamlingerne i Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. Be­

styrelsen skal ikke være bundet til a t anvende saadanne Restbeløb i det Regnskabsaar, i hvilket de e r fremkomne, men kan opsamle s a a ­ danne Beløb til Anvendelse, naar en for Formaalet passende Sum e r fremkommet.

§ 4.

Ejendommen »Gammelbo« overlades af Bestyrelsen for 5 Aar ad Gangen til Beboelse og Brug til en ved Dansk Folkemindesamling arbejdende Videnskabsmand, imod at han forrenter og paa statut- mæssig Maade afdrager det i Ejendommen indestaaende Kreditfor­

eningslaan, betaler de Ejendommen paahvilende Skatter m. v., samt bekoster den nødvendige indre og y d r e Vedligeholdelse og Istandsæt­

telse af Ejendommens Bygninger, forsaavidt disse Udgifter ikke af­

holdes af det i § 3 c nævnte Rentebeløb. Ligeledes vedligeholder han Haven, medens paa den anden Side eventuel Indtægt af denne tilfal­

der ham.

Ved Ledighed i dette Beneficium behøves intet Opslag, men Be­

styrelsen træffer selv Bestemmelse om, hvem af de til enhver Tid værende Videnskabsmænd, der opfylder de ovennævnte Kvalifikatio­

ner, den vil tilbyde Ejendommen til Beboelse og Brug paa de angivne Vilkaar. Der e r intet til Hinder for, a t Benyttelsen af Ejendommen tilstaas et af selve Bestyrelsens Medlemmer, naar han opfylder Be­

tingelserne.

Skulde mod Forventning til et givet Tidspunkt ingen, der opfyl­

der Betingelserne, ønske at bebo Ejendommen, paa de nævnte Vilkaar, eller skulde Bestyrelsen mod Forventning ikke finde nogen kvalificeret dertil, drager Bestyrelsen Omsorg for, a t Ejendommen indtil videre udlejes til Bedste for Legatet. De herved indvundne Beløb bliver at anvende efter Reglerne i § 3 a, b og d.

(9)

211 En eventuel Kontrakt om Udleje af Ejendommen bliver a t appro­

bere af Konsistorium, der ogsaa efter Bestyrelsens Indstilling fastsæt­

ter et Reglement for Ejendommens Benyttelse efter 1ste Stykke i nærværende P a r a g r a f .

§ 5.

Bestyrelsen og Bortgivelsen af dette Legat i Overensstemmelse med de foran givne Regler varetages af tvende Videnskabsmænd, hvis Studium g a a r i lignende Retning som Professorerne Svend Grundtvigs og Axel Olriks, og af hvilke i alt Fald den ene skal være en Univer­

sitetslærer. Bestyrelsen vælges af Konsistorium. Bestyrelsen sender Indberetning til Konsistorium, hver Gang Bortgivelse finder Sted.

§ 6.

Tillæg til og Forandringer i denne Fundats kan foretages efter Indstilling af Bestyrelsen og Konsistorium, dog a t Legatets Navn og Hovedøjemed ikke maa forandres.

Den 3. Juli 1924.

H. Munch-Petersen. Poul Johs. Jørgensen.

Fønss.

Det i ovenstaaende Fundats § ' 4 i. f. nævnte Reglement udfær­

digedes 24. Sept. 1924 saalydende:

Reglement for Benyttelsen af den Svencl Grundtvigs og Axel Olriks Legat tilhorende Ejendom Nr. 14 a af Øverod By, Søllerød Sogn,

»Gammelbo« kaldet.

§ 1.

Ejendommen overlades af Legat-Bestyrelsen for 5 Aar a d Gan­

gen til Beboelse og Brug til en ved Dansk Folkemindesamling arbej­

dende Videnskabsmand.

§ 2.

Brugeren skal selv bebo og benytte Ejendommen og maa ikke uden Bestyrelsens Samtykke udleje den eller Dele af den til andre.

§ 3.

Brugeren forrenter og afdrager paa statutmæssig Maade det i Ejendommen indestaaende Kreditforeningslaan, betaler de Ejendom­

men paahvilende Skatter m. v., samt bekoster den nødvendige indre og ydre Vedligeholdelse og Istandsættelse af Ejendommens Bygnin­

ger. Dog kan han, indtil Kreditforeningslaanet ved de statutmæssige Afdrag e r indfriet, efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde erholde Tilskud af Legatets Midler til Udgifterne ved Vedligeholdelse og Istandsættelse.

§ 4.

Brugeren, der skal omgaas forsvarligt med Ejendommen og de

(10)

212 Universitetet 1924—25.

til den hørende i Fundatsen nævnte 2 Skulpturer, maa ikke paa egen Haand lade foretage nogen Forandring ved Ejendommens Bygninger.

Der afholdes aarligt af Universitetets Arkitekt og Bestyrelsen i Forening et S y n over Ejendommen, hvorved bestemmes, hvilke Ved­

ligeholdelsesarbejder, der skal udføres, og med hvilket Beløb Legatet skal bidrage til disse Arbejder,

§ 5.

Brugeren vedligeholder Ejendommens Have og de den omgivende Hegn. Den eventuelle Indtægt af Haven tilfalder Brugeren. Uden Bestyrelsens Tilladelse m a a han ikke fælde noget T r æ eller foretage Omlægning af Haven eller nogen Del af denne.

§ 6.

Brugeren maa iøvrigt holde sig de Bestemmelser efterrettelig, som Bestyrelsen maatte foreskrive ham angaaende Ejendommens Be­

nyttelse.

Konsistorium, den 24. September 1924.

H. Munch-Petersen. Poul .lohs. Jørgensen.

Fønss.

Ved Gavebrev af 28. Juli 1925 skænkede Dommer A. Malta- Miiller til Forøgelse af »Lassons Rejsestipendiums Kapital 3000 Kr.

3V2 pCt. Statsobligationer. ( J . Nr. 271/25).

d. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for Legaterne eller nærmere Regler for disse.

1 Overensstemmelse med Stipendiebestyrelsens og Konsisto­

riums Indstillinger bifaldt Ministeriet 14. J a n u a r 1925, a t den i § 4 i Bekendtgørelse af 20. Marts 1920 angaaende nye almindelige Be­

stemmelser for Universitetets Legater foreskrevne Revision af disse Bestemmelser udskødes indtil Udgangen af Aaret 1926.

Angaaende de enkelte Legater bemærkes:

I. Gundelach-Mollers Legat.

Efter a t Kapitalen ved Rente-Oplæg i Henhold til Fundatsens § 2 var vokset til 13 950 Kr. vedtog Konsistorium 24. Jan. 1925 i Henhold til samme § a t forhøje Legatets Portioner fra 180 Kr. aarlig til 270 Kr.

aarlig fra 11. Decbr. Termin 1924 a t regne. ( J . Nr. 32o/24).

2. Hurtigkarls Legat.

Den 13. Juni 1924 afgik F r u Ida Sophie Autzen ved Døden. De hende tillagte Portioner af Legatet blev derved disponible til Uddeling til Studenter, jfr. Aarbog 191.3—14 S. 293. ( J . Nr. 295/24).

(11)

213

e. De med Universitetet forbundne 4 ældre Kollegier.

P a a Tillægsbevillingsloven for 1924—25 og Finansloven for 1925

—26 bevilgedes under Kommunitetets Udgiftspost 16 et Beløb af 1675 Kr. til Forøgelse af den Alumnerne tilstaaede Brændselshjælp fra 50 Kr. til 75 Kr., jfr. Rigsdagstid. 1924—25, Tillæg A, Sp. 2051—52 og Tillæg B, Sp. 2055—56. ( J . Nr. 129/25).

Angaaende de enkelte Kollegier beméerkes:

1. Hassagers Kollegium.

Under 22. Juni 1925 bifaldt Ministeriet, a t der til Istandsættelse af Tennisbanen afholdtes af Kommunitetets Udgiftspost 10, Over­

ordentlige Udgifter, et Beløb af 130 Kr. straks og 100 Kr. henimod Slutningen af Finansaaret 1925—26, saafremt det til den Tid viser sig, at Kontoen uden Overskridelse vil kunne udrede dette Beløb. ( J . Nr.

49 b/25).

2. Valkendorfs Kollegium.

Under 6. Juni 1925 bifaldt Konsistorium, at der af Kollegiets Annuum indtil videre, dog ikke ud over 3 Aar, ydedes Kollegiets Læse­

stue et ekstraordinært Tilskud af 35 Kr. aarlig til Anskaffelse af Sal- monsens Konversationsleksikon, 2. Udgave. ( J . Nr. 50b/25).

Efter at Kollegiets Portner J . P . Christiansen efter Ansøgning havde faaet Afsked med Pension fra 30. Sept. 1925 at regne ansatte Konsistorium 7. Juli 1925 Arbejdsmand Niels Christian Thorsen som Kollegiebetjent foreløbig paa P r ø v e i et Aar fra 1. Okt. 1925 at regne.

( J . Nr. 50 a/25).

f. Koniniunitetsstipendiet og Regensbenefieiet.

Angaaende den i Aarbog 1923—24 S . 166—73 refererede S a g om Oprettelse af 8 nye Kommunitetsstipendier og om 3600 Kr. til nye l i u s - lejegodtgørelser af indtil 360 Kr. aarlig, der fik sin Bekræftelse paa Fi­

nansloven for 1925—26, se Rigsdagstid. 1924—25, 1 illæg A, Sp.

2037—38.

- Ved Skrivelse af 9. Okt. 1924 bifaldt Ministeriet, a t der af Kommunitetets Udgiftspost 9, Overordentlige Udgifter, for Finansaaret 1924—25 blev afholdt et Beløb af 200 Kr. som Bidrag til Udredelsen af Udgifterne ved Regensalumne Stud. theol. Frithjof Glentes Sygdom og Begravelse. ( J . Nr. 25 c/24).

Ved Skrivelse af 3. Novbr. 1924 bifaldt Ministeriet, a t der af samme Konto blev afholdt et Beløb af indtil 75 Kr. til Anskaffelse af 11 Stykker Fodboldtrøjer til Regensens Boldklub. ( J . Nr. 25 d/24).

Ved Skrivelse af 28. Jan. 1925 bifaldt Ministeriet, at der af samme Konto blev afholdt et Beløb af 175 Kr. til Anskaffelse af Inven­

tar til Regensens Karlekammer. ( J . Nr. 25 a/25).

(12)

214

Under 6. Marts 1925 meddelte Konsistorium Georg Larsen, der under 19. Juni 1922 var blevet ansat paa Prøve som Regensbetjent fra 1. Juli 1922 a t regne, fast Ansættelse i den nævnte Stilling fra 1.

Juli 1924 at regne. ( J . Nr. 25 e/22 og 25 e/25).

— Under 9. Marts 1925 bifaldt Ministeriet, at det paa Kommuni­

tetets Udgiftspost 4. c. 4. bevilgede Beløb af 4,56 Kr. til Afholdelse af Halvdelen af Lønnen til Regensens Fægtelærer fra 1. Novbr. 1924 at regne maatte anvendes til Afholdelse af to Tredjedele af Fægtelære- rens Løn, dog ikke over 456 Kr. aarlig, jfr. Rigsdagstid. 1925—26, Tillæg A, Sp. 1879—80. ( J . Nr. 25 b/25).

Under 15. April 1925 bifaldt Ministeriet, a t der af Kommunite­

tets Udgiftspost 9, Overordentlige Udgifter, for Einansaaret 1924—25 blev afholdt dels et Beløb af 550 Kr. til Dækning af Udgiften til Regens- urets Reparation dels et Beløb af 168 Kr. 75 0 . til Dækning af Udgiften til Anskaffelsen af 125 Nøgler til Regensens Krystalgadeport. ( J . Nr.

25 f/25).

- Ved Normeringsloven for 1925—26, jfr. Rigsdagstid. 1924—25, Tillæg A, Sp. 6530—31, blev der tilvejebragt Hjemmel for, at Hono­

raret til Regensprovsten forhøjedes med 800 Kr. til 1600 Kr. aarlig.

( J . Nr. 25 e/25).

g. Kommunitetets Boglegat.

I Skrivelse af 14. Novbr. 1924 udbad Ministeriet sig en Udtalelse fra Konsistorium angaaende det Spørgsmaal, om Bevillingen til Bog­

hjælp for Studenter efter Indførelse af Eksamen i Musik og Sang maatte kunne anvendes ogsaa til Understøttelser til Anskaffelse af Musikinstrumenter.

Stipendiebestyrelsen afgav i den Anledning følgende Erklæring af 12. Decbr. 1924:

»Den Konto paa Kommunitetets Budget, af hvilken Bogunderstøt­

telser nu afholdes, nemlig Udgiftspost 2 d, h a r lige siden dens Op­

tagelse paa Finansloven for 1879—80 lydt saaledes: Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitetsstudiet nødvendige Apparater for trængende Studerende, jfr. Universitetets Aarbog for 1879—80, S . 1078. Ved »Apparater« har der formentlig nærmest været sigtet til Instrumenter, Mikroskoper o. lign., som maatte være nødvendige for medicinske o g naturvidenskabelige Studerende, og det maa saaledes trods Udtrykkets Almindelighed betragtes som meget tvivlsomt, om ogsaa Musikinstrumenter kan henføres under det. Selv bortset herfra ønsker Stipendiebestyrelsen imidlertid s tæ r kt a t betone, a t den paa­

gældende Konto, der ikke e r blevet forhøjet siden Einansaaret 1892- 93, jfr. Universitetets Aarbog for 1890—91, S . 585—88, med dens nu­

værende Størrelse allerede e r ganske utilstrækkelig til, a t der af den kan ydes Boghjælp i det Omfang, som fra først af har været tilsigtet

(13)

215

og under Nutidens Forhold kunde anses for ønskeligt, o g a t det derfor ikke kan ventes, a t der vil kunne ydes mere end en uvæsentlig Hjælp til Anskaffelse af kostbare Musikinstrumenter. I alt Fald maa det fremhæves, at der ikke i det enkelte Tilfælde kan være Tale om at yde en større Hjælp til Anskaffelse af et Musikinstrument end der vil kunne ydes til Bøger. Hvis dette blev Tilfældet vilde det føles som en Uretfærdighed over for andre Ansøgere, som i hvert Fald ikke bør stilles ringere end de Musikstuderende.

Idet man tilføjer, a t der paa den paagældende Konto kun sjæl­

dent, i de senere Aar slet ikke har været søgt om eller bevilget Under­

støttelser til Anskaffelse af medicinske Instrumenter, skal Stipendie­

bestyrelsen endnu udtale, a t man maa anse det for uheldigt, om den saaledes gældende Praksis for Uddelingen af Understøttelserne skulde undergaa nogen Forandring, medmindre d a Kontoen fik en meget v æ ­ sentlig Forhøjelse.

Til Anskaffelse af Noder vil der kunne ydes Understøttelse til Musikstuderende paa samme Maade som ellers til Anskaffelse af Bøger.«

Denne Erklæring indsendte Konsistorium 17. Decbr. 1924 til Mini­

steriet med sin Tilslutning. ( J . Nr. 360/24).

h. Studentergaarden.

1. Regnskab over Indsamlingen til Studentergaarden og over dennes Opforelse, Montering og Start.

a . Oversigt over Indtægter og Udgifter vedrørende Opførelse af Studentergaardens Bygninger og Anskaffelse af Møbler og Inventar m. v.

I n d t æ g t .

Kr. 0 . Bidrag fra Hans Majestæt Kongen, Stiftelser og Private 1 000 152.73

Statstilskud 182 200.

Statslaan 200 000.

Renter 72 366. 21

Salg af Genstande 1 009. 15

Forskellige Refusioner 10 229^51

1 465 957. 60 Yderligere e r der til Studentergaarden skænket Obli­

gationer til ptfalydende Værdi 42 100 Kr. samt det i Le­

gatoversigten under A. opførte Madvigs Legat paa 3200 Kr. og de i Legatoversigten under Nr. 1 til 13 nævnte Le­

gatkapitaler paa 305 909 Kr. 32 0 . o g 1040 £.

(14)

216

U d g i f t .

Kr. 0 .

1. Skure og Plankeværker 12 847.27

II. Fundering 28 806.47

III. Murerarbejde 369 933.69

IV. Tømrerarbejde 126 879.57

V. Granit 6 433. 67

VI. Støbt Cementarbejde 10 471.

VII. Jernbjælker 11 056.

VIII. Varme, Bad, Vand, Q a s og Afløb 177 286. 22

IX. Snedkerarbejde 83 476.14

X. Blikkenslagerarbejde 10 299. 24

XI. Glarmesterarbejde 5 371.60

XII. Elektrisk L y s og Stikledning (herunder Lamper) 29 865.67

XIII. Kloak o g Drain 19 376.26

XIV. Stuk 7 170.

XV. Trapperækværker 4 815.

XVI. Linoleum 2 017.95

XVII. Tavler og Døre 6 002.40

XVIII. Porttavler 2 161.30

XIX. Grundmaling 2 826.

XX. Malerarbejde 32 898.11

XXI. Festsal 9 549.

XXII. Taarntrappe m. v 1817.20

XXIII. Planering og Brolægning samt Anlæg af Have

og Tennisbane 18 090.86

XXIV. Hegn 3 362.48

XXV. Smedearbejde 10 711.58

XXVI. Gørtlerarbejde i 4 185.60

XXVII. Sløjfer, Løvehoved, Bogstaver 1 074.60

XXVIII. Støbegods 707.

XXIX. Administration, Pladsmand, Bygningsattest,

T r y k s a g e r 59 225. 79

XXX. Møbler, Inventar m. v. 99 102.81

XXXI. Diverse 18 845.88

1 176 666.36

Beholdning 289 291.24

1 465 957. 60

23. August 1925.

P . Fønss.

(15)

Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 217

l >. Kapital Konto. Obligationer Kontant I n d t æ g t . K r . 0 . K r . 0 . Kontant Beholdning fra Byggeregnskabet . . 289 291.24 Indleveret til Studentergaurdens Hovedkapital.

1922.

Septbr. 25. Obligation af Dansk Statslaan

af 1919 100.

1923.

Februar 17. 5 pCt. Obligationer fra Østifternes

Hypotliekforening, 2. Serie 4 000.

Februar 17. 5 pCt. Obligationer fra Jydsk Land-

ejend. Hypothekforening, 3. Afd 4 000.

Februar 17. 5 pCt. Obligationer fra Husmands

Hypothekforening, 1. Serie 4 000.

Novbr. 21. 4V2 pCt. Obligationer fra Østifternes

Kreditforening, 7. Serie 2 000.

Novbr. 21. 41/2 pCt. Obligationer fra Østifternes

Kreditforening 11. Serie 5 000.

1924.

Marts 1. Martin Borch o g Hustrus Legat be- staaende af 5 pCt. Obligationer af Dansk

amortisabelt Statslaan af 1919, 13. Serie •• 6 000.

Septbr. 22. 31/2 pCt. Obligationer fra Kreditkas­

sen for Husejere i København, 1. Afd., 1. Serie 6 000.

Septbr. 22. 4 pCt. Obligationer fra Kreditkassen for Husejere i København, 1. Afd. 1. Serie (herunder Enkefru Dorothea Vedels Legat

2000 Kr.) 10 000.

Septbr. 22. 4 pCt. Obligation fra Østifternes

Kreditforening, 10. Serie 1 000.

Indkøbt til Studenter gaar dens Hovedkapital.

1924.

Maj 13. 4V2 pCt. Obligationer fra Kommune

Kreditforeningen 30 000.

Maj 13. 4V2 pCt. Obligationer fra Sønderjydsk

Kreditforening 30 000.

Indkøbt til Studenter gaar dens Reservefond.

1924.

Juni 10. 5 pCt. Obligationer fra Kommune Kre­

ditforeningen 3. Serie 100 000.

Juni 10. 4V2 pCt. Obligationer fra Sønderjydsk

Kreditforening, 2. Serie 100 000.

Novbr. 27. 4V2 pCt. Obligationer fra Jydsk

Husmands Kreditforening 50 000.

I alt . . . . 352 100. 289 291.24

Universitetets Aarbog. 2 8

(16)

218 Universitetet 1924—25.

U d g i f t . K o n t a n t

1924. Kr. 0 .

Maj 13. Anvendt til Indkøb af 30 000 Kr. i Kommune-Kre­

ditforenings Obligationer til Studentergaardens Hoved-

kapital 24 519.

Maj 13. Anvendt til Indkøb af 30 000 Kr. i Sønderjydsk Kreditforenings Obligationer til Studentergaardens Ho­

vedkapital 24 594. 08

Juni 10. Anvendt til Indkøb af 100 000 Kr. i Kommune-Kre­

ditforenings Obligationer til Studentergaardens Reserve­

fond 85 291.33

Juni 10. Anvendt til Indkøb af 100 000 Kr. i Sønderjydsk Kreditforenings Obligationer til Studentergaardens Re­

servefond 80 818.74

Novbr. 27. Anvendt til Indkøb af 50 000 Kr. i Jydsk Hus­

mands Kreditforenings Obligationer til Reservefonden . . 39 055. 60 Overført til Driftsregnskabet for 1924 Renter af Bankbe­

holdningen pr. Vi o g V7 3 664. 02

Overført til Driftsregnskabet for 1925 Renter af Bankbe­

holdningen pr. 1h 1 196. 33

Laan til Portforretningens S t a r t 2 000.00

Beholdning i Handelsbanken 28 152.14

I alt • . . . 289 291.24 23. August 1925.

P . Fønss.

y. Kapital-Balance Konto.

A k t i v e r . K r . 0 Hovedkapital, Obligationer til Paalydende 102 100.

Reservefond, Obligationer til Paalydende 250 000.

Laan til Port-Forretningens S t a r t 2 000.

Beholdning i Handelsbanken 28 152. 14

Inden Linien. Kr. ø . De i Legatoversigten under A opførte I. N.

Madvigs Legat tilhørende Østifternes Kre­

ditforenings Obligationer, lydende paa ialt 3 200.

samt de i Legatoversigten under Nr. 1. til 13 opførte, forskellige Legater tilhørende Vær­

dipapirer og Kontanter, lydende paa i a l t . . 305 909. 32 og 1040 f

1040 £ og 309 109.32 382 252. 14

(17)

Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 219

P a s s i v e r . K r . 0 .

Laan fra Statskassen 200 000.

Saldo Formue 182 252. 14

Inden Linien. Kr. ø . Modstaaende Værdipapirer og Kontanter

1040 £ __ 309 109. 32

1040 £ og 309 109.32 382 252. 14 23. August 1925.

P . Fønss.

b . Oversigt over Legater knyttede til Studentergaarden.

Legater, knyttede til enkelte Værelser paa Studentergaarden.

A. Til I. N. Madvigs Værelse. Kr.

I. N. Madvigs Legat for en Alumne paa Studentergaarden, Fundats af 7. Oktober 1923, kgl. konf. 23. Oktober 1923.

Legatkapitalen, der e r indbetalt i Universitetets Legat­

kasse, bestaar af 4 pCt. Østifternes Kreditforenings Obliga­

tioner af 11. Serie, lydende paa ialt 3 200 B. Til Martin Borchs Værelse.

Martin Borchs o g Hustrus Legat for Beboeren af Martin Borchs Værelse paa Studentergaarden, Fundats af 14. April 1924.

Legatkapitalen, der er indbefattet under Studentergaar- dens Hovedkapital, bestaar af 5 pCt. Obligationer af Dansk

amortisabelt Statslaan af 1919, 13. Serie, lydende paa i a l t . . 6 000 C. Til Førstelærer, Cand. phil. Rasmus Mullers Værelse.

Enkefru Dorthea Vedels Legat til Fordel for Beboeren af Førstelærer, Cand. phil. Rasmus Mullers Værelse paa Stu­

dentergaarden, Fundats af 20. November 1924.

Legatkapitalen, der e r indbefattet under Studentergaar- dens Hovedkapital, bestaar af 4 pCt. Obligationer fra Kre­

ditkassen for Husejere i København, lydende paa ialt . . . . 2 000 Ialt . . . . 11200 De til Sudentergaarden knyttede Legater, der e r oprettede af de Donatorer, som mod a t skænke en større Kapital har forbeholdt sig Renten af denne for Livstid.

Legatkapitalerne administreres af Universitetskvæsturen under Universitetets Legatkasses Midler med Undtagelse af Nr. 4, som admi­

nistreres under Overformynderiet.

(18)

220 Universitetet 1924—25.

1. Overlæge, Professor, Dr. med. Harald Hirschsprungs K r- 0- Legat til Fordel for Den ny Regens, Fundats af 16. og

25. April 1921, kgl. konf. 24. Maj 1921.

4V2 pCt. Østifternes Kreditforenings Obligationer af

11. Serie, lydende paa ialt 25 000.

2. Overlæge, Dr. med. Johannes Kaarsbergs Legat til Fordel for Den ny Regens Fundats af 18. Juli 1921, kgl. konf. 3. August 1921.

472 pCt. Østifternes Landejendoms Kreditkasse Obli­

gationer af 4. Serie 2. Afd., lydende paa ialt 25 000.

3. Professor ved Universitetet, Dr. med. Leopold Meyers Legat til Fordel for Den ny Regens, Fundats af 20.

Oktober 1921, kgl. konf. 28. November 1921.

4V2 pCt. Obligationer af Kongeriget Danmarks Hypø-

thekbanks Laan af 1908, lydende paa ialt 29 880.

4. Professor, Dr. med. Edvard Ehlers' og Hustru Jutta Ehlers' Legat til Fordel for Studentergaarden, Fun­

dats af 15. Maj 1922, kgl. konf. 7. Juni 1922.

Legatkapitalen, der administreres under Overfor­

mynderiet, bestaar a f :

4 pCt. Københavns Husejer Kreditkasse

Obligationer, 2. Serie, 2. Afd 3000 Kr.

4 pCt. Københavns Kreditforenings Obliga-

gationer 2000 —

4\/2 pCt. Københavns Kreditforenings Obli­

gationer 2000 —

4 pCt. Østifternes Kreditforenings Obliga­

tioner 3500

5 pCt. Industrielle Kreditforenings Obliga­

tioner 4000 —

4V2 pCt. Københavns Hypothekforenings

Obligationer 4000

5 pCt. Jydsk Hypothekforenings Obligatio­

ner 4000

5 pCt. Aalborg Hypothekforenings Obliga­

tioner 1000 —

5 pCt. Titan 1000 —

Kontant 500 —

25 000.

5. Rektor V. A. Blochs Legat til Fordel for Den ny Re­

gens, Fundats af 20. o g 21. December 1921, kgl. konf.

26. Maj 1922.

4V2 pCt. Ny jydske Købstads Kreditforenings Obli­

gationer af 7. Serie, lydende paa ialt 26 000.

At overføre . . . . 130 880.

(19)

Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 221

Kr. 0 . Overført . . . . 130 880.

6. Direktør, R . af D., Herlov Hansens Legat til Fordel for Studentergarden, Fundats af 1. og 10. Marts 1922, kgl. konf. 26. Maj 1922.

4V2 pCt. Jydske Landejendoms Kreditforenings Obli­

gationer af 7. Serie, lydende paa ialt 25 000.

7. Stud. jur. Aage Blædels Legat til Fordel for Studen- tergaarden, Fundats af 1. og 10. Marts 1922, kgl. konf.

26. Maj 1922.

4VJJ pCt. Jydske Landejendoms Kreditforenings Obli­

gationer af 7. Serie, lydende paa ialt 25 000.

8. Professor, Dr. Hector F. F . Jungersens Legat til For­

del for Den ny Regens, Fundats af 15. December 1921, kgl. konf. 26. Maj 1922.

4 pCt. Danske Landmandsbanks Kommune Obligatio­

ner af 3. og 4. Serie, lydende paa ialt 25 029. 32 9. Dr. med. P . Tetens Halds Legat til Fordel for Den ny

Regens, Fundats af 21. December 1921, kgl. konf. 17.

Juni 1922.

41/2 pCt. Jydske Husmands Kreditforenings Obligatio­

ner af 3. Serie, lydende paa ialt 30 000.

10. Dr. med. Eli Møllers og Overteege, Dr. med. Alfred Helsteds Legat til Fordel for Studentergaarden, Fun­

dats af 17. Juni 1922, kgl. konf. 12. Juli 1922.

4 pCt. Ny jydske Købstads Kreditforenings Obligatio­

ner af 7. Serie, lydende paa ialt 20 000.

11. Ørelæge Yald. Kleins og Hustru Lauge Johanne Kleins Legat til Fordel for Studentergaarden, Fundats af 2.

og 29. August 1923, kgl. konf. 2. Oktober 1923.

5 pCt. Danmarks Kommune Kreditfor­

enings Obligationer af 2. Serie, lydende

paa ialt 20 000 Kr.

5 pCt. Københavns Hypothekforenings

Obligationer af 2. Serie, lydende paa . . . . 5 000 —

25 000.

12. Generalkonsul T . Raaschous Legat til Fordel for Stu­

dentergaarden, Fundats af 25. og 27. September 1923, kgl. konf. 16. Oktober 1923.

5 pCt. Chinese Government Reorganisation Gold Loan of 1913 new Russian Edition, lydende paa

ialt 1040 £.

13. Overretssagfører Holger Paludans Legat til Fordel for Studentergaarden, Fundats af 25.

Oktober 1924, kgl. konf. 6. November 1924.

At o v e r f ø r e . . . . 1040 £ 280 909. 32

(20)

222 Universitetet 1924—25.

Kr. 0 . Overført 1040 £ 280 909. 32 4 pCt. Jydske Landejendoms Kreditforenings

Obligationer, 5. Serie, lydende paa ialt . . . . 25 000.

lait . . . . 1040 £ 305909.32 23. August 1925.

P . Fønss.

Ovenstaaende Regnskab over Indsamlingen til Studentergaarden og over dennes Opførelse, Montering o g S t a r t med tilhørende Kasse- Regnskab m. Bilag tilstilles Konsistorium med Anmodning om, at S a m ­ me vil foranstalte det revideret.

P . U. Y.

Thorkild Rovsing.

Revideret o g godkendt med Bemærkning, a t Indtægtsposterne efter deres Natur ikke paa samme Maade som Udgiftsposterne har kun­

net dokumenteres.

5. Novbr. 1925.

.1. Jansen,

fhv. Universitetskasserer.

2. Nye Værelser.

I Tiden 1. Sept. 1924 til 31. Aug. 1925 er med Konsistoriums Ap­

probation oprettet følgende Værelser:

Førstelærer, Cand. phil. Rasmus Mullers Værelse, skænket af Enkefru Dorothea Vedel, Fortrinsret for Studenter under det filoso­

fiske Fakultet med Historie som Bifag. (Konsist. Approb. 16. Sept. 1924, J . Nr. 321/24).

Wilhelm Johannsens Værelse, skænket af Apoteker Otto Muller og Hustru, Fortrinsret for Biologer, Kemikere, Matematikere o g Medi­

cinere og blandt disse atter saadanne, der har taget farmaceutisk Kan­

didateksamen. (Konsist. Approb. 18. Sept. 1924, J. Nr. 318/24).

Holger Paludans Værelse, skænket af Frøken Augusta Lønborg, Fortrinsret for juridiske Studerende — og blandt disse atter saadanne som særlig studerer Retshistorie — eller Studerende under det filoso­

fiske Fakultet med Historie som Fag. (Fundats af 22. o g 25. Okt. 1924, kgl. konf. 6. Novbr. 1924. J . Nr. 342/24).

(21)

223

Carl Plougs Værelse, skænket af Rentier I. 1. Berntsen. (Konsist.

Approb. 14. Novbr. 1924. J . Nr. 358/24).

Mægler Marcus Meyers Værelse, skænket af hans Hustru Fru Signe Meyer. (Konsist. Approb. 17. Jan. 1925. .1. Nr. 388/24).

3. Andre Sager.

Enkefru Dorothea Vedel, der skænkede det ovenfor nævnte »Før­

stelærer Cand. phil. Rasmus Mullers Værelse«, ønskede yderligere a t give Beboeren af dette Værelse en mindre aarlig Understøttelse og skænkede til dette Formaal Studentergaarden et Beløb af 2000 Kr.

4 pCt. Kreditkasse Obligationer. For dette Legat oprettede Enkefru Vedel og Studentergaardens Bestyrelse i Forening Fundats af 20.

Novbr. 1924, Approb. af Konsist. 25. Okt. 1924. ( J . Nr. 341/24).

Under 24. J a n . 1925 bevilgede Konsistorium Gaardstyret et rentefrit Laan af Legaternes Overskudsfond paa 1800 Kr. til Oprettel­

sen af en Laanekasse for Studentergaardens Alumner. ( J . Nr. 31 a/25).

Under 23. Maj 1925 konstituerede Konsistorium Professor Dr.

med. J . C. Bock til som Medlem af Studentergaardens Bestyrelse un­

der Professor Dr. med. T h . Rovsings Bortrejse til Udlandet i Somme­

ren 1925 a t deltage i Bestyrelsens Udnævnelse af nye Alumner til de til 1. Sept. 1925 ledig blivende Værelser. ( J . Nr. 31 d/25).

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Koblingen mellem teori og praksis Initiativet opstod, fordi Lea Lund blev leder for en afdeling med 25 lektorer og konsulenter som i mange år havde jongleret med undervisning af

Af cand.merc.(jur) Sabrina Nicolai, Aalborg universitet og Computershare A/S Med kommentarer af professor, dr.jur. Erik Werlauff , Aalborg universitet.. Generalforsamlingen

For det tredje, relaterer det til potentialet i stedssociologien for at forstå lokal udvikling, idet den kan trække relationer mellem sted, lokale sociale fællesskaber, kulturer

DTU vurderer at metoden til bestemmelse af total organisk fluor (TOF), kan være egnet til fremtidig kontrol af fluorbehandlede emballager af pap og papir. Baggrundsniveauet for TOF

Der blev ikke observeret forhøjede metankoncentrationer nedvinds deponiet, hvorfor metanemissionen vurderes at være minimal.. Navn på deponi

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Kleinsein fremstilles altså som den eneste mulighed for at undgå længslen og pinen i en verden, hvor mennesket, på trods af ca. 200 års oplysning og ra- tionalitet,

Hvis kommunen vurderer, at der er åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan de beslutte at indstille til børn og unge- udvalget, at barnet

fo~an nævnte Afhandling (1); »Medens Kinhydronelektroden saaledes ved alle de af os undersøgte danske Jorder har vist sig udmærket anvendelig, har den svigtet

Legatets Bestyrere ere: Fabrikejer Bertel Bruun til Bruunshaab, Grosserer Oskar Bruun Muus i København og cand. Assistent under Generaldirektoratet for Skattevæsenet Frederik

linger gådefulde, hvor de ellers var havnet i en fastlåst forudindtagethed og tomme talemåder ligesom ’når man siger prosit til en, der nyser’, som Kierkegaard selv beskriver

de kvæ lstoffri Eks-

Ved Skrivelse af 5te December 1890 bifaldt Konsistorium, i Henhold til Kirkeinspektionens Indstilling, at den Frue Kirke tilhørende Afstøbning af den udenfor

Efter hans Død overgaaer Legatets Best}Telse i enhver Henseende, dtagen selve Kapitaladministrationen, til den polytekniske Læreanstalts nutidige Direktører, saalænge de

Professor juris. Formand for Københavns Universitets Stipendieudvalg. November 1937 beskikkede Universitetets Rektor Uni- versitetssekretær P. Fundatsen for »Pastor

gier, medens det ikke var fornødent at søge om Brændselshjælp til Alumnerne paa Hassagers Kollegium, idet Kollegiets Fundats havde tillagt dem en saadan af

Hvorvidt der således er tale om en enstrenget eller halvandenstrenget model, når selskabet ledes af en bestyrelse, er ikke medtaget i denne analyse, men vil

Smiths Legat, Gyldendal-Deichmanns Legat, Skulasons Legat, Madvigs Legat og Engelstofts Legat samt Professor, Dr.. Scharling for Kontoen til

Stipendiebestyrelsens Indstilling, som Konsistorium med Skrivelse af 27. Oktober 1913 fremsendte til Ministeriet med sin Tilslutning, bifaldtes under 1. 1910), der

ret i Virksomhed i et kvart Aarhundrede, anset det forpassende at benytte denne Lejlighed til at give en Beretning om Legatets Virksomhed i det forløbne Tidsrum

Omend nu Fix havde gammel Slendrian at kæmpe med, og overtog Kolonien i forsømt Tilstand, kan det ikke forblive nogen Hemmelighed, at hans Bestyrelse skaffede Gouvemementet

Jeg bringer herved m in bedste Tak til Legatets Eforus, Professor, Dr. Endvidere ta kk e r jeg Aarhus Universitet for S tø tte under Udarbejdelsen,

stamentets Bestemmelse blevet tilstillet Selskabet et Beløb af 1,500 Kr., hvilken Sum er blevet anvendt til et Legat, der bærer Kong Christians Navn, og hvis