• Ingen resultater fundet

REGISTRERINGSTIDENDE FOR

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "REGISTRERINGSTIDENDE FOR"

Copied!
12
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

R E G I S T R E R I N G S T I D E N D E

FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærke­

væsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi­

strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne registreringer. — Abonnementspri­

sen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæse­

net, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder.

Nr. 43 76. årgang

1955 22. iiovbr.

A. Registrerede mærker.

Varemærker.

Reg. 1955 nr. 1899. Anmeldt den 23. december 1954 I ( ^ r ^ l ^ A T O R kl. 1203 af Aktiebolaget Gotaverken, fabrikation,

Goteborg i Sverige, og registreret den 5. november 1955 for skinnekøretøjer, landevejskøretøjer, traktorer, tanks, flyvemaskiner, luftskibe og fartøjer samt dertil hørende driv- og manøvreorganer, forbrændingsmotorer, damp­

og gasmotorer, hydromotorer, vindmotorer, pumper, kompressorer, ventila­

torer, hejse-, transport- og losseapparater, transmissioner, koblinger og lejer, broer, gasbeholdere, dampkedler, dampakkumulatorer, varmtvandskedler, varme- og køleradiatorer, luft- og vandforvarmere samt kondensatorer, spån­

tagende maskiner, slibe- og poleremaskiner, trække- og valsemaskiner, presse- og smedemaskiner, støberimaskiner, træbearbejdningsmaskiner, landbrugs- og vejforbedrings-, bygnings- og minedriftsredskaber og -maskiner, vaske- og symaskiner, strikke-, spinde- og vævemaskiner, apparater og instrumenter til belysning, kogning, køling, tørring samt ventilation og opvarmning, her­

under også forbrændingsapparater, gasgeneratorer samt fyringsapparater til fast, flydende og luftformigt brændsel, apparater til fremstilling af papir­

masse, cellulose, kunstuld og kunstsilke, genudvindingsovne til affaldslud fra cellulosefabrikation, kulstøvskværne samt dele dertil, apparater til frem­

bringelse, akkumulering og omdannelse af elektrisk energi samt elektrisk installationsmateriel, såsom ledninger, kabler, tråd, isolatorer, rør, dåser, muffer, lampeholdere, nipler, strømafbrydere, vægkontakter, stikprop-, for­

bindelses-, lampe- og motorkontakter, sikringsmateriel, gruppecentraler, målertavler, lynafledermateriel, svagstrømsmateriel i form af ringelednings- transformatorer, ringeklokker, summere, summertavler, signallampekasser, gløde- og luftartudladningslamper samt elektrisk isolationsmateriale i form af bånd, lærred, slanger, skiver og isoleringsmasse, veje-, måle- og signal­

apparater, tids-, effekt- og belastningskontrolapparater samt elektriske, me­

kaniske og hydrauliske sikkerhedsapparater til arbejdsmaskiner, trafikanlæg

(2)

O g køretøjer, kalkiileringsapparater eller -maskiner, optiske, geodætiske, nau­

tiske, fotografiske, kirurgiske og laboratorievidenskabelige apparater og in­

strumenter samt dele dertil, husholdningsapparater til behandling af nærings­

midler samt husholdningsapparater til rengøringsformål, køkkenredskaber, redskaber til agerbrugs-, havebrugs- og kvægavlsdrift, jagt og fiskeri, livred­

nings- og ildslukningsapparater, lysbilled- og lydgengivende apparater, foto­

grafi- og filmskameraer, musikinstrumenter samt dele dertil, monterings- færdige huse, fast og rullende jernbanebygningsmateriel, bygnings-, husbyg- nings-, skibsbygnings- og brobygningsmateriel af metal, sten, træ, glas, beton og kunstharpiks indbefattende bygningskonstruktionsdele til nævnte formål såsom vinduer, døre, tag- og vægpartier, udstillingsskabe, reklamestativer og glasdiske, varme-, vand-, sanitets- og dampteknisk installationsmateriel, valseværksprodukter i form af bjælker, stænger, tråd, ledninger, rør og pla­

der, maskinelt eller manuelt bearbejdede fagonmetaldele, metallegeringer, blok- og støbegods i form af rå og delvis bearbejdede uædle metaller, ankre, kæder, vsirer og skibssmede-, kunst- og klejnsmedevarer til bygnings-, fartøjs- og boligindretningsformål, næringsmidler, lægemidler, plastre, forbindsartik- ler, salver og antikonceptionelle midler, tekstilvarer, herunder rå- og halv­

fabrikata, lædervarer, beklædningsartikler, ægte og uægte smykker samt galanterivarer af metal i form af bægre, fade, statuer, brocher og emblemer, møbler, sprængstoffer, ammunition, projektiler, fyrværkerigenstande og vå­

ben, pap og papir samt varer fremstillet deraf, folier, plader, stave, blokke samt formpressede og støbte dele, alt fremstillet af celluloid samt af plastic fremstillet indpakningsmateriale og af plastic fremstillede artikler til fartøjs- og husbygningsindretningsformål, glas og glasvarer, porcelæn, keramik, sten­

tøj, kemiske j^rodukter til medicinske, hygiejniske, fotografiske og labora­

torievidenskabelige formål, tekniske olier og fedt, farver og fernis, lak, spar­

telmasse, kit, sikkativer og fortyndingsmidler, brændsels- og belysningsolier samt fast, flydende eller luftformigt brændsel, termiske isoleringsmaterialer, tryksager og klichéer, skrive- og tegnemateriale, kasseapparater, pengeskabe, apparater og instrumenter til kontorbrug, gymnastik-, sports- og idrætsred- skaber. Registreringen omfatter ikke udstyr til reparation af dæk og slanger.

— Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Kø­

benhavn.

Røg-. 1955 nr. 1900. Anmeldt den 1. juni 1955 kl. 1153 af Adolf Messer G. m. b. H., fa­

brikation og handel, Frankfurt am Main i Forbundsrepublikken Tyskland, og registre­

ret den 5. november s. å. for svejseapparater og svejse værktøj, acetylenudviklingsappa- rater, svejse-, skære- og loddebrændere,

brændere til flerflammemaskiner, reduktionsventiler, iltforsyningsapparater, flusmidler til autogensvejsning, overfladehærdemaskiner, brændere til skin- ne-, aksel- og tandhjulshærdning, modstandssvejsemaskiner, enkelt-, dob­

belt- og flerdobbeltpunktsvejsemaskiner, punktsvejseværktøj, sømsvejsema­

skiner, nitteopvarmningsapparater, elektroesser, stuk- og afskæringssvejse- maskiner, lysbuesvejsemaskiner, svejsetransformatorer, svejseomformere, svejsegeneratorer, aggregater med flere svejsebrændere, diesel-svejseaggre­

(3)

gater, induktionsvarmeapparater, lysbuesvejseelektroder, elektroder med om­

presset kappe, dyppede elektroder, acetylenfremstillingsapparater, apparater til fremstilling af ilt og kvælstof og adskillelsesapparater for koksovnsgas.

Mærket er i henhold til anmeldelse af 15. december 1949 registreret i Tysk­

land den 12. september 1952 i klasse 23 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsiilent Chas. Hude, København.

Reg. 1955 nr. 1901, Anmeldt den 1. juli 1955 kl. 11^4 M I I j / Q " T A | af Aktiebolaget Kabl, fabrikation, Stockholm i Sverige,

og registreret den 5. november s. å. for kulhydrater, æggehvidestoffer, fedt­

stoffer til teknisk brug, albumoser, peptoner, peptider, aminosyrer, glycerider, organiske og uorganiske syrer og baser, estere, aldehyder, alkoholer og ke­

toner, medicinske næringspræparater, lægemidler og foderstoffer, konserve­

ringsmidler til levnedsmidler, lægemidler og foderstoffer, medicinske vitamin­

præparater, enzympræparater til lægemiddelindustrien, hormonpræparater, gærpræparater, maltpræparater, blod, lymfer, toksiner, antitoksiner, vakciner, sera, drikke samt til fremstilling af drikke bestemte ekstrakter, produkter fremstillet af frugt eller bær, sødemidler, kulsyre og kulsyreudviklende stof­

fer, mineralsalte, kemiske produkter til medicinske, farmaceutiske, hygiejni­

ske og fotografiske formål, desinfektionsmidler, sæbe samt andre vaske- og rengøringsmidler, badesalt, kemiske midler til udryddelse af skadeinsekter og andre skadedyr samt ukrudt, bejdsemidler til sæd, plastre og forbinds- artikler, parfumer og kosmetiske præparater, hygiejniske gummivarer, pudse- og poleremidler, rustbeskyttende midler, affedtningsmidler, organiske opløs­

ningsmidler, bindemidler til støbeindustrien, farvestoffer, appreturmidler, kemiske hjælpemidler til garveindustrien, aflimningsmidler til tekstilindu­

strien, isoleringsmidler mod fugt, varme og kulde, bakterie- og svampekul­

turer og deraf fremstillede produkter samt gødningsmidler. — Som fuld­

mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København.

Reg. 1955 nr. 1902. Anmeldt den 21. juli 1955 kl. 1155 af International Latex Corporation, a Cor­

poration of the State of Delaware, fabrikation, Dover i Delaware i De Forenede Stater, og regi­

streret den 5. november s. å. for alle slags be- klædningsartikler, herunder bælter, brystholdere

og handsker samt kosmetiske præparater. — Som fuldmægtig er anmeldt:

Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København.

Living

Reg. 1955 nr. 1903. Anmeldt den 22. juli 1955 kl. ll^o af

11

D Y I

|TF

The Udyllte Corporation, fabrikation, Detroit i Michigan ^ i-' L t- 1 De Forenede Stater, og registreret den 5. november s. å. for alle varearter.

— Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København.

(4)

Reg. 1955 nr. 1904. Anmeldt den 22, juli 1955 kl. 1146 af

PITTI FR

P i t t l e r M a s c h i n e n f a b r i k A k t i e n g e s e l l s c h a f t , f a b r i k a t i o n , L a n - ^ 1 I I L u i x gen, Besz. Frankfurt-M. 1 Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 5. november s. å. for værktøjsmaskiner, navnlig revolverdrejebænke, halv­

automatiske drejebænke, automater med en eller flere spindeler, form- og skrueautomater, langdrejeautomater, værktøj og selvudløsende gevindskære- hoveder til disse maskiner. — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København.

Reg. 1955 nr. 1905. Anmeldt den 19. juli 1955 kl. lØis af A/S Bryggeriet Stjernen, bryggeri, København, og registreret den 5. november s. å. for øl, mineralvande, frugtvine samt alle slags læskedrikke.

Reg. 1955 nr. 1906. Anmeldt den 23. juli 1955

O M RR OPHOR

kl. 1150 af Sandoz A.G., fabrikation, Basel i Schweiz,

og registreret den 5. november s. å. for kemiske produkter til brug i tekstil-, læder-, papir- og kunststofindustrien. — Som fuldmægtig er anmeldt: Inge­

niørfirmaet Lehmann & Ree, København.

Reg. 1955 nr. 1907. Anmeldt den 10.august 1955

SYNTOCINON

kl. 1131 af samme, og registreret den 5. november

s. å. for lægemidler, kemiske produkter til medicinske, industrielle, hygiej­

niske og videnskabelige formål, farmaceutiske droger og præparater, plastre, forbindstoffer, dyre- og planteudryddelsesmidler, desinfektionsmidler, kon­

serveringsmidler til levnedsmidler, veterinærprodukter. Mærket er i henhold til anmeldelse af 30. juni 1955 registreret i Bern under nr. 156877 for oven­

nævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 30. juni 1955, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Schweiz. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København.

(5)

Reg. 1955 nr. 1908. Anmeldt den 26. juli 1955 kl. 12 af D. T. Q l D PMQ Poulsen's Planteskole og- Frøhandel, fabrikation og handel,

Kelleriis, Kvistgaard, og registreret den 5. november s. å. for roser avlet på stamme tiltrukket af Armstrong Nurseries, Ontario, Californien i De For­

enede Stater.

Reg. 1955 nr. 1909. Anmeldt den 27. juli 1955 kl. 12 af

R|L10DYL

May & Baker Limited, fabrikation og handel, Dagenham

i Essex i Storbritannien, og registreret den 5. november s. å. for alle vare­

arter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København.

Reg. 1955 nr. 1910. Anmeldt den 28. juli 1955 kl. llso M C T D | ( ^ | M af A/S Ferrosan, fabrikation og handel, København, og

registreret den 5. november s. å. for medicinske, farmaceutiske og kemisk­

tekniske præparater og artikler.

Reg. 1955 nr. 1911. Anmeldt den 1. august ^ A D I FNir^Ar^ir^F 1955 kl. 10 af Carlen Corporation, fabrikation,

Miami i Florida i De Forenede Stater, og registreret den 5. november s. å. for medicinske, hygiejniske og sanitære præparater, — Som fuldmægtig er an­

meldt: Varemærkekonsulent E. Henriksen, København.

Reg. 1955 nr. 1912. Anmeldt den 1. august 1955 kl. ll^o

PMI—lARX

af Emhart Manufacturing Company, fabrikation, Hartford nrAlx i Connecticut i De Forenede Stater, og registreret den 5. november s. å. for alle slags maskiner, apparater, udstyr og tilbehør til fremstilling af glas og glasvarer, herunder glaspåfyldningsmaskiner, formemaskiner, transportbånd, stablemaskiner, kølerør, blandea])parater, smelteovne, kontrol- og måleappa­

rater, pakkemaskiner og -apparater, herunder sådanne som arbejder med lim eller klæbebånd, etiketteringsmaskiner og -apparater samt stansemaskiner og -apparater. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang

& Boutard, København.

Reg. 1955 nr. 1913. Anmeldt den 18. august 1955 kl. lO^o P R I M M I A a f A a g e L i c h t i n g e r A k t s . , f a b r i k a t i o n , K ø b e n h a v n , o g r e - ^ r V I I I V J gistreret den 5. november s. å. for alle tobaksvarer.

(6)

LUBRITECTION

Reg-. 1955 nr. 1914. Anmeldt den 20. novem­

ber 1953 kl. 1150 af Caltex Oil A/S, handel, Kø­

benhavn, og registreret den 5. november 1955 for apparater, indretninger, dele og tilbehør til brug i forbindelse med automobiler og andre motorkøretøjer samt i forbindelse med vedligeholdelse og reparation deraf, luftringe, hjul­

kæder, reparationsmaterialer til luftringe, luftslanger, batterier, elektriske pærer og belysningstilbehør, papirartikler, tryksager, sædebetræk og -puder.

Reg. 1955 nr. 1915. Anmeldt den 29. juli 1955 kl. lO^o af Firmaet Aage Weihe ved Aage Weihe og Sven Weihe, fabrikation, Søborg, og registreret den 5. november s. å. for skibsfarve, lak og maling.

Reg. 1955 nr. 1916. Anmeldt den 9. februar 1954 kl. llss af American Cyanamid Company, a corporation of the State of

Maine, fabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret den 5. no­

vember 1955 for antibiotica af tetracyclingruppen. Fortrinsret er begært fra den 29. oktober 1953, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er ind­

leveret i De Forenede Stater. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., København,

(7)

Reg. 1955 nr. 1917. Anmeldt den 31, marts 1954 kl. ^ I J R ^ T R A I 1120 af De Forenede Farvefabrikker Substral, Dansk Inva rx/AL.

ved Hans P. Smidth og A. Ernst, fabrikation, København, og registreret den 5. november 1955 for gødningsmidler, grundforbedringsmidler og plante­

beskyttelsesmidler.

Reg. 1955 nr. 1918. Anmeldt den 8. maj 1954 kl. llso

APPI I ^ A

a f C a r l L u d v i g H o l t m a n , f a b r i k a t i o n o g g r o s h a n d e l . K ø - / ^ r r L I ^ A A benhavn, og registreret den 5. november 1955 for alle varearter (med undta­

gelse af skrivemaskiner, rør, metalslanger og kabler).

Reg. 1955 nr. 1919. Anmeldt den 3. september 1954 kl. Dj C Y T O I 1203 af Rohm & Haas G. m. b. H., fabrikation og handel, ' v-ZL Darmstadt i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 5. november 1955 for kemiske produkter til brug i tekstil-, læder-, farve- og papirindu­

strien, imprægneringsmidler, dispergeringsmidler, belægningsmidler til brug for tekstiler og papir, ildslukningsmidler, farvestoffer, farver, påstrygnings- midler og påstrygningsfarver, der ikke er tilsat opløsningsmidler, fernis, lak, farvebindemidler, bejdse til brug i tekstil-, læder-, farve- og papirindustrien, klæbestoffer til tekniske formål, slettemidler samt appretur- og garvemidler.

— Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København.

Reg. 1955 nr. 1920. Anmeldt den 29. november 1954 kl. 10i6 af DA Dl Firmaet Rava v. Poul Rahbech Christensen & Vagn Iversen, fa- '

brikation og handel, Ikast, og registreret den 5. november 1955 for hygiejne­

bind.

Reg. 1955 nr. 1921. Anmeldt den 18. december 1954 1^ I M C D IC kl. 1159 af Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik rS-^LiNCrx lO

»Glockengasse No. 4711« gegeniiber der Pferdepost von Ferd. Miilhens, fa­

brikation, Koln-Ehrenfeld i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 5. november 1955 for parfumerivarer. — Som fuldmægtig er anmeldt:

Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., København.

Reg. 1955 nr. 1922. Anmeldt den 21. I C O P A D f ^

december 1954 kl. 1042 af Firmaet Luv-zr A

\r

\L/-DSc/vJ ClxIN C Winthers forlag, forlagsvirksomhed, København, og registreret den 5. no­

vember 1955 for bøger.

Reg. 1955 nr. 1923. Anmeldt den 13. januar 1955 kl. p | AT"C T C V 11 af Firmaet Sanico ved Niels Erik Vilhelmsen, han- ' L / A I C- I Cy\

del, København, og registreret den 5. november s. å. for møbler og møbel- polstringsmateriale. Registreringen omfatter ikke nogen art af gummivarer.

(8)

Reg. 1955 nr. 1924. Anmeldt den 3. januar

pPMXAPil II ^IKJF

1955 kl. 1159 af Louis-Edmond-Georges-Hubert ^ CIN I rVl^ULV-MNC Fromont, fabrikation og handel, Molenbeek-Sain-Jean (Bruxelles) i Belgien, og registreret den 5. november s. å. for farmaceutiske produkter og speciali­

teter mod brandsår og revnet hud. Mærket er i henhold til anmeldelse af 15. december 1954 registreret i Bruxelles under nr. 77266 bl. a. for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent- Bureau, København.

Reg. 1955 nr. 1925. Anmeldt den 6. januar 1955 kl. 12

MFMOIRF

af Elizabeth Arden Limited, fabrikation og handel, Løn- IV-/lix C don i Storbritannien, og registreret den 5. november s. å. for alle varearter med undtagelse af tobaksvarer, tobakssurrogater og bøger. — Som fuldmæg­

tig er anmeldt; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København.

Reg. 1955 nr. 1926. Anmeldt den 22. januar 1955 kl. Il-'-' CAMQOM af The General Tire & Rubber Company (Israel) Ltd., fa­

brikation, Tel-Aviv i Israel, og registreret den 5. november s. å. for dæk og slanger til motorkøretøjer. Mærket er i henhold til anmeldelse af 12. august 1954 registreret i Tel-Aviv i klasse 12 for ovennævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 12. august 1954, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Israel. — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København.

Reg. 1955 nr. 1927. Anmeldt den 28. januar 1955 kl. 12o5 S Y N D E T af Aktiebolaget Henkel-Helios, fabrikation og handel, Stock­

holm i Sverige, og registreret den 5. november s. å. for sæbe, vaske- og ren­

gøringsmidler. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Patent- Bureau, København.

Reg. 1955 nr. 1928. Anmeldt den 24. februar 1955 kl.

1146 af Aktieselskabet C. E. Bast's Efterfølgeres Talg­

smelteri, fabrikation, København, og registreret den 5. november s. å. for olier og fedtstoffer fremstillet af talg eller svinefedt.

Reg. 1955 nr. 1929. Anmeldt den 22. marts 1955 kl.

O R A - U L T R A

1153 af Oliekompagniet Rhenania Aktieselskab, han­

del, København, og registreret den 5. november s. å. for mineralske olier og brændselsstoffer, udelukkende til motorbrug.

(9)

FULLY FASH/ONED

^ W

lH 5 W

CONT/NBNTAl MADE Reg. 1955 nr. 1930. Anmeldt den 25. ja­

nuar 1955 kl. 1055 af A/S Fashionit, fabri­

kation, København, og registreret den 5.

november s. å. for strikkede varer til da­

mer.

Reg. 1955 nr. 1931. Anmeldt den 29. januar 1955 kl. lO^s af Scanaviations Værksted v/ J. F. Rasmussen & H. C. Hen- riksen, fabrikation, Kastrup, og registreret den 5. novem- — ber s. å. for tryk- og sugepumper samt vibratorer til øre- klinikker, stålmøbler, svingbjulsmagneter, skolemøbler,

tændmagneter, kontakter, relæer, reflektorer, dynamoer, prøveapparater for svingbjulsmagneter.

Reg. 1955 nr. 1932. Anmeldt den 15. august 1955 kl. PiR ARAKIT 1001 af Toms Fabrikker A/S, fabrikation, København, » og registreret den 5. november s. å. for alle varearter.

Reg. 1955 nr. 1933. Anmeldt den 24. marts 1955 kl. lOoi T R I M M D U a f S p r i n g m a d r a s f a b r i k e n » K a r i n a « v e d A a g e P e d e r s e n , f a - r v i v j l l i r i brikation, Hørning, og registreret den 5. november s. å. for springmadrasser, senge, ottomaner og divaner.

(10)

Reg. 1955 nr. 1934. Anmeldt den 18. februar 1955 kl. 10 af Stenfeldt Han­

sen Glas A/S, groshandel, København, og registreret den 5. november s. å.

for plasticlak og plasticovertræk til beskyttelse af glas.

TØRTOP

Reg. 1955 nr. 1935. Anmeldt den 9. marts 1955 kl. 1157 af Firmaet Dansk Gummi Industri ved Axel Duckert, fabrikation, Søborg, og registreret den 5. november s. å. for fodtøj, såler, hæle, flikker, sålplader, hælplader, bade­

hætter og varmedunke, alt af gummi, gummigjorde.

Reg. 1955 nr. 1936. Anmeldt den 23. marts 1955 kl. 1028 T F Q Q A L O N af Ciba Société Aonyme, fabrikation, Basel i Schweiz,

og registreret den 5. november s. å. for farmaceutiske præparater. — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København.

Reg. 1955 nr. 1937. Anmeldt den 18. juli 1955

CRISEOMICINA

kl. 1136 af S. A. Farmaceutici Italia, fabrikation

og handel, Milano i Italien, og registreret den 5. november s. å. for kemiske, medicinske, farmaceutiske, hygiejniske, desinficerende og veterinære pro­

dukter. Mærket er i henhold til anmeldelse af 9. februar 1953 registreret i Rom den 16. juni s. å. under nr. 112036 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Køben­

havn.

(11)

Reg. 1955 nr. 1938. Anmeldt den 4. maj 1955 kl. 12 af A/S Hygæa, Kristen- sen-Elsøe's Farve- og Lakfabriker, fabrikation, Aalborg, og registreret den

5. november s. å. for alle varearter (med undtagelse af mel, gummivarer, madrasser og sengetøj).

Reg. 1955 nr. 1939. Anmeldt den 9. maj 1955 kl. R C M T O n F M T 1 1 5 8 a f P e t e r , S t r o n g & C o . I n c . , a C o r p o r a t i o n o f t _ l N Z - w L / C I N the State of New York, fabrikation og handel, New York i De Forenede Stater, og registreret den 5. november s. å. for antiseptiske og baktericide præparater til brug i forbindelse med tandproteser. — Som fulmægtig er anmeldt: Patent­

konsulent Chas. Hude, København.

Reg. 1955 nr. 1940. Anmeldt den 17. juni 1955 kl. 1155 CCI^ATOfsJ af Løvens kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, fabrika- V-/IN tion og handel, København, og registreret den 5. november s. å. for medicin­

ske, farmaceutiske og kemisk-tekniske præparater.

Reg. 1955 nr. 1941. Anmeldt den 6. august 1955 T R O M R O ^ O I kl. 10 af samme, og registreret den 5. november s. å. rVwl I DWOV-/L for kemisk-tekniske, farmaceutiske, human- og veterinær-medicinske præ­

parater.

B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m.v.

F o r n y e d e e r i m e d f ø r a f l o v n r . 1 0 1 a f 7 . a p r i l 1 9 3 6 § 9 : Reg. 1885 nr. 71, 72, 73, 74, 79, 80,

Reg. 1895 nr. 153,

(12)

Reg. 1915 nr. 304,

Reg. 1925 nr. 962, 965, 969, 970, 979, 981, 985,

Reg. 1935 nr. 736, 737, 1004, 1005, 1009, 1012, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1032, 1035,

Reg. 1945 nr. 495, 500, 732, 738, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 756, 758, 759, 761, 763, 764, 765, 766.

U d s l e t t e d e e r i m e d f ø r a f s a m m e l o v b e s t e m m e l s e : Reg. 1895 nr. 88,

Reg. 1925 nr. 680, Reg. 1935 nr. 741,

Reg. 1945 nr. 494, 496, 499, 501, 502, 505, 506, 507, 508.

U d s l e t t e d e e r i m e d f ø r a f s a m m e l o v s § 1 2 e f t e r v e d k o m m e n d e s begæring;

Reg. 1955 nr. 1307.

O v e r d r a g n e e r i m e d f ø r a f s a m m e l o v s § 8 :

Reg. 1953 nr. 1156, nr. 1157, nr. 1158 og nr. 1159 fra Société Beige de TAzote et des Produits Chimiques du Marly Société Anonyme, Liége i Belgien, til Société des Laboratoires Labaz, Renory-Ougree og Bruxelles i Belgien.

Æ n d r i n g a f n a v n :

Reg. 1950 nr. 367 fra Firmaet Clary Multiplier Corporation, Los Angeles i Californien i De Forenede Stater, til Clary Corporation, Los An­

geles i Californien i De Forenede Stater.

B e g r æ n s n i n g a f v a r e f o r t e g n e l s e n :

Reg. 1929 nr. 408. På mærkeindehaverens begæring af 23. september 1955 er registreringen begrænset til ikke at angå: Ost.

U d s l e t t e d e e r i m e d f ø r a f s k r i v e l s e a f 3 1 . m a r t s 1 9 5 5 f r a M i n i s t e r i e t for handel, industri og søfart, jfr. registreringstidende nr. 11 år­

gang 1955:

Reg. 1941 nr. 190.

Rettelser til Reg. Tid. nr. 24/1955:

Reg. 1944 nr. 214, nr. 215, nr. 217, nr. 218, nr. 219, nr. 224, nr. 228, nr. 235, nr. 239 og nr. 240 er fejlagtig bekendtgjort som udslettet i stedet for de tilsvarende numre i 1945.

Rettelse til Reg. Tid. nr. 30/1955.

Reg. 1955 nr. 1414. Efter varefortegnelsen skal tilføjes: Mærket er regi- gistreret i farver.

Rettelse til Reg. Tid. nr. 38/1955:

Reg. 1955 nr. 1751. Mærket er fejlagtig bekendtgjort som Addiuttna i ste­

det for som Addiutant.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Energimærkning af bygninger Bygnings- reglementet Elsparefonden Energimærkning af apparater Krav om energibesparelser i det offentlige Energiselskabernes aktiviteter

Det er en udfordring at kunne medsende oplysninger om seneste PN medicin og seneste depotmedicin i den automatiske indlæggelsesrapport, hvis data ikke findes i struktureret form i

Kirkeby-stenen (DR 220) - taler efter Nils-Gustaf Stahres mening for, at »Kuml« på Virring-stenen betyder runer. opkastede jeg en høj ... 8) Efter Sveriges Runinskrifter bd.

Og da evnen til den retfærdige tale i denne forestilling således er knyttet til den offentlighed, som findes i fællesskabets sted og arbejdet for det fælles bedste, bliver disse

Som sådan rummer begrebet en- hver tænkelig materialerelation mellem kraft (spænding) og deformation (tøjning) samt tid. Rheologisk set er mange bygningsmaterialer som for eksempel

Paradokset fremhæver, hvordan spørgsmålet om anerkendelse af interessen bliver det centrale i nutidens pædagogik – og hvilke to udlægninger af det pædagogiske paradoks, der

Vi har i rapporten belyst begge problematikker. Først gennem den gennemførte survey-undersøgelse i de danske ministerier, dernæst ved at kigge nærmere på det

Artikel 1: Demens og Virtuel Reality – Et brugercentreret design Artiklen med titlen ”Demens og Virtuel Reality – Et brugercentreret design” af Zoe Zachariassen, Sune