Digitaliseret af | Digitised by

47  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): ved Svend Grundtvig ; illustreret af Nils Wiwel.

Titel | Title: Peder Oxe : et jydsk Folkeæventyr

Udgivet år og sted | Publication time and place: [Kbh.] : Det Reitzelske Forlag, 1894 Fysiske størrelse | Physical extent: 17 bl. :

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work becomes public domain and can then be freely used. If there are several authors, the year of death of the longest living person applies. Always remember to credit the author

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

• -

ILLUSTRERET

AF

•NILS w i m -

D e l Reiføefske Popfaof _ Qeopffe C = Qron_

(9)
(10)

I e r v a r en Ø a n g e f P a r B o n d e r f o f k i ^Jyffand.

W de fyavde en n ' g f i g god Ø a a r d , m e r w g e n

r B o r n tyavde de. Def k f a g e d e de f i d f por ty i r a n d e n over, af de tyavde i n g e n a f deres egne (i f a f a r v e a f der V e f s f a n d ,de sad i . De

g i k nu dér oo; bfev r i g e F o f k , o g d e r v a n i n g e n

aa var def ef Aar, Manden tyavde fagf saadanen

k j o n , f i f f e T y r e k a f v f i f , der kafdfe tyar for Peder.

Def v a r da def d e i f i g s f e K r e a f n r , tyan n o g e n s i n d e tyavde k / e n d f ,

$ a a kjon og saa k f o g . s a a den f o r s f o d d a a f f , ty v a d n n a n $ao:de f i f d e r . Og saa v e r f i g og saa s pogef n fd v a r d e r , s a a

M a n d e n og K o n e n kom f i f a f tyofde saa w e g e f a f d e n ( s A r v i n g f i f def tyefe.

(11)
(12)

da i kke f sinke, a f v o r D e q n k n u d e fæ ro P e d e r a f s r a k k e j f o r s a a k w u d e vi d a a f d r i q q j o r e b z d r e , e n < i al l-aqe tyaw lit os s o w v o r eq;en( 005 s a a s k n f d e a r v e a f f detyvi' ei e r oo; t y a r . " — „ 3 a def ved j e g saa M ^ n d i k k e , " s i g e r * Konen,

//Vo r Degn e r e f f e r s s v a r f k f o g , tyankan weo;ef w i e r e e w d s i f

(13)
(14)

T a < j e r v o r ; o g j e g s k n f d e s n a r f fr o, a f f ja n k u n d e endda nok f ø r e Peder1 af s n a k k e ; f o r def en da ef m a g e f o s f godf Ho-.

ved, de k7 sidder paa f j a m ogsaa. Dn k n n d e d a sagens spor*

ge b m a d , T a r f i f i /7

c v ,

u , Man de n s f a m p e r d å a f f j e n f i f D e g n e n og sp6r* = gen fjam,om fyan ikke froede,fjan kunde no k fane en Tyrekafv, dejjftvde,fifaf s n a k k e - . f o r d e v i f d e s aa gjærne fiave

den l i f a f a r v e dem. Degnen van jo ikke d n m ; føw $aa s i g om, af den v a r i n g e n den f j o r f e paa dem,og $aa sagde (jan* jo,def knn=

de fjan vef nok-. * men def vnaa ske i a f Mern w e f j o ^ e d , Prasfen m a a ikke f aa def a f vide ; e f f e r s k awj eg k o m m e i T o r f e genfjed f o r d e f ; f o r def e r f o r b u d t . Og def vi f jo ogsaa kosfe nogef •• der v if nogfe s v ø r f k o s f b a r e B o g e r f i f . " TJa,def k u n d ev&redef mw: vue, sagde Manden, def s k n f d e ikke k o m m e s a a n o i e a n p a a ,

fjvad d e f k o s f e d e; mn k u n d e Degnen j o f o r d e f f o rsfe faa ef H u n d r e d e D a f e r f i f a f kjobe Boge n f o r . H a n s k n f d e i k k e fa-, fe f i f n o g e n o m def, og ved A f f e n s f i d e s k n f d e fjan s a a k o m .

m e m e d K a f v e n .

(15)
(16)

S

aa f f y e d e f j a n da Degnen def H u n d nede D^i f en, og

( o w A f t e n e n f r a k fjan sefv K a f v e n en t dt y am, o g D e g :

n e n Tovede d a , a f g j o r e siT b e d s f e . S a a e n o f f e D ag e s

(17)
(18)

Tid efPer ko mm er M a n d e n Pif Degnen i g j e n o g s k a f kone Pif Ka f v e n og se, h v o r d a n d e n k a n deP. Men D e g n e n sagde,aP k a n ikke maaPPe faa den a f se, fon saa vi fde Peden fa?nges ef.- Penka w og g f e m m e afP,hvad h a n affe rede h a v d e fa?nP. DeP g i k effens godP med Løndommen, men den vi fde nok ef H u n d r e d e

Dafen mene Pif, de maaPPe kjave f fene Bogen. De Penge havde Manden hos sig og k a n f f y e d e Degnen dem og gil< h j e m med ef godP H a a b .

en ofPe Dages Tid denefPen kom Manden ig jen og skuf.

de kone,kvad f r e m g a n g Peden nu havde gjonf . S3&, def gi k jo godP nok , sagde Degnen. v ,3 a, k a n k a n vef i n g e n .

Ping s i g e e n d n u ? " sagde M a n d e n . * 3 o , " s i gen Degnen,

* n w k a n h a n s i g e : M o ! " Aa, deP s 6 ffe Kna? \ "s i g en M a n : den, * deP en Mjod, k a n v i f h a v e . Da skaf j e g saa Ma?nd gaa hen og k jobe eP Anken M j o d og f f y h e r i n d Pif k am ^ DeP

(19)
(20)

qjor Dw ve f i , " s a g de Degnen, ,, de/ kan Red e r r i g / i g fjave g o d f a f . " Og s a m m e Dag b r a g / e h a n da Degnen e/ Ref/

A n k e r god, g awme f Mjod . Den d r a k Degnen jo sefv, men Kaf-- v e n g a v h a n Marfk; de/ /roede han dog, den Ravde bedre a f .

^1-MjoD.

V

• /

of fe Dage effen kom M a n d e n igj e n og s k h fde h o r e , h v a d Peder nu k u n d e s i g e . * H a n bfi v e n ved a f sige M 6; e n d n u , ' s a g d e D eg n e n . * A a , h a n e r d a en S k j a T m , " s i = ger M a n d e n , ,, saa h a n v i i h a v e m e r e M j o d 2 De / ka n R a n saa:

Ma?nd gjamne faa, n a a r de/ ka n s m a ge Ra m . _ M e n h v o r : dan g a a r d e f e f f e r s m e d La? rdo m m en ? // J^a, s i g e r D e g r e n han kom da nok f i f a t h a v e e / H w n d r e d e D a f e r m e r e / i f Boaer, f o r Peder kunde ikke r i g f ig føre a f de Boger, han h a vd e faae/-. „ 3 * j a , ' s i g e r Manden, ^ h vad der skaf fif, de/ skaf f i f . " O g s a m m e Dag f f y r han Degnen dg/ /redi'c H u n d r e d Dafer f i f Boger og e/

A n k e r god, g a r n m e f M j o d / i f P e d e r .

j i ^ a a g å e n d e r nogfe U g e r hen, og i den T i d v a r Manden ikke omme a/ hore f i f K a f v e n ( f o r han v a r jo r ^ d for.

(21)
(22)

af def skwfde kosfe h a m ef nyf H u n d r e d e Da fen, og han begynd:

fe a f k r y m p e sig f i d f ved de m a n g e P e n g e , k a n k o m a f med.

^ I m i d f e r f i d s y n f e s D e g n e n , a f Kafven v a n saa fed som den

e r k o m m e f v e f a f Vei en,$aa g a a n D e g n e n imd o g f r a k k e n i si n e s o r f e Kfaden,og saa g a a n h a n H j e m f i f M a n d e n . Saa s n a r f h a n h a n bed f 6 oddag,$aa s i gen h a n : P3a , P e d e r er vef k o m m e n hen h j e m \ "_ /<r N e j , h a n en saa Ma?nd i k k ø / s i g e n M a n d e n , _ „ h a n e r da vef i kke fo'ben v a ? k1 * _ ^ Def v i f jeg i kke haa b e '' s i g e n D e g n e n , * a f h a n kwKis de va?re saa ska n n a g f i g e f f e r a f f def, j e g h a n s f i d f m e d a f i

fa?re h a m o p , o g a f f d e f , j e g h a n s a f paa h a m . Fon j e g h a r da m i n d s f m a a f f e f fa’ gge ef H u n d r e d e D a f e r a f m i n e e g n e

(23)
(24)

Penge ud f i f Bogen, for jeg f i k h a m s a a v i d f . Nw k u n d e Peder si.

ge,hvad def s k u f d e v # n e , og saa s i g e n han en D a g , a f han f ang:

fes e f f e r a f se sine F o r a ’ f d r e D e n Fornoiefse vif de j e g j o g j ^ n ne gjore ham ,• men jeg v a r b ang e, han k unde ikke f i n d e Vejen henhen afene. Saa favede jeg m i g f i f og v if d e fofge med h a m . M e n da vi kommen udenfor H u s e f , saa komme n j eg i Tanken om, af jeg havde gfemf min Kja’ p i n d e , o g saa gaaer jeg fige ind fon af henfe den. M e n da jeg k o m m e n ud igjen, saa en Peder rendf sin Vej paa egen H a a nd . JGeg fnode, h a n van hen E f f e r s v é d jeg ikke, h v o r h a n en.

(3l a ? d e a f h a m , o g e f f e r a f d e h a v d e saf s a a m e g e f paa h a n s

(25)
(26)

L å r d o m . Og h v a d d e k» v a r def va>rsfe . d e h a v d e n w a f f i g e . - vef i n g e n A r v i n g - . D e g n e n f r b s f e d e d e m d e f b e d s f e k a n kum de. H a n v a n og s aa w egef s o n r i g f n f d over7,a l 1 Peder7 h a v d e k u n n e t f o r e s i g s a a d a n op, n u da h a n s k w f d e h a v e Æ r e og (gfa’ de a f s i n L a ? r f i ' n g . M e n k a n s k e k a n k u n v a r bfe-.

v e n v i fd fa r e n d e . H a n skwfde da fy se eff e r h a m ved K i r k e r n ^ s f e S o n d a g , o m i n g e n h a v d e s e f h a m . O g saa b o d

D e g n e n Pa r v e f og g i k h j e m og s pi sfe en p f g f i g god, f e d K a f v e s f e g .

en n u v a r def sa a d a n , a f D e g n e n h o f d f A v i s e r , o g d é r k o m m e r h a n e n D a g f i f a f f a s e o m e n n y K j o b m a n d , d é r h a v d e s a f s i g n e d i e n K j o b s f a d , og s o m h e d P e d e r O x e . S a a p u f f e r h a n A v i s e n i L o m m e n . o g g a a e r o m paa (5j a a r d e n f i f de f o b e d r o v e d e P o f k , s o m

(27)
(28)

havde m i s f e f d e r e s A r v i n g . H a n f a s fe S f y k k e f f o r d e m , o g s a a s a g d e h a n •. „ M a n s k w f d e d a i k k e i f a n k e , a f d e f k u n d e v a n e j e r e s p e d e r T y r e k a f v ? * * 3 o, d e f e r del1 b e s f e m f / f a i g e r Manden; //hvem s k n fde d e f e f f e r s v a r e ? *

S a a f a g e r K o n e n f i f O n d e o g s i q e r : * D u d a

a f s f e d , F a r f i f . o g f a a s e f f i f h a n n .■ for def er h a m ,

d e f e n j e g da v i s p a a . M e n D u m a a h e f s f f a g e g o d e P e n g e n n e d , f o r h v e m v e d , o m h a n i k k e k a n f r a r n g e

fif n o g e n M o n f , u h h a n e r b f e v e n K j o b i m a n d ; *

Y*{ n den Da o; en f a a e r I V I a n d e n d a e n P o s e P e n g e paa N a k k e n 0(5 S m o r r e b r o d i L o m m e n o g sin P i b e 1 M u n d e n , o g s a a r e i s e r k a n a f , h e n f i f d e n By,

(29)
(30)
(31)
(32)

m a n d e n va r h j e m me. h a n v a r , s a g d e P o f k ehe,men han v a r i k k e oppe e n d n m. * Pia, del e r f i ' g e m e g e f, /y s i g e r M a n d e n , j f o r ] e g e r j o h a n s F k j d e r ; v i s m i g k w n o p f i f ha m ,

/ v > h v o r h a n f i g q e r , "

ay\ bfev da visf ind i Kjobmandens Sovekam mer Han van wgiff Mand 0(5 faa da ene i Kamweref

Og saa s n a r f M a n d e n f a a e r Ø i e paa h a w , s a ^ i k / e n d e n h a n h a m s f r a x i g j e n ■. d e f e r den s a m m e b r e d e P a m de, den s a m m e tr ykke H a f$ o g d e f s a m m e r o d e H a a n ; men e ffer s fi'g n e r han j o n u m e s f e f M e n n e s k e . H a n f a r e r jo f i ge hen f i f h a m o o; f a g e r e f g o d f T a g i h a m

(33)
(34)

*Naa,Peder »' s i g e r M a n d e n , , sikken Sor g, d n h a m g j o r f os, baade w i g oq din M o d e n , a f dn vi fd e s a a d a n nende va?k, fige som vi h a v d e f a a e f d i g v e f o p f a r f • Se n n , d n k o m m e n o p p a a , Benene, af j e g k a n nef faa se f paa d ig og faa s n a k k e f n o g e f

m e d d i g : *

jobmanden froede jo, def van en gaf Mand, de n van s fuppen ind fi f ham, og han f and f de i kfogesf af fage def nofig .

* v e f / sagde kan, *nn kommen jeg s f r a x . ' Og han ko w nd a f S e n g e n o g skyndte sig af komme i Kfø denne. 'sagde

M a n d e n , ,, nu kan jeg se, von Degn er kfog, k a n h a r nef fef godf ved dig , f o r nn ser du jo ud s o w e f a n d e f Me nneske.

Naan man ikke vidsfedef.sknfdeman saaMam d ikke komme i T a n k e r om,af def van dig,vi b a r f r a den rode Ko. _ ViTdw nw med h j e m ? 4 Nej, sagde Kjbbmanden, han kwnde ikke faa T i d fige nu, han havde en s f o r H å n d e f a f passe. ^ ^3a, f o r dn knude jo faa (bjaanden s f r a x , " $a g de M a n d e n ( ^.og s a a vifde vi garn fe gaapaa Affa?gf. Men vi f dn h effen b f ive ved Handefen,saa kan dn ogsaa d e f . _ Mangferdn w g e n T i n g 2*

sporger Manden. £ k , s a g d e Kjo b manden, ha n wangfededa

(35)
(36)

ikke a n d e / end Penge , dem havde en K j o b m a n d a f / i d Bnwg f o n .

„ D e l 1 k u n d e j e g n o k / ^ n k e p s a g d e M a u d e n , ; dw H a v d e j o H e f f e n k k e n o g e / al b e g y n d e m e d . ^ l e o r Ha n o g s a a / a g e / nogf e m e d f o n de/ s a m m e . ' ' Og s a a v s e f / e d e Han sim P e nge = pose ud paa B o r d e / , saa de/- bf ev H e f t f n f d a f bf a n k e Da f ere.

J j j f i ® I r H

3 0

a Kjobwanden saa', Hvad M a n d de/ van, Han Havde for*

sig, saa snakkede Han jo god / fon Ha wi og bad Ham bfive nog fe Dage Hos s i g . a / de kun de f aa s n a k k e / noge/ me.- ne s a m m e n . * v e f / ' s a g d e Manden,- * men dn skaf kafde m i g Raden. ",__ ,,/kgHarkverken Fadeneffen Moden i Li v e , * sagde Peden O x e . Ne j, de/ ved je a ^ n o k . " s a or de M a n . de n( ,,din n i g / i g e Fade n Han bfev s o f g / a d H a m b o n g - i Pjon

|

(37)
(38)

ved M i k k e f e d a g , o g d i n pi Office M o d e n k u n d od & i I f ø f v n ingen i F o r a - a p e ( ; m e n jeg 09 v o r M o p vi ha n j o l&yi l d 1a ^ i! vort B a r n , og dw en v o r e n e s tø A r v i n g ,saa du m a a ka ( d e m i g f o r

C f \ F a d ep. *

v ^ p P e d e r O x e v i f f i g og $aa bfev def da s a a d a n h a n b e h o f d ^ P e n g e p o s e n , og B o n d e m a n d e n gjor de Te s t ø l m e n ^ e og £ i f sk r e v h a m a ff, h v a d h a n e i e d e og hav

Finn M

.miiiiiiiHunmiHHiii mfiiiinnniiinuHii unimmiij i

l u p j j p l

' v w ^ ta' > T

V? V k-v.’

niiiiiiiififfiiiuimuir

m

AV \V

i

d e e f l t ø r k a n s D o d , i n d e n ' k a n rei s h h j e m tøf s i n Kone og forhffahQnde dei'-hefe. H w n bfev da s ja? fe g fad ved al hore, af1 de^ v a r r e f n o k m e d Ped en O x e ; d e f v a n i m g e n a h den end denes Tyrekafv. ^ Da m aa d n s f r a x hen og

f o r e n e D e g n e n é e { * s i g e r k u n , , ^ o g $aa w a a d n

(39)
(40)

qod/yjone ham def Hundred Dafen,han har $a/paa vorSon

af Si / e i j e f . D e w ha r h a n a?rfig f o Wj'enA o q w e r e /iY( for* a f den ( Diføde.kan h a n q j o r f o s , a f v im h a n f a a e / e n S o ’n o<r en A r vi n q / ' D e / r a n d / M a n d e n o q s a a , oo; h a n / a k k e d e D e g n e n s a a i w e q e / , f o n

a f / de/ 6(ode, h a n

h a v d e

q j

o

r /

dem(og k a n qav ha w / o H u n d r e d D a f e r . Oq saa sofq.

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

Figure

Updating...

References

Related subjects :