Digitaliseret af | Digitised by

37  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: Katalog til Industri-Udstillingen i Ringsted

11.-14. Okt. 1883.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Ringsted, 1883 Fysiske størrelse | Physical extent: 15 s.

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work becomes public domain and can then be freely used. If there are several authors, the year of death of the longest living person applies. Always remember to credit the author

(2)
(3)

130019504074

(4)

Katalog

i R m g j M

11'c—i4d- Oktober 1883 .

Prii« SS Dre.

Ningslkd.

Trykt i I . M. Hansens Bogtrykkeri.

(5)

' X

(6)

I. Udstillingen.

I Forhallen findes Billetkontor og B u re au tilvenstre, — W arderobe tilhpirc.

L s t e A f d e l i n g i Udstillingen kaldes det stprre R u m , hvori m an fvrst trceder ind, og her er udstillet de fleste mindre Gscnstande.

2 d e n A f d e l i n g kaldes den pstlige Deel, hvori er udstillet Vogne, Seletvier, R odfrugter m . m ., og hvorfra mod Vest er In d g a n g til Restaurationen og mod M Udgang til

O d ie A f d e l i n g i H alvtagsbygningen, der bencrvnes M askinafde­

lingen og hvori er opstillet de forskellige M astiner.

( I den nordre G avl af M askinafdelingen findes Appartem enterne saavel for Mceud som for Kvinder. ^ A f d e l i n g bencrvnes den aabnc P la d s , hvorpaa saadanne Udstillingsgjenstande ere anbragte, som kunne taale at staae under aaben H iuunel.

1^. Program.

- U d s t i l l i n g e n s A å b n i n g finder S te d i Udstillingslokalet T o rs­

dagen den 11te O ktober, Form iddag K l. 1 1 , med T aler, S a n g og M usik samt Uddeling af Anerkjen-

/

(7)

— 4 —

delser til Udstillerne. — K l. 3 Efterm iddag afholdes F e s t m a a l t i d i Naadftuesalen, hvortil B illetter L-

1 K r. 5 0 A re erholdes i Restaurationen.

U d s t i l l i n g e n er a a b e n hver Svgncdag fra K l. 1 0 Form iddag til K l. 1 1 A ften og em S sn d ag e n fra K l. 4 Efterm iddag til K l. 1 2 N at.

A d g a n g s k o r t til Udstillingen faaes i Billetkontoret 3 75 A r s A abningsdagen og a 5 0 O re de ovrige 3 D age, B o rn under 1 2 A ar 2 5 O re. A bonnem entskort for hele Tiden 1 K r. 5 0 A re.

F o r e d r a g blive afholdte i Udstillingen til forskjellige i B yens Aviser ncermere bekjendtgjorte T ider.

H a r m o n i m u s i k af 1 0 M usici under M usikdirigent Petersen,. - Ringsted, hver Sogncdag fra K l. 2 Efterm iddag oa om S øndagen fra K l. 4 Efterm iddag til Udstil­

lingens Lukning. A f og til vil der blive udfort Fortepianospil.

S a n g as S angkvartetten „ B rag e " udfores T orsdag og S v n d a g A ften mellem K l. 8 og I I ^ A f tc n .

E l e k t r i s k B e l y s n i n g fra M prkets Jndtrcedelse til Udstillingens.

Lukning.

Bemærkninger.

I Udstillingens B u re au meddeles alle O plysninger om Udstil­

lingen. H er troeffes Komittcen, her afgjores alle Indbetalinger og Udbetalinger for de solgte G jen- stande samt A lt Udstillingen vedkommende.

I Billetkontoret faaes kun A dgangskort og Abonnem entskort til U dstillingen; B y tn in g af Penge bedes de Bcsogende.

selv at foranstalte forud.

(8)

V 2 0 .

^I^Aolor OZ' oxrotstaaoiido ^ianoor lovoros mod liool doinranniio.

8olil!68t6 konsll-uldion og 8Mu!< lon o.

D L I I 8 D D D 0 L L D D :

?lM8 1878.

lijodeiiliavlt

1879.

)lktlius 1881.

k » M - L ! Z L L

U l^ A e le r i s o rt e lle r L o cld etrsees L a s s e , lie e l 4 e rn - r a n n n e , N e k a n i k L r a r 4 , 4ol)l)elt 8 k a la i

D i s k a n t e n ... 1400 L r . O x re ts ta a e n c le , k r^ clsstrren A ed e L o n e e r tx ia n o e r n ie4

s to r OA t^lcliA D o n e ... 1000 — D x r e t s t a a e n ^ e , kr^clsstiR N A ecle D a m ilie x ia n o e r,

e l e f a n t L s c ld e trse e s L a s s e ... 800 — O x re ts ta a e n c le , liA estrsevA ecle lis ie D ia n o e r. . . . 750 — O x r e ts ta a e in le , liA estrsenA ecle ininclre D ia n o e r 700,

680 a . . ... 640 —

— * t X!«

f o n lie f r a fa b rik lre n U ljgaao^o p ia n o e r g ara n 1 e r6 8

li! enkver Ii6 .

(9)

I ' r i t s L t o r o k i L i n A s t s d .

U d s t i l l e r ak

N e K tr o p I e tA js Q Z ta M e kra L a a Z se s

6

i d

8

A § u r

6

r kra k'adrilrlrer i IHsdenliavn.

W E " ^ 3 V 6 8 ai i i c! i 8 l o r t o g 8 m u k i Ul i vai g. * W U

N I .

a n d e e l 6r

Liikokalto. Lliapoaux.

ssiilkailo. 81ofkatl6.

k/luffor. Xravor.

vamokuor og ttalts.

fi>t8!ro.

Vinioriiuor.

? r i 8 6 r n 6 d i 1 1 i K 6 oss d o s t o m t e

I l i i i M t e d ^ 6 M 8 t s d t z i i

audskaler

alle Vrter ak LtsdeZods kor L^AninAS- OA Naskur- druZ'7 ^.AerdvrkninAsinasIriner^ dornAods kor Vind-^

Vand- OA vanipinsllor.

logninger og Ovoroiag uciksroo.

? . ? e t e r 8 e i i .

(10)

I G arderoben kan indleveres almindelige Gjenstande mod en B etaling af 1 0 D re p ro p s rg o n a , hvorhos be­

mærkes, at Stokke, P arap ly er, P arasoller og Lign.

sam t H unde ikke m aa medtages i selve Udstillings­

lokalet.

I R estaurationen serveres a la o a rts hele D agen. P riisk o u - ranten findes ophoengt flere S ted er i Lokalet.

Ved Tom bola kan Enhver prove sin Lykke. Ved den m indre Tom bola udleveres de vundne Gjenstande strax, ved den store forblive Gjenstandene i Lokalet indtil S o n - dag A ften K l. 6.

Udgang til M askinafdelingen og A ppartem enter skeer gjennem B ygningens ostre P o r t fra 2den Afdeling.

Tobaksrygning er forbudt i selve Udstillingen.

Udstillingens Lukning tilkendegives ved D am pflpiten; n aar denne lyder anden G ang, lukkes Udstillingen og tredie G ang flukkes Lyser.

Komitteen udbeder sig alle Besøgendes Velvillie til O rdens Vedligeholdelse og anmoder Enhver om at rette sig efter de A nviisuinger, som af Komitteen eller dens F unktionaircr gives paa selve S tedet.

— 5 —

III. Komitteen.

Skrcedermester A . C . GrahL, Ringsted.

G aard eier C hr. U lrich S a n se n , H augbyrd.

B o gh an dler U . P . S a n se n , Ringsted.

M alerm ester S . J a c o b se n , Ringsted.

G aard fo rp ag ter F red erik J e n se n , Tvedegaarden, S lim m in g e.

D reierm ester L . F arsen, Ringsted.

(11)

K jobm and Prcestrup N ie ls e n , Ringsted.

G aardeier

J e n s N ie ls e n ,

Herredsfogedgaarden, Sigersted.

G aardeier

A n d e r s K arensen,

M ulstrup.

G aard eier, Sognefoged S a n s K aren sen , G yrstinge.

Formand:

K jobm and B rcestrup Nielsen, Ringsted.

Nerstformaird:

G a ard fo rp ag ter Frederik Jensen, S lin u n in g e.

Festndvalget:

Frederik Jensen, C. Larsen, I . Nielsen.

A abningshoitidelighedcn, alle ovrige Festiviteter, Indbydelser, F o red rag og M usik.

Kasse oa Negnfkabsndvalget:

N . P . H ansen, Brcestrup Nielsen, A. Sorensen.

In d b e ta lin g e r og U dbetalinger, B illetsalg, K atalogsalg, S a lg as udstillede G jenstande, T om bola og R estauratio nen .

Bygningsudvalget:

C hr. Ulrich Hansen, C. Larsen, H. Jacobsen.

T ilsy n med B ygnin gernes Opsorelse og N edbrydning, B e ly s­

ning, Brandvcesen og V ag t.

Arrangementsudvalget:

G rah f, N . P . H ansen, H. Jacobsen, H a n s Sorensen.

Udsmykning, U dstillingsgenstandenes M odtagelse og T ilb age­

levering, O pstilling og O rdning.

IV. Dommere.

1. M ejeriforp ag ter P r o v s t, S p a n a g e r.

2. Blikkenslagermester C hristensen, Noestved.

3. Skom agerm ester D reyer, Noeskilde.

(12)

Mtzi'van

L w erikL llL k NL8Lm oU e

kra 1 k o m 8 0 u L L ed ko rd.

kiWie«! Mteri»II>»i»IkI.

A e ^ rrrro l'iL A r k i - I r ^ r , N c rir 9 o 6 0 ^0^1 >o.

f « N - » E Z ^ r L - - - oc^ g « s « - k i - L ^ a L t « r , § « k - r ,

3^kve>r3s. ^

l ^ r r e og o lie re v n e ssarv er, 80M L I M v id t, 2 iu k 1 iv id t, L u K el8 k - L s d t, O k k e r e te 6 te ., L e ru i8 8 s r, N e u k e l la k k e r o§ V o Z u la k k e r, 8aave1 d a u 8 k e 80M e u ^ e l8 k e , L r o u e e r e te . 8 am t e t 8 to rt L d - valK a k p e n e l e r .

8to r t k ia ^ e r ak k u e o§ 8im p 1e re ^ 2, 80M O k a m p i§ u o n 8-, D a m e -, H e r r e - , L a d e -, V a d 8k e - o§

8 e 8t e 8v a in x e .

Hansol 016(1 Mtz Hl1118^oI(Ioil1g'8- Og' D

6

lilrat

6886

- k^rtiklor, ^ ru g t

8

M

6

r, LMotsior, Oliolrola^sr

8

(imt

K e l s o § L a u i x s t s L t s L r z ^ L L e r i s r .

U p r R p g p e r ' e L l e N e M m M M t z s ' ,

II

6 8

alg ak raa og i'Mlioroclo

8

o

1

r

1

r

6

i'

6

, HaKo, Itii

8

,

8

ago, Nool, Ro

8

ili

6

i-, Lloiunior

8

koot ^It til Lolooial- kagbt

1

i

6

iiiior

6

ii(i

6

.

v ag lig frie k d rs e u lil ^ava-K aike f r a /^. 6 . K am el.

8aave1 i tin e8 te 80M o rd iu a ir e L v a l i t e t e r .

L u e d e p o t ak E 8 0 I * E l E ^ E T R H ^ V l I R V kra V i i u § a a r d 8- e ie ru e k y n e k k re re e , B o rd e a u x .

d ir e k te im p o rte r e t kra k ilr a u L Ko., O p o rto . d ir e k te im p o r te r e t kra p . ssrapin L Ko., V iiu A a a rd 8e ie r e i 8eK0U2a e , O o ^ n a e .

<§i^sri§sak^ cr,^ Iks^,irrcrir>i, Kkock^ L Ako.s

eller

M , cav6. pdarw.

(13)

DA PM M PM LUN)) P M W W M PU kH M P».

BH sch.

« s

s jch W PM

H U PM HH W I D 8

M M tzM M S 8 M M M PM PM PM k^W M M

N o o l l l i .I ( » I ' M I l 8 6 I l 8

^ l 8 l O k ^ . i r k 0 ^ k O ^ l L k M I d O

^ O O L - ^ ^

a n d e k a le s :

K jole- og L e sse tn in g ssto tk e r i s to r t k d v a lss.

8lia>vl6r i a lle L v a l i t e t e r , lie r id la n d t en k o lo ssal IVlasse ?rsv 6 8 li3 > v l6 r, som i d isse k a s s e dorrsselsses

la n g t uncler ? r is .

8 1 o rs t6 k a g e r a f K a a b e r, I-laveloeks og ? a le to ts . k t i d isse k a s s e llje in k o m m e t

l^ arti p r s v e k a a b e r

ssslsses lan sst u n d e r d e n ssodvanlisse k r i is .

Z e n g e u lls ty r s - f o r r e tn in g e n

e r kuldstssndiss k o m p le tte r e t m e d te r n s e n g e , tis -, K r s lk a a r s - og f je c le rm a llr a ts e r , 8 e n g e k lR 6 e r, k a g e n - lserrekier, k m p p e r s a m t 8 tsr8 te k a s s e r ak p rim a 8 e n g 6 fje r og D unn, som ^ 1 t sselsses t i l e n s s r o s k r iis .

K lsecle-kageret

e r n u kuldstssndiss a s s o r te r e t m ed d e t n y e s te kor 8 a is o n e n . — k ssrd isse L lso d n in sse r oss O v e rk ra k k e r le v e re s kra esset V s e rk s te d s m u k t oss s o lid t k o ra rd e id e t

t i l d i l l i s s s t e k r i s e r .

E n d v id e r e a n d e k a les in it svrisse k a s s e r ak IV lanufaktur- v a r e r , soin sselsses t il e n e s ta a e n d e d illisse k r i s e r .

W N

M

' ' M K

f n i s e r og p y n te d e O a m e d a tte i s ts r s te k d v a lss.

8 ^ L L 1 ^ S 2 L l H O L 7

kra k a n d e t s s ts r s te k a d r i k k e r k sres p a a k a ^ e r i m esset s to r t k d v a ls s , sserliss a n d e k a le s k a a n d s ^ m a s k i n e n

„ k i k k l ^ " (L inssers 8 ^ s te m ), som e n o v e ro rd e n tliss ssod oss d o ld d a r M a s k in e . ? r i i s 4 0 K ro n er, k o r a lle M a s k in e r n e e r kuldstssndiss O a r a n ti.

S Oz E M'V M M

M k O Mtz M

S S«s M s

W

V

8

8

Z

(14)

a u d s k a l e r :

z-aterrter etie r Darrmor/c OA Hvemr/e^ /rvoro/ o/erre r r'rrtievtv, errei, --lav ev Lo/§t ^t^v. I^eti /Ir beitiL/rrovett r /lai/rovA Laaetie mr'ro 8 vetiLtramaL^r/rer- Laave/ Ktkti sorrr 8/ortt/rrrAe,' o/' L^/ovev/vo^ 7'^r'mo- i/rerrrri og ^arAvtSL a/tieieL rror'oAtr'A OA over- T'orverrtrrmA. T'or'rttie,- Lrtiir'Aeve?,aMre,' Laavei r Dartmovic Lom r.8ve,'r'A6, /rave UaL^rrrer-r/-

< / / L t t - saa e t F « F ^ F * - « b 1 /r F ^ r

^ F s< F rrs/F '^ --^ /.vF -F /rF -A '^ /r i 77e/Lr'rrAor' OA r)^/K - F - / F § F ^ < / / / - F //t A < r /1a//-ovA^ ^amt ir'Ae/et/eL

ve ti T-arrti/rrmALMOtiet r 7-a/ro/r.r ck ^verrAv t/err 7o't/e ^ ter,r/rev ti. /l. 8m'i§ /t - i- — 7 7 5 /^-.

^ /»< ? - / t « / , < - - /tL /F F F e n / ^ i s ,/§

" 5 / F F ,r / i » « F - / » F ^ F e , - r s , - F , F - f « - » , / F ^ / s » « , , F

/v a / tr/ i i/eLtes /t^ra/t^ a^ rrA /^orrLtrrr^tro/r^ tiev r /-et/reti o , Lo/rtirtet ove/'Aaaev a/t t/ti/rAeve 7.evevet. T'o/rrtierr titi/rAeve tr7-

^/6,rtli6 ?,temrev //Ae/etieL tr/L/errtit F s f S F ^ , ,E F /tr ^ r i/e/LrrrAO,

^A v ti ^ ^ ,« ,F ,^ ,/r F r , / » / > - » H

r ^la/bovA Lom / V tri 7.a,rtimarrtiL/or Larrr/rrrAerr ^

^lvbertiL/rrove.

« f / F L e»^ s^ ,F ,tt.,Z k L ,t«»F ' o / rrAeL/e 0.7

Trsc/Lte /^orrLtr rr^trorr^ tiev tr//rA6 /^arr arrverrtieL som 8/tvLev OA ^or'teve- MtrL/er'rre, tri^er/t/t /k/ec/ar/ier' OA arrer^/errtit vtevtirA tr/ /.arrtimarrtiL- /ovLamiroAenL ^v/rer'tiL/ivove.

/ e e » -F - F F < r« tF re/- « < / F F e » k e j K - '/F /e , tiev veti /rvairtrL/c t/ti/ove/Le /rar' varrtiet KaA/cArrtir'A6L/Irrer- .^/e-rtie/Le OA er' tr/^errtit „T/tvtiverrtie Omta/e" veti /.arrtimarrtiL/or- Lam/rrrAerr r /lai/ror-A.

Lvtivitier-e arrbe/'a/eL meti /ose 8?rr§e.

-Lri/kA'errtit /N ^ /F /r -F F ^ O tir't/o rrreri /a ste Kr'rrAe, sårr .i/eL/evrvev^ i/a/s/ke/LemaL^rrrer' m. m., /1/t 0/ r/timteviret /^orrst/ rr/stror -

/1/ie antive ^ovtev /.orrt/brmAL- OA Werevr-iietiL^tt/rer' Lorr./

Srrr merLtev ^ 11 arrrL Cerr/r r/rrAe iever eL, 00 /rrtt/tvorrrrro 00 OvL/r/i/rr / -»7 ^ictL/rrrre/' beLO/ASL.

.ToveL/ro/AL/ev beLvareL OA zlrr/re/o/rrrAev tr'/Lerrties />rt.

F ^ .

(15)

M l V . I.u<1vL §8 e» >

N a s lv iiik a d rik k ln t.

tillader wi§ lisrvscl ak Icsalsds cis sersds I^and- doei'68 Oxinseiksomlied xaa, at ^6tz' leverer §an8li.e korkrinliAS lernpumper L alle 8ksrrel86r, Lprsilsr 0§ ttavsvanllings- reciskabsr ak e§ek ^adrikak o§ kor 1ivi8 Oodliecl der Aaraaktzr68..

Dadvidere anl-ekaler He§ mi§ med ^alss§ ak Lsnlrikuge- mvisrier kil Vamp- o§ Ve8ke1rvakk, der lraa ki1kr6d88ki11e alle- Xukideim VordriiiZer, 8amk med ksparalionsr ak vam pm a^iaer

o§ alle 81a§8 Vandl)ruA8ma8kiver.

^ L rd o d i^ k

§ 1 ^ . L r c 3 v i ^ o L l i .

I L , ^ O l 7 8 ^ b n r s o n r L ; I L o ,

( ? . ^ v . ? 6 6 k 2 ' V M ss.)

kikkcr?o s^d cck arck»s^clks cl sko^k ^kcvctk«^

OKOK »V »riL L »lH 88V H » r v r ,

V i n v OK j8 p L rL t,> o s» , O i K » r v r OK V o k » > ttL v r,

M « v » OK t r o » o » » 08v I » « „ » p n » o I I « .

^1k 1 prima Varer kil d ille s Vri8er; ved 8ksrre VordruZ Kiv68 dek^deliss Radak.

8 l l l t z ( ! 8 . r s O Z t z M S M ,

R t t I » I t t K l 0 8 1 .

Isversr pss LsstillinA kors^sUiKS u^s, soliLs OK Mils V0AH6 saiut koisl^slliKs ^vIsrsl^s^L ^L r.

Isvsrss solidt oZ til WliM rrissr.

(16)

— 7 — 4 . G uldsm edm ester K o lm , Kjoge.

5. G aard eier O le J e n se n , A arlose.

6. F ab rik an t L u n g e, S o ro .

7. Skrcedermester M ic h e ls e n , S lagelse.

8. F ab rik an t M s l l e r , Noeskilde.

9. G aard eier C hristoL er N ie lse n , F arrin g lo se.

10. Snedkerm ester P e t e r s e n , Kjoge.

1 1 . Ekviperingshaudler T hom sen, Ncestved.

1 2 . G a rtn e r W e n d t, Noeskilde.

Ifte Dommerudvatg:

F ab rik an t Lunge, S o ro . F ab rik an t M o ller, Roeskilde.

G aard eier Christoffer Nielsen, F arrin glose.

Bodkerarbeide. D ra in ro r, Hakkelsemaskine, H arver. Hestesko, H jul- M agerarbeide, J ld g ittre . Kastemaskiner, Kjcernevcerk, K nusem astine, M u u rste c n , M ollegods, P lo u g e. P u m p er, R ifler, R in g tro m le r, Reb- slagerarb eide, Nocrcuser, S a a m a ftin e , S y m affin e, Tcerffemaskine, 'V ogne, C entrifuge. H estegang. F o rtepiano .

2det Dommerudvalg:

G a rtn e r W cndt, Roeskilde.

M ejeriforp ag ter B ro ust, A panager.

G aard eier O le Jensen, A arlose.

B lom ster, B lom sterfro, Boukettcr, B y g, M eel, Fedt, P o lse r, I r u g t , G ronsager, H avcfro. Klid, Krandse, M arkfro, O st, G ry n , P o tte p la n te r, R odfrugter, Nuukelroer, S m o r, M a lt, Bivcerksprodukter, H o r, O l.

Sdie Dommerudvalg:

Ekvipcringshandlcr I . A. Thom sen, Ncestved.

Skrcedermester Michelsen, S lagelse.

Guldsnred H olm , Kjoge.

B o m uldsto i, B undtm agerarbeide. B o ger, B o rnehab itter, kemisk rensede S a g e r, Damekjole, Drengeklcedning, Elcktropletgjenstande, Ekvi- P eringssager, Fotograffer, G a la n te riv are r, G uldarbeider, Gulvtccppe, H aandarbeide, H attem agerarbeide, Herreklceder, H uusflidsgjenstande,

(17)

H v erg arn , K lad cv arcr, M an u fak tu rv arcr, S h a w le r. strikkede S a g e r^

S olvarbeide, T ap etp ap ir, Uhre, Uhrkjaeder, U ldgarn.

4de Dommerudvalg:

Snedkerm ester I . P etersen, Kjoge.

Skom agerm ester D reyer, Noeskilde.

Blikkenslagermestcr Christensen, Ncestved.

B likvarer, D reierarbeide. G ib sfigu rer, K nrvem agcrarbeidc, L a m ­ per, Lister, M essin g v arer, M enb ler, M v n tcrin g , P o rccllain , R u lle ­ gardiner, S eleto i, S kilderier, Skom agerarbeide, S p eile, Spinderokke,.

Terrakottagjenstande.

— 8 -

V. Udstillerne.

Udst.-Nr. AfdellllA

1. Skrcrdcr A. Andersen, R i n g s t e d ... 1

2. G aard eicr H a n s P . Andersen. S ig erstcd... 2

3. G aard eier N iels A ndersen, S ig e rs te d ... 2

4. K jobm and B a n g , R i n g s t e d ... 1

5. D reierm cstcr B a n g , R i n g s t e d ... 1

6. Enkefru Bock, R i i t g s t e d ... 1

7. P ro p ric ta ir B o ving , K n n d s l u n d ... 2 '

8. G aard m an d J o rg e n Christensen, D rslcvundcrskov. . 2

9- U hrm agcr, Guldsm ed Christensei«, R ing sted. . . . 1

10. G a rtn e r Christophcrsen, R in g s te d ... 1 L 2 11. F o rtcpiano fabrikant Felum b, K jobenhavn . . . . 1

12. K om m issionair Fischer, R ingsted . . ... 2

13. D am p m oller F rand sen , R i n g s t e d ... -. . . 2

14. B arb cer O . C. Frankcl, R in g ste d ... V- 15. K lrrvcm agcr F ro st, Ringsted . . . 1

16. Skreedcrmestcr G rah f, R ingsted... 1

17. G aard cier C hr. Ulrich H ansen, H augbyrd . . . . 2

18. B aneinester H in sen , R i n g s t e d ... 1

19. V ognfabrikant F . C. H ansen, K jobenhavn . . . . 2

(18)

sssgddZddg

!vii»8l(!ioj(;r 6. tt, 6a n

.I

lorveL i killA8te6,

^ iL v r ^ is r^Lvr9^.

k t U d v a lg ak iiiLlitz ^ r d e i d e r L n d es u d s t i l e t u n d e r X r. 5.

k a i e r s k e k s ls e r . s l e v e r p o s t e j, s O e rv e la tp s ls e .

? . 0 > 8 « N ,

H e s to s I a A to r OA ? s l8 6 k a l) r ilr a n t) V a m p k o A 6 r i.

N o d ta § e r d a^ liK H e s te t il 8 1 a § tn in § o§ oin sn slre s d rseb es H e s te n p a a ll^ 'e n iste d e t.

S a l t e t r o x s t L j s L i k o r a k M I i x e H i a l i e L e r .

8 to r t k a x e r . G k i l l i x e k r i s e r . G h a n d l e n d e I ta d a t.

ankekaltzi' 8i§ llie6 ^.It til §aA6t Itenlisren^L.

kriinadawpsm. Ilestekedt.

(19)

slt^o telsl, §etra. roter-, §it-^et>acl-rr3, § rttre - t>torr?er, Itcrir3s^e^ Iterretr-tceZ rrrir^er re-n-se^ tre irris^ .

2800^ ,

§ t. aitrrrr3s^a9e.

F » / F « / < i .

L>r. L sserF rK M /reF s r FS»>r</»Fe<F

t t - r b e / v r / e - ' s r ^ M 6 t / ^ 4 // ^ e n / r v ? e -r< /6 < r/

L t t t t / r c / t t / d b e r c i e .

L i l/civa/A a /' mine ^^beicke^ ^ncies r<ti§Mei nncie/'

I L I ^ L L ^ L

^ s r n s t s d s r i o x N a s k i u k a b r i L , N L l ! N ! Z W ^ D L s

andek^ler siA mecl alle 8I9A 8 l.anllhnug8ma8kinek' 89int Kakkelovne o§ Komfunen koisvri§t 9lt 99<l6t 8tobeg0l!8 .

riorL§,

lL0N 8trn6r6t VK t9 d i'1 k 6 i'6 t 9§ 89i6cl6!968t6r 6 . Lkn. K ell, H e in e r u x . ^.k 6 6 9 9 6 u6m ser1c666 k lo u K 6 r 6 e r i 66 k a r ^ 9 r , 6 6 9 1l91' VS61'6t K M l6 t, 8 0 l§ t 69. 150 8lK r.^ 1lOV6689§6li§ t il 6 6 9 996ri968t6 0M 6K 98 D 6 t)0 6 r6 , 519961 1ivi1lL6 ?1oUK69 61' 9 lm iM 6 liA 9961-^6961. — v 6 t d619L6I-K68, 9 t ?10UK69 dl6V til-

^ '6 u 6 t 2 l!en ?i°sem ie V66 Vidoi-K I996sl^0909ii8lr6 ^ o r6 9 in § 8

?1ouK xr6V 6 <169 1466 O k to d 6 r 1881.

8 9 i6 4 6 M 6 8 t6 r 0 . 6 d r . H e l t , ttv in en u p ,

" f l i u n e d ^ 8 1 a l i o n .

(20)

— 9 —

Udst.-Nr.

20. S ad elm ag er H ansen, R in g s te d ...

21. M ollersvend H- C . H ansen, F arrin g lo se. . 22. K jobm and Jaco b H ansen, R ingsted . . . 23. Teglvcerkseicr L. H ansen, S an d b y . . . . 24. B o g h an d ler N . P . H ansen, R ingsted. . . 25. Skom agerm ester O . H ansen, Ringsted . . 26. Sm edem ester P . H ansen, Hom b . . . . 27. S m ed P . H ansen, S ig crstcd ...

28. S kom ager V ald em ar H ansen, R ingsted . . 29. G a rtn e r Harreschon, A m tstu eg aard en . . . 30. S m ed C hr. H elt, H e in in g e ...

31. T om rerlcerling Henrik Henriksen, S igersted.

32. M astin sab rik an t P . Jacobsen, Ringsted . . .33. D etailh an d ler Christoffer Jensen, R ingsted .

34. G aard so rp ag ter Frederik Jensen, S lim m in g e 35. S m ed J e n s Jensen, S lim m in g e . . . . 36. S ad elm ag er I . O . Jen sen , K ongens Lyngby 37. M a ltg jo re r O . Jespersen, Skjclby. . . . 38. Sm edem ester H . Josephscn. F a rrin g lo s e . . 39. Blikkenslager Jorgcn scn , Ri n g s t e d . . . . 40. F ru E . Jorgensen, R ingsted...

41. M alerm ester K aabcr, R in g s te d ...

42. Blikkenslager Kem ncr, R ingsted...

43. F ru Kjer, R ingsted. . . . . 44. B ogbinder Koch, R i n g s t e d ...

45. D rcierm cster C. L arsen. Ri n g s t e d . . . . 46. G larm ester H. Larsen, R ingsted . . . . 47. O p v arter Larsen, K jo b e n h a v n ...

48. G aard m an d H a n s L arsen, T orped. . . . 49. M astinsabrikant Ludvigsen, Ncestved . . . 50. F ab rikan t M adsen, K allnndborg . . . . 51. Sm edem ester M aisel, N cestv ed ...

52. Snedkerm ester M a llin g , R ingsted . . . . 53. F r u C . M o ller, S k je lb y ...

54. H attem ag er M orch og F ru e, Ringsted . . 55. Kjobm and Brcestrup Nielsen, R ingsted . .

Afdeling

1 1

2 3 1

1

2 4

1 1

1

3 2

1

2

1

1

(21)

— 10 —

Udst.-Nr. - Afdeling

56. M askinfabrikant I . N ielsen, Roeskilde . . . 3

57. M askinfabrikant L. N ielsen, N e in e m a rk ... 3

58. Bodkermcstcr N . N ielsen, R i n g s t e d ... 3

59. M askinfabrikant P . N ielsen, H illerod. . . . 3 L 4 60. G aard eier S o re n N ielsen, M u l s t r n p ... 1

61. Dam eftrcederinde 2l. O lsen. R in g ste d ... 1

62. H esteslagter P . O lsen. Ncestved... 1

63. P arcellist A. Pedersen, M u l s t r n p ... 2

64. M arskandiser, M enbelfabrikant I . P etersen, R ingsted 1 65. H u n sm an d L a rs P etersen, Ringsted Fcelled . . . 1

66. S a d e lm a g e r N iels Pedersen, S i g e r s t e d ... 2

67. Jern sto b cr P . P etersen. R in g s te d ... 3

68. F o to g ra f T h . P etersen, R in g s te d ... 1

69. S m ed V ilhelm P etersen, S i g e r s t e d ... 3

70. D etailh an d ler Nahbck og F ru e, Ringsted . . . . 1

71. S kom ager C a rl R asm u ssen , R ingsted . . . 1

72. Jsenkrcemmer R a sm u sse n , R i n g s t e d ... 1

73. T o m m erhan dler Schaldcm ose, R ingsted . . . 4

74. R ebslager S chiotte, R i n g s t e d ... 2

75. U hrm ager Schuack, R ingsted. . . . 1 L 4 76. B o g h an d ler Schouboe, R i n g s t e d ... 1

77. Skrcedermester Schroder, R in g ste d ... 1

78. Skrcedermester Seebech, R i n g s t e d ... 1

79. K jobm and S torch, R in g ste d ... 1

80. G aard eier A. S o ren sen s H ustru, M u ls trn p . . . . 1

81. G aard eier S o re n S o ren sen , G yrstinge . . . 2

82. Ekvi'peringshandler T o ustru p, R i n g s t e d ... 1

83. F a rv e r W andborg, R ingsted... 1

84. M an u fak tu rh an d ler O rn berg , R i n g s t e d ... 1

(22)

r. c. » L im « .

V o Z l i s a d r i l r a n t ,

§)^-L . 6 6 , A (,

d a r xag. H ^8ti11in§6n i R.in§8t6(1 k r6 lii8 till6 t 60 1.anc!3U6r, e n 6 k 3 i--a-b L n e e n K a v a ie e rv o g n 8 au it 3 1or8^6l1iK 6 V o K iik M (H 68ti11iii^8-M . 19). ^ I l s 81a§8 VoAiie k0rkR r6i§68 8 m u k t 8o1idt t il M iti^ 6 N 8 di11i§8t6 ? ri8 6 r .

6 .

aubskalsr siK uitzil L.It til I'sAkt Iisnlisrkn^e til dilliA-ste kriser.

LL s t o r t I . 8 M ak k D r6 iM M i d l e r oZ t - M s t e r fv re tllllle s.

(23)

M M M M

8tm8tk LaM as

eskjMl L sosidt Dame. Heree L Romesodtai ankefases.

6 ^kl. ^ 8 RV 88 M

(Kentren8 LtteefsIZel').

lkoparationor ndksros linrti^st mnliZ-t.

r

»»

r r

Lt stort?arti » L SVTHClSL - V t t K - HBtUHV m. IL., (tor liar vssrot konMet til IndnstriudstillinKsli^sningon, 88s1§68 l)illi§t

undorliaandon 1 stsrro OK inindro kartior.

Nan lionvondo 8iA til

A l o U ^ r ,

T 'sm m tzim tzstsr,

8t. LllllS8ss.So.

r

r r

W

s 8

« G « « G U

r

(24)

N. SLWKL.WL,

U L r m a x s r - o § 6 u 1 L s m e L - k ' o r r e t n i o § . Il1<Us6KNM§ ak

'rolokoaor os oloktrisko MllZs-LppLrutor.

s c r ^ t crkke §or,tsr- L^kceAsvar-e-r. cri^^e^k ss k §^k>kikr.ri,^v- -vekvtkktd^

» . S S ^ W L M ?

8a<Ie!m L8el' vK l a p e t s e r e i ',

a n d e k a le r 8i§ ine<1 L etrrV kniiiss ak ^ le u d le i- og- is v riA t ^ .It t il

^ a § 6 t 1l6ll1lS1'6Hci6.

Ltkvort LrbolSo uS5orss soUSt, smukt 08 diU!gt.

(25)
(26)

— 11 —

VI. De udstillede Gjenstande.

B ivcerksprodukter.

B likvarer . . . B lom ster . . . B lom sterfro . . B ouketter . . . B ro derier . . . B undtm agerarbeide B y g , toradet . . B y g m cel . . . B oger . . . . B o d k erarb eid e. . B o rn e h a b itte r. . C eutrifllg er. . . D ra in ro r . . . Damekjole . . . D reierarbeide . . Drengeklcedning . Ekoiperingssager . Elcktropletgjenstaudc F ab rik ata af Heste F lorm eel . . . F o rte p ia n o . . . F o to g rafier. . . F ru g t . . . . G ib sfig u rer. . . G a la n te riv a re r . G uldarbeider . . G nlvtcepper. . .

M a ltg jo re r O . Jespersen, Skjelby.

Blikkenslager E . Jorgensen. R ingsted.

Blikkenslager Kem ner, Ringsted.

G a rtn e r Harrcschon, A m tstuegaarden.

G a rtn e r Harrcschon, A m tstuegaarden.

G a rtn e r Christophersen. Ringsted.

G a rtn e r Harrcschon, A m tstuegaarden.

F ru F a n n y Kjer, Ringsted.

F r u T . M orch, Ringsted.

B u n d tm ag er N . L. M orch. Ringsted.

G aard cier S o re n S o ren sen , G yrstinge.

D am pnioller Frandsen, Ringsted.

B ogbinder K onstantin Koch. R ingsted.

Bodkermester Nielsen, Ringsted.

F ru F a n n y Kjer, Ringsted.

M askinfabrlkant Lndvigsen, Ncestved.

Teglvcerkseier L. H ansen, S an d b y . Dameskrcederinde A. Olsen, Ringsted.

D rcierm estcr C. H. B an g , Ringsted.

M an u faktnrh dlr. Brcestrnp Nielsen. R ingsted.

D etaillist Nahbek, Ringsted.

U hrm agcr F . Schnack, Ringsted.

K jobm and F r its S torch, Ringsted.

H esteslagter P . O lsen, Ncestved.

D am pm oller F rand sen , Ringsted.

F ab rik an t Felum b, Kjobenhavn.

F o to g raf Theodor Petersen, R ingsted.

G a rtn e r Harrcschon, A m tstuegaarden.

K jobm and F r its S torch, R ingsted.

B o g h an d ler Schouboe, Ringsted.

Guldsm ed M . Christensen, Ringsted.

U h rm agcr F . Schnack. Ringsted.

D etaillist Rahbeks H ustru, Ringsted.

(27)

— 12 — G ro n tsa g e r. . . .

H a a n d a rb eid e r. . . Hakkelsemaskiner . . H attem agerarbeide . H a v e fro ...

H avesager . . . . Herreklceder. . . .

H estegang . . . . H estesko...

H o nn ing . . . . H uusflidsgjenstande .

Hvedeklid . . . . H or

Jld g itte re . . . . Kastemaskine . . .

Kemisk rensede S a g e r.

Kjcernevcerk. . . .

Kjokkenurter . . . Knusemaskine . . . K lcedevarer. . . .

G a rtn e r Christophersen, Ringsted.

F ru F a n n y Kjer, Ringsted.

M askinfabrikant P . Jacobsen, Ringsted.

H attem ag er N . L. M orch, Ringsted.

G a rtn e r Harreschou, A m tstuegaarden.

G aard m d . J o rg . Christensen, O rslevunderskov.

M a ltg jo re r O . Jespersen, Skjelby.

Skrceder A . Anderseli, Ringsted.

Skrceder G ral)s, Ringsted.

D etailh an d ler C hristoffer Jen sen , Ringsted.

Skrceder Seebech, R ingsted.

Skrceder Schroder, Ringsted.

E kviperingshandler T o u stru p . Ringsted.

M askinfabrikant Lndvigsen, Ncestved.

S m ed V ilhelm Peterseli, Sigerstcd.

M a ltg jo re r O . Jespersen, Skjelby.

B arb eer Frankel s e n ., Ringsted.

B anem ester H ansen, R ingsted.

M alersvend H ansen, F arrin g lo se.

Henrik Henriksen, Sigersted.

O p v a rte r Larsen, K jobenhavn.

G aard m an d S o re n N ielsen, M u lstru p . D am p m oller F randsen, R ingsted.

A. S o ren se n s H ustrn, M u lstru p .

T om ln erhan dler Schaldem ose, R ingsted.

M askinfabrikant P . Jacobsen, R ingsted.

M affin fab rik an t og Jern sto b er L. Nielsen, Neinenrark.

M askinfabrikant og Jern sto b er P . Nielsen, H lllerod.

Enkefru E . Bock, R ingsted.

M askinfabrikant og Jern stob er P . Nielsen.

H illerod.

Jern sto b er P . P etersen, Ringsted.

G a rtn e r Harreschou, A m tstuegaarden.

Jern sto b er P . P etersen, Ringsted.

D etailh an d ler C hristoffer Jensen, R ingsted.

(28)

L ^ A S L N ,

K«Z-, papii'- vZ 6g>«»ktzkiti»n<1Iei',

^ s r . n e t cr^ § o ^ v st o^-

^ _ , T ^ 2 7 o r s T an d sk alsi- siZ- mscl ^ .It til ^ Z - e t iie n lisisn ^ tz .

i D s tv itti^ s 6^1-^1.3^111^-

!<un gorik neello Vak-6N og bMZgsis ?ni86k-.

(29)

8tor MstWiiK ak

8 V M 8 KIHkk.

IIn66r 1I68ti11irrA6n i 1tioA8t66 i VaA6N6 6en 11t6, 12, 136e OA 1466 vil 6or li

08

1In66rt6AN666 kor66n668 6N 8tor 1I68ti11iliA ak 8^ma8lriii6r, kor8M6t 1H66 66 N^68t6 OA l)668t6 l^orl)66riliA6r, til LruA kor 8koinaA6r6, 8irrs666r6, 8)'6r8lr6r OA til

^amiliodruA, OA in6d^668 ?ul)1ikrmr til at taA6 8amni6 i Oi68M.

N llU l W W W .

a . c . e l r a n k )

8 t. L6Nl!t8ALll6,

^ 8 k r s s A e r - I ! t a b 1 i 8 8 6 l l i 6 L t i ^ ^

§i/lt>k^kri44>rs -vok-v^kk^d^ (§ <^-

s-tor-t 6tkceZevLrrs-L. -tik

k>skl.aHskl<I^

41l til liberi IimlKMiidr

anl)

6

kal

68

ak E

8

R'KlRE»

i

(30)

— 13 —

K ra n d s e ...

K urvem agerarbeide . Lister, sorg. og pol.

M a lt...

M a n u sa k tu rv a re r. . M arkfro . . . . M eub ler . . . .

M jod

M o n te r in g . M u u r s te e n . M ollegods .

P e rle g ry n . . . . P l o u g e ...

P o rcellain . . . . P o tte p la n te r . . . P u m p e r ...

R i f l e r ...

R ing tro m le. . . .

Rebslagerarbeide . . R oe-R adrenser . . R o d fru g te r. . . . N u g k lid ...

R u lle g a rd in e r. . . R u n k elro e r. . . . Saam askiner . . .

G a rtn e r Christvphcrfeu. Ringsted.

G a rtn e r H arreschon, A m tstuegaardeu.

K urvem ager F ro st, Ringsted.

G larm ester L arsen, Ringsted.

M a ltg jo re r O . Jespersen. Skjelby.

M an u fak tu rh an d ler D rnberg, R ingsted.

G a rtn e r Harreschon, A m tstuegaardeu.

Snedker A. M a llin g . Ringsted.

M arskandiser og M eubelfabrikant I . P e te r­

sen, Ringsted.

M a ltg jo re r O . Jespersen, Skjelby.

S ad elm ag er Hansen, Ringsted.

Tcglvcerkseier L. H ansen, S an d b y . Jern stob cr P . P etersen, Ringsted.

G aard n w . J o rg . Christensen, Drslevunderskov.

F ru Elisabeth M o ller, Skjelby M eieri.

P arcellist A nders Pedersen, M u lstru p . D am pm oller Frandsen, Ringsted.

Sm ed P . H ansen, Sigersted.

S m ed C hr. H elt, H einerup.

Kjobm and F r its S torch, Ringsted.

G a rtn e r Harreschou, A m tstuegaardeu.

Jern stob er P . Petersen, Ringsted.

M askinfabrikant Ludvigsen, Noestved.

Skom ager O . H ansen, Ringsted.

M askinfabrikant og Jern stob er P . Nielsen, H illerod.

Jern stob cr P . Petersen, Ringsted.

Rebslager F . C. Schiotte, Ringsted.

Sm ed J e n s Jensen, S lim m ing e.

G aard fo rp ag ter Frederik Jensen, Tvedegaard.

K onnnissionair L. Fischer, Ringsted.

D am pm oller Frandsen, Ringsted.

M alerm ester K aaber, Ringsted.

P arcellist A nders Pedersen, M u lstru p . M askinfabrikant og Jern sto b er P . Nielsen,

Hillerod.

(31)

— 14 —

S e l e t o i ...

S em o u leg ry n . . . S ig teru g m ecl . . . S h a w le r . . . . S k ilderier . . . . S k o m a g e ra rb e id e . . S m o r ...

Sm orkjcrrne . . . S p eile . . . . . Spinderokke. . . . S tjern em cel . . . S to b eg o d s . . . . Strikkede S a g e r . . Sym askiner . . .

Solvarbeider . . .

T a p e tp a p ir. . . . T e le fo n ...

T errakottagjenstande.

Tærskemaskiner . .

U h r e ...

S a d elm ag er I . O . Jen sen , K ongens Lyngby.

S ad elm ag er N iels Pedersen, Sigersted.

D am p m oller F randsen, R ingsted.

D am pm oller F rand sen , Ringsted.

F a rv e r W andborg, Ringsted.

G larm ester Larsen, Ringsted.

Skom ager V ald em ar H ansen, R ingsted.

S k om ag er C a rl R asm u ssen , R ingsted.

G aard eier N iels Andersen, Sigersted.

G aard cicr H a n s P . Andersen, Sigersted.

P ro p rie ta ir B oving, K nudslund.

G aard m d. J o rg . Christensen, D rslevunderstov.

G aard m an d C hr. Ulrich H ansen, H augbyrd.

G aard fo rp ag ter Frederik Jen sen , Tvedegaard.

-G aardm and H a n s Larsen, T orped.

P arcellist A nders Pedersen, Akulstrup.

M askinsabrikant B ill). M adsen, K allundborg.

G larm ester Larsen, Ringsted.

D reierm ester C. Larsen, Ringsted.

D am pm oller F rand sen , Ringsted.

Jern stob er P . Petersen, Ringsted.

F ru E . Jorgen sen , R ingsted.

M an n fakturh dlr. B rcestrup Nielsen, R ingsted.

A kanufaktnrhandler O rnberg, Ringsted.

Guldsmed M . Christensen, Ringsted.

U hrm ager F . Schnack, Ringsted.

B o g h an dler N . P . Hanseri, R ingsted.

U hrm ager Schnack, Ringsted.

K jobm and F r i ts S torch, Ringsted.

M askinsabrikant P . Jacobsen, Ringsted.

M astinfabrikan t og Jern sto b er L. Nielsen, R ein emark.

M astinfabrikan t og Jern sto b er P . Nielsen, H illerod.

Jern sto b er P . Petersen, Ringsted.

Guldsm ed og U hrm ager M . Christensen, R ingsted.

(32)

K --- --- --- ---A

LLUKStotl ISHULSrllMlIol

i stort volassortorot II^valZ' ak allo Viinon- siorior OZ' i kors^olliAO Xvalitotor

I _ , S S 8 T b 2 7 , tlUZZ. L 8LV8liaal'N6>

til dilliZo ?risor.

ILLPAP, HlIkL8t6 K^dlt68t66N,

^8ta!t, 8altZ!a886?v(!6 K^kder,

6 r m e n t, 8a!^!A 88er6< !v k o r , v p a in i-g f, k r a n ll^ itte r e

til l^adriksprisor.

§ ) 0 . § c k ^ c l k 9 o 4 4 r o ^ .

(33)

H o t ^ e r v a l k e r ^ ,

H L N ^ L l s A ' N I 't n t z l ' ,

RVLNLSLVL VLS LlKSZLLV.

lirto-, L larlc-, Llomster-

Orseskrs.

WIT)

<D G

V » 8 ^ ^ L^ r GZ-GTG'T-Gs-G'GGZ-GZGG

ttognpiantsr, frugtlrseei-, frugt- og 8iir-

8 u 8 k 6 .

K8psrg68- og

lorridssr- plsnter.

GG

R.086r, k o tts-^

t r u p p e - og' O o ^ o rM o lls -

klaator.

Lonlcetter.

L o lla n d s k e VIoM StorloK.

L ran A stz.

A l ^ c r i e r ^

andekaler si§ mod ULksroIsen ak al 81a§s ^U«Fs-

T'illisss avdkkalks mit IlcksalA ak

oliersvntz la r v e r , fern isser, I-akktzr ni. ni.

Stort IlLvalA ak

m ^ l o c L o ^ n 1 1 b s ^ F 7 < L l n b F 7 samt

vpIsZ o§ vllsslZ ak alle 8I5Z8 lapetpspirer vZ Lulijlister.

(34)

— 15 — U h r e ...

Uhrkjcedcr . . . U ld g a rn . . . . V an d filtre . . . V ogne . . . .

O l, bayerst. . .

U hrm ager F . Schnack. Ringsted.

Guldsmed M . Christensen, R ingsted.

. F a rv e r W anddorg. Ringsted.

Jscnkrcemmer R asm u ssen , R ingsted.

K arethm ager F . C. H ansen, K jobenhavn.

S m ed P . H ansen, Homb.

Sm edem ester H. Josephsen, F arrin glose.

Sm edem ester M aise!, Ncestved.

Kjobmarid B . I . B a n g , Ringsted.

>

(35)

M 8 V tk X Z U I V 2

(36)
(37)

Figure

Updating...

References

Related subjects :