• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
32
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

uw

/ Ç

u i %l V u ^MAMl-ulnX/

: ■

(4)
(5)
(6)
(7)

TH. STEIN.

UDFØRTE ARBEJDER

I TIDSRUMMET 1 8 4 5 — 1893.

T R Y K T SOM MA N U S K R I P T .

^SUOTF.’^ i i

KJØBENIIAVN.

T H I E L E S B O G T R Y K K E R I .

1893

.

(8)

S T A T U E E .

1851.

1. L. Holberg. Neuhausenske Præmie.

2. Fiskerpige. K. Fr. d. 7de.

1852. 3. Oedip og Antigone.

4. Bellmann. Statuette.

1855. 5. Johannes Evald.

6. En Pige, der fodrer Kyllinger.

1856.

7. En Pige, der fodrer Smaafugle (Rom).

1857.

8. En neapolitansk Dreng, lyttende til en Conchylie (do.).

9. En ung Pige med en Stjerneblomst (do.).

1858.

10. Neapolitansk Vandbærer. Udstillingsmedaillen (do.).

1859. 11. Kong Skjold.

(9)

4 1860.

12. Loke og Sigyn. Den kgl. Skulptursamling, tilintet- gjort i Slotsbranden.

13. Tordenskjold. Statuette. Frederiksborg-Lotteriet.

1861. 14. Niels Juel. do. do.

15. Moderkjærlighed. Idiotanstalten.

1862. 16. Justitia. Randers Raadhus.

1864. 17. Spejdende Amor. (Rom.) 1865.

18. Conferentsraad G. I. Thomsen. Statuette.

1866.

19. Conferentsraad Forchhammer, do. „Fremtiden“.

20. Harsdorff. Udstillings-Commiteen.

1868. 21. Neapolitansk Tiggerdreng.

1869.

22. David med Sauls Spyd og Vandkrukke. (Eibeschütz’

Præmie.)

1870.

23. Oehlenschlæger. Statuette. „Fremtiden“.

24. L. Holberg. Sorø Academi.

« 1871.

25. Dødens Engel. | Gravkapellet paa Ordrups- 26. Opstandelsens Engel, j høj.

27. St. Matthæus. Slotskirken.

(10)

5 1872- 73. 28. L. Holberg. Det kgl. Theater.

1875.

29. H. C. Andersen. Museet i Odense.

1877—78. 30. Niels Juel med liere Forarbejder.

1879.

31. Asmus Jacob Carstens. Odense Museum.

1882.

32. Valdemar Atterdag. Frederiksborg.

33. Triumferende Amor. Statuette.

1883. 34. John Wycliff. Frederikskirken.

1884. 35. Johan Huss. do.

36. Martin Luther. do.

1885. 37. Valdemar Sejr. Frederiksborg.

38. Crucifix. Tranekjær.

1886. 39. Faun lyttende til Rørfløjten.

1887.

40. Valdemar den Store. Frederiksborg.

1888. 41. Løven til Suensons Monument.

(11)

6

1890.

42. Frederik Paludan-Muller. Statuette.

1891. 43. E. Tesdorpf.

1892. 44. F. G. Hertzog. Statuette.

45. En Pige, der fodrer Duer.

1893. 46. Ansgar. Frederikskirken.

^ 7

(12)

7

S T A T U E R I MARMOR.

1857.

1. En lille Pige med Smaafugle. (K. Fr. d. 7de, forlist.) 2. En neapolitansk Dreng med Conchylie. Kunstlor-

eningen.

1858. 3. Samme Figur. (Fremtiden).

4. En ung Pige med en Stjerneblomst. Minister­

resident Pauli.

1859. o. Samme Figur. K. Fr. d. 7de.

6. Neapolitansk Vandbærer. Bregentved.

1860. 7. Kong Skjold. K. Fr. d. 7de.

1868.

8. Spejdende Amor. Tranekjær Slot.

1886. 9. Crucifix. Tranekjær Gravkapel.

(13)

S T A T U E R I BRONCE.

1. G. I. Thomsen. Statuette. Kunstforeningen.

2. L. Holberg. Det kgl. Theater.

3. Niels Juels Monument.

4. Asmus Jacob Carstens. Monument, skjænket af Brygger Carl Jacobsen til Kbhvn.s Kommune.

5. Triumferende Amor. Den kgl. Skulptursamling.

6. ^ Neapolitansk Vandbærer. Ørstedsparken.

7. Suensons Monument.

8. Lyttende Satyr. Statuette.

9. E. Tesdorpf. Det kgl. Landhusholdnings-Selskab.

10. Ansgar. Frederikskirken.

(14)

9

B A S R E L I E F S .

$

i

’S

1847. 1. Jason røvende det gyldne Skind.

1849.

2. Salomons Dom. Diakonissestiftelsen.

1851.

3. Thetis og Vulcan. Lille Guldmedaille.

1853.

4. Barnemordet i Bethlehem. Stege Kirke.

1855.

5. Moses ved Brønden i Midian. do.

6. Christus og den samaritanske Qvinde. do.

1862.

7. Aarstiderne bringe Jorden deres Gaver. Marmor.

Jægerspris.

1865.

8. Hyrdernes Tilbedelse. Fronton til en Kirke i Skaane.

9. Episode af Kristenforfølgelsen under Nero.

(15)

10 10. Fiskeri. i

11. Jagt. J Dørstykker paa Bregentved.

12. Agerbrug. J

1867. 13. Aeskulap og Amor.

1868. 14. Amor og Pareerne.

1873.

15. Hellig tre Kongers Tilbedelse. Katolsk Kapel i Ordrup.

16. St. Andreas. Collegiet sammested.

1874.

17. Christus velsigner Børnene. Ordrup.

1876. 18. Theseus og Minotaurus.

19. Gesandtskabet til Achilles.

20. Athene dæmper Achilles’s Vrede. Gl. Carlsbergs 21. Gudernes Forsamling. „Pompeji“.

22. Kampen om Patroklos.

1877.

23. Andromache og Trojanerne paa Muren.

24. Odysseus gjenkjendes af Ammen.

25. Penelope optrævler Vævet. do.

26. Odysseus kommer til Nauricaa.

27. Penelope gjenkjender Odysseus.

1879.

28. Sommeren. Marmor, j >s j forl)i..

29. Hjemkomsten. Metal,

f

(16)

11

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

1880.

Kvinderne ved Graven. Nat. Størr. | Valløby Kapel.

Epitaphium over Grevinde Knuth.

\

Marmor.

Natten, efter Carstens. | Carstensmonu- Jason bringer det gyldne Skind. mentet.

Kunstens Genius. j Bronce.

1882.

Theseus besøger Oidipos. Ny Carlsberg.

1885.

Kvinderne ved Jesu Grav. Gravkapellet paa Trane- kjær.

1886. Jesus bespiser i Ørkenen.

1889.

Sigbrit fremstiller de nyankomne Hollænderbønder for Chr. d. 2. og Dyveke.

1890. Biskop Balle.

Amor tumlende med Jordkloden.

Digtekunstens Genius med et Spejl (Adam Homo), udført til et paatænkt Monument for Fr. Pal. Muller.

(17)

12

P O R T R A I T B U S T E R .

1845.

1

. Min Farmoder.

1846. 2. Maleren Prof. Ferd. Helsted.

3. Dr. med. H. G. Crone.

1847. 4. Prof. Dr. med. A. G. Sommer.

1848. 5. Harald Stein.

6. Maler F. G. Lund.

1852. 7. Johannes Moldenhawer.

8. Svenningsen. Borgerdydsskolen paa Chrh. Kobber.

1854. 9. Fru Emmy Drewsen.

10. Billedhuggeren Stephan Ussing. I Zink paa Graven.

1857. 11. Mkusterresident Pauli. (Rom.) 12. Alarik Nordenberg. (do.) 13. Maleren H. Olrik. (do.)

(18)

13

14.

15.

16.

17.

18.

20 .

2 1

.

22

.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

1859. Prof. S. A. V. Stein.

1860. Frk. A. Lütken.

Kammerraad Th. Zeltner.

Kantor Nie. Krossing.

1861. Grevinde Danner.

Historiemaleren Prof. J. L. Lund.

1862.

Hds. kgl. Højhed Prindsesse Alexandra til Danmark.

Biscuit.

Harald Stein.

1864. Emmy Stein.

1865. Stiftsprovst Paulli.

Prof. Frederik Paludan Müller. |

Prof. H. N. Clausen. j „Fremtiden“.

1867.

Kammerraad I. C. Drewsen. Søllerød Kirkegaard.

Fru Bruun f. Hagen.

1868. Hofballetmester A. Bournonville.

1870. K. Frederik d. 7de. Vedby.

Thomas Kingo. Odense.

Dagmar Christensen fra New York.

(19)

14 1871. 32. Digteren Erik Bøgh.

33. K. Frederik d. 7de. Nykjøbing paa Sjælland.

34. Etatsraad H. P. Plolst.

35. Directeur Jul. Hellmann.

36. Maler Prof. N. Simonsen.

37. Kustode ved Thorv. Museum Wilckens.

38. Fru Sara Stein.

39. Garvermester Borch.

40. Justitsraad Steinhauer.

41. Etatsraad Worsaae.

42. Ferdinand Winsløv, Chicago.

1872. 43. Prof. Heinr. Hansen.

44. Prof. C. Holten.

45. Maleren Edv. Bergh.

46. Architecten H. C. Stilling.

47. Prof. A. P. Berggreen.

48. Justitsraad Schwartzkopf.

49. Rasmus Nyrup. Oldn. Museum.

1873. 50. Prof. I. A. Jerichau.

51. Oluf Suhr.

52. Lelmsgreve Chr. Danneskjold-Samsøe.

53. Lehnsgreve Raben. Aalholm.

54. Fru Julie Sødring f. Rosenkilde.

1874.

55. Biskop Mynster. Diaconissestiftelsen.

56. Gehejmeraad Raben-Lewetzau.

57. Lehnsgrevinde Danneskjold-Samsøe.

58. Frederik Kuhlau.

(20)

15 59. Maleren Jul. Exner.

60. Maleren Th. Brendstrup.

61. Maleren Lorentz Frølich.

62. Componisten Herrn. Løvenskjold.

63. Billedhuggeren Chr. Freund.

1875. 64. Mynsters kolossale Buste.

65. Fru Anna Nielsen f. Brennøe.

66. Skuespilleren Lindgreen.

1876. 67. Dr. Ryge.

68. Grev Frits Moltke-Bregentved.'- 69. Samme kolossal.

70. Gehejmeraadinde Raben-Lewetzau.

71. K. Frederik d. 2den. Tøjhuset.

72. Prof. Forstdocent Fr. Hansen.

73. Fabrikant Jacob Bing. Udført i Biscuit.

74. Biskop Martensen.

1877..

75. Etatsraad Holmblad.

76. Fru Rønnenkamp. Næsbyholm.

77. Etatsraad Stoltenberg.

1878. 78. Gehejmeraad Dr. med. O. Bang.

79. Fru I. Normann.

80. Barnebuste.

81. Johannes Stein.

1880. 82. General de Jonquiéres.

83. Lehnsgreve Ahlefeldt-Laurwigen.

84. Lehnsgrevinde Ahlefeldt-Laurwigen f. Schulin.

(21)

16

1881.

85. Fabrikant Meyer Bing. Udført i Biscuit.

86. Etatsraad Hummel.

1882. 87. Etatsraad W. Wain.

88. Fru Laura Wain f. Visby.

89. Prof. Joh. Keller.

1883. 90. Hans Tausen. Frederiksborg.

1884. 91. Prof. Johannes Holms.

92. Gapt. Meubelfabr. Larsen. Lærlingehjemmet.

93. Kammersanger Schram.

94. Justitsraad Møller. Flakkebjerg.

95. Etatsraad Schwitzer.

96. Laura Stein.

97. Prof. G. Brix.

1885. 98. Overlæge Holmer.

99. Prof. Panum.

100. Forstander J. Moldenhawer.

101. Fru Louise Phister, kgl. Skuespillerinde.

1886. 102. Professor L. Phister.

103. Blomstermaler W. Hammer.

104. Skolebestyrer Wohnsen.

1887. 105. Marietta Lazzeriui. (Carrara.) 106. Digteren Thorarensen. Rejkiavik.

(22)

17 107. Prof. Jul. Exner.

108. Biskop Martensen. Kolossal.

109. Kapelmusikus Holm.

1888. 110. Rasmus Rask. Frederiksborg.

111. Admiral Suenson.

112. Samme kolossal.

113. Karen Stein.

1889. 114. A. J. Carstens.

115. Hans Egede.

1890.

116. Peter Hjort Lorentzen. Frederiksborg.

117. Ruth Ritzau.

118. St. St. Blicher.

1891. 119—20. Gehejmeraad E. Tesdorpf.

121. Prof. L. Ussing.

1892. 122. Dr. theol. Stiftsprovst C. Rothe.

123. Pastor D. Prior.

1893.

124. Thorvaldsen. Monumental Herme.

/ 2 J

" " ¿ / A .

\

2

(23)

B U S T E R I MARMOR.

1855. 1. Prof. anat. Ib. Ibsen.

1859. 2. Etatsraad S. A. V. Stein.

3. Grevinde Danner. Jægerspriis.

1869.

4. Hofballetmester A. Bournonville. Det kgl. Theater.

1871.

5. Prof. H. P. Holst. Den kgl. Skydebane.

1872. 6. Ferdinand Winsjøw. Ghicago.

1873.

9. Lehnsgreve Ghr. Danneskjold Samsøe. Gisselfeldt.

10. Lehnsgreve Halten. Aalholm Slotshave.

11. Gehejmeraad Raben-Lewetzau.

7. Oluf Suhr.

8. Samme Buste.)

1874.

12. A. Oehlenschlæger. |

13. L. Holberg. j Det kgl. Theaters Foyer.

(24)

19 1875. 14. Johannes Evald.

15. Fr. Kulilau.

16. Baron H. Løvenskjold. ■ Det kgl. Theaters Foyer.

17. Anna Nielsen.

18. Lindgreen.

1876. 19. Homer.

)

20. Perildes. | Gamle Carlsbergs „Pompeji“.

21. Scipio Afr.

J

22.

23.

Gehejmeraadinde Raben-Lewetzau.

Dr. Ryge. Det kgl. Theaters Foyer.

24. Prof. Fr. Hansen. Østift. Credit-For.

25. Kustode Wilckens. Thorv. Museum.

1877. 26. Fru Rønnenkamp. Næsbyholm.

1878.

27. Justitsraad Stoltenberg. Diakonissestiftelsen.

28. Gehejmeraad Dr. 0. Bang. Rosenborg Brøndanstalt.

1879. 29. Biskop Martensen.

1880.

30. Lehnsgrevinde Danneskjold-Samsøe. Gisselfeldt.

31. Lehnsgreve Ahlefeldt-Laurwigen. | Tranekjær 32. Lehnsgrevinde Ahlefeldt-Laurwigen. J Slot.

1882. 33. Etatsraad W. Wain.

34. Fru Laura Wain.

2'

(25)

20 1883.

35. Landskabsmaler Thorvald Brendstrup.

36. Etatsraad Switzer.

1884.

37. Kgl.Kammersanger Schram. Det kgl. Theaters Foyer.

1886.

38. Prof. L. Phister. Den kgl. Skulptursamling.

1888.

39. Skoleinspektør Wohnsen. De forenede Kirkeskoler.

1890.

40. Prof. Hummel. Den polyt. Læreanstalt.

4L A. J. Carstens. | Monumentale Hermer. NyCarls- 42. J. A. Jerichau. J bergs Glyptothek.

1891.

43. Frederik Paludan-Miiller. Frederiksborg.

/ W ^

(26)

21

B U S T E R I BRONCE.

1852.

1. Svenningsen. Borgerdydskolen paa Chrh.

1870. 2. K. Fr. d. 7de. Ruds Vedby.

1871. 3. Thomas Kingo. .Odense.

4. K. Fr. d. 7de. Nykjøbing paa Sjælland.

1875. 5. Biskop Mynster. Frue Plads.

1876.

6. Lelinsgreve Frits Moltke-Bregentved. Vallø Slots­

have.

1885.

7. Overlæge Holmer. Commune-Hosp.

1886. 8. Justitsraad Møller. Flakkebjerg.

1887.

9. Digteren Thorarensen. Rejkiavik.

(27)

22 1888. 10. Biskop Martensen. Frue Plads.

1889.

11. Admiral Eduard Suenson. Nyboder.

1890. 12. St. St. Blicher. Randers.

(28)

P O R T R A I T M E D A I L L O N S .

1845. 1. Musiker W. Schiøtt.

1848.

2. Billedh. Lieutenant Jens Seehusen, f ved Ullerup.

1862. 3. Laura Stein f. Drewsen.

1868. 4. Fru Nanna Visby.

1869. o. Gapitain From Møller.

1870. 6. Fru Christiane Hansen f. Smith.

1871. 7. Fabrikant Fritz Dahlmann.

8. — L. Dahlmann.

i). Prof. Forstdocent F. Hansen.

(29)

fc©bö

24 1872.

10. Nicolaj Krossing. Borgerdydskolen paa Ghrh.

11. Hermann og Francis Winsløv. Chicago.

12. Mozart. Marmor. „Fremtiden“.

1873. 13. Forfatteren Fr. Barfod.

14. Fru Barfod f. Birkedal.

15. Baron Korff. Bronce. St. Petersborg.

1874.

lfi. Justitsraad Stoltenberg. Marmor. Udstillingseom- miteen.

17. Pastor H. Visby. Marmor. Storehedinge.

18. Docent Chr. Boreb.

19. Dr. S. Borch.

20. H. P. Holst.

21. Etatsraad Lautrup. Marmor.

1876. 22. Provst Pram-Gad.

1877.

23. Lehnsgreve F. Moltke-Bregentved. Marmor. Faxe.

24. Johannes Wiede weit „Fremtiden“.

25. Fru Butz Møller. Bronce.

26. A. J. Carstens. Marmor. Ny Carlsberg.

27. Grev og Grevinde Ahlefeldt-Laurwigen. Marmor.

Tranekjær.

1881. 8. Digteren A. Munch.

9. Direktør Hellmann. Bronce.

30. A. Bournonville. Bronce. Asminderød.

(30)

25 1882. 31. Biskop Fog.

32. Sophus Stein.

1883.

33. P. A. Borggreen. Bronce. Assist. Ivirkeg.

34. Th. Brendstrup. do. do.

35. Prof. Christian Hansen. Marmor, do.

1885.

36. Prof. Johan Keller. Bronce. do.

37. Fru Th. Hindenburg. Marmor.

38. Billedh. Fr. Holbech. do. Udstillingscommiteen.

1888.

39. Etatsraad Worsaae. Bronce. Oldn. Museum.

1890.

40. Miss Laura Christensen. New York.

41. Lithograph Ad. Kittendorph.

1891.

42. Maler Kauffmann. Marmor. Udstillingscommiteen.

1892. 43. Kammerherre F. Meldahl.

44. Fru Kammerherreinde A. Meldahl f. Rædér.

45. Sara Stein f. Fallesen.

46. Fru Nanna Visby. Marmor. Storebedinge.

47. Samme. Medaillon, do.

(31)

E F T E R A N D R E S MOD E LL E R U D F O R T I MARMOR.

1884.

1. Thorvaldsen: Daabsenglen i Frue Kirke til Sir William Watkin Wynn. Wales.

1886.

2. — Samme Figur til Minneapolis, Amerika.

3. — En Caryatide til Ny Carlsbergs Glyp­

tothek.

4. — Natten og Dagen til Sir W.W. Wynn.

5. — Gjentagelser til General C. Christensen, New York.

6. — Natten og Dagen til Gravkapellet paa Tranekjær.

7. — Lehnsgrevé Danneskjold-Samsøe. | Gissel-

8. — Hans Gemalinde. / feldt.

9. H. V. Bissen: K. Frederik d. 7des Buste. | Ordrups- 10. — Kammerh. Berlings do. / høj.

11. Haydn-Buste. Etatsraad Holmblad.

(32)

MOD E L L E R T I L M E D A I L L E R ETC.

Belønnings-Medaille for Tivoli.

Medaillen i Anledning af DD. Majestæters Guldbryllup 1892.

Danmark, Rusland, England og Grækenland, 4 alle­

goriske Figurer til en Sølvopsats til DD. Majestæter ved Sølvbryllupet 1867.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese