• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
27
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

UNGE KRÆFTER

(4)

KUNSTAKADEM tETS

BtBUOTHEK,

(5)
(6)

UNGE KRÆFTER

TEGNE- OG SK1TSEBOGSBLADE

U DG !VN E AF AKADEM 1ETS ELEVSAM FUN D

SAMLEDE VED

C. V. AAGAARD OG PAUL LEHMANN

^ y ^

! KO M M ISStO N H O S KARL K Ø STER KØBENHAVN

1899

(7)

OSCAR BOJESEN.

FO RO RD

^ bestaar af en lille Samling Tegne- l og Skitsebogsblade, saa gøre vi kun

¡1 dette for efter bedste Evne at vække Publikums Interesse for et Arbejde, som vi unge nu efter en Del Anstrængelser sende ud i Verden paa en Tid, hvor det gryende Foraar tør tages som Varsel om, at dette vort Foretagende maa lykkes.

BL

^ 3. lyNK

''s'yåjn Lj ¡

l^TAAR vi med nogle Ord

) /

,

i ^

indlede det foreliggende Hefte af „Unge Kræfter", der

Dette Hefte fremkommer ikke for at indvarsle en

ny Æra, men som Budbringer fra den unge Slægt af vordende Kunstnere, der en Gang i Tiden skal udfylde de ældres Pladser og holde Kunsten i Ære — fra dem, hvis Navne for største Delen endnu ere ukendte, men som maaske med Tiden skulle blive nævnte blandt vort Lands første.

Derfor bærer Heftet Navnet „Unge Kræfter", thi det er de unge, der heri­

gennem ønske at faa det store Publikum i Tale.

Til Slut skal vi ikke undlade at bemærke, at det er vort Ønske hvert Foraar at kunne udsende et lignende Hefte, men for at denne Tanke kan bringes ti!

Udførelse, maa vi lørst og fremmest regne paa Støtte hos Publikum, og idet vi haabe, at denne ikke maa udeblive, bede vi alle dem, som interessere sig for de unge og deres Kunst, at skaffe vort Hefte saa stor Udbredelse som mulig.

/(ø&fn/tayn ¿ /IprtV 7399.

(8)

HOLBERGS GAMLE BARONI. ERIK STRUCKMANN.

ET LYSTIGT SELSKAB. ELNA BORCH

(9)
(10)
(11)

AFTENSTEMNING. CH. FRIMODT.

I UDKANTEN AF SKOVEN L. FIND

(12)

GAMLE HUSE I LYBECK A. F. BRANDT.

(13)

VILDT STRYGER VINDEN. A. KONGSBAK.

PAA HJEMTUREN ERNST KØJE.

(14)

UDKAST TIL EN DEKORATION ERIK STRUCKMANN.

PAA EN GAMMEL HERREGAARD.

(15)
(16)

STUDIER G. RODE.

(17)
(18)

STUDIE. G. RODE.

SVENSCHOU.

FRA DYRESKUET.

!

(19)
(20)

;

ORD W ILLIAM , der har bortfort Lord Douglas' Datter Margrethe, er bleven 'fulgt af dennes Fader og Brodre og har lampen med d isse nedlagt Brødrene og tret Faderen, hvorefter han, selv dodc- saaret, fortsætter Flugten med Mar-

de fort og fort de reed ts Skin over Hede,

kom til et køligt Væld, g de fra Heste neder.

Og de stege ned at tage en Drik Af Kiiden som kiar monne n n d e;

Deri randt hans gode H)crtes Btod Da hiegned den væne Kvinde:

„Hoid op, Ho!d op nu, kitur W iiiiam.

Forvist est Du saaret fuid iid e!"

^Det Skyggen kun er af min Skaria gen rød.

Som skinner i Vandet saa stiMe."

(21)

PREDER)KSBERG SLOT SV. HAMMERSHØJ

3LA

(22)
(23)

JUSTEDALSRYPEN.

] Justedalen I BerRenhus død. .He ByRdcns Folk under den sorte Dod. Den eneste der levede iRien var en unR Jente, som dyede Pesten ved at Hakke om i Fjældholcne, saalæ n R e Sotten stod paa. Da Folk fandt hende, var hun vild oR sky som en FuRl. De kaldte hende derfor Justcdalsrypen.

(24)
(25)

Bore/:, E/na; Et lystigt Selskab.

Brand/, Æ E..* Gamle Huse i Lybeck.

E:nd, i..* I Udkanten af Skoven.

Ertmodf, C/:..* Aftenstemning.

Erydens&erg, Carl; Douglas Kvi­

den.

Ha:nn:erx/:ø/, Sv..* Frederiksberg Slot.

Bongs/?ak, A..* Vildt stryger Vin­

den.

Eø/e, Ems/.- Paa Hjemturen.

Meyer, Al. Faxen.* Studie.

MBc/ceZsen, i..* Fra Akademiet.

Mt/c/ce/sen, L..* »Slægtens Yng­

ste".

0/r:/c, S..* 1 Skoven.

Bode, G..* Studier.

Einar Olsen.

Bode, G.; Studie.

Bode, G..* Studie.

Bode, G..* Studie.

Bo/:de, E..* Portræt.

Eand/to/i, Marte.* I Tanker.

EandAoZ/, Marte.* Ved Arbejdet.

Ec/ton&oe, Henrt/c.* Nat.

Ec/toa, Eaen; Fra Dyreskuet.

E/rac/cntann, Ert/c.* Holbergs gamle Baroni.

E/rac/cntann, Ert/c.* Udkast til en Dekoration paa en gammel Herregaard.

Tranaas, E. B..* Justedalsrypen.

Tranaas, E. E..* Kom hjem! Jar- lesøn!

Usstng, E/. .* Min Hustru.

Wande/, Etgard.* Skov-Skitse.

(26)

TRYKT I

P. PETERSEN S BO G TRY K K ER I

(EGMONT H. PETERSEN).

KØBENHAVN.

REPRODUKTIONERNE

U D FØ RTE HOS

C A R L STENDER.

(27)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk