M a le r ie r , S tu d ie r, H a a n d - te g n in g e r , R a d e r in g e r

22  Download (0)

Full text

(1)

V73£

K a t a l o g

over

en Privatmands Samling af

M a le r ie r , S tu d ie r, H a a n d - te g n in g e r , R a d e r in g e r

m . m .,

som b o rtsæ lg es ved Auktion, der afh o ld e s i C irk u s ’ B alletsal

( I n d g a n g fra S t u d i e s t r æ d e )

Onsdag d. 26. Februar 1890 og følgende Dage

Fm. Kl. 11 og Eftm. Kl. 5 pr.

E f t e r s y n

fra Lørdagen d. 22. til Tirsdag d. 25. Febr.

incl. Kl. 12— 3 i C irk u s ’ Rideganq (Indg. fra J æ rn b an e g ad e).

Kj øbe nh av n.

(T r y k t hos F. E. Bording (V. Petersen).

v «

f |

mTrrrrrmTTTtTTTrrrmTrrrrtT*'^^

(2)

Konditioner.

§ i.

Alt sælges i den Stand, hvori -det ved Hammerslaget er og fore­

findes og henstaar derefter for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. Det Købte skal være afhentet fra Auktionsstedet inden f o r l ø b e t af den Dag Auktionen holdes.

§ 2-

Købesummen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 6 pCt., erlægges til Undertegnede kontant ved Hammerslaget eller paa Anfordring; dog kunne Købere, der ere mig bekendte som veder­

hæftige, erholde 4 Ugers rentefri Kredit. Den, som byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist.

§ 3-

T Tilfælde af Misligholdelse med Betalingen er Køberen, hvad enten han sagsøges eller ej, pligtig at betale 6 pCt. p. a. i Rente fra Auktionsdagen indtil Betaling sker, og er, naar han sagsøges, pligtig at give Møde for Kjøbenhavns Forligskommission og Ret efter Varsel som til Indenbyesmand, uden Hensyn til hvor han boer eller opholder sig. H an er endvidere pligtig til uanset Bestemmelserne i Frd. 6. Aug.

1824 at betale skadesløse Sagsomkostninger og underkastet den hurtige Retsforfølgning efter Frd . 25. Januar 1828. Der er derhos forbeholdt

den ved Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 hjemlede Udpantningsret.

K jo benhavn, i F ebruar 1890.

K onrad C. L e v y s o h n ,

Overretssagfører, Ny Vestergade 7, 2. S.

1. A fd e lin g .

Oliemalerier, Akvareller og Haandtegninger i Ramme.

Professor N. Abildgaard.

4 1. Troens Genius, udf. i Tusch og Farve.

1 © Et Bybud, Pen.

©

Morgen, allegorisk Figur, Vandfarve.

y 4. Ossian, Oliefarve (Copi).

M ichael Ancker.

7V 5- Skagens Nordpynt, Oliemaleri, sign.

C arl F. Andersen.

s 6 . Studiehoved af en ældre Mand.

Professor Otto Bache.

s © Parti ved Eremitagen, Bly., sign.

Carl Baagøe.

w 8 . Danske Orlogsskibe i Sundet, Bly., sign Vx- 9- Marine, Bly., sign.

10. Et Skib for fulde Sejl, Akvarel, sign.

H. W. B a r t tle tt, engelsk Kunstner.

2 Beiiruth, meget udført Pen., sign.

i Sidon, do. -do.

1 13- Alexandria do. r do.

1

iV \

(3)

m

2

Professor Carl Bloch.

fa 14. En sovende Dreng, Bly.

H. Bloch.

* O Mynden og Skaden, Akvarel.

Y (i?)) Landskab, diset Luft, Bly. og Farve.

G. V. Blom.

l'/x 17. En Kalv bag et Led, Akvarel, sign.

G. Broglie, svensk Kunstner, i 18. I et russisk Fængsel, Pen.

H. V. Bissen.

19. En gi. Munk, Bly., sign.

Carl Bille.

// 20. Skibe for Udgaaende, Pen.

Professor Heinrich Buntzen.

: 0 Landskab med Træer, Bly.

77/. Brendstrup.

y (22> Landskab i Smaaland( Bly. og Farve.

>0 23. Kysten ved Amalfi, Akvarel.

3 (^4^ d°- vec^ Kapri, do.

J . U. Bredsdorff.

y 25. Kystparti fra Sletten, Bly.

Burton, engelsk Kunstner.

1 26. Bjerglandskab med Staffage, Olie.

l'/q 27. Parti fra Themsen, do.

27a. do. fra Skotland, Akvarel.

v. d. Briicke, belgisk Kunstner.

28. En Procession, Tusch.

Professor Carl Bøgh.

/ 29. Parti i Nærheden af Trondhjem, Bly., sign.

/ 30. do. do. do. do. do.

y/^ 31. do. do. » Fontainebleau do. do.

I 31a. Raadyr, Bly., sign.

20 b'/v

2 32.

2 3 3-

2 3 5-

/ 36.

3 7-

s (jj}

vi 4° -

i ®

' ø

> n 45.

/y*4 46.

4 7-

1 48.

fy

3

J . L. Camrath.

Blomster, Tusch.

Frugter, do.

Klippelandskab, Akvarel.

Frugter, Bly.

Landskab i Tydskland, Tusch.

A. C. R iis-C ar stensen.

Garibaldis Bolig paa Caprera, Bly. sign.

C. Schl. Carlsen.

Træer i Dyrehaven, Studie., Olie.

En lærd Nisse, Bly. sign.

Oskar Carlson.

Fra Gottorp Slot, sign., 1864.

J. C. C anis, tydsk Kunstner.

En Pilgrim, Akvarel, sign.

J. H. Carmieficke.

Landskab med en Vej, Bly.

Parti ved Karlskrona, Olie.

do. i Ronneby, Skaane, Tusch.

Peter Cramer.

Interiør i et Værtshus, Olie.

do. do. do.

D. Chodoviecki, tydsk Kunstner.

En Eneboer, Tusch.

N . C. Dahl.

En Skonnert, Pen.

J . C. Dahl.

Alpelandskab, Akvarel.

A . Daubwell, eng. Kunstner.

En bedende Katholik, Akvarel.

1*

(4)

4 Devigny, fransk Kunstner.

3 51. Landskabsstudie,. Pen.

% © En ældre Mand, do.

Landskabsstudie, do.

D ankvart Dreyer.

S 54. Landskab med Træer, Olie.

f 55. Træstudie, do.

Holger Drachmann.

S'^ 56. En Stranding, Tusch, sign.

2 ‘/x 57. Landskab med et Træ, Pen., sign.

Z Skyer. Olie.

N . V. Dorph.

j'/tf 59. Under Paplyen. Pen.

C. F. Eckardt.

60. Marine, Bly., sign.

/ ' i 61. do. , Middelhavet, Bly., sign.

62. Landskab i Smaaland, Sommer, Olie.

3Z Professor C. V Eckersberg.

HA 63. To Hyrder., Tusch.

i'At 64. En ung Jæger med sin Bue, Tusch.

2 % 65. Trekroner, Pen.

l’ f'L 66. Udsigt over Landsbyen Eudil, sign., Paris 1811,

_ Sepia.

/ (6£) Kolonaden ved Christiansborg Slot, Tusch.

Peter E ggers, svensk Kunstner.

^ C68S Ruiner i Grækenland, Bly., sign.

Zc 69. Fiskere sejle hjem, Olie., sign.

M. Engelsted.

V 70. Hoved af en Mand, Bly.r sign.

A. v. Everdingen, gml. hollandsk Kunstner.

2, 71. Sejlere. Vandfarve, sign.

>13 \

If'U 7 2.

2 % 73- V 74 - S 75 - 1 76.

y

77-

TÅ, 78.

i0 79 - TU 80.

'4 (8?) ' ©

*‘^ 8 5 . 3 86.

rh

87 2 88 1 '4 89 90 /%/ 91

92

£'4 93

H <§4

f'l 95

V. Fauerholdt.

Fiskerhuse i Skovshoved, Olie.

Art g. Fischer.

Parti fra Niirnberg, Bly., sign.

do. fra Liibeck, do.

Hans Fischer.

Landskab ved Gudenaa, diset Luft. Olie.

En Udflyttergaard, Olie.

J. Friedlænder.

En Fiskerfamilie, Olie.

En Italienerinde, Akvarel.

Lorentz Frølich.

Nordiske Guder, meget udført Pen.

Paa Jagt, Pen.

Professor C. D. Gebauer.

En Arbeidshest, Pen.

»Pensioneret Frederiksborghingst«, Pen.

Forspændte Heste, Bly.

Køer, Sepia.

Indkørselen til GI. Klampenborg, Akvarel.

Landskab, Kul.

Knud Gamborg.

Abekatten Jocko som Kudsk, Pen., sign.

Do. som Barbér, do. do.

Do. som Mundskjænk, Pen., sign.

Do. som Herren i Huset, Pen., sign.

Liden Kirsten, Bly.

Jesuiternes Udvisning, Pen., sign.

En yndet Bænk ved Smedelinien, Tusch.

Amphitheater i Pola, Akvarel, sign.

Aalborg Klosterkjøkken7 cfo. do.

(5)

H i %

96.

rfy 97- 3 4 98.

/ % 9 9-

L> 100.

!?

Z

1 y

L*

Vu

2

1

* X \

rv

—01

0 2 .

03 • 04.

0 5-

06.

07.

/øl*.

08.

09.

10.

11.

12.

13-

6 Garnier. fr. Kunstner.

Landskab, Akvarel.

Do. med Raadyr, Akvarel.

Piger hente Vand, do.

Professor I. V. G er tner.

Mandligt Hoved, Bly.

Do. Kul. og Kridt.

Hans N ik. Hansen.

Fader og Datter, gengivet i Mappe af d. K.

Paa Udkig. Pen.

H. Chr. Hansen.

En lille Pige. Bly., sign.

En ung Mand ved en Lampe, Olie., sign.

Etatsraad, Professor Heinrich Hansen.

Kri gsraad under Trediveaarskrigen, Akvarel, sign.

Etatsraad H. Chr. Hansen.

En siddende Græker, Akvarel.

Et nygræsk Tempel, do.

Constantin Hansen.

Mythologisk Fremstilling’, Tusch.

Frøken Louise Ravn-Hansen.

En Sommeraften, Olie.

V. Hansen.

Murerflid, Pen., sign.

C. Vilh. Hansen.

Don Quixote drager ud, Tusch, sign.

Otto Haslund. »

Udenfor en Bondegaard, Pen., sign.

Chr. Hall.

Blomster, Akvarel, sign.

£

r

t

W .

siH-

14.

/ ' i 1 5-

z 16.

2 17-

2 18.

1 9.

2 0 .

2 1 .

*t) 2 2 .

V* 2 3- / 2 4 .

'4 2 5- 2 6 .

3 2 7 . / 2 8 .

2 9 . 3 0 . 'A- 3i -

3 2 . 3 3- n 3 4-

1 1 3 5-

F . F. Helsted. ,

Bedstefader fortæller, Bly.

V. Helsted.

Buske, voxende paa en Skrænt, Akvarel.

C. F. Heinzmann, tysk Kunstner, f. 1795.

E11 Provindsby i Tyskland, Sepia.

I. T. Hansen.

I Parisj Bly., sign.

E11 Pariserinde, Bly., sign.

N . F. Habbe.

En Sømand, Olie.

»Her maa ikke ryges'■, Akvarel.

H G. Harder.

Indkørsel til Sorø Akademi, Tusch.

H. J . H am m er.

E n Hum\eranke, OYie., sign.

O. A. Hermansen.

Vade- og Svømmefugle ved en Dam, Akvarel, sign.

En italiensk Palme, Akvarel, sign.

En sovende Pige, Pen., sign.

En Alf paa en Rosengren, Tusch., sign.

E rik Henningsen.

Fanden paa Barbérstue, Pen., sign.

En grædende lille Pige, do. do.

En Bondepige, do. do.

En Hyrdedreng, Bly., do.

En Alf, Pen.

Musik paa Kvisten, Pen., sign.

En ung Dame, do. do.

Fader og Datter, do. do.

Frantz Hennings en.^ x, En strikkende Pige, Pen., sign.

5

(6)

/% 138.

2 <140

8 / 136. Hjem fra Marken, Pen.

So

137. Heste. Olie., sign.

Carsten Henrichsen.

Fra Taarbæk, Bly., sign.

C hr. Holm.

Kvindeligt Hoved. Olie.

Landskab, optrækkende Uvejr, Obl.

Gerhard Honthorst, f. Utrecht 1590, f 1656.

S

141. En Korsfæstelse, sign. 1 6 1 6 , se Spenglers Katalog Nr. 1419.

A. H. Hunæus.

21 142. Store Bededagsaften paa Volden (Orig. til Lithografi), (Portraiter af Prinds Ferdinand, Chr. Winther med

flere), sign.

I1} 143. Jesus velsigner de smaa Børn, Kul. sign.

40\ 144. Nadverens Indstiftelse, do. sign.

/ 145. En Bondepige, der pynter sig, Bly.

H. Jensen.

145 a. En 'Trillebør, Bly., sign.

yt'x 145 b. Mandligt Hoved, do.

E. M ick ae l Jensen, tf 146, Træer i Sorgenfri Skov, Olie.

% <44^ Do. - Dyrehaven, do.

S h 148. Kystparti, do.

5 149. Fra Fursøen, Bly.

150. Fra Ruderskov, Olie.

151. Fra Raadvad, do.

Vx, 152. Fra det gamle Toldhus ved Langelinie, Olie.

15 3- Fra Charlottenlund, do.

Z 1 5 4- Fra Ordrup Mose, do.

155. Landskab, Bly.

156. Do., do.

y /^ 157. Charlottenlund, Olie.

TioVi,

72ø

yy

9

j ’/lf oc Flodlandskab, Akvarel.

1 159. Do. Olie.

1 160. Træer ved Vandet, Olie.

/ / v 161. En Skovsø, do.

1

/'// ! & > Aaen i Sorgenfri. do.

/ 'VH*(r Professor I. A. Jerichau.

-1 163. En ung Pige, Bly., sign.

H arald Jerichau.

h 164. Klippelandskab i Lilleasien, Olie.

z 165. Vej i Nærheden af Rom, do.

/ 166. Ruiner i Campagnen, do.

/ 167. E t Rækværk ved Stranden, do.

t 168. En tyrkisk Dame, Bly., sign.

169- Havnestad i Lilleasien, Bly., sign.

$•6 .0 UtS*

Aug. Jerndorff.

En lille Pige paa et Stengjærde, Pen., H enrik Jespersen.

2 171. Granskov, Pen., sign.

172. Vej forbi et Hus, Pen., sign.

V igg° Johansen.

En Vildthandler, Bly., sign.

/ 174. En raabende Fisker, Bly., sign.

1 7 5- En ældre Kone, do., do.

>£176. En Pærepranger do., do.

y 177- En spadserende Dame, Akvarel, sign.

Professor Jens Juel.

2% 178. Billedhuggerkunsten, Allegori, sign. (17 A. T. Juuel.

2'i 179- Parti fra Iseljorden, Akvarel.

Jiidel (r) tysk K.

180. Bjerglandskab. Sepia, sign.

(7)

,4 r

S i f a

18 1.

2%

O

% /

/

40

a,

i

% /

s

82.

83-

84.

O!

86.

8^

89.

90.

91.

92.

9 3-

94.

9 5- 96.

97 t

3 199.

1 0

E ile r Jørgensen.

Æ n flyvende Figur«, Pen., sign.

I. K alkar.

Sundet udfor Kronborg, Akvarel, sign.

En Lænkehund, Pen., do.

A. E . K jeldrup.

T o Rørn, Akvarel.

Møens Klint, Olie., sign.

T. G. K je ll er up.

E t Kohoved, Pen.

En Gris. Tusch., sign.

K je r u lff.

Plantage paa St. Croix, Akvarel, sign.

Professor F . T. Kloss.

Æ bleøen, Akvarel, sign.

Fiskere paa Island, Akvarel, sign.

P. C. N . K læ strup.

Portraitstudie, Tusch.

Chr. K lau s en (Clausen).

Nøgen Kvinde, Pastel. sign.

En ældre Kone, Bly.

En ældre Mand, do.

Professor F. C. K jærskou.

E t Møde, Tusch.

Scene i et Kapel, Tusch.

Parti fra Etschdalen, Olie.

Landskab med Træer, Sepia.

Frøken M . Knudsen.

Studiehoved a f en Dreng, Olie.

V. K or ner up,

t

r

i

t b 200. En svensk Pige, Olie.

sn%

^ 201.

202.

^ 203. y<L 2 0 4. 'A, 205.

^ 206.

^r *

/ (g o R ) 209.

/ (2T0)

211.

/ 212.

/ 214.

i 215.

/£ 216.

/ 217.

/ / 218.

7^219.

\ 220.

'4 221.

/, 222.

VlP'/t,

11 I. K ornerup.

Roskilde Domkirke. Pen.

F . K raul.

Modelstudie af en gammel Mand, Olie.

E n Gaard i Stensballe, Bly., sign.

E n Bakke med K opper og Brød, Olie.

Efteraarslandskab, A kvarel.

Ved et Havegjærde, Bly.

Sommeraften, Olie.

F ra Stensballe, Bly.

F ra Bygholm, do.

F r. K ra fft.

Landskab, Bly., sign.

P ietro K r o hn.

Ruiner i Italien, Akvarel.

En fuld Sømand, Pen.

V K yh n.

Ved Kysten, Olie.

Landskab med vid Horisont, Pen.

A . K iickler (?) E n Drift Oxer, Bly.

En Munk i en Loggia, Akvarel.

F erdinan d Kobell, f. Mannheim 1740.

( D ire k tø r for G alleriet i Miinchen.)

Bjerglandskab med Staffage, se Spenglers Katalog 84 5-

Chr. Kobke.

L y n g b y Kirke, Olie.

(?) Det Indre a f Domkirken i Koln, Pen.

C. A . K ølle.

Bjerglandskab, Bly., sign.

Do. do., do. „ v, En Mus, Pen, do.

(8)

<7lo vH

12

223. Foraar. Olie., sign.

224. En Skovshovedpige, Akvarel, sign.

Knud Larsen.

lo 225. Studie, Olie, sign.

H. C. Ley.

r/x 226. Spisende Bondefamilie, Akvarel, sign.

/ 227. Nisser, Bly., do.

2 ( 2 2 b En Balherre, Tusch.

G. E m il Liebert.

g 229. Hammershus Ruiner, Olie.

z

230. Do. do. Kul.

V 231. Udsigt over Søen, do., sign.

A. Lorange.

5 232. En Munk, Akvarel.

Z\ 233- Gade i Kairo, do.

z

234- Badende tyrkisk Kvinde, Akvarel.

Carl Locher.

n 235- Solnedgang, Olie., sign.

1 236. D. f. D. S.s Skibe paa Rheden, Pen.

Søren Lund.

1

23 7- Køer paa Marken, Bly-, sign.

F. C. Lund.

/ 238. I Høstens Tid, Pen., sign.

H

239. Et Skur, do. do.

A 240. Thronsalen i Christiansborg Slot.

241. Fangen Uhlanofficer, Sepia, sign.

<n Sovende Hornblæser, Bly. og Farve, sign I. T. Lundby.

1

243. En svensk Slæde, Pen. og Farve.

2 244. Liggende Kronhjort, Pen., sign.

r/x,

<245) En lille Pige, do.

/yv 246. Slikmunde, Tusch.

W '/y 13

/. L. Lund.

l'/i 247. Historiebillede, Pen.

248. do., Tusch.

Carl 0 . 1. Lund.

250. E t Aaløb, Akvarel, sign.

251. Vinter, do. do.

C. E m il Lund.

L' 252. Træer ved Vandet, Akvarel, sign.

H. Liidbers.

f/t ^253) Marine, Bly., sign.

Tli. Læ s sø e.

1 254. Fra Campagnen, Akvarel, sign.

A. H. Mackeprang.

'I 255. Liggende Geder, Pen., sign.

256. E t Løvehoved, do. do.

A . P. Madsen.

^1(257; Landskab med Køer, Olie.

f 258. E11 Hund, Akvarel.

2 259. Kæmpehøj ved «Hjortespring*, Akvarel, sign.

"7 260. Faar paa en Mark, Olie., sign.

^ 261. En Stalddør, Pen., sign.

K a rl Madsen.

1 262. Strandvejen ved Taarbæk, Bly., sign.

Professor V. M arstrand.

4% 263. En Grønthandlerske, Pen.

/ 264. Kvindeligt Hoved, do.

S ^6^!) Kvinder ved en Brønd, Akvarel.

r /i<2& b Pagen faaer Skænd, Pen.

r/+(2 67^ Legende Børn, (tidlig), Pen.

/ Vandmølle, Pen.

Z C 2 6q) Struensee tilhest, Rørpen.

2. 270. Erlkonig, Rørpen.

H

(9)

/ ^ / '/v

H n 271. Et Rytterangreb, sign.

v* 272. En Kone, der vinder Garn, Tusch.

r/i, 273. Et skaansk Bryggers, Tusch og Farve.

i'/v 274. Pige der fodrer Høns, Bly., sign.

/ 275- Modelstudie, Pen.

/ 276. En mandlig og en kvindelig Figur, Pen.

277. Mandlig Figur, Pen.

v-t 278. Mandlig Figur, Blyant.

279. En Baad, do.

280. En Karl der rører Heste, Vandf.

> 281. 2 Ryttere, Udklip.

j 282. En svensk Kone, Blyant.

1*4. Professor Anton M el by e.

T/i 283. Fra Bosporus, Olie., sign.

284. Paa Heden, Akvarel, do.

1 285. En Stranding, Pen., do.

286. Fiskerbaad, do., do.

/ 00 Fiskerleje, Blyant. ^

d p . Marine, do. 7 * r ^ fUiK

/ 289. Kystparti, do.

7 290. Et Landsted, Kul., sign.

/ 291. Skonnertbrig, Pen.

/ 292. Dampskib, do.

y 293- Vesterhus-Starup Kirke, Bly., sign.

294. Klipper ved den skotske Kyst, Sepia.

Professor W. Melbye.

(?95> Andalusisk Bonde, Akvarel, sign.

v 296 Møens Klint, do., do.

s 297 Fra Schweitz, Kul., do.

Gabriel M ax.

liT 298. Hoved af en Olding, Olie.

M ichel M addersteg, tydsk K. forr. Aarh.

299. Orlogsskib, Vandfarve, se Sp. K. 1476.

MM

fy

//35

^

*5

F ritz Melbyc.

/ 300. Spansk Landskab, Olie.

/ 301. Parti af Den kinesiske Mur, Akvarel.

/ 302. Landskab med Bygning i Kina, Akvarel.

303. do. Blyant.

y 304. Landskab, Blyant.

Ludv. Messtnann.

1 305. Maaneskin, Norge, Tusch., sign.

(3 0 ^ do. do., do.,

3 307. Parti ved Roskilde, Olie., sign.

308. Aaløb, Blyant., sign.

/ 'S 09. Trægruppe, Pen., sign.

E rn st M eyer.

2o 310. Udsigt til Havet. Olie.

1 311. Italiensk Fisker, Blyant, r o Munke, Blyant.

313. En lille Pige, Olie., sign. 1823.

'4 £3*4^ Italiensk Bonde, Blyant.

E lias M eyer.

/ 315. Landslot i Holsten, Vandfarve.

I. M ickelsen.

V 316. En Skovsø, Olie., sign.

V £317. Faar under et Træ, Olie.,, sign.

Professor D. Monies.

■2%. 3 1 8 . En lille Pige, Tusch., sign.

$ 319. En Aften i det Grønne, Sepia.

y . G. Mohr.

Vv 320. Landskab i Norge, Tusch.

/ 321. Do med et Bjælkehus, Bly.

*/ 322. Sommermorgen i Bjergene, sign. 1831.

Adam M uller.

(323. Parti i de schweitziske Alp’fcr* Tusch.

Vi/

(10)

Hø 7 %

5 [3 2 4.

f,/* 3 2 5-

Z ’/v 3 2 6.

3 2 7. / 3 2 8.

2% 3 2 9.

H 33° .

4 3 3 1-

'4 332.

HS (333) r / v 334- f3 3 5 •

336.

337- / 338

339-

</ 3 4 0.

/ 34i-

3 ) 4 342.

/'X ofy

1 6

/ ’. M ønsted.

Havnen ved Aarhus, Blyant., sign.

Professor I. P ■ M øller.

Vandfald, Sepia.

C N eum ann.

D anske Orlogsskibe, Tusch., sign.

Sejlbaade i Sundet, Pen., sign.

K anonbaade, Pen., sign.

N ordahl-G rove.

K ysten ved Sletten, Blyant., sign.

Viggo Pedersen.

Nissen paa Grisen, Akvarel, sign.

T o Stude, Pen.

Plantestudie. do.

J u liu s Panisen.

Solnedgang, Olie., sign.

F ra Frederiksborg, Blyant., sign.

Vej forbi et Hus, do. do.

P edrin.

F ra Raavad, Pen.

A . P iza r o, spansk Kunstner.

E n Negerinde, Pen. og lu s c h . Spanske Bønder, Akvarel.

En Negersoldat, do.

E . C. Petzholdt.

Højbjerget i Ruderskov, Tusch, sign.

E dv. Petersen.

E n Træstub, Olie., sign.

Vi Ih. P . Petersen.

(?) Branden ved Ny-Børs 1 8 5 6, Olie.

1 7

J u liu s Petersen.

/ Sørensen Ihomaskjær, Portrait. Bly., sign.

C. I). Propsthayn.

£ 344- Militært O ptog fra Riddertiden, Tusch.

Alb. Price.

% 345- K atholsk Gejstlig, Akvarel, sign.

P . Raadsig.

’/t 346. Jæ ger med sin Hund, Pen.

S

347- Parti paa Kulien, Olie., sign.

1 348. Solbelyst Landskab. Akvarel, sign.

$ 349- Ved et Fiskerleje, Tusch.

A”. C. R adem acker.

^ 350. E t Bondehus, Olie.

Carsten R avn.

^ 3 5 i - Parti fra Sletten, Akvarel, sign.

1 352. Botanisk Have ved Observatoriet, Akvarel, sign C arl Rasm ussen.

Ile 353- K ysten ved Bornholm, Olie., sign.

E . Rosenstand.

26

En Maler. Olie., sign.

V. Rosens tand.

355- Vedetter, Pen., sign.

2

356. Holbergsk Scene, Pen.

L . A . R ing.

10 357- Modelstudie, Olie., sign.

to

358- Portraitstudie, do. do.

Reim ers.

3 3^9- St. Petri Kirke, Akvarel.

H

3 6 0. Baade i Sundet, do.

K. H ansen-Reis trup.

k

3 6 1. En Stenplads i Valby, I*eh., sign.

2

(11)

/y/i/'/, 2 3 6 2 .

4 363-

Sk

3 6 4 .

^ ^ 5 -

2

£

66

)

3% 3 6 8. 3

(

3

^

9

)

'4 3 7 0. / c £ i >

M 3 7 2 .

373-

/ 374-

^ 375-

r379- K -

k38o.

^ 3 8 1. / 3 8 2 .

r s

y. Riedinger, tysk K.

Mandlig Figur, Rødkridt., sign. 1 7 9 3. Hunde efter en Kronhjort, do.

/. i7. Richardt.

Skibe under Ertholmene, Kul., sign.

Fred. Rohde.

Fra Fredensborg, Bly., sign.

Fra St. Giovaoni de Bellage, Tusch., sign.

Fra Staureby Strand, Bly., do.

En Pige, der fodrer Høns, Akvarel, do.

Landskab ved Fredensborg, do. do.

Professor Jørgen Ro ed.

Antikt Hoved, Bly.

Kunstnerportrait, Olie.

M. R&rbye.

En ung Pige i en Havelaage, Sepia, sign.

Siddende Bondemand, Akvarel.

Ruhmohr, tysk K.

Stadport i Tyskland, Pen., sign.

M inni Schwartzkopf.

Blomster, Olie.

Kvindeligt Studiehoved, Olie.

En Tyrefægter, do.

En fattig Dreng do.

C. G. Scheuérmann.

Landskab, Bly., sign.

A. Schovelin.

Fra Ulvedalen, Pen., sign.

E t Egetræ, Bly, do.

L. S cho ndel.

Projekteret Flytning af Rundetaarn, Pen., sign.

t-

r

f9 Professor C. Schleisner.

Vinterlandskab, Bly., sign.

Christus og Kvinden ved Brønden, Bly., sign.

y (3 8 5. En Kone, der snuser, do. do.

'L ( 3 8 6 . To Munke, Akvarel, do.

Professor N . Simonsen, f ø y3 8 7. Kampen ved Stolk, Pen., sign.

H 3 8 8 . Maaltid i Ørkenen, do.

Et Selskab af Kunstnere, do.

P r. Sedivy.

Taarbæk Kro, Bly.

Farum, Aften. Akvarel, sign Christianshavns Vold, Bly., do.

K arel Sedivy.

(393- Rokkestenen paa Bornholm, Bly., sign.

^ j P. A. Strixper.

I 3 9 4 . Et Bondehus, Kul, sign. 1 7 9 3 ,

S. Stein.

H 3 9 5. »Fritz«, graa Hest, Akvarel, sign.

P. Skovgaard.

y-v

3 9 6 . Fra Classens Have, Pen.

\ 397- F t Udhus, do.

N . K. Skovgaard.

*7 3 9 8- Landskab i Smaaland, Olie., sign.

I. V Sonne.

'/%, 399- Gardist i Kvartér, Tusch, sign.

B . Stuckenber g .

Marine, Olie., Tusch, sign.

Strandbillede, Olie. sign.

Do. do. do.

Do. do. do.

iitS Vt,

(12)

1S$$ % 2 0

E r vin Speckter.

^404. F ra Antoni Vaterland, Pen., sign.

Professor C. F. Sørensen.

^405. Marine, Pen.

£ 406. Fiskere ved Scheweningen, Olie.

K a r l Sørensen.

'i ^40^) Landevej med Træer, Olie.

1 408. Træstudie, do., sign

2 409. Parti ved Ulfsund, Olie., sign.

F . Sødring.

(410^ K lipper med Træer, Bly.

^ 411. Udenfor en Bondegaard, Olie.

F r itz Syberg.

10 412. En Skovsti, Olie., sign.

2‘Zx- 4 X3- Efteraarslandskab, Pen., sign.

A. Tidem and, norsk K.

^ 414. Norske Bønder, Bly.

/. B . Tiepolo. ital. K., f. 1693, f 1770.

\ (41*5} Gruppe af Figurer, se Sp.s K. 322.

A. Thorenfeldt.

/2 416. Landskab, Efteraar, Olie.

H ans Tegner.

$ 417. F ra Børsrampen, Pen., sign.

3 418. En Amagerbonde, do. do.

F abritius de T engnagel.

Zt, 419. Steinthor ved Rostock, Sepia, sign.

J 420. En Bondegaard, Pen., sign.

F rits Thaulow , norsk K.

'/^ 421. Fossefald, Bly.

mv/u

21

Aug. Thomsen.

422. Inde i Skoven, Olie.

£ Hos Barbéren, Kul.

.V. Theilgaard.

424. En Kostald. Olie., sign.

Frøken M . Thor nam.

1( 4 2 5- Udsigt over Soen, Bly.

2

1 /. C. T h o rrcstn ip .

(^426. En røgende Bonde, Bly., sign.

B . Vennerberg, svensk K.

u

427. Landskab i Værmland, Olie., sign.

s

428. En Hest, do. do.

429. 1 Udkanten af en Skov, do. do.

S 43o. »Nature morte , do. do.

t, 431- Ukrudt, do. do.

3 Skovvej, do. do.

A. Vallich.

Z 43 3 - Torv i Italien, tilegnet Hds. M ajestæt Dronningen.

3 4 3 4 - D et indvendige af et Theater, tilegnet Hds.

Majestæt Dronningen.

1r. Vahigren.

/!>' 43 5 - Maaneskin, Olie., sign.

A. Wang.

4c 436. Vinterlandskab, Olie., sign.

2yi 437- Aaløb ved Roskilde, Akvarel, sign.

77/. Vegener.

43 8 . Knud den Helliges Drab, Bly.

F røken B erth a Vegmann.

y

439 Kvindeligt Hoved, Bly.

P. Olsen- Vcntcgodt.

y

440. En Bonde, der læser Berlingeren, Bly., sign.

v. d. Veide (?) holl. K., 17de Aarhundrede.

/ 441. Marine, Vandfarve, sign. *Hags.

F . Vermehren.

/ 442. E t Bondehus, Bly.

n« V4

(13)

I. P. v. Vildenrath.

/443. Fra Tidsvilde, Bly., sign.

v (444. Skovparti, Pen., do.

$1 445. Foraar, Olie. (

) % 446. Skamlingsbanken, Pen., sign.

/ 447. E t Piletræ. Bly, sign.

^ 448. Lysning i Skoven, Bly.

[449. En Skovvej. do.

1 C. Visse her,(?) 16de Aarh., holl. K.

I 450. Landskab med Ruiner, Pen.

/. Wiedeivelt, Billedhugger.

2 451. En Møller, der tolder af Melet, Pen.

P. G. Wormer.

452. Hoved af en Italienerinde, Bly., sign.

N iels Wivel. 1r

453- Et Bondehus, Pen., sign.

(454^ Slagsmaal. do. do.

'l 45 5. Hyrdetime, do. do.

456. F a r skal ud med Barselmad, Pen., sign.

/<£ 457. Falstaff' do. do.

Don Quixote pudser sit Skold, do. do. t

/ En sort Tilbeder, do. do.

Obermann, tysk K.

460. Landskab, Tusch.

Kr. Zartmann.

10 461. Mandligt Studiehoved, Olie., sign.

C. Zeuthen.

462. Christianshavns Vold, Vinter, Olie. i>:

W. Zillen.

\ 463. En kjørende Bonde. Pen.

1464. En Vandmølle, do.

[465. Køer paa Marken, do. sign.

^ 466. Køer, do. do.

P. Ølsted. +

^ 467. Sjællandsk Landskab, Tusch.

2 3

JJbekjendte Kunstnere.

/ £468. Stene. Olie.

7 6469. Springende Raabuk, Tusch.

470. Baron Gullenstjerna, Olie.

'/■ty 471. Ruiner, Sepia.

3 472. Landskab med Staffage, Olie, Z 473- Parti fra Venedig, Akvarel.

1 474- En Riddersmand (betegnet paa Bagsiden Rosa Salvator, f 1673), Olie.

f 475- Kilde ved Fredensborg, Bly., sign.

1

i

476. Landskab med Træer, Vandfarve.

/ 477- Træer ved et Vand, Pen.

/ 478. Arkitekturbillede, Bly. og Farve.

/ 479- Eng. Kunstner, Parti fra Themsen, Olie., sign. L .L ...

/ 480. Militairt Optog. Tusch.

/ 481. Landskabsstudie, Olie.

En Ruin, do.

2> 483- Kontoirinterieur (Ch. Henrichsen), Olie.

/ 484. Landskab, Akvarel.

l 485. F'lodlandskab. sign, Mainz 51. Olie.

/ 486. En Mand i Skjorteærmer, Kul.

/ 487. Norsk Kunstner: Frederiksværn, Akvarel.

Z 488. Æ ldre tysk Kunstner: Flodlandskab, sign.

489. Landskab, sign. L. S. 78.

S t a t u e t t e r .

6

H am m eleff.

49°. Barn med Sommerfugl.

s 491 • Siddende Barn.

142^ Amagerpige, Buste.

G

C. Kondrup.

493- Den lille Syerske.

$ 494. Drengen med Strømpen.

H

(14)

2. A fdeling.

(Sælges Eftermiddag Kl. 5.) L ø s e T eg n in g er (paa Karton).

Abildgaard.

1. Udkast til Ossian, Pen.

2. Theaterfigur, Tusch og Farve.

N . Bredahl.

3. Udenfor et Kloster, Bly.

4. Dødningegalleriet, sign., Bly.

5. Fra Pompeji, sign., Bly.

6. 3 Studier fra Italien, Pen. og Bly.

V Bissen.

7. 2 Studier, Bly.

V. Buttier, engelsk Kunstner.

8. Flod landskab, Bly., sign.

9. Landskab, Bly., sign.

10. 2 Blade, Landskaber, Bly., sign.

/. C. Camrath.

11. En Ribsgren, Akvarel.

A. Cuyp, gammel hol 1. Kunstner.

12. 2 Riddersmænd.

25

D evigny, fransk Kunstner.

13. En Arbejder, Bly.

14. Do. do.

15. En mandlig Figur, Bly.

16. Do., do.

C. V. Eckersberg.

17. En Munk, Sepia.

18. 2 Blade, Modelfigurer, Bly og Tusch.

F a rg ilieri, fransk Kunstner.

19. Portræt fra Paryktiden, tilhørt I. C. Spengler.

Fabritius de Tengnagel.

20. Træstudier, Bly., sign. 1830.

Fnedlænder.

21. Franske Invalider, Akvarel.

22. Italiensk Musikant, Bly.

K nud Gamborg.

23. En sand Historie, Tusch.

24. Parti fra Venedig, Akvarel.

25. Soldaten og hans Pige, Bly.

Gebauer.

26. Møens Klint, Akvarel.

Gertner.

27. Portræt, Kul.

28. En Bachant, Bly.

H. I. Flammer.

29. Parti fra Modum, sign., Bly.

30. Figurstudie, Bly.

N . Habbe.

31. Paa Strøget, Pen.

32. Debut til Hest, Pen.

33. Udflugt i Regnvejr, Peiv,*

34. Spildte Kræfter, Bly.

(15)

<5

2 6

35. Amor keder sig, Bly.

36. Væddeløbere, Pen.

E rik Henningsen.

37. Hygæa, Pen. v

38. Frieri, Pen.

Frants Henningsen.

39. En Bonde, Bly.

A. H elst ed.

40. Interiør, Tusch.

F. H el sted.

41. Vulkan, Bly.

H. J. Heubel, tydsk Kunstner.

42. En Hønsehund, Pen. «r

Hunæus.

43. Familieliv, Pen.

C. F. Høyer.

44. Et Mausoleum, Tusch.

F ru Jerichau Baumann.

45. Paa Altanen, Pen.

46. En Moder med sit Barn, Skitse, Bly.

47. En polsk Familie, Bly.

48. Mandligt Hoved, do.

I. A. Jerichau.

49. En lille Pige, Bly.

H arald Jerichau.

50. Mellem Grave, Bly.

i . Hvil, Pen.

J * * -

52. Stnyrna, Bly.

53. 3 Blade, Kameler, Bly.

Holger Jerichau.

54. 3 Blade, Skitser, Pen.

27 M. Jensen.

55. En Graaspurv, Akvarel.

H. Jensen.

56. Tøvejr i Odense, Vandfarve.

Aug. Jerndorff.

57. Romerske Borgere, Pen.

E jler Jørgensen.

58. Parti fra Volden, Bly.

I. Kalkar.

59. Æ dende Gris, Pen.

Aug. Krafft.

60. Figurstudie, Tusch.

61. 4 Blade, Studier, Bly.

Frederik Krafft.

62. Lyngby i September, sign., Tusch.

63. En Faarehyrde, Bly.

F. Kraul.

64. En Arrestforvarer, Pen.

P ie tro Krohn.

65. Antikt Hoved, Bly.

66. Duer, sign., Pen.

V. Kyh n.

67. Træstudie, Bly.

C. Købke.

68. Skitse til Maleriet af Citadelsbroen, Bly.

69. E t Frescobillede fra Venedig, Vandfarve.

70. E t Skibsværft, Bly.

KUestrnp.

71. Juleaften, Tusch.

C. A. Kølle. „ *

72. Ved et Stengjærde i Gjentofte, sign., Pen.

73. 2 Træstudier, sign. Bly.

(16)

2 8

74- Græssende Hest, sign., Bly. ( 75. Italiensk Arbejder, sign., Bly.

76. Maj i Dyrehaven, sign., Bly.

77. 3 Blade, Blomster, Bly., sign.

I. T. Lundby.

78. D reng med en Hund, Pen.

79. Raabuk, meget udført, Tusch; paa Bagsiden en Raabuk, Tusch.

) H . P. L inde bur g.

80. 2 Blade, Bly., (Ole Lukøje, F a r’s Pibe), sign.

I. L . Lund.

81. Pas over Simplon, Sepia.

82. Historiebillede, Sepia, sign.

83. Skræppeblade, Sepia, sign.

E m anuel Larsen.

\

84. E n Baad, Tusch.

C arl M adsen.

85. I Badekamret, sign., Bly.

M arstrand.

86. En gammel Kone forudsiger den vordende Grififenfeldt hans Skæbne, Bly.

87. 2 Blade, et kvindeligt Hoved og en P amiliescene, Pen. •

88. En Mand med en Hest og et Æsel, Pen. ^ 89. Siddende Bondepige, Bagsiden: Kaniner, Bly.

90. 2 kvindelige Hoveder, Pen.

91. Kvindelig Modelstudie, Bly.

92. Siddende kvindelig Figur, Vandfarve.

93. Grupper af forskellige Figurer, Pen.

94. K æ m pende Magter, Pen.

95. I Afm agt. Pen.

2 9

96. En Rytter, Rørpen.

97. 2 Blade, Italienske Køretøjer, Pen.

98. En Folketaler, Pen.

99. 2 mandlige Hoveder, Pen.

100. 3 Blade, Heste, do.

101. 3 Blade, kvindelige Modelhgurer, Pen.

Anton Melby.

102. Kuliens P'yr, Bly.

103. En Baad for Sejl, Bly.

104. Reykjavik, Sepia, sig.

F r its Melby.

105. Havn ved »Ning poo«, Kina, Bly.

106. Peking, Bly.

107. Kineserinde, Bly.

108. Italiensk Folkeliv, Bly.

109. En Karavane, Bly.

110. Bygning i Kina, Bly.

111. Bygning paa St. Domingo, Bly.

112. 3 Blade, Studier, Bly.

113. 7 Blade, Studier fra Kina, Bly.

Vilhelm Melby.

114. Solen træ kker Vand, Bly.

115. Sejl baad, Bly.

116. Italiensk Fisker, Bly.

B . M eyer. gml. fransk Kunstner.

117. Paris’s Dom, Tush.

L . M essm ann.

118. Kystparti, Vandfarve.

M ohr. norsk Kunstner.

119. En Gaard i Norge, Bly.

y. r . M øller.

120. Popler, Sepia.

(17)

30

Adam Muller.

121. Draperifigur (se Bagsiden) Bly.

Carsten Henriksen.

122. Fornøjet ung Mand, Bly.

123. En Kutter, Bly.

A. M uthenthaler, tysk K.

124. Amor og Psyche, Tush, se Bagsiden.

N or dahi Grove.

125. Træstudie, Bly, sign.

Vilhelm Petersen.

126. Christianshavn, Bly, sign.

Viggo Petersen.

127. E t Faar, Pen., sign.

128. E t Raadyr, do. do.

129. Et Æsel, do. do.

130. En Hejre, do. do.

131. En do. do. do.

132. En Hoppe med Føl, Pen., sign.

133. Alf og Sommerfugl, do. do.

E rik Henningsen.

134. En Bondedreng, Pen., sign, Pizarro, spansk K.

135. En Negerinde, St. Domingo, sign.

136. Mandligt Hoved, Bly.

137. Landskabsstudie, Bly, 138. En ung Maurerinde, Bly.

139. 4 Blade Figurstudier, Bly.

Holger Roed.

140. Judith og Holofernes, Tusch, F r. Rohde.

141. Hvælvinger, Tusch.

142. En Italiener, Bly.

3i

143. Fra Pompey, Akvarel.

144. Hotel de France, Capri, Vandfarve.

G. R ., tysk K,

145. Bayersk Landskab, Tusch.

A lfred Schmidt.

146. E t Festmaaltid, Pen., sign.

147. Værtshusscene.

N. Simonsen.

148. Røgende Araber, Tusch.

P. Skovgaard.

149. 3 Blad, Landskab og Dyr, Bly, sign.

Sødring.

150. 2 Træstudier, Bly.

151. 2 do. do.

152. Tysk Stadport., Bly, sign.

Schmutzer.

153. En Løve, Tusch, sign.

M inni Schvartzkoff.

1 54. Portrætstudie, Bly.

Thorvalds en.

155. Pan, Bly.

C. Peters.

156. Modelstudie, Bly.

Thømming.

1 5 7. Parti fra Palermo, Pen. sign.

158. do. do.

159- do. do.

160. Amalfi, Pen., sign.

Hans Tegner.

161. Konning Magnus tamper Hofnaren sin, Bly, sign.

(se Bagsiden).

(18)

32 A. Thore n f ddt.

i62. Egetræ, Bly, sign.

Weliler, tysk K.

163. Værtshusscene, Pen.

N iels Wivel.

164. Værtshusscene, Pen., sign.

165. Ung Elskov, Pen., sign.

166. Sveitzerhytte, Pen.

Ze ut hen.

167. En Buldog, Pen.

Ølsted

168. En Trillebør, Pen.

Ubekjendte Kunstnere.

169. Blomster og Frugter, 6 Blade, Vandfarve.

170. 2 Portræter, Sølvstift.

171. 4 Blade, Skizzer, Bly.

172. 4 do. Karakterhoveder og Figurer.

1 7 3- Forskjellige Studisr, 3 Blade.

174. 5 Blade, forskjellige Studier.

M ars trand m. fl.

175- 12 Blade, Figurer og LandsKaber.

176. 8 Blade, forskjellige Studier.

177. 8 do. Figurer.

Gamle Kunstnere.

178. 5 Blade, Figurer og Karakterhoveder.

Frølich og M ars trand.

179. 4 Blade, Figurer.

Skou

180. 5 Blade, satiriske Tegninger.

181. 4 do. do.

182. 6 do. do.

183. 4 do. do.

F rits jfur gensen. Karakterportræter.

184. Krigsminister Hansen.

185. Inspektør Jespersen.

33 186. Udskrivningschef Richter.

187. Jockel Jacob.

188. Kjærulfif.

189. Fru Keller og Rosenkilde.

190. Guldtrækker Loria.

191. Professor Paulli.

192. Berider Gautier m. f l . 193- Forskjellige Fysiognomier.

194. Fox.

195. Allegorisk Fremstilling af Rettens Gang.

196. Hollmann.

197. Professor Petersen tilhest.

198. Baadebygger Bentsen.

199. Løjtnant Gelesby, se Visen om Pjaltenbor:

200. Skuespiller Foersom.

201. Maler Wtirtzen.

202. Sehusen.

203. Hultmann.

204. Kgl. Kapelmester Cortsen.

205. En Balherre.

206. Grosserer Puggaard.

207. Sckive Nielsen.

Ubekjendte Kunstnere.

208. 4 Blade, Portræter.

209. 4 do. do, 210. 4 do. do.

211. 4 do. do.

212. 4 do. do.

213. 4 do. do.

214. 4 do. do.

215. 4 do. do.

216. 4 do. do.

217. 4 do. do.

218. 4 do. “ do. X *

3

(19)

3. A fd e lin g .

( S æ lg e s E f t e r m i d d a g Kl. 5.)

Raderinger og Kobberstik m. m. af

d a n s k e

Kunstnere.

1.

C. B a r ts h . T o K ø e r , ra d .

f . 2.

C. B lo c k.

I U d k a n t e n a f S k o v e n , rad . 3 - V e j v e d S tr a n d e n .

4 - U d s i g t til H a v e t.

5- B o n d e d a m m e n v e d H e lle b æ k . 6. H o v e d a f e n æ l d r e K o n e . S '4/ 7 - K o n e n m e d F u g le n e .

IH'/x.

8. O p s ta n d e ls e n , udsl.

7, 9 - C h r is tu s p a a K o rs e t.

ir* 10. D r e n g e n p a a T r a p p e n . C. V. E c k e r s b e r g .

1 11. E n P ig e, d e r h a r f a a e t en T o r n

•/. ; i 2 . D æ k k e t a f e t O rlo g s s k ib .

V

l J 3 - S k ib e i S u n d e t.

H -

L . F r ø h lic h . G jø g le rie t i U lg a a r d .

i 5 - V is e n o m D r o n n i n g D a g m a r , 6

16.

G e r tn e r.

E t K o h o v e d . 17 - E t H e s t e h o v e d .

18.

F r k . L o u is e R a v n H a n se n . V e j forbi e t H u s.

19. V e d en P ro v in d s b y .

B lade.

1%

3 5

I. K o r n e r up.

20. E n O ld sa m le r.

21. E n D r e n g m e d en H u n d .

P ie tr o K ro h n . 22. M a re n K r o h n .

23. P ro f e s s o r K r o h n p a a V a n d r in g . 24. D o . v e d sit A r b e j d s b o r d .

V. K y h n . 25. R o s k ild e L a n d e v e j . 26. B a a d e i K a l l e b o d S t r a n d . 27. L a n d s k a b m e d H u s e . 28. K lip p e r, en B a a d , 2 B lade.

29. F l a d s t r a n d . 30. E n J a g t .

31. U d s ig t, J æ g e r s p r i s . 32. B a a d e for Sejl.

33. E n B a a d for Sejl.

34. E n T r æ g r u p p e .

C. L o c h e r.

3 5. E t S k ib for fulde Sejl.

I. T . L u n d b y . 36. E t Æ s e l .

37. Lille R e g in e . 38. E n T y r e k a l v . 39. V e d H im lin g ø je .

A . P . M a d sen . 40. L a n d s k a b m e d K ø e r . 41. 2 K ø e r.

42. E n S te n d y s s e . 43. L u n d b y e s G ra v.

E r n s t M e y e r.

44. L a n d s k a b m e d en R y t t e r . 4 5 - D o. m e d T r æ e r . 46. D o . m e d T r æ e r . 47. E n b e v o x e t Mur.

A n to n M e lb y . ® * 48. M e d V in d e n .

(20)

36 Magnus Petersen.

49. Portrait af H. C. Andersen.

50. Billede af Kjøbenhavns Folkeliv.

Edv. Petersen.

51. En Ko ved et Led.

S. H. Petersen.

52. Paa Landet, 2 Blade.

Forskjellige Kunstnere.

c*. 7 Blade.

C4 F a r v e l ithografi, ^Saltebrød«. E. Hennmgsen.

l c Do. »Bag en gi. Herregaard«, N. K. Skov-

-)-5‘ " gaard.

]3o. »En glad Sømand«, M. Anker.

c7 Do. »Stella«, Venzel, Thornø.

c 8 Eototypi, Dans paa Ischia, Marstrand.

co Do Landskab, P. Skovgaard.

60. Do. Skibe i Havn, V. Eckersberg.

61 Lithographi, Køer udenfor en Bondegaard, O. Haslund.

]3o Ridderen ved Kulsvierhytten. Lorentz Frøliclr 63 Ubekj. 2 Blade Prøvetryk.

64. 14 Blade, Prospekter i Lithografi og i ræsnit.

65. Th. Veilbachs Kunstnerlexikon.

66. Kjøbenhavn paa Kryds og Tværs.

67. Norden, 7 Hefter.

68. 1 Hefte Træsnit efter d. K.

69 Portraiter m. m., 21 Blade.

70 A. Juul, 8 Blade Ornamenter.

71. Coignet, 12 Blade Fortegninger, Landskaber.

72. Gacollet, 8 do. do.

73. Ferogio 8 do. do.

74. Hubert, 10 do. do. do.

75. Calame, 25 do. do. do.

E. V. Eckersberg.

76. Interiør.

Otto Haslund.

77. Fra Tryggerød.

C. A. Kølle.

78. E t Aaløb.

do. do.

do. do.

do. do.

do. do.

4. A fdeling.

(Sælges Eftermiddag Kl. 5.)

Kobberstik og Raderinger af

f r e m m e d e

Kunstnere.

H. Aldegrever.

1. Mucius-Scævola, rad.

I. Berghem.

2. Faar, 2 Blade, rad.

3. Køer paa Marken, rad.

4. 3 Heste paa en Mark, B. 14.

C. B lom a er t.

5. En Mand, der stiger tilhest, rad 6. E11 gi. Kone der beder, rad.

A. F. Bauduins, eft. A. E. V. Meulen.

7 -8. Landskab med Staffage, rad.

F. Baudeniacker.

9. E11 Borg i Valence.

Boissieu.

10. Landskab, rad. (eft. Rujisdael, rad.).

D Chodowiecki, „ 11. En Dreng der har Tandpine.

(21)

38 Dietricy.

12. Hyrder og Dyr i et Landskab.

Alb. Durer.

13. En Synderinde paa Knæ for Christus, Træsnit.

A . v. Everdingen.

14. Bjerglandskab, rad. og Tr.

15. Vandmøllen, do.

16. Bjerglandskab, do.

C. Fromtnel.

17. Det Indre af et Kloster.

J . de Frey.

18. En Eremit (eft. Brekelenkamp).

L e op Flamann.

19. En Tigger, rad.

R. Hiils.

20. Dyrestudier, 2 Blade.

L . Guer det.

21. En Hytte mellem Bjerge.

A . Genuels og Vagner.

22. Landskaber, 2 Blade.

P. G. Haid.

23. Landskaber, 2 Blade.

Heuber.

24. En Fløjtespiller, rad.

Ch. Jaques.

25. En Bondegaard, rad.

26. Brønd med Vippe i en Gaard, rad.

27. Paa Marken, 2 Blade, rad.

K. du J a r din.

28. 2 Æsler, rad.

29. Ved Landsbyen, rad.

30. Et liggende Faar, rad.

31. Den dandsende Hund, rad., Copi.

32. Dyr, 2 Blade, rad.

Petrus IsacJts.

33. Mars og Venus, rad.

39 J . C. K linget.

34. Bonden (eft. Dietricy).

T. A. Milato.

35. Blæst, rad.

M er tens.

36. Køer i Skoven, to Blade, rad.

H. v. M ay er.

37. To Ryttere, rad.

T. N erly.

38. Dyrestudie, rad.

P. Nolpe.

39. Bønder i et Værtshus, rad.

A. v. Ostade.

40. Samtale udenfor Huset, B. 25.

41. I Værtshuset, B. 42.

42. Festen under det store Træ, B. 48.

43. Manden, der lader sit Vand, B. 64.

44. Kjerestefolkene (Copi) B. 35.

45. Spindersken.

N . Perignon.

47. Landskab ved Stranden.

48. Udenfor et Hus.

P. Potter.

49. Tyren, rad.

50. 2 Heste paa Marken, rad.

51. Græssende Hest, rad.

Bektorzik.

52. Borggaard i Valence Reinhardt.

53. Klippeparti.

54. En Ridderbog (Prøvetryk) Retnbrandt v. R.

55. Christus og Kvinden, B. .71.

56. Gjøgleren, B. 121.

57. Gravlæggelsen, B. 84.

58. Jægeren, ny Tryk, 11 211..,*

59. Trægruppen, ny Tryk, B. 222.

(22)

4 0

60. Synagogen, B. 126.

61. Møllen, B. 233.

62. Landskabet med Tegneren, B. 219.

63. Landskab med Hytter.

64. Obelisken, B. 227.

65. R em brandts Moder, Copi.

66. Guldvejeren, Copi.

Rotario.

67. Bibelske Figurer, rad.

A. H. Riidel.

68. Moder med Barn (efter F. Borrocans).

Bernk. Rode.

69. Snedkeren tager Maal til Kiste.

G. H. Schmidt.

70. Portrait (efter Rembrandt).

Stahlbrenner.

71. E t Aaløb, rad.

F. Sadoun.

72. Slottet Larochefoucauld.

SchrolL

73. E n harniskklædt Mand.

D irk Stoop.

74. Den pissende Hest, B. 5.

Valerio.

75. Piletræer, 2 Blade.

76. Landskaber, 2 Blade.

77. Do. 4 Blade.

Byrne.

78. L andskaber med Køer (efter Dietricy).

Forskjellige Kunstnere.

79. 6 Blade, Figurer, rad.

80. 7 Blade, do.

P. M.

81. Die Maler auf die Alp.

Forskjellige K.

82. 4 Blade, Landskaber.

83. 3 Blade, Farvelithogr.

A. v. O stade.

84. Familien i Stuen, B. 46.

85. Laden, B. 23.

Figure

Updating...

References

Related subjects :