• Ingen resultater fundet

amp amp

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del " amp amp "

Copied!
135
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)
(2)

!"#$%&'

!"#$%&'#()*&+,'#-)./0)*1%'2#)3&2(.-#-),#-)*&-)%+,3'4,#'5#)"6)%/"'#/#+(#-%+7#+)&3)#+).33#+('%7) 3.-#8477#'5#5".'%(%2)9)3-&)5(&()(%')2.//:+#;)<#():+,#-5=7#50)*1.-,&+)5(&(#+)3.-#8477#-) :+7,./52-%/%+&'%(#()7#++#/)5&(5":'>#+)3-&)?@A@)(%')*#'*#,5.-%#+(#-#,#)7&,#"'&+5%+,5&(5#-;)

!"#$%&'#()3.2:5#-#-)"60)*1%'2#)3&2(.-#-),#-)*&-)%+,3'4,#'5#)"6),#+)"-B1#+(%1#)#33#2()&3)#() 2-%/%+&'%(#(53.-#8477#+,#)"-.>#2(;)C,7&+75":+2(#()#-)#+):+,#-5=7#'5#)&3)%/"'#/#+(#-%+7#+)

&3)#()5&(5":'>#3%+&+5%#-#()7&,#"'&+5"-.>#2()%)!=+,#-8.-7)D.//:+#0)*1%5)3.-/6')#-)&() 3.-#8477#):+7,./52-%/%+&'%(#(#+)%)#():,5&()8.'%7./-6,#;)

!&(5":'>#+)(%'),#)*#'*#,5.-%#+(#-#,#)7&,#"'&+5%+,5&(5#-):,5"-%+7#-)&3)

C+7,./52.//%55%.+#+5)&+8#3&'%+7#-)(%')&()5(4-2#)3.-#8477#'5#5%+,5&(5#-+#)%)<&+/&-2E) 7&,#"'&+5&-8#>,#()/#+#5)&()*&1#)7.,#)3.-:,5B(+%+7#-)3.-)&()3.-#8477#):+7,./52-%/%+&'%(#()%) ,#):,5&((#)8.'%7./-6,#-;)!&(5":'>#+)?@A@)8'#1)(%')%)#+)(%,0)*1.-),#-)1&-)3.2:5)"6)

8&+,#-#'&(#-#()2-%/%+&'%(#().7)'%''#8-.-#33#2(#+;)F.'%(%2#-+#)3-47(#,#0)&()5/6)8-=,-#)3:'7(#)%) ,#-#5)2-%/%+#''#)5(.-#8-=,-#5)3.,5".-;)<#-3.-)&35&((#)/&+)AGH0I)/%.;)2-;)(%')&()5(4-2#) 2-%/%+&'%(#(53.-#8477#'5#+)%),#):,5&((#)8.'%7./-6,#-;)

<#-)3%+,#5)3'#-#)3.-5(6#'5#-)&3)8&77-:+,#+)3.-0)&()+.7'#)8#76-)2-%/%+&'%(#(0).7)*1.-,&+)/&+) 8#,5()3.-#8477#-)2-%/%+&'%(#(;)<#-3.-)(&7#-)5"#$%&'#():,7&+75":+2()%)#+)-B22#)!"#$#%&'&(#)!*+

,*&"#*";)J.-#8477#'5#55(-&(#7%#-)&3*B+7#-)&30)*1&,)/&+)5#-)5./)8&77-:+,#+)3.-)2-%/%+#')

&,3B-,;)!&(5":'>#+)3-&)?@A@)(&7#-):,7&+75":+2()%)."5=7#+,#)7&,#"'&+5&-8#>,#)5./)

"-B1#+(%1)/#(.,#0),#++#)/#(.,#)52&'),B//#).")3.-)2-%/%+&'%(#(53-#//#+,#) 7&,#3B''#552&8#-;)

K)5&/5"%')/#,)5"#$%&'#(5)#/"%-%52#)3:+,&/#+()#-)-*%+#%,*("*"*-*+#$.'*$*%,*"#%()$&-*'+

8'#1#()%+,,-&7#()(%')&()8#'45#0)*1%'2#)3&2(.-#-),#-)*&-)%+,3'4,#'5#),#+)2-%/%+&'"-B1#+(%1#)

#33#2()&3)7&,#"'&+5"-.>#2(#-+#;)L+,1%,#-#)*&-)1%)1&'7()&()%+,,-&7#)5(4-%+75(#.-%;)M#7-#8#()

(&/*"%0%1*+&+1#+,#5)(%')&():+,#-5=7#0)*1.-,&+),&7#+5)3-&7(/#+(#-#,#)5(4-%+7)&3),#+)

.33#+('%7#)".'%(%2)36-)%+,3'4,#'5#)"6),#()2.+2-#(#)"-.>#2()%)!=+,#-8.-7)D.//:+#;)N%')&()5#)"6)

#33#2(#-+#)&3)7&,#"'&+5%+,5&(5#+)%+,,-&7#5)21&'%(&(%1#)%+(#-1%#O5)/#,)$#+(-&'#)

3.-#8477#'5#5&2(=-#-)/#,)*#+8'%2)"6)&()8#'45#0)*1.-,&+)"-.$#55#+)#-)3.-'=8#(;)P%)*&-)%) 5"#$%&'#()3:+,#()3-#/)(%')3'#-#)3.-52#''%7#)3&2(.-#-).7)/#+#-0)&(),#)&''#)*&-)8#(4,+%+7)3.-),#+)

"-B1#+(%1#)#33#2()&3)7&,#"'&+5%+,5&(5#-+#)%),#):,1&'7(#)&+5=7#-2.//:+#-;)

(3)

!"#$%&'$(

!"#$%&"'$#$%()*+$'$%),%#-',&#(.#,/%&"'%(0*&)1$%&"0&%#,(2+',*'$%&"'%#342'3',&0&#),%41)*'$$%)(%0%

4+52#*%*1#3'%41'6',&#),%4)2#*.%),%0%3+,#*#402%2'6'27%!"'%&"'$#$%#,6'$&#/0&'$%")8%&"'%

/)6'1,3',&%41'6',&$%*1#3'%&"1)+/"%0%")2#$&#*%$&1''&%2'6'2%'(()1&%8#&"%+$'%)(%&"'%9:;:%<=!<>

41)/1033'7%!"'%&"'$#$%()*+$'$%),%8"#*"%(0*&)1$%#,(2+',*'%&"'%'(('*&%)(%0%*1#3'%41'6',&#),%

41)?'*&7%!"'%50$#$%)(%&"'%&"'$#$%#$%0,%#,6'$&#/0&#),%)(%&"'%#342'3',&0&#),%)(%0%*1#3'%41'6',&#),%

41)?'*&%#,%<@,-'15)1/%3+,#*#402#&.%(+,-'-%5.%&"'%9:;:%<=!<>41)/1033'7%!"'%4+14)$'%)(%&"'%

*1#3'%41'6',&#),%41)?'*&%#$%&)%41'6',&%.)+&"%*1#3'%#,%0%6+2,'1052'%1'$#-',&#02%01'07%

!"'%9:;:%<=!<>41)/1033'%(+,-$%")2#$&#*%$&1''&%2'6'2%'(()1&$%0,-%#$%-'1#6'-%(1)3%

1'*)33',-0&#),$%5.%&"'%A)+&"%B)33#$$#),%'34"0$#C#,/%0%$&1',/&"','-%*1#3'%41'6',&#),%

'(()1&%#,%D',301E7%F&%#$%5'2#'6'-%&"0&%&"'%$&1''&%2'6'2%'(()1&$%"06'%/))-%*),-#&#),$%&)%41'6',&%

.)+&"%*1#3#,02#&.%#,%6+2,'1052'%1'$#-',&#02%01'0$7%!"'%9:;:%<=!<>41)/1033'%80$%*1'0&'-%0&%0%

&#3'%8"'1'%/0,/%*1#3#,'%"0-%41'602',&%0&&',&#),%(1)3%4)2#&#*#0,$%8")%('01'-%&"0&%&"'%

.)+,/'1%51)&"'1$%)(%/0,/%3'35'1$%8)+2-%()22)8%&"'#1%2'0-7%!"+$%;GHIJ%3#22#),%DKL%80$%

022)*0&'-%&)%&"'%9:;:%<=!<>41)/1033'%&)%$&1',/&"',%&"'%*1#3'%41'6',&#),%'(()1&%#,%

6+2,'1052'%1'$#-',&#02%01'0$7%%

!"'1'%01'%30,.%-#(('1',&%4'1*'4&#),$%0$%&)%8".%4')42'%*)33#&%*1#3'%0,-%")8%5'$&%&)%41'6',&%

*1#3#,02#&.7%!"'%&"'$#$%&"'1'()1'%"0$%#&$%&"')1'&#*02%50$#$%#,%*1#3#,)2)/#*02%&"')1#'$7%B1#3'%

41'6',&#),%$&10&'/#'$%-#(('1%),%8"0&%4'1*'4&#),%),'%"0$%#,%1'/01-$%()1%&"'%1'0$),$%)(%*1#3#,02%

5'"06#)17%!"'%9:;:%<=!<>41)/1033'%#$%50$'-%),%&"'%5'2#'(%&"0&%0%41)0*&#6'%$&1''&%2'6'2%'(()1&%

#$%&"'%3'&")-%8#&"%8"#*"%&"'%4+52#*%0,-%"'1'5.%&"'%3+,#*#402#&.%$")+2-%$&'3%*1#3#,02%

()$&'1#,/%*)33+,#&#'$7%F,%*)2205)10&#),%8#&"%&"'%'34#1#*02%-0&0%)(%&"'%&"'$#$I%&"'%#,&'/10&'-%

#342'3',&0&#),%3)-'2%"0$%5'',%#,*2+-'-%&)%*201#(.%8"#*"%(0*&)1$%#,(2+',*'%&"'%41'6',&#6'%

'(('*&%)(%&"'%$&1''&%2'6'2%41)?'*&$7%M'%"06'%(+1&"'13)1'%*")$',%&)%#,*2+-'%*),&1)2%&"')1.%#,%&"'%

&"')1'&#*02%(103'8)1E%)(%&"'%&"'$#$7%!"'%&'13!"#$%&'(')%%#$%+$'-%&)%#,6'$&#/0&'%")8%&"'%

(10/3',&'-%*),&1)2%)(%/)6'1,3',&02%4)2#*.%$4'*#(#*022.%#,(2+',*'$%&"'%41)?'*&%#,%&"'%

3+,#*#402#&.%)(%<@,-'15)1/7%!)%)5$'16'%&"'%*),$'N+',*'$%)(%&"'%$&1''&%2'6'2%'(()1&%8'%"06'%

#,*2+-'-%N+02#&0&#6'%#,&'16#'8$%8#&"%E'.%0*&)1$%8#&"#,%&"'%(#'2-%)(%$&1''&%2'6'2%'(()1&$%8#&"%&"'%

4+14)$'%)(%*201#(.#,/%&"'%#342'3',&0&#),%41)*'$$7%%M'%"06'%#,%&"'%&"'$#$%#-',&#(#'-%-#(('1',&%

(0*&)1$%0,-%#&%#$%)+1%)4#,#),%&"0&%022%#-',&#(#'-%(0*&)1$%#,(2+',*'%&"'%41'6',&#6'%'(('*&%)(%&"'%

$&1''&%2'6'2%'(()1&$%#,%&"'%*")$',%3+,#*#402#&#'$7%

(4)

! "!

!"#$%&#'(%)*+,"+&'+-

./0!123-45-67821-9:-8;<2=->-926-?@/AB- C!

4D4-.799!==!7626-/6E2F/32<-8/A203/6=/<E2GA2-=79-0<H@261!@-9217A2- I! 4DJ-.<!9!6/3!12126-KA-/F-A2-=7L!/31-E23/=12A2-79<:A2<- M!

4DN-0<7E329F7<9K32<!68- O!

"#$#"!%&&'()*)+!,-!./0(123-0/3%12/*)+2)! 4!

./0!123-J5-127<21!=.2-/=02.12<- 4P!

JD4-A26-.<!9!62332-/AFH<A- 4P!

5#"#"!*)&*6*&27!*!82)7/%3! "5!

5#"#5!&2)!9/*3*)2112!+/%..29%17%/! "$!

5#"#$!&27!9/*3*)2112!:,3-%)&! ";!

5#"#;!:723.1*)+:720/*2/)2! "<!

5#"#<!&2)!30&2/)2!9/*3*)010+*! "=!

JDJ-=1Q<!68-/F-.<!9!6/3!121=F7<2EQ8823=2- 4M!

5#5#"!+062/),)82!>!?7!(1*9!.@!:7'/*)+!0+!./082::2/! "A! JDN-!903292612<!68=127<21!=.2-02<=02.1!@2<- JP! -*+%/!"B!&2)!*)72+/2/2&2!*3.1232)72/*)+:30&21! 5"! 5#$#"!&2!-C/:72!-,:2/B!.01*7*9-0/3%12/*)+!0+!.01*7*9&2:*+)! 55! 5#$#5!&2)!)D:72!-,:2B!-/,!.%1E2!7*1!9033%)2! 55! 5#$#5#"!2/!3,/9,/(2E&2/2)!)C+12)!7*1!:%882:-%1&!*3.1232)72/*)+F! 5$! 5#$#;!&2)!:*&:72!-,:2B!0%7.%7!0+!0%78032! 5;!

JDC-7@2<@2G23=2<-@2A<;<26A2-127<!@/38- JR!

./0!123-N5-9217A!=.2-7@2<@2G23=2<- JM!

ND4-9217A!=.2-0<7E3292<5-?@7<A/6-9:32<-9/6-87A-F7<2EQ8823=2B- JM!

NDJ-A21-.@/3!1/1!@2-L/=2=1KA!2- NP!

$#5#"!6,1+!,-!*)72/6*2G.2/:0)2/! $"!

$#5#5!-09%:+/%..2*)72/6*2G:!32&!&2!%)+2! $5!

NDN-@/3821-/F-=;6A2<E7<8-.799K62- NC!

$#$#"!7,(21!"B!&2!H21H2&:0/*2)72/2&2!+,&2.1,):*)&:,7:2/! $<!

$#$#5!9/*3*),1*727!*!:C)&2/(0/+! $=!

./0!123-C5-E/8-79-=/1=0K3G26-JP4P- NM!

CD4-073!1!.F7<9K32<!6826- NM!

;#"#"!+,&2-D112::9,(2/!:9,(2/!%)+2!9/*3*)2112! $A!

;#"#5!&2!%&:,772!(01*+03/@&2/! ;I!

CDJ-A21-70=;826A2-8/A203/6=/<E2GA2- CJ!

;#5#"!&2!%)+2:!-0/7/01*+2!0+!9033%)2):!32&,/(2E&2/2! ;;!

CDN-A23.76.3K=!76- CI!

./0!123-R5-073!1!.A2=!8621->-=/1=0K3G26-=79-=1Q<!68=<2A=./E- CM! RD4-921/=1Q<!68-/F-A2-?23?2A=7<!2612<2A2-8/A203/6=!6A=/1=2<- CM!

RDJ-A2-@/<92-?H6A2<-=1GH32<-@!81!8-@!A26- RP!

RDN-A23.76.3K=!76- RJ!

./0!123-I5-F</-=/1=0K3G26-JP4P-1!3-21-.76.<21-0<7G2.1-!-=;6A2<E7<8- RN! ID4-?@7<F7<-=;812-=;6A2<E7<8-=/1=0K3G26B- RN!

(5)

! 5!

=#"#"!-0/2('++21:2!-0/!5J;4A!3*0#!9/#! <;!

=#"#5!9/*3*),1*727:./0(1232/!*!:C)&2/(0/+:!%&:,772!(01*+03/@&2! <<! IDJ-A26-?23?2A=7<!2612<2A2-8/A203/6=!6A=/1=5-A2-F!<2-0<7G2.12<- RI!

IDN-8/A203/6=!6A=/1=26=-.<!9!6/3!121=F7<=1:23=2- IP!

IDC-A23.76.3K=!76- I4!

./0!123-M5-26-8?2117-!-=;6A2<E7<8B- IJ!

MD4-8?2117!=2<!6826-/F-21-E73!8.79032.=- IJ!

MDJ-.<!9!6/3!12126-!-E73!879<:A21- IR!

MDN-F7<=.23326-923329-=;=1G2<62@2G-78-6;</82<- II!

MDC-A23.76.3K=!76- IM!

./0!123-S5-7<8/6!=2<!6826-/F-8/A203/6=!6A=/1=26- IS!

SD4-?K=21-.H<@2G->-26-F7<2EQ8823=2=L261</3- IS! SDJ-8/A203/6=!6A=/1=26-78-A26-E73!8=7L!/32-?23?2A=03/6- MP!

SDN-0<7E3297<!2612<21-073!1!/<E2GA2- M4!

SDC-A21-=;6A2<E7<826=!=.2-T.<!9!6/3!121=3Q=.<QA=T- MJ!

SDR-A23.76.3K=!76- MN!

./0!123-O5-A21-70=;826A2-8/A203/6=/<E2GA2- MC!

OD4-/1-32A2-26-8/A203/6=/<E2GA2<- MC!

4#"#"!(27'&)*)+2)!,-!&2)!/2772!+,&2.1,):32&,/(2E&2/! K=! OD-J-8/A203/6=92A/<E2GA2<26-!-=;6A2<E7<8- MM!

4#5#"!/21,7*0):,/(2E&27! KK!

4#5#5!+,&2.1,):,/(2E&2/2)!2/!&2!%)+2:!,3(,::,&C/! AI!

ODN-A23.76.3K=!76- SJ!

./0!123-4P5-=1/1K=-0:-A26-?23?2A=7<!2612<2A2-8/A203/6=!6A=/1=- SN!

4PD4-.<!9!6/3!121=KA@!.3!6826-!-E73!879<:A21- SN!

4PDJ-F7<23;E!82-<2=K31/12<- SC!

4PDN-8/A203/6=!6A=/1=26=-9K3!8?2A-F7<-.799K6/3-F7</6.<!68- SM!

4PDC-A23.76.3K=!76- SO!

./0!123-445-.76.3K=!76- OP!

44D4-87A-F7<2EQ8823=2-./6-87A1-E21/32-=!8- OP!

44DJ-E21QA6!68=FK3A2-F/.17<2<- OJ!

44DN-=/1=0K3G26=-.<!9!6/30<H@261!@2-2FF2.1- OC!

3!112</1K<3!=12- OS!

290!<!7@2<=!81- 4PP!

<213!82-.!3A2<5- 4PJ!

/<1!.32<5- 4PN!

!612<621.!3A2<5- 4PC!

E!3/8-45-=1/1!=1!.-7@2<-K68A79=.<!9!6/3!121-!-GQ33/6A- 4PR! E!3/8-J5-.<!9!6/3!121=KA@!.3!6826-JPPOUJP4J-!-6;</82<-78-

=;=1G2<62@2G=.@/<12<21- 4PI!

E!3/8-ND/5-!612<@!2V8K!A2-1!3-3/==2-.G23A=26- 4PM!

E!3/8-CD/5-!612<@!2V8K!A2-!E26-</=9K==26- 4PO!

(6)

! $!

E!3/8-RD/5-!612<@!2V8K!A2-2<!.-37<26W26- 44J!

E!3/8-ID/5-!612<@!2V8K!A2-L766!2-EKL?- 44R!

E!3/8-MD/5-!612<@!2V8K!A2-G7/6-VK3F-@!==!68- 44M!

E!3/8-SD/5-!612<@!2V8K!A2-3DED- 4JP!

E!3/8-OD/5-!612<@!2V8K!A2-/662U9/<!2-V73FF- 4JJ!

E!3/8-4PD/5-!612<@!2V8K!A2-0/332-?@!6823EQ- 4JN!

E!3/8-44D/5-!612<@!2V8K!A2-9:38<K0026- 4JR!

E!3/8-4N5-/.1!@!121=0K3G26- 4JI!

E!3/8-4C5-F<!1!A=G7E- 4JM!

E!3/8-4R5-32.1!2?GH30- 4JS!

E!3/8-4I5-70=;826A2-/<E2GA2- 4JO!

E!3/8-4M5-/.K17@2<6/16!682<- 4NP!

E!3/8-4S5-<:A8!@6!68- 4N4!

E!3/8-4O5-@2G32A6!68- 4NJ!

!

! !

(7)

! ;!

.XYZ*+&-45-6%,+*-[\-,])+'->-[+"-$^X#B-

&LM!5K#!NLOPLQRLS!5IIK!TUNLMUPL!ETNPVPNQVMVNPLSVLP!LM!OSLNNLQLUULWLWNLJ!XYZSV!ULS!

NPZUJ![P!ULM!U[Y\SLMUL!SL]LSVM]!YVWWL!MLUN\PPL!LM!^ZQQVNNVZM!YLUS_SLMUL!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!`XLSaS[!RLM\YMP!!"##$%%$"&'&bJ!ULS!N^TWWL!^TWL]S[YL!ULM!U[MN^L!

VMUN[PN!YLUS_SLMUL!aZSLRc]]LWNL!Z]!RL^\QOLWNL![a!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!

`ETNPVPNQVMVNPLSVLP!"b#!&[Y\SLMUL!dTNPVPNQVMVNPLSJ!1LML!2NOLSNLMJ!TUP[WPL!N[QQL!U[]!PVW!

EcWW[MUNOZNPLMJ![P!XTM!QePPL!LS^LMULJ![P!SL]LSVM]LMN!PVWP[]!QZU!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!

X[YUL!Y\SLP!TPVWNPS\^^LWV]LJ!Z]![P!ULS!RTSUL!N\PPLN!W[M]P!XeSULSL!VMU!ZYLS!aZS!R_SM!Z]!

TM]LJ!ULS!RL]eS!^SVQVM[WVPLP#!&LSaZS!N^TWWL!UL!aZSLRc]]LMUL!VMUN[PNLS!NPcS^LNJ!N[QPVUV]!

QLU![P!Q[M!QePPL!ZYLSYLdL!McL!N[M^PVZMLS!ZYLS!aZS!^SVQVMLWWL!TM]L#!:\SWV]!TUPSc^PL!

XTM!RL^cQSVM]!aZSJ![P!R_SM!XLWP!MLU!PVW!"5f"$feSN[WULSLM!RL]eS!YZWUN^SVQVM[WVPLP!

`,SPV^LW!"b#!*a_W]L!LM!SLUL]_SLWNL!aS[!ETNPVPNQVMVNPLSVLP!ZQ!TUYV^WVM]LM!V!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLPLM!aS[!5II5!PVW!5I""J!X[YUL!ULS!U[!Z]Ne!Y\SLP!LM!NPV]MVM]!V!

YZWUN^SVQVM[WVPLPLM!RW[MUP!TM]L!V!"<f"KfeSN[WULSLM!aS[!5II5f5II=!`ETNPVPNQVMVNPLSVLP!5b#!

3LM!1LML!2NOLSNLM!TUP[WPL!V!dTNPVPNQVMVNPLSVLPN!OSLNNLQLUULWLWNL!a_W]LMULB(

(

)ghi!*+$#$&,-$.'.'&('+($(/'(%'&'+'(0+(1'&'+'-.(2,-/'.($(3,&#,+!4("1(/'.(%'+("1%0(5/(.$-4(,.(

26++'("1(26++'(5&1'(20+('&(!+$#$&'-(-78'8,&'9(:,#.$/$1('+(/'+('&(.'&/'&%(.$-4(,.(/'+('+('&(

1+5;;'(<0+/!"1.'(5&1'4(%"#(8'10+(#'+'(,-="+-$1(!+$#$&,-$.'.(%"#(2"+('!%'#;'-(+7='+$("1(

="-/9(>'1'+$&1'&(7&%!'+(,.(%6..'($&/("='+(2"+(/'&&'(1+5;;'(,2(<0+/'4(!+$#$&'--'(5&1'4(2"+(=$(

<='+!'&(!,&('--'+(=$-(,??';.'+'4(,.(5&1'(7/'-611'+(,&/+'%(-$=('--'+(/'+'%('1'.(='/(,.(8'1$='(

%$1(5/(;0('&(!+$#$&'-(-78'8,&'9)(`ETNPVPNQVMVNPLSVLP!"b#!

!

1LML!2NOLSNLMN!TUN[]M!TMULSNP_PPLN![a!TMULSN_]LWNLSJ!ULS!YVNLSJ![P![MP[WWLP![a!TM]L!

^SVQVMLWWL!LS!a[WULMUL!Z]!X[S!Y\SLP!ULP!NVULM!"44IjLSML!`([WYV]J!5I""B!"";b#!.e!PSZUN![a!

NPV]MVM]LM!V!YZWUN^SVQVM[WVPLPLM!^[M!Q[M!TMUSL!NV]!ZYLSJ![P!OZWVPV^LSML!Y[S!Ne!ZOP[]LP![a!

[P!aVMUL!Oe!McL!W_NMVM]LS!PVW!RL^\QOLWNL![a!TM]UZQN^SVQVM[WVPLPLMJ!MeS!ULM!

PVWNcMLW[ULMUL!Y[S!f!Z]!NP[UV]!LS!f!a[WULMUL!f!LP!O[S[UZ^NJ!NZQ!ULM!LM]LWN^L!

^SVQVMZWZ]VOSZaLNNZS!.[TW!9MLOOLS!RLPS[]PLS!NZQ!kZaaLMPWV]!NLWYaZSM\]PLWNLkJ!U[!

XYLS^LM!OZWVPV^LSL!LWWLS!dZTSM[WVNPLS!NcMLN![P!Y\SL!ZOP[]LP![a!ULP!a[^PTQJ![P!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLPLM!LS!a[WULMUL!`9MLOOLSJ!5I"5B!$=Ib#!&LPPL!^[M!Y\SL!aZSRTMULP!

QLUJ![P!^SVQVM[WVPLPNOZWVPV^!LS!LP![a!UL!YV]PV]NPL!OZWVPV^ZQSeULS!VMULM!aZS!ULM!QZULSML!

OZWVPVN^L!^TWPTS!`3l1[T]XWVM!m!)LnRTSMJ!5I"IB!<b#!(L^\QOLWNL![a!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!

LS![WPNe!NP[UV]!LP!YVMULSRTUN^[R!V!LM!PVUJ!XYZS!a\SSL!Z]!a\SSL!TM]L!RL]eS!^SVQVM[WVPLP#!!

!

(8)

! <!

&LM!M\YMPL!MLUN\PPLWNL![a!^ZQQVNNVZMLM!SLNTWPLSLUL!VJ![P!ULM!PVUWV]LSL!SL]LSVM]!`V!

Z^PZRLS!5II4b!^ZQ!QLU!TUNOVWWLP!k3LSL!^ZMNL^YLMNJ!ZOa_W]MVM]!Z]!ZQNZS]!>!LM!

Q[S^[MP!NPcS^LP!VMUN[PN!QZU!TM]UZQN^SVQVM[WVPLPk#!:LWYZQ!1LML!2NOLSNLM!PVUWV]LSL!

X[YUL!LS^LMUPJ![P!^SVQVM[WVPLPLM!Y[S!a[WULMULJ!YVWWL!Q[M!NP[UV]!X[YL!^W[S!RLN^LU!ZQJ!

XYVW^L!PVWP[]!ULS!^[M!aZSXVMUSLJ![P!TM]L!QLMMLN^LS!OeRL]cMULS!LM!^SVQVMLW!W_RLR[ML#!

/L]LSVM]LM!TUPSc^PL!ULM][M]B!)@0+(5&1'(!"##'+(5/($(!+$#$&,-$.'.4(+,##'+(/'.(

!+$#$&,-$.'.'&%("2+'4(#'&(/'.(+,##'+(%,#.$/$1(/'(5&1'%('1&'(2+'#.$/%#5-$1<'/'+9)(

`/L]LSVM]LMJ!5II4b#!3LU![MUSL!ZSUB!2M!NTllLNaTWU!^SVQVM[WVPLPNaZSLRc]]LWNL!YVW!

QLUa_SLJ![P!TM]LJ!ULS!RLaVMULS!NV]!V!SVNV^ZoZMLM!aZS![P!RWVYL!^SVQVMLWWLJ!aeS!RLUSL!

QTWV]XLULS!NLMLSL!V!WVYLP#!

%M]UZQN^SVQVM[WVPLP!LS!LP!N\SULWLN!QLUVLRLWcNP!ZQSeULJ!XYZS!UVN^TNNVZMLM!LS!OS\]LP!

[aJ!XYLQ!ULS!^[M!]_SLN![MNY[SWV]L!aZS!^SVQVMLWWL!X\MULWNLS!NZQ!N^ZWLX\SY\S^J!VMURSTU!

Z]!VWUNOeN\PPLWNL#!&LPPL![MNY[S!YVW![WPVU!a[WUL!PVWR[]L!Oe!SL]LSVM]LM!Z]!-ZW^LPVM]LPJ!ULS!dZ!

TU]_S!PZOOLM![a!ULP!NPcSVM]NQ\NNV]L!XVLS[S^V#!&LPPL!^[M!Y\SL!LM!ULW![a!aZS^W[SVM]LM!Oe!

SL]LSVM]LMN!_MN^L!ZQ![P!TMULSN_]L!UL!L^NVNPLSLMUL!VMUN[PNLS!Oe!ZQSeULP#!&LS!LS!LM!

W[M]!PS[UVPVZM!aZS![P!W[YL!^SVQVM[WVPLPNaZSLRc]]LMUL!aZS[MNP[WPMVM]LS!>!L^NLQOLWYVN!::.f!

N[Q[SRLdULP!`N^ZWLJ!N[QaTMU!Z]!OZWVPVbJ!ULM!a_SNPL!YZWUNO[^^L!Z]!ULM![MULM!YZWUNO[^^LJ!

ULS!RWLY!VMUa_SP!V!"44IjLSMLJ!^SVQVM[WaZSNZS]LMN!VMUa_SLWNL![a!QLMPZSZSUMVM]LSJ!ULP!

aZS_]LUL!aZ^TN!Oe!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!YLU!OZWVPVSLaZSQLMN!VMUa_SLWNL!V!5IIK!

`9ZQQVNNZSVTQB!"f<J!(LP\M^MVM]B!$";f"Ab#!

!

:LWYZQ!ULS!V^^L!Y[S!MZ]LP!McP!VJ![P!NP[PLM!N_]PL![P!aZSLRc]]L!Z]!RL^\QOL!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLPJ!\MUSLUL!ULP!V^^L!Oe!ULP!aZSXZWUJ![P![MNY[SNUVN^TNNVZMLM![WPVU!

UT^^LS!ZOJ!MeS!TM]UZQN^SVQVMLWWL!X[MUWVM]LS!RWVYLS!]LMNP[MU!aZS!QLUVLSMLN!

RLYe]LMXLU#!,MNY[SN^ZMaWV^PLM!^TMML!ap!NLN!TMULS!NZQQLSLMN!TSZWV]XLULS!V!6ZWWNQZNL!

ZQ^SVM]!2VUfX_dPVULMJ!Z]!OeJ!XYZSU[M!UL!TUW_NPL!LM!OZWVPVN^!SL[^PVZMJ!XYZS!aWLSL!QVMVNPSL!

[aXZWUP!OSLNNLQ_UL!V!RcULWLMJ!Z]!aZSLRc]]LWNLNOSZdL^PLPN!WLULS!RWLY!ZON[]P!`,SPV^LW!5b#!

:LWYZQ!TSZWV]XLULSML!Y[S!LP!WZ^[WP![MWV]]LMUL!V!0ULMNL!9ZQQTMLJ!a[WUP![MNY[SLP!PVWR[]L!

Oe!SL]LSVM]LM#!&LPPL!LS!LP!L^NLQOLW!OeJ![P!^SVQVM[WVPLPNOSZRWLQLS!RLaVMULS!NV]!V!LM!

]SeoZML!QLWWLQ!NP[PLM!Z]!^ZQQTMLSMLJ!XYVW^LP!]_S!ULP!VMPLSLNN[MP![P!TMULSN_]LJ!

XYZSU[M!aZSLRc]]LWNLNVMUN[PNLM!V!LM!U[MN^!^ZQQTML!NPcSLNJ!Z]!XYVW^L!YVS^MVM]LS!ULPPL!

aeS!aZS!VMUN[PNLMN!LaaL^PLS#!

-

!

-

(9)

! =!

4D4-.%[[Z''Z%"+"-X"_+(X&+)-,X#+Y&X"'X)_+`#+-'%[-Y)a^+"*Z^- [+*%#+-

9ZQQVNNVZMLMN![MRLa[WVM]LS!aSLQ]eS![a!RLP\M^MVM]!"<IA!ZQ!VMUN[PNLM!QZU!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!aS[!5II4J!Z]!aWLSL![a!UVNNL!LS!NVULMXLM!VQOWLQLMPLSLP!V!NeYLW!

WZY]VYMVM]LMJ!NZQ!V!LM!S\^^L!OTWdLNPcSLUL!VMVPV[PVYLS!TMULS!N[PNOTWdLM!5I"I#!

/LPN]STMUW[]LP!aZS!^ZQQTMLSMLN!aZSLRc]]LWNL![a!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!RWLY!Z]Ne!

\MUSLP!V!5I"IJ!U[!WZYaZSNW[]!"==!ZQ!\MUSVM]![a!WZY!ZQ!NZlV[W!NLSYVlL!Z]!WZY!ZQ!SLPPLMN!

OWLdL!PSeUPL!V!^S[aP!U#!"#!dTWV!5I"I!`WZY!MS#!<<"b#!1ZYLM!LS!LM!TUQ_MPMVM]![a!SL]LSVM]LMN!

[aP[WL!QLU!N[PNOTWdLO[SPVLSML"!ZQ!N[PNOTWdLM!aZS!5I"I!Z]!LS!ULSaZS!PVUNRL]S\MNLP#!

DMUSVM]LSML!X[SJ!ZYLS!LM!PSLeSV]!OLSVZULJ!PVW!aZSQeW![P!NPcS^L!ULP!

^SVQVM[WVPLPNaZSLRc]]LMUL![SRLdUL!Z]!UL!^SVQVM[WOS\YLMPVYL!VMUN[PNLS!`:9/!MS#!45K=b#!

DMUSVM]LSML![a!WZY!ZQ!NZlV[W!NLSYVlL!RLP_U!RW#[#J![P!^ZQQTMLSML!aZSOWV]PLUL!NV]!PVW![P!

W[YL!LM!N[QWLP!OW[M!aZS!VMUN[PNLM!QZU!TM]UZQN^SVQVM[WVPLPJ!NZQ!LM!ULW![a!ULM!

N[QQLMX\M]LMUL!R_SMLOZWVPV^!`WZY!MS#!<<"b#!:[PNOTWdLO[SPVLSML!RLNWTPPLUL!V!ULM!

aZSRVMULWNLJ![P!ULS!V!LM!;feSV]!OLSVZUL!aS[!5I"I!PVW!5I"$!N^TWWL!PVWa_SLN!;<;J"!QVZ#!^S#!PVW!

aZSLRc]]LWNL![a!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!`:[PNOTWdLMb5#!

:[PNOTWdLM!LS!LM!N\SWV]!aZSQ!aZS!NP[PNWV]!OTWdLJ!ULS!RWLY!VMUa_SP!V!"44I!Z]!NLMLNP!RWLY!

\MUSLP!V!5II$#!.TWdLMN!aZSQeWJ!NZQ!aZS^W[SLN![a!1[NNL!9dLWUNLM!aS[!8LMPLS!aZS!(ZWV]NZlV[W!

%UYV^WVM]J!LS![P!aSLQQL!VMMZY[PVYL!W_NMVM]LS!Oe!NZlV[WL!OSZRWLQNPVWWVM]LS!`(VW[]!$J!

$<B;"f$<B<5b#!0SUMVM]LM!VMULR\SLSJ![P!ULS!YLU!SL]TWLSVM]![a!ZYLSa_SNLWNVMU^ZQNPLSML!

[aN\PPLN!QVUWLS!PVW!LM!OTWdLJ!ULS!SLPPLS!NV]!QZU!N[QaTMULPN!NY[]LNPL!]STOOLS#!

:[PNOTWdLQVUWLSML!N^[W!RST]LN!PVW!VMVPV[PVYLSJ!ULS!^[M!Xd\WOL!UL!NLWYN[QQL!RZS]LSLJ!ULS!

QZUP[]LS!ZYLSa_SNLWNVMU^ZQNPLS!Z]![MUSL!NeSR[SL!]STOOLSJ!ap!^SVQVM[WVPLPNPSTLUL!R_SM!

`WZY!MS#!$K$b#!

0Q!N[PNOTWdLM!aS[!5I"I!NPeS!ULSJ![P!ULMML!X[S!PVW!aZSQeW![P!RL^\QOL!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLPLM!V!&[MQ[S^!Z]!aSLQQL!McP\M^LMUL!VMVPV[PVYLS!`:[PNOTWdLMB!5b#!,a!

UL!;<;J"!QVZ#!^S#!RWLY!ULS![aN[P!"$KJ<!QVWWVZMLS!^S#!PVW!LP[RWLSVM]![a!XLWXLUNZSVLMPLSLUL!

][ULOW[MNVMUN[PNLS#!&VNNL!VMUN[PNLS!N^TWWL!aVMUL!NPLU!ZYLS!LM!;feSV]!OLSVZUL!V!MZ]WL![a!

W[MULPN!QLNP!TUN[PPL!Rcf!Z]!RZWV]ZQSeULS!`6LdWLUMVM]B!5b#!+[ULOW[MN[SRLdULP!aV^!NVM!

L]LM!OTWdLJ!U[!^ZQQVNNVZMLM!aSLQX\YLULJ![P!^SVQVMLWWL!TM]L!PVWRSVM]LS!QLSL!PVU!QLU!

ULSLN!^[QQLS[PLS!V!][ULQVWd_LP!LMU!WZYWcUV]L!TM]L!]_S#!&LSaZS![MP[]LN!

][ULOW[MNVMUN[PNLS![P!Y\SL!YVS^MVM]NaTWULJ!U[!][ULOW[MNQLU[SRLdULSML!Q_ULS!UL!TM]L!

ULSJ!XYZS!UL!LS!`(LP\M^MVM]B!K5b#!.e!ULM!R[]]STMU!_MN^LS!YV!XLS![P!TMULSN_]LJ!XY[U!ULS!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"!&LM!U[Y\SLMUL!SL]LSVM]!`6LMNPSL!Z]!&LP!9ZMNLSY[PVYL!-ZW^LO[SPVbJ!:ZlV[WULQZ^S[PLSMLJ!&[MN^!-ZW^LO[SPVJ!

:ZlV[WVNPVN^!-ZW^LO[SPVJ!&LP!/[UV^[WL!6LMNPSL!Z]!1VRLS[W!,WWV[MlL!

5!:[PNOTWdLM!5I"I!RLNPZU!UZ]!Z]Ne![a![MUSL!NZlV[WL!VMVPV[PVYLS!LMU!OSZdL^PLS!PVW!aZSLRc]]LWNL![a!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!

(10)

! K!

N^LSJ!MeS!NP[PLM!ULaVMLSLS!VMUXZWULP![a!ULM!WZ^[WL!^SVQVM[WVPLPNaZSLRc]]LWNLNNPS[PL]V#!&LP!

N^[W!TMULSNPSL]LNJ![P!ULP!LS!aSVYVWWV]P!aZS!^ZQQTMLSMLJ!ZQ!UL!YVW!N_]L!NP[PNOTWdLQVUWLS#!

3LM!V!_^ZMZQVN^!PS\M]PL!PVULS!^[M!Q[M!aZSLNPVWWL!NV]J![P!LMXYLS!aZSQ!aZS!RVNP[MU![MNLN!

aZS!YLW^ZQQLM!>!Z]Ne!NLWYZQ!RVNP[MULM!^ZQQLS!QLU!MZ]WL!^S[Y!ZQJ!XYZSU[M!

aZSLRc]]LWNLM!N^[W!TUaZSQLN!Oe!WZ^[WP!OW[M#!!

&LSaZS!LS!ULP!Z]Ne!QLMVM]NaTWUP![P!TMULSN_]L!N[PNOTWdLOSZdL^PLSMLN!QTWV]XLU!aZS!

^ZQQTM[W!aZS[M^SVM]J!MeS!N[PNOTWdLOLSVZULM!Z]!UL!ULSPVWX_SLMUL!QVUWLS!ZOX_SLS#!!

!

4DJ-.)Z[Z"X&Z*+*+"-b#-X(-#+-'%cZX&*-_+&X'*+#+-%[)\#+)-

3LU!TU][M]NOTM^P!V!^ZQQVNNVZMLMN![MRLa[WVM]LSJ!RWLY!ULS!QLU!N[PNOTWdLM!5I"I![aN[P!

^M[O!";I!QVZ#!^S#!PVW!^SVQVM[WVPLPNaZSLRc]]LWNL!Oe!][ULOW[M#!:[PNOTWdLO[SPVLSML!TUY[W]PL!

5<!OSZRWLQS[QPL!RZWV]ZQSeULS!V!";!aZSN^LWWV]L!^ZQQTMLS#!&L!^ZQQTMLSJ!ULS!RWLY!

VMYVPLSLP!PVW![P![MN_]L!OTWdLM!Y[S!9_RLMX[YMJ!*NX_dJ!+SLYLJ!HZWR\^J!1ZWW[MUJ!0ULMNLJ!

:YLMURZS]J!H[ULSNWLYJ!:_MULSRZS]J!-SLULSVlV[J!HZSNLMNJ!:VW^LRZS]J!,[SXTN!Z]!,[WRZS]#!

-\WWLN!aZS!UVNNL!^ZQQTMLS!Y[SJ![P!UL![WWL!X[YUL!TUN[PPL!RZWV]ZQSeULSJ!ULS!WLYLUL!ZO!PVW!

N[PNOTWdLO[SPVLSMLN!TUY\W]LWNLN^SVPLSVLS!aZS!PVWULWVM]![a!QVUWLSML#!.[SPVLSML!W[]UL!V!

TUY\W]LWNLM!Y\]P!Oe!RZWV]ZQSeULSMLN!NP_SSLWNLJ![MULWLM![a!R_SM!Z]!TM]LJ![MULWLM![a!

TM]L!RLRZLSL!TULM!aZS![SRLdUNQ[S^LULP!Z]![MP[WWLP![a![MQLWULWNLS![a!

NPS[aaLWZYNZYLSPS\ULWNLS!V!Z]!ZQ^SVM]!ZQSeULSML!`6LdWLUMVM]B!$f4b#!HLSPVW!^[M!PVWa_dLNJ![P!

aWLSL![a!UVNNL!RZWV]ZQSeULS!NLMLSL!^ZQ!Oe!:ZlV[WQVMVNPLSVLPN!]XLPPZWVNPL!aS[!5I"I!

`+XLPPZWVNPL!5I"IbJ!XYZS!UL!aV^!VQOWLQLMPLSLP!aWLSL!^SVQVM[WOS\YLMPVYL!VMUN[PNLS!

`/L]LSVM]LM!5I"IB!$"b#!&VNNL!RZWV]ZQSeULS!LS!ULNTULM!TUY[W]P!YLU![P!Y\SL!

RZWV]^ZQOWL^NLSJ!XYZS![MULWLM![a!TM]L!LS!NP_SSL!LMU!W[MUN]LMMLQNMVPPLPJ!XYZSaZS!ULS!

[TPZQ[PVN^!YVW!Y\SL!LM!NP_SSL!SVNV^Z!aZS!^SVQVM[WVPLPJ!U[!ULP!ZaPLNP!LS!V!TM]UZQNeSLML!

^SVQVM[WVPLPLM!RL]eN!`H[T]LJ!5II4B!555b#!&LP!VMPLSLNN[MPL!YLU!OTWdLM!PVW!

][ULOW[MNVMUN[PNLSML!LSJ![P!ULM!LS!SLPPLP!QZU!5<!NOLlVaV^^L!RZWV]ZQSeULSJ!ULS!PSZUN!

a\WWLN!^[S[^PLSVNPV^[!RLaVMULS!NV]!V![WWL!ULWL![a!W[MULPJ!Z]!ULSaZS!X[S!QL]LP!aZSN^LWWV]L!

ZQ]VYLWNLS#!:O_S]NQeWLP!LSB!9[M!Q[M!W[YL!LM!a\WWLN!NPS[PL]VJ!ULS!^[M![USLNNLSL!

^SVQVM[WVPLPNOSZRWLQLS!V!ap!ReUL!9_RLMX[YM!Z]!:_MULSRZS]F!

-

,a!:ZlV[WQVMVNPLSVLPN!YLdWLUMVM]!PVW!^ZQQTMLSMLN!][ULOW[MN[MN_]MVM]LS!aSLQ]eS!ULPJ!

XYVW^L!^S[Y!^ZQQTMLSML!N^[W!WLYL!ZO!PVW!aZS![P!ae!ULW!V!OTWdLQVUWLSML#!*MUWLUMVM]NYVN!

aSLQX\YLN!ULPJ![P!LM!NPcS^LP!][ULOW[MNVMUN[PN!V!UL!TUN[PPL!RZWV]ZQSeULS!N^[W!QLUYVS^L!

PVWJ![P!R_SMJ!ULS!LS!V!a[SLoZMLM!aZS![P!RL]e!^SVQVM[WVPLPJ!TMU]eS![P!RLY\]L!NV]!VMU!Oe!ULM!

^SVQVMLWWL!W_RLR[MLJ!Z]![P!R_SM!Z]!TM]LJ!ULS![WWLSLUL!X[S!RL]eLP!^SVQVM[WVPLPJ!N^[W!

aZSXVMUSLN!V![P!aZSPN\PPL!ULSLN!^SVQVMLWWL!^[SSVLSL#!+[ULOW[MNVMUN[PNLSML!N^[W!NV^SLJ![P!

(11)

! A!

RZWV]ZQSeULSML!RWVYLS!PSc]]LSL!Z]!aeS!RT]P!QLU!TM]UZQN^SVQVM[WVPLPLM!V!ZQSeULSML#!

&LS!ZONPVWWLN!aVSL!QeW!V!YLdWLUMVM]LMJ!NZQ!ULM!XLWXLUNZSVLMPLSLUL!][ULOW[MNVMUN[PN!

^ZM^SLP!N^[W!RVUS[]L!PVWB!

"b -\SSL!R_SM!Z]!TM]L!SL^STPPLSLN!PVW!^SVQVMLWWL!QVWd_LS#!

5b -\SSL!TM]L!RL]eS!^SVQVM[WVPLP#!

$b ,WWL!aZSQLS!aZS!^SVQVM[WVPLPJ!NZQ!RL]eN!V!UL!TUN[PPL!RZWV]ZQSeULSJ!SLUTlLSLN#!

;b %M]L!V!UL!TUN[PPL!RZWV]ZQSeULS!ZOMeS!TUU[MMLWNL!Z]!RLN^\aPV]LWNL#!-

`6LdWLUMVM]B!5a#b#!

-

:ZlV[WQVMVNPLSVLP!ZONPVWWLUL![WPNe!LM!S\^^L!^Y[MPVP[PVYP!QeWR[SL!OTM^PLS!aZS!UL!

XLWXLUNZSVLMPLSLUL!][ULOW[MNVMUN[PNLS!aZS!ULSV]LMMLQ!NLMLSL![P!^TMML!QeWLJ!XYZSYVUP!

^ZQQTMLSMLN!VMUN[PNLS!X[S!ZOMeLP!ULM!_MN^LUL!LaaL^P#!HLWP!^ZM^SLP!TMULSNPSL]LN!ULP!V!

YLdWLUMVM]LMJ![P!LaaL^PLM![a!ULM!XLWXLUNZSVLMPLSLUL!][ULOW[MNVMUN[PN!QeWLN!TU!aS[!L.(

2,-/($(,&.,--'.(,2(,&#'-/'-%'+!V!UL!OSZRWLQS[QPL!ZQSeULS!`VRVU#B!$b#!6V!NcMLNJ!ULP!LS!

VMPLSLNN[MPJ![P!ULP!WV]L!MLPZO!LS!ULPPL!^S[YJ!ULS!ZONPVWWLN!NZQ!NTllLN^SVPLSVTQ!aZS!]ZUL!

OS\YLMPVYL!OSZdL^PLSJ!Z]!YV!_MN^LS!LMUYVULSL![P!TMULSN_]L!XYVW^L!

^SVQVM[WVPLPNaZSLNPVWWVM]LS!UL!ZONPVWWLUL!NTllLN^SVPLSVLS!TUNOSVM]LS![a#!:[QPVUV]!LS!YV!

VMPLSLNNLSLP!VJ!XYZSU[M!^ZQQTMLSML!YVW!aZSN_]L![P!VQ_UL^ZQQL!UVNNL!^S[YJ!Z]!ZQ!ULP!

^[M!Wc^^LN!VMULM!aZS!N[PNOTWdLOLSVZULM#!HLS!aVMULS!YV!ULP!VMPLSLNN[MPJ![P!ULS!V!N[PNOTWdLM!

5I"I!V^^L!LS![aN[P!SLNNZTSlLS!PVW!LY[WTLSVM]![a!aZSLRc]]LWNLNVMUN[PNLSMLJ!U[!ULP!TULM!LM!

LY[WTLSVM]!RWVYLS!NY\SP![P!UZ^TQLMPLSL!UL!^ZM^SLPL!WZ^[WL!LaaL^PLS![a!

aZSLRc]]LWNLNOSZdL^PLSML!`,SPV^LW!$b#!*!N[PNOTWdLYLdWLUMVM]LM!NPeS!ULS!ULNTULMJ![P!

^ZQQTMLSMLN![MN_]MVM]LS!N^[W!VMULXZWUL!McL!RTU!Oe!PVWP[]!V!ULP!

^SVQVM[WVPLPNaZSLRc]]LMUL![SRLdUL!V!UL!TUN[PPL!RZWV]ZQSeULS#!&[!OSZRWLQLSML!V!UL!

TUY[W]PL!ZQSeULS!V^^L!Y[S!McLJ!aZSYLMPLN!ULP!Z]Ne!V!YLdWLUMVM]LMJ![P!^ZQQTMLSML!

[WWLSLUL!X[YUL!V][M]N[P!LM!S\^^L!^SVQVM[WOS\YLMPVYL!PVWP[]!V!ZQSeULSML#!-ZSULWVM]LM![a!

QVUWLSML!RWLY!RW[MUP![MULP!R[NLSLP!OeJ![P!^ZQQTMLSML!NV^SLULJ![P!UL!McL!VMVPV[PVYLS!

VMU]V^!V!N[QNOVW!QLU!UL![WWLSLUL!L^NVNPLSLMUL!^SVQVM[WOS\YLMPVYL!PVWP[]!V!

RZWV]ZQSeULSML!`6LdWLUMVM]B!;fKb#!9ZQQTMLSML!N^TWWL!ULSaZS!^ZZSUVMLSL!ULM!McL!

VMUN[PN!QLU![WWLSLUL!L^NVNPLSLMUL!VMUN[PNLSJ!XYVW^LP!VMULR\SLS![P!N[Q[SRLdULP!QLWWLQ!

aZSN^LWWV]L![^P_SLS!RWVYLS![a]_SLMUL!aZS!VMUN[PNLSMLN!NTllLN#!&LSaZS!aVMULS!YV!ULP!Z]Ne!

SLWLY[MP![P!TMULSN_]LJ!ZQ!LP!NeU[MP!aZSLRc]]LWNLNPVWP[]!ZYLSXZYLULP!^[M!NPe![WLMLJ!Z]!

XYVW^L!aZSQLS!aZS!N[Q[SRLdUL!ULS!LS!aZSTUN\PMVM]LM!aZS!LM!]ZU!aZSLRc]]LWNLNVMUN[PN#!

%U!aS[!ZYLMNPeLMUL!NTllLN^SVPLSVTQ!Z]!aZSQeWNRLN^SVYLWNLS!aZS!N[PNOTWdLM!aS[!5I"I!^[M!

NLWYL!VQOWLQLMPLSVM]LM![a!N[PNOTWdLOSZdL^PLSML!NcMLN![WP[a]_SLMUL!aZSJ!ZQ!OSZdL^PLP!

^[M!ZOacWUL!OTWdLMN!^S[Y#!6LU![P!TMULSN_]L!VQOWLQLMPLSVM]LM![a!LP!N[PNOTWdLOSZdL^P!^[M!

(12)

! 4!

YV!WV]LWLULN!ae!YVULM!ZQJ!XYZSU[M!WZ^[WL![^P_SLS!Z]!aZSXZWU!X[S!VMUaWcULWNL!Oe!LM!NP[PNWV]!

OTWdLN!YVS^MVM]#!*N\S!LS!ULP!YV]PV]P![P!TMULSN_]L!UL!TM]LN!L]LM!ZOWLYLWNL![a![P!Y\SL!LM!

ULW![a!LP!^SVQVM[WVPLPNaZSLRc]]LMUL!OSZdL^P!>!ReUL!TU!aS[!ULM!VMUa[WUNYVM^LWJ![P!ULP!LS!

ULQJ!OSZdL^PLP!X[MUWLS!ZQJ!QLM!Z]Ne!TU!aS[!ULM!RLPS[]PMVM]J![P!ULP!LS!Nd\WULMPJ![P!ULSLN!

NPLQQL!RWVYLS!X_SP!V!^SVQVM[WVPLPNULR[PPLM#!HLSQLU!RWVYLS!ULP!LMUYVULSL!QTWV]P![P!VMUaSV!

YZSLN!L]LP!OLSNZMWV]L!aZSQeW!QLU!M\SY\SLMUL!NOLlV[WLB![P!RVUS[]L!PVW!ULR[PPLM!ZQJ!

XYVW^L!W_NMVM]LS!ULS!YVS^LS!PVW!aZSLRc]]LWNL![a!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP#!

3LU!TU][M]NOTM^P!V!ZYLSNPeLMUL!RLN^SVYLWNL![a!NOLlV[WLPN!TMULSN_]LWNLNaLWP!YVW!YV!

TMULSN_]LJ!XYZSU[M!N[PNOTWdLM!5I"I!X[S!X[aP!VMUaWcULWNL!Oe!^SVQVM[WVPLPNaZSLRc]]LWNLM!V!

:_MULSRZS]!9ZQQTML#!6[W]LP![a!:_MULSRZS]!9ZQQTML!NZQ!YZSLN!l[NLf^ZQQTML!

SLUL]_SL!YV!aZS!V!^[OVPLW!$!TMULS![aNMVPPLPB!HYZSaZS!Y[W]PL!YV!:_MULSRZS]!9ZQQTMLF!!

!

4DN-0)%_&+[(%)[b&+)Z",-

3LU!LQOVSVN^![aN\P!V!:_MULSRZS]!9ZQQTML!YVW!YV!f!V]LMMLQ!LM!VQOWLQLMPLSVM]N[M[WcNL!

[a!:[PNOTWdLM!PVW!XLWXLUNZSVLMPLSLUL!][ULOW[MNVMUN[PNLS!f!TMULSN_]L!a_W]LMULB(!

(

A=$-!'(2,!."+'+(<,+($&/2-B/'-%'(;0(/'&(;+6='&.$='('22'!.(,2('.(!"&!+'.(

!+$#$&,-$.'.%2"+'8B11'&/'(;+"C'!.D(

(

4DND4-K##d_"Z",-X(-Y)%_&+[(%)[b&+)Z",+"-

6ZSLN!LQOVSVN^L!Q[PLSV[WL!TU]_S!N[QQLM!QLU!YZSLN!RST]![a!VQOWLQLMPLSVM]NPLZSVJ!

^SVQVMZWZ]V!N[QP!NPcSVM]NPLZSV!aTMU[QLMPLP!aZS!YZSLN!RLNY[SLWNL![a!NOLlV[WLPN!

OSZRWLQaZSQTWLSVM]#!

3LU!TU][M]NOTM^P!V!VQOWLQLMPLSVM]N[M[WcNLM![a!ULM!XLWXLUNZSVLMPLSLUL!

][ULOW[MNVMUN[PN!V!:_MULSRZS]!9ZQQTML!YVW!YV!]VYL!LM!PLZSLPVN^!aTMULSLP!RLNY[SLWNL![a!

OSZRWLQaZSQTWLSVM]LM#!6ZSLN!QeW!LS!ULSV]LMMLQ![P!]VYL!LM!]LMLSLW!RLNY[SLWNL![aJ!XYVW^L!

a[^PZSLS!ULS!X[S!VMUaWcULWNL!Oe!ULM!OS\YLMPVYL!LaaL^P![a!LM!RLNPLQP!

^SVQVM[WVPLPNaZSLRc]]LMUL!VMUN[PN#!&LP!aSLQ]eS![a!^[OVPLW!5J!XYVW^L!a[^PZSLS!ULS!Va_W]L!

VQOWLQLMPLSVM]NPLZSVLM!X[S!VMUaWcULWNL!Oe!ULM!OS\YLMPVYL!LaaL^P![a!

][ULOW[MNVMUN[PNLSML#!&LM!OS\YLMPVYL!LaaL^P![aX\M]LS![aJ!XYVW^L!NTllLN^SVPLSVLS!ULS!

]LMLSLWP!ZONPVWWLN!V!N[PNOTWdLM!PVW!UL!XLWXLUNZSVLMPLSLUL!][ULOW[MNVMUN[PNLS!Z]![a!

:_MULSRZS]!9ZQQTML!V!ULSLN!NOLlVaV^^L![MN_]MVM]!PVW!OTWdLQVUWLSML#!%MULS!

ZYLSN^SVaPLM!jHYZSU[M!QeWLS!Q[M!]ZU!aZSLRc]]LWNLFj!SLUL]_S!YV!V!^[OVPLW!$!aZSJ!XYZSU[M!

YV!YVW!RLX[MUWL!UL!OSZRWLQLSJ!ULS!^[M!Y\SL!aZSRTMULP!QLU![P!LY[WTLSL!LM!

aZSLRc]]LWNLNVMUN[PN#! !

(13)

! "I!

.XYZ*+&-J5-1+%)+*Z'e+-X'Y+e*+)--

*!ULPPL!^[OVPLW!OS\NLMPLSLS!YV!NOLlV[WLPN!PLZSLPVN^L!]STMUW[]#!9[OVPWLP!LS!ZORc]]LP!

NeWLULNJ![P!ULM!^SVQVMZWZ]VN^L!PLZSV!RLX[MUWLN!a_SNPJ!U[!ULM!SLOS\NLMPLSLS!ULP!aLWPJ!NZQ!

NOLlV[WLP!RLWcNLSB!aZSLRc]]LWNL![a!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP#!9SVQVMZWZ]VLM![MYLMULN!PVW![P!

TMULSN_]LJ!XYVW^LM!^SVQVM[WVPLPNaZSNPeLWNL!N[PNOTWdLM!PVW!UL!XLWXLUNZSVLMPLSLUL!

][ULOW[MNVMUN[PNLS!Z]!ULP!^ZM^SLPL!][ULOW[MNOSZdL^P!V!:_MULSRZS]!9ZQQTML!Rc]]LS!

Oe#!2MUYVULSL!VMUUS[]LS!YV!NPcSVM]NPLZSV!Z]!VQOWLQLMPLSVM]NPLZSV!V!YZSLN!TMULSN_]LWNL!

[a!UL!^SVQVM[WOS\YLMPVYL!LaaL^PLS![a!][ULOW[MNOSZdL^PLP#!:PcSVM]NPLZSVLM!OS\NLMPLSLS!LP!

MTPVUV]P!RWV^!Oe!NPcSVM]LM![a!ZaaLMPWV]!OZWVPV^!Z]!QLUYVS^LS!PVW![P!aZSNPe!UL!QL^[MVNQLSJ!

NZQ!OTWdLNPcSVM]LM!ReUL!TUNOSVM]LS![a!Z]!QLUa_SLS#!*QOWLQLMPLSVM]NPLZSVLM!RLMcPPLS!

YV!PVW![P!TUOL]L!aZSN^LWWV]L!a[^PZSLS!V!VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLMJ!ULS!^[M!X[YL!

VMUaWcULWNL!Oe!OSZdL^PLPN!YVS^LJ!Z]!aTM]LSLS!Z]Ne!NZQ!LP!QLPZUVN^![M[WcNLULNV]MJ!ULS!

ZONPVWWLS!S[QQLM!aZS![M[WcNLM#!%MULSYLdN!ZOLS[PVZM[WVNLSLS!YV!PLZSVLM!Z]![S]TQLMPLSLS!

aZS!PVWf!Z]!aS[Y[W]![a![MUSL!PLZSLPVN^L!SLPMVM]LS#!9[OVPWLP![aNWTPPLN!QLU!LP![aNMVPJ!ULS!

RLWcNLSJ!XYVW^LM!RLPcUMVM]!YZSLN!Y[W]PL!PLZSV[OO[S[P!X[S!aZS!NOLlV[WLPN!TMULSN_]LWNL#!

!

JD4-A+"-e)Z[Z"+&&+-X#(a)#--

&LS!aVMULN!Q[M]L!aZSN^LWWV]L!PLZSLPVN^L!PVW][M]L!PVW![P!aZSNPe!Z]!aZS^W[SL!^SVQVMLW![Ua\SUJ!

QLM!Q[M!N^LWMLS!ZaPL!QLWWLQ!PZ!XZYLUSLPMVM]LS!VMULM!aZS!^SVQVMZWZ]VLMB!LM!SLPMVM]J!

ULS!N_]LS![P!aVMUL!eSN[]LS!PVW!^SVQVMLW![Ua\SU!V!ULP!LM^LWPL!VMUVYVUJ!Z]!LM!SLPMVM]J!ULS!NLS!

N[QaTMULP!NZQ!^SVQZ]LMP!>!NZQ!aZSTUN\PMVM]LM!aZS!^SVQVM[WVPLP!`+SZPXL!)VLWNLMJ!5II=B!

<5b#!9SVQVMZWZ]LS!UVN^TPLSLS!NP[UV]J!XYVW^L!a[^PZSLS!ULS!LS!jQLNPj!RLNPLQQLMUL!aZS!LM!

^SVQVMLW![Ua\SU!`H[T]LJ!5II4B!"=b#!(LPX!+SZPXL!)VLWNLMJ!ULS!LS!WL^PZS!V!^SVQVMZWZ]VJ!

YV^PVQZWZ]V!Z]!NPS[aaLSLPJ!N^SVYLSJ![P!^SVQVMZWZ]LSMLN!aZS^W[SVM]LS![aX\M]LS![aJ!XYVW^LP!

QLMMLN^LNcM!UL!X[SJ!Z]!XYVW^LM!PVU!PLZSVLSML!ZONPeS!V#!HYVN!Q[M!ap![MP[]LSJ![P!

QLMMLN^LP!a_ULN!ZMUP!Z]!QLU!^SVQVMLWWL!PVWR_dLWV]XLULSJ!aZS^W[SLN!^SVQVMLW![Ua\SU!Oe!

qM!QeULJ!QLMN!Q[M!aZSLPS\^^LS![MUSL!aZS^W[SVM]LS![a!^SVQVMLW![Ua\SUJ!XYVN!Q[M!PSZSJ![P!

QLMMLN^LP!LS!a_UP!]ZUP!`+SZPXL!)VLWNLMJ!5II=B!<5b#!&LP!LS!a_SNPJ!MeS!eSN[]LM!PVW!UL!

^SVQVMLWWL!X[MUWVM]LS!^LMULNJ![P!Q[M!^[M!PLZSLPVNLSL!ZYLSJ!XYVW^L!aZSQLS!aZS!

aZSLRc]]LWNL!ULS!^[M!RLMcPPLN!`H[T]LJ!5II4B!"$<b#!3[M!^[M!V^^L!TUYV^WL!LM!

aZSLRc]]LWNLNNPS[PL]V!TULM![P!X[YL!]dZSP!NV]!P[M^LS!ZQJ!XYVW^L!^SVQVM[WVPLPNaSLQQLMUL!

a[^PZSLS!ULS!QLMLN![P!Y\SL!RLNPLQQLMUL!aZS!^SVQVMLW![Ua\SUJ!U[!ULP!NLWYN[]P!LS!UVNNL!

a[^PZSLSJ!NZQ!aZSLRc]]LWNLM!N^[W!RScUL!QLU!`H[T]LJ!5II4B!;4r!E[OOLJ!5II=B!=;b#!

0YLSZSUMLP!N^LWMLS!Q[M!QLWWLQ!]LMLS[WOS\YLMPVYL!Z]!NOLlV[WOS\YLMPVYL!PVWP[]#!

+LMLS[WOS\YLMPVZM!RLPcULSJ![P!L^NVNPLMNLM![a!NPS[aaLNcNPLQLP!Z]!P[M^LM!ZQ!ULPN!

(14)

! ""!

^ZMNL^YLMNLS!X[S!LM![aN^S\^^LMUL!LaaL^P!Oe!aZW^J!Ne!UL![aXZWULS!NV]!aS[![P!RL]e!

^SVQVM[WVPLP#!&L!NOLlV[WOS\YLMPVYL!PVWP[]!RLPcULS!ULSVQZU!PVWP[]J!ULS!N_]LS![P!OeYVS^L!UL!

LM^LWPL!VMUVYVULS!aS[![P!RL]e!^SVQVM[WVPLP!`+SZPXL!)VLWNLMJ!5II=B!""<b#!6V!YVW!RLMcPPL!ULM!

^SVQVMZWZ]VN^L!]LMMLQ][M]!PVW![P!UVN^TPLSLJ!XYVW^L!aZSQLS!aZS!TM]UZQN^SVQVMLW![Ua\SU!

N[PNOTWdLM!N_]LS![P!aZSLRc]]LJ!Z]!XYZSYVUP!OTWdLM!X[S!LP!]LMLS[Wf!LWWLS!LP!

NOLlV[WOS\YLMPVYP!aZSQeW#!

9SVQVMZWZ]LSML!2UnVM!:TPXLSW[MU!`"A4$!>!"4;Ib!Z]!&ZM[WU!8SLNNLc!`"4"4!>!"4AKb!

^W[NNVN^L!SLNTQq![a!^SVQVMZWZ]VNPTUVLP!RLMcPPLN!ZaPL!NZQ!LM!N[QWLP!ULaVMVPVZMB!

!

kE+$#$&"-"1B($%(.<'(8"/B("2(!&"F-'/1'(+'1,+/$&1(?+$#'(,%(,(%"?$,-(;<'&"#'&"&9(G.($&?-5/'%(

F$.<$&($.%(%?";'(.<'(;+"?'%%("2(#,!$&1(-,F%4("2(8+',!$&1(-,F%(,&/(+',?.$&1(."(.<'(8+',!$&1(

"2(-,F%9(ghi(H<'("8C'?.$='("2(?+$#$&"-"1B($%(.<'(/'='-";#'&.("2(,(8"/B("2(1'&'+,-(,&/(

='+$2$,8-'(;+$&?$;-'%(,&/("2(".<'+(.B;'%("2(!&"F-'/1'(+'1,+/$&1(.<'(;+"?'%%("2(-,F4(?+$#'(

,&/(.+',.#'&.9)!`3l1[T]XWVM!m!)LnRTSMJ!5I"IB!"b#!

!

&LP!LS!QLU!TU][M]NOTM^P!V!ULMML!RSLUL!ULaVMVPVZMJ![P!YV!aZSNPeS!ULP!^SVQVMZWZ]VN^L!aLWPJ!

NZQ!RL]SLRLP!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!LS!LM!ULW![a#!&LSPVW!^ZQQLSJ![P!^SVQVMZWZ]VN^L!

NPTUVLS![MN^TLN!NZQ!LM!N[QWLRLPL]MLWNLJ!ULS!U\^^LS!ZYLS!aWLSL!aZSN^LWWV]L!PcOLS![a!

YVULMN^[RLS#!7cOVN^!LS!ULM!aZSRTMULP!QLU!NZlVZWZ]VLM!`VRVU#B!5b#!&LP!]\WULS!Z]Ne!V!ULPPL!

NOLlV[WLJ!XYZS!UL!aWLNPL!^SVQVMZWZ]VN^L!PLZSVLS!X[S!LP!NZlVZWZ]VN^!TU][M]NOTM^P#!

,aNMVPPLP!P[]LS!TU][M]NOTM^P!V!ULM!MZSN^L!^SVQVMZWZ]!/[]M[S!H[T]LN!RZ]!

k9SVQVM[WVPLPLMN!eSN[^LSk!`5II4bJ!ULS!]LMMLQ]eS!UL!^SVQVMZWZ]VN^L!PLZSVLS!V]LMMLQ!

PVULM#!*!ULP!a_W]LMUL!YVW!YV!ZONPVWWL!LM!ZYLSNV]P!ZYLS!\WUSL!Z]!McLSL!PLZSVLS!ZQ!0+%,1'+(.$-!

LWWLS!2"+!-,+$&1'+(;0!^SVQVM[WVPLP#!&VNNL!LS!ZONPVWWLPJ!LaPLS!XYVW^L!a[^PZSLS!ULS!PVWW\]]LN!

RLPcUMVM]J!MeS!Q[M!N^[W!aZS^W[SL!eSN[]LM!PVW!^SVQVMLW![Ua\SU#!&LNTULM!VMUUS[]LS!YV!

(SVPP[!9cYN][[SUN!VMPL]SLSLUL!^SVQVM[WVPLPNPLZSVQZULW#!:LWYZQ!QZULWWLM!N_]LS![P!

aZS^W[SL!Y[SV[PVZMLSML!V!aZSL^ZQNPLM![a!^SVQVM[WVPLP!V!aZSXZWU!PVW!^_MJ![WULS!Z]!LPMVlVPLPJ!

VMUUS[]LS!YV!ULM!XLS!PVW![P!NPST^PTSLSL!YZSLN!YVULM!ZQ!^SVQVM[WVPLP!Z]!ULMN!eSN[]LS#!

9cYN][[SU!N^SVYLS!MLPZOJ![P!UL!^W[NNVN^L!^SVQVM[WVPLPNPLZSVLS!RWZP!TUNPV^^LS!UL!

Y\NLMPWV]NPL!S[QQLS!aZS!aZS^W[SVM]LM!Oe!^SVQVM[WVPLPLMN!aZSL^ZQNPJ!Z]!UL!LS!ULSaZS!XYLS!

aZS!NV]!TPVWNPS\^^LWV]L!`9cYN][[SUJ!"44AB!55;b#!&LS!L^NVNPLSLS!VM]LM!LM^WL!aZS^W[SVM]LS!

OeJ!XYZSaZS!R_SM!RL]eS!^SVQVM[WVPLPJ!Z]!VM]LM!PLZSVLS!^[M![WLML!]VYL!XLWL!NY[SLP!`E[OOLJ!

5II=B!5=b#!&LSaZS!X[S!YV!QLUP[]LP!aWLSL!^SVQVMZWZ]VN^L!PLZSVLS!Z]!eSN[]NaZS^W[SVM]LS!PVW!

[P!TMULSN_]L!UL!^SVQVM[WOS\YLMPVYL!aZSLRc]]LWNLNQLPZULSJ!NZQ!N[PNOTWdLM!5I"I!Rc]]LS!

Oe#!

-

(15)

! "5!

JD4D4-!"#Z^Z#+*-Z-c+"*)b[-

)Z]WL![a!UL!a_SNPL!^SVQVMZWZ]VN^L!PLZSVLS!WLUPL!LaPLS!eSN[]LSML!PVW!^SVQVMLW![Ua\SU!QLU!

TU][M]NOTM^P!V!VMUVYVULP#!-SLMZWZ]VLMN!aZS^W[SVM]!Y[SJ![P!Q[M!a_ULN!NZQ!aZSRScULS!

`H[T]LJ!5II4B!$5a#b#!&LMML!P[M^L][M]!OS\]LS!V^^L!ULR[PPLM!V!U[]J!QLM!ULS!P[WLN!NP[UV]!

ZQJ![P!VMUVYVUTLWWL!a[^PZSLS!^[M!a_SL!PVW!LM!^SVQVMLW![Ua\SU#!

&L!NLMLSL!VMUVYVUZSVLMPLSLUL!aZS^W[SVM]LS!PVWW\]]LS!QVWd_LP!RLPcUMVM]!Z]!P[]LS!

TU][M]NOTM^P!V!^SVQVM[WVPLP!NZQ!MZ]LPJ!VMUVYVULP!QLSL!LWWLS!QVMUSL!QZU!NVM!YVWdL!

OSLNNLN!VMU!V#!&LPPL!OSLN!^[M!^ZQQL!aS[!L^NPLSML!a[^PZSLSJ!NeNZQ!a[PPV]UZQ!LWWLS!

PS[TQ[PVN^L!ZOWLYLWNLS!V!R[SMUZQQLM!`VRVU#B!;4b#!-WLSL!^SVQVMZWZ]LS!PZ]!NLMLSL![aNP[MU!

PVW!aZSNPeLWNLM![a!a[PPV]UZQ!NZQ!LM!^SVQVM[WVPLPNa[^PZS!V!NV]!NLWY!Z]!RL]cMUPL![P!PVWW\]]L!

a[QVWVLM!NP_SSL!RLPcUMVM]!aZS!TUYV^WVM]LM![a!LM!^SVQVMLW![Ua\SU#!&LPPL!^\ULN!N[QQLM!

QLUJ![P!UL!OeYVS^MVM]LSJ!Q[M!aeS!TMULS!NVM!ZOY\^NPJ![MNLN!aZS![P!Y\SL![a]_SLMUL!aZS![P!

OeRL]cMUL!LM!^SVQVMLW!^[SSVLSL#!&L!TM]LN!a[QVWV\SL!R[]]STMUL!YVW!ULSaZS!TU]_SL!

aZS^W[SVM]LSML!Oe!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!`VRVU#B!$;b#!&VNNL!N^ZWLS!SLOS\NLMPLS!LM!

aZSNPeLWNL![a!^SVQVM[WVPLPLM!NZQ!LMPLM!RVZWZ]VN^!LWWLS!QVWd_Q\NNV]P!RLNPLQP#!H[T]L!

OeOL]LS!UZ]J![P!XYLS^LM!aZS^W[SVM]LSJ!ULS!TUNOSVM]LS![a![SYJ!LWWLS!aZS^W[SVM]LSJ!ULS!

TUNOSVM]LS![a!QVWd_J!^[M!NPe![WLMLJ!QLM![P!ULS!aVMULN!YV]PV]L!PLMULMNLS!VMULM!aZS!RL]]L!

N^ZWLS!`VRVU#B!$Kb#!7SZLM!Oe!VMUVYVUTLWWL!a[^PZSLSN!RLPcUMVM]!aZS!^SVQVM[WVPLP!RLYVS^LULJ!

[P!ULM!Ne^[WUPL!aWLSa[^PZSQZULW!ZONPZU#!1ZYRScULSML!RWLY!XLS!^[S[^PLSVNLSLP!YLU!LM!

S\^^L!aZSN^LWWV]L!a[^PZSLSJ!XLSTMULS!ReUL!RVZWZ]VN^LJ!ONc^VN^L!Z]!NZlV[WL#!3[M!

[MLS^LMUPLJ![P!ULS!a[MUPLN!aWLSL!^SVQVM[WVPLPNa[^PZSLSJ!ULS!PVWN[QQLM!_]LUL!SVNV^ZLM!aZS!

[P!VMUVYVULP!RWLY!^SVQVMLWPJ!QLM!NZQ!XYLS!aZS!NV]!V^^L!X[YUL![a]_SLMUL!RLPcUMVM]!`VRVU#B!

;<b#!&L!Y[SV[PVZMLS!V!^SVQVM[WVPLPLMJ!NZQ!UVNNL!PLZSVLS!^[M!aZS^W[SLJ!RLNPeS!TULWT^^LMUL!

[a!NZlV[WL!Y[SV[RWL#!EZ!aWLSL!RLW[NPLMUL!aZSXZWU!LM!OLSNZM!ZOWLYLS!LWWLS!WLYLS!TMULSJ!ULNPZ!

NP_SSL!SVNV^Z!LS!ULS!aZSJ![P!OLSNZMLM!LMULS!V!^SVQVM[WVPLP#!&LMML!aZSNPeLWNL![a!^SVQVMLW!

[Ua\SU!SLaLSLSLN!ZaPL!PVW!NZQ!RLW[NPMVM]NPLZSVLM!`9cYN][[SUJ!"44AB!55Kb#!

-WLSa[^PZSQZULWWLM!UZQVMLSLUL!ULM!VMUVYVUZSVLMPLSLUL!^SVQVMZWZ]V!W[M]P!LaPLS!

LaPLS^SV]NPVULMJ!QLM!RWLY!NLMLSL!TUN[P!aZS!LM!ULW!^SVPV^#!-ZS!ULP!a_SNPL!RWLY!

aWLSa[^PZSQZULWWLM![M^W[]LP!aZS![P!Y\SL!LM![MPVPLZSVJ!ULS!TULWT^^LMUL!Rc]]LS!Oe!

LQOVSVN^L!L^NLQOWLS#!-ZS!ULP![MULP!a[MUP!Q[MJ![P!eSN[]LSML!PVW!^SVQVMLW![Ua\SU!

Y[SVLSLUL!aS[!OLSNZM!PVW!OLSNZM#!&LM!N[QaTMUNa[]WV]L!^SVQVMZWZ]V![UN^VWPL!NV]!YLU![P!N_]L!

[P!aZS^W[SL!WZYWcUV]XLU!aSLQaZS!ULM!^SVQVMLWWL![Ua\SU#!6LU![P!^SVQVM[WVPLP![MNeN!NZQ!ULP!

M[PTSWV]L!RWLY!OSZRWLQNPVWWVM]LM!LM![MULM#!3[M!TMULSN_]PL!MTJ!XY[U!ULS![aXZWUP!

VMUVYVULP!aS[![P!RL]e!^SVQVM[WVPLP!`H[T]LJ!5II4B!KIa#b#!:ZQ!NY[S!XLSOe!ZONPZU!PLZSVLM!ZQ!

NLWY^ZMPSZW#!&L!NZlVZWZ]VN^L!^SVQVMZWZ]LS!7S[YVN!HVSNlXV!Z]!3VlX[LW!/#!+ZPPaSLUNNZM!

aZS^W[SLS!V!k,!]LMLS[W!7XLZSc!Za!8SVQLk!aS[!"44IJ![P!^SVQVM[WVPLP!LS!LP!SLNTWP[P![a!

(16)

! "$!

Q[M]WLMUL!NLWY^ZMPSZW#!:LWY^ZMPSZW!LS!LM!N[QWLP!RLPL]MLWNL!aZS!UL!LYMLS!LWWLS!

OLSNZMWV]XLUNL]LMN^[RLSJ!ULS!X[S!RLPcUMVM]!aZSJ![P!QLMMLN^LP!RL]eS!^SVQVM[WVPLP#!

9ZMPSZWPLZSVLSML!LS!LM!RW[MUVM]![a!N[QaTMUNQ\NNV]L!Z]!VMUVYVUR[NLSLUL!aZS^W[SVM]LSJ!

XYZS!ULP!]STMUW\]]LMUL!QLMMLN^LNcM!LSJ![P!QLMMLN^LP!LS!a_UP!QLU![NZlV[WL!VQOTWNLSJ!

ULS!N^[W!^ZMPSZWWLSLN#!%U][M]NOTM^PLP!LSJ![P!QLMMLN^LP!LS!XLUZMVNPVN^J!Z]!^SVQVM[WVPLP!

[MNLN!NZQ!QVUWLP!PVW![P!ZOMe!UL!XLUZMVNPVN^L!QeW#!&L!R_SMJ!ULS!LS!ZOYZ^NLP!XZN!aZS\WUSLJ!

NZQ!V^^L!X[S!X[aP!SLNNZTSlLSML!Z]!YVWdLM!PVW!QLU!ZQNZS]J!^ZMPSZW!Z]!NPS[a![P!VMU]VYL!

ULSLN!R_SM!NLWY^ZMPSZWJ!X[S!V^^L!NLMLSL!V!WVYLP!NPZSL!QTWV]XLULS!aZS![P!\MUSL!Oe!

NVPT[PVZMLM!`+SZPXL!)VLWNLMJ!5II=B!=If=$b#!:LWY^ZMPSZWWLM!RLYVS^LSJ![P!R[SMLP!W\SLS![P!

]LMMLQN^TL!^ZMNL^YLMNLSML![a!NVML!X[MUWVM]LS!Z]!N_]LS![P!ZOacWUL!ULSLN!QeW!]LMMLQ!

WL][WL!QVUWLS!Z]!]STMUW\]]LN![WWLSLUL!V!=fAfeSN[WULSLM#!HLSV]LMMLQ!YVW!RL]SLRLP!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!`aZSNVQOWLPb!aZS^W[SLNJ!QLU![P!UL!^SVQVMLWWL!R_SM!LS!UeSWV]P!

ZOUS[]LP#!7LZSVLM!X[S!aeLP!NPZS!]LMMLQNW[]N^S[aP!Z]![aNOLdWLS!PVULMN!PLMULMN!PVW![P!NL!Oe!

ZOY\^NPaZSXZWULMUL!NZQ![a]_SLMUL!aZS!LM!^SVQVMLW!^[SSVLSL!`9cYN][[SUJ!"44AB!55AJ!

5"4a#b#!9SVPV^^LM![a!^ZMPSZWPLZSVLM!ZQX[MUWLS!OSVQ\SP!ULMN!ULPLSQVMVNPVN^L!NcM!Oe!

QLMMLN^LPN!TUYV^WVM]#!-ZSN^MVM]!YVNLS!apJ![P!NLWYZQ!LM!TM]!Q[MU!NP[SPLS!TU!QLU!WVYWV]!

^SVQVMLW![^PVYVPLPJ!^[M!LP!NP[RVWP![SRLdUL!Z]!LP!]ZUP!\]PLN^[R!NLMLSL!RWVYL!VMU][M]LM!PVW!

X_d!]S[U![a!^ZMaZSQVPLP!Z]!NLWY^ZMPSZW!`+SZPXL!)VLWNLMJ!5II=B!=$b#!&LP!^[M!ULS[a![MP[]LNJ!

[P!ULS!aVMULN!LM!VMURc]]LP!aZSLRc]]LWNLNQL^[MVNQL!V![WWL!QLMMLN^LSB![WULS#!&LNTULM!

^[M!UL!ZOY\^NPaZSXZWUJ!NZQ!N^TWWL!a_SL!PVW!W[Y!NLWY^ZMPSZWJ!V^^L!aVMULN!V!McLSL!U[MN^!

aZSN^MVM]!`9cYN][[SUJ!5IIIB!55"f5$b#!

!

JD4DJ-A+"-e)Z[Z"+&&+-,)bYY+eb&*b)-

:ZlVZWZ]VLM!+[RSVLW!7[SUL!`"A;$>"4I;b!aV^!RLPcUMVM]!aZS!LaPLS^SV]NPVULMN!^SVQVMZWZ]V!Z]!

PZ]!^[QOLM!ZO!QZU!ULP!VMUVYVUOS\]LUL!NcM!Oe!eSN[]LM!PVW!^SVQVMLWWL!X[MUWVM]LS#!-ZS!

7[SUL!LS!^SVQVM[WVPLP!LP!NZlV[WP!a\MZQLMJ!NZQ!W\SLN!V!N[QNOVW!QLU![MUSL#!9SVQVM[WVPLP!

aZS^W[SLN!XLS!QLUJ![P!WZYRScULSLM!N_]LS![P!WLYL!ZO!PVW!ZQ]VYLWNLSMLN!aZSYLMPMVM]LS#!

7[SULN!LaPLSNOVW!X[S!aeLP!RLPcUMVM]!aZS!MTPVUV]L!^SVQVMZWZ]VN^L!aZS^W[SVM]LSJ!XYZS!Z]Ne!

UeSWV]L!^[QQLS[PLS![MNLN!NZQ!LM!a[^PZSJ!ULS!^[M!a_SL!PVW!^SVQVMLW![Ua\SU!`H[T]LJ!5II4B!

$$J!<If<$b#!9cYN][[SU!N^SVYLSJ![P!UL!^W[NNVN^L!TM]UZQN^SVQVM[WVPLPNPLZSVLS!W\]]LS!Y\]P!

Oe!RLPcUMVM]LM![a!UL!M\SL!ZQ]VYLWNLS!Z]!UL!MZSQLS!Z]!Y\SUVLSJ!ULS!aVMULN!V!

ZQ][M]N^SLUNLM!`9cYN][[SUJ!"44AB!55Ab#!

&LM![QLSV^[MN^L!^SVQVM[WVNP!8WVaaZSU!/#!:X[n!QLMPLJ![P!ULM!^SVQVMLWWL!W\SVM]!ZaPLNP!

aZSL]eS!V!NZlV[WP!RLW[NPLUL!RZWV]ZQSeULS#!:X[n!aZSN_]PL![WPNe![P!aZS^W[SL!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!YLU![P!NL!Oe!UL!cUSL!ZQNP\MUV]XLULSJ!ap!RZWV]ZQSeULP#!:X[n!

(17)

! ";!

TMULSN_]PL!^SVQVM[WVPLPLM!V!8XVl[]Z!Z]!PVWX_SPL!ULM!NZlVZWZ]VN^L!SLPMVM]!8XVl[]ZN^ZWLM#!

H[M!a[MUPJ![P!^SVQVM[WVPLPNaSL^YLMNLM!RWLY!X_dLSLJ!ULNPZ!P\PPLSL!Oe!Rc^LSMLM!Q[M!^ZQ#!

&LP!Y[S!VN\S!V!NWTQZQSeULSML!`]XLPPZLSMLbJ![P!TM]UZQN^SVQVM[WVPLPLM!Y[S!X_dJ!XYVW^LP!

X[M!aZS^W[SLUL!QLU!RL]SLRLP!NZlV[W!ULNZS][MVNLSVM]!`H[T]LJ!5II4B!<;a#b#!&LM!NZlV[WL!

ULNZS][MVNLSVM]!aVMULN!YLU!Q[M]LW!Oe!N[Q[SRLdUL!Z]!a\WWLNN^[RNa_WLWNL!RW[MUP!LM!

RZS]LS]STOOL!QLU!aZSN^LWWV]L!^TWPTSLWWL!R[]]STMULJ!XYZS![WWL!_MN^LS![P!^ZQQL!TU![a!

NWTQQLM!Ne!XTSPV]P!NZQ!QTWV]P!`+SZPXL!)VLWNLMJ!5II=B!<Kb#!*!UVNNL!QVWd_LS!LS!UL!TM]L!

ZaPL!ZYLSW[UP!PVW!NV]!NLWY!TULM!aZS\WUSL^ZMPSZWr!^SVQVM[WVPLPLM!TUNOSVM]LS![a!a\WWLNN^[RLP!

Oe!][ULM!Z]!^SVQVMLWWL!X[MUWVM]LS!W\SLN!V!ZQ][M]!QLU!d\YM[WUSLML#!*!LM!NeU[M!^SVQVMLW!

]STOOL!RLTMUSLS!Q[M!ULQJ!ULS!TUa_SLS!UL!^SVQVMLWWL!X[MUWVM]LSJ!Z]!UL!TM]L!ZOMeS!V!

][ULa\WWLNN^[RLP!ReUL![MLS^LMULWNLJ!SLNOL^P!Z]!LP!PVWX_SNaZSXZWU!`H[T]LJ!5II4B!<;a#b#!

2UnVM!:TPXLSW[MUJ!ULS!Z]Ne!RLN^\aPV]LUL!NV]!QLU!^SVQVM[WVPLP!NZQ!W\SP![Ua\SUJ!QLMPL!

[P!ReUL!^SVQVMLWWL!Z]!WZYWcUV]L!X[MUWVM]LS!W\SLN!V!N[QNOVW!QLU![MUSL!f!LM!W\SVM]NOSZlLNJ!

XYZS!Q[M!TMULSYLdN!PVWL]MLS!NV]!RLNPLQPL!XZWUMVM]LS!Z]!QZPVYLS!PVW![P!RL]e!LWWLS![aXZWUL!

NV]!aS[!^SVQVM[WVPLP#!3[M!U[MMLS!NV]!MZ]WL!MZSQLS!Z]!Y\SUVLSJ!NZQ!LMPLM![llLOPLSLS!LWWLS!

[aYVNLS!^SVQVMLW![Ua\SU!`VRVU#B!<<a#J!<Ab#!*a_W]L!:TPXLSW[MU!RL]cMULS!TM]L![WPNe![P!RL]e!

^SVQVM[WVPLPJ!XYVN!UL!ZQ]eN!QLMMLN^LSJ!NZQ!X[S!LM!ZYLSYLdLMUL!OZNVPVY!VMUNPVWWVM]!PVW!

^SVQVM[WVPLP!`9cYN][[SUJ!"44AB!55;b#!

!

JD4DN-A+*-e)Z[Z"+&&+-'X[(b"#-

7LZSVLS!ZQ!^SVQVM[WVPLP!NZQ!LP!N[QaTMUNN^[RP!a\MZQLM!NLS!^SVQVM[WVPLP!NZQ!LP!SLNTWP[P!

[a!N[QaTMULPN!ZS][MVNLSVM]!`H[T]LJ!5II4B!=Ib#!HLSTMULS!VMUUS[]LN!Z]Ne!NZlV[WL!Y[SV[RWL!

NZQ!ap!PVW^McPMVM]LM!PVW![SRLdUNQ[S^LULP#!&LPPL!WV]]LS!V!PSeU!QLU!UL!^W[NNVN^L!

NZlVZWZ]VN^L!^SVQVM[WVPLPNPLZSVLSJ!ULS!NLS!^SVQVM[WVPLP!V!N[QQLMX\M]!QLU!NZlV[W!TWV]XLU#!

2M![a!UVNNL!^SVQVMZWZ]LS!LS!/ZRLSP!3LSPZM!`"4"I>5II$bJ!ULS!Ne!UVN^SLO[MNLM!QLWWLQ!

QeW!Z]!QVUWLS!NZQ!R[]YLUWV]]LMUL!eSN[]!PVW!^SVQVM[WVPLP#!HLS!LS!^SVQVM[WVPLP!LP!OSZUT^P!

[a!LP!^SVQVM[WVPLPNRLaZSUSLMUL!N[QaTMUJ!XYZS!QLUWLQQLSML!V^^L!X[S!WV]L!QTWV]XLULS!

aZSJ!]LMMLQ!WL][WL!QVUWLSJ![P!ZOMe!UL!QeWJ!NZQ!N[QaTMULP!ZONPVWWLS!aZS!NTllLN#!&L!WL][WL!

QVUWLS!RLN^SVYLN!NZQ!ap!TUU[MMLWNL!Z]![SRLdUL#!3LSPZM!OeOL]LSJ![P!NZlVZ^TWPTSLWWL!

aZSXZWU!RLYVS^LSJ![P!V^^L![WWL!X[S!N[QQL!QTWV]XLU!aZS![P!a\SUV]]_SL!LM!TUU[MMLWNL!Z]!

ULSQLU!ae!LP!]ZUP!dZR!`9cYN][[SUJ!"44AB!55$b#!3LSPZM!Y[S!VMNOVSLSLP![a!2QVWL!&TS^XLVQN!

`"A<A>"4"Kb!PLZSVLS#!&TS^XLVQ!LS!LM![a!UL!NZlVZWZ]LSJ!ULS!X[S!X[aP!NP_SNP!RLPcUMVM]!aZS!

^SVQVMZWZ]VLM#!H[M!N^SLY!ZQ!ULP![MZQVN^L!N[QaTMUJ!ULS!]LMMLQ!NPS[a!YVNLSJ!XYZS!

]S\MNLSML!]eS!aZS!RLaZW^MVM]LMN![Ua\SU#!&TS^XLVQ![S]TQLMPLSLUL!aZSJ![P!^SVQVM[WVPLP!

(18)

! "<!

LS!LM!M_UYLMUV]XLU!V!LP!LPXYLSP!N[QaTMUJ!XYZS!WZY]VYMVM]LM!LS!QLU!PVW![P!YVNLJ!XYVW^LM!

[Ua\SU!N[QaTMULP!ULaVMLSLS!NZQ!^SVQVMLW!`H[T]LJ!5II4B!=5a#b#-!

0OX[YNQ[MULM!PVW!NLWY^ZMPSZWPLZSVLMJ!HVSNlXVJ!OeOL]LSJ![P!^SVQVMLWWL!X[MUWVM]LS!LS!

RLPVM]LP![a!LMN!PVW^McPMVM]!PVW!N[QaTMULP!`VRVU#B!K<br!^SVQVM[WVPLP!^[M!aZSYLMPLNJ!XYVN!V^^L!

ULS!LS!PVWNPS\^^LWV]!OLSNZMWV]!LWWLS!NZlV[W!^ZMPSZW!QLU!TM]L!QLMMLN^LS#!)eS!a[QVWVLM!Z]!

N^ZWLMN!^ZMPSZW!QLU!R_SM!NYV]PLSJ!LS!SVNV^ZLM!aZS![aYV]LMUL![Ua\SU!PVW!NPLUL!`+SZPXL!

)VLWNLMJ!5II=B!<4b#!HVSNlXV![S]TQLMPLSLS!aZSJ![P!UL!NZlV[WL!RVMUVM]LS!PVW!ULP!

^ZMYLMPVZMLWWL!N[QaTMU!LS![a]_SLMUL!aZSJ![P!Q[M!TMU]eS![P!TUYV^WL!LM!^SVQVMLW![Ua\SU#!

.LSNZMLS!QLU!LM!NY[]!PVW^McPMVM]!PVW!N[QaTMULP!X[S!QVMUSL![P!QVNPL!Z]!X[S!ULSaZS!NP_SSL!

PVWR_dLWV]XLU!PVW![P!RL]e!^SVQVM[WVPLP!`H[T]LJ!5II4B!K<b#!:[QQLM!QLU!+ZPPaSLUNNZM!N_]PL!

HVSNlXV![P!aVMUL!aSLQ!PVWJ!XYZSaZS!aZSULWL!Z]!TWLQOLS!YLU![P!RL]e!^SVQVM[WVPLP!Y[SVLSLS!aS[!

VMUVYVU!PVW!VMUVYVU!`VRVU#B!"$Aa#b#!HVNlXV![M]VYLS!aVSL!^ZM^SLPL!aZSXZWUJ!ULS!^ZMPSZWWLSLS!ULP!

LWWLSN![aYV]LMUL!VMUVYVUB!NZlV[WL!SLW[PVZMLS!PVW!WZYWcUV]L!OLSNZMLSJ![QRVPVZMLS!Oe!L]ML!

YL]MLJ!ULWP[]LWNL!V!^ZMYLMPVZMLWWL![^PVYVPLPLS!Z]!VMUVYVULPN!QZS[W!Z]!LPV^!`9cYN][[SUJ!

"44AB!55$a#b#!

JD4DC-=*+[Y&Z",'*+%)Z+)"+-

2P!McP!OLSNOL^PVY!Oe!^SVQVM[WVPLP!ZONPZU!V!^_WY[MULP!Oe!TM]UZQNZOS_SLP!V!"4=IjLSML#!

9SVQVMZWZ]LS!RL]cMUPL![P!ULaVMLSL!^SVQVM[WVPLP!NZQ!<,&/-$&1'+4(NZQ(N[QaTMULP!

ULaVMLSLUL!NZQ!^SVQVMLWWL#!9SVQVM[WVPLP!Z]!NPS[a!LS!V^^L!M[PTS]VYML!a\MZQLMLSJ!QLM!LM!

TU![a!aWLSL!QeULS![P!^[PL]ZSVNLSL!X[MUWVM]LS!Oe!`+SZPXL!)VLWNLMJ!5II=B!<;b#!&LPPL!

^SVQVMZWZ]VN^L!OLSNOL^PVY!^[WULN!aZS!NPLQOWVM]NPLZSVLSML!Z]!X[S!ULP!PVW!a\WWLNJ![P!UL!

[MNLS!^SVQVM[WVPLP!NZQ!LM!NZlV[W!^ZMNPST^PVZM#!H[MUWVM]LM!RWVYLS!^SVQVMLWJ!aZSUV!ULP![a!

aWLSL!]STMUL!LS!aZSULW[]PV]P!aZS!N[QaTMULP![P!ULaVMLSL!ULM!NZQ![aYV]LMUL!Z]!ULM!ULS!

X[MUWLSJ!NZQ![aYV]LS#!&LSPVW!OeOL]LS!NPLQOWVM]NOLSNOL^PVYLPJ![P!NLWYL!NPLQOWVM]LM!NZQ!

[aYV]LS!^[M!Y\SL!eSN[]!PVW!LM!aZSPN[P![aYV]LMUL![Ua\SU!`H[T]LJ!5II4B!"""b#!:PLQOWVM]LM!

^[M!RLYVS^LJ![P!Q[M!RWVYLS!N^TRRLP!W\M]LSL!VMU!V!ULM![aYV]LMUL!SZWWLJ!U[!NPLQOWVM]LM!

NZQ!^SVQVMLW!^[M!a_SL!PVW!\MUSVM]LS!V!LMN!NLWYRVWWLUL#!*!Z]!QLU![P![MUSL!NLS!LM!NZQ!

^SVQVMLWJ!RL]cMULS!Q[M![P!NL!NV]!NLWY!Oe!N[QQL!QeULJ!XYVW^LP!^[M!LMUL!QLU![P!N^[RL!LM!

NLWYZOacWULMUL!OSZaLPV!`VRVU#B!"I=J!"IIb#!:PLQOWVM]NPLZSVLSML!QLUYVS^LUL!PVWJ![P!

^SVQVMZWZ]LS!RL]cMUPL![P!P[WL!ZQ!ML][PVYL!^ZMNL^YLMNLS!YLU!VMUN[PNLS!SLPPLP!QZU!

RLNPLQPL!RLaZW^MVM]N]STOOLSJ!RZWV]ZQSeULS!Q#Y#!:PLQOWVM]NPLZSVLSML!P[]LS!ZaPL!

TU][M]NOTM^P!V!LM!ZaaVlVLW!NPLQOWVM]J!ap!LM!UZQJ!Z]!N_]LS![P!RLWcNLJ!XYVW^L!^ZMNL^YLMNLS!

LM!NPLQOWVM]!aeS!aZS!ULP!LM^LWPL!VMUVYVU#!:LWYZQ!ULPPL!^SVQVMZWZ]VN^L!RWV^!NP[UV]!LS!

SLOS\NLMPLSLP!V!U[]J!X[S!Q[M]L!^SVQVMZWZ]LS!NLMLSL!P[]LP![aNP[MU!aS[!ULPJ!U[!UL!

NPLQOWVM]NPLZSLPVN^L!^SVQVMZWZ]VN^L!NPTUVLS!Y[S!QL]LP!LQOVSVNY[]L!`VRVU#B!"I=J!"IAb#!

(19)

! "=!

JD4DR-A+"-[%#+)"+-e)Z[Z"%&%,Z-

&LS!L^NVNPLSLS!LM!^SVQVMZWZ]VN^!SLPMVM]J!ULS!P[]LS!TU][M]NOTM^P!V!PLZSVLSML!ZQ!+,.$"&,-(

?<"$?'J!XYZS!^SVQVMLWWL!X[MUWVM]LS!aZS^W[SLN!NZQ!S[PVZMLWWL!Y[W]#!&LPPL!NcM!X[S!aeLP!NPZS!

OZWVPVN^!]LMMLQNW[]N^S[aPJ!XYVW^LP!NLNJ!YLU![P!UL!lLMPS[WL!YVS^LQVUWLS!V!RL^\QOLWNLM![a!

^SVQVM[WVPLP!V!W_RLP![a!"44IjLSMLN!SLPNOZWVPV^!X[S!Y\SLP![P!_]L!ReUL!SLNNZTSlLS!Z]!

RLa_dLWNLS!XZN!OZWVPVLP!Z]![P!X\YL!NPS[aaLS[QQLSML!`VRVU#B!"$<b#!-ZSLNPVWWVM]LM!ZQ!

aZSRScULSLM!NZQ!LM!S[PVZMLW![^P_S!X[S!QLUa_SP!LM!S\^^L!^SVQVM[WVPLPNOZWVPVN^L!

\MUSVM]LSJ!ULS!Z]Ne!VMULR\SLSJ![P!aZSLRc]]LWNLM![a!^SVQVM[WVPLP!a_SNP!Z]!aSLQQLNP!Qe!

SLPPL!NV]!QZU!WZYRSTUULP!aSLQ!aZS!QZU!WZYRScULSLM!`VRVU#B!";"b#!&LP!YVW!NV]LJ![P!

aZSLRc]]LWNLM!SLPPLS!NV]!QZU!UL!NVPT[PVZMLSJ!WZYRSTUULP!RL]eN!Vr!ULSaZS!Y\W]LS!Q[M!ap![P!

aZSLRc]]L!YLU![P!SLUTlLSL!McPPLM![a!OZPLMPVLWWL!WZYRSTU#!&LPPL!]_SLN!YLU![P!_]L!NPS[aaLM!

Z]!ZOU[]LWNLNSVNV^ZLM!]LMLSLWP#!*!aZSW\M]LWNL!XLS[a!RL]cMUPL!^SVQVMZWZ]LS![P!TUaZSN^L!

[S^VPL^PTS!Z]!RcOW[MW\]MVM]!NZQ!LP!aZSLRc]]LWNLNSLUN^[R#!%UY[W]PL!RZWV]ZQSeULS!RWLY!

ZQUSLdMVM]NOTM^PLP!aZS!N^S\UULSNcLUL!aZSLRc]]LWNLNVMUN[PNLSJ!Z]!RL]SLRLP!%$.5,.$"&'-(

2"+'8B11'-%'(ZONPZU!`VRVU#B!"$=b#!&L!NVPT[PVZMLWWL!PL^MV^^LS![M]VYLSJ!XYVW^L!aZSXZWU!ULS!

^[M!OeYVS^LN!aZS![P!aZSLRc]]L!^SVQVM[WVPLP!V!LM!]VYLM!NVPT[PVZM!`9cYN][[SUJ!"44AB!5$"b#!

HLSQLU![UN^VWWLS!ULMML!SLPMVM]!NV]!aS[!UL!ZYLMNPeLMULJ!U[!ULP![MP[]LNJ![P!Q[M!^[M!

aZSLRc]]L!^SVQVM[WVPLP!RWZP!YLU![P!\MUSL!Oe!ULM!NVPT[PVZMJ!UL!^SVQVMLWWL!X[MUWVM]LS!

aVMULS!NPLU!V#!

H[T]L!N^SVYLSJ![P!ULM!McL!^SVQVMZWZ]V!WV]LWLULN!LS!ZOP[]LP![a!PL^MV^^LSJ!ULS!^[M!

VULMPVaVlLSLJ!^W[NNVaVlLSL!Z]!XeMUPLSL!]STOOLS!Oe!]STMUW[]![a!a[SWV]XLU#!0O][YLM!LS![P!

[UQVMVNPSLSL!>!V^^L![P!\MUSL!f!ULM![aYV]LMUL![Ua\SU#!&LPPL!^[WULN!aZS!

,!.5,+!+$#$&"-"1$'&!Z]!X[S!PVW!ZO][YL![P!^ZSPW\]]L!TWV]XLULS!V!SVNV^Z!aZS![P!RL]e!

^SVQVM[WVPLP!VMULM!aZS!aZSN^LWWV]L!]STOOLS!Z]!ULSV]LMMLQ!TUOL]LJ!XYLQ!Q[M!N^[W!

^ZMPSZWWLSL!`H[T]LJ!5II4B!"<=b#!&LSaZS!RL]cMULS!Q[M![P!NL!OeJ!XYZSU[M!^SVQVM[WVPLPLM!

aZSULWLS!NV]!ZYLS!aZSN^LWWV]L!ZQSeULSJ!XYZSLaPLS!ULP!TMULSN_]LNJ!XYVW^L!acNVN^L!aZSXZWU!

ULS!X[S!VMUaWcULWNL!Oe!^SVQVM[WVPLPNMVYL[TLP!`VRVU#B!"$=b#!9ZSPW\]MVM]![a!SVNV^Za[^PZSLS!

LS!V^^L!McP!VMULM!aZS!^SVQVMZWZ]VLMJ!U[!ULP!^[M!NVULNPVWWLN!QLU!ULM!a_SM\YMPL!

RLW[NPMVM]NPLZSV#!&LMML!aZSQ!aZS!^SVQVMZWZ]V!LS!UZ]!V^^L!VMPLSLNNLSLP!VJ!XYVW^L!NZlV[WL!Z]!

VMUVYVUTLWWL!aZSXZWU!ULS!a_SLS!PVW!^SVQVM[WVPLPJ!QLM!ULSVQZU!V![P!VULMPVaVlLSL!UL!]STOOLS!V!

RLaZW^MVM]LMJ!ULS!SLOS\NLMPLSLS!LM!^SVQVM[WVPLPNPSTNNLW!Z]!ULSaZS!R_S!TMULSW\]]LN!

NOLlVLWWL!^ZMPSZWPVWP[]#!9ZSPW\]MVM]LM![a!SVNV^Za[^PZSLS!Z]!SVNV^Z]STOOLS!N^[RLS!

]STMUW[]LP!aZS![P!YVULJ!XYZS!^SVQVM[WVPLPNPSTNWLM!^ZQQLS!aS[!`VRVU#B!"<Kb#!!

! !

(20)

! "K!

H[T]L![aNWTPPLS!NVM!RZ]!NeWLULNB!

!

)*+$#$&,-$.'.(<,+($(-78'.(,2(IJKLMIJJLN'+&'(6&/+'.(%$1(2+,('.(=6+'(";2,..'.(%"#(%"?$,-'(

;+"8-'#'+4(%"#(#0(-7%'%(#'/(%"?$,-'(.$-.,1(O(.$-(,.(8-$='(%'.(;0(%"#($&/$=$/5'--'(;+"8-'#'+(

%"#(#0(-7%'%(='/(!"&.+"-.$-.,1(+'..'.(#"/($&/$=$/'+("1(,11+'1,.'+(,2($&/$=$/'+9)!`*RVU#B!

"KAb#!

!

&VNNL!^ZMPSZWPVWP[]!^[M!ReUL!Y\SL!aZSQLWWL!Z]!TaZSQLWWL!Z]!X[S!XYLS!ULSLN!QeUL![P!YVS^L!

OS\YLMPVYP!Oe#!&LM!aZSQLWWL!NZlV[WL!^ZMPSZW!LS!LM!NOLlV[WVNLSLP!Z]!aZSQ[WVNLSLP!^ZMPSZWJ!

ULS!TU_YLN![a!^ZMPSZWW[MPLS!NeNZQ!OZWVPVLP#!&LM!^[M!Z]Ne!RLNPe![a!^ZMPSZWPL^MV^^LS!NZQ!

ZYLSYe]MVM]N^[QLS[LS!Z]!PcYLSV[W[SQLS#!&LSVQZU!TU_YLN!ULM!TaZSQLWWL!NZlV[WL!^ZMPSZW!

[a![WQVMULWV]L!QLMMLN^LS!>!a[QVWVLMJ!YLMMLSML!Z]!QLMMLN^LSJ!Q[M!Q_ULS!Oe!][ULM#!&LM!

TaZSQLWWL!NZlV[WL!^ZMPSZW!X[SJ!Va_W]L!-WLQQVM]!([WYV]J!ULM!NP_SNPL!^SVQVM[WOS\YLMPVYL!

LaaL^P!Z]!ULM!aVMULS!ZaPLNP!NPLU!V!UL!M\SL!SLW[PVZMLS!]LMMLQ!L^NLQOLWYVN!SVN!LWWLS!SZN![a!

RLNPLQP![Ua\SU#!%WLQOLM!YLU!ULM!aZSQLWWL!NZlV[WL!^ZMPSZW!LS!MLPZOJ![P!ULM!aZSTUN\PPLS!

ULM!TaZSQLWWL!^ZMPSZW!aZS![P!YVS^L!OS\YLMPVYP#!-ZS!L^NLQOLW!YVW!

ZYLSYe]MVM]N^[QLS[LSML!^TM!YVS^L!OS\YLMPVYPJ!XYVN!UL![llLOPLSLN!Z]![MLS^LMULN!NZQ!

NeU[M![a!RLRZLSML!V!LP!ZQSeUL!`([WYV]J!"44<B!K4a#b#!

!

JDJ-=*d)Z",-X(-e)Z[Z"X&Z*+*'(%)+_d,,+&'+-

0YLMaZS!X[S!YV!N_]P![P!]LM]VYL!LP!RVWWLUL![a!UL!Q[M]aZWUV]L!aZSLNPVWWVM]LSJ!ULS!aVMULN!ZQ!

eSN[]LSML!PVWJ!XYZSaZS!MZ]WL!QLMMLN^LS!TUYV^WLS!LM!^SVQVMLW![Ua\SU#!)LULMaZS!YVW!YV!

N\PPL!aZ^TN!Oe!]ZYLSM[MlLfPLZSVLSJ!ULS!ZQX[MUWLS!NPcSVM]LM![a!ZaaLMPWV]!OZWVPV^#!+STMULM!

PVWJ![P!YV!VMUUS[]LS!NPcSVM]NOLSNOL^PVYLPJ!LS!YZSLN!VMPLSLNNLSL!V![P!TMULSN_]LJ!ZQ!Q[M!aS[!

ZYLSZSUMLP!NP[PNWV]P!MVYL[T!^[M!aZSLRc]]L!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP#!

&LS!L^NVNPLSLS!LM!ZYLSZSUMLP!UVN^TNNVZM!ZQJ!XYZSYVUP!ULP!ZYLSXZYLULP!LS!QTWV]P![P!

aZSLRc]]L!^SVQVM[WVPLP#!&LM!TUNOSVM]LS![a!UVN^TNNVZMLM!ZQJ!XY[U!ULS!RLNPLQQLMUL!aZS!

QLMMLN^LWV]![Ua\SU!>!LS!ULP!ap!QTWV]P!aZS!OZWVPV^LSML![P!NPcSL!RZS]LSMLN![Ua\SU!]LMMLQ!

ZaaLMPWV]!SL]TWLSVM]F!ELaaSLc!3#!ELMNZM!Z]!3[PPXLn!0#!HZn[SU!N^SVYLSJ![P!aZSXZWULP!

QLWWLQ!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!Z]!ZaaLMPWV]!OZWVPV^!^[M![MN^TLN!Oe!PZ!QeULS#!6LU!ULP!a_SNPL!

TU][M]NOTM^P![MP[]LS!Q[MJ![P!Q\M]ULM![a!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP!LS!T[aX\M]V]![a!ULM!

ZaaLMPWV]L!OZWVPV^#!&LPPL!RL]STMULN!QLUJ![P!^SVQVM[WVPLPNMVYL[TLP!LS!NP[RVWP!PSZUN!

aZSN^LWWV]L!OZWVPVN^L!PVWP[]!>!ReUL!NPS[aZSVLMPLSLULJ!aZSLRc]]LWNLNf!Z]!

SLX[RVWVPLSVM]NZSVLMPLSLUL!PVWP[]#!HLSVQZU![MP[]LS!Q[M!YLU!ULP![MULP!TUN[]MJ![P!ULS!LS!

LM!^[TN[W!N[QQLMX\M]!QLWWLQ!ZaaLMPWV]!OZWVPV^!Z]!TM]UZQN^SVQVM[WVPLP#!

(21)

! "A!

%M]UZQN^SVQVM[WVPLPLM![aX\M]LS!RWZP![a!LaaL^PLSML![a!ULM![^PTLWWL!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLPNOZWVPV^!`ELMNZM!m!HZn[SUJ!"44AB!$5Ab#!&L!PZ!NcMNOTM^PLS!NPVWWLS!

ULSaZS!UL!N[QQL!NO_S]NQeWJ!NZQ!YV!]_S!V!ULPPL!NOLlV[WLB!HYZSU[M!^[M!Q[M!aZSLRc]]L!

^SVQVM[WVPLP!]LMMLQ!ZaaLMPWV]!OZWVPV^!f!Z]!^[M!Q[M!ZYLSXZYLULP!ULPF!!

!

JDJD4-8%^+)"X"c+->-f*-_&Ze-Y\-'*d)Z",-%,-Y)%c+''+)-

+ZYLSM[MlLfP[M^L][M]LM!ZONPZU!NZQ!LM!PLZSLPVN^!N[QWLRLPL]MLWNL!V!^_WY[MULP!Oe!

"4AIjLSMLN!SLaZSQLS![a!ULM!ZaaLMPWV]L!NL^PZS!V!2TSZO[!Z]!%:,!Z]!U\^^LS!ZYLS!ULP!

lLMPS[WL!NO_S]NQeWB!HYZSU[M!NPcSLS!NP[PLM!V!U[]J!XYVN!ULP!nLRLSV[MN^L!VUL[W!Z]!ULM!

O[SW[QLMP[SVN^L!NPcSVM]N^\UL!V^^L!W\M]LSL!LS!U\^^LMULF!`9d\SJ!5II<B!"4J!;r!/XZULNJ!

5IIIB!<<b#!*!PLZSVLM!ZQ!ULM!O[SW[QLMP[SVN^L!NPcSVM]N^\UL!L^NVNPLSLSLUL!ULS!LM!VQOWVlVP!

aZSLNPVWWVM]!ZQJ![P!NP[PLMN!RLNWTPMVM]LS![WPVU!VQOWLQLMPLSLN!PVW!aTWUL#!3LM!V!P[^P!QLU![P!

N[QaTMULP!RWVYLS!QLSL!UVaaLSLMPVLSLPJ!YZ^NLS!UL!OZWVPVN^L!OSZRWLQNPVWWVM]LS!V!

^ZQOWL^NVPLPJ!Z]!ULP!RWVYLS!NY\SLSL!aZS!ULM!OZWVPVN^L!WLULWNL![P!NPcSL!QLU!XVLS[S^VN^!

ZSUSL!aS[!PZOOLM!Z]!MLU!`7ZSaVM]!m!:_SLMNLMJ!5II=B!5"b#!&LSaZS!X[S!]ZYLSM[MlLf PLZSLPV^LSML!SLPPLP!aZ^TN!QZUJ!XYZSU[M!Q[M!NV^SLS![MNY[SWV]XLU!Z]!WL]VPVQVPLP!V!

ZaaLMPWV]L!RLNWTPMVM]LSJ!MeS!ULP!V^^L!W\M]LSL!RWZP!LS!UL!aZW^LY[W]PL!OZWVPV^LSLJ!ULS!

TUYV^WLS!Z]!NPcSLS!UVNNL!`9d\SJ!5II<B!";b#!+ZYLSM[MlLfRL]SLRLP!X[S!Q[M]L!RLPcUMVM]LS!

Z]!^[M!ReUL!SLaLSLSL!PVW!LM!Mc!QeUL![P!NPcSL!Oe!Z]sLWWLS!UL!\MUSLUL!YVW^eS!aZS!NP[PLMN!

NPcSVM]!`/XZULNJ!5IIIB!<<b#!

:ZQ!LP!NY[S!Oe!]ZYLSM[MlLfPLZSVLMN!NO_S]NQeWJ!ZQ!XYZSU[M!NP[PLM!NPcSLS!LM!

aS[]QLMPLSLP!ZaaLMPWV]![UQVMVNPS[PVZMJ!aSLQX\YLS!]ZYLSM[MlLfPLZSLPV^LSML!

QLP[NPcSVM]NSLUN^[RLS!NZQ!W_NMVM]LM!`:_SLMNLMJ!5II5B!<<b9(3LP[NPcSVM]!LS!ULaVMLSLP!

NZQ!LM!NPS[PL]VN^!SL]TWLSVM]![a!NLWYSL]TWLSLMUL![^P_SLSJ!Z]!NPcSVM]NaZSQLM!LS!

^[S[^PLSVNLSLP!YLU![P![MLS^LMUL!UL!Q[M]L![^P_SLSJ!ULS!VMUUS[]LN!V!ULM!ZaaLMPWV]L!NPcSVM]!

`:_SLMNLMJ!5IIKB!"IKa#b#!3LP[NPcSVM]!RLPS[]PLN!NZQ!LM!LaaL^PVY!Z]!ULQZ^S[PVN^!

NPcSVM]NaZSQJ!ULS!]VYLS!OW[UN!PVW!LP!QLSL!ULlLMPS[WP!NPcSL#!:P[PLMN!RLNWTPMVM]LS!

ZO^Y[WVaVlLSLN!YLU![P!QZUP[]L!VMOTPN!aS[!WZ^[WL![^P_SLS!Z]!NV^SLSJ![P!ULM!WZ^[WL!YVULM!

V^^L!]eS!P[RP!`:_SLMNLMJ!5II5B!<$b#!.e!PSZUN![a!ULM!_]LUL!ULlLMPS[WVlLSVM]!TMULSQVMLSLN!

NP[PLMN!Q[]P!V^^L!YLU!RST]![a!QLP[NPcSVM]J!U[!NP[PLM!ap!NP[UV]!N\PPLS!S[QQLSML!Z]!

RLPVM]LWNLSML!aZS!^ZQQTMLSMLN![]LSLM!`:_SLMNLMJ!5IIKB!"I4a#b#!:P[PLM!^[M!TU_YL!

QLP[NPcSVM]!Oe!aWLSL!aZSN^LWWV]L!QeULS!aZS![P!ae!NVM!OZWVPV^!V]LMMLQ#!2Y[!:_SLMNLM!

^[PL]ZSVNLSLS!UVNNL!YLU![P!TMULSN_]LJ!XYZSU[M!Z]!XYZS!QL]LP!NP[PLM!LS!UVSL^PL!

VMYZWYLSLP!V!NPcSVM]LM#!*!QLP[NPcSVM]NZOPV^^LM!RWVYLS!ULP![a]_SLMUL![P!aVMUL!R[W[MlLM!V!

SL]TWLSVM]LM![a!UL!NLWYSL]TWLSLMUL![^P_SLS#!!

(22)

! "4!

6LU!ZYLSSL]TWLSVM]!SVNV^LSLS!NP[PLMJ![P!aZSULWLM!YLU!QLP[NPcSVM]!aZSNYVMULSJ!U[!

aWL^NVRVWVPLPLM!aZSNYVMULSJ!Z]!UL!NLWYSL]TWLSLMUL![^P_SLSN!YVWdL!PVW!Z]![MNY[SWV]XLU!aZS!

ULWP[]LWNLM!QVMUN^LN#!2M!TMULSSL]TWLSVM]!NVULNPVWWLN!ULSVQZU!QLU!LP!LMZSQP!P[R![a!

^ZMPSZW!XZN!QLP[]TYLSM_SLM!`VRVU#B!"""a#b#!

&[!]ZYLSM[MlLfPLZSVLM!LS!LM!N[QWLRLPL]MLWNL!aZS!aWLSL!aZSN^LWWV]L!NPcSVM]NaZSNPeLWNLSJ!

L^NVNPLSLS!ULS!aWLSL!QeULS![P!TMULSN_]L!NPcSVM]LM!Oe#!?M!NPcSVM]NaZSNPeLWNL!LS!aZS[M^SLP!

V!NP[PNlLMPSLSLUL!NPcSVM]NPLZSVLSJ!XYZS!ULS!aZ^TNLSLN!Oe!NP[PLMN!Z]!aZSY[WPMVM]LSMLN!LYML!

PVW![P!WLYLSL!LaaL^PVY!N[QaTMUNNPcSVM]#!,MUSL!NPcSVM]NaZSNPeLWNLS!TUNOSVM]LS![a!

N[QaTMUNlLMPSLSLUL!NPcSVM]NPLZSVLSJ!ULS!NLS!OeJ!XYZSU[M![^P_SLS!TULM!aZS!ULP!aZSQLWWL!

OZWVPVN^L!NcNPLQ!X[S!VMUaWcULWNL!Oe!N[QaTMUNNPcSVM]LM!`:_SLMNLMJ!5II5B!;<b#!&VNNL!

NPcSVM]NN^ZWLS!X[S!aZSN^LWWV]L!TU][M]NOTM^PLS!aZS!N[QaTMUNa[]WV]L!TMULSN_]LWNLS#!&L!

NP[PNlLMPSLSLUL!NPcSVM]NPLZSVLS!RLN^\aPV]LS!NV]!QLU!VQOWLQLMPLSVM]Nf!Z]!OZWVlcf OSZlLNNLSJ!U[!UL![MNLS!UVNNL!NZQ!UL!Y\NLMPWV]NPL!V!N[QaTMUNNPcSVM]LM#!&LM!

N[QaTMUNlLMPSLSLUL!SLPMVM]!RLN^\aPV]LS!NV]!V!X_dLSL!]S[U!QLUJ!XYZSU[M!OSVY[PL![^P_SLS!

Z]!VMPLSLNNLZS][MVN[PVZMLS!V!U[]!X[S!aeLP!_]LP!VMUaWcULWNL!Oe!NPcSVM]LM![a!ZaaLMPWV]L!

OZWVPV^^LS!`VRVU#B!;=f;4b#!HLSV!LS!RST]LM![a!NPS[PL]VN^L!MLPY\S^!ULP![M[WcPVN^L!

ZQUSLdMVM]NOTM^P!`/XZULNJ!5IIIB!=Ib#!

&[!NOLlV[WLPN!TMULSN_]LWNL!OSVQ\SP!LS!SLPPLP!QZU![P!TMULSN_]LJ!XYVW^L!a[^PZSLS!ULS!X[S!

VMUaWcULWNL!Oe!VQOWLQLMPLSVM]LM![a!][ULOW[MNVMUN[PNLSMLJ!LS!YZSLN!VMPLSLNNL!SLPPLP!QZU!

VQOWLQLMPLSVM]N;+"?'%%'&(Z]!V^^L!QZUJ!XYVW^L!MLPY\S^!OTWdLM!LS!LP!OSZUT^P![a#!&LSaZS!

P[]LS!NOLlV[WLPN!TMULSN_]LWNL!TU][M]NOTM^P!V!ULM!NP[PNlLMPSLSLUL!NPcSVM]NaZSNPeLWNL#!

&LSPVW!QLUP[]LN!LP![a!]ZYLSM[MlLfPLZSLPV^LSMLN!XZYLURTUN^[RLSB![P!NPcSVM]LM![a!

RLNPLQPL!OZWVPV^ZQSeULS!V!U[]!LS!aS[]QLMPLSLP#!&LSaZS!LS!VQOWLQLMPLSVM]NPLZSVLMN!

ZO][YL![P!RLWcNL!aS[]QLMPLSVM]LM![a!ReUL!UL![^P_SLS!Z]!UL!a[^PZSLSJ!ULS!X[S!VMUaWcULWNL!

Oe!TUaZSQMVM]LM![a!ULM!ZaaLMPWV]L!OZWVPV^#!-S[]QLMPLSVM]LM!^[M!^TM!RLN^SVYLN!YLU![P!

QLUP[]L![WWL!SLWLY[MPL![^P_SLS!V!PVWRWVYLWNLM![a!f!V!NOLlV[WLPN!PVWa\WUL!f!][ULOW[MNOSZdL^PLP!

V!:_MULSRZS]!9ZQQTML!`VRVU#B!=Ab#!)LULMaZS!YVW!YV!RLWcNL!ULM!VQOWLQLMPLSVM]NPLZSVJ!ULS!

U[MMLS!ReUL!ULP!PLZSLPVN^L!Z]!ULP!QLPZUVN^L!aTMU[QLMP!aZS!YZSLN![M[WcNL![a!

VQOWLQLMPLSVM]LM![a!N[PNOTWdLM!V!:_MULSRZS]!9ZQQTML#!

!

!

-

(23)

! 5I!

JDN-![Y&+[+"*+)Z",'*+%)+*Z'e+-Y+)'Y+e*Z^+)-

*QOWLQLMPLSVM]NPLZSVLM!TUNOSVM]LS!NZQ!M\YMP![a!UL!NP[PNlLMPSLSLUL!NPcSVM]NPLZSVLS#!

&VNNL!PLZSVLS!ZONPZU!Oe!R[]]STMU![a!LM![MP[]LWNL!ZQJ![P!ULS!L^NVNPLSLUL!LP!QVNaZSXZWU!

QLWWLQ!OZWVPVN^L!QeW!Z]!ULP!Ne^[WUPL!ZTPlZQL#!&LP![MP[]LNJ![P!ULS!V!

VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLM!aVMULN!MZ]WL!OSZRWLQ[PVN^L!a[^PZSLSJ!ULS!RLYVS^LSJ![P!LM!

RLNPLQP!OZWVPV^!V^^L!aeS!ULP!_MN^LUL!ZTPlZQL!`:_SLMNLMJ!5II5B!;=b#!&LS!aVMULN!

aZSN^LWWV]L!VQOWLQLMPLSVM]NPLZSLPVN^L!RTU!OeJ!XYVW^L!a[^PZSLS!ULS!LS!RLNPLQQLMUL!aZS!

NTllLNLM![a!LM!VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLN#!&LS!N^LWMLN!a_SNP!Z]!aSLQQLNP!QLWWLQ![P!X[YL!LP!

.";M/"F&M(LWWLS!LP!8".."#M5;MNcM!Oe!VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLS#!-ZSN^LWWLM!WV]]LS!VJ![P!

PZOfUZnMfPLZSVSLPMVM]LM!X[S!aZ^TN!Oe!UL!OZWVPVN^L!NPcSVM]Nf!Z]!^ZMPSZWQTWV]XLULS!V!

aZSXZWU!PVW!VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLM#!&LSVQZU!PVWULWLS!RZPPZQfTOfPLZSLPV^LSML!

N[QNOVWWLP!QLWWLQ!Q[S^[SRLdULSML!Z]!QeW]STOOLM!LM![a]_SLMUL!RLPcUMVM]!aZS!

VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLMN!NTllLN!`GVMPLS!m!)VLWNLMJ!5I"IB!55b#!&LS!aVMULN![WPNe!PZ!

aZSN^LWWV]L!NcM!OeJ!XY[U!ULS!LS![a]_SLMUL!aZSJ!XYZSU[M!Q[M!Y\W]LS![P!TMULSN_]L!ULM!

OSZlLNJ!ULS!WLULS!PVW!LP!RLNPLQP!ZTPlZQL#!&Z]!]\WULS!ULP!aZS!UL!aWLNPL!

VQOWLQLMPLSVM]NPLZSVLSJ![P!UL!N_]LS![P!RLN^SVYL!Z]![M[WcNLSL!ULM!OSZlLNJ!XYZSQLU!

WZY]VYMVM]LM!LWWLS![MUSL!aZSQLS!aZS!OZWVPVN^L!RLNWTPMVM]LS!a_SLN!TU!V!WVYLP#!

6ZSLN!ULaVMVPVZM![a!VQOWLQLMPLSVM]Na[^PZSLSML!PVWW\]]LS!TQVUULWR[SP![WWL!ULWL![a!

VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLM-WV]LY\SUV]!RLPcUMVM]!aZS!aZSLRc]]LWNLNOSZdL^PLPN!TUa[WUJ!Z]!

ULSaZS!YVW!YZSLN!VQOWLQLMPLSVM]N[M[WcNL!R\SL!OS\]![a!ReUL!LM!PZOfUZnMf!Z]!LM!RZPPZQf TOfPVW][M]#!&LSaZS!X[S!YV!Y[W]P![P!P[]L!TU][M]NOTM^P!V!:_SLM!GVMPLSN!Z]!(LPVM[!1LXQ[M!

9SVNPLMNLMN!RLN^SVYLWNL![a!VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLSJ!XYZS!RL]]L!OLSNOL^PVYLS!

QLUP[]LN!`VRVU#B!"<b#!:_SLM!GVMPLS!X[S!TUYV^WLP!LM!]LMLSLW!QZULWJ!ULS!N_]LS![P!

N[QQLMXZWUL!UL!YV]PV]NPL!a[^PZSLS!aZS!LM!NTllLNaTWU!VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLN#!&LMML!

^[WULN!ULM!VMPL]SLSLUL!VQOWLQLMPLSVM]NQZULW!`NL!-V]TS!"!MLULMaZSbJ!Z]!ULP!LS!QLU!

TU][M]NOTM^P!V!ULMJ![P!YZSLN![M[WcNLULNV]M!ZORc]]LN#!3ZULWWLM!ZQX[MUWLS![WWL!a[NLS![a!

VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLM!Z]!ZOSVUNLSJ!XYVW^L!a[^PZSLS!ULS!^[M!Y\SL!Y\NLMPWV]L![P!

TMULSN_]L!V!LM!VQOWLQLMPLSVM]N[M[WcNL#!!

&L!M\NPL![aNMVP!LS!ZORc]]LP!NeWLULNJ![P!UL![aNOLdWLS!YZSLN![M[WcNLS\^^La_W]LJ!Z]!YVS^LS!

Oe!ULM!QeUL!NZQ!LM!ZYLSNV]P!ZYLS![M[WcNLSMLN!VMUXZWU#!%MULSYLdN!V!RLN^SVYLWNLSML![a!UL!

aZSN^LWWV]L!a[NLS!X[S!YV!aZSLP[]LP!LM!S\^^L!PVWf!Z]!aS[Y[W]![aJ!XYVW^L!

VQOWLQLMPLSVM]Na[^PZSLS!YV!PVWW\]]LS!RLPcUMVM]#!&VNNL!LS!aZSLP[]LP!Oe!R[]]STMU![a!ULM!

VMUN[QWLUL!LQOVSV!V!TMULSN_]LWNLM![a!VQOWLQLMPLSVM]LM![a!][ULOW[MNOSZdL^PLP!V!

:_MULSRZS]!9ZQQTML#!*!^[OVPLW!$!aSLQW\]]LS!YVJ!XYVW^L!PcOLS![a!LQOVSV!NOLlV[WLP!Rc]]LS!

Oe#!

-

(24)

! 5"!

FZ,b)-45-A+"-Z"*+,)+)+#+-Z[Y&+[+"*+)Z",'[%#+&- -

-

-

`GVMPLS!m!)VLWNLMJ!5I"IB!"Ab#!!

- -

- -

(25)

! 55!

JDND4-A+-(])'*+-(X'+)5-Y%&Z*Ze(%)[b&+)Z",-%,-Y%&Z*Ze#+'Z,"-

&L!%"?$"7!"&"#$%!'("#1$='-%'+!RLN^SVYLN![a!GVMPLS!Z]!)VLWNLM!NZQ!UL!

S[QQLRLPVM]LWNLSJ!ULS!LS!aZS!VQOWLQLMPLSVM]LM![a!LM!ZaaLMPWV]!OZWVPV^#!2aaL^PLM![a!LM!

]VYLM!OZWVPVN^!VMUN[PN![aX\M]LS![WPNe![aJ!XYVW^L!ZQNP\MUV]XLULS!ULM!VQOWLQLMPLSLN!

TMULS#!&LPPL!Y\SL!NV]!UL!_^ZMZQVN^L!^ZMdTM^PTSLSJ!UL!NZlV[WL!ZQNP\MUV]XLULS!LWWLS!ap!

QVWd_Q\NNV]L!XLMNcM#!&L!NZlVZ_^ZMZQVN^L!ZQNP\MUV]XLULS![MP[]LN!ReUL![P!X[YL!

VMUaWcULWNL!OeJ!XYZSU[M!OZWVPV^^LM!aZSQTWLSLNJ!Z]!XYVW^L!SLUN^[RLS!ULS!Y\W]LN!PVW![P!

TUa_SL!ULM!`VRVU#B!5"Ia#b#!6V!X[S![WWLSLUL!V!^[OVPLW!"!N^VPNLSLP!UL!ZQNP\MUV]XLULSJ!ULS!Y[S!

RL]STMULWNLM!aZSJ![P!N[PNOTWdLM!5I"I!PVWa_SPL!OTWdLQVUWLS!PVW!aZSLRc]]LWNL![a!

TM]UZQN^SVQVM[WVPLP#!6V!YVW!UZ]!TMULSYLdN!V!YZSLN![M[WcNL^[OVPWLS!TMULSN_]LJ!XYZSYVUP!

[MUSL!ZQNP\MUV]XLULS!Z]Ne!X[S!X[aP!VMUaWcULWNL!Oe!VQOWLQLMPLSVM]LM![a!ULM!

^SVQVM[WOS\YLMPVYL!][ULOW[MNVMUN[PN!V!:_MULSRZS]#!

&LP!LS!V!OZWVPV^aZSQTWLSVM]Na[NLMJ![P!ULM!^ZM^SLPL!OZWVPV^!W\]]LN!Oe!RZSULPJ!Z]!ULS!

Y\W]LNJ!XYVW^L!QeW!LM!NTllLNaTWU!VQOWLQLMPLSVM]!N^[W!ZOacWUL#!

*QOWLQLMPLSVM]NNTllLNLM![aX\M]LS!V!X_d!]S[U![aJ!XYVW^LM!NW[]N!OZWVPV^!ULS!N_]LN!

VQOWLQLMPLSLPJ!Z]!XYZSYVUP!aZSXZWULP!QLWWLQ!UL!ZONPVWWLUL!OZWVPVN^L!QeW!Z]!ULSPVW!]VYML!

QVUWLS!O[NNLS!N[QQLM#!&LSPVW![MNLN!ZS][MVNLSVM]LM![a!ULM!ZaaLMPWV]L!OZWVPV^!NZQ!LP!

[a]_SLMUL!OTM^P!V!VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLMJ!XYZS!OZWVPV^Q[]LSML!Y\W]LSJ!XYVW^L!

QcMUV]XLULS!ULS!N^[W!Y[SLP[]L!VQOWLQLMPLSVM]LM!`VRVU#B!"4J!;"J!;<b#!&LSaZS!YVW!YV!V!

^[OVPLW!;!TMULSN_]LJ!XYVW^L!OZWVPVN^L!ZYLSYLdLWNLS!ULS!WV]]LS!R[]!Y[W]LP![a!UL!

N[PNOTWdLRLSLPPV]LUL!^ZQQTMLS!Z]!Y[W]LP![a!][ULOW[MNVMUN[PNLS!NZQ!^SVQVM[WOS\YLMPVY!

QLPZUL#!*!^[OVPLW!<!YVW!aZ^TN!SLPPLN!QZU!ULP!OZWVPV^VMNPSTQLMPJ!N[PNOTWdLMJ!ULS!N^[W!

[MYLMULN!PVW![P!ae!UL!OZWVPVN^L!QeWN\PMVM]LS!TU!V!OS[^NVN!>!UYN#!OZWVPV^ULNV]MLP#!HLS!YVW!YV!

NL!OeJ!XYVW^L!NPcSVM]NQ\NNV]L!aZSULWL!Z]!TWLQOLS!ULS!LS!YLU!ULPPL!OZWVPV^VMNPSTQLMP#!

!

JDNDJ-A+"-"a'*+-(X'+5-()X-Yb&`+-*Z&-e%[[b"+-

)eS!OZWVPV^^LM!LS!YLUP[]LP!Z]!N^[W!VQOWLQLMPLSLNJ!QLMLS!MZ]WL!

VQOWLQLMPLSVM]NaZSN^LSLJ![P!OZWVPV^TUaZSQMVM]NOSZlLNNLM!LS!aZSRVJ!XYZSVQZU![MUSLJ!ap!

ELaaSLc!1#!.SLNNQ[M!Z]!,[SZM!(#!GVWU[YN^cJ![MP[]LSJ![P!VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLM!

RLNPeS![a!W[M]L!RLNWTPMVM]N^\ULS!Z]!Q[M]L!YLPZOTM^PLS#!&LP!YVW!NV]LJ![P!ULS!LaPLS!

OZWVPV^aZSQTWLSVM]Na[NLM!PS\aaLN!LM!S\^^L![a]_SLMUL!RLNWTPMVM]LS!TMULSYLdN!V!

VQOWLQLMPLSVM]NOSZlLNNLM!`VRVU#B!KKb#!-_SNP!Z]!aSLQQLNP!N^[W!ULP!NV]LNJ![P!ULMML!

VQOWLQLMPLSVM]N[M[WcNL![UN^VWWLS!NV]!aS[![MUSL!VQOWLQLMPLSVM]NTMULSN_]LWNLSJ!U[!

VQOWLQLMPLSVM]LM![a!N[PNOTWdLM!LS!aZSN^LWWV]!aS[![MUSL!ZaaLMPWV]L!RLNWTPMVM]LS#!&LP!LS!

MLQWV]!aSVYVWWV]P!aZS!^ZQQTMLSMLJ!ZQ!UL!YVW!N_]L!QVUWLSML!Z]!ULSQLU!VMUYVWWV]L!V![P!

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Fælles for de unge er, at de alle ser stor værdi i at have adgang til individuelle samtaler om uddan- nelse i skoleregi. Individuel vejledning opleves af de unge som det sted, hvor

samtaler med unge, der har været anbragt på institution eller i familie- pleje om deres liv og om hvordan truede børn og unge skal hjælpes Forlaget Børn &amp; Unge, 2001 Nielsen,

Emne:Partiprogram, partiprogrammer, program

Copyright: Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret Kommunalvalgets regler &amp; taktik 3.. Kommunalvalgets regler &amp; taktik 4 Kommunalvalgets regler &amp; taktik

Ud fra det jeg ved om teksten og emnet, stiller jeg gode spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på.. Målet med at læse teksten bliver at få svar på

»ville alt opgive for at holde os i live«, men denne sammenhæng fremgår netop ikke af salmebogsversionen , som blot postulerer den (eller måske antager den for

Slutteligt er det også et udtryk for, hvordan Anne ikke bare fortæller sin egen historie, men fortæller en historie i samarbejde med sit audience, fordi hun inviterer dem til

I&amp; brødrenes&amp; undersøgen&amp; af&amp; egnsretter&amp; trækker&amp; de&amp; også&amp; på&amp; disembeddingsG processerne&amp; i&amp; et&amp; forsøg&amp; på&amp;