• Ingen resultater fundet

Januar 2015

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Januar 2015"

Copied!
44
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1

Januar 2015

(2)

2

(3)

3

Januar 2015

Indledning

MedCom9 - overblik

Projektlinje A. Telemedicin

A.1 Telemedicinsk sårvurdering

A.2 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering A.3 Telepsykiatri

Projektlinje B. Fælles Medicinkort

B.1 FMK i kommunerne

Projektlinje C. MedCom-meddelelser

C.1 Sygehus-praksispakke

C.2 Hjemmepleje-sygehusstandarder C.3 Psykiatri- og socialområdet

MedComs basisopgaver

Prioriterede basisopgaver - overblik o FMK og DDV i primærsektor o Videotolkning

o Tandlæger – elektronisk kommunikation o FNUX – udveksling af lægejournaler o Undtagelsesredegørelse

o Laboratoriemedicin o E-Journal og P-journal

o Standarder, test og certificering o Sundhedsdatanet og videoknudepunkt o Internationale opgaver

Overordnet MedCom-monitorering

Indholdsfortegnelse

(4)

4 MedCom9 og de nationale strategier

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner lancerede i juli 2013 den nationale digitaliserings- strategi for sundhedsområdet for 2013-17 under titlen ”Digitalisering med effekt”.

Med afsæt i den nationale strategi gennemføres i MedCom9-perioden 3 projektlinjer:

 Realisering af den nationale handlingsplan for telemedicin, hvor MedCom forestår Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, udbredelse af telepsykiatri og udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

 Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort, hvor MedCom er involveret i ibrugtagning i lægepraksis og kommuner

 Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation i regioner og kommuner, hvor der udover fortsat fokus på fuld udbredelse af MedCom-standarder mellem sygehuse, kommuner og lægepraksis også igangsættes initiativer inden for psykiatrien og det sociale område.

Udover den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet er også nye RSI-pejlemærker og kommunernes strategi for telesundhed rammesættende for arbejdet i MedCom9.

Danske Regioner har i maj 2013 besluttet at gennemføre 15 fællesregionale pejlemærker i perioden 2014-17.

Af de 15 pejlemærker er fem pejlemærker særligt relevante for MedCom9-programmet:

P1: Telepsykiatri, hvor MedCom varetager projektledelsen

P9: Telesår, hvor MedCom varetager projektledelsen

P11: Sundhedsjournal 2.0, hvor MedCom bidrager til overførsel af data fra lægepraksis (DAK-E) og laboratorier og samarbejder med Region Nordjylland om overførsel af sygehusdata fra alle regioner

P13: Telemedicinsk platform, hvor MedCom via projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering varetager etablering af national database med tilhørende standarder for opsamling og deling af hjemmemonitorerings- data.

P15: Sygesikringssystem, hvor MedCom vedligeholder standarden for elektronisk fremsendelse af afregningsfiler fra praksisydernes it-systemer.

Kommunernes Landsforening (KL) har i april 2013 færdiggjort ”Kommunernes strategi for telesundhed”. Ved telesundhed forstår KL brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende eller rehabiliterende aktiviteter over afstand.

Konkret forventer KL, at telesundhedsteknologi bl.a. kan benyttes af det nære sundhedsvæsen ved

• Tidlig indsats – kronisk sygdom

• Patientrettet forebyggelse

• Patienter udlagt i eget hjem

• Opfølgning efter udskrivelse

• Genoptræning.

Telesundhedsteknologi vil således ofte nødvendiggøre tværsektorielt samarbejde – og dermed udveksling af data på tværs i sundhedssektoren via MedComs arbejde.

Endelig forventes MedCom også inddraget som udførende organisation inden for andre områder af interesse for parterne bag MedCom. Eksempelvis ved overenskomstaftaler på praksisområdet med konsekvenser for it- understøttelsen af samarbejdet mellem praksissektoren og regioner eller kommuner.

I det følgende gøres status på de 7 delprojekter i MedCom9.

Indledning

(5)

5

JANUAR 2015

MedCom9-projektmonitorering – sådan går det

Arbejdsprogrammet for MedCom9 består af 7 delprojekter. Den overordnede projektstatus er gengivet herunder.

Deltaljer findes i bilag.

Projekt Status Bemærk især

A.1 Telemedicinsk sårvurdering

Samtlige 98 kommuner er oprettet i sårjournalen, heraf har 79 kommuner i 2014 haft tværfaglig aktivitet. Fokus på single sign on via fødereret løsning.

A.2 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Afsluttet pr. 31/12-14. Inklusion af patienter afsluttet og evaluering igangsat. Infrastrukturelementer og standardsnitflader er udviklet og implementeret.

A.3 Telepsykiatri

Projektet afsluttet pr. 31/12-14 og evaluering igangsat. Region Hovedstaden og Region Sjælland har ikke nået målet. Eskaleret til RSI.

B.1 FMK i kommunerne

Teknisk implementering på 78 % ved årsskiftet og organisatorisk implementering i gang: 56 kommuner har hul igennem til FMK test eller produktion.

5.499 medicinkort er hentet af kommuner.

C.1 Sygehus-praksispakke

Afsendelse af bookingsvar og modtagelse af bilag udgør generelt projektets største udfordringer, især på røntgenområdet.

C.2 Hjemmepleje-sygehusstandarder

Teknisk udbredelse på landsplan er steget til 98 %.

Der er fuld national udbredelse med undtagelse af to kommuner i Danmark; én i Midtjylland og én i Syddanmark.

C.3 Psykiatri- og socialområdet

Analyse af MedCom-kommunikation på psykiatri- og socialområdet er gennemført. Området indgår ikke i ØA15 og er ikke prioriteret i 2015.

MedCom9 - overblik

(6)

6

Sådan går det med…

Dato:

06.01.2015

Projektleder:

Dorthe Skou Lassen Formål:

Projektets overordnede formål er både effektivisering og kvalitetsløft ved at:

 udbrede telemedicinsk sårvurdering i alle kommuner og regioner

 relevante sygehusafdelinger og kommunale sårsygeplejersker anvender telemedicinsk sårvurdering på venøse sår og diabetiske fodsår

 frigøre tid i kommuner og regioner

 effektivisere behandling og forbedre kvaliteten af behandling og pleje af sår

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 1.1: Med udgangspunkt i den nationale hand- lingsplan for udbredelse af telemedicin er formålet med aktiviteterne i dette initiativ fra 2012 at holde fremdriften i de enkelte initiativer samt holde fokus på gevinster og infrastruktur.

Deltagere:

Alle 5 regioner og 98 kommuner Leverandør:

 Pleje.net fra Dansk Telemedicin A/S

 Relevante sygehus-/kommune-systemleverandører Læs mere om projektet: http://medcom.dk/wm112455

Projektstatus

Samtlige 98 kommuner er oprettet i sårjournalen, heraf har 79 kommuner i 2014 haft tværfaglig aktivitet.

Aktivitetsniveauet er naturligt meget forskelligt, da udbredelse er i fortsat proces.

Den fællesoffentlige porteføljestyregruppe følger national implementering af telemedicinsk sårvurdering.

Ud over projektets styregruppe følges projektet også i RSI og MedComs styregruppe.

Strategisk lige nu

Det er besluttet at gennemføre fødereret brugeradgang til sårjournalen, de nationale komponenter klargøres af NSI. Reel fødereret adgang er afhængigt af, at

henholdsvis regional og kommunal føderationsløsning ligeledes bliver klar og sættes i anvendelse i løbet af år 2015.

Projektledergruppe kortlægger i samspil med kliniker- /udviklingsgruppen om udvikling af e-learningsmodul vil være hensigtsmæssig. Der skal fortsat være øget fokus på udbredelse.

Overgang til drift er under planlægning.

Fagligt/teknisk lige nu

Der gennemføres skærpet indsats i regioner og

kommuner for udbredelse. De planlagte udviklingstiltag i sårjournalen er i afsluttende fase. NSI forbereder opdatering af national serviceplatform, således at fødereret brugeradgang understøttes. Leverandøren af sårjournalen skal sættes i gang med udvikling af fødereret adgang.

Risikolog

 Fødereret brugeradgang for regioner og kommuner forventes ikke gennemført indenfor projektets tidsramme, da den regionale og kommunale løsning først bliver tilgængelige i løbet af 2015. Der er risiko for at regioner og kommuner ikke bliver fødereret med sårjournalen på trods af løsning teknisk

etableres fra national hold. Der er således risiko for at projektet afsluttes uden reel etablering af single sign- on

 It-leverandørers, regioners og kommuners prioritering af udviklingsopgaver og/eller vanskeligheder med implementering af ny teknologi

 Ikke alle sårpatienter omfattes af udbredelsen

 Utilstrækkelig sårkompetence i kommunerne

 Uenighed om kvalitetsparametre

Milepæle Plan Nået

1. Systemudvikling: Single sign-on og CPR-opslag 01.04.2014 15.01.2014 for CPR 2. Systemudvikling, monitorering og statistikker 01.04.2014 løbende proces

3. Kommunal og regional udbredelse 31.07.2014 løbende proces

4. Tilretning og planlægning af overgang til drift 28.05.2015 proces startet op 5. Afsluttende tilretning, evaluering og overgang til drift 31.08.2015 i proces

A.1 Telemedicinsk sårvurdering

(7)

Monitorering

Projekt statistik med fokus på diabetiske fodsår og venøse bensår

Udbredelses status foretages i forhold til de forventede antal sår som fastlagt via baselining af den nationale

business case. Der forventes en gradvis udbredelse per år indtil projektet afsluttes d. 31. august 2015, sluttende med 68 % af det forventede antal tværsektorielle sår som er henholdsvis 3.010 tværsektorielle diabetiske fodsår og 4.497 tværsektorielle venøse bensår.

Fordeling af antal tværsektorielle sår per kommune og per region kan ses i den månedlige projektstatistik som offentliggøres både på MedComs hjemmeside http://www.medcom.dk/wm112877 og via MedCom statistikdatabase som ”Plejenet udtræk/projektstatistik”

En overordnet status foretages ved visning på regionsniveau baseret på sammentælling af kommunernes antal tværsektorielle diabetiske og venøse sår. Der er store udsving i aktiviteten fra region til region og fra kommune til kommune, men status for hele år 2014 er følgende:

De aktuelle sår er akkumuleret til og med december måned 2014 og ses i forhold til det forventede antal inkluderede sår for hele 2014. Hvorvidt målsætningen er opnået, kan ses af nedenstående tabel og er opgjort i farver jævnfør efterfølgende skala:

Rød: < 50 % af det forventede antal sår i 2014 Gul: 50 – 99 % af det forventede antal sår i 2014 Grøn: ≥ 100 % af det forventede antal sår i 2014

Antal sår (diabetiske fodsår)

Målrealisering År

Målsæt-

ning Region Nordjylland Region Midtjylland

Region

Syddanmark Region Sjælland

Region Hovedstaden

2012 5 % 114/36 244/31 14/23 30/46

2013 25 % 4/78 275/172 226/161 14/108 74/234

2014 45 % 61/140 458/308 122/289 17/197 344/423

2015

68 % 31.08.15

Antal sår (venøse bensår)

Målrealisering År

Målsætning med gradvis

indfasning Region Nordjylland Region Midtjylland

Region

Syddanmark Region Sjælland

Region Hovedstaden

2012 5 % 50/52 90/49 7/31 168/72

2013 25 % 18/115 93/252 86/242 12/164 484/349

2014 45 % 156/210 233/460 135/430 19/295 523/631

2015

68 % 31.08.15

DK kort for aktuel udbredelse tværsektorielle diabetiske fodsår og venøse fodsår

A.1 Telemedicinsk sårvurdering

(8)

8

Sådan går det med…

Dato:

06.01.2015

Projektleder:

Jan Petersen

Formål:

Primært: At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for 5 patientgrupper.

Sekundært: At påbegynde en trinvis videreudvikling af den nationale it-infrastruktur til understøttelse af telemedicinsk hjemmemonitorering og virtuelle konsultationer.

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 1.1: Med udgangspunkt i den nationale hand- lingsplan for udbredelse af telemedicin er formålet med aktiviteterne i dette initiativ fra 2012 at holde fremdriften i de enkelte initiativer, holde fokus på gevinster og infrastruktur og at tilvejebringe en evaluering, så beslutning om evt. national udbredelse af handlingsplanens initiativer hviler på et solidt grundlag.

Deltagere:

KIH består af otte delprojekter:

 Evaluering (SDU og Socialstyrelsen)

 Gravide med komplikationer, Diabetes (Region Midt)

 NetKOL, Gravide uden komplikationer (Min eGraviditet), Mave-tarminflammation (eGastro) (Region Hovedstaden)

 Teknik, Programledelse (MedCom)

 Tilknyttede kommuner: Aarhus, Ballerup, Brøndby, Egedal, Furesø, Gladsaxe, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby.

Leverandører:

Overordnet: Silverbullet A/S, Mediq A/S, Sundhed.dk.

Region H: J-Consult, ComplIT A/S, Philips Healtcare, In- Jet ApS, TDC A/S, Post Danmark, ConstantMed APS, Calpro A/S, Linkfactory A/S, Dustin A/S, Commonsense, MedShop.dk,

Region Midt: MEDEXA Diagnostisk Service ABS, Scan- Med A/S, Roche Diagnostics A/S, Kivex, Seelen Care, Monica Healthcare.

Læs mere om projektet: www.medcom.dk/kih

Projektstatus

Der er inkluderet 1126 patienter, hvoraf 580 foretager hjemmemålinger. Den tekniske infrastruktur og de kliniske løsninger er på plads. Evalueringen skrider planmæssigt frem, og baselinerapport er afleveret ved udgangen af april. Det er aftalt med FfVT, at der kan afholdes udgifter til drift frem til 31/12 2014.

Afslutningsrapporteringen skrider planmæssigt frem.

Slutrapporteringen forelægges til endelig godkendelse på sidste styregruppemøde den 26/2 2015,

Strategisk lige nu

 De it-mæssige løsninger er implementeret i

overensstemmelse med NSI-arkitektur for opsamling af helbredsdata i borgerens hjem

 Alexandrainstituttet leder arbejdet om en fremtidig governancemodel for KIH/TCN-projektets open source-software i regi af 4S-konsortiet

 Der er etableret sundhedsfaglig adgang og

borgervisning af hjemmemonitoreringsdata fra KIH- Databasen på Sundhed.dk

 Der er udarbejdet en arkitektvurdering af OpenTele, som danner baggrund for en driftsmodning med henblik på implementering i Region Hovedstaden.

 Region Midtjylland og Hovedstaden planlægger overgang til driftsimplementering.

 Drift af KIH-Databasen efter afslutning af KIH- projektet er sikret via ØA15.

 Der planlægges en fælles afslutningskonference for KIH/TeleCare Nord projekterne i forbindelse med forventet lancering af nationale telemedicinske udbredelsesinitiativer i forhold til ØA16.

Fagligt/teknisk lige nu

 KIH-Databasen er teknisk klargjort til understøttelse af den internationale standard: PHMR/HL7/CDA og IHE/XDS-indeksering på NPI/NSP

 KIH-Databasen danner CDA-dokumenter, som vil blive tilgængelige via IHE-indeksering.

Risikolog

 Ingen

Milepæle Plan Nået

1. Projektforberedelse 31.08.2013 01.09.2013

2. Driftsfase startet 31.08.2013 01.09.2013

3. Driftsfasen afsluttet 01.09.2014 01.11.2014

3. Baselinerapport 01.05.2014 29.04.2014

4. Evaluering og rapportering 30.11.2014

A.2 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

(9)

Monitorering

Trafikstatistik

Patientvolumen KIH-projektet Total Planlagt: 1170 patienter

FORVENTEDE MÅLTAL INKLUDEREDE PATIENTER Kontrol-

gruppe

Interventions- gruppe

Kontrol- gruppe

Interventions- gruppe

Frem til 31. december 2013 373 260 354 193

Frem til 31. januar 2014 440 328 354 229

Frem til 28. februar 2014 493 390 468 368

Frem til 31. marts 2014 558 477 516 473

Frem til 30. april 2014 558 499 546 497

Frem til 31. maj 2014 558 551 546 541

Frem til 30. juni 2014 558 578 546 553

Frem til 31. juli 2014 558 599 546 552

Frem til 31. august 2014 558 603 546 560

Frem til 30. september 2014 558 609 546 552

Frem til 31. oktober 2014 558 612 546 580

Frem til 30. november 2014 558 612 546 580

Total Inkluderet: 1126 patienter

KIH-Databasen Antal patienter Antal målinger

Region Midtjylland 143 35.478

Region Hovedstaden 328 26.122

Region Nordjylland 589 140.693

Total pr. 22/8 2014 1.060 202.293

A.2 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

(10)

10

Sådan går det med…

Dato:

05.01.2015

Projektleder:

Lone Høiberg

Formål:

Formålet med ”Demonstration og udbredelse af telepsykiatri” er at understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ved, at alle relevante voksenpsykiatriske afdelinger i landet anvender videokonference i koordinering af patientbehandlingen ved udgangen af 2014, i forbindelse med

1) Samarbejde mellem relevante voksenpsykiatriske afdelinger og ambulante psykiatriske enheder 2) Samarbejde mellem voksenpsykiatriske afdelinger

og kommuner

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 1.1: Med udgangspunkt i den nationale hand- lingsplan for udbredelse af telemedicin er formålet med aktiviteterne i dette initiativ fra 2012 at holde fremdriften i de enkelte initiativer, holde fokus på gevinster og infrastruktur og at tilvejebringe en evaluering, så beslutning om evt. national udbredelse af handlingsplanens initiativer hviler på et solidt grundlag.

Deltagere:

Alle regioner og udvalgte kommuner.

Leverandører:

Diverse videoleverandører til regioner og kommuner. Drift af videoknudepunktet leveres efter udbud af NetDesign A/S.

Læs mere om projektet:

http://www.medcom.dk/wm111505

Projektstatus

Projektet er afsluttet pr. 31. december 2014.

Evaluering af projektet udarbejdes i 1. kvartal 2015.

Udbredelsesprojektet:

Region Hovedstaden og Region Sjælland har ikke nået målet for projektet.

Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland har implementeret videokonference på alle afdelinger i psykiatrien. Region Syddanmark dog med undtagelse af retspsykiatrisk ambulatorium, hvor de har ventet på at få udstyret leveret. Implementeres i januar 2015.

Demonstrationsprojektet:

Thisted Kommune deltager med områdecenteret Vestergården. Pilotperioden er afsluttet.

Lolland Kommune deltager med visitationsområdet.

Pilotperioden er afsluttet.

Odense Kommune deltager med Bostedet Tornbjerggård, Hus B. Pilotperioden er afsluttet.

Københavns Kommune deltager med Bostedet Sundbygård og Voksenenheden Amager.

Pilotperioden er afsluttet.

Horsens Kommune deltager med Misbrugsteam Vesterled. Der er ikke gennemført videomøder endnu.

Strategisk lige nu

 Projektet er et RSI-pejlemærke og indrapporterer status til RSI. To regioner har ikke nået målet for projektet. Projektet udarbejder en indstilling til RSI styregruppen mhp. den fremadrettede indsats.

 Projektets styregruppe indstiller til, at projektet fremadrettet får en plads i MedComs basisprojekter under projekter med målrettet udbredelse. Beslut- ning træffes i MedComs næste styregruppemøde.

Fagligt/teknisk lige nu

 Projektet kan ikke måle på anvendelsen af pc- løsninger, da de enkelte pc-brugeres videoadresser ikke er kendte. Dermed får projektet ikke alle videokald med i statistikken

 Fire regioner er koblet på VDX-statistikmodul. Der arbejdes på at få Region Sjælland med.

 Brugerne oplever, at anvendelse af videokonference i psykiatrien giver god mening.

Risikolog

 Region Hovedstaden har implementeret

videokonference på Psykiatrisk Center Amager, men mangler de resterende relevante afdelinger.

 Region Sjælland har teknisk implementeret videokonference. Psykiatrien Syd har både implementeret videokonference organisatorisk og teknisk. Regionen mangler at implementere organisatorisk i Psykiatrien Vest og Øst.

 Horsens Kommune har ikke nået at gennemføre nogen videokonferencer i pilotperioden. Arbejder på at få videokonference implementeret i 2015.

Milepæle Plan Nået

1. Spydspidsafprøvning og erfaringsopsamling (regioner) 31.12.2013 31.12.2013 2. Teknisk klargøring (pilotprojekt i kommunerne) 31.12.2013 august 2014

3. Pilotafprøvning (regioner og kommuner) 14.02.2014 i proces

4. Udbredelse (sengeafdelinger og ambulatorier) 31.12.2014 i proces

5. Evaluering af udbredelse og pilotafprøvning 31.12.2014 i proces

A.3 Telepsykiatri

(11)

Monitorering

Trafikstatistik

Nedenstående tabeller viser antal videokonferencer over 10 minutter i voksenpsykiatrien, som er gennemført via regionernes store videoudstyr, og viser ikke videokonferencer afholdt via pc-løsninger. Da der er en tendens til, at flere anvender pc-løsninger, vil der være et stigende antal videokonferencer, som ikke er med i statistikken.

Region Sjælland har ikke meldt deres antal af videokonferencer i voksenpsykiatrien for september - december.

Antal videokonferencer over 10 minutter i voksenpsykiatrien

2013 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Total

1. kvartal 37 322 201 560

2. kvartal 49 620 188 857

3. kvartal 27 514 217 758

4. kvartal 49 561 304 914

2014

1. kvartal 82 48 611 350 375 1.466

2. kvartal 51 44 521 301 245 1.162

3. kvartal 46 22 544 370 299 1.281

4. kvartal 26 Afventer 762 469 382 1.639

Total 367 114 4.455 2.400 1.301 8.637

Oversigt over antal afdelinger, afsnit og ambulatorier fordelt på totale antal, antal relevante og organisatorisk implementerede. Region Nordjylland har videoudstyr på alle lokationer og anvender det.

Region

Antal afd.

Relevante afd.

Impl.

afd.

Antal sengeafs.

Relevante senge afs.

Impl.

afs.

Antal amb.

Relevante amb.

Impl.

amb.

Hovedstaden 9 6 3 72 25 5 36 18 6

Sjælland 4 4 1 22 18 6 22 15 3

Syddanmark 6 5 5 35 22 22 19 12 10

Midtjylland 9 5 5 36 25 25 18 10 13

Nordjylland 3 3 17 3 3 14 0

A.3 Telepsykiatri

(12)

12

Sådan går det med…

Dato:

05.01.2015

Projektleder:

Karina Hasager Hedevang og Alice Kristensen

Formål:

Projektets formål er at forberede kommunerne bedst muligt på implementering af det Fælles Medicinkort for at sikre fuld udbredelse og ibrugtagning medio 2015. Dette skal bl.a. ske ved hjælp af den kommunale implementeringskapacitet i regi af MedCom.

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 3.1: I kommunerne, på det traditionelle ældreområde, skal Fælles Medicinkort være teknisk implementeret i 2014 og fuldt ibrugtaget medio 2015

Deltagere: Alle 98 kommuner

Leverandører:

KMD Care, Avaleo CaseFlow, CSC Omsorg

Læs mere om projektet:

http://www.medcom.dk/wm112770

Projektstatus

 Den tekniske implementering af FMK i

kommunerne nåede 78 % ved udgangen af 2014.

Resterende kommuner implementerer den tekniske løsning i 1. kvartal 2015 eller er i EOJ udbud.

 Organisatorisk implementering: 56 kommuner har e hul- igennem til test eller produktionsmiljøet:

38 kommuner har ”hul igennem” til FMK

produktionsmiljø og 18 har ”hul igennem” til FMK testmiljø. Der er i alt hentet 5.499 kort ned fra FMK

 KL, Danske Regioner og PLO har indgået en aftale om FMK. Den nærmere aftale sendes ud fra KKR- sekretariaterne i starten af januar 2015.

Strategisk lige nu

 Fortsat fokus på at få ”hul igennem” fra

kommunernes EOJ-system til FMK. SWAT-teams til håndtering af KMD- og CSC-kommunerne bevares indtil alle kommunerne har fået hul igennem til FMK

 Netværksmøderne vil fremadrettet have fokus på erfaringsudveksling og sparring kommunerne imellem. MedCom bidrager til det tværsektorielle samarbejde i forbindelse med ibrugtagning af FMK.

Herunder ibrugtagning og korrekt anvendelse af FMK. Dette for at sikre, at organisatorisk forankring, ved overgang til drift. Netværksmøderne planlægges og afholdes derfor i samarbejde med de regionale projektledere

 Fokus på korrekt anvendelse af FMK.

Danske Regioner har inviteret til ”Tour de FMK”

 EOJ-leverandørmødet er genoprettet, så der fortsat fastholdes en tæt kontakt til leverandørerne Fagligt/teknisk lige nu

 Planlægning af end-2-end test er igangsat

 Opfølgning ift. udvikling og implementering af listevisning af receptfornyelsesanmodning i LPS

Risikolog

 Lægepraksis manglende KORREKTE anvendelse af FMK

 Opkobling fra kommunernes EOJ-system til FMK

 Kommuner, lægepraksis og sygehuse i Region Midt kan ikke indgå aftale om FMK på grund af faldende anvendelse på sygehuse

 De praktiserende læger adviseres ikke om receptfornyelser fra kommunerne

Milepæle Plan Nået

1. Implementeringsfase 30.04.2014 OK

2. Udrulning 1. bølge 30.06.2014 OK

3. Udrulning 2. bølge 30.09.2014 OK

4. Udrulning 3. bølge 31.12.2014 Forsinket

5. Opfølgning og kvalitetssikring 30.06.2015

6. Evaluering 31.12.2015

B.1 FMK i kommunerne

(13)

Monitorering

Teknisk implementering af FMK i kommuner

B.1 FMK i kommunerne

(14)

14

Sådan går det med…

Dato:

02.01.2015

Projektleder:

Tove Lehrmann

Formål:

1) At alle henvisninger til sygehuse og røntgenafdelinger bliver elektroniske

2) At alle relevante bilag kan vedlægges til den elektroniske henvisning

3) At alle henvisninger besvares med et bookingsvar 4) At alle henvisninger der videresendes til private

eller andre klinikker, sendes elektronisk.

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 3.2: Ved udgangen af 2013 er alle relevante MedCom-meddelelser 100 pct. teknisk implementeret for patienter i både regioner og kommuner.

Deltagere:

Alle regioner, Danske Regioner og alle læge- og speciallægepraksis.

Leverandører:

 REFHOST/REFPARC, Multimed

 Alle sygehus-, røntgen, VANS- og praksissystem- leverandører vil være omfattet

Læs mere om projektet:

http://www.medcom.dk/wm112759

Projektstatus

Afsendelse af bookingsvar og modtagelse af bilag udgør generelt projektets største udfordringer, især på røntgenområdet.

Samarbejdsaftaler modtaget fra Region Nordjylland og Region Hovedstaden, mangler fra Region

Syddanmark, Region Sjælland og Region Midtjylland.

Regionsrunder gennemføres med Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Endnu ikke aftaler med Region Sjælland om besøg og projektleder.

Opgørelse over papirhenvisninger foretaget i Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

Henvisninger fra Tandlæger afprøves fra februar 2015.

Strategisk lige nu

MedComs koordineringsindsats er styrket med ekstra projektledelse.

Udbredelsesinitiativer i form af lokal projektetablering er endnu ikke fuldt forankret i 3 af 5 regioner.

Besøgsrunder fokuserer på dette samt på udarbejdelse af konkrete udbredelsesplaner.

Samarbejdsaftaler endnu ikke underskrevet i alle

regioner. Etablering af styregruppe og fuld projektgruppe afventer dette.

Fagligt/teknisk lige nu

Indsamlede opgørelser over papirhenvisninger danner fokus på hvor der skal sættes ind samt giver grundlag for gevinstrealisering.

Identifikation af nuværende systemer, de meddelelser de kan håndtere samt udviklingsbehov afklares i regionsrunderne.

System til bilagsmodtagelse er ikke anskaffet i Region Syddanmark. Region Midtjylland afventer fuld teknisk udvikling. Region Nordjylland modtager via REFHOST- nyt system sommer 2015.

Lægesystemer følges op med opsamlingsrunde på pakkehenvisninger. Alle klar Q2/15.

Aftale om test af systemer i RM og RSD dec.

Bookingsvar: Region Midtjylland ultimo dec. Region Hovedstaden tilslutter løbende. Region Syddanmark minus i Cosmic. Region Nordjylland – er fuldt implementeret.

Risikolog

 Manglende fokus på implementering og udrulning i regionerne.

 Manglende nødvendig teknisk udvikling af EPJ, røntgensystemer og bookingsystemer.

 Lægesystemer kan ikke pakkehenvisninger.

 Henvisningshotellets overgang til Regionerne.

FSA forsinker udviklingen af nyt henvisningsmodul.

Milepæle Plan Nået

1. Fuld teknisk implementering 31.12.2013 Delvist

2. Projektprioritering og planlægning 01.02.2014 15.02.2014

3. Organisering og samarbejdsaftaler 01.05.2014 Fra RN og RH

4. Teknikanskaffelser og/eller standardisering 31.12.2015

5. National udbredelse 31.12.2015

C.1 Sygehus-praksis pakke

(15)

Monitorering

Trafikstatistik

Fig 1: Henvisninger der er modtaget fra lægepraksis i oktober 2014, og tilsvarende returnerede bookingsvar.

Der bør være lige så mange bookingsvar som der er henvisninger

Fig2: Bilagsvedlæggelse til henvisninger: RH og RSJ har teknisk og delvist organisatorisk implementeret det.

C.1 Sygehus-praksis pakke

(16)

16

Sådan går det med…

Dato:

05.01.2015

Projektleder:

Jeanette Jensen

Formål:

1. At sikre fuld teknisk og organisatorisk udbredelse i alle regioner og kommuner i Dammark med henblik på ensartet og effektiv elektronisk udveksling, også på tværs af regionsgrænser

2. At optimere den tekniske styring af meddelelses- flowet

3. At bidrage til etablering af en governancemodel for fremadrettet versionsopdatering og afklaring af betydning af inklusion af socialområdet og udviklingsønske om vedhæftning af filer 4. At sikre national koordinering af anvendelse af

MedCom-standarder til udveksling af information på tværsektorielle forløb mellem regioner og kommuner uden indlæggelse (skadesforløb og ambulante forløb).

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 3.2: Ved udgangen af 2013 er alle relevante MedCom-meddelelser 100 pct. teknisk implementeret for patienter i både regioner og kommuner, og aftalt model for organisatorisk understøttelse skal være i fuld anvendelse ved udgang af 2014.

Deltagere:

Regioner: Hovedstaden, Nordjylland, Syddanmark, Midtjylland og Sjælland.

Kommuner: Samtlige kommuner.

Leverandører:

Regioner: CGI Denmark, CSC, IBM og Systematic.

Kommuner: KMD Care, Uniq Omsorg, Avaleo Omsorg og CSC Omsorg.

VANS-leverandører: KMD, Evenex og (CSC).

Læs mere om projektet:

www.medcom.dk/wm111690

Projektstatus

Der er fuld national udbredelse med undtagelse af to kommuner i Danmark; én i Midtjylland og én i Syddanmark.

To sygehusområder, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland, i Region Syddanmark afventer ny EPJ udrulning i 2015, før implementering kan iværksættes. Alle parter, som er i drift, anvender version 1.0.2.

Strategisk lige nu

Fælles model med indikatorer og tjekliste til opfølgning på organisatorisk implementering er fortsat i proces mellem Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner. Model for governance af versionsstyring og årshjul er drøftet i MedComs styregruppe og MedCom-koordinationsgruppe.

Løsningsmodel til optimering af teknisk flow i hjemmepleje- sygehusstandarder kræver koordination til fremtidig model for forløbskoordination, forankret i arbejdet omkring LPR3.

Koordinering af behov for ændringer af standarderne til evt.

brug på psykiatri-/socialområde sikres fremadrettet.

Koordination og betydning af Fælles Sprog III sikres gennem dialogmøder. Perspektiver for beskedfordeling i kommunerne søges afklaret i dialog med KL og KOMBIT.

Fagligt/teknisk lige nu

Der er ultimo 2014 afholdt møder i national hjemmepleje- sygehusgruppe mhp. faglig afklaring af ændringsønsker til hjemmepleje-sygehusstandarder. MedCom opdaterer aktuelt kladdeversion til standarddokumentationen i overensstemmelse hermed. Der er planlagt kommune- sygehus leverandørmøde medio januar 2015 med fokus på forslag til indhold i kommende version af hjemmepleje- sygehusstandarder, drøftelse af governance for versionsopdatering og løsningsmodel til optimering af teknisk flow. Målet er, at der primo 1. kvartal 2015

foreligger en høringsversion 1.0.3, og at beslutning om evt.

idriftsættelse sker i henhold til styrkelsen af

governancestrukturen for generel versionsstyring af MedComs standarder.

Risikolog

 Forsinket implementering på sygehusene påvirker nærkommunernes motivation for implementering

 EPJ-/EOJ-udbud forsinker udbredelsen.

 Faglige ønsker om opdatering af standarderne imødekommes ikke

Milepæle Plan Nået

1. Fuld teknisk implementering 31.12.2013

2. Leverandørcertificering version 1.0.2 31.03.2014 24.03.2014

3. Teknisk optimering af meddelelsesflow (analyse og beslutning) 30.06.2014 i proces 4. Afklaring og beslutningsgrundlag for version 1.0.3 31.01.2015

5. Fuld organisatorisk udbredelse 31.12.2014

C.2 Hjemmepleje-sygehusstandarder

(17)

Monitorering

Kommunal og regional implementering - Trafikstatistik

Udbredelse på landsplan december 2014 (kilde: MedCom dec. 2014 http://medcom.medware.dk)

*Note vedrørende procent: 96 kommuner ud af 98 kommuner sender indlæggelsesrapport.Teknisk udbredelse er baseret på måling af volumen af meddelelser og tager ikke højde for det organisatoriske niveau for anvendelsen.

C.2 Hjemmepleje-sygehusstandarder

Region Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland:

Fuld drift hos alle kommuner og sygehuse. Fokus på organisatorisk opfølgning.

Region Midtjylland:

Én kommune mangler at kunne modtage meddelelser fra regionen, men sender indlæggelsesrapport (Samsø). Volumen af plejeforløbsplan er markant lavere end i andre regioner.

Region Syddanmark:

Udbredelse i 21 kommuner og 2 sygehusområder;

Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus.

Sygehusområderne: Lillebælt og Sønderjylland afventer ny EPJ i 2015 for implementering er mulig.

Teknisk udbredelse på landsplan: 97,96 % *

Region Syd anvender ikke melding om færdigbe handling

(18)

18

Sådan går det med…

Dato:

05.01.2015

Projektleder:

Jeanette Jensen

Formål:

Analysen har til formål at skabe beslutningsgrundlaget og opstille mål for udbredelse af MedCom-beskeder til samarbejde om patientforløb, der knytter sig til

psykiatrien i regionerne og det sociale område i kommunerne.

 Indholdsmæssigt skal analysen i særlig grad adressere mulighederne for en faseopdelt og behovsstyret udbredelse, under hensyntagen til kommunernes it-mæssige parathed

 Muligheden for direkte genbrug af eksisterende MedCom-standarder uden ændringer

 Tilpasning af eksisterende MedCom-standarder for at imødekomme særlige dataudvekslingsbehov på det psykiatriske og sociale område

 Behovet for udvikling af få, helt nye MedCom- standarder som følge af særlige

dataudvekslingsbehov på det psykiatriske og sociale område.

Digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Initiativ 3.2

Frem mod Økonomiaftalen for 2015 er der skabt et beslutningsgrundlag for udbredelsen af beskeder vedrørende patientforløb i psykiatrien i regionerne og for det sociale område i kommunerne.

Deltagere: Regioner og kommuner.

Leverandører: Deloitte er valgt som ekstern konsulent på analyseopgaven.

Projektstatus

Analysen om udbredelse af MedCom-beskeder i psykiatrien og på det sociale område viste, at der ikke tegner sig nogen stor økonomisk gevinst. Ikke mindst fordi patientvolumen er begrænset. Indregnes kommunernes behov for systemmæssige tiltag, så vil tilbagebetalingstiden være en række år. Så det vil være kvalitetsargumentet, som for alvor skal bære projektet igennem, ligesom ibrugtagning af MedCom-beskeder vil ligestille it- understøttelsen af de psykiatriske

patientforløb med det somatiske område.

Strategisk lige nu

Analysen har tæt sammenhæng til to initiativer i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet:

 Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation

 Digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tværs af sundhedsvæsenet.

Analysens resultater er behandlet af den nationale bestyrelse for Sundheds-it den 19. maj 2014, hvor der indstilles til, at resultater indgår i økonomi-

forhandlingerne vedr. 2015, hvor der imidlertid ikke blev opnået enighed om en aftale på området.

Fagligt/teknisk lige nu

 Fokus på kommunal beskedfordeling

 Kortlægning af it-systemlandskab og kommunernes parathed systematiseres yderligere

 Faglig arbejdsgruppe på tværs af de 5

regioner/kommuner har afklaret og kvalificeret psykiatri- og socialområdets ændringsønsker til hjemmepleje-sygehusstandarder under hensyntagen til nuværende drift. Disse koordineres og behandles under projektspor C2.

Risikolog

 Analysen er fra starten presset tidsmæssigt, hvilket kan medføre utilstrækkeligt beslutningsgrundlag

 Teknisk fordeling af MedCom-beskeder til flere fagsystemer i kommunerne er identificeret som en potentiel barriere for hurtig udbredelse.

Milepæle Plan Nået

1. Valg af ekstern konsulent 08.02.2014 13.02.2014

2. Etablering af følgegruppe 08.02.2014 15.02.2014

3. Forslag til analyse og plan 01.04.2014 15.04.2014

4. Analyse gennemført 15.04.2014 01.05.2014

C.3 Psykiatri- og socialområdet

(19)
(20)

20

MedCom er oprindeligt etableret som en midlertidig projektorganisation, men har gennem årene udviklet sig til et fællesoffentligt, udførende kompetencecenter for it- understøttelse af tværsektorielt samarbejde i sundhedssektoren, oparbejdet gennem den praktiske projektgennemførelse.

Alle MedCom-projekter afføder i større eller mindre omfang permanente basisopgaver inden for fire hovedområder:

Tværsektoriel udbredelse og kompetence

Standarder, test og certificering

Drift og videreudvikling af sundhedsdatanet og nationale datakilder

Internationale aktiviteter

Den praktiske udbredelse af tværsektorielt it-samarbejde er forankret i regioner og kommuner, typisk i forbindelse med udmøntning af sundhedsaftalerne.

MedComs væsentligste basisaktivitet er understøttelse af dette lokale arbejde med national koordinering af fælles projektplaner og konkrete målsætninger i et tæt samarbejde med regioner, kommuner,

praksissektor og it-leverandører.

Det tværsektorielle it-samarbejde baseres på de tekniske basisaktiviteter vedrørende standarder,

sundhedsdatanet og nationale datakilder, og via MedComs internationale engagement hentes inspiration til de nationale aktiviteter.

De typiske MedCom-opgaver inden for de fire basisaktiviteter er:

1. Tværsektoriel udbredelse og kompetence

• Projektkoordinering, sundhedsfaglig support og informationsindsats

• Inddragelse i nationale udvalgsarbejder, herunder forberedelse af nye tiltag

• Statistisk monitorering af udbredelsen.

2. Standarder, test og certificering

• Udarbejdelse og vedligeholdelse af dokumentation

• Kurser, test og certificering af it-leverandørers implementering

• Support og rådgivning.

3. Drift og videreudvikling af sundhedsdatanet og nationale datakilder

• Kravspecifikation, udbud og kontraktopfølgning

• Overvågning og support (1. level, 2. level eller 3. level)

• Brugergruppe og videreudvikling.

4. Internationale aktiviteter

• Udarbejdelse af ansøgning, deltagelse og projektledelse i forbindelse med EU-projekter

• International promovering af dansk sundheds-it

• Internationalt standardiseringsarbejde.

MedComs basisopgaver

(21)

JANUAR 2015

MedComs basisopgaver – sådan går det

Den overordnede status på MedComs prioriterede basisopgaver er gengivet herunder. Deltaljer findes i bilag.

Opgave Status Bemærk især

FMK og DDV i primærsektor

Alle lægesystemer er godkendt og certificeret til FMK version 1.2.6 eller 1.4

.

12 almen praksis og 69 speciallæge praksis er endnu ikke på FMK eller har ikke bestilt.

Videotolkning Projektet er afsluttet pr. 30. juni 2014.

Alle mål er opnået med undtagelse af anvendelsesgraden.

Tandlæger - elektronisk kommunikation

Fokus på meddelelsesudveksling. Journaludveksling nedprioriteret af Tandlægeforeningen.

Testcamp for leverandører udsat til februar 2015.

FNUX – udveksling af lægejournaler Opbakning fra PLO og PL-Forum.

Lægetest gennemført i december 2014.

Undtagelsesredegørelse

De 4 Fysioterapi-systemer er testet og godkendt i august 2014. Implementering udskudt på grund af forsinkelse i regionerne. Implementeres i januar 2015.

Laboratoriemedicin

3 laboratorier mangler upload til laboratoriesvarportal, men er på vej. Test tilbydes.

Endelig plan med økonomioverslag vedrørende tilbagesvar klar januar 2015.

Implementering forår 2015.

E-Journal og P-Journal

Stabil drift i Region Nordjylland og fortsat stigende anvendelse. Udsendelse af forsinkede borgerbreve samt automatisering og digitalisering af samme.

Standarder, test og certificering

Kvalitetssikring af MedComs test- og certificeringsprocedurer i 2015.

Der udvikles nye standarder (genetiksvar, HL7 spørgeskemaer, fodstatusrapport).

Sundhedsdatanet og videoknudepunkt 100 % oppetid på SDN og VDX.

Opdatering af tilslutningsaftaler.

Internationale opgaver

MedCom deltog i tre ansøgninger til Horizon 2020 der ikke blev prioriteret af EU kommissionen. MedCom deltager i to igangværende europæiske projekter og to nye konsortier i forbindelse med Horizon 2020.

(22)

22

Sådan går det med…

Dato:

05.01.2015

Projektleder:

Alice Kristensen og Ib Johansen

Formål:

 Udbredelse af FMK, Fælles Medicin Kort til daglig drift i alle konsultationer hos de alment

praktiserende læger og de praktiserende speciallæger.

 Udvikling af DDV, Det Danske Vaccinations- register, i lægesystemer samt pilottest hos udvalgte alment praktiserende læger.

Mål:

 Udarbejdelse af informations- og

brugervejledninger rettet specifikt mod det enkelte journal-system

 Regionale/lokale brugerrettede informationsmøder

 Møder for alle relevante brugere. Afholdes systemvis for brugere af samme system.

Økonomiaftalen: Det Fælles Medicinkort er udrullet i samtlige regioner inden udgangen af 2011.

PLO-overenskomst FMK skal tages i anvendelse i lægepraksis inden udgangen af 2011 i takt med at sygehusene i de enkelte regioner er klar.

Deltagere:

Alle 5 regioner

Leverandører:

CompuGroup XMO, Novax, Win PLC, MedWin, EMAR, Docbase, Ganglion, MyClinic, Multimed Web, Web-Praksis.

Læs mere om projektet:

http://www.medcom.dk/wm111659

Projektstatus

 Alle lægesystemer er godkendt og certificeret til FMK version 1.2.6 eller 1.4

 Systemleverandører har færdiggjort udrulning af ny-certificerede løsninger til kunder med FMK.

 12 almen praksis og 69 speciallæge praksis er endnu ikke på FMK eller har ikke bestilt

 DDV er udviklet i Emar, Ganglion, Multimed og A- Data. Pilottestes i udvalgte praksis efterår 2014/forår 2015. Samarbejdsaftale om udvikling af DDV og pilottest er indgået med yderligere 5

systemleverandører.

Strategisk lige nu

 MedCom har pr. 19.12.14 afleveret statusliste til PLO og FAPS over praksis, som ikke har FMK/bestilt FMK med henblik på aktion fra organisationerne.

 Fokus på sikring af korrekt anvendelse af FMK i alle sektorer, især i forbindelse med kommunernes ibrugtagning af FMK.

 MedCom udarbejder månedlige statistikker over udbredelse/anvendelse og stiller data til rådighed for regionernes datakonsulenter.

 Erfaringsopsamling fra DDV-pilotklinikker.

Fagligt/teknisk lige nu

 Lægesystemerne arbejder med forberedelse og udvikling af deres løsninger med henblik på at kunne recertificeres til minimum FMK version 1.4 ultimo 2015

 Forberedelse af nye certificeringskrav i henhold til udarbejdet roadmap fra NSI. Både FMK og DDV.

 Dialog med LPS om DDV-erfaringer i praksis

 Dialog med LPS, som ikke er gået i gang med udvikling af DDV.

Risikolog

 Manglende tid/ressourcer hos lægepraksissystemerne til certificering, udbredelse og udvikling i henhold til NSI-roadmap.

 Korrekt anvendelse af teknisk implementeret FMK.

 Overtrædelse af ny FMK bekendtgørelse for læger uden FMK.

 Lukning af receptserver kan medføre stigning i antal papirrecepter og dermed løse recepter.

 Overtrædelse af bekendtgørelse vedr. brug af DDV pr.

15.11.2015, hvis alle leverandører ikke er klar.

Milepæle Plan Nået

1. Indgåelse af aftale med regionerne om informations- og opfølgningsmøder 31.03.2012 31.03.2012 2. FMK udrullet i almen- og speciallæge praksis i takt med regionernes

ibrugtagning af FMK på hospitalerne 31.12.2013 31.08.14 for almen praksis 3. DDV i Ganglion testet og godkendt i pilotpraksis 01.04.2013 01.09.14

4. DDV udviklet i lægesystemerne og testet 31.12.2013

FMK og DDV i primær sektor

(23)

Monitorering

Trafikstatistik

Praksis på FMK pr. region i %

Systemmæssig andel på FMK i DK i %

Antal af praksis i alt på FMK Antal praksis på FMK i %

FMK og DDV i primær sektor

(24)

24

Sådan går det med…

Dato:

06.01.2015

Projektleder:

Lone Høiberg

Formål:

 At udbrede videotolkning i sekundærsektoren og samtidig indhente erfaringer om potentialet for anvendelse i pilotprojekter i 10 kommuner og 10 lægepraksis

 At videokonferenceudstyr opfattes og anvendes som et almindeligt værktøj i den kliniske dagligdag og samtidig øge tilgængeligheden af tolkebistand.

Mål:

 At videotolkning anvendes på 90 % af alle relevante sygehusafdelinger pr. 31.marts 2013

 At der er gennemført pilotprojekter i min. 10 lægepraksis og min. 10 pilotkommuner

 At der er etableret et nationalt videoknudepunkt – en national infrastruktur

 At videotolkning er det foretrukne valg til tolkning i december 2013, hvor det er relevant

 Opnået en anvendelsesgrad på 50 % af det estimerede antal tolkninger i december 2013.

RSI-pejlemærke: Teletolkning udbredes på alle relevante sygehusafdelinger inden udgangen af 2012.

Deltagere:

Regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden.

Kommuner: 10 Lægepraksis: 19

Leverandører:

 NetDesign står for driften af videoknudepunktet

 Tolkeudbydere står for levering af videotolkning

 CFK, Region Midtjylland står for slutevalueringen.

Læs mere om opgaven:

http://www.medcom.dk/wm111489

Status

 Udbredelsesgrad på 90 % af alle relevante afdelinger i alle regioner. National udbredelsesgrad på 96 %. Der er i alt 340 relevante afdelinger

 National anvendelsesgrad har ikke nået milepælen på 50 pct.. Kun Region Syddanmark har nået

anvendelsesgrad > 50 pct.

 Region Syddanmark har stabil anvendelsesgrad på 60 %. De øvrige fire regioner har en anvendelsesgrad under 20 pct.

 Ikke alle regioner har afsat ressourcer til at øge anvendelsen af videotolkning på sygehusene i 2014.

Det afspejler sig i anvendelsesgraden af videotolkning

 Alle fem regioner har implementeret videotolkning i min.

4-8 almene lægepraksis.

 Der er forsat kommuner, som ønsker hjælp til opstart med brug af videotolkning/videokonference

 MedCom forsætter med at afholde møder med vidensdeling og erfaringsudveksling

 Anvendelse af videokonference er stigende i regionerne.

Strategisk lige nu

 Projektet er afsluttet pr. 30. juni 2014

 Alle mål er opnået med undtagelse af anvendelsesgraden

 Projektet er ikke længere et RSI-pejlemærke, og fokus er faldet i flere regioner i takt med projektforlængelsen

 Der arbejdes aktuelt på et fællesregionalt udbud

 Staten har i foråret 2014 præsenteret en business case om tolkning og videokonference i sundhedsvæsenet.

Fagligt/teknisk lige nu

 Videoknudepunktets (VDX) oppetid ca.100 pct.

 Der er indkøbt to platforme Acano og Pexip, som sikrer integration mellem traditionel videokonference og Microsoft Lync, som mange kommuner anvender

 Den fælles adressebog er tilgængelig

 Statistikmodulet er klar. Fire regioner er p.t. koblet op.

Der arbejdes på at få Region Sjælland koblet op på VDX.

Risikolog

 Anvendelsesgraden er lav i fire af de fem regioner.

Milepæle Plan Nået

1. Videotolkning anvendes på 75 % af alle relevante sygehusafdelinger 31.03.2012 01.02 2013 2. Videotolkning anvendes på 90 % af alle relevante sygehusafdelinger 31.12.2012 31.12.2013

3. Evalueringsrapport er udarbejdet 31.03.2013 17.04.2013

4. Videotolkning er implementeret i 4-8 almene lægepraksis i 2013 31.12.2013 30.06.2014 5. 50 pct. af alle tolkninger foregår via videokonference 31.12.2013 I proces

Videotolkning

(25)

Monitorering

Trafikstatistik

Sygehusstatistik

Antal videotolkninger over tid på sygehusene

2010 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt

2010 28 0 1.055 385 6 1.474

2011

1. kvartal 77 2 663 475 2 1.219

2. kvartal 66 12 1.648 196 1 1.923

3. kvartal 55 17 1.898 182 2 2.154

4. kvartal 72 32 2.108 100 6 2.318

2012

1. kvartal 49 26 3.273 137 9 3.494

2. kvartal 141 25 2.349 361 25 2.901

3. kvartal 87 126 2.678 588 ? 3.479

4. kvartal 176 156 3.052 673 ? 4.057

2013

1. kvartal 316 267 2.877 517 ? 3.977

2. kvartal 499 215 3.225 597 80 4.616

3. kvartal 477 272 3.201 589 89 4.628

4. kvartal 697 376 3.844 591 88 5.596

2014

1. kvartal 803 584 4.036 234 96 5.753

2. kvartal 847 468 4.005 763 93 6.176

3. kvartal 909 3.530 523 2

4. kvartal

Total 5.299 2.576 42.387 6.526 497 53.765

Dækningsgraden er antal videotolkninger ud fra det samlede antal tolkninger. Blå tal er beregnet ud fra gennemsnitligt antal tolkninger i 2012. Sorte tal er beregnet ud fra månedens antal tolkninger. Region Hovedstaden har modtaget forkerte tal for 1. kvartal 2014 og mangler.

I procent 1.kv.12 2.kv.12 3.kv.12 4.kv.12 1.kv.13 2.kv.13 3.kv.13 4.kv.13 1.kv.14 2. kvt.14 3. kvt. 14

Hovedstaden 1 3 2 3 6 9 9 13 15 14

Sjælland 3 3 15 18 31 25 31 27 25 19

Syddanmark 60 43 49 55 57 57 61 62 60 60 61

Midtjylland 3 8 12 14 11 13 16 21 24 32 20

Nordjylland 0,8 3 10 11 11 12 12

Milepæle 10 20 35 50

Videotolkning

(26)

26

Sådan går det med…

Dato:

01.01. 2015

Projektleder:

Ib Johansen

Formål:

At understøtte OK aftale mellem RLTN og Dansk Tandlægeforening hvor det er aftalt at:

Alle tandlæger skal senest den 31. december 2014 have et elektronisk kliniksystem, der overholder MedCom - standarderne. Tandlægen er forpligtet til at benytte MedCom - standarderne til fremadrettet opbevaring af elektronisk patientdata og kommunikation, der er omfattet af disse.

Mål:

Alle tandlæger anvender elektronisk kommunikation i udveksling af patientoplysninger ved brug af MedCom standarder bl.a. i form af:

 Henvisninger: REF01 og REF02

 Epikriser, DIS01/DIS02 og DIS05

 Korrespondancemeddelelse, DIS91

 Laboratorierekvisition (WebReq)

 Laboratoriesvar, (RPT01,RPT02,RPT04)

 Sygesikringsafregning (RUC03)

 Journaludveksling (FNUX-tand), option

 Plus mulighed for FMK.

Andre funktioner tilbydes bl.a. Sundhedsjournal knap, CPR opslag, e-CPR opslag via NSP.

Deltagere: RLTN, Dansk Tandlægeforening.

Leverandører: Tandlægesystemleverandører til private tandlægepraksis, leverandører til kommunale tandplejeklinikker.

Status

Planlagt møde med Dansk Tandlægeforening udsat på grund af efterårets OK forhandlinger.

Tandlægeforeningen ønsker FNUX udsat på grund af manglende koder.

Afholdt leverandørmøde med de 4 aktive

tandlægesystemer på praksisområdet, hvor revideret tidsplan og indhold er aftalt. FNUX sættes på stand-by og der fokuseres på de øvrige meddelelser.

Leverandørerne satser på fælles løsning som vil være klar 1. februar 2015. Herefter test og implementering Afprøvning i udvalgte tandlægepraksis i 1. kvartal.

Derefter tilbud om anvendelse.

Lokationsnummer tildeling er stort set tilendebragt. En enkelt leverandør venter med dette til produktionsstart.

Der skal aftales med Sundhed.dk / Sundhedsjournalen om tandlægers adgang til Laboratoriesvarportalen / Refhost.

Strategisk lige nu

Løsning til laboratorieområdet og henvisninger aftalt.

Færdigudviklet i januar 2015 Pilottest i februar/marts 2015

Aftale om udvekslingsformat for journaler afventer beslutning efter øvrige meddelelser er implementeret.

Aftale om brug af WebReq og REFHOST skal indgås med Danske Regioner.

Aftale med Regionerne om deadline for anvendelse af elektroniske henvisninger/epikriser og laboratorie- rekvisitioner/svar.

Koordinering med C1- Sygehuspraksisprojektet mht.

henvisninger og bilagshåndtering.

Fagligt/teknisk lige nu

Pakke med standarder, testprotokoller og testværktøj er gennemgået for leverandører.

Leverandører samarbejder om løsningerne.

FNUX på stand by.

Risikolog

Manglende deltagelse fra tandlægesystemer.

Distribution af færdig løsning til brugere tager tid.

Tandlægerne tager løsning langsomt i brug.

Milepæle Plan Nået

1. Projektplan udarbejdet April 2014 Efter plan

2. Godkendt projektplan 15.05.14 Efter plan

3. Leverandør kick-off 11.06.14 11.06.14

4. Testcamp 15.10.14 udsat til februar 15

5. Udrulning og informationsmøder 31.12.14 Q2/15

Tandlæger – elektronisk kommunikation

(27)

Monitorering

Mulige kommunikationsflows

Tandlæger – elektronisk kommunikation

kommunikationelse

(28)

28

Sådan går det med…

Dato:

05.01.2015

Projektleder:

Ib Johansen

Formål:

At udveksle komplette elektroniske læge- og speciallægejournaler mellem lægesystemer ved praksisskift og ved praksisophør. Skal erstatte nuværende såkaldte PLO-format.

Mål:

 At alle læger kan udveksle komplette journaler på elektronisk format ved brug af ny XML-standard:

FNUX (Fælles Nordisk Udvekslingsformat i XML)

 At alle betydende lægesystemer implementerer og anvender standarden.

Anvendes ved

 Patienters praksisskift

 Ophør af klinik

 Skift af it-system

Implementeringstidspunktet er rykket til at være i 1. kvartal 2015.

Deltagere: PL-lægesystemleverandører, MedCom og PLO.

Leverandører: PL-lægesystemer og PLO.

Status

Projektet, der er ret omfattende med betydelig krav til (re)-programmering af lægesystemer, har været gennem et langt udviklings- og testforløb med løbende

tilpasninger af test og udvikling resulterende i gentagne testforløb.

Nyt lægetestforløb er gennemført i december 2014. P.t.

har vi kun modtaget lægetest fra XMO. XMO lægen har godkendt indlæsning af FNUX udtræk fra Ganglion, MultiMed Web/Web-Praxis, Emar og WinPLC.

Alle PL-leverandører har tilkendegivet, at de udvikler og implementerer FNUX-formatet.

PLO støtter op om formatet.

Strategisk lige nu

Indsamling af resultater fra lægetesten i december 2014.

Lægetesten gennemføres for følgende systemer:

Ganglion, MultiMed Web, Web-Praxis, Emar, WinPLC og XMO.

Teknisk test er afsluttet for alle ovenstående systemer + NOVAX.

Fagligt/teknisk lige nu

Gennemgang af indkomne lægetest fra december 2014.

Endelig godkendelse mangler.

Risikolog

 Manglende godkendelse fra testlægerne.

 Manglende deltagelse af et enkelt lægesystem

Milepæle Plan/Nået

1. Revideret testplan klar 21. 05.14

2. Testeksempler indsamlet /testlæger fundet Q4/31. 08.14

3. On-site-test Q4 2014/12.201 4

4. Evaluering /godkendelse Q4 2014/Q1 2015

5. Implementering Q1 2015

FNUX – Udveksling af lægejournaler

(29)

Monitorering

Lægesystemer

FNUX – Udveksling af lægejournaler

(30)

30

Sådan går det med…

Dato:

01.01.2015

Projektleder:

Ib Johansen

Formål:

 At lave papir - blanketsættet:

Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse fra fysioterapiklinikker til lægepraksis og regioner, om til elektroniske dokumenter.

Mål:

 Statusredegørelse og Undtagelsesredegørelse erstattes af elektroniske dokumenter og elektronisk arbejdsgang indføres.

Deltagere: RLTN, KL, PLO, Danske Fysioterapeuter.

Leverandører: Complimenta, MiBIT, CGM:X- dont,CliniCare PL-leverandører, CSC(sygesikring), REFHOST.

Projektstatus

Projektet, initieret af Danske Regioner i MC8, har nu fået afklaret arbejdsgange med KL, PLO, RLTN og Danske Fysioterapeuter.

Standarder er udvalgte og tilrettede. Der er lavet testprotokoller og testsystemet hos MedCom er tilpasset

Der anvendes eksisterende MedCom standarder:

Fysioterapihenvisning-REF07, Fysioterapiepikrise-DIS08,

Korrespondancemeddelelse-DIS91, Sygesikringsafregning - RUC04.

Lægesystemer er tilrettede i efteråret 2013. Skal indføre UUID på henvisninger – med på testcamp december 2014. De fleste lægesystemer kan det nu.

De 4 Fysioterapi-systemer er testet og godkendt i august 2014.

OBS: Implementering udskudt, Regionerne besluttede sig først for løsning til modtagelse af EDI undtagelses- redegørelsen i november 2014. Implementeres i januar 2015.

Forventet pilot i 1. kvartal 2015 med begrænsede antal deltagere. Derefter fuld udbredelse fra Q2.

Information om ændringer udarbejdes af Danske Fysioterapeuter og udsendes til medlemmerne.

Strategisk lige nu

Fokus på at regioner kan modtage DIS91 undtagelses- redegørelse. Implementering påbegyndt gennem MedCom vha. 3. parts leverandør.

Fagligt/teknisk lige nu

Lægesystemer kan UUID test på testcamp december 2014. Fysioterapisystemer klar.

Implementering af modtagelse af EDI

undtagelsesredegørelses løsningen i regionerne påbegyndt december 2014, Færdig januar 2015.

Region Midtjylland har udviklet løsningen i eget system.

Risikolog

Manglende UUID i lægesystemer kan forsinke projektet lidt.

Fysioterapisystemleverandører forsinkes, idet ikke alle godkendes.

Regioner kan ikke modtage DIS91 undtagelsesrede- gørelse!

Milepæle Plan Nået

1. Lægesystemer tilrettet Q3/13 efter plan

2. Aftale om arbejdsgang 31.01.2014 8.5.2014

3. Test af fysioterapisystemleverandører 08.05.2014 19.08.2014

4. Udrulning efterår 2014 Nej Q1/15

4. Implementering Q3/14 Nej Q2/15

Undtagelsesredegørelse

(31)

Monitorering

Trafikstatistik

Flowdiagram-svært fysisk handikap

Flowdiagram-Progressiv lidelse

B.2 Undtagelsesredegørelse

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Danske Regioner, Sundhed.dk, RSI, NSI

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Danske Regioner, Sundhed.dk, RSI, NSI, DAK-E og MedCom.. patientjournaler for

Deltagere Henrik Nørregaard, Region Hovedstaden Per Veng Jensen, Region Hovedstaden Vibeke Madsen, Region Midtjylland Gry Stie, Region Midtjylland2. Fritze Flink,

Svend Christensen, Region Sjælland Hanne Rasmussen Lærke, Region Sjælland Dorit Trauelsen, Vordingborg Kommune Syddanmark.. Susanne Magaard, Region Syddanmark Susanne Pedersen,

Aalborg kommune Region Nordjylland Vejle kommune Odense kommune Fredericia kommune Assens kommune Region Syddanmark Frederiksberg kommune Halsnæs kommune Region Hovedstaden Regioner

Region Hovedstaden, Region Nordjylland, alle Rambøll Care-kommuner (herunder pilotkommunerne Aalborg, Fredericia, Frederiksberg og Odense), Halsnæs Kommune, Hillerød

Region Midtjylland – den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015- 2025 – perspektivering af valg af strategispor, Region Midtjylland, 2015 Region Hovedstadens vækstbaro-

I Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland har samtlige patienter således mellem 1,84 og 2,18 kontakter til almen praksis, mens det samme antal er henholdsvis