• Ingen resultater fundet

?0B?o=oA3D B:85C4A9>1 %

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "?0B?o=oA3D B:85C4A9>1 %"

Copied!
44
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

6034AD<<4C B0C?o?>AC4=.

D]VTWYT\[­bTXUPaTi^]T])

!'

7>;358=6A4=4 5A074=34

?0B?o=oA3D B:85C4A9>1 %

=3?;0=

8oA7DB

%4:BCA0B>280;

Ao368E4A4 #

?8>=4A4A 8E4;5œA3

=H1>6

><A334A=4 '

!

'Yd]X

(2)

3 4 $ B : 0 A ? 4

05;0AB5A88B9>DA=0;8BC

B^RXP[azSVXeTaT]

8BB= '% "dSVXeTbPU 3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0

?^bcQ^g%( ":QW:

CT[TU^]& ((

5Pg""( " ( fffb^RXP[aSVSZ

0]bePabWPeT]ST1TccX]P?^bc Q_/b^RXP[aSVSZ

ATSPZc­a<TccT4[[TVPPaS

\T/b^RXP[aSVSZ

9^da]P[XbcBdbP]?Pd[bT]

b_/b^RXP[aSVSZ 9^da]P[Xbc1XaVXccTA­aSP\

Qa/b^RXP[aSVSZ

:^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc1PaU^TS

QQ/b^RXP[aSVSZ

6aPËbZ3TbXV]T])%

fffT]%SZ

5^abXST?TcTaB­aT]bT]3Pb1a^

CahZ3PcPVaPU0d]X]V0B

0]]^]RTa 36<TSXPPb BcdSXTbca¬ST$&

#$$:QW:

CT[TU^]&!& $$

5Pg&!& $%

T_^bc/SV\TSXPSZ

oabPQ^]]T\T]c

%ZaX]R[\^\b

;­bbP[V

"Za_a]d\\Ta _[dbU^abT]ST[bT B^RXP[azSVXeTaT]dSZ^\\Ta

! VP]VT^\zaTc

0acXZ[Ta^V[¬bTaX]S[¬VTa XZZT]­SeT]SXVeXbdScahZ U^a^aVP]XbPcX^]T]bW^[S]X]V :^]ca^[[TaTc^_[PV) "% # CahZc^_[PV) #!

0]STab5XbZTaRP]SbRXT]cb^R

\TSU^aUPccTacX[¿B^RXP[azSVXeTaT]_zPaQTYSTÀ b^\]Tc^_TadSZ^\\Tc

B^RXP[azSVXeTaTbPaQTYSTTaUh[ScPUSX[T\\PTaSTaZP]bZPQTU^aeXaaX]V^VdbXZZTaWTS

<T]STZP]^VbzU­aTcX[UPV[XVdSeXZ[X]V^V_Tab^][XVe¬Zbc\T]TaT]PUU^aUPccTa]TcX[

T]]hQ^V

9^[¬]VTaTcXSXUPVTcY^\TaTQTVTYbcaTc

7ePSTaWT]bXVcT]\TSÀB^RXP[azSVXeTaT]_z PaQTYSTÀ.

<P]VTP]SaTWPae¬aTcZaXcXbZT^eTaU^a b^RXP[azSVXeTaTbPaQTYSTEXWPaeP[VcTcU^Zdb We^aeXTa[^hP[T^VVXeTaST\\d[XVWTSU^aPc QTbZaXeTSTaTbUPVX]STUaPEXVXeTabzPcbXVT

\XZa^U^]T]cX[QPVTcX[b^RXP[azSVXeTa]T 1^VT]QhVVTaQ[P]ScP]STc_z!ShQT X]cTaeXTfb^VT]ad]Sb_­aVTQ[P]Sc!

b^RXP[azSVXeTaT7ePSTaXSX]T­Y]TSTc\Tbc X]cTaTbbP]cT8WPaUd]STcdSPU.

3TcWPa^eTaaPbZTc\XV_^bXcXecWe^aQTVTY bcaTST^VX]STa[XVTb^RXP[azSVXeTa]TTaXU^a W^[ScX[STaTbPaQTYST3TaTaT]S^QQT[cWTS U^aSTZP]^Vbze¬aTca¬ccT^VdSQa¬]ScT 3TQzSTQa¬]STaU^aUPVTc^VQa¬]STadS

<T]VT]TaT[cTaSTV[PSTU^aSTaTbY^QË]STa STc\T]X]VbUd[Sc^VQTbZaXeTaSTcX_^bXcXeT eT]SX]VTa>VY^[¬]VTaTcXSSTWPae¬aTcX UPVTcY^\TaTQTVTYbcaTSTTaST3TcWPeST YTVXZZTU^aeT]cTc

7P[eST[T]PUb^RXP[azSVXeTa]T^_[TeTaY¬e]

[XVcSX[T\\PTc\T[[T\Pce¬aTQ^aVTaT]b PSe^ZPc^VbhbcT\TcbPVT]c1daST\P]XZZT U^aeT]cTPcSTccTSX[T\\Pb[TcXZZTË]STb W^b_a^UTbbX^]T[[TbPVbQTWP]S[TaT.

9PSTaTa\P]VTSTa^_[TeTaSTccTSX[T\\P [XVTb^\ST^_[TeTacaTP]SaTVad]S[¬VVT]ST SX[T\\PTab^\eXQTbZaXeTaXQ^VT]<T]STc QTW­eTaY^XZZTPcQTchSTPcSTU­[TabXVW¬\

\TSTPUSTc3TceXbTa]^ZXW­YTaTVaPSPc aXVcXV\P]VTTaQTeXSbcT^\STc]zaST\­STa STc^VPcSTSTaU^aZP]WP]S[T_a^UTbbX^]T[c

8WeX[ZT]dSbca¬Z]X]VbZP[\P]e¬aTU^aca^[XV

\TS|]b^\\P]bT]TaTZP]Z^\\TcX[Pc UYTa]TQ­a]T]TUaP.

0ce¬aTc¬c_zZP]WT[cZ[PacQTbe¬a[XV V­aTQTb[dc]X]VT]<P]VTb^RXP[azSVXeTaT UzaWY¬[_PUST]bcaPcTVXPcSTb­aVTaU^aPc V­aTSTcchST[XVcWeX[ZT]\PVcSTWPa^VWe^a Va¬]bTa]TVzaU^aWePSSTZP]bXVT^VV­aT 3TadS^eTaQ­aST]^Z[PSTe¬aT\TSPcU^a

\d[TaTbXVP[cU^aeT]bZPQT[XVc^eTaU^aQ^a VTaT]<T]XWeX[ZT]VaPS\P]ZP]WPeTcX[[XS

^VU^aca^[XVWTSPUW¬]VTa\TVTcPUQzSTST]

T]ZT[cTZ[XT]c^VST]T]ZT[cTbPVbQTWP]S[Ta

<P]bZP[Ë]STbX]TTV]TVa¬]bTa

0cW^[STT]SXbcP]RTcX[Z[XT]cTa]TZP]e¬aT ]­SeT]SXVc\T]STcZP]bXZZTac^Vbze¬aT dQTWPVT[XVcU^a\P]VT7e^aSP]UzaSTSTc V^Sc\TSSTc.

<P]VTU^aZ[PaTa]Tc^_STaTbeP[VPUUPVTc

\TSZTa]T])3T]V^STZ[XT]cZ^]cPZcPc Zd]]T[hccT^VP]SaTQ[­ST\T]]TbZT[XVT ZeP[XcTcTa\T]STcZP]^VbzQ[XeTU^aWzaScX [¬]VST]WeXb\P]XZZTZP]W^[STT]cX[bca¬Z ZT[XVSXbcP]RTE^aTbd]STab­VT[bTeXbTaPc b^RXP[azSVXeTaT[¬aTaSTcU^aTZbT\_T[Pc e¬aT_Tab^][XV_zT]_a^UTbbX^]T[\zST BP\cXSXVZP]STbc­ccTbXVcX[PcSTc

^VbzTaSTcQTSbcTU^aQTVVT_PacTa

^V\TbcUPXa^eTaU^aZ[XT]cT]Pc

\P]TaZT]STaPc\P]WPaTcd[XVT U^aW^[S^VPcSTaTaaT]T[X]YTa

^\b^RXP[azSVXeTaT]bPdc^aXcTc ÀB^RXP[azSVXeTaT]_zPaQTYST½

?^aca¬cPUT]_a^UTbbX^]^VST]b SX[T\\PTaÀ7P]bATXciT[b5^a[PV

!'

_^bc/[PabUaXXbSZ

5>C>)?4C4ABA4=B4=30B1tA>

(3)

8]SW^[S

3 4 C C 4 = D < < 4 A

! 5T\bZPa_T

# EXPSePaTST_^[XcXZTa]T

% :^ac]hc

' ET[U¬aSbbP\Ud]STcbb^RXP[T_X^]TaTa 0aQTYSb[Xe^V\Xc]hTY^Q

! 6PSTad\\TcbPc_z_^acT]

% ¿7^[SË]VaT]TUaPWT]STÀ

' 3BX_aTbbT]

( BcX[^_cX[W^eTSQTbchaT[bT]

! 4]\XbQadVcSXPV]^bT

!! 3TQPc

!" 3B)ATVX^]

!# 3B)=D

#" 3B):^]cPZc

## ;TSTa

;Pab;d]SVPPaS_Pac]Ta^VbcXUcTaPU;d]SVPPaS:^]bd[T]cTa]T^VcXS[XVTaT P\cbb^RXP[SXaTZc­aX=hWTSb\PVPbX]Tc3P]bZ:^\\d]Ta]a &

0:CD4;C28C0C

¿3Tb^RXP[cdSbPccTQ^aVTaTWPaX]VT]

PSe^ZPcTaSTaU^abZP[_^[XcXZTaT]bZPQT aP\\TaU^aPc]Tc^_ST\TbcbzaQPaT

\T]]TbZTaZP]^_[TeTe¬aSXVWTS^V Z¬a[XVWTSÀ

6PSTad\\TcDT]XVWTS\TS:­QT]WPe]b:^\\d]T^\

W^[S]X]VT]cX[_bhZXPcaXaXbXZTaTaPcT]STXT]ZPcPbca^UT U^aSTWYT\[­bTd]VTWeXb\P]\TSU^VTST]bWY¬[_

b¬ccTa[TSTaT]PU^_W^[SbbcTSTc6PSTad\\Tc_zVPST]

\T]Ta?aTQT]1aP]Sc !

B^RXP[T_X^]TaTa8T]]hQ^VU^ac¬[[TacX b^RXP[azSVXeTaT^\STaTbPaQTYSTXTUcTa ZaXVbcXST]¿EXWPa­]bZTcPcË]STUaT\cX[

STcb^RXP[TPaQTYSTba­SSTaÀbXVTaQ^VT]b c^U^aUPccTaTb^RXP[azSVXeTa]T0]]6P\bc 2WaXbcXP]bT]^V1XacWT6P\bc '

>_]^a\TaX]V %TZbcaPb^RXP[azS VXeTabcX[[X]VTaTaST]]­S_[P]oaWdb :^\\d]TeX[b¬ccTXb­T]XZ­[eP]STc _zc^bPVTa\TS^\b^aVbbeXVTSTQ­a]

EXWPeSTPSePaTc[TST[bT]bXVTaSTc^

U¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTaU^ab^RXP[

azSVXeTa]T #

3XPV]^bTa¿ATPZcXecX[Z]hc ]X]VbU^abchaaT[bTÀTaT]SX PV]^bTb^\^UcTbcX[[Tb_z Tc\TVTcb_X]ZT[cVad]S[PV XSTc_bhZXPcaXbZTbhbcT\

\T]Ta_bhZ^[^V>[TBcYTa]

W^[\ !

B[XSb^\cPaQTYST:^]cPZcT]

\TSZ[XT]cTa]TQT[PbcTabPVb QTWP]S[Ta]T\T]TaXZZTST]

T]TbcTU^aZ[PaX]V_zST]U­[T[

bTb\¬bbXVT]TSb[XS]X]VST

^_[TeTa3Tc_bhZXbZTPaQTYSb

\X[Y­b_X[[Ta^VbzT]bc^aa^[[T eXbTa]hd]STab­VT[bT

B>280;Ao368E4A4= !8!' "

(4)

#

8Z­[eP]STc_zc^bc¬aZcZaXcXbTaTSTbPVTa^\^\b^aVbbeXVcXoaWdbeX[_^[XcXZTa]TP]b¬ccT %TZbcaP b^RXP[azSVXeTaT<T]STcTaXZZT]^ZbXVTaU¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cCaX]T@dXbc6T]]T\c^zaWPab^RXP[

azSVXeTa]TPSePaTc_^[XcXZTa]T^\PcSTcbc^aTbPVb_aTbeX[[TU­aTcX[UTY[^V[^eQadS

Vi advarede

POLITIKERNE

3TcTa_^bXcXecPc_^[XcXZTa]T^\bXSTaWPaUzTc­Y]T]T

^_U^aPcSTcTa]­SeT]SXVc\TSÌTaTaTbb^daRTaWeXbeX bZP[Zd]]ThSTT]^aST]c[XVbTaeXRT^V^eTaW^[ST[^eT]

<T]STcTacaPVXbZPcSTabZd[[TT]CES^Zd\T]cPa^V T]ZX^bZQPbZTacX[]zaeXVT]]T\STbT]TbcTc^zaWPa PSePaTc_^[XcXZTa]T^\PcSTaTbQTb_PaT[bTaZd]]TU­aT cX[T]]h¿C­]STabPVÀEXWPabPVcPceXUahVcTSTXZZTPc Zd]]T^eTaW^[ST[^eVXe]X]VT]bzYTVZP]XZZTU^abczPc STcZ^\\TaQPV_z_^[XcXZTa]T3TcWPae¬aTcT]^_

PSQPZZTZP\_We^aeXWPaW^[ScUPbcXe^aTbeTabX^]PU eXaZT[XVWTST]

BzSP]bXVTaCaX]T@dXbcU¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cU^a b^RXP[azSVXeTa]TXoaWdb:^\\d]TbB^RXP[U^aeP[c]X]VcX[

ST]]­S_[P]b^\bZP[bc^__TSTc^UUT]c[XVT^\b^aVbWd[

XZ^\\d]T]STaXSTbT]TbcT_Pa\z]TSTaWPae¬aTcbcX[

[TccX[bZdTX\TSXTa]T

3TcSaTYTabXV^\c^bPVTaWe^aQ­a]TaQ[TeTcU^abT]c P]QaPVcdST]U^aWYT\\Tc3T]T]TbPVTaQTbZaTeTcX CE!S^Zd\T]cPaT]¿4aSd\^ab[X[[TSaT]V.À3T]P]ST]

bPV^\WP]S[Tac^Q­a]STaU­abcQ[TeUYTa]TcUaPWYT\\Tc [¬]VTTUcTaPcb^RXP[U^aeP[c]X]VT]WPeST\^ScPVTcd]STa aTc]X]VTaUaP]PQ^Ta^Vbd]SWTSb_[TYTabZTa

:^\\d]T]b]­S_[P]^_adbcTaQ­a]T^\azSTceTSPZdcPc P]b¬ccTËaTTZbcaPb^RXP[azSVXeTaTXB_TRXP[azSVXe]X]VT]

^Vb^RXP[azS\P]ST]WPaX]SbcX[[TccX[QhazSTcPcSTaUaP zabbZXUcTc^_aTccTbhSTa[XVTaT !b^RXP[azSVXeTabcX[[X]VTa XB^RXP[U^aeP[c]X]VT]XoaWdb:^\\d]T3TbdST]^_aTccTb STaQ[P]ScP]STcTcTZb_TaccTP\Tc^_b­VT]STcTP\^VT]

W^c[X]TU^ad]STaaTc]X]VTa

CaX]T@dXbcTaV[PSU^a^_]^a\TaX]VT]\T]edaSTaTa PcSTaTaQadVU^a\TaTT]SS^QQT[cbz\P]VTTZbcaP b^RXP[azSVXeTaTWeXbP]QaX]VT[bTb^\azSTcbZP[^__zTc PRRT_cPQT[c]XeTPd

9TVWPa[PeTcT]^_V­aT[bTb^\eXbTaPceX\P]V[Ta

"$b^RXP[azSVXeTaTBT[e^\ %]hTbcX[[X]VTaeX[V­aTT]

U^abZT[dSV­aSTP[cbz\X]SaTT]SWP[eST[T]PUSTcaTT[[T QTW^e3TËaT]hTbcX[[X]VTaXB_TRXP[azSVXe]X]VT]eX[Zd]

aTSdRTaTbPVbcP[[TcUaP( cX['bzSTcTaQ[^cT]SazQTX WPeTc

8bX]^_V­aT[bTWPaCaX]T@dXbc[¬]TcbXV^_PU3BÂeTY[T ST]STbPVbcP[8B_TRXP[azSVXe]X]VT]We^aST]T]TPUST c^bPVTaePabcaP]STcTabPVbcP[[Tc( \T]b3BP]QTUP[Ta

\T[[T\#$$bPVTa8UP\X[XTPUST[X]VT]WPab^RXP[azSVX eTa]T"'bPVTa^VZ^\\TaXU­[VTCaX]T@dXbc\TSST]hT ]^a\TaX]VTacX[Pc[XVVT_z"$bPVTa½^VeX[STa\TS\PcRWT 3BÂeTY[TST]STbPVbcP[

0SePab[TaQ[Te^eTaW­ac

0[[TaTSTZ^accXSTUcTaP]QaX]VT[bTbaTU^a\T]ePacazSc XZaPUcXYP]dPa!%VY^aSTb^RXP[azSVXeTa]T^_\¬aZ b^\_zPc\TSST]hT[^eZaPeeX[[TSTce¬aTbe¬acPc

^eTaW^[ST_PaPVaPUUTa]T0[[XVTeT[_[P][PVSToaWdb QhazSX!%Pcb_PaT# \X[[X^]TaZa^]Ta^\zaTcUaP

!&! B^RXP[azSVXeTa]Tb[^VXVT]P[Pa\^VPSeP aTSTSTP]bePa[XVT_^[XcXZTaT^\aXbXZ^T]U^a^UUT]c[XVc

^\b^aVbbeXVcXQ­a]TbPVTa<PVXbcaPcbPUST[X]VT]U^a B^RXP[TU^aW^[S^V1TbZ¬UcXVT[bTbZd[[Tza[XVcb_PaT

#"$\X^Za^]Ta_zQzST\h]SXVWTSb^VU^aP]bcP[c ]X]Vb^\azSTcU^aQ­a]d]VT^VUP\X[XTaCX[[XSbaT_a¬

bT]cP]cTa]TVXZX_aTbbT]\TSSTaTbPSePab[Ta^VX PdVdbc!%bPVSTU¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c<PSb 1X[bcad_cX[B^RXP[azSVXeTaT])

¿3TËaTb^RXP[RT]caT\^ScPVTaZ[PVTaUaPbP\PaQTYSb _Pac]TaT^eTa\P]V[T]STbePa^VcX[QPVT\T[SX]VTa_z d]STaaTc]X]VTaBzSTaaTPVTaTbXZZTZ^aaTZc^VWdacXVc 3TaU^abXVTaYTVPcSTaTaaXbXZ^U^a_^cT]cXT[[TC­]STabP VTa3TcQdaST[TST[bT]^VST_^[XcXbZeP[VcTcPVT\TVTc P[e^a[XVcÀ

>VbzSXaTZc­aVad__T]PSePaTSTST" QhazSb_^[XcXZTaT

^\Z^]bTZeT]bTa]TPUST_[P][PVcTQTb_PaT[bTa8Tc bzZP[Sc_aX^aXcTaX]VbZPcP[^V[­SPSePab[T])

¿5^aeT]c]X]VT]eX[e¬aTPcaTSdZcX^]T]XP]cP[[TcPU P]bPccTXb_TRXP[azSVXe]X]VT]eX[_zeXaZTZeP[XcTcT]XbPVb QTWP]S[X]VXU^a\PU[¬]VTaTbPVbQTWP]S[X]VbcXS^V­VTST eT]cTcXSTa^VXU^a\PU­VTcaXbXZ^U^aUTY[^V\P]V[TaÀ

<PSb1X[bcad_TaXSPVU¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cU^ab^

RXP[azSVXeTa]TX1TbZ¬UcXVT[bTbU^aeP[c]X]VT]^VWPaST]]T P__T[cX[[TST[bT])

B>280;Ao368E4A4= !8!'

B>280;Ao368E4A=48oA7DBB064=

05BDB0=?0D;B4=

(5)

$

=za\P]ZXVVTacX[QPVT_zSTbT]TbcTc^zaTa\XcWzQ PcQzSTST][^ZP[T^VRT]caP[T[TST[bTXoaWdb:^\\d ]TbB^RXP[U^aeP[c]X]VUaT\^eTacPVTaWT]eT]ST[bTaUaP

\TSPaQTYSTaT^V\TSPaQTYSTaaT_a¬bT]cP]cTaP[e^a[XVc ]zaeXV­a^_\¬aZb^\_zU^aW^[SeXedaSTaTab^\ZaXcXbZT 9TVWzQTaPcSTaX[TST[bTbbhbcT\TcTaT]SXP[^VbzeXXZZT XVT]^_[TeTaTca^RZf^^[[PVWe^acX]VT]TXZZT\zZ^\\T UaT\X[hbTc

7P]WT]chSTacX[Pc[TST[bT]X]SZP[ScTWP\cX[ZP\\TaPc [XVbP\cP[T^VU^ab­VcTPcVXeTWP\\d]SZdae_z^\cP[cX B^RXP[azSVXeTaT]]a "!&

7e^aSP]Zd]]TSTcbZT.

BT[e^\CaX]T@dXbcXZZTeX[Z^\\T]cTaTSTc^PZcdT[[T bPVTaTaWd]XZZTXceXe[^\PcSTcW­YTbPVbcP[XB_TRXP[

azSVXe]X]VT]Ta\TSeXaZT]STzabPVcX[UTY[XbPVbQTWP]S[X]

VT]8U­[VToaWdbBcXUcbcXST]STQ[TeSTa[PeTcXZZTU¬aaT T]Sbhed]STaaTc]X]VTa_zST]T]TUP\X[XTUaPYd[X!$

^VUaT\cX[PcSTc^Q­a]Q[TeP]QaPVcdST]U^aWYT\\TcX ]^eT\QTa!&

EXbTacXcPcST\TVTcQT[PbcTSTUP\X[XTaU^ab­VTaPc d]SVzb^RXP[azSVXeTaT^VSTcZP]e¬aTbe¬acPcZ^\\T X]ST]U^aS­aT]TXSTaTbWYT\EXZP]XZZTUzT]S^\\Ta ZT]ST[bTb^\_^[XcXTcZP]bzWeXbT]UP\X[XTeX[d]SVzPcUz QTb­VPUU^aeP[c]X]VT]^VU^aTZbT\_T[XZZT^eTaW^[STaT]

QTb­VbPUcP[TbZP[ST]_zV¬[ST]STb^RXP[azSVXeTaV­aTTc QT]PaQTYSTU^aPcUzT]]hPUcP[T_z_[PSb4UcTaÌTaTU^a b­VZP]Z^\_a^\XbbTcQ[XeTTc\­ST_zU^aeP[c]X]VT]^V b^RXP[azSVXeTaT]bTaSTa\TSXZZTSTeX[ZzaQ­a]T]T[TeTa d]STa3TcZP]b^\eXWPabTcUzUPcP[TZ^]bTZeT]bTa

3TaU^aTaCaX]T@dXbcV^SccX[UaTSb\TSPcU^aeP[c]X]VT]

]deX[^_aTccTTc^_b­VT]STcTP\b^\bZP[TcPQ[TaT^V UPbcW^[STT]X]bXbcTaT]ST^VdPUeXbT[XVZ^]cPZccX[ST U^a¬[SaTb^\b^RXP[azSVXeTa]TWPabe¬aceTSPcZ^\\TX Z^]cPZc\TS

b_/b^RXP[aSVSZ

;¬b\TaT^\3BÂeTY[TST]STbPVbcP[_z fffb^RXP[aSVSZbPVbcP[

B>280;Ao368E4A4= !8!' 9TVWPa[PeTcT]^_V­aT[bTb^\eXbTaPceX\P]V[Ta"$b^RXP[azSVXeTaT

BT[e^\ %]hTbcX[[X]VTaeX[V­aTT]U^abZT[dSV­aSTP[cbz\X]SaTT]S WP[eST[T]PUSTcQTW^eSTaaTT[cTaedaSTaTaU¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c CaX]T@dXbc

7e^aU^a[hccTSTSdXZZTcX[b^RXP[azSVXeTa]TbPSePab[TaSP8beX]VTST b_PaTZ]XeT]U^ac^zabXST].

5­abc^VUaT\\TbcQ[TeeX_^[XcXZTaTbcX[[Tc^eTaU^aST]dSU^aSaX]VPc b_PaT#!\X^Za^]Ta9TVPSePaTSTQhazSTcX\^SPcb_PaT_zSTcb^

RXP[T^\azST3TcbZP[aTcU¬aSXVeXbbXVTbPcYTVbT[eWPae¬aTc\TScX[

PcbcT\\TU^aU^a[XVTc\T]STcePaXZZT\X][XeaTc7PeSTSTce¬aTc^_

cX[\XVP[T]TPcQTb[dccTWPeSTYTVXZZTeP[VcPcb_PaT_zSTc^\azST C¬]ZcTSd_zPSePab[Ta]TSPSTc^bPVTaQTVh]ScTPcad[[TX\TSXTa]T.

9TVc¬]ZcTPcWe^a\T]]TbZTaPaQTYSTaZP]STa^_bczUTY[9TVTaPU ST]Z[PaT^eTaQTeXb]X]VPcdP]bTcWe^a\P]VT\TSPaQTYSTaTSTaTa P]bPcTaSTaP[cXST]aXbXZ^U^aUTY[EXWz]ScTaTa"(bPVTa_zzab _[P]^VSTaTaX]VT]UPRXc[XbcT_zST[­b]X]VTaSTae¬[VTb

3deX[WPeT %TZbcaPb^RXP[azSVXeTaTP]bPc5¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]

cP]cCaX]T@dXbcedaSTaTaQ[PdSUaP3BÂeTY[TST]STbPVbcP[PcSTaTa QadVU^aRP"$]hTb^RXP[azSVXeTaT7ePSTaSX]Z^\\T]cPacX[STc.

9TVWPaQadVcSTbXSbcTdVTa_zPccP[T\TSQzST\TSPaQTYSTaT^V [TSTaT>VYTV\T]TaPceXWPaUd]STcUaT\cX[T]U^abePa[XVQP[P]RT

\T[[T\P]cP[\TSPaQTYSTaT^VP]cP[bPVTa<P]bZP[bP\cXSXVWdbZT PceX^VbzeX[^_aTccTTcTZb_TaccTP\_zUT\\TSPaQTYSTaT^VTc

^_b­VT]STcTP\_zËaT\TSPaQTYSTaTb^\eX[Zd]]Tbc­ccTb^RXP[azS VXeTa]TXSTaTbPaQTYST

1hazSTcWPaQdSVTcU^aWP]S[X]VTaXbT_cT\QTa^VU­abcX^Zc^QTa Q[XeTaSTcT]ST[XVTQdSVTceTScPVTc

b_/b^RXP[aSVSZ

hurtige

3

cX[b^RXP[azS\P]S

6Tac1YTaaTVPPaSEXoaWdb

5>C>)?>D;<03B4=

(6)

%

: > A C = H C

ATSXVTaTcPU1XaVXccTA­aSP\Qa/b^RXP[aSVSZ

NYE BØGER

BP\Ud]S

E T I K O G M O R A L

%TISKEOGMORALSKEVRDIERSPILLERENCENTRAL ROLLEIVORESLIV-EDETIKDE½NERETSOM FORHOLDETMELLEMGODEOGONDEHANDLINGER OMHVADDERERMENNESKELIGTOGMENNE SKEVRDIGTOGMORALDE½NERETSOMDETDER ERRIGTIGTOGFORKERTIKONKRETESITUATIONER KASTER±%TIKOGMORAL²LYSOVERVELKENDTE PROBLEMEROGDISKUSSIONER¯MUSLIMSKETžR KLDEROGTVANGSGTESKABERBLOTTEDEMAVER OGTATOVERINGER-ENOGSkOVERFORHOLDET MELLEMDANSKEOGHUMANISTISKEVRDIERIN TEGRATIONSPROBLEMEROGKULTURSAMMENSTžD KERNEVRDIEROGMULTIKULTURALISMEOGIKKE MINDSTFORHOLDETMELLEMINDIVIDUALISMEOG SOLIDARITETIVELFRDSSAMFUNDET

±%TIKOGMORAL²AF*AN&OGHT-IKKELSENFORLAGET 4IDERNE3KIFTERWWWTIDERNESKIFTERDKSIDER KR

:­]ba^[[Ta

D E U N D S E E L I G E K V I N D E R (VORFORERSkMANGEKVINDERUTILFREDSEMED SIGSELVSkUSIKREPkEGNEEVNEROGKOMPE TENCEROGHARSkSVRTVEDATHANDLEIEGEN INTERESSE

,ISE7INTHER*ENSENHARDžBTKVINDERSFRYGT FORATHANDLEPkEGNEVEGNE±-ORGIANESYN DROMET²-ORGIANEER!LADINSMORRED ) BOGENFREMLGGERHUNENHISTORISKKULTUREL OGPSYKOLOGISKDISKUSSIONAFKžNSROLLER FAMILIEMžNSTREOGPERSONLIGHEDSSTRUKTUROG STTERKVINDERSTENDENSTILATUNDERVURDERE SIGSELVINDIENBREDFORSTkELSESRAMME

"OGENGIVERNYEINDSIGTERMENDETERET kBENTSPžRGSMkLHVORDANKVINDERKAN½NDE TILBAGETILOVERBEVISNINGENOMATHAVERETTIL ATVRETILBLOTFORDIVIERHER

±-ORGIANESYNDROMET¯OMKVINDERSANGSTFORAT TRDEFREM²AF,ISE7INTHER*ENSEN$ANSK0SYKOLO GISK&ORLAGWWWDPFDKSIDERKR

BP\Ud]S

M O D E R N E

F O R B R U G E R I D E N T I T E T -ANGEEROPTAGETAFAT±½NDESIGSELV²±AR BEJDEMEDSIGSELV²OG±UDVIKLESIGPERSON LIGT²-ENHVORFORGENNEMSYRERSPžRGSMkLET OMIDENTITETVORESTILVRELSE

-EDUDGANGSPUNKTI#HARLES4AYLORSIDEN TITETSBEGREBOGINSPIRERETAF-ICHEL&OUCAULT 2ICHARD3ENNETTOG!XEL(ONNETHHAR3VEND

"RINKMANNSATSIGFORATUNDERSžGEHVORFOR /GHAN½NDERSVARENEIFORBRUGERSAMFUN DETSVIRKELIGHED$ETUDFORDRERVORESVANTE SELVFORSTkELSEOGVRDIORIENTERINGOGMED UDFORDRINGERNEFžLGERKRAVOMBkDEOMSTIL LINGOGSELVRE¾EKSION

±)DENTITET¯UDFORDRINGERIFORBRUGERSAMFUNDET² AF3VEND"RINKMANN

&ORLAGET+LIMWWWKLIMDKSIDERKR

5>C>)B20=?8G

B>280;Ao368E4A4= !8!' 8]cTVaPcX^]

F L E R E N Y D A N S K E R E I K O M M U N A LT J O B 0kTOkRERANDELENAFKOMMUNALTANSATTEINDVANDREREOGEFTERKOM MERFRAIKKEVESTLIGELANDESTEGETMEDPROCENTSKRIVER$ANSKE +OMMUNER$ETVISERENOPGžRELSESOM+OMMUNERNES,ANDS FORENINGSTkRBAG$ETERISRINDVANDREREFRALANDESOM4YRKIET 3OMALIAOG,IBANONSOMISTIGENDEGRADKOMMEIARBEJDE)ALTVAR PROCENTAFDEKOMMUNALTANSATTEIINDVANDRERE

D]VS^\

U N G E F R A P R O V I N S E N K Ø R E R S P R I T K Ø R S E L /VERSYVPROCENTAFENHELkRGANGAFDANSKE MNDHARFkETENDOMFORSPIRITUSKžRSEL INDENDEERFYLDTkR)SRUNGEMEDKORTE UDDANNELSERSOMBORUDENFORHOVEDSTADS OMRkDETERIRISIKOZONEN-ANGEAFDEM HARIFORVEJENENKRIMINELLžBEBANEOGHAR DESUDENHAFTENDkRLIGOPVKSTMEDSOCIALE PROBLEMER$ETVISERNYFORSKNINGFRA3&) SOMHARKORTLAGTENHELkRGANGDANSKE MNDFžDTI!LKOHOLERkRSAGTILHVERT FEMTETRA½KUHELDOGHVERTFJERDETRA½KDRABI

$ANMARK

(7)

&

: > A C = H C

B>280;Ao368E4A4= !8!'

5>C>)B20=?8G

<XbQadV

B E H A N D L I N G M O D H A S H O G K O K A I N +žBENHAVNS+OMMUNETILBYDERNUGRUPPEBEHANDLINGTILMENNESKER SOMERAFHNGIGEAFHASHKOKAINOGANDREFESTSTOFFER6ELFRDSMINI STERIETHARBEVILGETTIMILLIONERKRONERTILATMETODEUDVIKLEOGTILBYDE BEHANDLINGFORDENNEMkLGRUPPE0kDENBAGGRUNDHAR+žBENHAVNS +OMMUNEETABLERET(ASHOG+OKAINPROJEKTETDERSTARTEDESIDSTEkR OGSKALKžREITREkR5DOVERATTILBYDEBEHANDLINGOGMETODEUDVIKLE ERFORMkLETATDOKUMENTEREOMBEHANDLINGENVIRKER

7TST]bcTS:^\\d]T

K U N 1 3 5 L E D I G E T I L B A G E

!RBEJDSLžSHEDENFALDEROGDERERNUUNDERLEDIGEPk LANDSPLANSKRIVER0OLITIKEN)(EDENSTED+OMMUNEHVORDERER FULDTDRžNPkVIRKSOMHEDERNESPILDERMANIKKETIDEN&OLKDER SžGERKONTANTHJLPFORLADERKOMMUNENMEDTRESEKSJOBTILBUD

$EARBEJDSLžSEDERERIKOMMUNENHARTYPISKPROBLEMERMED SOCIALADFRD

?a^YTZc

F R A U D S AT T I L A N S AT

%TNYTPROJEKT±&RAUDSATTILANSAT² UNDER6ELFRDSMINISTERIETSKALGIVE DESVAGESTELEDIGEFOREKSEMPEL HJEMLžSESINDSLIDENDEOGTIDLIGERE NARKOMANERADGANGTILARBEJDS MARKEDET-IDLETERGRATISKURSERTIL VIRKSOMHEDEROGMkLETERAT LEDEREOGMEDARBEJDEREINDENUD GANGENAFHARFkETKLARBESKED OMHVORDANMANkBNERVIRKSOMHE DENSDžREFORSOCIALTUDSATTE

,SMEREPkWWWFRAUDSATTILANSATDK

5­acXSb_T]bX^]

HALVDELEN HAR PSYKISKE LIDELSER PCTAFALLENYEFžRTIDSPENSIONISTERIHARENPSYKISK LIDELSEVISERNYETALFRA!NKESTYRELSEN)DESENESTEFEMkR HARMELLEMTILPERSONERHVERTkRFkETTILDELT FžRTIDSPENSIONMEDHENVISNINGTILDERESPSYKISKELIDELSE

HcaX]VbUaXWTS

S E LV C E N S U R P L A G E R L E D E R N E ,OYALITETOGFRYGTFORREPRESSALIERFkROPMODHALVDELENAFDE OFFENTLIGELEDERETILATLADEVREMEDATYTRESIGOFFENTLIGTSELV OMDEEGENTLIGHAVDELYSTTILDET$ETSKRIVER/FFENTLIGE,EDELSE PkBAGGRUNDAFENNYUNDERSžGELSE(VERFJERDEHARKENDSKABTIL LEDEREDERHARVRETUDSATFORNEGATIVESANKTIONEREFTERATHAVE UDTALTSIGKRITISKTILOFFENTLIGHEDEN%NAFDELTAGERNEIUNDERSž

GELSENSIGER±$ETSYNESIKKESRLIGKARRIEREFREMMENDEATKFTE OPOMKRINGSELVREELLEKRITIKPUNKTER²

5NDERSžGELSENVISEROGSkATULOVLIGHEDERFORTIES3kLEDESHAR PROCENTAFDELEDEREDERHARHAFTLYSTTILATUDTALESIGMEN UNDLADTATGžREDETSVARETBEKRFTENDEPkSPžRGSMkLETOM HVORVIDTDERHARVRETTALEOMULOVLIGEFORHOLDSOMOFFENTLIG HEDENBURDEHAVEHAFTKENDSKABTIL

$ELTAGERNEIUNDERSžGELSENERLEDEREDERERMEDLEMAF

$ANSK3OCIALRkDGIVERFORENING3OCIALPDAGOGERNEELLER(+

+OMMUNAL

,SEHELEARTIKLENPkWWWOFFENTLIGLEDELSEDK +LIKOGSkINDPkWWWSOCIALRDGDKULOVLIGPRAKSIS

(8)

' B>280;Ao368E4A4= !8!'

CXb^RXP[azSVXeTaTU^ac¬[[TaX]hQ^V^\STaTbPaQTYSTXTUcTaZaXVbcXST]EXWPa­]bZTcPcË]STUaT\cX[

STcb^RXP[TPaQTYSTba­SSTabXVTaQ^VT]bc^U^aUPccTaTb^RXP[azSVXeTa]T0]]6P\bc2WaXbcXP]bT]^V 1XacWT6P\bc

Velfærdssamfundets sociale pionerer

BP\cXSXV\TSPcb^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VT]XzaUTYaTa&zabYdQX[¬d\

dSZ^\\Ta¿ET[U¬aSbbP\Ud]STcbb^RXP[T_X^]TaTaÀT]Q^V^\b^RXP[

azSVXeTaUPVTcbTcXTcWXbc^aXbZ[hbbZaTeTcPUb^RXP[azSVXeTa]T0]]

6P\bc2WaXbcXP]bT]^V1XacWT6P\bc

1^VT]QTbczaPUX]cTaeXTf\TScXb^RXP[azSVXeTaTb^\ePa\TScX[

Pcb¬ccTSTaTb_a¬V_zST]\^STa]TeT[U¬aSbbcPcbdSeXZ[X]VUaP (#$cX[b[dc]X]VT]PU ($ÂTa]T^Vb^\\TSSTaTbTaUPaX]VWPaZd]

]TcU^ac¬[[T^\STaTbX]SbPcb

EX­]bZTSTPcVzcX[QPVTXWXbc^aXT]^VË]STUaT\cX[STcb^RXP[T PaQTYSTba­SSTa^Ve¬aSXTaU­aSTVXZcPQcU^aTUcTacXST]>VXb¬a

­]bZTSTeXPcZPbcT[hb_zb^RXP[azSVXeTa]Tba^[[TXdSU^a\]X]VT]PU ST]\^STa]TeT[U¬aSbbcPcb^\c^VUPacXST]cXS[XVTTUcTaZaXVb_T aX^STbXVTa1XacWT6P\bc

8Q^VT]U^ac¬[[Ta]^V[TPUSTU­abcTb^RXP[azSVXeTaTWe^aSP]ST Z[PaTSTPcWz]ScTaTbc^ab^RXP[]­S^V_zbP\\TcXSPVTaTSTUPV[XVc

^V\T]]TbZT[XVc_zT]\zSTb^\bZPQcTcX[[XSW^bSTb^\b­VcT WY¬[_>V^\We^aSP]STWz]ScTaTSTSTcSPV[XVTPaQTYSTXT]cXS We^aSTePaUzXP]cP[We^aWY¬[_TP__PaPcTcePaSza[XVcdSQhVVTc^V STcTZ]XbZTWY¬[_T\XS[TaQTVa¬]bTST

3TcWPae¬aTceXVcXVcU^aU^aUPccTa]TPcX]SSaPVTST]bP\Ud]Sb

\¬bbXVT^Vb^RXP[_^[XcXbZTdSeXZ[X]V^VeXbTPcUaT\bZaXScT]TXZZT bZTcTdST]XST^[^VXbZT^V_^[XcXbZT\PVc^VSTË]XcX^]bZP\_T3Ta ePaU^abZT[[XVT_^[XcXbZTW^[S]X]VTacX[WePSb^RXP[T_a^Q[T\TaePa

½^VSTaU^a^VbzWeX[ZT_^[XcXbZT[­b]X]VTaSTZa¬eTSTXU^a\PU bc­ccTbP]ZcX^]Ta\TS\TaT

8]cTa]PcX^]P[TU^aW^[SWPa^VbzWPUcQTchS]X]VU^aeT[U¬aSbbP\

Ud]STcbdSeXZ[X]V5PVTcbWXbc^aXTQ[XeTaSTaU^abPcXT]X]cTa]PcX^]P[

WXbc^aXbZaP\\TXQ^VT]b^\WT]eT]STabXVcX[bcdSTaT]ST_a^UTb bX^]T[[T^VP[[T\TSX]cTaTbbTU^aSTWXbc^aXbZT_Tab_TZcXeTaXb^RXP[c PaQTYST

Qa/b^RXP[aSVSZ

¿ET[U¬aSbbP\Ud]STcbb^RXP[T_X^]TaTaÀdSZ^\\Ta"Yd]X 3T]TadSVXeTc_z0ZPST\XbZ5^a[PV^VZ^bcTa #(Za

5A0

¿E4;5œA3BB0<5D=34CBB>280;4?8>=4A4AÀ

¿9TVWdbZTaPcYTV\TS\Xc_aPZcXZP]cPaQTYST Z^\XSTSTaZ^aaXS^a[TY[XVWTSTa_zETbcTaQa^

½Z^aaXS^a[TY[XVWTSTaWe^aSTQ^TST_zWeTa bXSTC^b\ze¬aT[bTaSza[XVdS[dUc]X]V1­a]T]T WPeSTQa^]ZXcXb3TaePa^VbzcdQTaZd[^bT3Tc ePaeXaZT[XVcWzaSc8]cTcc­YWPeSTST:^U^TSb BZ^[TVY^aSTTcbc^acPaQTYST\TSPc[TeTaT\T VTcQadVcc­YcX[STUP\X[XTa3TcVYP[Sc^\PcWPeT Z^]cPZccX[:^U^TSbBZ^[TT[[Ta5aT[bT]b7¬aÀ

¿3TcePabe¬acU^aSTT][XVT\­SaTSTaZ^\bcP SXVÌTaTPUST\3TaePaÌTaTPUSTZeX]STaSTa V^SceX[[TWPeTWPUcT]PQ^acb^\XZZTËZSTc 3TaePaXZZTUaXPQ^acBzSTbc^S]^V[TVP]VT

\TSTcc^^VcaTQ­a]P[T]TÀ

¿3TT][XVTZeX]STaX:­QT]WPe]b^\azSTcZd]]T XZZTUz_PbbTcSTaTbQ­a]3TWPeST]^VTc aT]V­aX]V^V[^SQ­a]T]Te¬aTWYT\\T7eXbST PaQTYSTST_zUPQaXZbZd[[TSTPUbcTSWT[TSPVT]

\T]STcePaTc_a^Q[T\U^aSTaePaY^Zd]Uz Q­a]TWPeTa^VedVVTbcdTaÀ

0518A68CC4AA30<

(9)

0]]^]RTa

(

Tid til forandring

Nogle unge kræver mere af tilværelsen.

Personlige mål, et tæt fællesskab med jævnaldrende og tryghed i nye omgivelser.

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark.

Vi tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan

udforske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og

professionelt fællesskab.

(10)

0 A 1 4 9 3 B ; 8 E

ATSXVTaTcPUCX]P9dd[APb\dbbT]cYa/b^RXP[aSVSZ

. .

. .

¿3TaTaZ^aceTYXP[[TQTb[dc]X]Vb_a^RTbbTaÀ

B>280;Ao368E4A4= !8!'

DIT NYE JOB

7PaSdbZXUcTcPaQTYSTU^a]h[XV^VWPaSd ]^VTcSdVTa]TeX[U^ac¬[[TXST]P][TS]X]V

½\zbZTQPaTU^aSXSdTaV[PSU^aSTcbz bT]ST]\PX[cX[)aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSVSZ

7ePSTaTcV^ScY^QU^aSXV.

3TcTaTcY^QWe^aSTaTadSU^aSaX]VTa^V

\d[XVWTSU^aPcQadVTSTcX]VYTVZP]7e^a STcTacX[[PScQzSTPce¬aTShVcXV^VSd\^V We^aSTabZTa]^VTc>VbzTaSTceXVcXVcPc STaTaTcV^ScZ^[[TVXP[cU¬[[TbbZPQ]za\P]

bZP[QadVTbXVbT[ebz\TVTcb^\eXch_XbZ bZP[XWeTaSPVT]

7ePS[PeTaSd^\$za.

;XVT]dZd]]TYTVV^ScU^aTbcX[[T\XVPcYTV TaWTa^\UT\zaU^aSXYTVca^aSTaTa\P]VT

\d[XVWTSTaXY^QQTc>VbzZd]]TYTVaXVcXV V^Scc¬]ZT\XVPceXSTaTdSSP]]T\XV0cV­aT

\X]dSSP]]T[bTb^\Z^]ÌXZc\¬V[TaU¬aSXV

^V\zbZTdSSP]]T\XVX]ST]U^aZ^V]XcXe cTaP_Xb^\QzSTZP]QadVTbXSTcWTaY^Q^VX P[[T\d[XVTP]SaTbP\\T]W¬]VT

7ePSËZSXVcX[Pcb­VTY^QQTc_zBh\U^]XT].

9TVQ[Te^_U^aSaTccX[Pcb­VTbcX[[X]VT]X U^aQX]ST[bT\TSPcSTbZd[[T^_]^a\TaT=za YTVeP[VcTPccPVTX\^S^_U^aSaX]VT]ePaSTc U^aSXbcTSTceXaZTSTb_¬]ST]STBP\cXSXV ePa\XcVP\[TY^Qd]STabc^aTU^aP]SaX]VTaX U^aQX]ST[bT\TSPcZ^\\d]Ta]TWPa^eTacP VTcÌTaT^_VPeTabT[ebzYTVc¬]ZcTPccXST]

ePaX]STcX[Pc_a­eT]^VTc]hc

7e^aSP]bTaeXaZT[XVWTST]dSXSXc]hTY^Q.

3TcTa\TVTcP]STa[TSTbT]S]^VTcYTVWPa _a­eTcU­a4c[X[[Tc¬cQTWP]S[X]Vb\X[Y­\TS ËaTZ^[[TVPTa^VËaTbTZbZ[XT]cTa\TSbe¬aT b_XbTU^abchaaT[bTaWe^aPUÌTaTWPae¬aTc VT]]T\W^b_XcP[bbhbcT\TcdST]WT[S3TaTa Z^aceTYXP[[TQTb[dc]X]Vb_a^RTbbTaP[cU^aT VzaXSTczQ]T^VWT]^eTaQ^aSTc>VbzTaSTa XZZTT]UPbcSTË]TaTcb^RXP[azSVXeTaa^[[T9TV bZP[bT[ee¬aT\TScX[PcbZPQT\XcY^Q^VSTc bh]TbYTVTab_¬]ST]ST

0=4CC46A001œ:=84;B4=$oA

=HC9>1)

#UaPUP\X[XT_[TYTZ^]bd[T]cX5P\X[XT_[TYT]5aT ST]bQ^aVcX[b^RXP[azSVXeTaXQ^^VQTWP]S[X]Vb bcTSTcBh\U^]XT]X7T[bX]VT

:0AA84A45>A;1)

DSSP]]Tc_z3B7X:­QT]WPe]X ('$5aP ('$½(b^RXP[azSVXeTaX3P]bZ5[hVc]X]VTWY¬[_

3TaTUcTaUP\X[XTPUST[X]VT]X7T[bX]VT:^\\d]T UaT\cX[ (($We^aWd]bcPacTaXUP\X[XTPUST[X]VT]

X7X[[Ta­S:^\\d]T5aP!UP\X[XT_[TYT]5aT ST]bQ^aV:^\\d]TUaT\cX[Y^QQTcXBh\U^]XT]

mit NYE job

N Å R H E D E B Ø L G E N R U L L E R

3OMMERENOGDENGLOBALEOPVARMNINGEROVEROS-EN HVORVARMTMkDEREGENTLIGVREPkDINARBEJDSPLADS

$ETHAR!RBEJDSTILSYNETFORHOLDTSIGTILIENVEJLEDNING

'ENERELTBžRTEMPERATURENUNDERNORMALEKLIMAOGARBEJDS FORHOLDHOLDESPk€#VEDSTILLESIDDENDEARBEJDEOGMk IKKEOVERSTIGE€#

)TILFLDEAFHEDEBžLGEKANTEMPERATURENGODTKOMMEOVER GRADEROGSkMkDER±TRFFESFORANSTALTNINGERDERSIKRER DEANSATTEBEDSTMULIGTMODUBEHAGOGSUNDHEDSFARE²SIGER

!RBEJDSTILSYNET$ETKANFEKSVRELETTEREPkKLDNINGOG

¾EREPAUSER

5>C>)B20=?8G

(11)

0 A 1 4 9 3 B ; 8 E

VERERSIGPERSONLIGTIDEMENNESKERDEHAR MEDATGžRE)SRFACETOFACESITUATIONEN MEDKLIENTERNEKRVERATSAGSBEHANDLEREN MkINDDRAGESIGSELVSOMPERSONOGIKKEKUN KANBASEREARBEJDETPkSINESAGSSPECI½KKE KVALI½KATIONER&ORNOGLEKANDETUDVIKLE SIGSOMSVRTBELASTENDE$ETVISERSIGSOM UDBRNDTHEDFžLELSESMSSIGNEDSLIDNING OGKYNISME$ETERPkVISTIFORSKNINGENIGEN NEMMANGEkRSIGER-OGENS!GERVOLD

0EOPLEWORKUNDERSžGELSENVISERIMIDLERTID

OGSkATDETIKKEKUNERKLIENTKONTAKTENSOM SLIDERPkSAGSBEHANDLERNE

3AGSBEHANDLERNEMEDKLIENTKONTAKTVUR DEREDEGENERELTDERESPSYKISKEARBEJDSMILJž

MERENEGATIVTENDDEMDERIKKEARBEJDEDE MEDKLIENTER$ERFORKANVIIKKESIGEAT KLIENTARBEJDETISIGSELVFžRERTILFžLELSESMS SIGNEDSLIDNING¯ANDREFAKTORERSPILLEROGSk INDBLANDTANDETDETPSYKISKEARBEJDSMILJž

/GDETERIGENHELTITRkDMEDHVADANDRE UNDERSžGELSERFžRHARVIST

/GHVADKANDENENKELTESOCIALRkDGIVERSkBRUGEDE RESULTATERTIL

(UNSKALVIDEATDENFžLELSESMSSIGENED SLIDNINGKANFOREBYGGESOGBEHANDLESVEDAT MINDSKEKRAVENEIARBEJDETOGVEDATžGEDEN ENKELTESRESSOURCERFEKSHOLDEKVALI½KA TIONERVEDLIGEOGžGEKOMPETENCENSIGER -OGENS!GERVOLD

5NDERSžGELSENGIVERANLEDNINGTILENOP SANGFRAFAGLIGSEKRETRI$ANSK3OCIALRkDGI VERFORENING%LISABETH(UUS0EDERSEN

$ERERSTADIGFORMANGEARBEJDSPLADSER SOMENDNUIKKEHAROPDAGETATDERERGOD GRUNDTILATINVESTEREIDERESMEDARBEJDERE .kRVIVEDATNEDSLIDNINGKANFOREBYGGES MEDSUPERVISIONEFTERUDDANNELSEOGEN PASSENDESAGSSAMMENSTNINGERDETOMAT KOMMEUDAFHULLERNE3kDANNETILBUDKAN OGSkVREMEDTILATREKRUTTEREOGFASTHOLDE MEDARBEJDERNE

cYa/b^RXP[aSVSZ

B>280;Ao368E4A4= !8!'

±*EGHARHELETIDENSAGERLIGGENDESOM

VENTERPkATBLIVETAGETOP)FORBINDELSEMED ETPARSYGEDAGEHARJEGBLOTENDNU¾ERESAGER LIGGENDEENDFžR&AGLIGTHARJEGSVRTVEDAT NkATHOLDEMIGAJOUR²

3kDANOPLEVERDE¾ESTESOCIALRkDGIVEREOG SAGSBEHANDLERETIDSOGSAGSPRESSETIDET DAGLIGEARBEJDE$ETVISERENNYUNDERSž

GELSESOMHARKORTLAGTARBEJDSMILJžETOG DEANSATTESVELBE½NDENDEIKOMMUNALE SOCIALFORVALTNINGER%NDELAFUNDERSžGELSEN STTERSRLIGSPOTPkOMDETATARBEJDEMED MENNESKERPEOPLEWORKERMEDTILATžGEDEN FžLELSESMSSIGENEDSLIDNING/GRESULTATET ERIKKEOVERRASKENDE

$ERERENSAMMENHNGMELLEMDETAT ARBEJDEMEDKLIENTEROGSkBELASTNINGERSOM UDMATTELSEPSYKISKSTRESSUDBRNDTHED KLIENTKYNISMEOGSYGEFRAVR¯DETVISAMLET SETKALDERFžLELSESMSSIGNEDSLIDNING )SRNkRSAGSBEHANDLERNEOPLEVERSTIGENDE SAGSOGKLIENTBELASTNINGDVSHARMANGE OGVANSKELIGESAGERSERVIENSTIGNINGIDEN FžLELSESMSSIGENEDSLIDNINGSIGER-OGENS

!GERVOLDPROFESSORIARBEJDSPSYKOLOGIVED 0SYKOLOGISK)NSTITUTPk`RHUS5NIVERSITET

(ANHARGENNEMFžRTUNDERSžGELSENSOM SOCIALRkDGIVERESOCIALARBEJDEREOG KONTORPERSONALEDELTOGI'ODTPROCENTAF DEMVARSOCIALRkDGIVEREOGSEKSUDAFTISAD MEDTRADITIONELTSAGSARBEJDEMED±BETYDELIG KLIENTKONTAKT²IOPMODHALVDELENAFDERES ARBEJDSTID

8]e^[eTaTabXV_Tab^][XVc

/GNETOPDEN±BETYDELIGEKLIENTKONTAKT² OPLEVEDESAGSBEHANDLERNEGENERELTSOM BELASTENDE)KKEUSDVANLIGTMENER-OGENS

!GERVOLD

$ETERKARAKTERISTISKATARBEJDETMEDMEN NESKERKRVERATSAGSBEHANDLERENILANGT HžJEREGRADENDVEDSDVANLIGTARBEJDEINVOL

A R B E J D E T M E D M E N N E S K E R S L I D E R

:^]cPZcT]\TSZ[XT]cTa]TQT[PbcTabPVbQTWP]S[Ta]T\T]TaXZZTST]T]TbcTU^aZ[PaX]V_zST]U­[T[bTb

\¬bbXVT]TSb[XS]X]VST^_[TeTa3Tc_bhZXbZTPaQTYSb\X[Y­b_X[[Ta^VbzT]bc^aa^[[TeXbTa]hd]STab­VT[bT

0=3A4A4BD;C0C4A5A0 D=34AB64;B4=

“6T]TaT[cedaSTaTSTSTP]bPccTPcPaQTYSTc

\TSZ[XT]cTa]TTacT\\T[XVQT[PbcT]ST

“##_a^RT]cPUST\^_[TeTaPcZ[XT]cTa]TTa Q[TeTc\TaT^_UPaT]ST^VPVVaTbbXeT

“7eTaUYTaST^_[TeTaPcZ[XT]cTa]TbY¬[ST]c TacX[UaTSbT\TSQTWP]S[X]VbU^a[­QTc^V WeTaUT\cTPcZ[XT]cTa]TTabdaT^VeaXb]T ]zaST\­STa^_

“C^dSPUcaT^_[TeTaPccXST]TaU^aZ]P_cX[

PcSTZP]QTcYT]TZ[XT]cT]b^\STbh]TbST QdaSTXU^aW^[ScX[WP]bWT]STb_a^Q[T\

“=¬bcT][XVTbz\P]VT^_[TeTaPcSTV^Sc ZP]]zPcQTWP]S[TZ[XT]cTa]T\T]]TbZT[XVc U^abePa[XVc\TSST]cXSSTWPacX[azSXVWTS

“5^abZ]X]Vb_a^YTZcTc?A80<¿?bhZ^b^RXP[T aTbb^daRTaXPaQTYSTc\TS\T]]TbZTaÀTa bc­ccTcPU0aQTYSb\X[Y­U^]ST]^VdSU­ac XbP\PaQTYST\T[[T\oaWdbD]XeTabXcTc

^V20B0

CXSbbZaXUcU^a0aQTYSb[XeWPaX]a!!'Tc cT\P^\¿Bd]SWTS^VbhVS^\½bd]SWTSb UaT\\T^V]TSb[XS]X]VXPaQTYSb[XeTcÀ^V QaX]VTaQ[PT]PacXZT[PU<^VT]b0VTae^[S b^\dSShQTad]STab­VT[bT]

;«b\TaT_zfff]hc^\PaQTYSb[XeSZ 05C8=09DD;A0B<DBB4=

(12)

!

sat på porten?

B>280;Ao368E4A4= !8!'

(13)

"

B>280;Ao368E4A4= !8!'

4c^_W^[SbbcTSU^ad]VTWYT\[­bTX:­QT]WPe]6PSTad\\Tc QTbZh[STbU^aXZZTPceX[[TbP\PaQTYST\TS_bhZXPcaXT];TSTaT]

aXbXZTaTa]dPcQ[XeTb\XScdSPUU^VTST]^VQ[XeTTabcPccTcPUT]

ZaXbcT[XVX]bcXcdcX^]4]ZPcPbca^UT\T]Ta?aTQT]1aP]ScSTa QPZZTa^_^\6PSTad\\Tcb\zSTPcPaQTYST_z

0518A68CC4AA30<“5>C>?4C4ABA4=B4=30B1tA>

(14)

# B>280;Ao368E4A4= !8!'

3TcTaV^Sc\XSSPVDST]U^abT]STaST]cXS[XVTb^\\Ta cX[ca¬]VcTQaXbTaPUUaXbZ[dUc^Vb^[X]SX6PSTad\\Tcb U¬[[TbbcdTb^\WPae¬aTcdST]ePa\TWT[TeX]cTaT]U^aSX :­QT]WPe]b:^\\d]TWPaW^[Sc_a^YTZcTcb_T]VTcX[QPVT

8T][X[[Tb^UPc¬ceTSST]zQ]TS­adScX[6PSTad\\Tcb VzaSbXSSTa!$zaXVT9P]E^[[\TST]BcPa_X[b]Ta3TcTacX[

[PScPcahVTWPbW^VSaXZZT­[_z6PSTad\\TcCX[VT]V¬[S TaWzaSTbc^UUTaU^aQdSc½T]aTVT[P[[T_zbcTSTcTaV^ST cX[PcWz]SW¬eT¿U^aSTcVXSTa\P]XZZTaT]STad]ScXÀ U^aZ[PaTa9P]E^[[

?zWTaQTaVTa]TX:­QT]WPe]ÌhSTaSTc\TSWzaS]PaZ^

_X[[Ta^VWTa^X]^VYTVeTSWePSYTVcP[Ta^\U^aYTVWPa e¬aTc_zST\P[[TbXVTa9P]E^[[STaXTc_PazaaPZZTST ad]Sc\T[[T\QhT]bWTaQTaVTa\TSbX]_bhZXbZbhVT^V P[Z^W^[XbTaTST\^a^VbX][X[[TQa^aU^aSXSTePab\XSc_z VPST]

3TcePaXZZTaPac7eTaZT]PcWPeT\X]\^a\TST[[Ta e¬aTSTabT[e<P]VTbcTSTabZd[[TeXe¬aTdSTZ[^Z ZT]bhe^\\^aVT]T]^VZd]]TU­abcZ^\\TX]SXVT]^\

PUcT]T]>eTaP[cePaSTa¬[SaT\XbQadVTaT^VYd]ZXTaSTa bPS^VzS\TcPS^]9TVWPabT[eT]WXbc^aXT\TSbc^U\Xb QadV^VSTcTa]T\cPc[PSTbXVUaXbcT]zaSTcTabzc¬c_z CX[bXSbcËZ\X]\^aWT[SXVeXbT][TY[XVWTSX:^[SX]V^VYTV Q[TeWT]eXbccX[6PSTad\\TcWe^aYTVWPaQ^TcX_TaX^STa STcbXSbcTza]zaYTVWPaWPUcQadVU^aXZZTPcZ^\\TX _a^Q[T\TaU^ac¬[[Ta9P]E^[[

CX[QPVTW^[Sc_a^YTZcTcb_T]VT

8\^Sb¬c]X]VcX[9P]E^[[bTaSTc[XVT]db^acdSU^a6PST ad\\Tc;TSTaT]PUbcTSTc_bhZ^[^V:P[[T1XaRW<PSbT]

Q[TeUhaTcX\PY!&\T]Ta\TS^_QPZ]X]VUaPSTd]VT QadVTaTQ[TeTc_zbcTSTc8U­[VTZ^\\d]T]^eTaW^[STa WP]XZZTT]a¬ZZTZ^\\d]P[T_zQdS\T]ZaXcXbTaTbXb¬a U^aXZZTPceX[[TbP\PaQTYST\TS_bhZXPcaXT]8STcbT]TbcT zaWPa:­QT]WPe]b:^\\d]TcX[QPVTW^[ScST_T]VT _a^YTZcTcbXST]!$WPa\^ScPVTcUaPBcPcT]bBPcb_d[YT 3Td]VTX6PSTad\\TcWPaSTaU^aXZZTWPUcePa\T_T]VT cX[\PST[[Ta[­]]X]VTa^V[XVT]dTa5^VTSaTccT]eTSPc cPVTbcX[[X]VcX[^\:­QT]WPe]b:^\\d]TWPaWYT\\T[cX[

Pcb\XST[TST[bT]_zVPST]ATccT]U^aeT]cTbPcca¬UUT bX]PUV­aT[bTST]!Yd]X½T]PUV­aT[bTSTa\TSbc^a bP]Sbh][XVWTSeX[Q[XeTP]ZTc

BczaSTccX[:­QT]WPe]b:^\\d]TbZP[bcTSTcXZZT[dZ ZTb\T]SaXeTbeXSTaTPUST]ZaXbc]TX]bcXcdcX^]0bZ^e VzaST]XbP\PaQTYST\TS<XbbX^]T]Q[P]Sc7YT\[­bTb^\

^VbzbczaQPV<¬]ST]Tb7YT\

ATccX[Pce¬aTP]STa[TSTb

<T]STceX[e¬aTZPcPbca^UP[cU^aST]de¬aT]STQadVTaT

\T]Ta?aTQT]1aP]Sc5^a\P]SU^aAzSTcU^aB^RXP[c DSbPccT7P]WPaZT]Sc6PSTad\\Tc[¬]VT^VWPabc^a aTb_TZcU^aST]\zST\P]PaQTYSTa_zWTaU^aSX\P]]za T]Vad__Td]VTb^\P]SaTXZZTZP]]z3TaU^aeP[VcTWP]

bXSbcTzaPcQPZZT^_^\bcTSTcbU^acbPccTTZbXbcT]beTS PcVzX]SX6PSTad\\TcbQTbchaT[bT

9TVbh]TbSTcTadca^[XVeXVcXVcPceXXe^aTbbP\Ud]SWPa TcUaXad\cX[U^[ZSTaTaP]STa[TSTb6PSTad\\TcTaTcQad VTabchaTccX[QdS\TST]W­YVaPSPUP]PaZX^VTcZaXcXbZbh]

_z_bhZXPcaXT]b^\VzadS_zPc\P]XZZTTaX\^S\TSXRX]

\T]^\eT]ScWT[[TaXZZTca^aSTcTaST]T]TbcTeTYcX[Pc UzSTcQTSaT8]bcXcdcX^]T]STabZP[^eTacPVT6PSTad\

\TcTaP]STa[TSTbcaPSXcX^]T[cQhVVTc^_QzSTXU^aW^[ScX[

bchaX]V^VW^[S]X]VcX[_bhZXPcaX>V\P]VTPUSTd]VTb^\

Z^\\TaX6PSTad\\TcTa]Tc^_ST\STaTaQ[TeTcPUeXbc UaPST]b[PVbcX[QdST[[Tab^\XZZTU­[TabXVcX[_PbXST\

U^aZ[PaTa?aTQT]1aP]Sc

7P]U^abczaXZZTWe^aU^a:­QT]WPe]b:^\\d]TXZZTWPa U^ab­VcPcU^acb¬ccTbP\PaQTYSTc\TS6PSTad\\Tc>V WP]\T]TaPcZ^\\d]T]bcX[[Tabc­aaTZaPecX[6PSTad\

\TcT]SSTV­acX[P]SaTb^RXP[TX]bcXcdcX^]Ta^V^_W^[Sb bcTSTaWTaWYT\\T]zaSTeX[WPeTbXZZTaWTSU^aPc_bhZXbZ bhVTZ^\\TaX_bhZXPcaXbZXQTWP]S[X]V

EXU^ab­VcTPc[¬VVT^_cX[TcbP\PaQTYST\TSb^RXP[

dSeP[VTcX:­QT]WPe]b:^\\d]Tb^\Zd]]TbcX[[TP[[T cX[UaTSbT\T]STc­]bZTSTSTXZZT>VPUT]T[[TaP]ST]

Vad]SbcX[[TaZ^\\d]T]b¬a[XVaTbcaXZcXeTZaPecX[6PST ad\\Tc]zaSTcV¬[STa_bhZXPcaXT]?zWTaQTaVTa]TbcX[[Tb STaU^aTZbT\_T[XZZTZaPecX[Pc_bhZ^cXbZTbZP[X_bhZXP caXbZQTWP]S[X]V3TaË]STbSPWT[[TaX]VT][^eb^\bXVTa Pc\P]ZP]ceX]VTU^[ZXQTWP]S[X]VbXVTaWP]

EX[WPeT]h[TSTa

:­QT]WPe]b:^\\d]Tbb^RXP[Q^aV\TbcTa<XZZT[FPa\X]V

\T]TaX\XS[TacXSXZZTPcbXcdPcX^]T]TaW^[SQPa^Vbcza UPbc_zPcbcTSTcbZP[WPeT]h[TST[bT

6PSTad\\TcbZP[U^acb¬ccTb^\STc^_aX]ST[XVcePa c¬]Zc)4cbcTSWe^aSTaTaW­YccX[[^UcTc^V\TVTcQadVTaX]S SaPVT[bT^VbT[ecX[aTccT[¬VVT[bT<T]U^aB^RXP[dSeP[VTcTa STcTcZPaSX]P[_d]ZcPcUzT]]h[TSTa0ceXUzaTcbcTSWe^a STaXZZTTabc¬aZT[TSTaT^VWe^abzaQPaTd]VTZP]Z^\\T

^Ve¬aTbXVbT[ebP\cXSXV\TSPcSTUzaST]QTWP]S[X]Vb^\

T]ST[PUST\WPaQadVU^abXVTa<XZZT[FPa\X]V^VWT]eXbTa WTacX[bcTSTcb\P]V[T]STbP\PaQTYST\TS_bhZXPcaXT]

:>=5;8:C4=><6034AD<<4C

:^]ÌXZcT]\T[[T\:­QT]WPe]b:^\\d]Tbb^RXP[U^aeP[c]X]V^V6PSTad\

\Tc_z=­aaTQa^^_bc^SX!&:^\\d]T]\T]cTXZZTPc6PSTad\\Tc

^eTaW^[Sc_a¬\XbbTa]TU^aPc\^ScPVT_T]VTUaPBcPcT]bBPcb_d[YTcX[Pc SaXeTbcTSTc)6PSTad\\TcWPeSTQ[P]ScP]STcd]S[PScPcbP\PaQTYST\TS QTWP]S[X]Vb_bhZXPcaXT]^\STbX]Sb[XST]STd]VTXWdbTc^VSTWPeSTXZZT

^eTaW^[ScZ^\\d]T]bbTZb_zQdScX[bcTSTc

6PSTad\\Tcb[TST[bT\T]cT^\eT]ScPcZ^\\d]T]bZaPecX[Q^bcTSTc ePadaX\T[XVT3TbTZb_zQdSePaU­YTccX[T]T[[Tab_^bXcXecX[bh]baP__^ac UaP6PSTad\\TcX!%>VZ^\\d]Tb_zbcP]S^\PcbX]Sb[XST]STQTQ^

TaTXWdbTcePaQ[TeTcUaPcPVTcSTaTb\TSXRX]ePadbP]SbePaTST[TST[bT]

8\PY!&caPZ:­QT]WPe]b:^\\d]TbX]V^SZT]ST[bTPU6PSTad\\Tc

cX[QPVT^V_T]VT]TcX[SaXUcT]PUQ^bcTSTcbc^__TST:^\\d]T]U^acbPccT S^V\TSPcQTcP[TWdb[TYT_zPSaTbbT]XAzS\P]SbVPST%

BT]TaT_zzaTcQTb[dccTSTZ^\\d]T]PcX]Sb¬ccT^aVP]XbPcX^]Ta]T 0bZ^eVzaST]^V<XbbX^]T]Q[P]Sc7YT\[­bTcX[bP\\T]Pc^eTacPVT[TST[

bT]PUbcTSTc<T]ST]]de¬aT]ST[TSTa:P[[T1XaRZ<PSbT]TabP\\T]

\TSQadVTa]TQ[TeTcXWdbTc^VSaXeTabcTSTcU^aX]SbP\[TST\XS[Ta^V U^]ST:­QT]WPe]b:^\\d]TQPSX\PacbXza5^VTSaTccT]^\PcPUV­aT

^\STWPaWYT\\T[cX[Pcb\XST[TST[bT]^V]de¬aT]STQadVTaT_zVPST]

5^VTSaTccT]WPaQTWP]S[TcbPVT]ST]!"\PY^VSTaTbPUV­aT[bTTabPccX[

ST]!Yd]X3Tc^^aVP]XbPcX^]TaSTabZP[^eTacPVT[TST[bT]U^aW^[STa bXVPUeT]cT]ST

(15)

B>280;Ao368E4A4= !8!' $ 3TaTaU^[ZX6PSTad\\TcSTaaXbXZTaTaPcVzcX[<T]X]

VT]ePaPcSTabZd[[Te¬aTTc^aST]c[XVcbP\PaQTYST\TS [¬VTa]T^V\TS_bhZXPcaXT]3TcWPaSTaXZZTe¬aTcbXST]

!&^VSTaU^aeX[YTVXZZTbP\PaQTYST\TS[TST[bT]

bXVTaWP]

CX[QPVTbXSSTa?aTQT]1P]Sc\TST]U^a]T\\T[bTPUPc STaXZZTTaW^[SXZ[PVTa]T^eTa6PSTad\\Tc

½:aXcXZZT]eXaZTa[­bPVcXV^Vb^\]^VTcSTaW­YbcW­aTacX[

Xb\zcX]VbPUST[X]VT]6PSTad\\Tcb\zSTPcUd]VTaT_zTa XZZT[PeTcT]Shc^\STbT]TbcTza>VU^aZd]c^zabXST]

SPbcTSTcËZoaTcb7YT\[­bT_aXbdSST[TbWeTacza_z 7YT\[­bTSPVT]X^Zc^QTaaTSWPeSTbcTSTcZ^\\d]T]b Ud[ST^_QPZ]X]VbXVTaWP]

7T[[TaXZZT9P]E^[[TaT]XVXZ^\\d]T]bZaXcXZPU\zST]

6PSTad\\TcbchaTb_z>VXWeTacUP[SU­[TaWP]bXVbXZZTa _zPcWP]ZP]cPZZTbcTSTcU^aPcWP]WPaW^[ScbXVdSTPU ZaX\X]P[XcTcbXST]WP]Q[Te[­b[PScU^aZ]P_cTczabXST]

9TVQ[Te[­b[PScTUcTa "\z]TSTa\TSZd]!Za^]Ta _z[^\\T]^VdST]]^VTcbcTSPcQ^7PeSTSTcXZZTe¬aTc U^a6PSTad\\TcePaYTVbchacTcdSXZaX\X]P[XcTcXVT]U^a PcZd]]TZ[PaT\XV9TVSaXZZTabcPSXVU^a\P]VT­[^V ahVTaWPbW\T]YTVWPaXZZT[PeTc]^VTcZaX\X]T[c^VWPa

^eTaW^[ScP[[TSTPUcP[TaYTVWPa\TS:aX\X]P[U^ab^aVT]

<Xc\z[TaPcYTVX]ST][¬]VTUzaTcY^Q^V\X]TVT][TY[XV WTSbXVTaWP]

Qa/b^RXP[aSVSZ

:14=70E=B:><<D=4BB4:B?o1D3C8;6034AD<<4C 0cSTaXZZT^_W^[STabXVd]VTd]STa 'X[^ZP[Ta]T

!0cSTcbXZaTbPcd]VT\TS_bhZXPcaXbZT[XST[bTaZ^\\TaX_bhZXPcaXbZ QTWP]S[X]V^VPcP]bePaTcST[Tb\TS7)B

"0cd]VTXZZT^eTa]PccTaXP]SaTad\T]SST\STaTaX]SaTccTcSTacX[^V Pcd]VTSTaQ^aXZ­ZZT]TacX[QhSTbP]SaTad\

#0c6PSTad\\TccPVTaX]XcXPcXecX[PcU^aQTSaTbP\PaQTYSTc\TSQT WP]S[X]Vb_bhZXPcaXT]^VPc6PSTad\\TcXZZTP]QTUP[Tad]VTPcW^[ST

^_\TSPccPVT\TSXRX]dST]STcTaSa­UcTc\TST]_bhZXPcTa3TcbZP[

bXZaTbPcd]VTSTaWPaQTW^eU^aSTcZ^\\TaX_bhZXPcaXbZQTWP]S[X]V

$0c6PSTad\\Tcb¬ccTabXVX]SX^VPaQTYSTaTUcTaBd]SWTSbbchaT[bT]

eTY[TS]X]V^\\TSXRX]PS\X]XbcaPcX^]

%7PbW\XbQadVTcbZP[^_W­aT^V\TSPaQTYSTa]TbZP[VaXQTX]SWeXbST bTad]VTahVT

?zQdSST]TQ[TeVXeTcXT]T[[Tab_^bXcXecX[bh]baP__^acUaP:­QT]WPe]b :^\\d]TX!%

50:C0><6034AD<<4C

4c^_W^[SbQ^^VazSVXe]X]VbbcTSU^aWYT\[­bT^Vb¬a[XVdSbPccTd]VT

\T[[T\ '^V"$zaBcTSTcWPaS­V]zQT]cWPa!$"UPbcTQTQ^TaT RP $QadVTaT^V"d]VTb^\TaX_bhZ^[^VXbZQTWP]S[X]V_zbcTSTc 6PSTad\\TcWPaTZbXbcTaTcbXST] ((%U­abcXTcQPVWdb_z=­aaTQa^

VPST^VbXST]!$\TSbc­ccTUaPbPcb_d[YT\XS[Ta]TXAzS\P]SbVPST_z

=­aaTQa^

9P]E^[[WPa]hScV^ScPUVPSTad\\Tc^VWzQTa]db]PacPcZ^\\TXY^Q^VUzbX]TVT][TY[XVWTS8]ScX[]dWPaWP]^eTaW^[ScP[[TPUcP[Ta\TS:aX\X]P[U^ab^aVT]9TVQ[Te[­b[PSc TUcTa "\z]TSTa\TSZd]!Za^]Ta_z[^\\T]^VdST]]^VTcbcTSPcQ^7PeSTSTcXZZTe¬aTcU^a6PSTad\\TcePaYTVbchacTcdSXZaX\X]P[XcTcXVT]U^aPcZd]]TZ[PaT\XV

(16)

%

3X]cXS[XVTaTPaQTYSbVXeTa\zXZZTdS[TeTaT^_[hb]X]VTa^\SXV]zaSdb­VTaY^QTc]hcbcTSdST]Pc SdVXeTa[^ecX[STc>VWeXb^_[hb]X]VTa]TXZZTTacX[SX]U^aST[bZP[Sd^Vbz_PacbW­aTbX]ST]PaQTYSb VXeTaT]QTb[dccTa^\STeX[P]b¬ccTSXV3Tcb[zac^]hTS^\\TUPbc

“Hold FINGRENE

fra hende”

3dWPab­VcTc]hcY^Q^VTaZ^\\TccX[

bP\cP[T0aQTYSbVXeTaT]TaX]cTaTbbTaTcXSXV

^VeX[VTa]TeXST[XSc\TaT^\We^aSP]SdTa

^VUd]VTaTa_zT]PaQTYSb_[PSb<T]\zWP]

X]SWT]cT^_[hb]X]VTa^\SXVW^bSX]cXS[XVTaT PaQTYSbVXeTa½dST]PcU^ac¬[[TSXV^\STc.

3Tcb_­aVb\z[Ta_a­eTceTSS^\bc^[T]TX c^\TS[T\bbPVTab^\5C5WPaU­acU^a3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V3BBPVTa]TTa_aX]

RX_XT[[T^VWPaQTchS]X]VU^aP[[T^UUT]c[XVT P]bPccT

3TcTaWT[cP[\X]ST[XVcPcT]PaQTYSbVXeTa X]SWT]cTaaTUTaT]RTa_zT]P]b­VTabW^bT]

cXS[XVTaTPaQTYSbVXeTaT3TaX\^STaSTcST U¬aaTbcTP]b­VTaTSTaQ[XeTa_a¬bT]cTaTc U^aST^_[hb]X]VTaSTadSeTZb[Tb>VhSTabc bY¬[ST]cPcP]b­VTaT]_PacbW­aTbbT[e^\

^_[hb]X]VTa]TTacX[dVd]bcU^aWT]STT[[Ta WP\

BP\cXSXVTaSTabc^acbTcX]VT]aTcb_aPZbXb

^\We^aSP]P]b­VTaT]baTcbbcX[[X]VTaXST bPVTa^VSTcWPabZPQcceXe[)5^a_zST]T]T bXSTWPaT]]hPaQTYSbVXeTaQadVU^aPcZd]]T X]SWT]cTaTUTaT]RTa_zT]Y^QZP]SXSPc>V _zST]P]ST]bXSTcX[V^STbTaaTV[Ta]T^\

cPebWTSb_[XVc^V_PacbW­aX]VP]b­VTaT]Bz WePSeTYTacd]VTbc.3TcbXVTaSTc^S^\\T ]^VTc^\)

BZd[[TWPeTe¬aTc_PacbW­ac

3Pb^RXP[azSVXeTa0]]T7P]bT]]Pe]Tc¬]

SaTcaTSËZPUb[PV_zT]Y^QP]b­V]X]VXGQh :^\\d]TËZWd]bP\cXSXVbT]ScbX]bZaXUc[XVT P]b­V]X]V\TSQX[PVaTcdaETST]UTY[WPeST Z^\\d]T]\T[[T\QX[PVT]T[PVcTc_aX]cPUT]

\PX[dSeTZb[X]V\T[[T\GQh:^\\d]T^VHQh :^\\d]TWe^a0]]TcXS[XVTaTWPeSTPaQTYSTc

DSbZaXUcT]eXbcTPcSPVT]U­a0]]TbZd[[T cX[bP\cP[TWPeSTT][TSTaXGQh:^\\d]T bT]ScT]\PX[cX[T][TSTaXHQh:^\\d]T^V d^UËRXT[cb_daVcWe^aSP]0]]TePaBePaTc UaP[TSTaT]WTa[­S)¿7^[SË]VaT]TUaPWT]STÀ

;TSTaT]U^acP[cT^VbzPc0]]TeXbc]^ZWPeST e¬aTc[P]VcXSbbhVT\T[ScXT]bcX[[X]VWd]ËZ TUcTaWd]U^a[^SZ^\\d]T]

0]]TZ^]cPZcTST3BSTaeXP5C5WPaU­ac bPVT]eTSbcaT;P]SbaTcb^\XP_aX[Z^\cX[

ST]Z^]Z[dbX^]PcQzST_Tab^]SPcP[^eT]^V U^aeP[c]X]Vb[^eT]ePa^eTacazScGQh:^\\d ]TbZd[[TWPeTUzTc0]]TbbP\chZZTX]ST]ST X]SWT]cTSTaTUTaT]RTaW^bHQh>VHQhbZd[[T _zbX]bXSTWPeTbXZaTcbXVPc0]]TWPeSTVXeTc bP\chZZTX]ST]STdS[TeTaTST^_[hb]X]VTa]T

^\WT]ST>VU^aSX^_[hb]X]VTa]TePacX[

dVd]bcU^a0]]T^VPUe¬bT]c[XVQTchS]X]V U^aPUb[PVTc_zY^QQTcbZd[[TWd]^VbzWPeT e¬aTc_PacbW­ac½P[cbzWPeTWPUc[TY[XVWTS cX[PcdScP[TbXV^\^_[hb]X]VTa]TX]ST]GQh PUVY^aSTWeT\STeX[[TP]b¬ccT;P]SbaTccT]

UP]ScS^VPc0]]TXZZTWPeST[XSc]^VTccPQ U^aSXPUb[PVTcbZh[ScTbPcZ^\\d]T]eP[VcT T]P]ST]P]b­VTab^\ePaQTSaTZeP[XËRTaTc 8]VT]PUZ^\\d]Ta]TQ[TeSTaU^aS­\ccX[Pc QTcP[TZ^\_T]bPcX^]cX[0]]T

<XbcP]ZT^\P[Z^W^[\XbQadV

1XacWT]Pe]Tc¬]SaTcaTSb­VcTT]bcX[[X]V b^\b^RXP[azSVXeTaXIQh:^\\d]T^VePab^\

ST]T]TbcTcX[bP\cP[T7d]VPeZ^\\d]T][^e cX[PcX]SWT]cTaTUTaT]RTaW^bWT]STbcXS[XVTaT PaQTYSbVXeTaœQh:^\\d]T3P1XacWTXbX]

cXSePaP]bPcWTaZ^]Ua^]cTaTSTWT]STb[TSTa WT]ST\TST]\XbcP]ZT^\P[Z^W^[\XbQadV

½T]\XbcP]ZT1XacWTPUeXbcT

3PIQhX]SWT]cTSTaTUTaT]RTaUaPœQh:^\

\d]TU^acP[cTœQh:^\\d]T^\\XbcP]ZT]

^\P[Z^W^[\XbQadVTc\T]^VbzPc1XacWT WPeSTPUeXbcSTcIQhZ^]cPZcTST1XacWT U^acP[cTWT]ST^\^_[hb]X]VTa]T^VVPeWT]ST bP\cXSXVPUb[PV_zbcX[[X]VT]

?zeTV]TPU3B[PVST5C5bPVP]\^SQTVVT Z^\\d]TaU^aPc^eTaca¬ST_Tab^]^_[hb ]X]Vb[^eT]^VU^aeP[c]X]Vb[^eT]BPVT]Q[Te U­aceTSQhaTccT]STaX\PacbUaXUP]ScQTVVT Z^\\d]Ta3T^_[hb]X]VTaœQh:^\\d]TVPe IQhePabPV[XVT^VZ^aaTZcT½^Vbz\XbcP]ZT]

^\P[Z^W^[\XbQadVTcIQh:^\\d]TQdaST S^VWPeT_PacbW­ac1XacWTX]ST]STcaPUSTaTb PUV­aT[bT<T]aTccT]\T]cTXZZTPcUTY[T]

WPeSTQTchS]X]VU^aZ^\\d]T]bQTb[dc]X]V

^\XZZTPcP]b¬ccT1XacWTU^aSXIQhU^aZ[P aTSTPcPUb[PVTcbZh[ScTb\P]V[TSTZeP[XË ZPcX^]TacX[bcX[[X]VT]^VXZZT^_[hb]X]VT]^\

1XacWTbTeT]cdT[[TP[Z^W^[\XbQadV 3BP]ZTcPUV­aT[bT]

3BWPaP]ZTcPUV­aT[bT]U^aSXSTceXaZTa daX\T[XVcPcTcbP\chZZTcX[PcX]SWT]cT aTUTaT]RTa^VbzTaTcbP\chZZTcX[PcX]SWT]cT

^VdS[TeTaT^_[hb]X]VTa^\TcdQTZa¬UcTc P[Z^W^[\XbQadV3BeX[STaU^aWPeTT]\TaT _aX]RX_XT[YdaXSXbZedaSTaX]V7eXb[^eVXe]X]VT]

XZZTQTbZhccTaP]b­VTaT]XTccX[U¬[STb^\

1XacWTbQ­aSTUPV[XVT^aVP]XbPcX^]TaPaQTYST U^aPcUz[^eVXe]X]VT]¬]SaTc

1TVVTb^RXP[azSVXeTaTWPa­]bZTcPce¬aT P]^]h\T:^\\d]Ta]Tb]Pe]TTaSTaU^a^Vbz

¬]SaTc\T]aTSPZcX^]T]TaQTZT]Sc\TS QzSTSTc^b^RXP[azSVXeTaTb^VZ^\\d]Ta]Tb aXVcXVT]Pe]T

B>280;Ao368E4A4= !8!'

05BDB0==45064A;D=3506;86:>=BD;4=C83B“5>C>)B20=?8G

(17)

0]]^]RT

&

www.bauta.dk - Tlf.: 3315 1545

BAUTA FORSIKRING A/S Nu har du mulighed for at

tegne en af landets bedste campingvognsforsikringer, som også dækker teltvogne.

BAUTA har netop forbedret sin Campingvognsforsikring. Vi har sat prisen ned og samtidig gjort dækningen endnu bedre. Dette er som følge af, at campinglivet bliver mere og mere populært, og fl ere sætter pris på den uformelle og frie rejseform - om det er for at køre ud i sommerlandet eller for at udfor- ske Europa.

Vores nye forsikring omfatter bl.a.:

( Erstatning svarende til nyprisen for vognen inden for det første år.

( Erstatningsvogn, hvis planlagt campingferie til udlandet ikke kan gennemføres.

( Dækning af skade ved over- svømmelse og el-skade.

( Dækning af indbosum på 20.000 kr. Summen kan forhøjes, så den passer dit behov.

Forsikringen dækker hele året og i hele Europa.

Du kan få mere at vide om vores Camping- og teltvognsforsikring påwww.bauta.dk- her kan du bl.a.

beregne prisen og læse mere om dækninger og vilkår.

år.

Forsikringen dækker Campingvognsforsikringen

dækker hele vejen rundt

Rul ud med BAUTA

(18)

'

3 B 8 ? A 4 B B 4 =

ATSXVTaTcPU0]]T\TccTFPPVT]bT]P]f/b^RXP[aSVSZ

B^RXP[azSVXeTaT]bP\[Ta^__z_aTbbT^\cP[TPU3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VDS^eTaPcQaX]VTRXcPcTaUaPST_^[XcXbZeP[VcTX3BUza^VbzRXcP cTa^VSTQPcX]S[¬VUaPP]SaT\TS[T\\TaPU3B^\cP[TXSXbbTb_P[cTa½XSTc^\UP]VeX^_b]P__TaST\7eXbSdWPaQXSaPVTc\TSTcX]S[¬V\z SdSTaU^aVTa]T\PX[TT[[TabT]STT]Z^_XPUSTc3T]]TVP]VWPaeXZ[X__TcX_TaX^ST]!&\PYcX[(Yd]X!'

¿EXWPa\d]Sc[XVcUzTcPceXSTPcc¬abZ[T]U^aWe^a]za

\P]cX[QhSTaWY¬[_cX[UP\X[XT]bZP[W¬eTb!_a^RT]cÀ

5¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c0]STab:aXbcT]bT]

B>280;Ao368E4A4= !8!'

1Tb_PaT[bTaX:­QT]WPe]b:^\\d]T

:­QT]WPe]b:^\\d]TbZP[b_PaT&'"\X^

Za^]Ta_zX]SbPcbT]^eTaU^adSbPccTQ­a]^V STaTbUP\X[XTa:^\\d]T]eX[WT]cTQTb_P aT[bTa]TQ[P]ScP]STceTSPcQ^aVTa]TbZP[

WPeTSTc!_a^RT]ce¬aaTT]ScXS[XVTaTU­a Z^\\d]T]ca¬STacX[3B^_U^aSaTacX[Pc\P]

QTSTaCX[bh]bazSTcedaSTaT[^e[XVWTST]PUST]

_aPZbXb

¿3T_^[XcXZTa]TX:­QT]WPe]b:^\\d]TaTS b]PZZTa^\VT]^_aTc]X]Vb_[P]\T]STcWTaTa P[cbzSTc\^SbPccTPUVT]^_aTc]X]VÀ

ATVX^]bU^a\P]SXbc<PYQaXc1Ta[PdX?#:­QT]WPe]!'\PY

¿EXWPa\d]Sc[XVcUzTcPceXSTPcc¬abZ[T]U^a We^a]za\P]cX[QhSTaWY¬[_cX[UP\X[XT]bZP[

W¬eTb!_a^RT]cÀ

0]STab:aXbcT]bT]cX[[XSbaT_a¬bT]cP]cU^ab^RXP[azSVX eTa]TXB^RXP[RT]cTa=­aaTQa^XCEPeXbT]!'\PY

¿3TcTaY^T]Va^cTbZbXcdPcX^]EXcP[Ta^\

STbePVTbcTQ^aVTaTX:­QT]WPe]3T\STa eXaZT[XVWPaQadVU^ab^RXP[U^aeP[c]X]VT]b bc­ccT^V^\b^aV3TQ[XeTa]ddSbPcU^a

\PbbXeT]TSbZ¬aX]VTaSTaQTchSTaPceXXZZT [¬]VTaTZP][TeTaT^aST]c[XVcb^RXP[cPaQTYST

^VSTa\TSU^ae¬aaTbSTaTbbXcdPcX^]À ATVX^]bU^a\P]SXbc<PYQaXc1Ta[PdXCEPeXbT]!'\PY

¿3TcTaT]bPVU^acX[bh]b\h]SXVWTSTa]T^V eT[U¬aSb\X]XbcTaT]PcedaSTaT^\:­QT]

WPe]b:^\\d]T[TeTa^_cX[BTaeXRT[^eT]b QTbcT\\T[bTa^\PcU^aTQhVVTb^RXP[T _a^Q[T\TaU­aSTe^ZbTabXVbc^aTÀ

=¬bcU^a\P]S1TccX]P?^bcX?#=hWTSTa]T"Yd]X

¿0]QTUP[X]VTa]T:­QT]WPe]b:^\\d]Tb aTSTaVP]bZTT]ZT[cXbcaXS\TSBTaeXRT[^

eT]bU^a\z[bQTbcT\\T[bT^\PcSTcb^RXP[T PaQTYSTbU^a\z[TaPchSTazSVXe]X]V^Vbc­ccT U^a]Tc^_PcU^aTQhVVTb^RXP[T_a^Q[T\TaÀ :^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bc#Yd]XX3PVQ[PSTc :­VTAX]VbcTSA^bZX[STBcXUcT]SZP\cbPeXbT]SZ 5h]b0\cb0eXb=^aSYhbZTSZ7^abT]b5^[ZTQ[PS SZEXQ^aV5^[ZTQ[PSSZ5hT]bbcXUcbcXST]STSZY_SZ X]U^a\PcX^]SZYeSZ4ZbcaPQ[PSTcSZ1Ta[X]VbZTSZ

?^[XcXZT]SZ

oaWdb:^\\d]T

C^bPVTa^\dSbPccTQ­a]XoaWdb:^\\d]T STaXZZTQ[TeWYd[_TcXcXSTWPa]d\TSU­acT]

WP]S[X]Vb_[P]STaQ[P]ScP]STcX]STQ¬aTaPc Z^\\d]T]P]b¬ccTa %b^RXP[azSVXeTaT\TaT B^RXP[azSVXeTa]TWPaaTV]TcbXVUaT\cX[Pc

\P]\P]V[Ta"$b^RXP[azSVXeTaT

¿BP\[TcbTcTaST]WP]S[X]Vb_[P]T]aTSSP aX\T[XVP\QXcX­bB_­aVb\z[TcTabzWePSSTa bZTa]zaST]Q[XeTaU­acdSX[XeTcÀ

5¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cXoaWdb:^\\d]TCaX]T@dXbc XCE!bcYh[[P]S!'\PY

¿9TVWPa]Tc^_[PeTcT]^_V­aT[bTb^\eXbTa PceX\P]V[Ta"$\P]SWeXbeXbZP[Zd]]T[TeT

^_cX[P]QTUP[X]VTa]T3BÂbPVbcP[aTSBT[e

^\ %]hTeX[V­aTT]U^abZT[dSV­aSTP[cbz

\X]SaTT]WP[eST[T]PUSTcQTW^eQhT]WPaÀ 5¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cXoaWdb:^\\d]TCaX]T

@dXbcX=hWTSbPeXbT]!(\PY

¿B^RXP[azSVXeTa]TXoaWdb:^\\d]TWPaTcP[c U^abc^acP]cP[bPVTaWeX[ZTcV­aSTc\TaTT]S be¬acPcTUcTa[TeTV¬[ST]ST[^eVXe]X]V^VbP\

cXSXVhSTV^SbTaeXRTU^aQ^aVTa]TXZ^\\d]T]À 5¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cXoaWdb:^\\d]T<PSb 1X[bcad_"\PYX9?oaWdb^V!#cX\TaoaWdb

¿<X]TZ^[[TVTaTaeT[dSSP]]TST^VUPV[XVc ZeP[XËRTaTSTbzSTcZP]WP]P[cbzV^Sc_PZZT bP\\T]\TSÀ

5¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cXoaWdb:^\\d]TCaX]T

@dXbcXBcXUcT]SZ"\PYb^\bePacX[CE_a^SdRTa;Pab 7­YSTabP\\TbcTSP]Z[PVTaoaWdb:^\\d]TbbPVbQT WP]S[TaTU^aXZZTPcU^abczPcb_¬SQ­a]dST]^aST]c[XV Z^]cPZccX[U^a¬[SaTcPVTabZPST

Z^]^\XbZbcaPUcX[U^a¬[SaT

ET]bcaTWPaX_TaX^ST]U^aTb[zTcPcZ^\\d ]T]cX[QPVTW^[STaQ­a]TRWTRZT]WeXbQ­a]T]T _Y¬ZZTaT[[TaQTVzaZaX\X]P[XcTc

¿ET]bcaTTaVzTcWT[ce¬ZUaPPccP[T^\V^Sc b^RXP[cPaQTYST^VU^aTQhVVT]STX]SbPcb

<T]bSTcP[Ta^\bcaPUbZ¬aTaZ^\\d]Ta]T ]TS_zSTcU^aTQhVVT]ST^\azSTÀ

:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX0aQTYSTaT]"Yd]X

¿3TcTaUd[Sbc¬]SXVWzQ[­bcPc_z[¬VVTZ^\

\d]Ta]TPcbP]ZcX^]TaTU^a¬[SaT­Z^]^\XbZ ]zaSTaTb^_SaPVT[bTb[zaUTY[À

:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX1Ta[X]VbZT CXST]ST^V1C" \PY

eaXVTRXcPcTa

¿7eXb\P]­]bZTab^RXP[cPaQTYST_z Z[PbbT W¬]VTaSTcXZZTbP\\T]\TSbcaP\\Tc­Y[TaÀ :^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcXETY[T0\cb 5^[ZTQ[PS!(\PY^\PcË]P]b\X]XbcTaT]bbcaP\\T

­Z^]^\XbZT_^[XcXZ_aTbbTaZ^\\d]Ta]T

¿:PaT]9Tb_TabT]WPacXS[XVTaT[^eTcPUQd aTPdZaPcXbTaX]V½[PS^b]dbTWP]S[X]Vbz b^RXP[azSVXeTa]TZP]Z^\\TcX[PcQadVTSTaTb b_XSbZ^\_TcT]RTaXbcTSTcU^aPcQadVTcXST]

_zQdaTPdZaPcXÀ

ATVX^]bU^a\P]SX=^aSB­aT]0]STabT]XSTQPcX]S[¬VX oaWdbBcXUcbcXST]ST!(\PY

¿<TSSTbT]TbcT_a^Q[T\Uh[ScTbPVTa^\

beXVcTSTQ­a]^Vd]VTXoaWdbZP]STcd]SaT PcSTaWeTaZT]X[^eVXe]X]VT[[Ta_zP]ST]

eXbbcX[[TbZaPecX[STc_Tab^]P[TSTadSU­aTa

\h]SXVWTSb^_VPeTaÀ

ATVX^]bU^a\P]SX=^aSB­aT]0]STabT]XSTQPcX]S[¬V XoaWdbBcXUcbcXST]ST!(\PY\TST]^_U^aSaX]VcX[

eT[U¬aSb\X]XbcTa:PaT]9Tb_TabT]^\Pcd]STab­VT QTW^eTcU^aT]Pdc^aXbPcX^]PU\h]SXVWTSb_Tab^]P[Tc _z[X]YT\TSPcb^bdPbbXbcT]cTa]TUaT\^eTabZP[WPeT Pdc^aXbPcX^]8]S[¬VVTcQ[Te^VbzQaPVcX=^aSYhbZT BcXUcbcXST]ST<XScYh[[P]SbPeXb^VEXQ^aVBcXUcb 5^[ZTQ[PS

¿3TaTacX[U¬[STWe^ab^RXP[azSVXeTaTQ[XeTa [P]VcXSbbhVT\T[ScTT[[TabZP[XVT]]T\[P]VT cTaP_XU^a[­QTUcTacadb[TaÀ

:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX!#cX\Ta"\PY

^\T]d]STab­VT[bTSTaeXbTaPc&#_a^RT]cPUP[[T b^RXP[azSVXeTaTWPae¬aTcdSbPcU^acadb[Ta

(19)

7e^aSP]Q[XeTa\P]ZP]SXSPc.

0ZcXeT\TS[T\\TaZP]ZP]SXSTaTcX[_^bcTa]T]bZTaSdPcZP]SX STaTbZP[SddSUh[STU^a\d[PaT]_zfffb^RXP[aSVSZWQeP[V 3dZP]^VbzX]SbT]STTc^_bcX[[X]VbVad]S[PV_zW­Ybc "bXSTX B^RXP[azSVXeTaT]bePaT]STcX[ $P]b[PVcX[)

3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VbW^eTSQTbchaT[bT C^[SQ^SVPST (0_^bcQ^Zb%(

":­QT]WPe]:

T[[Ta_zT_^bccX[Sb/b^RXP[aSVSZ bT]Tbc bT_cT\QTa!'Z[ !

;^e¬]SaX]VTa

0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta^VbT]X^a\TS[T\\Ta ZP]bcX[[TU^ab[PVcX[¬]SaX]VTaX3BÂ[^eT

;^e¬]SaX]VbU^ab[PVbZP[e¬aTW^eTSQT bchaT[bT]XW¬]STbT]Tbc $PdVdbc!' 5^ab[PVcX[[^e¬]SaX]VTaeX[Q[XeT^UUT]c[XV VY^acXB^RXP[azSVXeTaT]]a $!'3TaZP]

bcX[[Tb¬]SaX]VbU^ab[PVcX[aTccXSXVcX]SbT]ScT [^e¬]SaX]VbU^ab[PV

5^ab[PV

]bZTbTcT\]T^_cPVTc_zSPVb^aST]T]U^a Tc^aSX]¬acaT_a¬bT]cP]cbZPQb\­ST\z bZaXUc[XV^V\^cXeTaTcP]\^S]X]VcX[bcX[[Tb W^eTSQTbchaT[bT]bT]TbcUT\dVTaU­aaT_a¬

bT]cP]cbZPQb\­STc CXSbUaXbc &^Zc^QTa!'

5aXbcT]V¬[STaXZZTU^ab[PVcX[dScP[T[bTa STa^VbzZP]UaT\b¬ccTb_zaT_a¬bT]cP]c bZPQb\­STc

5^ab[PVcX[SPVb^aST]U^aTc^aSX]¬acaT _a¬bT]cP]cbZPQb\­STZP]bcX[TbPUPZcXeT

\TS[T\\TabcdST]cTa\TS[T\\Ta^VbT]X^a

\TS[T\\Ta

?zaT_a¬bT]cP]cbZPQb\­STc

D]STaaT_a¬bT]cP]cbZPQb\­STcZP]STaXZZTbcX[[Tb]hTU^ab[PV\T]

STaZP]bcX[[Tb¬]SaX]VbU^ab[PVcX[STdSbT]ScTU^ab[PVœ]SaX]VbU^a b[PVbZP[U^aPcZd]]TQTWP]S[TbT]cT]e¬aTPUaT]aTSPZcX^]T[Pac^V T[[TaW^[STbXVX]ST]U^aSTcX]SW^[SSTX]cT]cX^]Tab^\TaXSTc^_aX]

ST[XVTU^ab[PV3TccTbZP[bXZaTPcaT_a¬bT]cP]cTa]TWPa\d[XVWTSU^a Pce¬aTU^aQTaTScT_zSTcX]SW^[SSTaQTWP]S[Tb_zaT_a¬bT]cP]c bZPQb\­STc

DP]bTc^eT]bczT]STeX[STae¬aT\d[XVWTSU^aPcbcX[[T¬]SaX]VbU^a b[PVcX[STcdSbT]ScTQdSVTcU^ab[PV_zaT_a¬bT]cP]cbZPQb\­STc 1adVbTZaTcPaXPcTc)

4aSTa]^VTcSdTaXceXe[^\XU^aQX]ST[bT\TSST]]T]^cXcb bzZ^]cPZc0PbT<PSbT]bTZaTcPaXPcTcc[U"""'% #"T[[Ta T\PX[PP\/b^RXP[aSVSZ

Vil du være medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening?

3a­\\TaSd^\PcQ[XeT_^[XcXZTaX3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V.BzTaSTc]dSdbZP[\TSST[T3BPcSd bcX[[Ta^_3BÂ\TS[T\\TabZP[]T\[XVe¬[VTU^a\P]S]¬bcU^a\P]ScaTaTVX^]bU^a\¬]S^Vbhed[­]]T STW^eTSQTbchaT[bTb\TS[T\\TaXTUcTazaTc!'0[[Te¬[VTbeTSdaPUbcT\]X]VQ[P]ScbP\c[XVTPZcXeT

\TS[T\\TabT]X^a\TS[T\\Ta^VbcdSTaT]ST

3dbZP[eTS[¬VVTTceT[[XV]T]STU^c^3TcbZP[UaT\VzPUSXc^_bcX[

[X]VbVad]S[PV^\SdZP]SXSTaTacX[T]U^a\P]Sb]¬bcU^a\P]SbT[[Ta aTVX^]bU^a\P]Sb_^bcT[[Ta^\SdZP]SXSTaTacX[T]W^eTSQTbchaT[bTb _^bc

3X]_a¬bT]cPcX^][¬VVTb^Vbz_z3BÂWYT\\TbXST7TaQTW­eTaSd XZZT^eTaW^[ST\Pg[¬]VST]_z $P]b[PV

3TaeX[e¬aTPZcXeXcTcTaÌTaTbcTSTaX[P]STcUaP#^Zc^QTa&]^eT\

QTa^V3BQTcP[TaTUcTaPUcP[TZP]SXSPcTa]Tb]­SeT]SXVTdSVXUcTacX[

eP[VZP\_T]

3dZP]Uz]¬a\TaT^_[hb]X]VTa^\eP[VTcW^b0PbT<PSbT]X3BÂ bTZaTcPaXPc_zc[U"""'% #"

Forslag og tidsfrister til repræsentantskabsmøde 2008

3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb^aSX]¬aTaT_a¬bT]cP]cbZPQb\­ST!'PUW^[STbXSPVT]T

! !!]^eT\QTa!'_zEX]VbcTSRT]caTc1aTSbcT]ETY[T

Q e 3 b

f i t til

( B>280;Ao368E4A4= !8!'

(20)

! B>280;Ao368E4A4= !8!'

]­SeT]SXVWeXbSTaTa\XbcP]ZT^\^\b^aVb beXVc>UcTb_­aVTa\P]b[TcXZZTT[[TaZd]

VP]bZT[XSccX[VaPeXSXcTcbU^aW^[S^VSTcXS[XVT zabdSeXZ[X]V\WccX[b­e]\­]bcTa\^c^aXZ b_a^VZ^]cPZcZeP[XcTcT]PUQPa]Tcb[TV^be

>VcXcVT]]T\U­aTbZd]UzT[[Tab[TcX]VT]

cTbcb 3TcTaSTbe¬aaT]­SeT]SXVcPcbcX[[TbXVZaX

cXbZ^eTaU^aST\P]VTcX[U¬[STWe^aSXPV]^

bT]aTPZcXecX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bTZ[XbcaTb _zQ­a]^VSTaTbUP\X[XTa_zTcP[cU^ab_X]ZT[c Vad]S[PV=^V[TdSaTS]X]VTaTabz\P]VT[Ud[Sc VT]]T\U­acPc[¬VT]^VT[[Ta_bhZ^[^VT]\z WPeTQTb[dccTcbXVU^aPcT]dSaTS]X]VXZZTTa

5^aP]SaTccX[STcdZT]ST[XVT

4cTZbT\_T[UaP\X]TVT]_aPZbXbSaTYTabXV

^\T] %zaXVSaT]VP]QaPVcXUP\X[XT_[TYT 3T]]TQTbZaXeT[bTTaUaP??AaP__^acT])¿7P]

U^aeT]cTaXZZT]^VTcV^ScUaPP]SaT*WP]WPa Sza[XVaTP[XcTcbcTbc]X]VWP][XSTaPUTc^eTa [TVT]WTSbZ^\_[TZbQPbTaTc_z]PaRXbbXbcXbZ

ATPZcXecX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bTTaT]SXPV]^bTb^\^UcTbcX[[Tb_zTc\TVTcb_X]ZT[cVad]S[PVXSTc_bhZX PcaXbZTbhbcT\\T]Ta_bhZ^[^V>[TBcYTa]W^[\b^\QhVVTabX]ZaXcXZ_zTaUPaX]VTaUaPbX]_aXePcT_aPZbXb

05>;4BC94A=7>;<“5>C>)B20=?8G

EN MISBRUGT

DIAGNOSE

(21)

! B>280;Ao368E4A4= !8!' Za¬]ZT[bTWP]d]SVzab^RXP[TaT[PcX^]Ta*

WP]U­[TabXVd­]bZTc*WP]dScahZZTaU­[T[bTa X\_d[bXec*^VWP]ZP]XZZTcz[TZaXcXZT[[TaUad bcaPcX^]ÀD]STab­VT[bT]Z^]Z[dSTaTaPcSTa TaaXbXZ^U^aP]cXb^RXP[_Tab^][XVWTSbU^abcha aT[bTb^\]Tc^_TaT]aTPZcXecX[Z]hc]X]VbU^a bchaaT[bT

4]PSU¬aSbQTbZaXeT[bTUaP_[TYTU^a¬[SaT]T U^aST]_zV¬[ST]STSaT]V[hSTabzSP])

¿7P]b¬ccTaePbZTc­Y^eTa\T]V­aSTcXZZT U¬aSXVc*WP]ahSSTa^_\T]TUcTac^\X]dc cTaTaWP]U¬aSXV\T]TaWP]*WP]PaQTYSTa WTZcXbZ\T]T]STa\TSPce¬aT[P]Vb^\*WP]

WPabe¬aceTSbT[ePcVzXVP]V\TS[TZcXTa^V P]SaT_[XVcTa*WP]ZP]XZZTbT[eYdbcTaTX]S WeXbWP]TaXVP]V\TSU^aZTacT[­b]X]VTa*WP]b U^a]T\\T[bTU^acXS^VbcTSUd]VTaTaXZZT*^V ]zaWP]bZP[[¬bTTaSTcTab^\^\cTZbcT]Ìh STadS0[cPaQTYSTSTaWPaZPaPZcTaPUadcX]TPa QTYSTTaZTST[XVc^Vb­e]ShbbT]STU^aWP\À

?[TYTU^a¬[SaT]TbQTbZaXeT[bTPUSaT]VT]Ta chST[XVeXbX^eTaT]bbcT\\T[bT\TSZaXcTaX Ta]TU^aSXPV]^bT]0373

?^X]cT]TaPcWeXb_[TYTU^a¬[SaT]TbPS U¬aSbQTbZaXeT[bTX]Z[dSTaTbX^eTaeTYT[bTa]T

^\ZaX]VSXPV]^bT]aT[PcXeTaTbe¬Vc]X]VT]

_zST]aTPZcXeTcX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bT8 cX[U¬[ST\TS\XbcP]ZT^\VT]TcXbZQPbTaTST eP]bZT[XVWTSTab^\UTZb\TS0373bZP[

c^[Z]X]VTaXU^aW^[ScX[^\b^aVbbeXVcU^aTcP VTb\TSbc^aU^abXVcXVWTS8ST]Z^]ZaTcTbPV c^VSTcc^za^VSTabZd[[Tc^bT[e\^aSbU^ab­V cX[U­aSTc[hZZTSTbPcUzT]e^ZbT]_bhZXPcTa

^eTacP[ccX[T]QTWP]S[X]V\TSAXcP[X]4]

\z]TSTUcTaePaSaT]VT]U^aP]SaTccX[STc dZT]ST[XVT^VVa¬ST]STU^ac¬[[TaWP]^\

We^aSP]STcU­[Tb]zaWP]c¬]ZTa^eTaWe^a

\TVTcZP^bWP]Zd]]TWPeTd]SVzTcWeXbST]

aXVcXVT\TSXRX]bZTQTWP]S[X]VePaQ[TeTcbPcX e¬aZcXS[XVTaT

DcX[bca¬ZZT[XVdSaTS]X]V

4cP]STcTZbT\_T[UaP\X]_aPZbXbWP]S[Ta

^\T]_XVT_z]Xzab^\WT]eXbTbcX[Q­a]T _bhZXPcaXbZP\Qd[Pc^aXd\_zVad]SPUbc^aT b^RXP[TeP]bZT[XVWTSTa5^aeP[c]X]VT]­]bZTa WT]STedaSTaTcXU^aW^[ScX[^\WT]STb\P]VT eP]bZT[XVWTSTabZh[STbcXS[XVU­[T[bTb\¬bbXV bZPSTT[[Ta^\STaZP]e¬aTcP[T^\VT]]T\

VaXQT]STdSeXZ[X]VbU^abchaaT[bT0b_TaVTab

>[TBcYTa]W^[\

SXPV]^bT]\zSTaU^abcX[[TbXU^aW^[ScX[zabPV

^VU­[VTeXaZ]X]V?¬SPV^VXZZT]^VSTU^a bZT[[XVTQTWP]S[X]VbcX[cPVb^\TaaTccTc\^S T]VT]TcXbZcaP]b\XccTaTc^_\¬aZb^\WTSb U^abchaaT[bTWP]S[Ta^\PcZ^\_T]bTaTU^aST

\TSU­ScTWYTa]TShbUd]ZcX^]Ta^VTaXZZTaTc cTc\^SPcbc­ccTT[[TaaTTcPQ[TaTST­ST[PVcT cX[Z]hc]X]VbaT[PcX^]Tab^\STcTacX[U¬[STc

\TST]aTPZcXecX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bT 3TaTaX]VT]ceXe[^\Pc[P]VcSTÌTbcTU^a

¬[SaT­]bZTaSTcP[[TaQTSbcTU^aSTaTbQ­a]

0UbP\\TVad]STaaTPZcXecX[Z]hc]X]VbU^a bchaaT[bTT]SXPV]^bTb^\aP\\TaU^a¬[SaT WzaScU^aSXST]S­\\TaST\cX[PcWPeTe¬aTc dcX[bca¬ZZT[XVT<P]VTU^a¬[SaTcX[Q­a]\TS TZbT\_T[eXb037330<?T[[Ta[XV]T]ST SXPV]^bTZT]STaU­[T[bT]PUdcX[bca¬ZZT[XV WTSU^aSXST^UcTX[P]VcXSWPaZ¬\_Tc\TS PcSTaTbQPa]TaSTË]XcXecP]STa[TSTb 5^a¬[SaT]T[XSTa

3TaU^aTaSTc\TVTc[TcU^aUPVU^[ZPc^eTa QTeXbTU^a¬[SaT]T^\STaTbQTVa¬]b]X]VTa

>VU^a¬[SaTcX[Q­a]\TS\TSU­ScTShbUd]Z cX^]TaeTSPcSTU^aTcPVTabXVcX]V\TSSTaTb Q­a]b^\STXZZTeX[[TV­aT\TSSTaTbP]SaT P[\X]ST[XVTQ­a])3TQahSTaVa¬]bTaË]STa bXVX\TaT[­QTaX]SXÌTaTZ^]ÌXZcTabP\cXSXV

\TSPcSTU^ab­VTaPcd]SVzSTTeX]ST[XVT bP\\T]bc­S\TST]cT]QPa]TcT[[Ta\TS dU^abczT]ST^\VXeT[bTa>VSTZT]STaP[[T bP\\T]cX[STcPcQTVa¬]bTUP\X[XT]bU¬aST]

_zVad]SPUSTcb_TRXT[[TQPa]?PaP[[T[c WTa\TSTZbXbcTaTa[XVTbzP[e^a[XVTU­[T[bTb

\¬bbXVTb_^aWe^aU^a¬[SaT]Tb­aVTa^V [XSTa^eTaPcQPa]TcWPaQadVU^aSXbbTb¬a[XVT eX[Zza

3TcTa\X]Z[PaT^_UPccT[bTPcSXPV]^bT]

aTPZcXecX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bTWeTaZT]ZP]

T[[TabZP[bcX[[Tb_zQPVVad]SPUTcX]cTaeXTf T]\Xb[hZZTc<AbRP]]X]VT[[TaeXPT]P]ST]

[XVTbzQTbZTST]d]STab­VT[bT4]U^abePa[XV d]STab­VT[bTZa¬eTa^_[hb]X]VTa^\ST]

cXS[XVT^_e¬ZbcVTa]TUaPÌTaTZX[STaWeXb

\d[XVc^VbzT]_bhZ^[^VXbZcTbc^VT]ST[XV T]SXaTZcT^QbTaePcX^]PUZ^]cPZcT]\T[[T\

U^a¬[STa^VQPa]<X]SaTZP]XZZTV­aTSTc

>[TBcYTa]W^[\Ta_aXePc_aPZcXbTaT]STb_T RXP[XbcXZ[X]XbZ_bhZ^[^VX

Bh]Sa^\T[[TaT]P]ST]\TSU­ScShbUd]Z cX^]3TcQ­a]T_bhZXPcaXbZTP\Qd[Pc^aXd\

e¬[VTaPcQTbePaTb_­aVb\z[TceXPX]cTaeXTf

\TS_[TYT\^a^V_[TYTUPabP\c_XVT]bQX^[^

VXbZT\^a\T]bTaXZZTQPa]Tc8bcTSTcU^a PcQ­a]T_bhZXPcaXT]bT[ed]STab­VcT_XVT]

Q[XeTaWd]dST]WT[SU^ab­Vc<AbRP]]Tc0[

[XVTeT[bcX[[TbSXPV]^bT]aTPZcXecX[Z]hc]X]Vb U^abchaaT[bT

3T]]TQ­a]T_bhZXPcaXbZTd]STab­VT[bT U^aTVzaP[cbzdST]PcP\Qd[Pc^aXTcWPabTc QPa]Tc^VSXPV]^bT]bcX[[TbP[T]TQPbTaTc _zX]cTaeXTf\TSU^a¬[SaT^V_[TYTU^a¬[SaT bP\cT]U^aUTY[Tc<AbRP]]X]V3PZ^\

\d]T]b^\WPaWT]eXbc_XVT]TadcX[UaTSb

\TS^\UP]VTcPUd]STab­VT[bT]Q[XeTaWd]

X]SbcX[[TccX[]Tda^_bhZ^[^VXbZdSaTS]X]V?bh Z^[^VT]e¬[VTaTcQaTSc^VaTc^\UPccT]ST ]Tda^_bhZ^[^VXbZcTbcQPccTaX[XVTb^\_XVT]

^QbTaeTaTbXbZ^[TaTVX^VW^b_[TYTU^a¬[SaT DSaTS]X]VT]Z^]Z[dSTaTaPcSTaTacP[T^\T]

bXV]P[bc^Ub¬]Z]X]VX\P]VTPUWYTa]T]b^\

azSTabP\cPc_XVT]^_Uh[STaP[[TcaTZaXcTaXTa XST]PdcXbcXbZTcaXPST):^]ZaTc\P]V[TaWd]

QzSTVT]bXSXVWTSXb^RXP[TbP\b_X[VT]bXSXV WTSXZ^\\d]XZPcX^]Z^\\d]XZTaTadST]Pc X]Z[dSTaT\^S_PacT]^VT]ST[XV\P]V[TaWd]

Te]T]cX[PcU^aTbcX[[TbXVWePSSTaU^aTVza X]STXP]SaT\T]]TbZTa:^acbPVcË]STa _bhZ^[^VT]Z[PaTPdcXbcXbZTca¬ZX_XVT]b PSU¬aSb^VZ^]cPZc\­]bcTa

3XPV]^bTTaTce¬aZc­Y

3TceXaZTaUPZcXbZb^\^\Pc_bhZ^[^VTa^V [¬VTaXSTc^UUT]c[XVTbhbcT\XZZT\T]Ta PcSXPV]^bT]aTPZcXecX[Z]hc]X]VbU^abcha aT[bTZa¬eTaVad]SXVdSaTS]X]V^VSTaTa U^a\P]VTcX[U¬[STWe^a\P]XZZT^eTaeTYTa P]SaTzabPVbU^aZ[PaX]VTa8T]ST[cX[U¬[STbTb ca¬ZXPSU¬aST]b^\chSTa_zQzST^\b^aVb beXVc^V_zVT]TcXbZShbUd]ZcX^]7Ta\zSTa TcVad]SXVcPaQTYSTcX[U^aPcË]STdSPU^\

^\b^aVbbeXVcTcTazabPVcX[bh\_c^\Ta]T PÌTST[XVWTSZ^]RT]caPcX^]bQTbe¬aX\_d[bX eXcTc^VbzeXSTaTT[[Ta^\STc\^SbPcZd]]T e¬aTT]VT]TcXbZQPbTaTc^_\¬aZb^\WTSb U^abchaaT[bTSTaTazabPVcX[STPSU¬aSb\¬b bXVTPUeXVT[bTa

4]SXPV]^bTTaTce¬aZc­Yb^\bZP[QadVTb cX[Pc^_bcX[[TaT[TeP]cTQTWP]S[X]VbU^ab[PV^V

¿3TceXaZTaUPZcXbZb^\^\Pc_bhZ^[^VTa^V[¬VTaXSTc^UUT]c[XVT

bhbcT\XZZT\T]TaPcSXPV]^bT]aTPZcXecX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bT

Za¬eTaVad]SXVdSaTS]X]VÀ

(22)

!!

3 4 1 0 C

ATSXVTaTcPUaTSPZcX^]T]

B>280;Ao368E4A4= !8!'

:¬aT1TccX]P?^bc

3dZ^\cX[PcbZaXeTXB^RXP[azSVXeTaT]]a ! \PYPcYTVX\X]

bT]TbcTQ^VU^aTb[zaPcP[[Tb^RXP[ThST[bTaPUbZPUUTb3T]b[PVbUTY[

ZP]eXP[[TZ^\\TcX[PcQTVz3TcTaeP]bZT[XVTaTPcU^abczPcSd#Yd]X UPbcW^[STaSX]_zbcP]S^VbZaXeTaPc\X]Tbh]b_d]ZcTaXSX]T­Y]TTa

¿STcbP\\Tb^\Pc­]bZTZ^]cP]cWY¬[_T]PUbZPUUTcÀ;PS\XVSTaU^a U^aPcbZ¬aTSTcdSX_P_RXcTaTSXaTZcTUaPbXST #X\X]Q^V3T]aTc U¬aSXVTd[XVWTS)¿:^]cP]cWY¬[_T]U­acXSb_T]bX^]^VX]eP[XST_T]bX^]

QTePaTbU^aSXSTcTahST[bTacX[_Tab^]Tab^\XZZTZP]Z[PaTbXVbT[eÀ8 cPQT[$_zbXST "(XQ^VT]_a¬bT]cTaTbT]a¬ZZThST[bTaSTaVXeTbcX[

_Tab^]TaSTaZd]]TZ[PaTbXVbT[e^Vb^\YTVSTaU^aU^aTb[zaPUbZPU UTcB^\STcUaT\VzaPUcPQT[[T]TaWeTaZT]Z^]cP]cWY¬[_T]U­acXSb _T]bX^]T]T[[TaX]eP[XST_T]bX^]T]Q[P]ScSXbbT3d^VYTVQ[XeTa]^Z P[SaXVT]XVT^\b^RXP[_^[XcXZ<T]STcQdaSTe¬aT\d[XVcPcSXbZdcTaT b^RXP[_^[XcXZ_zTcUPZcdT[cZ^aaTZcVad]S[PV

<TSeT][XVWX[bT]

<PacX]oVTad_SXaTZc­a24?>B

BE0A?o;œB4A1A4E1A06C8B>280;Ao368E4A4==A

:¬aT6aTcWTB­[[X]VeaPP9TbbT]

B^\\TS[T\PUW^eTSQTbchaT[bT]bU^aWP]S[X]VbdSeP[VeX[YTV_a­eTPc QTbePaTSX]Tb_­aVb\z[

EXWPaX3BeP[VcPce^aTb_^[XcXbZTeP[VcTb[­]]X]VTabZP[e¬aT_z bP\\T[­]]XeTPdb^\RWTUTaXSTcZ^\\d]P[TbhbcT\3T_^[XcXbZ eP[VcTWPabP\\TP]bePaU^a­Z^]^\X^V_Tab^]P[T^VSTWPaU^a_[XV cT[bT]cX[PcbczcX[azSXVWTSXS­V]Tcb!#cX\Ta3T]VT]]T\b]Xc[XVT zab[­]cX[T]RWTUXZ^\\d]Ta^VaTVX^]TaSTRT\QTa!&ePaXU­[VT 5;3Za&'% $$X]R[_T]bX^]

7eXbeXbZP[WPeT]^VT]cX[PcbcX[[T^_cX[e^aTb[TST]ST_^[XcXbZT _^bcTabZP[ST^VbzPÌ­]]TbbePaT]STcX[STc]XeTPdb^\[TSTaT\TS bP\\TP]bePaUza3TacX[Z^\\TaPcST_^[XcXbZeP[VcTb¿Z^]caPZcÀbZP[

U^a]hbWeTacP]STcza]zaSTTa_zeP[V8\P]VTP]SaT^aVP]XbPcX^]Ta WPaST_^[XcXbZeP[VcTTcW­YTaT[­]]XeTPd\T]eXWPaX3BeP[VcbP\

\T][XV]X]VT]cX[RWTUTaXZ^\\d]Ta]T

;­]dSeXZ[X]VT]U^aST_^[XcXbZTeP[VcTXbT]TbcT^eTaT]bZ^\bc_T aX^STWPaUd[VcSTVT]TaT[[T[­]bcXV]X]VTaU^aZ^\\d]P[cP]bPccT 3TacX[Z^\\TaPc5D^VaTVX^]bU^a\¬]ST]TeTS¬]SaX]VTa]TPU[­]

]X]VbeTSc¬VcT]_zaT_a¬bT]cP]cbZPQb\­STcX!%ËZ^_W¬eTcST]

UPbcUahb]X]VPU[­]]X]VTa]TSTaQ[TeQTb[dccTc_zaT_a¬bT]cP]cbZPQb

\­STcX!#^VSTabZTcTT]¿VT]^_aTc]X]VÀPU[­]]T]cX[ST[­]caX]

We^aSTePaX]S_[PRTaTcU­aUPbcUahb]X]VT]

9TVePa_Tab^][XVc\TVTcX\^ST]UPbcUahb]X]VSPST]bXV]P[TaTaPc STcTaX^aST]XZZTPcWPeT]^VT][­]UaT\VP]VWeXbQPaT[­]]T]TaW­Y ]^Z9TVVzaX]SU^aPce^aTb_^[XcXbZTeP[VcTbZP[WPeTT][­]dSeXZ[X]V b^\bePaTacX[ST]b^\eXb^\^aVP]XbPcX^]ZP]U^aWP]S[TcX[e^aTb

\TS[T\\Ta4[[TabUzaeXb^\[^ZP[TcX[[XSbU^[ZT]S]dbe¬aTaTeX[Zza U^aPcUz[­]]T]U^aP[[TW¬eTc

<TSWT]bh]cX[>:'aTbd[cPcTcePaSTcT]T]XVU^aWP]S[X]VbST[TVP cX^]^VW^eTSQTbchaT[bTb^\edaSTaTSTPceXXZZTZd]]TUzTcQTSaT aTbd[cPceTSPcX]S[TSTZ^]ÌXZcB^RXP[azSVXeTa]TTaT]PUSTVad__Ta b^\U^a[^SbËZT]bc­aaTP]ST[PU_d[YT]bzSP]Pce^aTbaTbd[cPcTaSTc QTSbcTXSTbT]TbcT!za3TcePaT]bc^aVad__TPU\TS[T\\Ta]TY^

^VbzT]XVTX

?Tab^][XVcbh]TbYTVPcaTbd[cPcTc\TSSTc^[­]caX]cX[]¬bcT]P[[TX

!(b^\Y^[XVVTadS^eTaSTVT]TaT[[T[­]bcXV]X]VTa_z&$_a^RT]c b^\SdWT]eXbTacX[ePaTcV^ScaTbd[cPcU^aSXSTccX[V^STbTaST]

QaTSTVad__TPUb^RXP[azSVXeTaT 1XacWT?^e[bT]7^eTSQTbchaT[bT]

B^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bT]b[¬]VST

¿9TVb­VTaST[cXSbY^Q]d^VbPcbTa_zUd[ScXSTUcTabYTccTbT\TbcTa 1PRWT[^a_a^YTZcTcXSTcbXSbcTbT\TbcTa\zYTVbZaXeTbXST[­QT]ST

=dTaYTVQ[TeTcU^adcz[\^SXV^VeX[WPeTË]VaT]TXeXaZT[XVWTST]À U^ac¬[[Ta?TcTacX[B^RXP[azSVXeTaT](!'\T]bWP]Ta_zeTYcX[

_^bcZPbbT]\TSbX]U­abcTP]b­V]X]V

5­abcc¬]ZcTYTVPcSTcePaSTY[XVcPcdSSP]]T[bT]^VST]]Tc^_

PUb[dccTST_aPZcXZWPeSTVXeTcbz\TVTc[hbccX[PcUzË]VaT]TXeXaZT [XVWTST]3Ta]¬bcU­acTdSbPV]TccX[T]d]SaT]W^b\XV5^aXZZTbz

\P]VTzabXST]PaQTYSTSTb^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VT]U^aT]U^a[¬]VT[bT PUbcdSXTcXST]ST[bU^aPcbXZaT\TaT_aPZcXZST[bU^aPcbXZaT\TaT bcdSXTcXSSPTeP[dTaX]VTaWPeSTPUS¬ZZTc¿bc^Uca¬]VbT[À_zST]

ST]VP]VcaTzaXVTdSSP]]T[bT

3Tcd]SaTa\XVPcST]bcdSTaT]ST\TSW­YaTT[[TaeT]bcaTWz]SZP]

bZaXeTbXcQPRWT[^a_a^YTZc^VXZZTbZP[QadVTUd[ScXS7ePSbXVTadS SP]]T[bTbbcTSTa]TcX[STc.

<TSST]bc^aT\P]VT[_zb^RXP[azSVXeTaTTaSTcbT[eU­[VT[XV]¬a[XV VT]STPcP]b¬ccTT]STa]¬bcT]Tab^RXP[azSVXeTa9TVbh]TbSTbe¬a aTPceXUzabT]ScTcSza[XVcbXV]P[^\PcSTcXZZTTa]­SeT]SXVc\TS dSSP]]T[bTU^aPcdSU­aTb^RXP[azSVXeTaPaQTYSTbP\cPcb^RXP[azSVX eTaPaQTYSTZP]PÌ­]]TbcX[dUPV[¬ac7:[­]

7ePSbXVTaSTbcdSTaT]ST^VB3BcX[\X]d]SaT].

B­aT]0]STabT]aTVX^]bU^a\P]SATVX^]=^aS

;¬bTaQaTeT

BZaXeZ^ac);¬bTaQaTeT\zZd]Uh[ST!T]WTSTa5^a[P]VTX]S[¬VQ[XeTaaTcda]TaTcT[[TaU^aZ^acTcPUaTSPZcX^]T]7dbZ]Pe]PUbT]STaPSaTbbT^VTeccT[TU^]]d\\Ta BT]SVTa]TU^c^\TS3dZP]\PX[T_zU­[VT]STPSaTbbT)aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSVSZ4[[TabT]ST\TS_^bccX[)B^RXP[azSVXeTaT]C^[SQ^SVPST (0_^bcQ^Zb%( ":­QT]WPe]:

3TPS[X]TU^a[¬bTaQaTeTcX[]a "Ta\P]SPVS#PdVdbcZ[^ZZT](

(23)

!"

A 4 6 8 > =

B>280;Ao368E4A4= !8!' REGION SYD

S T U D E N T E R J O B S T I L D E S T U D E R E N D E

K U N S T E N AT I M P L E M E N T E R E F O R A N D R I N G E R M E D S U C C E S

<P]V[T]_zb^RXP[azSVXeTaTQTeXaZTaSTbe¬a aTPc\P]VTb^RXP[azSVXeTabcdSTaT]STUzaPa QTYSTXb^RXP[azSVXeTabcX[[X]VTacXS[XVcXbcdSXTc 3Tbe¬aaTP]b¬ccTa\P]VTZ^\\d]TaST\X ]^a\TaTSTb^RXP[azSVXeTabcX[[X]VTa3Tbe¬aaT U^aSXSTcU^aaX]VTaSTcUPV[XVTb^RXP[TPaQTYST

^VX]SbPcbT]^eTaU^aQ^aVTa]T DSSP]]T[bTTaT]U^adSb¬c]X]V

3TcTaXZZTX^aST]]zaT]PUSTbcdSTaT]ST b^\B^RXP[azSVXeTaT]U­[VTaVT]]T\bcdSXT cXST]X(!'bXVTaPcWP]b­VTaST[cXSbY^Q

^VbPcbTa_zUd[ScXSbY^QbXST[­QT]ST\TS QPRWT[^a_a^YTZcTcSPWP]Tadcz[\^SXV^VeX[

WPeTË]VaT]TXeXaZT[XVWTST]

=dTaSTcY^XZZTcX[U¬[SXVcPceXWPaT]"

!zaXV_a^UTbbX^]bQPRWT[^adSSP]]T[bTb^\

[­QT]STedaSTaTb]­YT^VPZZaTSXcTaTbU^a PcbXZaTPcST]VXeTaST]UPV[XVTQP[[Pbcb^\

VT]TaP[XbcdSSP]]T[bTb^\PaQTYSb\PaZTSTc WPaQadVU^a

BP\cXSXVWPaeXX3B]Tc^_WPUcT]V^S_a^

RTbSTaSP]]TaQPVVad]SU^ab^RXP[azSVXeTa ]Tb_a^UTbbX^]bbcaPcTVX?B½STcPceX_a^UTb bX^]T[cV­aT]U^abZT[XSTcb^RXP[TPaQTYST\TS e^aTbUPV[XVTQPVVad]S^VZeP[XËZPcX^]Ta

>_aTcbcdST]cTaY^Qb

9TVeTSPcB3B_zSTbcdSTaT]STbeTV]TV­aT]

bc^aX]SbPcbU^aPcUz^_aTccTcUPV[XVcaT[TeP]cT bcdST]cTabcX[[X]VTaX]ST]U^aSTcb^RXP[TPaQTYST 3Tcbc­ccTaYTV^_^\DS^eTabcdSXT_aPZcXZZT]

eX[STcSPe¬aT\TVTcaT[TeP]c^VVXeT]STPc STbcdSTaT]STZP]UzaT[TeP]cUPV[XVcbcdSXTY^Q XbcTSTcU^aPcPaQTYSTXTcbd_Ta\PaZTST[[TaT]

VaX[[QPaU^aPcbd__[TaTSTaTbbd

Bz\X]^_U^aSaX]VVzaXb¬acX[[TSTaT^VCA XZ^\\d]Ta]T^\PcU^ab­VTPcQTbZaXeT^V

^_aTccTaT[TeP]cTbcdST]cTabcX[[X]VTaU^ab^

RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST3TaTaXU^aeTYT]\P]VT bcdST]cTaY^Qb_zPR^\azSTc

3Tc\ze¬aT\d[XVcPc^_aTccTbcX[[X]VTa_z $cX\TadVT]c[XVcSTaZP]PÌPbcTb^RXP[

azSVXeTa]T\TSZ[PaPUVa¬b]X]VXZ^\_TcT]

RTQTbZaXeT[bT^VT]\T]c^a^aS]X]VSTabXZaT Q^aVTa]TTcU^acbPcW­YcUPV[XVcVad]S[PVX eXVcXVTPUV­aT[bTaTUcTa[^eVXe]X]VT]

=^V[TPUSTbcdSTaT]STSTaWPacPVTcUd[ScXSb PaQTYSTTaT]ScXST]caXbcTbXcdPcX^]PcSTTa Sd\_TccX[ST]PUb[dccT]STTZbP\T]T[[TaP[SaXV WPaUzTcPUb[dccTcSTaTbQPRWT[^a^_VPeT3TTa XZZTQ[TeTcb^RXP[azSVXeTaT

3TbcdSTaT]ST^_U^aSaTbcX[XZZTPcV­aTSTc b^RXP[TPaQTYSTcX[TcdUPV[¬acPaQTYSb^\azST

\T]UPbcW^[ST]­SeT]SXVWTST]PUT]UPV[XV _a^UTbbX^]bdSSP]]T[bTb^\T]]­SeT]SXV U^adSb¬c]X]VU^aSTcb^RXP[TPaQTYST

R E TT E L S E

8STcbT]TbcT]d\\TaPUB^RXP[azSVXeTaT]

!'ePaSTaT]UPZcdT[UTY[XPacXZ[T]

Â7¬]VTSh]SPUaTV[TaÂXRXcPcTcUaPb^RXP[azS VXeTa<TccT1[PdT]UT[ScZ^^aSX]Pc^aX2T]cTa U^aDSbPccT5[hVc]X]VTW^b3P]bZ5[hVc]X]

VTWY¬[_b^\dScP[cTPc\P]TadST[dZZTc UaPSP]bZX]SU­SbaTcWeXb\P]TacX[ZT]Sc T]U­acXSb_T]bX^]ATV[T]TaPc\P]TaXZZT dST[dZZTcUaPSP]bZX]SU­SbaTcWeXb\P]Uza 5?^_W^[SbcXST]X3P]\PaZU^a[¬]VTbQ[^c cX[\P]X#zaXZZTWPaUzTcWY¬[_TUcTaPZcXe [^eT]T[[TaX]cTVaPcX^]b[^eT]^_[hbTa<TccT 1[PdT]UT[Sc

6T]TaP[U^abP\[X]VTa]TXaTVX^]=^aSBhS^VbcbZP[ST]"^V#^Zc^QTae¬[VT\X]Sbc

^aSX]¬aTQTbchaT[bTb\TS[T\\TacX[WeTaPUSTcaTQTbchaT[bTa7TacX[Z^\\TaaTVX^]bU^a\P]

ST]STae¬[VTbeTSdaPUbcT\]X]V^Vc^bcdSTaT]STdS_TVTcPUSTbcdSTaT]STb^aVP]XbPcX^]Ta EX[SdeXST\TaT^\PaQTYSTcXaTVX^]bQTbchaT[bT]bzZ^]cPZcaTVX^]bU^a\P]S

=^aSB­aT]0]STabT]c[U'&"( ($\PX[bY/b^RXP[aSVSZ BhS0]]T9­aVT]bT]c[U'&#& " \PX[P]Y/b^RXP[aSVSZT[[Ta

bc<PXQaXc1Ta[Pdc[U"""'%!!\PX[\QQ/b^RXP[aSVSZ

V I L D U VÆ R E R E G I O N S B E S T Y R E L S E S M E D L E M ?

05A468>=B5>A<0=3 0==49A64=B4=

7PaSdQadV

TcUaXbcTS.

B^RXP[azSVXeTaT\TSQTZh\aX]VTa_z WYT\\TUa^]cT]T[[Ta_zPaQTYSTcZP]Uz cT[TU^]XbZ_Tab^][XVbc­ccT^VeTY[TS]X]VPU 5aXbcTSbVad__T]

fffb^RXP[aSVSZUaXbcTSbVad__T]

:dabTa^V

Z^]UTaT]RTa

BTZP[T]STaT]\TS^_[hb]X]VTa^\ZdabTa Z^]UTaT]RTa^VU^aTSaPVSTaTaaT[TeP]cT U^ab^RXP[azSVXeTaT_zB^RXP[azSVXeTaT]b WYT\\TbXST_zfffb^RXP[aSVSZ 5haPUcT]b\­ST\TS0]]T\TccT3XV\P]]

! PdVdbcZ[ % '_zbcTaVzaSb7^cT[

BX[ZTQ^aVeTY(#7Ta]X]V

;¬b\TaT_zaTVX^]T]bWYT\\TbXST

fffb^RXP[aSVSZ]^aSd]STaPaaP]VT\T]cTa

REGION NORD

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Efter en årrække ændredes anbefalingerne til tidlig afnavling som led i blødningsprofylaksen og efterfølgende blev der i 2010 endnu engang ændret i afnavlingspraksis

Vi søger snarest muligt 1 juridisk sagsbehandler (jurist, socialrådgiver eller lignende relevant uddannelse) til afdelingskontoret i Ribe. Statsforvaltningens opgaver

ROLF MORTENSEN, OSLO EX LIBRIS... til

[r]

Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Lemvig Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Skive Regionshospitalet

- at du får lyst til at arbejde i Brøndby. I Børnefamilieafdelingen har vi pr. december 2008 eller sna- rest derefter brug for en socialrådgiver/socialformidler til arbej- det

Dragør Kommune søger snarest muligt en fuldtids Socialrådgiver/socialformidler til lille, velfungerende børneteam, som arbejder med hjælpeforanstaltninger for børn, unge og familier

og udvikling er nøgleordene når vi skal finde en ny kollega til Rødovre Jobcenter - vi søger en socialrådgiver eller socialformidler til Sygedagpengegruppen. Vi ser mangfoldighed som