• Ingen resultater fundet

Stæhr, L. S. (2009): Tilegnelse og testning af ordforråd. I: Byram m.fl. (red.): Sprogfag i for- andring – pædagogik og praksis, Samfundslitteratur, 2009. s. 167-194.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Stæhr, L. S. (2009): Tilegnelse og testning af ordforråd. I: Byram m.fl. (red.): Sprogfag i for- andring – pædagogik og praksis, Samfundslitteratur, 2009. s. 167-194. "

Copied!
22
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

København, efteråret 2017

Uddannelse: Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog Modul: Modul 1, Sprogbeskrivelse

ECTS: 15

Semester + år: Efterår 2017 Undervisningssted: København

Modulansvarlig: Karen Lund karlund@dpu.dk Undervisere

Richard Madsen dpu_richard@outlook.dk Signe Wendt Galster siwg@studieskolen.dk Sophia Frovin Stampe sophiafrovin@yahoo.com Søren Skov skov_soren@hotmail.com

Jakob Steensig linjs@cc.au.dk Karen Lund karlund@dpu.dk Vejledere

Richard Madsen dpu_richard@outlook.dk Signe Wendt Galster siwg@studieskolen.dk Sophia Frovin Stampe sophiafrovin@yahoo.com Søren Skov skov_soren@hotmail.com

Karen Lund karlund@dpu.dk

Undervisningslokale

Se timeplan: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Mål og indhold (jf. gældende studieordning) Formål:

Modulet giver en indføring i sprogbeskrivelse af dansk som andet- og fremmedsprog og har som formål at give de studerende indsigt i sprogbeskrivelse og redskaber til at analysere, for- klare og vurdere unge og voksnes danske sprogbrug når det er deres

andet- og fremmedsprog.

Kompetencemål:

Viden og forståelse:

Efter gennemført modul:

- har den studerende viden om sprog og forståelse af dansk brugt som andetsprog;

- har den studerende viden om og forståelse af dansk som andetsprog ud fra såvel en sprogtypologisk som en socio- og psykolingvistisk synsvinkel.

(2)

Færdigheder:

Efter gennemført modul:

- kan den studerende analysere og vurdere sproglige træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik);

- kan den studerende analysere og vurdere sproglige data med afsæt i et kommunikativt, interaktivt sprogsyn og på basis af relevante læringsteorier;

- kan den studerende analysere og vurdere sproglig progression med inddragelse af et læ- ringsteoretisk perspektiv;

- kan den studerende videreudvikle egen faglighed og praksis inden for sprogbeskrivelse ud fra såvel fagteoretisk viden som praksiserfaring.

Kompetencer:

Efter gennemført modul:

- kan den studerende formidle, diskutere og supervisere vedrørende centrale problemstil- linger inden for dansk brugt som andetsprog.

Indhold:

Analyse af sprog og sprogbrug inden for dansk som andetsprog samt analyse af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv. På basis af et kommunikativt, funktionelt sprogsyn bli- ver der på modulet arbejdet med alle de sproglige vidensområder: ordforråd og semantik, mundtlighed og udtale, morfologi og syntaks, tekstlingvistik, pragmatik og mundtlig interakti- on med det formål at udvikle redskaber, som kan bruges til at analysere, forklare og vurdere unge og voksnes sprogbrug, når det er deres andet- eller fremmedsprog.

Se endvidere gældende studieordninger.

Studieordningen for Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog (DAV):

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&

dokOrdningId=12848&sprog=da

Prøveform/eksamen

Bunden hjemmeopgave. Opgaven skal være af et omfang på 7-10 normalsider. Eksaminanden har 7 døgn til sin rådighed.

Se endvidere gældende studieordning.

Tilrettelæggelsesformer

Undervisnings- og arbejdsformerne vil være holdundervisning med aktiv deltagelse af de stude- rende. Undervisningen omfatter desuden gruppearbejde samt et mindre antal hjemmeopgaver i løbet af semesteret.

Eksempelportefølje: Efter hver session indsamler de studerende to eksempler på lørnersprog på hhv. enkelt og mere komplekst lørnersprog fra egen eller andres undervisningspraksis. Eksem- plerne skal afspejle de problemstillinger der har været diskuteret på sessionen, og de vil danne udgangspunkt for den opsamling der indleder en af de følgende sessioner.

Vejledning og feedback

De studerende afleverer tre skriftlige eksamensøvelser i løbet af semestret som de får skriftlig og mundtlig feedback på.

(3)

Evaluering

Spørgeskemaundersøgelsen tilgås via BlackBoard. På næstsidste undervisningsgang/seminar besva- rer de studerende individuelt spørgeskemaet, og på sidste undervisningsgang/seminar drøftes resul- tatet med de studerende på holdet.

Kvalitativ intern evaluering foregår: 9.10 og 4.12. 2017

Praktiske informationer:

De studerende bedes anskaffe tre grundbøger (se under ”Grundbøger”). Flere bøger bliver brugt på flere moduler. Kompendium købes i AU Library campus Emdrup fra slutningen af juni. Andet anvendt litteratur kan downloades eller findes tilgængelig på semesterhylde på AU Library Campus Emdrup.

Undervisningen finder sted på Århus Universitet. Med hensyn til lokale, se nærmere på studie- portalen http://studerende.au.dk/arts/ under ”Undervisning” og ”Timeplaner” (tidligst i juli måned). Eller følg infotavlerne.

Litteratur

Grundbøger der bedes anskaffet af de studerende:

1. Holmen, A. & Lund, K. (red.) (2009). Studier i dansk som andetsprog for voksne, Kø- benhavn: Alfabeta.

2. Galberg Jakobsen, H. & Skyum Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Schønberg.

3. Gregersen, A. S. (red.) (2015). Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis. Samfundslitte- ratur.

4. Sprogforum nr. 47, december 2009: Sproghistorie og sprogtypologi. Aarhus Universitets- forlag. (Kan downloades her: http://www.unipress.dk/media/2935008/978-87- 7934-642-0_sprogforum_47.pdf).

Anden relevant litteratur: se under de enkelte sessioner.

Nogle artikler fra tidsskriftet ”Sprogforum” kan downloades fra adressen

http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/sprogforum_welcome.html og via http://www.unipress.dk/find/?q=sprogforum.

(4)

Undervisningsplan – oversigt – København

Session Dato og tid Undervisningstema Underviser

1 4.9. 10.15-16.00 1. Intro 2. Ordforråd og semantiske netværk

Karen Lund

2 11.9. 10.15-16.00 Morfologi og syntaks Sophia Frovin

3 25.9. 10.15-16.00 Mundtlighed Jakob Stensig

4 9.10. 10-15-16.00 Tid og tempus, respons 1 Signe Wendt Galster

5 23.10.10.15-16.00 Tekstsammenhæng Søren Skov

6 30.10. 10.15-15.00 Den langsomme lørner vs komplx/respons 2 Sofia Frovin Stampe

7 6.11 10.15-16.00 Sprogtypologi Richard Madsen

8 20.11. 10.15-16.00 Pragmatik. Evalueringer. Søren Skov

9 11.12. 10.15-16.00 Respons på den individuelle opgave/respons 3 Signe Wendt Galster Ret ændringer forbeholdes

3.10. 10-12.30 Fællesforelæsning 13

14 15 16 17 18 19 20

(5)

Session 1 Titel:

1. Introduktion til sprogbeskrivelse 2. Ordforråd og semantiske netværk 3. Introduktion til gruppeopgave 1

Dato og tidspunkt: 4.9. kl. 10.15-16.00 Underviser: Karen Lund

Mål:

(Ad.1) At de studerende opnår overblik over og indsigt i modulets formål, forløb og forventede resultat samt inspiration til at arbejde med de forskellige sproglige vidensområder.

(Ad. 1) At de studerende får et første overblik over de muligheder som sprogbeskrivelsen åbner for deres daglige arbejde med undervisningen i dansk som andet- og fremmedsprog.

(Ad. 2)At den studerende opnår redskaber til at analysere elevsprogstekster mht. ordforråd og semantiske netværk.

(Ad. 2) At den studerende opnår redskaber til at kunne analysere hvordan ordforråd bidrager til tekstsammenhængen.

Indhold:

Indhold:

- Præsentation af undervisere og deltagere.

- Introduktion til DAV og Master i dansk som andetsprog

- Introduktion til faget, de enkelte sessioner og eksamen. Gruppedannelse.

- Sprogbeskrivelse på basis af et kommunikativt, funktionelt sprogsyn. Øvelser.

- Analyse af elevsprogstekster mht. brug af ordforråd og semantiske netværk. Det vil blive dis- kuteret hvilke faktorer der kan tænkes at have en betydning i et tilegnelsesperspektiv.

- Analyse af nogle eksempler fra eksisterende undervisningsmaterialer inden for dansk som andetsprog der har fokus på ordforråd.

- Gruppeopgave 1 (”Kære Mina”) introduceres og udleveres.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Til introduktion (Ad.1):

• Lund, K. (1999). Sprog, tilegnelse og kommunikativ undervisning. I: Studier i dansk som andetsprog. Akademisk Forlag. Nærlæs især s. 11 – 39.

• Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag:

Sprogbrugsanalyse, s. 49-65. Sprognormer, s. 66-76.

Herudover anbefales:

Østergaard Nielsen, G., Svendsen Pedersen, M. og Lund, K. (red.)(2003). Individuelle læ- ringsplaner og kollektive læringsrum – en vejledning. Integrationsministeriet.

Gitte Østergaard Nielsen (red.), Karen-Margrete Frederiksen, Tove Rasmussen (2006). Un- dervisningsvejledning. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Undervisningsministe- riet.

Til: Ordforråd og semantiske netværk (Ad.2):

• Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag:

Ord, helheder og orddannelse, s. 77-85.

• Henriksen, B. (1999). Ordforråd og ordforrådsindlæring. I: Studier i dansk som andet- sprog. Akademisk forlag. 1999, s. 77-83.

(6)

• Henriksen, B. (2009). Det oversete ordforråd? I: Byram m.fl. (red.): Sprogfag i for- andring – pædagogik og praksis, Samfundslitteratur, 2009. s. 205-230.

• Golden, A. (1984). Hvad vil det si å kunne et ord? I: Hvenekilde & Ryen (red.):

Kan jeg få ordene dine, lærer. Cappelen. S. 160-169 (Kompendium)

• Lund, K. (2009). Dansk som andetsprog i ungdoms- og voksenuddannelserne – at lære fag gennem sit andetsprog. I Rander, Boysen og Goldbech: En moderne vok- sendidaktik. Alinea, s.195-234. (Kompendium)

Viberg, Å. (1989). Ordforråd. I: G. Kasper & J. Wagner: Grundbog i fremmedsprogs- pædagogik Gyldendal. s. 102-119. (Kompendium)

Herudover anbefales:

Duncker, D. (2003). Børnenes ord I: Veje til dansk. Akademisk s 91-124.

Stæhr, L. S. (2009): Tilegnelse og testning af ordforråd. I: Byram m.fl. (red.): Sprogfag i for- andring – pædagogik og praksis, Samfundslitteratur, 2009. s. 167-194.

Wille, N.E. (2007). Ordenes verden. Mere semantik og pragmatik. I: Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. Forlaget Samfundslitteratur, kap 9 s. 231- 278. (Kompendium)

Forberedelse til undervisningen:

Forberedelse til undervisningen:

Litteraturen læses som forberedelse til introduktion og tema.

De studerende opfordres til løbene i deres egen undervisningspraksis at have fokus på de sproglige områder der er fokus for de enkelte sessioner. Det er til denne session ordforråd og semantiske netværk. Endvidere: Hvad er kommunikativ kompetence for en størrelse?

Forbered analyse af og medbring kopi af et par eksempler fra nogle forskellige lærebøger til analyse af arbejde med ordforråd. Hvilket ordforråd er karakteristisk for jeres eksempler?

Fokus på ordforråd hos egne elever/kursister. Hvilket ordforråd behersker de?

Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen.

Eksemplerne skal afspejle de problemstillinger der er på programmet på denne session.

NB: Aflevering af gruppeopgave 1 senest søndag d. 24. september kl. 12.00 – sendes elektro- nisk til Signe Wendt Galster. siwg@studieskolen.dk. Respons d. 9. oktober 2016 v. Signe Wendt Galster.

(7)

Session 2 Titel:

1. Opsamling på ordforråd og semantiske netværk 2. Morfologi og syntaks

Dato og tidspunkt: 11. 9. kl. 10.15-16.00 Underviser: Sophia Frovin Stampe Mål:

(Ad. 1)At den studerende udbygger sine redskaber til at analysere elevsprogstekster mht.

ordforråd og semantiske netværk

(Ad. 1) At den studerende opnår øgede kompetencer i at analysere hvordan ordforråd bidrager til tekstsammenhængen.

(Ad.2) At den studerende opnår redskaber til andetsprogsbeskrivelse af morfologi

og syntaks og opnår indsigt i hvordan morfologien og syntaksen influerer på såvel sætning som tekst.

Ad. 1.+2.) At den studerende opnår klar forståelse af hvad det vil sige at arbejde på grundlag af et kommunikativt funktionelt sprogsyn.

Indhold:

(Ad. 1) Der bliver analyseret elevsprogstekster mht. brug af ordforråd og semantiske netværk, og hvordan ordforrådet bidrager til at etablere tekstsammenhæng.

(Ad. 2) Elevsprogtekster bliver analyseret mht. morfologi og syntaks.

Fokus på den terminologi som vi vil bruge i vores sprogbeskrivelser.

Fokus på de aspekter af morfologi og syntaks som typisk volder problemer for sprogbrugere med dansk som andet- eller fremmedsprog.

Øvelser med fokus på analysen af de morfologiske og syntaktiske aspekter af elevsproget samt fokus på hvordan morfologi og syntaks influerer på både sætnings- og tekstniveau.

Introduktion til AU Library ved Lisbeth Ramsgaard Carlsen? fra AU Library, Campus Em- drup og introduktion til blackboard ved Birthe Aagesen, projektleder Blackboard Arts: kl.

11.15 – 12.00.

Underviseren sørger for at Lisbeth og Birthe har adgang til en computer.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Genlæs til: Ordforråd og semantiske netværk (Ad.1):

• Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske for- lag: Ord, helheder og orddannelse, s. 77-85.

• Henriksen, B. (1999). Ordforråd og ordforrådsindlæring. I: Studier i dansk som andet- sprog. Akademisk forlag. 1999, s. 77-83.

• Henriksen, B. (2009). Det oversete ordforråd? I: Byram m.fl. (red.): Sprogfag i for- andring – pædagogik og praksis, Samfundslitteratur, 2009. s. 205-230.

• Golden, A. (1984). Hvad vil det si å kunne et ord? I: Hvenekilde & Ryen (red.):

Kan jeg få ordene dine, lærer. Cappelen. S. 160-169 (Kompendium)

• Lund, K. (2009). Dansk som andetsprog i ungdoms- og voksenuddannelserne – at lære fag gennem sit andetsprog. I Rander, Boysen og Goldbech: En moderne vok- sendidaktik. Alinea, s.195-234. (Kompendium)

(8)

Til: Morfologi og syntaks

• Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske for- lag: Ord, helheder og orddannelse, s. 77-111.

• Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag:

Sætningsled og sætningsskema, s. 112–165.

• Anker Jensen, P. (1985). Principper for grammatisk analyse. Handelshøjskolens Forlag.

Kap 1: Grundtræk af den morfologiske analyse, s. 15-25. (Kompendium)

• Tingbjörn, G. (1982). Kontrastiv minigrammatik. I Gabrielsen & Gimbel (red.): Dansk som fremmedsprog. Danmarks Lærerhøjskole 1982. S. 129-167 (morfologi) og s. 168-172 (syn- taks). (Kompendium)

• Lund, K. (2015). Kapitel 3: Fokus på sprog. I Gregersen (red.): Sprogfag i forandring. Pæda- gogik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s.85-98.

Forberedelse til undervisningen:

Ad1: Genlæs litteraturen til ordforråd og semantiske netværk

Ad2: Litteraturen til Morfologi og syntaks læses som forberedelse til temaet.

Analyse af uddelte elevsprogstekster og øvelser.

Fokus på morfologi og syntaks hos egne elever/kursister.

Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen.

Eksemplerne skal afspejle problemstillinger ordforråd og semantiske netværk.

(9)

Session 3 Titel:

1. Mundtlighed 2. Dansk udtale

Dato og tidspunkt: 25.9. 10-15-16.00 Underviser: Jakob Steensig

Mål:

(Ad. 1) At de studerende kan analysere hvordan samtalesprog adskiller sig fra skriftsprog, og de kan analysere samtalesproget på dets egne betingelser. Deltagerne skal opnå en grundlæg- gende forståelse af hvad en samtalekompetence på dansk indebærer, og de skal kende til materia- ler og kunne igangsætte læringsaktiviteter der kan bidrage til at autentisk talesprog inddrages i undervisningen i dansk som andetsprog.

(Ad. 2) At deltagerne får en grundlæggende forståelse af særligt vanskelige træk ved dansk ud- tale, og hvad disse træk betyder for tilegnelsen af dansk som andetsprog samt opnår en basis for at tage stilling til en model for beskrivelse og evaluering af udtalen hos kursister der lærer dansk som andetsprog.

Indhold:

Vi fokuserer på to forskellige aspekter af mundtligt sprog: (1) samtalesprog og (2) udtale:

(1) Mundtligt sprog er først og fremmest samtalesprog. Vi skal derfor se nærmere på hvad der kendetegner denne form for sprog. Vi vil forsøge at forstå og analysere samtalesproget på dets egne betingelser, herunder forstå at det har en form (morfologi og syntaks) som adskiller sig fra skriftsprogets. Vi vil også se på hvordan samtalesproget kan få den plads det er berettiget til i undervisningen. Læsningen til dette fokus er en række artikler der på forskellig måde forsøger at tage det mundtlige sprog alvorligt som samtalesprog, og som indeholder forslag til hvordan det- te kan indgå i undervisning. I arbejdet med dette emne vil vi studere optagelser og udskrifter af autentiske samtalestykker, og vi vil se på de resurser der findes (bl.a. på nettet) til at inddrage samtalesproget i undervisningen i dansk som andetsprog.

(2) Dansk udtale er meget svær. Vi vil kort se på hvad dette skyldes - hertil er Grønnum-artiklen særligt egnet - og så vil vi arbejde med hvordan man kan analysere og evaluere dansk-kursisters udtale ved hjælp af den model som Kirk (2008) foreslår.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Til: Samtalesprog

• Catherine E. Brouwer & Anette Nissen 2003. At lære dansk som andetsprog i praksis – et sprogpædagogisk koncept med konversationsanalyse som fagligt grundlag. I: B.

Asmuß & J. Steensig (red.) Samtalen på arbejde - konversationsanalyse og kompetence- udvikling. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, s. 52-72. (Kompendium)

• Jakob Steensig 2009. Hvad er talesprog? I: V. Boelt og M. Jørgensen (red.) Mundtlighed. Teori og praksis. Århus: KvaN, 187-205. (Kompendium)

• Jakob Steensig 2011. Samtalekompetencer. Fokus 53: 11-18. (Downloades fra http://www.uddannelsesforbundet.dk/fokus)

Til: Udtale

• Katrine Kirk 2008. Dansk udtale – en undervisningsvejledning. Kbh.: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration (Downloades her: http://uibm.dk/publikationer/dansk-udtale- en-undervisningsvejledning)

(10)

Forberedelse til undervisningen:

Som forberedelse til fokus om samtalesprog (1) læser de studerende artiklerne og overvejer hvordan principper herfra kan inddrages i undervisningen. De studerende bedes også gå ind på hjemmesiden samtalebanken (talkbank.org/samtalebank/browser/) og finde samtalen “gam- le_dage" (sam3 > gamle_dage) og kigge på/lytte til bidder fra den (fx dem der gennemgås i Steensig 2011), samt undersøge om de (evt. gennem et sprogcenter) har adgang til det mobile sproglab på hjemmesiden dansk.nu. I må også meget gerne tage et kig på den nye hjemmeside samtalegrammatik.dk.

Som forberedelse til fokus om udtale (2) læser de studerende materialet og kigger på samt overvejer hvordan man kan udfylde kortlægningsskemaet s. 142-43 heri.

(11)

Session 4

1. Respons på gruppeopgave 1 og introduktion til gruppeopgave 2.

2. Opsamling på morfologi og syntaks 23 Tid og tempus

Dato og tidspunkt: 9.10. kl. 10.15-16.00 Underviser: Signe Wendt Galster Mål:

(Ad. 2) At den studerende udbygger sine redskaber til at analysere elevsprogstekster mht. mor- fologi og syntaks, og at den studerende kan analysere hvordan syntaks og morfologi influerer på såvel sætning og som tekst.

(Ad. 2) At den studerende opnår redskaber til at kunne analysere hvordan ordforråd, morfologi og syntaks bidrager til at skabe tekstsammenhæng og tekstkompetencer i elevsprogstekster.

(Ad. 3) At den studerende opnår indsigt i og kan analysere hvordan man bruger tempus til at udtrykke sig om tid på dansk.

(Ad. 3) At den studerende kan analysere elevsprogstekster mht. hvordan man bruger tempus Til at udtrykke sig om tid på dansk, og kan analysere hvordan tempusbrugen påvirker sprog- brugen både på sætningsniveau og på tekstniveau – bl.a. med henblik på at analysere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der influerer på sprogbrugeres tempusvalg.

Indhold:

(Ad. 2) Elevsprogtekster bliver analyseret mht. morfologi og syntaks, og mht. hvordan morfo- logi og syntaks influerer på både sætnings- og tekstniveau.

Ad. 2) Fokus på de aspekter af morfologi og syntaks som typisk volder problemer for sprog- brugere med dansk som andet- eller fremmedsprog.

(Ad. 3) Elevsprogsteksterne bliver analyseret mht. tid/tempus – bl.a. med henblik på at analy- sere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der influerer på sprogbrugeres tempusvalg.

Det vil blive diskuteret hvilke faktorer der kan tænkes at have en betydning i et tilegnelsesper- spektiv.

(Ad. 3) Der bliver lavet øvelser til tid/tempus analyse.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Genlæs til: Morfologi og syntaks

• Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske for- lag: Ord, helheder og orddannelse, s. 77-111.

• Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag:

Sætningsled og sætningsskema, s. 112–165.

• Anker Jensen, P. (1985). Principper for grammatisk analyse. Handelshøjskolens Forlag.

Kap 1: Grundtræk af den morfologiske analyse, s. 15-25. (Kompendium)

• Tingbjörn, G. (1982). Kontrastiv minigrammatik. I Gabrielsen & Gimbel (red.): Dansk som fremmedsprog. Danmarks Lærerhøjskole 1982. S. 129-167 (morfologi) og s. 168-172 (syn- taks). (Kompendium)

• Lund, K. (2015). Kapitel 3: Fokus på sprog. I Gregersen (red.): Sprog i forandring. Pædago- gik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s.85-98.

(12)

Til: Tid og tempus

• Anker Jensen, P. (1985). Principper for grammatisk analyse. Busck. s. 110-134 (Kompen- dium)

• Glismann, O. (1987). Om tid og tempus. NYS 16/17, s. 237-257 (Kompendium)

Forberedelse til undervisningen:

Ad 2. Litteraturen til morfologi og syntaks genlæses

Litteraturen til tid og tempus læses som forberedelse til temaet.

Ad. 3 Fokus på relationen mellem tid og tempus i hhv. tidligt og komplekst lørnersprog hos eg- ne elever/kursister og i dagens tekster.

Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster mht. tid og tempus samt at analyse af hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der influerer på sprogbrugeres tempusvalg.

(13)

Session 5 Titel:

1. Opsamling på Tid og Tempus 2. Tekstsammenhæng

Dato og tidspunkt: 23.10. kl. 10.15.00-16.00 Underviser: Søren Skov

Mål:

(Ad. 1) At den studerende får uddybet sin indsigt i hvordan man bruger tempus til at udtrykke sig om tid på dansk, og kan analysere hvordan tidsforhold påvirker tempusbrugen både på sætningsniveau og på tekstniveau.

(Ad. 2.) At den studerende opnår redskaber til at kunne analysere såvel global som lokal kohæ- rens og kohæsion i dansk brugt som andetsprog og bliver i stand til at analysere hvordan for- skellige sproglige faktorer (inden for ordforråd, morfologi og syntaks) bidrager til at skabe sammenhæng i en tekst – både globalt (i teksten) og lokalt (mellem udsagnene).

(Ad. 2.) At den studerende kan identificere hvilke tekst- og sprogtræk der bidrager til at konsti- tuere forskellige teksttyper/tekstgenrer.

Indhold:

(Ad. 1) Analyser af elevsprogstekster mht. tid og tempus – bl.a. med henblik på at analysere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der influerer på sprogbrugeres tempusvalg.

(Ad. 2) Der arbejdes med at analysere elevsprogstekster og elevsprogskompetencer

mht. tekstsammenhæng (global og lokal kohærens og kohæsion) samt med at analysere hvilke sproglige træk der bidrager til at konstituere forskellige teksttyper/tekstgenrer

(Ad.2) Der arbejdes med at analysere hvordan hhv. ordforråd, morfologi og syntaks bidrager til at skabe tekstsammenhæng (global og lokal kohærens og kohæsion). Det vil blive diskuteret hvilke faktorer der kan tænkes at have en betydning i et tilegnelsesperspektiv.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Genlæs: Tid og tempus

• Anker Jensen, P. (1985). Principper for grammatisk analyse. Busck. s. 110-134 (Kompen- dium)

• Glismann, O. (1987). Om tid og tempus. NYS 16/17, s. 237-257 (Kompendium) Til tekstsammenhæng

• Hvenekilde, A. (1996). Tekstbinding og tekstoppbyggning. I: Bjørkavåg et.al. (red): Men hva betyr det, lærer? Cappelen. S. 221-243. (Kompendium)

• Wenche, V., M. Sandvik & Jan Svennevig (2000). Tekst og Kontekst. En innføring i tekstlingistikk og pragmatikk. LNU/Cappelen 2000. Kapitel 5: Sammenheng i tekst. S. 128-170. (Kompendium)

Forberedelse til undervisningen:

Ad 1. Genlæs litteraturen om tid og tempus. Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster mht.

tid og tempus med særligt henblik på at analysere hvilke tekst-interne og tekst-eksterne faktorer der influerer på sprogbrugeres tempusvalg.

(14)

Ad. 2: Litteraturen læses som forberedelse til temaet. Litteraturen om morfologi, syntaks og ordforråd genlæses også med henblik på at vurdere hvordan den måde morfologi, syntaks og ordforråd anvendes, influerer på tekstsammenhængen.

Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster og øvelser med fokus på hvordan brugen af mor- fologi, syntaks og ordforråd influerer på tekstsammenhængen.

Find interessante eksempler på lokal og global tekstsammenhæng i henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporteføljen og lav analyser af dem.

NB: Aflevering af gruppeopgave 2 senest torsdag d. 19. oktober kl. 12.00 – sendes elektronisk til Sophia Frovin Stampe sophiafrovin@yahoo.com. Respons d. 30. oktober 2017 v. Sophia Fro- vin Stampe.

(15)

Session 6:

1. Respons på gruppeopgave 2 og introduktion til den individuelle opgave 3 2. Opsamling på Tekstsammenhæng

3. Den langsomme lørners sprog vs. juridisk sprog med fokus på morfologi, syntaks, ord- forråd og tekstsammenhæng.

Dato og tidspunkt: 30.10. kl. 10-15-16.00 Underviser: Sophia Frovin Stampe Mål:

(Ad. 2) At den studerede opnår øgede kompetencer i at analysere såvel global som lokal kohæ- rens og kohæsion i dansk brugt som andetsprog og i at analysere hvordan forskellige sproglige faktorer (ordforråd, morfologi, syntaks) bidrager til at skabe sammenhæng i en tekst – både lo- kalt og globalt.

(Ad. 2) At den studerende kan identificere hvilke tekst- og sprogtræk der bidrager til at konsti- tuere forskellige teksttyper/tekstgenrer.

(Ad. 3) At den studerende bliver i stand til at analysere og vurdere forskellige former for sprog- brug inden for dansk som andetsprog – fra tidligt lørnersprog til komplekst og nuanceret andet- sprogsdansk.

Indhold:

(Ad.2) Der bliver arbejdet med at analysere elevsprogstekster og elevsprogskompetencer mht. tekstsammenhæng (global og lokal kohærens og kohæsion) samt med at analysere hvilke sproglige træk der bidrager til at konstituere forskellige testyper/tekstgenrer.

(Ad. 3) Der bliver arbejdet med eksempler på tidligt og senere komplekst sprog på såvel sætnings- som tekstniveau.

Ad. 3) Der arbejdes med hvordan brugen af morfologi, syntaks, ordforråd og tekstsammen- hæng anvendes i hhv. det tidlige lørnersprog og i mere komplekst lørnersprog, og det vil blive diskuteret hvilke sproglige faktorer der kan tænkes at have en betydning i et tilegnelsesper- spektiv.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Genlæs: Tekstsammenhæng

• Hvenekilde, A. (1996). Tekstbinding og tekstoppbyggning. I: Bjørkavåg et.al. (red): Men hva betyr det, lærer? Cappelen. S. 221-243. (Kompendium).

• Wenche, V., M. Sandvik & Jan Svennevig (2000). Tekst og Kontekst. En innføring i tekst- lingistikk og pragmatikk. LNU/Cappelen 2000. Kapitel 5: Sammenheng i tekst. S. 128- 170. (Kompendium

Til: Den langsomme lørners sprog vs. juridisk sprog

• Lund, K. (1997). Rosa – en langsom lørner. I: Skovholm (red.): Hvorfor er det så svært at lære dansk? En antologi om langsom indlæring. Special-pædagogisk Forlag. S. 76-103.

(Kompendium)

• Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske forlag:

Juridisk sprogbrug, s. 166-187.

• Lund, K. (2015). Kapitel 3: Fokus på sprog. Gregersen (red.): Sprogfag i forandring. Pæda- gogik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s. 98 - 120.

Forberedelse til undervisningen:

Ad 2: Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster og øvelser med fokus på hvordan brugen af morfologi, syntaks, ordforråd, tid og tempus influerer på tekstsammenhængen.

(16)

Ad 3. Find eksempler på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog til eksempelporte- føljen og lav analyser af dem.

Lav analyser af jeres eksempler i eksempelporteføljen på henholdsvis enkelt og mere komplekst lørnersprog bl.a. med henblik på tid og tempus, tekstkompleksitet samt syntaktisk og morfolo- gisk kompleksitet.

NB: Aflevering af den individuelle opgave senest tirsdag d. 21. november kl. 12.00 – sendes elektronisk til Signe Wendt Galster siwg@studieskolen.dk Respons d. 11. december 2016 v.

Signe Wendt Galster.

(17)

Session 7 Titel:

1. Opsamling på Den langsomme lørners sprog vs. juridisk sprog med fokus på morfologi, syntaks, ordforåd og tekstsammenhæng.

2. Sprogtypologi

Dato og tidspunkt: 6.11. 10-15-16.00 Underviser: Richard Madsen

Mål:

(Ad.1 At den studerede opnår øgede kompetencer i at analysere såvel tidligt som senere kom- plekst lørnersprog med fokus på hvordan forskellige sproglige faktorer (ordforråd, morfologi, syntaks) bidrager til at skabe sammenhæng i en tekst – både lokalt og globalt.

(Ad.2) At den studerende gennem kendskab til centrale forskelle på verdens sprog og til de grundtyper som disse kan ordnes i, kan placere dansk typologisk og sammenligne med andre sprog kursisterne kender til. Der vil især være fokus på morfologiske og syntaktiske forskelle på sprog.

Indhold:

Ad.1) Der arbejdes med hvordan brugen af morfologi, syntaks, ordforråd og tekstsammenhæng anvendes i hhv. det tidlige lørnersprog og i mere komplekst lørnersprog, og det vil blive disku- teret hvilke sproglige faktorer der kan tænkes at have en betydning i et tilegnelsesperspektiv.

(Ad. 2 Med udgangspunkt i de sprog som holdet tilsammen kender til, vil dansk blive sammen- lignet med andre sprog på væsentlige syntaktiske og morfologiske områder. Her vil indgå en række øvelser.

(Ad. 2) Desuden vil forholdet mellem at se på sprog som type og som system med variationer blive diskuteret. Der vil blive lejlighed til en genopfriskning af den lingvistiske fagterminologi som knytter sig til morfologisk og syntaktisk beskrivelse, og til en diskussion af hvilke forskelle mellem sprog der kan tænkes at have en betydning i et tilegnelsesperspektiv.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Genlæs til: Den langsomme lørners sprog vs. juridisk sprog

• Lund, K. (1997). Rosa – en langsom lørner. I: Skovholm (red.): Hvorfor er det så svært at lære dansk? En antologi om langsom indlæring. Special-pædagogisk Forlag. S. 76-103.

(Kompendium)

• Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Dansk sprog. Det Schønbergske for- lag: Juridisk sprogbrug, s. 166-187.

Til: Sprogtypologi og grammatiske kategorier

Tingbjörn, G. (1982). Kontrastiv minigrammatik. i Gabrielsen & Gimbel (red),

Dansk som fremmedsprog

. Danmarks Lærerhøjskole. 129-172. (Kompendium – under morfologi og syn-

taks)

Steensig, J. (2009). Sprog i Danmark og i verden – forskelle og ligheder blandt verdens sprog. I Kristiansen, Holmen m.fl.: Dansk Sproglære. Dansklærerforeningen, 270- 291.(Kompendium)

Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P. (2007). Ord, helheder og orddannelser.

Dansk Sprog.

77-109.

(18)

Herudover anbefales:

Diverse artikler i Sprogforums temanummer om Sprogtypologi – nr. 47, 2009 (anskaf- fes/downloades).

Forberedelse til undervisningen:

Ad 1: Lav analyse af egne og uddelte elevsprogstekster og øvelser med fokus på hvordan bru- gen af morfologi, syntaks og ordforråd anvendes i det tidlige lørnersprog sammenlignet med det mere komplekse lørnersprog på såvel sætningsniveau som tekstniveau. Undersøg også hvordan tid sættes på sprog i hhv. tidlig og senere komplekst sprog

Ad. 2 Læs Gunnar Tingbjørns og Jakob Steensigs artikler, og hold beskrivelsen af det enkelte sprog op imod den viden du måtte have om pågældende sprog. Formålet er en diskussion af forskelle på sprog og af nytten af at foretage den slags sammenligninger. Overvej derefter hvil- ken betydning viden om sprog har i en tilegnelsesproces (genlæs evt. Karen Lunds artikel om

"Fokus på sprog" fra anden mødegang). Vend dig derefter mod Galberg Jacobsen og Skyum Ni- elsens beskrivelse af dansk og forsøg at se på dansk "udefra" (dvs. med et typologisk blik). Ind- drag evt. Galberg Jacobsen og Skyum Nielsens gennemgang af sætningsskemaet (også fra an- den mødegang).

(19)

Session 8 Titel:

1. Opsamling på Sprogtypologi 2. Pragmatik

3. Eksterne og intern evaluering

Dato og tidspunkt: 20.11. 10-15-16.00 Underviser: Søren Skov

Mål:

Ad 1) At den studerende gennem kendskab til centrale forskelle på verdens sprog og til de grundtyper som disse kan ordnes i, opnår øgede kompetencer i at placere dansk typologisk og sammenligne med andre sprog kursisterne kender til. Der vil især være fokus på morfologiske og syntaktiske forskelle på sprog.

(Ad. 2.) At den studerende opnår kompetencer til at kunne foretage pragmatiske analyser af elevsprogstekster og kan analysere og vurdere hvordan sprogbrugen påvirkes af og påvirker forskellige sproglige og ikke-sproglige forhold.

(Ad. 2.) At den studerende kan foretage pragmatiske analyser af hhv. tidligt og komplekst lør- nersprog og kan analysere og vurdere hvordan sprogbrugen påvirkes af og påvirker forskellige sproglige og ikke-sproglige forhold.

Indhold:

(Ad. 1) Der arbejdes med centrale forskelle og ligheder på verdens sprog og med at sammenlig- ne med andre sprog kursisterne kender til. Der vil især være fokus på morfologiske og syntakti- ske forskelle på sprog.

(Ad. 2.) Der bliver arbejdet med at lave pragmatiske analyser af elevsprogstekster med fokus på hvordan kontekstuelle faktorer virker ind på sprogbrugen, og vise versa. Det vil blive diskute- ret hvilke faktorer der kan tænkes at have en betydning i et tilegnelsesperspektiv

Litteratur knyttet til undervisningen:

Genlæs til Sprogtypologi og grammatiske kategorier

Tingbjörn, G. (1982). Kontrastiv minigrammatik. i Gabrielsen & Gimbel (red),

Dansk som fremmedsprog

. Danmarks Lærerhøjskole. 129-172. (Kompendium – under morfologi og syn-

taks)

Steensig, J. (2009). Sprog i Danmark og i verden – forskelle og ligheder blandt verdens sprog. I Kristiansen, Holmen m.fl.: Dansk Sproglære. Dansklærerforeningen, 270- 291.(Kompendium)

Lund, K. (2015). Kapitel 3: Fokus på sprog. I Gregersen (red.): Sprogfag i forandring. Pæ-

dagogik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s.85-98.

Til: Pragmatik

• Wenche, V., Sandvik, M. & Svennevig, J. (2000). Tekst og Kontekst. En innføring i tekstlingistikk og pragmatikk. LNU/Cappelen 2000. Kapitel 3: ”Språkhandlin- ger”, s. 81-92. (Kompendium)

• Thomas, J. (1983). Cross-cultural pragmatic failure. Applied Linguistics. Vol. 4.

(Kompendium)

• Lund, K. (2015). Kapitel 3: Fokus på sprog. I Gregersen (red.) m.fl: Sprog i forandring. Pæ- dagogik og praksis. Forlaget Samfundslitteratur. s. 99-108 og s. 121-127.

• John E. Andersen (1989). Sproghandlinger – på dansk. Dansklærerforeningen. (Kompendi- um)

(20)

Forberedelse til undervisningen:

Ad. 1: Læs Gunnar Tingbjørns og Jakob Steensigs artikler, og hold beskrivelsen af det enkelte sprog op imod den viden du måtte have om pågældende sprog. Overvej derefter hvilken be- tydning viden om sprog har i en tilegnelsesproces (genlæs evt. Karen Lunds artikel om "Fokus på sprog" fra anden mødegang).

Ad 2: Lav analyser af egne og uddelte elevsprogstekster og øvelser med fokus på pragmatik og teksteksterne faktorers indflydelse på sprogbrugen og på hvordan sprogbrugen influerer på omgivelserne. Analyse af egne og uddelte elevsprogstekster og øvelser med fokus på hvordan brugen af morfologi, syntaks og ordforråd anvendes i det tidlige lørnersprog sammenlignet med det mere komplekse lørnersprog,

(21)

Session 9 Titel:

1. Respons på den individuelle opgave 2. Opsamling på alle områder

3. Intern skriftlig og mundtlig evaluering

Dato og tidspunkt: 4.12. 10-15-16.00 Underviser: Signe Wendt Galster

Mål:

At de studerende får fokus på alle emner som er blevet behandlet i løbet af semestret med hen- blik på forberedelse til eksamen.

Indhold:

Der bliver samlet op på alle gennemgåede emner.

Litteratur knyttet til undervisningen:

Forberedelse til undervisningen:

Forbered dig ved orientering og studier i de områder der er blevet arbejdet med i forløbet. Gen- nemlæs din individuelle opgave og dine to gruppeopgaver.

Forbered dine spørgsmål til underviseren.

(22)

FÆLLESFORELÆSNING 3. oktober 2017

Titel: Forslag ”Hvor står kampen om dannelsen?”

Dato og tidspunkt: d.3.10, 2017 Kl. 10.00-12.30 fællesforelæsning (kl. 9.30-10.00 morgenkaffe v/aulaen, og fælles frokost kl.12.30) Underviser: Stefan Hermann, rektor professionshøjskolen Metropol Lok: festsalen

Indhold:

Gennemgang af brændpunkter og blinde pletter i den politiske og pædagogiske debat Formål:

Oplysning og kritisk erkendelse Litteratur knyttet til undervisningen:

Hvor står kampen om dannelsen?(2016), Informations Forlag.

Forberedelse til undervisningen:

Læs ”Hvor står kampen om dannelsen?” Formuler 3 kritiske spørgsmål.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I en AT-opgave med innovation bedømmes, hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at undersøge sagen, til at udarbejde løsningsforslag og/eller til at

Analysen af før- og eftergruppen skal endvidere klarlægge, hvor mange af dem, der består køreprøven efter en ubetinget frakendelse, der senere får afgørelser for spirituskørsel,

Det stod snart klart, at vi aldeles ikke (jfr. ovenstående) var enige i vurderingen af de forskellige artikler, og det viste sig også snart, at det var nødvendigt

Fig.. I arrangementet af mønterne viste Müller sin originalitet og uaf- hængighed. Publikationer af antikke græske mønter fulgte normalt Joseph Hilarius Eckels geografi

Når vi oplever adfærdsmæssige eller psykiske symptomer hos borgeren og gerne vil blive klogere på, hvad der sker i de pågældende situationer, og på hvordan borgeren har det, må

• POSITIV kvittering angiver på applikationsniveau og på brevniveau at modtager (ModtLok) har kunnet modtage de i CONTRL-forsendelsen omtalte EDI-breve og kan behandle disse

Formålet er at give de studerende en ramme for at kunne forstå forholdet mellem uddannelse og samfund samt redskaber, hvormed de kan analysere konkrete sammenhænge

Men lære- midlerne vil også rumme nogle andre dimensioner som man traditi- onelt sammenfatter med ordet ’kultur’, men som kan være mange forskellige ting, herunder mere eller