• Ingen resultater fundet

En model er en model af en model

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "En model er en model af en model"

Copied!
40
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Model(teknik)

Arkitekt, Ph.d., Lektor Peter Bertram KADK, Institut 4

(2)

Analysemodeller

(3)

Analysemodellen rekonstruerer og genop- finder værket gennem valg og udvikling af modelteknik.

Analysemodellen giver ikke blot adgang til værkets mening men skaber en ny kompo- sition på baggrund af det givne værk.

(4)

F.L. Wright, Johnson Wax

(5)

G. Terragni, Danteum

(6)

F. Kiesler, Shrine of the Book

(7)

G.Guarini, SS Sindone

(8)

Sir J. Soane, Lincoln’s Inn Fields

(9)

Fremgangsmåde Redskab Materiale

Teknologi > Udfoldelse af redskabets muligheder Teknik > Sondering af materialets forskelle

Der er ingen opfindelse uden teknik!

Man forfølger (eller konstruerer) et problem på tværs af forskellige teknikker!

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

En model er en model af en model

(20)

På den ene side udvikles modellen på bag- grund af et eller flere eksisterende forlæg, der fungerer som model for den aktuelle model.

På den anden udvikles den med henblik på et endnu ikke eksisterende arkitektonisk rum og dets relation til en livsverden. Den er en model af et arkitektonisk rum, der endnu ikke er.

Den konkrete model inddrager og bearbej­

der modeller fra andre domæner ­ f.eks.

sociale.

Arkitekturen indretter en livsverden!

(21)

Man skelner typisk mellem en abstrakt model, der antages at eksistere på tværs af de enkelte tilfælde og den konkrete model.

Den abstrakte model eksisterer ikke friholdt af de konkrete serier ­ den eksisterer ikke i en idealsfære (som del af en bytypologi f.eks).

Den abstrakte model altid situeret. Dens karakter og virkning kan ikke friholdes fra den sammenhæng hvori, den optræder.

Det at fremstille en konkret model med bestemte teknikker er således en måde at undersøge og potentielt videreudvikle en abstrakt model.

(22)

Fra proces til værk

(23)

En transformationsserie:

Processen forløber som en vekslen mel- lem en nøje planlagt fremstilling af serier og en efterfølgende opstilling, gruppering og klassifikation af modellerne.

Prototypen er afløst af transformations­

regler, hvormed den kon krete serie af modeller udvikles.

Det der gentages er transformations­

reglerne.

(24)
(25)
(26)

En procesmodel:

Man begynder simpelt og inddrager lang- somt stadigt mere materiale og flere para- metre i processen.

Modellen indskriver informationer og foreskriver virkninger der er langt mere komplekse end det der kan fastholdes i bevidstheden hos den der udfører model- len.

Processen forløber som en serie af kar.

Modellen ledages altid af en intention.

Den er imidlertid ikke et simpelt redskab, hvormed en hensigt udføres. Model og in- tention udvikles i en parallel bevægelse.

Den kunstneriske proces er en kultiverings­

proces. Der er kun én generel regel for kunstværket: Det skal hænge sammen af egen kraft!

(27)
(28)

1. Tower, section and elevation.

2. Weather station, two elevations.

3. Factory, elevation.

4. Laboratory, elevation.

5. Barn, elevation.

6. Kindergarten, plan.

7. Perimeter wall containing minor functions, elevation.

1 2

3

6

7 4

5

(29)
(30)
(31)
(32)

Den mulige verden

(33)
(34)
(35)

Model og livsform

(36)

Et model - subjekt:

Modellen er et total design, der tilstræber produktionen af et bestemt individ: det sovjetiske menneske.

Det totale design opererer ikke kun gen- nem lokale iscenesatte miljøer men også på byskala.

Som udviklingen skrider frem træder de lokale “props” i baggrunden til fordel for isce nesættelser i byen.

(37)
(38)
(39)
(40)

We may speak of the wonders of the mind and the different ways consciousness is able to control our own body and that of others, but our understanding of what a body can do is very restricted. Accordingly, the truly surprising thing is not consciousness but ra- ther what a body can do.

(citat fra introduktionen til The Makings of an Ar- chitectural Model)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I løbet af deres uddannelser skal studerende gennemføre aktiviteter, der giver dem mulighed for at forstå de muligheder og begrænsninger, som virksomhederne er underlagt, og hvordan

Artiklerne i dette nummer af Kvinder- Køn og forskning viser, at temaet køn, magt og velfærd er i rivende udvikling i den nordi- ske forskning.. Metodologisk er feltet

Eksempelvis havde den nye model flere fagorienterede kurser og var derfor fra én synsvinkel et skridt mod en mere fagorienteret PBL-model; på den anden side havde de studerende i

• Der sker en positiv udvikling og de nye hand- lemuligheder i forhold til, at ændre på de vil- kår, der omgiver barnet/den unge, betyder at vedkommende igen kan navigere i eget

Et fjerde meget centralt aspekt i den tidlige tværfaglig indsats er den manglende sammenhæng mellem forståelsen af barnets trivsel og behov, og den indsats der

En arbejderfamilie, hvor begge æg- tefæller havde været på arbejdsmarkedet, havde ikke mulighed for at opretholde deres levestan- dard ved overgang til pensionsalderen, medmin- dre

ver havde været involveret, måske fordi man havde kik på hans gode fæstegård, som man gerne ville have ham fradømt, men som han ifølge loven »sad i« på

Der må ikke benyttes andre regler ved handelen landene imellem^ og landene kan foreskrive, at reglerne også skal anvendes i hjemlig handel. Af reglerne for opmåling