• Ingen resultater fundet

PAUL GAUGUIN H A N S A R B E J D E R I S K A N D I N A V I S K E J E

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "PAUL GAUGUIN H A N S A R B E J D E R I S K A N D I N A V I S K E J E"

Copied!
32
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Kunstakademiets Bibliotek

3 0 0 0 0 0 3 6 3 9 1 3 f o r e n i n g e n f r a n s k k u n s t

PAUL GAUGUIN

H A N S A R B E J D E R I S K A N D I N A V I S K E J E U D S T I L L E T I G L Y P T O T H E K E T

A P R I L — M A J 1 9 2 6

S Y V E N D E U D S T I L L I N G

(2)
(3)

F O R E N I N G E N F R A N S K K U N S T B ---

PAUL GAUGUIN

H A N S A R B E J D E R I S K A N D I N A V I S K E J E U D S T I L L E T I G L Y P T O T H E K E T

A P R I L — M A J 1 9 2 6

S Y V E N D E U D S T I L L I N G

(4)

s y / f /

K a t a lo g e n s o p g a v e r o v e r b ille d e r i d a n s k e ie s k j l d e s h r . m u s e u m sin s p e k tø r

Le o Sw a n e.

O s lo 1 9 2 6 K i r s t e s B o k t r _ y k k e r i

DET K O N G E L IG E K U N ST A K A D EM IS

B IB L IO T E K

(5)

P A U L G A U G U I N

F . P A R I S 1 8 4 8 . D . M A R Q U E S A S 1 9 0 3 .

~V T æ rvæ rende utstilling er en sjelden anledning til å se så meget av Gauguins kunst samlet. 1 P aris er der muligens spredte ting at se i vanske­

lig tilgjængelige privatsam linger, men Gauguin er ikke representert i Louvre og meget beskedent i Luxembourg. En del av hans mest kjendte billeder lindes i tyske samlinger, men de fleste er havnet i Rusland.

Selvsagt gir ikke et så tilfeldig utvalg som det her foreliggende den rette forestilling om Gauguins vidtomspændende begavelse. Han v ar foruten å være maler også en fremtrædende grafiker, skulptør i tre og keramiker. Men utstillingens 76 nummere fra de forskjellige perioder av hans liv gir allikevel en anelse om den store og eiendommelige kunstner det merkelige menneske — Paul Gauguin.

«L’æuvre d'un homme, c'est Fexplication de eet homme» sier han selv. Sikkert er det at man gjen- nem det lille utvalg av hans arbeider føler sig inn i en tragisk og mcrkelig skjebne. E t motsetningsrikt temperament, en rik fantasi forenet med en klar reflekterende intelligens. En steil og stolt natur som

(6)

4

måtte gå sin egen vei, koste hvad det koste vilde.

— D et kostet tilslut alt — helbred, økonomisk be­

tryggelse, venner, hjem og barn.

D e r hviler en d yster tragik over hans død i ensomhet og upåagtethet på M arquesas — utarmet, nedbrutt, forlatt og ulykkelig tilsinds uten den v ir­

kelige anerkjendelse han higet efter.

Gauguin er føtt i 1848, revolusjonsåret, og selv blev han en rebel både i sitt liv og i sin kunst.

H ans liv blandt de innfødte på Tahiti v a r ikke bare en kunstnerisk søken, men også en protest mot det siviliserte samfunds fordomme og hykleri. H ans fo rsvar for maorierne mot de franske embedsmenn og missionærer v ar et samlet menneske- og kunst- nersinns oprør mot den rase og det samfund han tilhørte.

H ans kunst står i rakt motsetningsforhold til samtidens. Endnu før impressjonismen hadde nådd den fulle anerkjennelse, reagerte Gauguin mot objek­

tets og teknikkens prevalens i maleriet, idet han hævdet det subjektive syn, hvor objektet (naturen) bare er et påskudd til å gi u ttryk for kunstnerens personlighet, mens teknikken må være den under­

ordnede villige tjener for hver n y tanke.

Tvertim ot den gjældende opfatning, båret av så geniale mestre som hans store samtidige D egas, M anet, Cézanne m. fl. hvis kunst han beundret, kjemper han for sin egen idé, b ry te r vei for sit eget personlige uttryk — individualist som han er.

(7)

Pissaro, impressjonistenes senior f. i838 ledet Gauguins første forsøk som am atørmaler, dengang han som fondschef i Berlins bankfirma syslet med pensel og palet i sin fritid. Flere av utstillingens billeder er fra denne tid (se kat, nr. 24, 64 o. fl.).

«Den nakne syerske på sengkanten» kat. nr. 2 synes å ha væ ret avgiørende for hans skjebne. 1 allfald er det efter dette billedes utstilling på salon des Indépendents 18 8 1 at han b ryter ut av sitt borgerlige liv og biir maler.

D er går nogen år inden han finder sin person­

lige form. Til å begynne med er han sterkt optatt av impressjonistenes farvedekomponerende teknikk, kat. nr. 6. M en allerede i 88— 89 efter opholdet i Bretagne og på M artinique aner man et gjennem- brudd, en enklere og klarere form henimot det deko­

rative, som i landskapene kat. nr, 1 1 , 56, 65, j 7> o.fl.

hvor Gauguins typiske kolorit avstem t på gvdt, orange og blått gjør sig gjeldende.

Men det er først under hans Tahitiophold i 10- året 1891 — 19 0 1, avbrutt av et kortere ophold i Frankrike i 94, at hans talents egenart helt ut- lolder sig. H er skaper han de verker som med sin storladne dekorative holdning og sit linjespils melo­

diske ynde gir mesteren rang blandt århundredets store som en av de banebrytende inden moderne maleri.

1 Tahitis eventyrskjønne natur blandt primitive mennesker av en edel rase finder han den enkle.

(8)

rene kunstneriske form han søker. Endelig kan han begynne på bar bunn, uhindret av kunstneriske dog­

mer. Fjernt fra det græske skjønhetsideal, som han mente behersket al europeisk kunst, skaper han sig et n ytt av en egen barbarisk ynde, inspirert av de slanke smidige maoripiker, hvis brungyldne lege­

mer står så dristig mot de dype blå og grønne toner i Gauguins Tahltilandskaper.

Om utstillingens store dekorative komposisjon D ’ou venons nous qui sommes nous, ou allons nous (kat. nr. 67) — mesterens hovedverk — skriver G a u ­ guin til sin ven Daniel de M onfreid i 98 « . . . Jeg tror imidlertid at dette billede ikke blot i verdi overgår alle tidligere, men endog at jeg aldri kom­

mer til å gjøre hverken bedre eller lignende. Jeg har i det — før jeg døde — villet legge hele min energi — en slik smertelig lidenskap 1 fryktelige omstendigheter og en synskhet så klar uten rettel­

ser, at det hastige forsvinder og livet kommer til­

syne deri.»

Billedet, som er datert 1897, er blit til, efterat Gauguin — svekket av et lengere sykeleie, og uten eksistensmidler beslutter frivillig å ende sit liv.

Men endnu engang seirer hans sterke konstitu- sjon og ukuelige energi. N y e utveier åpner sig.

Han når inden han dør å tilbringe to å r på Domi- nique, — M arquesasøene — sine drømmes land.

E l i In g e b r e t s e n.

(9)

N r . 1 . S e lv p o r t r e t t , 1 8 9 2 (?) a l ’a m i D a n ie l P . G a u g u in M . G e o d e M o n t fr e d .

Fot. Væ ring

(10)

N r . 2 . S y e r s k e ( Et u d e d e n u) 1 8 8 0 . K u n s tm u s e e t, K jø b e n h a v n .

(11)

P A U L G A U G U I N

1848— 1903

1. H ave i sne. 4 1,6 X 49 cm. E fte r en paaskrift paa blindrammen skal det være malt i P aris 1879.

Testam. gave fra dr. med. K . F . C arøe 19 2 1.

S t a te n s m u seu m fo r k u n s t, K jø b e n h a v n .

2. Syersk e (élude de nu). Sign .: Gaaqidn 1880.

1 1 4 ,5 X 79,5. Testam . gave fra maleren Tb. Phi- lipsen 1920. L'exposition des indépendants 18 8 1.

Den frie utst. Kjøbenbavn 1893. S e : H u ysm an s:

L 'a rt moderne. Lettres de P aul Gauguin å Mon- freid p. 1 1 1 . Kunstmuseets aarssk rift V I I , p. 92-96.

S t a t e n s m useum fo r k u n s t, K jø b e n b a v n .

3. Kunstnerens have i rue C arcel, P a r is ; vinter.

M alt ca. 1880. 65,1 x 5i.

S t a t e n s m useu m fo r k u n s t, K jø b e n b a v n .

(12)

8

4- H avebillede med figurer; sommer, ca. 1880.

87 X 1 1 4. D en frie utst. Kjøbenbavn. i8q3.

S t a t e n s m u seu m fo r k u n s t, K j ø b e n b a v n .

5. Krukke med blomster. Sign.: F . Gauguin. 1882.

67 X 70. D en frie utst. Kjøbenbavn. 1896.

S t a t e n s m useu m fo r k u n s t, K jø b e n b a v n .

6. K y s t ved D ieppe. Sign.: P . Gauguin 85 Dieppe.

7 1 . 5 X 7 1,5 .

S t a t e n s m u seu m f o r k u n s t, K jø b e n b a v n .

7. Landskap fra Bretagne. Sign.: P. Gauguin 88.

M alt i Pont Aven. g o ,5 X 7 1.

S t a t e n s m useu m fo r k u n s t, K jø b e n b a v n .

8. Landskap fra Bretagne. Sign.: P. Gauguin 83. 76.5 X 101.

D ir e k tø r H e lg e Ja c o b s e n , K jø b e n b a v n .

9. Sittende kvinde i skogen, mellem d yr. M alt trærelief, 1887. Sign.: 6^«<7«mMartinique. 3o X 48,6.

D ire k tø r H e lg e Ja c o b se n , K jø b e n b a v n .

10. K ystbilled e fra M artinique. 6 4 x 9 0 .

D ire k tø r H e lg e Ja c o b se n , K jø b e n b a v n .

1 1 . Landskap fra Bretagne med Bretagnekvinder.

Sign.: P. Gauguin 88. 91 x 72.

D ire k tø r H e lg e Ja c o b se n , K jø b e n b a v n .

(13)

*"' ' '* * " '* ' t i

N r . 1 1 . L a n d s k a p m ed B r e t a g n e k v in d e r 1 8 8 8 . D ir e k t ø r H e l g e J a c o b s e n , K j ø b e n b a v n .

(14)
(15)

9 12 . Gjæ terjente, Bretagne. Sign.: P . Gauguin 89.

71 , 0 X 90,5.

D ir e k t o r H e lg e J a c o b s e n , K j ø b e n b a v n .

13. Kvinde med blomst, Tahiti. Sign.: P . Gau- i]uing\. l^abine no te Tiåre. 70,6 X 4^ ,3. Den frie utst. Kjøbenbavn. 1893. U tst. D u rau d -R u el novbr. 1893.

D ir e k t ø r H e lg e ja c o b s e n , K jø b e n b a v n .

14. Landskap fra Tahiti med figurer. Sign .: P.

Gauguin 92. 90 X 70.

D ir e k t ø r H e lg e j a c o b s e n , K jø b e n b a v n .

15. Landskap fra Tahiti. Sign .: P . Gauguin p3.

A P A T A R A O . 4 9 X 0 4.

D ir e k tø r H e l g e Ja c o b s e n , K jø b e n b a v n .

16. Liggende Tahitierinder. Sign .: å Md Gloanec P . Gauguin 1894. Arearen no Varua ino. 6 0 X 9 8 .

D ir e k t ø r H e l g e ja c o b s e n , K jø b e n b a v n .

17. To barn. Sign. : P. GO. 46 X 60. M alt i Pouldu sommeren 94.

D ir e k t ø r H e lg e J a c o b s e n , K jø b e n b a v n .

18. Kvinde staaende mellem blomster og forskjel- lige sym boler. Træ relief. S ig n .: PGo. 35 X 20,5.

D ir e k t ø r H e lg e J a c o b s e n , K j ø b e n b a v n .

19. Frugter og japansk dukke. Sign .: P G . 38,5 X 49,5.

D ir e k t ø r H e l g e Ja c o b s e n , K j ø b e n b a v n .

(16)

20. Tahitilandskap med liggende kvinde. S ig n .;

PGo. T ræ relief. 35 X ^5. Samme motiv som i det kjendte maleri «L a femme aux Æangody>. C a. 1896?

D ir e k t ø r H e lg e J a c o b s e n , K jø b e n b a v n .

2 1. Landskap fra Tahiti med mange figurer. Sign.:

P . Gauguin 98 Faiara. g5 X /3.

D ir e k t ø r H e lg e J a c o b s e n , K jø b e n b a v n .

22. Fleurs et chats. S ig n .: P. Gauguin 99. 92 X 7 1.

D ir e k t ø r H e lg e J a c o b s e n , K jø b e n b a v n .

23. Nature morte med en grøn krukke, blaaskjæll og fisk. Sign. : P. Gauguin. 46 X 55.

M a le r e n J . W ilb je lm , K jø b e n b a v n .

24. Blomsterbuket. Sign .: j6p.Gauguin. 5 5 x 3 6 ,5 .

M a le r e n J . W ilb je lm , K jø b e n b a v n .

20. Landskap fra Bretagne med tre frukttræ r.

46,5 X 65. Studie til et billede gjengit i «L'art et les arliste.p> novbr. 1926 p. 47.

M a le r e n J . W ilb je lm , K jø b e n b a v n .

26. Landskap fra Bretagne med en vei forbi fjeld- knauser. Sign .: P . Gauguin 1881 |i887?| 5 9 X 7 3 .

M a le r e n J . W ^ ilb jelm , K jø b e n b a v n .

27. D et store træ . Tahiti. Sign .: P. Gauguin 9 1.

Te raaii vahi. Tem pera. 72,5 X 9 1.

M a le r e n J . W ilb je lm , K jø b e n h a v n .

(17)
(18)

N r . 5o . P o r t r e t t a v en u n g p ik e . T a h it i 9 6 . E t a t s r a d W ilh e lm H a n s e n , K jø b e n h a v n .

(19)

11

28. U tsigt fra et vindu i P aris. Gouache paa silke. 26 X 3 6.

I n g e n iø r P . N . H o ls t. K j ø b e n b a v n .

29. Landskap fra Tahiti med to hester. Sign .:

P . GiiagLiui 92. 73 X 47>^‘

I n g e n iø r P . N . H o ls t, K jø b e n h a v n .

30. Profilportræ t av hr. A .G a d . A kvarel. 27 X 22.

Antagelig c. 1884.

B irk e d o m m e r A a g e G a d , K jø b e n h a v n .

31. V a se med blomster. Sign .: P. Gauqiii/i 8 5. 73 X 60.

B irk e d o m m e r A a g e G a d , K jø b e n h a v n .

32. Portræthode av en kvinde. 32,5 X 24,5.

K a m m e r h e r r e R . K r a g , K jø b e n h a v n .

33. K rukke med blomster. S ig n .: p. Gaugiun 84.

65 X 54.

D ir e k t ø r K . S u e n s o n , K jø b e n h a v n .

34. Vinterlandskap. Sign .: «å mon a m i Théodore»

P . Gauguin 84. 71 X 58.

F r u N in i G a d , K jø b e n h a v n .

35. G ate i en liten fransk b y . Bretagne? 5 3X 4^.

M a le r e n Jo h a n R o h d e , K jø b e n h a v n .

36. Klippelandskap fra Bretagnes k yst med kjør og gjæterske. Sign .: P. Gauguin 86. 73 X 1 1 0 .

M a le r e n Jo h a n R o h d e , K jø b e n h a v n .

(20)

5'/. Landskap. A k varel paa silke, vifteform . Sign.:

dedié å M . Pietro Krohn P. Gaugiun Copenhague i885. Bredde c. 55.

F r u A s t a K r o h n , K jø b e n h a v n .

58. Havnebillede fra M artinique. Sign. : P. Gau­

guin. 63,5 X 5o ,5.

M a le r e n S a l l j ' P h ilip s e n , K jø b e n h a v n .

3q. NaLure niorle med tomater og en krukke paa en duk. Sign. : P. Gauguin 83. 6o X /5.

F r u K a r e n H a n n o v e r, K jø b e n h a v n .

40. H ave i sne med to figurer. Sign, : P . Gauguin 8 3, 1 1 7 X 90.

D ir e k t ø r P e t e r U r b a n G a d , K jø b e n h a v n .

4 1. Lysning i skogen. Sign .: P. Gauguin 84.

59,5 X 73.

D i r e k t ø r P e t e r U r b a n G a d , K j ø b e n h a v n .

42. Portræ t av kunstnerens SønClovis. Sortkridt, 14 X 2 1. (Skal være utført i P aris 1879.)

D ir e k t ø r P e t e r U r b a n G a d , K jø b e n h a v n .

43. Portræ t av kunstnerens frue, M ette Gauguin f. G ad . So rt og rødt kridt. 16,2 X i4,3.

D ir e k t ø r P e t e r U r b a n G a d , K jø b e n h a v n .

44. G ate i utkanten av P aris. S ig n .: P. Gauguin.

73 X 5 3.

F r u K o n r a d L e v y s o h n , K jø b e n h a v n .

(21)

°o s"

bo Si

(22)

N r . 6 4 . F r u M e t t e G a u g u in 1 8 7 8 D ir e k t ø r H . N o b e l R o e d e , O s lo .

(23)

45. Portræ t a v fru I. Thaulow, f. G ad . Træ . Sign .: p. G. i5,3 X 12,3.

I n s t r u k tø r A . W . S a n d b e r g , K jø b e n b a v n .

46. G ut som sover. S ig n .: P. Gauguin. 64 X 74.

E t a t s r a a d W ilb e lm H a n s e n , K jø b e n b a v n .

47- Nature morte. To vaser med blomster. Sign.:

P. Go. 65 X 43,5.

E t a t s r a a d W ilb e lm H a n s e n , K j ø b e n b a v n .

48. Landskap fra Bretagne. Sign .: P . Gauguin 88.

90,5 X 7 1.

E t a t s r a a d W ilb e lm H a n s e n , K jø b e n b a v n .

49. M arkarbeide i Bretagne. S ig n .: P . Gauguin88.

73 X 91,5.

E t a t s r a a d W ^ilbelm H a n s e n , K j ø b e n b a v n .

50. P o rtræ t av en ung pike.

Sign. : P . Gauguin 96. 72,5 X 62.

E t a t s r a a d W ^ilbelm H a n s e n , K j ø b e n b a v n .

51. Kvinde fra Tahiti. Sign .: P. Gauguin 98.

71 X 9 1,5 .

E t a t s r a a d W ilb e lm H a n s e n , K jø b e n b a v n .

02. Adam og E v a . Sign .: Paul Gauguin 19 0 1.

59 X 3 8.

E t a t s r a a d W ilb e lm H a n s e n , K j ø b e n b a v n .

i 3

(24)

M

53. Nature morte. A k varel på silke i vifteform . Sign.: P. Gauguin, malt i885? Bredde 53.

H r . C . M . G a d , K jø b e n h a v n .

54. Nature morte med norsk ølkrus og klunke­

flaske. Sign .: P . Gauguin 1882. 54 X 6 5.

O v e r r e t s s a k f ø r e r B e r t h e ls e n , K jø b e n h n v n .

55. Landskap fra A rles, malt 1888. / 3 X 92.

N a t io n a lm u s e u m , S t o c k h o lm .

56. Landskap fra Bretagne med solglans over havet. Sign .: P . Gauguin 89. / 3 X 92.

N a t io n a lm u s e u m , S t o c k h o lm .

5/ og 58, D ekorative panneauer, malt paa tfæ - plater. (Bretagne 1889.) 85 X 5/.

N a t io n a lm u s e u m , S t o c k h o lm .

59. «L3nintelligible au profil dure«. 42 X ^o.

C a r l E r i c H e_ym an, G ø t e b o r g .

60. Skisse fra Bretagne. Sign. : P. Gauguin 86.

24 X 40.

C a r l E r i c H e_ym an, G d t e b o r g .

6 1. Fransk gateparti med figurer. Sign. på b ak­

siden av Jean Gauguin. 55 X 46. Tidlig billede.

G r o s s e r e r H ja lm a r G a b r ie ls o n , G ø t e b o r g .

62. H avep arti. Sign. på baksiden av Jean G au ­ guin. 56 X 46. Tidlig billede.

G r o s s e r e r H ja lm a r G a b r ie ls o n , G d t e b o r g .

(25)

N r . 6 5. L a n d s k a p f r a B r e t a g n e m ed h v it g r is i ! D ir e k t ø r H . N o b e l R o e d e , O s lo .

(26)

(DbX)

•,3 H t. ubo

,1- H

> si S O

"rt y, 7P

(27)

i5 6 3. Nalure morte med hestehode og kinesisk dukke.

Sign.: P . Gauguin. 4 9X 38.

G r o s s e r e r H ja lm a r G a b r ie ls o n , G b t e b o r g .

64. Portræ t av Mme M ette Gauguin f. G ad . M alt 1878 i P aris. Sign. på baksiden av P ola Gauguin.

110 X 80.

D ir e k t ø r H . N o b e l R o e d e , O s lo .

6 5. Landskap fra Bretagne med en Kvit gris i forgrunden. Sign.; P. Gauguin 89. 9 2 X 7 3 .

D ir e k t ø r H . N o b e l R o e d e , O s lo .

66. Tahitipike med en rød frukt i hånden. J^ahine no Le VI. Sign.: P. Gauguin 92. 72,6 X 44,5.

D o k t o r N i l s R o e d e , S le m d a l.

67. Kopi efter M an et’s «0 1ympia» i Louvre.

Sign.: D ’apres jWanet P. Gauguui. 1889. 89 X i3i.

Se malerens egen utførlige beskrivelse og vurde­

ring i det vigtige brev til M ontfreid februar 1898, gjengit i Pola Gauguins store biografiske artikel i

«Kunst og Kultur» 1 921 , s. 255—25y. En d vid ere;

C hr. M orice (1920) s. 12 1 —125.

S k ib s r e d e r 1. B . S t a n g , O s lo .

68. S to r dekorativ komposisjon fra Tahiti med mange figurer og d y r forsamlet om et gudebillede. I hjørnet tilven stre: D'ou J^enons NousQue Sonimeo Nouo, Ou ALLons Nouo. I hjørnet tilh øire: P. Gauguin 1897.

1,3 8x 3,7 3.

S k ib s r e d e r ) . B . S t a n g , O s lo .

(28)

69. Nature morte med røde blomster og frukt.

M a lt på Tahiti. Sign.: P . G o.

G r o s s e r e r C . O . N ie ls e n , O s lo .

70. F ra kunstnerens hjem. P aris 8 1. i ,3i X i ,6 3.

Indkjøpt 1881.

N a s j o n a l g a l l e r ie t , O s lo .

7 1 . P o rtræ t av fru M ette Gauguin i selskaps- kostyme. Sign.: P. Gauguin 84. 6 5x 5^. Indkjøpt 1907.

N a s jo n a l g a l l e r ie t , O s lo .

72. K u rv med røde og gule blomster. Sign.; P.

Gauguin 84. 4b X 6 5. Indkjøpt 1907.

N a s j o n a l g a l l e r i e t , O s lo .

73. Landskap fra Bretagne med gjæterjenter.

Sign.; P . Gauguin 89. 92 X 74. Indkjøpt 191 3.

N a s j o n a l g a l l e r ie t , O s lo .

74. P å stranden, Bretagne. Sign.; P. Gauguin 89.

5 9 , 5 x 7 2 , 5 . Indkjøpt 1 91 3.

N a s jo n a l g a l l e r i e t , O s lo .

75. Nature morte, kurv med frukter. Tahiti. Sign.:

P. Gauguin 92. 6 i X 73. D en franske utstilling i Kjøbenhavn 1914- G av e fra skibsreder T ryggve Sagen.

N a s j o n a l g a l l e r ie t , O s lo .

76. Landskap fra Bretagne.

D ir e k t ø r T h a r a ld s e n , O s lo .

(29)

f-

J

< bb H c O

Of

Q

(30)

Q

!)-

(31)

Utgaver av PauL Gauguins skrifter:

P a u l G au g u in et C h a rle s M o r i c e ; N o a - N o a . E d itio n s de la P lum e, 1 8 9 7 .

P a u l G a u g u in : A v a n t et A p r e s . F a h sim ile -u tg a v e . K u r t W o l f f V e r la g , M iin chen (3oo e k sp l.)

Pau l G auguin: Vorher und N ach h er, K u rt W o l f f Verlag, Miinchen 1 9 2 0 .

Lettres de Paul Gauguin a Georges Daniel de Montfreld par Victor Ségalen. Edlteurs Georges C res & C ie, Paris 1 9 1 9 .

P a u l G a u g u in : N o a - N o a . G jrld en dalskc B o k h an d e l. K r .a n ia 1 9 2 4 .

Utgaver av PauL Gauguuu grafiske arbeider samlet:

A lb u m llth o graph lq u es. 1 0 lito g ra fie r p a a gu lt p a p ir med en om ­ s la g s lito g ra fi 1 fa rv e r ( L e d a med svan e n ). M o tto : H o n n l solt, qul m al jy pen se. P . G o . ( 2 6 0 e k sp l.)

P a u l G a u g u in : 1 0 træ snit tr_yht med orgin alpla tene ve d P o la G a u ­ gu in . T rjrk t p a a kinesisk p ap ir i 10 0 ekspl. numm erert.

Skrifter om PauL Gauguin:

Jean de R o to n ch a m p : P a u l G a u g u in ( 1 8 4 8 — 1 9 0 3 ) . Imprim é a W^ei- m ar p a r les soins du comte de K e s s le r et se trouve a P a r is chez E d u a r d D ru e t, édlteur, rue du F a u b o u rg S t . H o n o ré no. 1 1 4 . 1 9 0 6 .

3oo eksp l. (u tso lg t).

Charles M orice: Paul Gauguin. Editeur H . Flourjr, 1 Boulevard des Capucines, 1 9 1 9 .

M eier G ra e fe : Entwicklungsgeschlchte moderner Kunst. V erlag Ju l. Hoffmann, Stuttgart.

Je n s T h IIs : K u n s t o g K u ltu r, 3. å r g ., 1 . hefte 1 9 1 2 . P o la G a u g u in : K u n s t og K u ltu r 9 . å r g ., 4- hefte 1 9 2 1 .

(32)

K irs te s B o k try k k e ri, O slo .

* t * ' t-'

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

D e forstjellige A rte r af Gedeblad (D o n io s ra ), som den tartariste med smukke rosenrode eller hvide Blomster.. og den ledebourste med

Nini feltet blev ligesom Cecilie feltet fundet i 2000, og produktion fra feltet startede i august 2003 fra en ubemandet satellit platform til Siri feltet.. DONG E&amp;P A/S er

Disse felter har produceret omkring 70% af den samlede olieproduktion, og på grund af udbygning med vandrette brønde og vandinjektion indeholder felterne stadig betydelige reserver,

Desuden er der i 2001 givet tilladelse til udbygning af en lang række felter omfattet af tidligere udarbejdede miljøredegørelser, herunder Syd Arne feltet og Stine segment 2 områ-

Injektionsvand og løftegas til Cecilie feltet leveres fra Siri platformen, mens gas- produktionen injiceres i Siri reservoiret for at øge indvindingen fra Siri feltet.. Produktionen

Uagtet det endnu ikke er tre Dage siden, at jeg tilskrev Dem et Brev, som skal sendes med en engelsk Orlogsmand, som daglig ventes hertil, vil jeg dog tilskrive Dem disse faae

As one of those who took the initiative in the establishment of the Carl Nielsen Ar- chive 30 years earlier – and with his various manuscript donations to the archive – Jeppesen

Lokal-bestyrelsen består af Erik Sunde Rosbæk af Assens, Rasmus Johansen af Sandager, Anders Claudius Andersen af Ejby, Eivind Boe-Hansen af Assens, Anders Peter