• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
34
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

J Îm ^ I m ^ ^ C ^ U U M O Uc. ¿ U * // 8 . 9 1o'b U U .l v L

' a

r iph^lcdUuciro^cj}

ù u o u . W m um. / ( q ^ ,

(4)

u d s u l u v «

dUKBOVTENBOUCi

2 2 'OKTOBER.- 6 NOVEMBER.

D A G L I G K L . 1 0 - 4 .

KUNSTNERFORENINGEN

‘t f -

iô ^ n o v e m b e r .

(5)
(6)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18. N O V E M B E R S

E F T E R A A R S - U D S T I L L I N G 1927

PA A

G H A R L O T T E N B O R G

23. O K T O B E R — 6. N O V E M B E R D A G LIG KL. 10— 4

(7)

U D V A L G E T F O R

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18. N O V E M B E R S E F T E R A A R S - U D S T I L L I N G 1 9 2 7

Chr. F. Beck. Maler. Formand.

Folmer Bonnf.n. Maler.

Ludv. Brandstrup, R. af Dbg., Dbmd. Billedhugger. M. A.

Thod Edelmann. Billedhugger. M. A.

Gudmund Hentze. Maler.

Sylvius Knutzen. Arkitekt.

Ejnar Rosenstand. Arkitekt.

Valdemar Se t o ft. Tegner.

(8)

E R I K A N D E R S E N

I Gammelt Skur. 100

2 E n Sandgrav. 70

3 G raavejr. 100

H E R M A N A N D E R S E N

4 K vinde med Spejl. I Gips 300

5 Portrætbuste. Tilh. H r . Gross. K a j Reesen.

6 Barnebuste.

C H R . A S M U S S E N

7 Strandskoven ved V em m etofte. 1000

8 V enedig. 400

9 Interiør. 200

10 Frugtskaal. ^50

i i F ra R othenburg. Træsnit. P ris pr. Blad 10 12 P eb erfu gl. Træsnit. P ris pr. Blad 10 13 M aleren. (C lair-obscur T ræ sn it.) P ris pr. Blad 15 14 P indsvinfam ilie. ( Clair-obscur T ræ snit.)

Pris pr. Blad 20 15 T y r. (F a r v e T ræ sn it.) P ris pr. Blad 15 16 M aager. (F a r v e T ræ snit.) P ris pr. Blad 20 17 S n etunge G raner. (F a r v e T ræ snit.) P ris pr. Blad 20

18 2 0 .

+ O T T O B A C H E Professor, Kmd. a f Dbg., Dbmd.

2 1. August / S jp 28. J u n i 1927.

Selvportræt 1890. Tilh. D ispachør L. N . H vidt.

E n g r aa H est. 1877. Tilh. D ispachør L. N . H vidt.

M ellem m aden. Tilh. D irektør C. O vcrgaard.

(9)

21 Sangkvartetten. Tilh. Violoncellist Paulus Bache.

22 K unstnerens S v igerfa d er. 1870. Tilh. H øjesteretssag­

fø re r N . H . Bache.

23 K o ern e paa E n gen . Tilh. D irektør C. Overgaard.

O T T O B A C H E

23a H este i V æ nget. Tilh. H r . D irektør Oskar H ytten.

23b Studie af en H est. Tilh. K unstnerforeningen af 18.

N ovem ber.

C H R . F . B E C K

24 Christianshavns K anal ved B urm eister og W ains

Plads. 800

23 O vergaden neden Vandet. 400

26 K analen ved W ilders Plads. 330

27 M elby K irk e. 800

28 K ronborg. 300

2p Nationalmusæet.

30 U denfor K astellet, Sjællandsport. A kvarel. 230 31 F r a et H u s i A sserbo. A kvarel. 173 32 F r a det gam le Stockholm. A kvarel. 130

3 3 V ei IH H ald. A kvarel. 130

E R L . B E R N D T S O N

34 M otiv fra Småland. 300

33 M otiv fra Dalien. 330

36 Daliensk P ige. Privat E je . 37 Motiv fra Dalien. Privat E je .

*

Y G E O R G J E N S E N 8 SØLV

o g

GULD

Ø ST ER G A D E 29 B R E D G A D E 21

(10)

F O L M E R B O N N É N

38 »O g det begav sig i de D age.« 2 0 0 0

39 D en blinde D reng. J500

40 Blomsterbillede. 1200

4i Landskab. 400

42 Landskab. 400

V IC T O R B O R R E G A A R D

43 St. Paulus Kapel. St. P etri Klosterhave i Salzburg. 123 44 K losterm ur. St. P etri Klosterhave i Salzburg. 123 43 St. Paulus K apel. St. P etri K losterhave i Salzburg. 125 43a St. Paulus Kapel. St. P etri K losterhave i Salzburg. 123

46 Ram m e m ed T egn in ger. 123

46a Ram m e m ed T egn in ger. 123

46b Komposition. 123

JA C O B J. B R E G N Ø

4 / D et tredie K øn. F ra Platons Symposion. Fransk

Kalksten. 300

48 Frugthøst. K uba M ahogni. 300

49 Æ gyptisk V andsæ lger. P æ retræ . 300 30 Portræt.

31 Fontæne. Susanne i Styrtebad. B ronce. 2000 A L F R E D B R O G E

32 M idsom m er A ften. T ibirke. 1000

5 3 B y g ev ejr. T ibirke. 400

34 F ra Skandsehage R ørvig. Skitse. 230

DAN S K • MØBELKUNST#

VIMMELSKAFTET ■ 3 5 • TELEFON- C • 1 7 6 3 UDSALG OG FABRIK AF VELFORARBEJDEDE MØBLER

T E G N E D E A F VORE F Ø R S T E A R K IT E K T E R

(11)

55 I K økkenet. 350

56 Skarntyde. 230

F R ID A HU GG E

57 Fangetaarnet. Fred erik sbo rg. 223

38 Landskab. H illerød. 100

5p Udsigt over V e jlefjo rd . 230

60 Udsigt over M arker og Skove. B rejn in g. 183

61 Landskab m ed K ornhobe. 183

P. B U S C H

62 Udsigt over Thorsø ved V irkelund. Solnedgang. 400

63 F ra Pompei. 200

G U N N A R B O R JE S O N 64 Dameportræt. Tilh. K aptajn A . G randjean.

63 T r e D ren ge paa Ø rredfangst. 700

66 F ra Stockholms Skæ rgaard. 300

A R T H U R C H R I S T E N S E N

67 H a v n ev ejen (O m ø ). 183

68 Gadekæret (O m ø ). 130

69 V ed Enø B y ( I M arts). 200

70 B ag Bondegaarden. 123

71 Opstilling. 130

N I E L S C H R I S T I A N S E N

72 Som m erdag ved T ranevejle. 330

73 H este og Gæs. Motiv fra S alt holm. 373

J U S T A N D E R S E N S

S Ø L V S M E D I E

OUST

ØL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V.

(12)

E R I K C O H R T

7 4 H oved af al g ier sk T ig g e r. 400 T H . B. D A H L

7 5 K rybskytter. Tilh. H r . N ationalbankdirektør G reen.

7 6 V ed R anders F jo rd . Tilh. H r . D irektør P . F isk er.

7 7 Efteraarslandskab. 800

7 8 Kort før Høst. 350

7 9 Landskab m ed K ø er, A rnakke. 350

So Høstlandskab ved I se fjo rd . 300

81 Høstlandskab. 300

82 V ed en V ig af F jo rd en , Sensom m er. 300

88 Junilandskab ved Isefjo rd . 300

84 Junilandskab ved Aagerup. 225

85 Landsbygade, E ftera a r. 200

8 6 F ra R yesgaards D yrehave. 150

87 V ed Gadekæret, A agerup. 125

C A R O L IN E V A N D E U R S

88 Blom ster i Glas. 80

89 Lysthus paa T ersløsegaard. 100

90 D ren gen e spiller Dam. 300

91 -»Skjolden« ved Sorø. 250

9 2 Blom strende Buske. joo

H E L E N D O H L M A N N

9 3 Golgata. Symbolsk Komposition. 1800

94 Statuette. B ronce. 430

95 Statuette. 275

V A L D E M A R B R Ø N N U M

K O N D I T O R I og K A F É

Tordenskjoldsgade 1. Hjørnet af Kongens Nytorv Telefoner: Central 365 — 9688

(13)

H E I N R I C H D O H M

96 Gudstjeneste i Sønderho K irk e. JOOO

97 K lit billede, G r aave jr . Motiv fra Sønderho p. Fanø. 450

98 K litbillede, Soldis do. 450

9 9 L æ gteren losses i H avnen. do. 450

100 L æ gter i H avn. do. 3 0 0

101 Gadebillede, Septbr. E fterm iddag, do. 350

102 H avnen, Soldis do. 250

103 L æ gteren losses, G raavejr do. 250

104 D en grø n n e L æ gter kølhales do. 250

105 Solskin i H avnen. do. 200

106 Gammel hollandsk K u ff. do. 200

107 Studie. Udsigt mod M anø. do. 150

T H O D E D E L M A N N , M . A .

108 Postm ester Holbøll. Buste i B ronce. 2000 109 Skitse til et M onument fo r lulem æ rkets F a d er,

Postm ester Holbøll.

JIO Skitse til et Gravmæle paa Holbølls Grav.

E L O

i n H oved af Statuen lo b , brændt L er. 40O' 112 A gnete.

113 Buste.

V I L H . P A C H T S K U N S T N E R - T U B E P A R V E R

f r e m s t i l l e s u d e l u k k e n d e a f f i n e s t e R a a v a r e r

©

F a a s h o s a lie F a rv e h a n d le re

(14)

U4

A A G E E X N E R

Gammel Stue fra Gudbrandsdalen i N o rge. 4 5 0 G R E T H E F A B E R

Søndag M orgen. Halvt Lampe- og Daglys. P riv.

n 6

E je .

A kvarie m ed Guldfisk. 300

u r H jø rn e a f en H ønsegaard. 1 7 5

118 F ra Sorø. Ingem anns H uset og et Stykke af

Academ iet. T7 5

119

L A U R A F L I N D T M andsportræt.

120

C H A R L O T T E F R IM O D T

Gamle H u se. K allundborg 300

121 B a g D om kirken. Roskilde. 300

122 Juleroser. 8 5

123 Chrysantem er. 8 5

124

E J N A R G J E S S I N G

Solskinsdag ved V oersaa A a. 3 0 0

125 S en E fterm id d a g ved Voersaa H avn. 1 7 5 126 H jø rn e af K rohaven, Voersaa. 2 7 5

(15)

W . G L U D

I 2 7 V enedig. Solstreif i Kanalen. 3 5 0

1 2 8 Blom ster fra mit V indue i A llinge. 4 5 0

I2Q Stilleben. 300

130 Sol i K økkenet. 5 5 0

B E T T Y G R A V E S E N

I3I Dam ebuste i Gibs. 400

132 U ng K vinde. H ø jt R elief i Gibs. 6 5 133 K rokus i gam m el K ru k k e, P rivateje.

G. B . H A G E N

135 H oltug K irk e, A ften. 200

136 E n Law erack-Setter. 400

P O U L H . H A G E N

1 3 7 Bondegaard. S v errig . 100

1 3 8 Bondegaard. S v errig. 8 5

139 F r a Båstad. S v errig . 8 5

140 F r a Båstad. S v errig . 100

141 Bondehus i S v errig . 100

A N E M A R IE H A N S E N 142 Selvportræ t.

1 4 3 Interiør m ed Rok. 1 5 0

144 Interiør. 150

HVEM SKAL BRUGE MØBLER?

Stort Lager a f alle Slags Møbler. Altid 100 Møblementer paa Lager. Udstilling i 6 Etager. Køb kun hos en

Fagmand. 20 Aars Garanti. Ratebetaling ind­

rømmes. Specialitet: Chesterfieldsmøble- menter Den bedste Anbefaling:

Tilkendt Medaille.

ADELGADES STØRSTE MØBELMAGASIN

W. BISCHOFF

T e l f . 7 3 6 1 2 9 A D E L G A D E 2 9 T e l f . 7 3 6 1

(16)

H A N S H A N S E N

145 Ravello, set fra S . Catoldo. Solen bryder frem . 600 146 Ravello, set fra S . Cataldo. T idlig M orgen. 600 147 V esuv, set fra Capri, efter Solnedgang. 300

V IG G O C H R . H A N S E N

148 Dante foran P ave Anastasius Grav i U nderver­

denen. 330

14 9 Tulipaner. joo

E J N A R H A N S E N - W I E S

150 Blomsterbillede. 400

151 B ro med Baade. 200

152 Baad paa Land. 200

A L F R E D H A R T I G

15 3 D rabet paa M edusa. M otiv fra P ersens M yten. 1800

154 Landskab fra Mols. 250

O S V A L D H A R T I G

¡ 5 5 F ra et V askehus. 300

156 P ose jdont emplet i Pæstum. 250

157 E n Stalddør. j^o

158 Portræt. 200

» S T U D I O «

TE GNE # OG M A L E R S K O L E

FREDE AAMODT 1885 NIELS V . RASMUSSEN

Forbereder til Kunstakademiet, Porcellænsfabrikerne, Modeb og Reklameskolen (samt Landskabsmaling)

PA LÆ GA D E 3

Telf. Palæ 2419 x Telf. Byen 1526 y

(17)

F L O R A H E I L M A N N

139 Pæoner. 25°

160 Efteraarsblom ster. 300

161 Svam pe. 100

162 Skitser af gi. H u se fra Thorshavn. P rivateje.

H E L G E H E L M E

163 Lille P ige. 4 5°

164 I H aven. 300

165 K økkeninteriør. 300

166 V ed Damhussøen. 25°

167 V ed L yngbyvejen. ¡5°

168 M arklandskab. N ysted. 15°

169 V ed M ygindsvej. 15°

M A D S H E N R I K S E N , R. af D bg.

170 Ombord paa D. F . D. D am per »I. C. Jakobsen«, i

rum Sø. 500

171 Paa D am peren I. C. Jacobsen s Kommandobro

N ord om Sicilien. 300

V A L B O R G H E N R I K S E N 172 Herrepor træt. Tilh. Grosserer Vald. Smith.

173 H erreportræ t. Tilh. V iceskoledirektør Sofus Fra n ck .

HOTEL HAFNIA

t e l e f o n 4o4o V E S T E R V O L D G A D E 2 3 t e l e f o n

4040

VED RAADHUSPLADSEN

Hyggeligste Restauration • Moderate Priser Aftenens Specialitet: Morsomt Smørrebrød 5 0 Øre

H E R M A N N L Ø B B E

(18)

V I L H . H E N R I QU E S

¡ 7 4 I Udkanten af Skoven. H ellebæk. 3 5 0

175 Lysning i Skoven. H ellebæ k. 225

¡ 7 6 V arm edis paa H ellebæ k Strand. ¡ 7 5 177 Strandvejen i G raavejr. Hellebæk. ¡ 5 9

178 »Skovvej*. H ellebæ k. ¡ 7 5

179 B øndergaarde i A pperup.

G U D M U N D H E N T Z E

¡ 7 5

180 Studie. Pastel. 250

181 Studie. Pastel. 250

182 Studie. Pastel. 250

183 1001 Nat. 3 5 0

184 1001 Nat. 3 5 0

185 1001 Nat.

L U D V IG H O L M

3 5 0

186 G raavejrsdag, D yrehaven. 400

187 F eb ru a rd a g, D yrehaven. 500

188 F r a Dyrehavsbakken. ¡ 7 5

189 V in ter, Dyrehavsbakken. ¡ 7 5

190 B ræ nding, Gudhjem. 7 5

191 Gammel Gaard. Skovlunde.

A U G U S T H Æ R N I N G

¡ 7 5

192 E fterm iddagste i Som m erferien. 1200

¡ 9 3

¡ 9 4

Skovbækken i Juli.t

L æ rerraadsm øde i Ø regaards Gymnasium.

3 5 0

(19)

E R I K J E N S E N

7p5 Forklarelsen (U dkast). Rammen komponeret og skaaret af B illedhugger Thomas H ansen.

196 Lazarus’ Opvækkelse (U dkast).

197 Barneportræt. Tilh. H r . Gross. R yberg Johansen.

198 A ftenavisen.

G A B R IE L J E N S E N 199 Portræt. Tilh. Gross. A . Lange.

zoo P ortræ t. T ilh. F o rretn in g sfø rer E jn a r H olst.

201 U ng P ige, der plukker Fasaner.

202 Væ dderlam m et klippes.

203 Som m eraften ved A rild.

H E N R I K J E S P E R S E N 204 V arm Som m erdag ved A rreskov Sø.

203 E lletræ er ved en jydsk E n g .

H . K O F O E D J E S P E R S E N 206 Selskab.

207 Pastel.

208 Pastel.

209 Pastel.

E . JU R S 210 R ørvig K irk e. P rivateje.

Telefon C. 8750 Grundlagt 1874

OLUF BRØNNUM &. CO

H O L B E R G S G A D E 8

K ø k k e n u d s t y r ~ G l a s ~ P o r c e l æ n

B e s ø g v o r t M ø n s t e r k ø k k e n

6 0 0 400 300

600 300 300

650 500

250

2 0 0

250

(20)

P O U L JØ R G E N S E N

211 Graaand. Tilh. H r . Sølvsm ed G eorg Jensen.

212 Troldæ nder. 223

21S Blishøne m ed U nger. 225

214 Blishøne. Tilh. F r u M . Jørgensen.

215 To H vinæ nder. 225

216 Præ stekraver. 2 2 5

217 H este i Sol. 2 2 5

218 Stæ re i H yldetræ . 225

P E T E R K L I T Z 219 Oktoberdag i Staunsholt. P rivateje.

220 M artsdag i D yrehaven. 300-

S Y L V I U S K N U T Z E N

221 Udsigt over Elbodalen. 33O'

222 Vallø. 325

223 K oldinghus. N ed ga n g til H o f-B a geriet. 2 3 0 224 Koldinghus. Sydfløjen m ed K ongens T rappe. 323

F R I T Z K R A U L

223 Strandbillede. 200

226 A aens Udløb. 200

223 Fiskerbaade. 130

E M I L K R A U S E

229 Fisketorvet ved GI. Strand. 300

O P E R A - C A F É E N

E R N Æ R M E S T C H A R L O T T E N B O R G .

B E D S T E OG B IL L IG S T E RESTAU RAN T.

o

O B S . : S E L S K A B S L O K A L E R .

(21)

2j o Sildebaade ved GI. Strand. P rivateje.

2 j i Sildebaade ved GI. Strand. P rivateje.

2 J 2 Sildebaade ved GI. Strand. P rivateje.

A L F . L A R S E N

234 Gaardinteriør. zoo

2 3 3 GI. B ondegaard. 173

2 3 6 A ftenstem ning. Skitse. 90

237 A ftenstem ning. Skitse. 90

J O H N L Y B S C H I T Z

238 In teriø r fra S purveskjul ved Frederiksdal. 300 239 V e je n til » S and ag er hus«. 330

240 Udsigt fra H ornbæ k Plantage. 330

R IK A R D M A G N U S S E N 241 B arnebuste. Gibs.

2 4 2 Skitse til et Æ resm inde fo r Leonora Christina.

T æ nkes rejst i Granit og Jæ rn , ca. 6 M eter højt, paa G raabrødre T orv, hvor Ulfeldts Skamstøtte stod.

J U L I E M A R S T R A N D .

243 Portrætbuste. Gibs. P r. E xp l. i Gibs 300

244 Statuette. B ronce. P r. E xp l. 300

245 Ram m e m ed T egn in ger.

246 do. do.

247 do. do.

248 do. do.

A/ s

S T E N H U G G E R I E T »NORDEN«

D irektør: Stenhuggerm ester L M. W . K restensen

Omøgade26.Tlf. Ryvang 238 » Strandvej 159. Tlf. H elr.922y anbefaler sig med Levering af Stenhugger­

arbejde til Monumenter og Bygningsbrug, at udføre i alle Stenarter. Tilbud udføres gratis.

(22)

A A G E L A N G E L A N D M A T H I E S E N , R. af D bg.

249 Stranden i Alassio, Italien. Tilh. Ruth L a n ge­

land M athiesen. A quarel.

250 F isk ern es Fæ lleshus i Alassio. A quarel. 200 251 Fiskerstræ de i Alassio. A quarel. 200 2 5 2 S p h in x og Cheops P yram iden ved Cairo.

A quarel. 200

O S C A R M A T T H I E S E N . M . A . P rofessor. R. af D bg. p. p.

253

¿ 5 4

Dameportræt. Tilh. Teaterm aler Carl Lund.

Som m erhim m el. L iseleje. 400

¿ 5 5 Som m ersø. L iseleje. 400

256 Som m erdag i K litter. L iseleje. 400

¿ 5 7 Septem berskyer. L iseleje. 400

¿5 8 Solnedgang over K attegat. L iseleje. 500

¿ 5 9

IA C O B M E Y E R

M ine. 1000

260 Selvportræt. 1000

261 V e je n til Søndersø. 600

262

IU U L M Ø L L E R

D et gam le H u s i V ejsvinget. 150

¿6 3 V ed en gam m el G aard. B y gev ejr. 100

264

A R T H U R N I E L S E N

V ed Skovbrynet. (T isv ild e H e g n ). 500 265 V in ter. (S tien ved K ongekilden). 300

266 Vandløbet ved O rdrup K rat. 300

B L Æ N D R A M M E R

1. KL. A R B E J D E

R A A M A L E R I R A M M E R C. 8027 H. L I L L E L U N D

Sværtegade 5 1 o. G.

C. 8027

(23)

267 I O rdrup M ose. 3 0 0

268 I E rm elundsengen. 150

269 I Udkanten af O rdrup K rat. 150

C A R L L. N I E L S E N

270 Portræt. Tilh. H r . Slagterm ester Carl Jacobsen.

271 Portræt. Tilh. F r u Slagterm ester Carl Jacobsen.

272 Portræ t af Skuespiller E m il H clsengren. Tilh.

H r . D ir. P. W unsch.

277 Portræt. Tilh. F r u Fabrikant Chr. Jeppesen.

274 Portræt. Tilh. F r u Skræ derm ester A . B orgstrøm . H E L G E N I E L S E N

2 7 5 Baade paa B edding. 200

276 K løften. Bornholm. 200

277 Dalen. Bornholm. 150

278 H østscene. 150

R E I N H O L D T N I E L S E N

279 H jo rte ved et Vandhul, »P ræ stesietten«. 500 280 H jo rte paa T øjreslaget, »D yrehaven«. 200

281 K ø e r paa Græs. 200

282 S ik a -H jo rte ved et Vandhul. i* 5

283 Andedam . 150

L . S C H M I D T N I E L S E N 284 Pastor Storm.

FOLMER BONNÉNS MALESKOLE

Særskilte Afdelinger: Malerskolen, Kostumetegneskolen og Reklame­

tegneskolen. Speciallærere. Dag- og Aftenhold. Folmer Bonnén træffes paa Skolen Kl. 10— 12 og 18— 20.

G OTH ERSGADE 49 E. BYEN 100 VEGA

(24)

285 Læge Lou.

2 8 6 Bjørsonudsigten Gausdal. Foraar. 700

2 8 7 Theatro Greco. Taormina. 350

C A JU S N O V I

288 F ra N yhavns H oved, tidlig M orgen. 80 289 G aardinteriør fra Frederiksholm s K anal 28 50

2 9 0 Gaardinteriør. Helsingør. 50

291 I H ønsegaarden. 35

292 Gamle H u se i H ørsholm . 40

K N U D H . O L S E N

293 Foraarsdag i D yrehaven. 1200

294 V inter, H jø rlu n d e O verdrev. 400

295 Udsigt mod Slangerup. 85

296 A ftenlys. H jø rlu n d e. 85

2 9 7 Skovgaarden. 150

E I N A R P A R S L E V

2 9 8 A ga v er i D rivhuset. 350

299 F ra en G rusgrav. 400

3 0 0 D en gam le P ort ved V aløes H avn, D ragør. 350 301 V e j til Sydstranden, D ragør. 123

302 F ra G rusgraven i H vidovre. 300

303 Landskab, H vidovre M ose. 250

D I R E K T E F R A P A R I S

Mange forskellige Sovevæ relser, Kom m oder, V itrin er, B o rd e, Stole m. m., indlagt med ædle Træ;

sorter sælges billigt direkte fra Lager.

P e t e r s e n • P e d e r S k r a m s g . 8 2 o . G

(25)

H U G O V . P E D E R S E N

3 0 4 I n d i s k T j e n e r t y p e . 2 5 0

3 0 5 M o d e lfig u r . 2 0 0

3 0 6 » P i e r r e t t e « . 6 0 0

A L B . P E T E R S E N

3 0 7 F i s k e r p a a H a v e t i o p t r æ k k e n d e U v e j r . 5 0 0 3 0 8 F o r s t u d i e til Ø r s t e d s p a r k e n . 5 0 0

H A N S R A S M U S S E N

3 0 9 H o l k e g a d e , F a a b o r g . 2 5 0

3 1 0 H a v n e b i l l e d e , N y b o r g . 1 5 0

3 1 1 G a a r d in t e r iø r , F a a b o r g . 1 0 0

N I E L S V . R A S M U S S E N

3 1 2 K a n a lb ille d e , s et f r a B ø r s b r o e n . 8 0 0

3 1 3 L a n d s k a b f r a K a s t r u p . ' 1000

R O B E R T R A S M U S S E N

3 1 4 M a r i n a G r a n d e . C a p ri. 1 5 0 0

3 1 5 K l i p p e r . C a p r i. 2 7 5

3 1 6 L a n d s k a b v e d N e x ø . 1 2 5

3 1 7 F a n ø k o n e . P a s t e l. 1 5 0

M A R X R E E S E

3 1 8 B r æ n d i n g p a a S k a g e n s N o r d s t r a n d . 2 5 0

3 1 9 P o r t r æ t . 3 0 0

3 2 0 B r æ n d i n g p a a S k a g e n s S ø n d e r s t r a n d . F is k e r b a a -

d e n e v e n d e r h j e m . ¡ 5 0

3 2 1 B r æ n d i n g p a a S k a g e n s S ø n d e r s t r a n d . 1 5 0

3 2 2 D e t g a m l e F y r t a a r n . S k a g e n . 2 0 0

323 F r a Ø r e s u n d s u g e n 1 9 2 7. B y g e v e j r . 2 5 0

324 B r æ n d i n g i S o ld is . 8 0

H I L M A R R I B E R H O L D T

3 2 5 M a a n e s k in s a ft e n i R ib e . 1 7 0 0

3 2 6 D e n ly s e N a t . 8 0 0

3 2 7 R a a d h u s e t i R a n d e r s . 8 0 0

(26)

R IP C K E - E D S B E R G

328 Udsigt mod Vesuv. 800

329 Udsigt mod Napoli. 600

330 Grønne B jæ rg e , Syditalien. 800

331 Blom strende H ave. Syditalien. 800

332 Alpelandskab ved Innsbruck. 800

3 3 3 T ræ gru p p er paa Palatino. Rom. 200

3 3 4 Udkanten af en P ark. Napoli. 200

3 3 5 Italiensk Landskab. 200

3 3 6 Blom strende Fru gttræ er. 200

3 3 7 3 3 8

I . F . G EO R G S C E P E L E R . Portræt.

E t H jø rn e af Gaarden. 100

3 3 9 V ed Ladeporten, R egnvejrsdag. 100

3 40 Nasturtium. 100

341

E L I S A B E T H S C H I Ø T T

Syd fo r G udhjem . Bornholm. 600

3 42 Oktober D ag i H ornbæ k E gnen. 150

3 4 3 M ens L yngen bomstrer. 150

3 4 4 Gammelt F y rretræ i H ornbæ k P lantage, 200

3 4 5 3 4 6 3 4 7

ID A S C H I Ø T Z - I E N S E N Portræt

In teriør med F ig u r.

Copi efter Luinis hellige K atarina. 500

T R Æ - L Y S E K R O N E R

L A M P E R O G L A M P E T T E R , F I N E S T K V A L I T E T S A R B E J D E

B E H R E N D T S B I L L E D S K Æ R E R V Æ R K S T E D A A B O U L E V A R D

5,

L A D E G A A R D E N S H O V E D P O R T

(27)

3 4 8 Udsigt fra K ildeskoven ved V arde. ioo 349 Portræt. Tilh. F r u D r. med. E li M øller H elsted.

3 5 0 Portrætstudie. 200

3 5 1 F ra R uinerne ved V ordingborg. 200 S IG U R D S C H O U

3 5 2 Udsigt over D ejligheden. 400

3 5 3 E t H usm andssted. 300

3 5 4 Landskab fra E jb y . 100

3 5 5 R y Skov. 130

356 Skræ nten ved E jb y . 130

3 5 7 V ed Bram snæ svig. 130

V IG G O S I M E S E N

338 Gadeparti i Sandvig. Tilh. H r . A rkitekt N ic.

H ansen.

3 3 9 Baade paa Land ved Sandvig H avn. roo

F O R K U N S T N E R H J E M

T y r k is k D iv a n , a r r a n g e r e t s o m d o b b e lt S e n g , o r ig in a lt b e ­ t r u k k e t f r a K r. 7 5 til 2 5 0 — A lm in d e lig D iv a n f r a K r. 3 5 . — D e k o r a t io n s s t o f f e r f r a 6 0 Ø r e p r. M t r . K o m b in e r e d e M ø b le r , G a r d in e r , H v id e v a r e r , G u lv ­ t æ p p e r e tc . — K a ta lo g g r a tis .

N Y T F O R D E L A G T I G T B E T A L I N G S S Y S T E M

N O L F S

NØRRE VOLD 18 AMAGERBROGADE 17

VESTERVOLDGADE 21 VESTERBROGADE108

GRIFFENFELDTSGADE 50, 50 A

(28)

E L N A S T E E N - H E R T E L 362

363

Portrætbuste. Tilh. F rk . H . Ju ngersen.

Buste. Studiehoved. 300

364 Lykke. G ruppe i B ronce. Tilh. H r . H off ot. A lbert. 600 365 H und. Gibs. Tilh. F ru In gen iø r W eden. ’ 7 5

366 D rengestudie. 150

367

E M M Y T H O R N A M

Gammel T rappe i B regentved H ave. 5°o

368 Paaskelilier og Gyldenlakker. 300

369 V e j i Castelruch. 7 00

370 N astursier. 80

371

E M I L F . T O R G N Y

Som m erdag. 2 3 5

3 72 Skovinteriør, læ g ersb o rg H eg n . 230

3 7 3

E . C. U L N I T Z

L evkøjer. 200

nsker D e en virkelig god Gengivelse af Deres Maleri? Da henvend Dem til den Clichéanstalt, der har de mest moderne H jæ ls pemidler og den bedste tekniske Medhjælp.

B R Ø D R E N E B Æ R E N T Z E N

G O T H E R S G A D E + . - N Y Ø S T E R G A D E 32 B Y E N 8 0 4 0 - 8 0 4 1

har til sin Raadighed en Stab af dygtige Medars bejdere og alle moderne Maskiner og kan ders for fremstille de bedste Fotografier og Clichéer

(29)

S . V E R M E H R E N

3 7 4 R engjøring. 400

3 7 5 3 76

In teriø r fra et K økken i en Bondegaard.

Studie efter en gam m el Mand. 250

3 7 7

Y . V E R M E H R E N

H vide Roser. 160

3 7S Roser. 125

3 7 9 Gyldenlak. J 2 5

l8o

P R O F E S S O R . A L B E R T W A N G

Bygholm s Aa. 1200

3 8i V interaften. 7 5 0

382 V interlandskab. 800

3 8 3

C. S T O N O R W E R N E R

M odellen hviler. 1500

384 Motiv fra Farum . 400

3 8 5 Opstilling. 400

386 Snebillede. 600

3 8 7 R oser i en Skaal. 250

388 Roser i en Vase. 250

389 F a rum Skov. 250

3 9°

M A D S E N W I E S N E C K

Sortedam ssøen. 1000

391 Ula. 600

392 Den grønne. 600

3 9 3 Sol. 100

3 9 4 Balance. 100

3 9 5

P E T E R H . W IL H A R D T

F ra Stien bag Taarbæk, M arts. 175

396 E n H vidtjørn, D yrehaven, byget V e jr. 250

3 9 7 F ra D yrehaven, April. 135

3 9 8

O SC A R W IL L E R U P

Udsigt over G illeleje. A quarel. 175

3 9 9 F yrb akkerne, Gilleleje. A quarel. 100

400 Gamle H u se i G illeleje By. A quarel. 100

401 Lumbsaas Strand. Aquarel. 100

(30)

KUNSTNERADRESSER

A ndersen, E rik . Chr. B erg s A llé i . Valby.

A ndersen, H erm an. Sundholm svej T elf. A m a ger 1617 x.

A sm ussen, Chr. R olighedsvej 9. Charlottenlund. T elf. O r­

drup 1518.

[B a ch e, Otto.] Violoncellist Paulus Bache, Odensegade 12*. 0 .

B eck, Chr. F . O vergaden o. V . 96. K . T elf. A m ager 6007 y.

Berndtson, E rl. Bianco Lunos A llé p1.

Bonnén, Folm er. Sjæ leboderne 2 E . T elf. B yen 100 v.

B orregaard, V ictor. N iels Juels gade 14s. K .

B regnø, J . J . Raadmandsgade 74. L. T elf. T a ga 62 y.

B ro ge, A lfred . Ir is v e j i o 1, B rønshøj. T elf. Bella 84.

H ugge, Frida, K ronprinsesse Sophiesvej 27*. F . T elf. Godt- haab 1504 u.

Busch, P . B redgade 215. T elf. Palæ 1271 y.

B orjeson, Gunnar. N ordbaneallé 7, Gentofte. T elf. H ellerup 1216 v.

Christensen, A rthur. Jernbanegade I I . Næstved.

Christiansen, N iels. Gladsaksevej 70. Søborg. T lf. Søborg 720.

Cohrt, E rik . B illedhugger Elo, E n gto ftev ej 7*. V . Dahl, T h. B. Stefansgade 75. L. T elf. T a ga 2851 y.

D eurs, van Caroline. R osenvængets A llé 145. T lf. Øbro 1767 x . Dohlmann, H elen. Paludan M iillersvej 7. T elf. V ester 1190 x.

Dohtn, H ein rich . F red erik sb erg A llé 5. V . T lf. V ester 5587 y.

Edelm ann, T hod. B red ga d e 65. T elf. Palæ 489 y : Elo. E n gto ftev ej 7*. V . T elf. V ester 689 y.

E x n e r, A age. Ø sterbrogade I20a. 0.

F a b er, Grethe. V estervoldgadc 90*. A telieret. T elf. Byen 5 5i6 v.

Flindt, Laura. O rdrup-K astanievej 16, Charlottenlund. T elf.

O rdrup 1110.

(31)

Frim odt, Charlotte. D osseringen 3 0 3. T elf. N ora 530 x.

G jessing, E jn a r. pr. Svendstrup St. ved Aalborg.

Glud, W . M advigs A llé 8*.

Gravesen, Betty. Rosenvængets A llé 22*. 0. T elf. Øbro 4°3 3- H a gen , G. B. Raadhusstræde 3. K . T elf. B yen 3654.

H a gen , Poul H . M aglekildevej 18*. V . T elf. V ester 5565 y.

H ansen, A n e M arie. W ebersgade 24.

H ansen, H ans. F red erik ssu n d sv ej 66*.

H ansen, P iggo Chr. Rosenvængets H o v ed v ej 18 A . T elf.

Øbro 3453.

H ansen-W ies, E jn a r. Carl Johansgade 11.

H artig, A lfred . Gunløgsgade 62*. C. T elf. A m ager 1226 y.

H a rtig, Osvald. H offm eyersvej 1, St. Vanløse. T elf. Damsø 1077 ■

H eilm ann, Flora. H ollæ nder dyb et 37. T elf. A m ager 3029 y.

H elm e, H elg e. Ø sterbrogade 7. 0. T elf. Øbro 4838 x . H en rik sen , M ads. p. T . N ysted Præ stegaard.

H enriksen, V alborg. I stedgade 42. V .

H enriques, V ilh. Chr. W inthersvej 191. T elf. V ester 32&9- H en tse, Gudmund. V est ervold gade 145.

H olm , L udvig. E m iliev ej 2, St. A telier E m iliev ej 1 A . T elf.

N ora 707 v.

H æ rn in g, August. A m agerbrogade 32. S . T elf. A m ager 104 v.

Jensen, E rik . K ongedybs A llé 12. T elf. A m ager 1433 x . Jensen, Gabriel. G othersgade 1433. T elf. B yen 757 v.

Jespersen, H en rik . R athsacksvej 4*. T elf. V ester 502 y.

Jespersen, H ., K o f oed. V esterbrogade 573. T elf. V ester 2 v.

Jiirs, E . H artm anns A llé 31. Valby.

Jø rgensen, Poul. Gyvelstien 5■ B rh.

K lits, P eter. S d r. B oulevard 54*. T elf. V ester 5 9 5 4 :v.

K nutsen, Sylvius. Slagelsegade 183. 0. T elf. Øbro 1095 y.

K raul, F rits. I. E . O hlsensgade i l 2. 0. T elf. Øbro 1912 v.

K ranse, Em il. Aaboulevard 11. V . T elf. N ora 2135 y.

L arsen, A lf. Carit E tlarsvej 8. T elf. V ester 1055 x.

Lybschits, John. P uggaardsgade 10. V .

M agnussen, Rikard. Gothersgade 143 St. K . T elf. B yen 542 u.

M arstrand, Julie. K astelsvej 23. T elf. Øbro 34^ 4 v - M athiesen, A a ge Langeland. Trom m esalen 51. T elf. 406.

M atthiesen, Oscar. »Lille M ølle«, Christianshavns Vold. K . T elf. A m a ger 6892.

(32)

M eyer, Jacob. Palkonerallé 433. T elf. Gothaab 1279 v.

M øller, Juni. Sm alle gade 342. F .

N ielsen, A rthur. V inra n k ev ej 4. H ellerup. T elf. H elru p 502.

N ielsen, Carl L. V ejlega d e 7i . T elf. Øbro 2401 v.

N ielsen, H elg e. Joakim L arsensvej 6*. T elf. Godthaab 3991 y.

N ielsen, Reinholdt. »C hristiansro«. Buddinge.

N ielsen, L. Schm idt. Colbjørnsensgade 29. T elf. 2196— 2179.

N ovi, Cajus. V ingaards A llé 24. H ellerup. T elf. H elru p 2978.

Olsen, K n u d H . Søndre B oulevard 59. T elf. V ester 7,876 v.

P arslev, E inar. B redegade 15. F .

P edersen, H u go V . K o n g ev ej 104, H olte. A telier V . V old­

gade 9 0 3. T elf. B yen 7716 x .

P etersen, A lb. A abenraa J J 3. K . T elf. B yen 1678 x.

Rasmussen, H ans. Faaborg. T elf. 380.

Rasmussen, N iels V . P alægade 3. T elf. Palæ 2419 x . Rasmussen, Robert. B legdam svej 221. N . T elf. N ora 1419 v.

R eese, M a rx. Rasmus B ergen s H us. Skagen.

Riberholt, H ilm ar. GI. K o n g ev ej 136. V . T elf. V ester 2329 y.

R ipcke-E dsberg. P ed er Skram sgade 32.

S chepeler, J . F . G eorg. M anøgade 14. Str. T elf. Strand 1989 y.

Schiøtt, Elisabeth. Skjoldsgade 74. T elf. Øbro 1603 y.

Schiøttz-Jensen, Ida. W iedeveltsgade 3 4 1. 0. Schou, S igu rd . Bakkehuset, Lynæs.

Sim esen, V iggo . N ed er H ornbæ k pr. Randers.

Steen-H ertel, Elna. F red erik sv ej 4 5 s. F . T elf. Gothaab 3351 v.

T hornam , Em m y. B legdam svej 78.

T o r gny, E m il F . V ester-V oldgade 13.

Ulnits, E . C. G riffenfeldtsgade 9 A *.

V erm eliren, S . Sm allegade 37*. B o lig: M athildevcj 82. F . V erm ch ren , Y . E n gto ftev ej 61. V .

W ang, A lbert. Søm arksvej 17. H ellerup. T elf. H elru p 790.

W ern er, C. Stonor. K irkestien, F arum . A telier aabent dagi.

W iesneck, M adsen. A aboulevard 10. T e lf. N ora 3648 y.

W ilhardt, P eter H . E delslundsvej 8. Taarbæ k, K lam penbor g.

T elf. B ellevue 139.

W illerup, Oscar. M athildcvej 33. F .

(33)

J . JØRGENSEN & CO. (IVAR JANT2EN)

(34)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Kom ned og bese

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk