Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

34  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

J Îm ^ I m ^ ^ C ^ U U M O Uc. ¿ U * // 8 . 9 1o'b U U .l v L

' a

r iph^lcdUuciro^cj}

ù u o u . W m um. / ( q ^ ,

(4)

u d s u l u v «

dUKBOVTENBOUCi

2 2 'OKTOBER.- 6 NOVEMBER.

D A G L I G K L . 1 0 - 4 .

KUNSTNERFORENINGEN

‘t f -

iô ^ n o v e m b e r .

(5)
(6)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18. N O V E M B E R S

E F T E R A A R S - U D S T I L L I N G 1927

PA A

G H A R L O T T E N B O R G

23. O K T O B E R — 6. N O V E M B E R D A G LIG KL. 10— 4

(7)

U D V A L G E T F O R

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18. N O V E M B E R S E F T E R A A R S - U D S T I L L I N G 1 9 2 7

Chr. F. Beck. Maler. Formand.

Folmer Bonnf.n. Maler.

Ludv. Brandstrup, R. af Dbg., Dbmd. Billedhugger. M. A.

Thod Edelmann. Billedhugger. M. A.

Gudmund Hentze. Maler.

Sylvius Knutzen. Arkitekt.

Ejnar Rosenstand. Arkitekt.

Valdemar Se t o ft. Tegner.

(8)

E R I K A N D E R S E N

I Gammelt Skur. 100

2 E n Sandgrav. 70

3 G raavejr. 100

H E R M A N A N D E R S E N

4 K vinde med Spejl. I Gips 300

5 Portrætbuste. Tilh. H r . Gross. K a j Reesen.

6 Barnebuste.

C H R . A S M U S S E N

7 Strandskoven ved V em m etofte. 1000

8 V enedig. 400

9 Interiør. 200

10 Frugtskaal. ^50

i i F ra R othenburg. Træsnit. P ris pr. Blad 10 12 P eb erfu gl. Træsnit. P ris pr. Blad 10 13 M aleren. (C lair-obscur T ræ sn it.) P ris pr. Blad 15 14 P indsvinfam ilie. ( Clair-obscur T ræ snit.)

Pris pr. Blad 20 15 T y r. (F a r v e T ræ sn it.) P ris pr. Blad 15 16 M aager. (F a r v e T ræ snit.) P ris pr. Blad 20 17 S n etunge G raner. (F a r v e T ræ snit.) P ris pr. Blad 20

18 2 0 .

+ O T T O B A C H E Professor, Kmd. a f Dbg., Dbmd.

2 1. August / S jp 28. J u n i 1927.

Selvportræt 1890. Tilh. D ispachør L. N . H vidt.

E n g r aa H est. 1877. Tilh. D ispachør L. N . H vidt.

M ellem m aden. Tilh. D irektør C. O vcrgaard.

(9)

21 Sangkvartetten. Tilh. Violoncellist Paulus Bache.

22 K unstnerens S v igerfa d er. 1870. Tilh. H øjesteretssag­

fø re r N . H . Bache.

23 K o ern e paa E n gen . Tilh. D irektør C. Overgaard.

O T T O B A C H E

23a H este i V æ nget. Tilh. H r . D irektør Oskar H ytten.

23b Studie af en H est. Tilh. K unstnerforeningen af 18.

N ovem ber.

C H R . F . B E C K

24 Christianshavns K anal ved B urm eister og W ains

Plads. 800

23 O vergaden neden Vandet. 400

26 K analen ved W ilders Plads. 330

27 M elby K irk e. 800

28 K ronborg. 300

2p Nationalmusæet.

30 U denfor K astellet, Sjællandsport. A kvarel. 230 31 F r a et H u s i A sserbo. A kvarel. 173 32 F r a det gam le Stockholm. A kvarel. 130

3 3 V ei IH H ald. A kvarel. 130

E R L . B E R N D T S O N

34 M otiv fra Småland. 300

33 M otiv fra Dalien. 330

36 Daliensk P ige. Privat E je . 37 Motiv fra Dalien. Privat E je .

*

Y G E O R G J E N S E N 8 SØLV

o g

GULD

Ø ST ER G A D E 29 B R E D G A D E 21

(10)

F O L M E R B O N N É N

38 »O g det begav sig i de D age.« 2 0 0 0

39 D en blinde D reng. J500

40 Blomsterbillede. 1200

4i Landskab. 400

42 Landskab. 400

V IC T O R B O R R E G A A R D

43 St. Paulus Kapel. St. P etri Klosterhave i Salzburg. 123 44 K losterm ur. St. P etri Klosterhave i Salzburg. 123 43 St. Paulus K apel. St. P etri K losterhave i Salzburg. 125 43a St. Paulus Kapel. St. P etri K losterhave i Salzburg. 123

46 Ram m e m ed T egn in ger. 123

46a Ram m e m ed T egn in ger. 123

46b Komposition. 123

JA C O B J. B R E G N Ø

4 / D et tredie K øn. F ra Platons Symposion. Fransk

Kalksten. 300

48 Frugthøst. K uba M ahogni. 300

49 Æ gyptisk V andsæ lger. P æ retræ . 300 30 Portræt.

31 Fontæne. Susanne i Styrtebad. B ronce. 2000 A L F R E D B R O G E

32 M idsom m er A ften. T ibirke. 1000

5 3 B y g ev ejr. T ibirke. 400

34 F ra Skandsehage R ørvig. Skitse. 230

DAN S K • MØBELKUNST#

VIMMELSKAFTET ■ 3 5 • TELEFON- C • 1 7 6 3 UDSALG OG FABRIK AF VELFORARBEJDEDE MØBLER

T E G N E D E A F VORE F Ø R S T E A R K IT E K T E R

(11)

55 I K økkenet. 350

56 Skarntyde. 230

F R ID A HU GG E

57 Fangetaarnet. Fred erik sbo rg. 223

38 Landskab. H illerød. 100

5p Udsigt over V e jlefjo rd . 230

60 Udsigt over M arker og Skove. B rejn in g. 183

61 Landskab m ed K ornhobe. 183

P. B U S C H

62 Udsigt over Thorsø ved V irkelund. Solnedgang. 400

63 F ra Pompei. 200

G U N N A R B O R JE S O N 64 Dameportræt. Tilh. K aptajn A . G randjean.

63 T r e D ren ge paa Ø rredfangst. 700

66 F ra Stockholms Skæ rgaard. 300

A R T H U R C H R I S T E N S E N

67 H a v n ev ejen (O m ø ). 183

68 Gadekæret (O m ø ). 130

69 V ed Enø B y ( I M arts). 200

70 B ag Bondegaarden. 123

71 Opstilling. 130

N I E L S C H R I S T I A N S E N

72 Som m erdag ved T ranevejle. 330

73 H este og Gæs. Motiv fra S alt holm. 373

J U S T A N D E R S E N S

S Ø L V S M E D I E

OUST

ØL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V.

(12)

E R I K C O H R T

7 4 H oved af al g ier sk T ig g e r. 400 T H . B. D A H L

7 5 K rybskytter. Tilh. H r . N ationalbankdirektør G reen.

7 6 V ed R anders F jo rd . Tilh. H r . D irektør P . F isk er.

7 7 Efteraarslandskab. 800

7 8 Kort før Høst. 350

7 9 Landskab m ed K ø er, A rnakke. 350

So Høstlandskab ved I se fjo rd . 300

81 Høstlandskab. 300

82 V ed en V ig af F jo rd en , Sensom m er. 300

88 Junilandskab ved Isefjo rd . 300

84 Junilandskab ved Aagerup. 225

85 Landsbygade, E ftera a r. 200

8 6 F ra R yesgaards D yrehave. 150

87 V ed Gadekæret, A agerup. 125

C A R O L IN E V A N D E U R S

88 Blom ster i Glas. 80

89 Lysthus paa T ersløsegaard. 100

90 D ren gen e spiller Dam. 300

91 -»Skjolden« ved Sorø. 250

9 2 Blom strende Buske. joo

H E L E N D O H L M A N N

9 3 Golgata. Symbolsk Komposition. 1800

94 Statuette. B ronce. 430

95 Statuette. 275

V A L D E M A R B R Ø N N U M

K O N D I T O R I og K A F É

Tordenskjoldsgade 1. Hjørnet af Kongens Nytorv Telefoner: Central 365 — 9688

(13)

H E I N R I C H D O H M

96 Gudstjeneste i Sønderho K irk e. JOOO

97 K lit billede, G r aave jr . Motiv fra Sønderho p. Fanø. 450

98 K litbillede, Soldis do. 450

9 9 L æ gteren losses i H avnen. do. 450

100 L æ gter i H avn. do. 3 0 0

101 Gadebillede, Septbr. E fterm iddag, do. 350

102 H avnen, Soldis do. 250

103 L æ gteren losses, G raavejr do. 250

104 D en grø n n e L æ gter kølhales do. 250

105 Solskin i H avnen. do. 200

106 Gammel hollandsk K u ff. do. 200

107 Studie. Udsigt mod M anø. do. 150

T H O D E D E L M A N N , M . A .

108 Postm ester Holbøll. Buste i B ronce. 2000 109 Skitse til et M onument fo r lulem æ rkets F a d er,

Postm ester Holbøll.

JIO Skitse til et Gravmæle paa Holbølls Grav.

E L O

i n H oved af Statuen lo b , brændt L er. 40O' 112 A gnete.

113 Buste.

V I L H . P A C H T S K U N S T N E R - T U B E P A R V E R

f r e m s t i l l e s u d e l u k k e n d e a f f i n e s t e R a a v a r e r

©

F a a s h o s a lie F a rv e h a n d le re

(14)

U4

A A G E E X N E R

Gammel Stue fra Gudbrandsdalen i N o rge. 4 5 0 G R E T H E F A B E R

Søndag M orgen. Halvt Lampe- og Daglys. P riv.

n 6

E je .

A kvarie m ed Guldfisk. 300

u r H jø rn e a f en H ønsegaard. 1 7 5

118 F ra Sorø. Ingem anns H uset og et Stykke af

Academ iet. T7 5

119

L A U R A F L I N D T M andsportræt.

120

C H A R L O T T E F R IM O D T

Gamle H u se. K allundborg 300

121 B a g D om kirken. Roskilde. 300

122 Juleroser. 8 5

123 Chrysantem er. 8 5

124

E J N A R G J E S S I N G

Solskinsdag ved V oersaa A a. 3 0 0

125 S en E fterm id d a g ved Voersaa H avn. 1 7 5 126 H jø rn e af K rohaven, Voersaa. 2 7 5

(15)

W . G L U D

I 2 7 V enedig. Solstreif i Kanalen. 3 5 0

1 2 8 Blom ster fra mit V indue i A llinge. 4 5 0

I2Q Stilleben. 300

130 Sol i K økkenet. 5 5 0

B E T T Y G R A V E S E N

I3I Dam ebuste i Gibs. 400

132 U ng K vinde. H ø jt R elief i Gibs. 6 5 133 K rokus i gam m el K ru k k e, P rivateje.

G. B . H A G E N

135 H oltug K irk e, A ften. 200

136 E n Law erack-Setter. 400

P O U L H . H A G E N

1 3 7 Bondegaard. S v errig . 100

1 3 8 Bondegaard. S v errig. 8 5

139 F r a Båstad. S v errig . 8 5

140 F r a Båstad. S v errig . 100

141 Bondehus i S v errig . 100

A N E M A R IE H A N S E N 142 Selvportræ t.

1 4 3 Interiør m ed Rok. 1 5 0

144 Interiør. 150

HVEM SKAL BRUGE MØBLER?

Stort Lager a f alle Slags Møbler. Altid 100 Møblementer paa Lager. Udstilling i 6 Etager. Køb kun hos en

Fagmand. 20 Aars Garanti. Ratebetaling ind­

rømmes. Specialitet: Chesterfieldsmøble- menter Den bedste Anbefaling:

Tilkendt Medaille.

ADELGADES STØRSTE MØBELMAGASIN

W. BISCHOFF

T e l f . 7 3 6 1 2 9 A D E L G A D E 2 9 T e l f . 7 3 6 1

(16)

H A N S H A N S E N

145 Ravello, set fra S . Catoldo. Solen bryder frem . 600 146 Ravello, set fra S . Cataldo. T idlig M orgen. 600 147 V esuv, set fra Capri, efter Solnedgang. 300

V IG G O C H R . H A N S E N

148 Dante foran P ave Anastasius Grav i U nderver­

denen. 330

14 9 Tulipaner. joo

E J N A R H A N S E N - W I E S

150 Blomsterbillede. 400

151 B ro med Baade. 200

152 Baad paa Land. 200

A L F R E D H A R T I G

15 3 D rabet paa M edusa. M otiv fra P ersens M yten. 1800

154 Landskab fra Mols. 250

O S V A L D H A R T I G

¡ 5 5 F ra et V askehus. 300

156 P ose jdont emplet i Pæstum. 250

157 E n Stalddør. j^o

158 Portræt. 200

» S T U D I O «

TE GNE # OG M A L E R S K O L E

FREDE AAMODT 1885 NIELS V . RASMUSSEN

Forbereder til Kunstakademiet, Porcellænsfabrikerne, Modeb og Reklameskolen (samt Landskabsmaling)

PA LÆ GA D E 3

Telf. Palæ 2419 x Telf. Byen 1526 y

(17)

F L O R A H E I L M A N N

139 Pæoner. 25°

160 Efteraarsblom ster. 300

161 Svam pe. 100

162 Skitser af gi. H u se fra Thorshavn. P rivateje.

H E L G E H E L M E

163 Lille P ige. 4 5°

164 I H aven. 300

165 K økkeninteriør. 300

166 V ed Damhussøen. 25°

167 V ed L yngbyvejen. ¡5°

168 M arklandskab. N ysted. 15°

169 V ed M ygindsvej. 15°

M A D S H E N R I K S E N , R. af D bg.

170 Ombord paa D. F . D. D am per »I. C. Jakobsen«, i

rum Sø. 500

171 Paa D am peren I. C. Jacobsen s Kommandobro

N ord om Sicilien. 300

V A L B O R G H E N R I K S E N 172 Herrepor træt. Tilh. Grosserer Vald. Smith.

173 H erreportræ t. Tilh. V iceskoledirektør Sofus Fra n ck .

HOTEL HAFNIA

t e l e f o n 4o4o V E S T E R V O L D G A D E 2 3 t e l e f o n

4040

VED RAADHUSPLADSEN

Hyggeligste Restauration • Moderate Priser Aftenens Specialitet: Morsomt Smørrebrød 5 0 Øre

H E R M A N N L Ø B B E

(18)

V I L H . H E N R I QU E S

¡ 7 4 I Udkanten af Skoven. H ellebæk. 3 5 0

175 Lysning i Skoven. H ellebæ k. 225

¡ 7 6 V arm edis paa H ellebæ k Strand. ¡ 7 5 177 Strandvejen i G raavejr. Hellebæk. ¡ 5 9

178 »Skovvej*. H ellebæ k. ¡ 7 5

179 B øndergaarde i A pperup.

G U D M U N D H E N T Z E

¡ 7 5

180 Studie. Pastel. 250

181 Studie. Pastel. 250

182 Studie. Pastel. 250

183 1001 Nat. 3 5 0

184 1001 Nat. 3 5 0

185 1001 Nat.

L U D V IG H O L M

3 5 0

186 G raavejrsdag, D yrehaven. 400

187 F eb ru a rd a g, D yrehaven. 500

188 F r a Dyrehavsbakken. ¡ 7 5

189 V in ter, Dyrehavsbakken. ¡ 7 5

190 B ræ nding, Gudhjem. 7 5

191 Gammel Gaard. Skovlunde.

A U G U S T H Æ R N I N G

¡ 7 5

192 E fterm iddagste i Som m erferien. 1200

¡ 9 3

¡ 9 4

Skovbækken i Juli.t

L æ rerraadsm øde i Ø regaards Gymnasium.

3 5 0

(19)

E R I K J E N S E N

7p5 Forklarelsen (U dkast). Rammen komponeret og skaaret af B illedhugger Thomas H ansen.

196 Lazarus’ Opvækkelse (U dkast).

197 Barneportræt. Tilh. H r . Gross. R yberg Johansen.

198 A ftenavisen.

G A B R IE L J E N S E N 199 Portræt. Tilh. Gross. A . Lange.

zoo P ortræ t. T ilh. F o rretn in g sfø rer E jn a r H olst.

201 U ng P ige, der plukker Fasaner.

202 Væ dderlam m et klippes.

203 Som m eraften ved A rild.

H E N R I K J E S P E R S E N 204 V arm Som m erdag ved A rreskov Sø.

203 E lletræ er ved en jydsk E n g .

H . K O F O E D J E S P E R S E N 206 Selskab.

207 Pastel.

208 Pastel.

209 Pastel.

E . JU R S 210 R ørvig K irk e. P rivateje.

Telefon C. 8750 Grundlagt 1874

OLUF BRØNNUM &. CO

H O L B E R G S G A D E 8

K ø k k e n u d s t y r ~ G l a s ~ P o r c e l æ n

B e s ø g v o r t M ø n s t e r k ø k k e n

6 0 0 400 300

600 300 300

650 500

250

2 0 0

250

(20)

P O U L JØ R G E N S E N

211 Graaand. Tilh. H r . Sølvsm ed G eorg Jensen.

212 Troldæ nder. 223

21S Blishøne m ed U nger. 225

214 Blishøne. Tilh. F r u M . Jørgensen.

215 To H vinæ nder. 225

216 Præ stekraver. 2 2 5

217 H este i Sol. 2 2 5

218 Stæ re i H yldetræ . 225

P E T E R K L I T Z 219 Oktoberdag i Staunsholt. P rivateje.

220 M artsdag i D yrehaven. 300-

S Y L V I U S K N U T Z E N

221 Udsigt over Elbodalen. 33O'

222 Vallø. 325

223 K oldinghus. N ed ga n g til H o f-B a geriet. 2 3 0 224 Koldinghus. Sydfløjen m ed K ongens T rappe. 323

F R I T Z K R A U L

223 Strandbillede. 200

226 A aens Udløb. 200

223 Fiskerbaade. 130

E M I L K R A U S E

229 Fisketorvet ved GI. Strand. 300

O P E R A - C A F É E N

E R N Æ R M E S T C H A R L O T T E N B O R G .

B E D S T E OG B IL L IG S T E RESTAU RAN T.

o

O B S . : S E L S K A B S L O K A L E R .

(21)

2j o Sildebaade ved GI. Strand. P rivateje.

2 j i Sildebaade ved GI. Strand. P rivateje.

2 J 2 Sildebaade ved GI. Strand. P rivateje.

A L F . L A R S E N

234 Gaardinteriør. zoo

2 3 3 GI. B ondegaard. 173

2 3 6 A ftenstem ning. Skitse. 90

237 A ftenstem ning. Skitse. 90

J O H N L Y B S C H I T Z

238 In teriø r fra S purveskjul ved Frederiksdal. 300 239 V e je n til » S and ag er hus«. 330

240 Udsigt fra H ornbæ k Plantage. 330

R IK A R D M A G N U S S E N 241 B arnebuste. Gibs.

2 4 2 Skitse til et Æ resm inde fo r Leonora Christina.

T æ nkes rejst i Granit og Jæ rn , ca. 6 M eter højt, paa G raabrødre T orv, hvor Ulfeldts Skamstøtte stod.

J U L I E M A R S T R A N D .

243 Portrætbuste. Gibs. P r. E xp l. i Gibs 300

244 Statuette. B ronce. P r. E xp l. 300

245 Ram m e m ed T egn in ger.

246 do. do.

247 do. do.

248 do. do.

A/ s

S T E N H U G G E R I E T »NORDEN«

D irektør: Stenhuggerm ester L M. W . K restensen

Omøgade26.Tlf. Ryvang 238 » Strandvej 159. Tlf. H elr.922y anbefaler sig med Levering af Stenhugger­

arbejde til Monumenter og Bygningsbrug, at udføre i alle Stenarter. Tilbud udføres gratis.

(22)

A A G E L A N G E L A N D M A T H I E S E N , R. af D bg.

249 Stranden i Alassio, Italien. Tilh. Ruth L a n ge­

land M athiesen. A quarel.

250 F isk ern es Fæ lleshus i Alassio. A quarel. 200 251 Fiskerstræ de i Alassio. A quarel. 200 2 5 2 S p h in x og Cheops P yram iden ved Cairo.

A quarel. 200

O S C A R M A T T H I E S E N . M . A . P rofessor. R. af D bg. p. p.

253

¿ 5 4

Dameportræt. Tilh. Teaterm aler Carl Lund.

Som m erhim m el. L iseleje. 400

¿ 5 5 Som m ersø. L iseleje. 400

256 Som m erdag i K litter. L iseleje. 400

¿ 5 7 Septem berskyer. L iseleje. 400

¿5 8 Solnedgang over K attegat. L iseleje. 500

¿ 5 9

IA C O B M E Y E R

M ine. 1000

260 Selvportræt. 1000

261 V e je n til Søndersø. 600

262

IU U L M Ø L L E R

D et gam le H u s i V ejsvinget. 150

¿6 3 V ed en gam m el G aard. B y gev ejr. 100

264

A R T H U R N I E L S E N

V ed Skovbrynet. (T isv ild e H e g n ). 500 265 V in ter. (S tien ved K ongekilden). 300

266 Vandløbet ved O rdrup K rat. 300

B L Æ N D R A M M E R

1. KL. A R B E J D E

R A A M A L E R I R A M M E R C. 8027 H. L I L L E L U N D

Sværtegade 5 1 o. G.

C. 8027

(23)

267 I O rdrup M ose. 3 0 0

268 I E rm elundsengen. 150

269 I Udkanten af O rdrup K rat. 150

C A R L L. N I E L S E N

270 Portræt. Tilh. H r . Slagterm ester Carl Jacobsen.

271 Portræt. Tilh. F r u Slagterm ester Carl Jacobsen.

272 Portræ t af Skuespiller E m il H clsengren. Tilh.

H r . D ir. P. W unsch.

277 Portræt. Tilh. F r u Fabrikant Chr. Jeppesen.

274 Portræt. Tilh. F r u Skræ derm ester A . B orgstrøm . H E L G E N I E L S E N

2 7 5 Baade paa B edding. 200

276 K løften. Bornholm. 200

277 Dalen. Bornholm. 150

278 H østscene. 150

R E I N H O L D T N I E L S E N

279 H jo rte ved et Vandhul, »P ræ stesietten«. 500 280 H jo rte paa T øjreslaget, »D yrehaven«. 200

281 K ø e r paa Græs. 200

282 S ik a -H jo rte ved et Vandhul. i* 5

283 Andedam . 150

L . S C H M I D T N I E L S E N 284 Pastor Storm.

FOLMER BONNÉNS MALESKOLE

Særskilte Afdelinger: Malerskolen, Kostumetegneskolen og Reklame­

tegneskolen. Speciallærere. Dag- og Aftenhold. Folmer Bonnén træffes paa Skolen Kl. 10— 12 og 18— 20.

G OTH ERSGADE 49 E. BYEN 100 VEGA

(24)

285 Læge Lou.

2 8 6 Bjørsonudsigten Gausdal. Foraar. 700

2 8 7 Theatro Greco. Taormina. 350

C A JU S N O V I

288 F ra N yhavns H oved, tidlig M orgen. 80 289 G aardinteriør fra Frederiksholm s K anal 28 50

2 9 0 Gaardinteriør. Helsingør. 50

291 I H ønsegaarden. 35

292 Gamle H u se i H ørsholm . 40

K N U D H . O L S E N

293 Foraarsdag i D yrehaven. 1200

294 V inter, H jø rlu n d e O verdrev. 400

295 Udsigt mod Slangerup. 85

296 A ftenlys. H jø rlu n d e. 85

2 9 7 Skovgaarden. 150

E I N A R P A R S L E V

2 9 8 A ga v er i D rivhuset. 350

299 F ra en G rusgrav. 400

3 0 0 D en gam le P ort ved V aløes H avn, D ragør. 350 301 V e j til Sydstranden, D ragør. 123

302 F ra G rusgraven i H vidovre. 300

303 Landskab, H vidovre M ose. 250

D I R E K T E F R A P A R I S

Mange forskellige Sovevæ relser, Kom m oder, V itrin er, B o rd e, Stole m. m., indlagt med ædle Træ;

sorter sælges billigt direkte fra Lager.

P e t e r s e n • P e d e r S k r a m s g . 8 2 o . G

(25)

H U G O V . P E D E R S E N

3 0 4 I n d i s k T j e n e r t y p e . 2 5 0

3 0 5 M o d e lfig u r . 2 0 0

3 0 6 » P i e r r e t t e « . 6 0 0

A L B . P E T E R S E N

3 0 7 F i s k e r p a a H a v e t i o p t r æ k k e n d e U v e j r . 5 0 0 3 0 8 F o r s t u d i e til Ø r s t e d s p a r k e n . 5 0 0

H A N S R A S M U S S E N

3 0 9 H o l k e g a d e , F a a b o r g . 2 5 0

3 1 0 H a v n e b i l l e d e , N y b o r g . 1 5 0

3 1 1 G a a r d in t e r iø r , F a a b o r g . 1 0 0

N I E L S V . R A S M U S S E N

3 1 2 K a n a lb ille d e , s et f r a B ø r s b r o e n . 8 0 0

3 1 3 L a n d s k a b f r a K a s t r u p . ' 1000

R O B E R T R A S M U S S E N

3 1 4 M a r i n a G r a n d e . C a p ri. 1 5 0 0

3 1 5 K l i p p e r . C a p r i. 2 7 5

3 1 6 L a n d s k a b v e d N e x ø . 1 2 5

3 1 7 F a n ø k o n e . P a s t e l. 1 5 0

M A R X R E E S E

3 1 8 B r æ n d i n g p a a S k a g e n s N o r d s t r a n d . 2 5 0

3 1 9 P o r t r æ t . 3 0 0

3 2 0 B r æ n d i n g p a a S k a g e n s S ø n d e r s t r a n d . F is k e r b a a -

d e n e v e n d e r h j e m . ¡ 5 0

3 2 1 B r æ n d i n g p a a S k a g e n s S ø n d e r s t r a n d . 1 5 0

3 2 2 D e t g a m l e F y r t a a r n . S k a g e n . 2 0 0

323 F r a Ø r e s u n d s u g e n 1 9 2 7. B y g e v e j r . 2 5 0

324 B r æ n d i n g i S o ld is . 8 0

H I L M A R R I B E R H O L D T

3 2 5 M a a n e s k in s a ft e n i R ib e . 1 7 0 0

3 2 6 D e n ly s e N a t . 8 0 0

3 2 7 R a a d h u s e t i R a n d e r s . 8 0 0

(26)

R IP C K E - E D S B E R G

328 Udsigt mod Vesuv. 800

329 Udsigt mod Napoli. 600

330 Grønne B jæ rg e , Syditalien. 800

331 Blom strende H ave. Syditalien. 800

332 Alpelandskab ved Innsbruck. 800

3 3 3 T ræ gru p p er paa Palatino. Rom. 200

3 3 4 Udkanten af en P ark. Napoli. 200

3 3 5 Italiensk Landskab. 200

3 3 6 Blom strende Fru gttræ er. 200

3 3 7 3 3 8

I . F . G EO R G S C E P E L E R . Portræt.

E t H jø rn e af Gaarden. 100

3 3 9 V ed Ladeporten, R egnvejrsdag. 100

3 40 Nasturtium. 100

341

E L I S A B E T H S C H I Ø T T

Syd fo r G udhjem . Bornholm. 600

3 42 Oktober D ag i H ornbæ k E gnen. 150

3 4 3 M ens L yngen bomstrer. 150

3 4 4 Gammelt F y rretræ i H ornbæ k P lantage, 200

3 4 5 3 4 6 3 4 7

ID A S C H I Ø T Z - I E N S E N Portræt

In teriør med F ig u r.

Copi efter Luinis hellige K atarina. 500

T R Æ - L Y S E K R O N E R

L A M P E R O G L A M P E T T E R , F I N E S T K V A L I T E T S A R B E J D E

B E H R E N D T S B I L L E D S K Æ R E R V Æ R K S T E D A A B O U L E V A R D

5,

L A D E G A A R D E N S H O V E D P O R T

(27)

3 4 8 Udsigt fra K ildeskoven ved V arde. ioo 349 Portræt. Tilh. F r u D r. med. E li M øller H elsted.

3 5 0 Portrætstudie. 200

3 5 1 F ra R uinerne ved V ordingborg. 200 S IG U R D S C H O U

3 5 2 Udsigt over D ejligheden. 400

3 5 3 E t H usm andssted. 300

3 5 4 Landskab fra E jb y . 100

3 5 5 R y Skov. 130

356 Skræ nten ved E jb y . 130

3 5 7 V ed Bram snæ svig. 130

V IG G O S I M E S E N

338 Gadeparti i Sandvig. Tilh. H r . A rkitekt N ic.

H ansen.

3 3 9 Baade paa Land ved Sandvig H avn. roo

F O R K U N S T N E R H J E M

T y r k is k D iv a n , a r r a n g e r e t s o m d o b b e lt S e n g , o r ig in a lt b e ­ t r u k k e t f r a K r. 7 5 til 2 5 0 — A lm in d e lig D iv a n f r a K r. 3 5 . — D e k o r a t io n s s t o f f e r f r a 6 0 Ø r e p r. M t r . K o m b in e r e d e M ø b le r , G a r d in e r , H v id e v a r e r , G u lv ­ t æ p p e r e tc . — K a ta lo g g r a tis .

N Y T F O R D E L A G T I G T B E T A L I N G S S Y S T E M

N O L F S

NØRRE VOLD 18 AMAGERBROGADE 17

VESTERVOLDGADE 21 VESTERBROGADE108

GRIFFENFELDTSGADE 50, 50 A

(28)

E L N A S T E E N - H E R T E L 362

363

Portrætbuste. Tilh. F rk . H . Ju ngersen.

Buste. Studiehoved. 300

364 Lykke. G ruppe i B ronce. Tilh. H r . H off ot. A lbert. 600 365 H und. Gibs. Tilh. F ru In gen iø r W eden. ’ 7 5

366 D rengestudie. 150

367

E M M Y T H O R N A M

Gammel T rappe i B regentved H ave. 5°o

368 Paaskelilier og Gyldenlakker. 300

369 V e j i Castelruch. 7 00

370 N astursier. 80

371

E M I L F . T O R G N Y

Som m erdag. 2 3 5

3 72 Skovinteriør, læ g ersb o rg H eg n . 230

3 7 3

E . C. U L N I T Z

L evkøjer. 200

nsker D e en virkelig god Gengivelse af Deres Maleri? Da henvend Dem til den Clichéanstalt, der har de mest moderne H jæ ls pemidler og den bedste tekniske Medhjælp.

B R Ø D R E N E B Æ R E N T Z E N

G O T H E R S G A D E + . - N Y Ø S T E R G A D E 32 B Y E N 8 0 4 0 - 8 0 4 1

har til sin Raadighed en Stab af dygtige Medars bejdere og alle moderne Maskiner og kan ders for fremstille de bedste Fotografier og Clichéer

(29)

S . V E R M E H R E N

3 7 4 R engjøring. 400

3 7 5 3 76

In teriø r fra et K økken i en Bondegaard.

Studie efter en gam m el Mand. 250

3 7 7

Y . V E R M E H R E N

H vide Roser. 160

3 7S Roser. 125

3 7 9 Gyldenlak. J 2 5

l8o

P R O F E S S O R . A L B E R T W A N G

Bygholm s Aa. 1200

3 8i V interaften. 7 5 0

382 V interlandskab. 800

3 8 3

C. S T O N O R W E R N E R

M odellen hviler. 1500

384 Motiv fra Farum . 400

3 8 5 Opstilling. 400

386 Snebillede. 600

3 8 7 R oser i en Skaal. 250

388 Roser i en Vase. 250

389 F a rum Skov. 250

3 9°

M A D S E N W I E S N E C K

Sortedam ssøen. 1000

391 Ula. 600

392 Den grønne. 600

3 9 3 Sol. 100

3 9 4 Balance. 100

3 9 5

P E T E R H . W IL H A R D T

F ra Stien bag Taarbæk, M arts. 175

396 E n H vidtjørn, D yrehaven, byget V e jr. 250

3 9 7 F ra D yrehaven, April. 135

3 9 8

O SC A R W IL L E R U P

Udsigt over G illeleje. A quarel. 175

3 9 9 F yrb akkerne, Gilleleje. A quarel. 100

400 Gamle H u se i G illeleje By. A quarel. 100

401 Lumbsaas Strand. Aquarel. 100

(30)

KUNSTNERADRESSER

A ndersen, E rik . Chr. B erg s A llé i . Valby.

A ndersen, H erm an. Sundholm svej T elf. A m a ger 1617 x.

A sm ussen, Chr. R olighedsvej 9. Charlottenlund. T elf. O r­

drup 1518.

[B a ch e, Otto.] Violoncellist Paulus Bache, Odensegade 12*. 0 .

B eck, Chr. F . O vergaden o. V . 96. K . T elf. A m ager 6007 y.

Berndtson, E rl. Bianco Lunos A llé p1.

Bonnén, Folm er. Sjæ leboderne 2 E . T elf. B yen 100 v.

B orregaard, V ictor. N iels Juels gade 14s. K .

B regnø, J . J . Raadmandsgade 74. L. T elf. T a ga 62 y.

B ro ge, A lfred . Ir is v e j i o 1, B rønshøj. T elf. Bella 84.

H ugge, Frida, K ronprinsesse Sophiesvej 27*. F . T elf. Godt- haab 1504 u.

Busch, P . B redgade 215. T elf. Palæ 1271 y.

B orjeson, Gunnar. N ordbaneallé 7, Gentofte. T elf. H ellerup 1216 v.

Christensen, A rthur. Jernbanegade I I . Næstved.

Christiansen, N iels. Gladsaksevej 70. Søborg. T lf. Søborg 720.

Cohrt, E rik . B illedhugger Elo, E n gto ftev ej 7*. V . Dahl, T h. B. Stefansgade 75. L. T elf. T a ga 2851 y.

D eurs, van Caroline. R osenvængets A llé 145. T lf. Øbro 1767 x . Dohlmann, H elen. Paludan M iillersvej 7. T elf. V ester 1190 x.

Dohtn, H ein rich . F red erik sb erg A llé 5. V . T lf. V ester 5587 y.

Edelm ann, T hod. B red ga d e 65. T elf. Palæ 489 y : Elo. E n gto ftev ej 7*. V . T elf. V ester 689 y.

E x n e r, A age. Ø sterbrogade I20a. 0.

F a b er, Grethe. V estervoldgadc 90*. A telieret. T elf. Byen 5 5i6 v.

Flindt, Laura. O rdrup-K astanievej 16, Charlottenlund. T elf.

O rdrup 1110.

(31)

Frim odt, Charlotte. D osseringen 3 0 3. T elf. N ora 530 x.

G jessing, E jn a r. pr. Svendstrup St. ved Aalborg.

Glud, W . M advigs A llé 8*.

Gravesen, Betty. Rosenvængets A llé 22*. 0. T elf. Øbro 4°3 3- H a gen , G. B. Raadhusstræde 3. K . T elf. B yen 3654.

H a gen , Poul H . M aglekildevej 18*. V . T elf. V ester 5565 y.

H ansen, A n e M arie. W ebersgade 24.

H ansen, H ans. F red erik ssu n d sv ej 66*.

H ansen, P iggo Chr. Rosenvængets H o v ed v ej 18 A . T elf.

Øbro 3453.

H ansen-W ies, E jn a r. Carl Johansgade 11.

H artig, A lfred . Gunløgsgade 62*. C. T elf. A m ager 1226 y.

H a rtig, Osvald. H offm eyersvej 1, St. Vanløse. T elf. Damsø 1077 ■

H eilm ann, Flora. H ollæ nder dyb et 37. T elf. A m ager 3029 y.

H elm e, H elg e. Ø sterbrogade 7. 0. T elf. Øbro 4838 x . H en rik sen , M ads. p. T . N ysted Præ stegaard.

H enriksen, V alborg. I stedgade 42. V .

H enriques, V ilh. Chr. W inthersvej 191. T elf. V ester 32&9- H en tse, Gudmund. V est ervold gade 145.

H olm , L udvig. E m iliev ej 2, St. A telier E m iliev ej 1 A . T elf.

N ora 707 v.

H æ rn in g, August. A m agerbrogade 32. S . T elf. A m ager 104 v.

Jensen, E rik . K ongedybs A llé 12. T elf. A m ager 1433 x . Jensen, Gabriel. G othersgade 1433. T elf. B yen 757 v.

Jespersen, H en rik . R athsacksvej 4*. T elf. V ester 502 y.

Jespersen, H ., K o f oed. V esterbrogade 573. T elf. V ester 2 v.

Jiirs, E . H artm anns A llé 31. Valby.

Jø rgensen, Poul. Gyvelstien 5■ B rh.

K lits, P eter. S d r. B oulevard 54*. T elf. V ester 5 9 5 4 :v.

K nutsen, Sylvius. Slagelsegade 183. 0. T elf. Øbro 1095 y.

K raul, F rits. I. E . O hlsensgade i l 2. 0. T elf. Øbro 1912 v.

K ranse, Em il. Aaboulevard 11. V . T elf. N ora 2135 y.

L arsen, A lf. Carit E tlarsvej 8. T elf. V ester 1055 x.

Lybschits, John. P uggaardsgade 10. V .

M agnussen, Rikard. Gothersgade 143 St. K . T elf. B yen 542 u.

M arstrand, Julie. K astelsvej 23. T elf. Øbro 34^ 4 v - M athiesen, A a ge Langeland. Trom m esalen 51. T elf. 406.

M atthiesen, Oscar. »Lille M ølle«, Christianshavns Vold. K . T elf. A m a ger 6892.

(32)

M eyer, Jacob. Palkonerallé 433. T elf. Gothaab 1279 v.

M øller, Juni. Sm alle gade 342. F .

N ielsen, A rthur. V inra n k ev ej 4. H ellerup. T elf. H elru p 502.

N ielsen, Carl L. V ejlega d e 7i . T elf. Øbro 2401 v.

N ielsen, H elg e. Joakim L arsensvej 6*. T elf. Godthaab 3991 y.

N ielsen, Reinholdt. »C hristiansro«. Buddinge.

N ielsen, L. Schm idt. Colbjørnsensgade 29. T elf. 2196— 2179.

N ovi, Cajus. V ingaards A llé 24. H ellerup. T elf. H elru p 2978.

Olsen, K n u d H . Søndre B oulevard 59. T elf. V ester 7,876 v.

P arslev, E inar. B redegade 15. F .

P edersen, H u go V . K o n g ev ej 104, H olte. A telier V . V old­

gade 9 0 3. T elf. B yen 7716 x .

P etersen, A lb. A abenraa J J 3. K . T elf. B yen 1678 x.

Rasmussen, H ans. Faaborg. T elf. 380.

Rasmussen, N iels V . P alægade 3. T elf. Palæ 2419 x . Rasmussen, Robert. B legdam svej 221. N . T elf. N ora 1419 v.

R eese, M a rx. Rasmus B ergen s H us. Skagen.

Riberholt, H ilm ar. GI. K o n g ev ej 136. V . T elf. V ester 2329 y.

R ipcke-E dsberg. P ed er Skram sgade 32.

S chepeler, J . F . G eorg. M anøgade 14. Str. T elf. Strand 1989 y.

Schiøtt, Elisabeth. Skjoldsgade 74. T elf. Øbro 1603 y.

Schiøttz-Jensen, Ida. W iedeveltsgade 3 4 1. 0. Schou, S igu rd . Bakkehuset, Lynæs.

Sim esen, V iggo . N ed er H ornbæ k pr. Randers.

Steen-H ertel, Elna. F red erik sv ej 4 5 s. F . T elf. Gothaab 3351 v.

T hornam , Em m y. B legdam svej 78.

T o r gny, E m il F . V ester-V oldgade 13.

Ulnits, E . C. G riffenfeldtsgade 9 A *.

V erm eliren, S . Sm allegade 37*. B o lig: M athildevcj 82. F . V erm ch ren , Y . E n gto ftev ej 61. V .

W ang, A lbert. Søm arksvej 17. H ellerup. T elf. H elru p 790.

W ern er, C. Stonor. K irkestien, F arum . A telier aabent dagi.

W iesneck, M adsen. A aboulevard 10. T e lf. N ora 3648 y.

W ilhardt, P eter H . E delslundsvej 8. Taarbæ k, K lam penbor g.

T elf. B ellevue 139.

W illerup, Oscar. M athildcvej 33. F .

(33)

J . JØRGENSEN & CO. (IVAR JANT2EN)

(34)

Figure

Updating...

References

Related subjects :