• Ingen resultater fundet

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library"

Copied!
39
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

i ^ u n s i - n f ^ j ’V r t r ú n q t ' r ) c x ^

/ £ , U ø v c r n ^ s

tyk TarsudL ifiW n q jo à Charfcrfknbvy

f t ø v f a , / ? d c

(4)

KUNSTNERFORENINGEN AF 1 8 ’ NOVEMBERS

EFTERAARSUDSTILLING

PAA

CHARLOTTENBORG

9-30

NOVEMBER

1 9 3 0

(5)

HOTEL

KONQ

FREDERIKS

RESTAURANT

^ a /T e b s ^

Den Intime Restaurant, hvor man spiser godt og billigt, er nu aaben efter fuldstændig Ngmontering

A n d r e a s T h y r e g o d s

S O L I S T O R K E S T E R

S ø n d a g f r a K l .

4 A L L E D E K E N D T E S P E C I A L I T E T E R TELEFON CENTRAL 5902

Th. Strenge

Pilestræde 28

T e l e f o n B y e n

7128

M alerlærred Blæn dram m er T u b e f a r v e r Raa Rammer

Bi l l i gst e P r i s e r

A U G U S T S A N D G R E N

B O G B I N D E R

P I L E A L L É 41

iiiiiiimiiiiimmiiiiiMiii

B O G B I N D P R Æ G E T

A F V O R

T I D S S M A G T E L E F O N V E S T E R 1 4 4 1 V E G A

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim

B A T I K

U n d e r v i s n i n g i d a n s k o g ja v a n e s is k B a tik , 8 T im e r 10 K r . P e r g a m e n t ­ s k æ r m e 8 T im e r s U n d e r v i s n i n g 5 K r . T ø r k l æ d e r o g P e r g a m e n t s k æ r m e s æ l­

g e s . Ø b r o 2561 Y d u n . A g n e s W e s t - b e r g , S t r a n d b o u l e v a r d e n 25, 4. S a l.

(6)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18. N O V E M B E R S

EFTERAARS^UD STILLIN G 1930

PA A

C H A R LO T T EN B O R G

9 .- 3 0 . N O V E M B E R D A G LIG KL. 1 0 - 5

(7)

G A U L E M A L E R I E R K O B E N

Malerier i stort Udvalg

,

med eller uden Rammer i alle Størrelser til billige Priser. Malerier købes, salges og byttes.

M A L E R I - O G P L A T T E B O K S E IV

V A I , I » K J I A l t R A S M U S S E N S I O T S ( i A I> E » 1, T E II F. N O R A « 5 O

2

(8)

U D V A L G E T F O R

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18. N O V E M B E R S E F T E R A A R S = U D S T I L L I N G 1 9 3 0

C

hr

. F. B

eck

. Maler. Formand.

M

ax

A

ndersen

. Billedhugger.

L

udv

. B

randstrup

. R. af Dbg., Dbmd., Billedhugger, M. A.

T

hod

E

delmann

. Billedhugger. M. A.

G

udmund

H

en tze

. Maler.

H

ornung

J

ensen

. Maler.

S

ylvius

K

n utzen

. Arkitekt.

O

scar

M

atthiesen

. Professor. Maler.

K

nud

H. O

lsen

. Maler.

E

jnar

R

osenstand

. Arkitekt.

V

aldemar

S

etoft

. Tegner.

1

2

3 4 5

6

7

8

9 10 11

E R I K A N D E R S E N

F y n s k L a n d sk a b 100

P a rti fra S ø n d e r m a r k e n 85

F . G E O R G A N D E R S E N

O p s tillin g 1000

S t e n v e d S t r a n d e n 250

P o s e m e d Æ b l e r 200

H E R M A N A N D E R S E N

F æ g t e r e n , K o m m u n e l æ r e r J e n s B e r t h e ls e n . T ilh . s a m m e.

B r o n c e 300 M o g e n s . B r o n c e . T ilh . H r . G ro s s . K a j R e e s e n .

t

R A S M U S A N D E R S E N T h . S tein . S t a t u e t t e i B r o n c e

S t e e n B lic h e r. S t a t u e t t e i G ib s D a lga s. S t a t u e t t e i G ib s

V e t e r a n fr a 1848. S t a t u e t t e i G ib s

10 0 0 10 0 i B r o n c e 1000

50 i B r o n c e 200 3

(9)

C H R . A S M U S S E N

12 F y r v e d H a m m e rs h u s 150

13 S k o v in te rie u r . A llin g e . P riv a teje .

14 C o n sta n tia 150

15 G u ld r e g n 30 0

16 U d h u s e v e d G y ld e n s t e n 150

17 G a m m e l G e d e b u k p r. B la d 15

18 G ris e » 20

19 H v ile n d e Æ n d e r » 20

C H R . F . B E C K

20 O v e r g a d e n o. V . A p r il 1500

21 R e fo r m e r t K ir k e 600

22 S t u d ie fr a K r o n b o r g 6 0 0

23 R o s e n b o r g 600

24 K a s t e ls g ra v e n v e d N o r g e s p o r t e n 300

25 F r a K o n g e n s H a v e 300

26 N e d b r y d n i n g e n a f K v in d e fæ n g s le t . T i l h o r e r F r k . K ir s t e n B e c k .

27 L i s e l e j e S t ra n d 150

28 H u s i A s s e r b o 150

N . P. B O L T

29 S t r a n d v e je n v e d V illin g e b æ k 500

30 F r a V illin g e b æ k 400

31 F r a V illin g e b æ k 500

32 U n g P ig e 1500

F o r la n g h o s D e r e s L e v e r a n d ø r

R A M M E R

uden Kridt af

CHR. JEPPESENS FABRIKAT

Absolut holdbart

Æ l d s t e F a b r i k I D a n m a r k

G r u n d la g t 1 8 6 5

4

(10)

33 L ille P ig e 500

34 L ille P ig e 1000

35 U n g P ig e 500

E L N A B O R C H

3 7 D r e n g m e d G u irla n d e. R e lie f. G ib s 450 B r o n c e 38 S ø r g e n d e K v in d e . S t a t u e tte . B r o n c e . 350 B r o n c e

V I C T O R B O R R E G A A R D

39 F ra n cisci*S ch lö ssI v e d S a lz b u rg 125

40 F r a n c is c a n e r K lo s t re ts H a v e i B o lz a n o 150

41 P o r tr æ t s t u d ie 100

4 2 K r o n b o r g L a d e g a a rd s H a v e v e d H e ls in g ø r 150

t

H . O . B R A S E N , M . A ., R. a f D b g ., D b m d . 4 3 U n g k v æ g pa a H o lm e n e . T ilh . R ib e S t ifts m u s æ u m . 44 N a a r H e r s k a b e t e r u d e. T ilh . G e n e r a lk o n s u l H e n r y

T e g n e r .

A X E L B R E D S D O R F F

4 5 P ig e m e d A p p e ls in e r 700

4 6 E n G y m n a sia st 600

E M I L W A N G ’ s

K U N S T H A N D E L

KUNSE

B R E D G A D E 4

K Ø B E N H A V N K.

5

(11)

47 V e d L a m p e ly s 30 0 4 8 B a r n e h o v e d . P riv a teje .

49 A f t e n e f t e r R e g n , v e d B is s e ru p S t r a n d 350 5 0 L a n d e v e je n v e d H o lb æ k . S o m m e r a ft e n 250

51 S e lv p o r træ t. S t u d ie 500

A L F R E D B R O G E

52 O k t o b e r . T i b i r k e 30 0

5 3 l K ø k k e n e t 300

5 4 I H a v e d ø r e n 35 0

5 5 L a n d e v e j. R ø rv ig 30 0

F R I D A B U G G E

5 6 In te riø r . F r e d e r i k s b o r g M u s e e t 200 5 7 In te riø r . F r e d e r i k s b o r g M u s e e t 200 5 8 L a n d s k a b . B r e jn in g v e d V e j l e f j o r d 200

5 9 L a n d s k a b v e d F a a b o r g 200

G U N N A R B Ø R J E S O N

6 0 F r u D u e 50 0

61 B e n t. T ilh . B e f r a g t e r H . H o ls ø e , K ø b e n h a v n . 6 2 L ili. T ilh . K a p t a jn F r a n s S u ell K ie rs g a a rd .

A R T H U R C H R I S T E N S E N

63 K u ff d e r lo s s e r. ( K a r r e b æ k s m i n d e ) 200

64 F r a K a r r e b æ k s m in d e H a v n 200

A l t i m o d e r n e B e l y s n i n g

G O T H E R S G A D E 91

Da Forretningen er nyaabnet, har vi udeluk­

kende moderne Varer. Kom ned og bese Sæsonens sidste Nyheder, lige hjemkommet fra Paris. Mange morsomme billige 6ave-ldéer

(12)

65 H a v n e b r o e n . (K a r r e b æ k s m i n d e ) 135

66 » T id lig t F o ra a r« . ( R e t t e s t r u p ) 125

C A R L C H R I S T E N S E N S A K K E L Y

67 F o ra a rs b ille d e 1000

68 F o r m id d a g v e d V e j l e f j o r d ( F a k k e g r a v ) 500

C L E M M E N C L E M M E N S E N

69 L a n d sk a b m e d V e j . E g n e n e o m k rin g H ø j e S a n d b je r g 350 70 S o m m e r d a g . E g n e n e o m k rin g H ø j e S a n d b je r g 250 71 J u n id a g . E g n e n e o m k rin g H ø j e S a n d b je r g 250 72 E f t e r R e g n . E g n e n e o m k rin g H ø j e S a n d b j e r g 300

73 B lo m s t e r b ille d e 250

A U G . D E N C K E R

74 I U d k a n t e n a f S k o v e n . O k t o b e r 600

75 D y r e h a v e n . O k t o b e r 600

C A R O L I N E V A N D E U R S 76 D a m e p o r t r æ t . P riv a teje .

77 D e n lille B lo m s t e r d r e n g . P riv a teje . 78 P éla rg o n ia . P riv a teje .

79 F r a F r e d e n s b o r g . P riv a teje .

St. Kongensgade 5 Grundlagt 1842 : Telefon Palæ 366

L a d F a g m a n d e n in d ra m m e D e re s B ille d e r M aleri-R am m er

Fotografi-Rammer Kobberstik renses. M alerier renses og f e r n i s e r e s

7

(13)

H E L E N D O H L M A N N 8 0 P o r tr æ t b u s t e . T ilh . D r. P. V . P o n to p p id a n .

81 S t a t u e t t e 750

H E I N R I C H D O H M 82 K ristu s f o r P ila tu s .

83 K risti K o r s fæ s t e ls e 1000

84 K risti G ra v læ g g e ls e 2000

85 K o n g e n s N y t o r v . F o lk e liv s b ille d e 1200

86 K litb ille d e . S ø n d e r h o , F a n o 800

87 L æ g t e r e i H a v n ( E b b e ) . S ø n d e r h o , F a n ø 600 8 8 P o r tr æ t s t u d ie a f F o r fa t t e r e n H e l g e B a n g sted

89 P o rtræ t. T ilh . P a sto r B o m a n n , G u s ta fs k ir k e n

T H O D E D E L M A N N . M . A .

90 F o r t id s m e n n e s k e . S t a t u e t t e i B r o n c e 800 91 E n U rk v in d e . K e ra m ik , u d fø r t i W . K o n g s tra n d s

V æ r k s t e d i L isb jerg 400

9 2 B u s te i B r o n c e a f P r o fe s s o r V ilh e lm T h o m s e n . B e stilt til U n iv e r s it e t e t i H e ls in g fo rs .

G R E T H E F A B E R

9 3 D e t g a m le H u s i V e s t e r v o l d g a d e 97 4 0 0 94 S o l i m in lille S t u e T ilh . F r u P e tra B u sch .

KATJA LINDHARDS Skole for Dansekunst

Prof. og Amatører. Lærere, Lærerinder, Dansere, Danserinder, Ballet, Plastik, Rytmik, Teori, Danseskrift, Kompo­

sition. Program tils. Tlf. Ry vang 3 5 1 1.

8

(14)

f

V 1 L H . T H . F I S C H E R , M . A . R. a f D b g . 95 G ra a g æ s. T ilh . R ib e S t ifts m u s e u m .

C H A R L O T T E F R I M O D T

9 6 G a r d e r k a s e r n e n , s et f r a K . F . U . M .’s B y g n in g 600 97 T e r s lø s e g a a r d . A k v a r e l

E J N A R G J E S S I N G

9 8 T o r d e n b y g e o v e r jy s k L a n d s k a b 2500

« P O U L H A G E N

99 G a m m e l G a a rd . B å sta d 150

A N E M A R I E H A N S E N

100 P o r tr æ t a f L a n d s k a b s m a le r V . K y h n 600

101 I n t e r iø r 2 5 0

H A N S H A N S E N

102 P o r tr æ t . T ilh . H r . B a r b e r m e s t e r C h . W a lb u m .

103 H v id t jø r n i V a s e 500

N I E L S H A N S E N

104 M éd a illo n 12 5

£ 0 t ø 6 k r

I i a lle S tila rter, sa m t S ø lv , P o r c e læ n , m . m .

Specialitet:

2 ^ n t t f f £ © i a s I

G . G e l f e r ■ G o t h e r s g a d e 9 5 , S t. • T lf. B . 3 7 5 7

9

(15)

T H O M A S H A N S E N

105 B u s t e : F r k . R o s e . K e ra m ik 3 0 0

106 B a d e n d e . S k a a re t i T r æ 350

107 L e g e n d e B ø r n . B r æ n d t L e r 100

E J N A R LI A N S E N A V I E S 108 A ft e n a v is e n læ ses

109 S k o t t e r u p S t ra n d

110 A a r h u s g a d e s V ia d u k t 30 0

1 1 1 M o tiv fr a N o r d h a v n e n 150

112 S k o t t e r u p S t ra n d 75

113 T o P ile t r æ e r 7 5

114 V e d S n e k k e r s t e n H a v n 7 5

115 S k ib s s tæ v n 7 5

A L F R E D H A R T I G

116 F i g u r e r i H a v e n 200

117 S e lv p o r t r æ t 100

118 P o r t r æ t a f M a le re n O sv a ld H a r t ig 100

119 F ig u r i e n B a a d 7 5

O S V A L D H A R T I G

120 P o r tr æ t 400

121 E v a 400

TYRKISK HANDELSKOMPAGNI

VED F. SAXILD

P IL E S T R Æ D E 3 5 ■ T L F . C . 1 5 2 7 3 Vis å vis Berlingske Tidende

EGEN IMPORT BESØG V O R T LAGER SMAA PRISER

Specialitet: Sparta Txpper

10

(16)

F L O R A H E 1 L M A N N

122 P æ o n e r 225

123 H y a c in t h e r 125

124 F lø jls b lo m s t e r 125

125 V i l d e B lo m s te r 90

G E R H A R D H E 1 L M A N N

126 S v a n eflo k v e d S o lfa ld stid 900

127 E ft e r a a r s s t o r m 600

128 E n F lo k S o r t æ n d e r le t t e r v e d M o r g e n g r y 80 0

129 S n e p p e r i E fte ra a rs s k o v 500

130 S k y e r o v e r d e t fla d e L a n d 200

H E L G E H E L M E

131 P ig e s k r iv e r B r e v 45 0

132 S e lv p o r t r æ t 45 0

133 P ig e s k r a b e r e n M a k rel 45 0

134 L æ s e n d e P ige 150

135 U n g P ige 125

136 P ile træ e r 100

137 G a d e b ille d e 150

138 M a rk la n d s k a b 150

139 O p stillin g 100

11

(17)

140 P o r tr æ t

M A D S H E N R I K S E N

141

V A L B O R G H E N R I K S E N

S t u d ie h o v e d . T ilh . H r . T ø m m e r h a n d le r T ra m s e n .

142 S o m m e r 2 2 5

143 T u lip a n e r i B o ja n SO

V I L H . H E N R 1 Q U E S

144 U d s ig t o v e r H a ls n æ s 3 5 0

145 V e d U lle r u p S k o v 22 5

146 L a n d e v e j v e d K ik h a v n 225

147 U d s ig t m o d R o s k ild e F j o r d 250

148 G r a a v e jr p a a M a r k v e je n 275

149 F u g l e f æ n g e r h u s e n e 22.5

150 U d s ig t fra S p o d s b j e r g 200

151 L a n d e v e j v e d H u n d e s t e d 275

G U D M U N D H E N T Z E 152 P o rtræ t. L e h n s b a r o n e s s e R o s e n k ra n tz 153 P o r tr æ t . F r u A a g o t J u s t e s e n

154 P o r tr æ t , llia Z e u t h e r v B r u u n 155 P o r tr æ t . I n g e r K n ip s ch ild t 156 P o r tr æ t . L is K n ip s c h ild t

157 B lo m s t e r p ig e n 500

F O L M E R B O N N É N S A K A D E M I

M A L E R S K O L E

K O S T U M E T E G N E S K O L E R E K L A M E T E G N E S K O L E

Ø S T E R G A D E 2 6 T L F . B Y E N 1 0 0

1 2

(18)

158 U n g P ige. T ilh . B a ro n Iv e r R o se n k ra n tz .

159 R ia lto b ro en . V e n e d i g 4 0 0

t

L O R E N S V . H 1 N R 1 C H S E N

160 E n e b æ r k r a t . T is v ild e . T ilh . A r k i t e k t A . F u ss in g . 161 R ø d b e r g e t , F is k e b a c k s k il. T ilh . A r k i t e k t A . F u s s in g . 162 F a x e K a lk b r u d . T ilh . F r u In g e n iø r E r ik s e n .

163 S k æ r v e d F is k e b a c k s k il. T ilh . F r u I n g e n iø r E r ik s e n . 164 B ir k e t r æ e r . T is v ild e . T ilh . F r u L . V . H in ric h s e n . 165 T r æ g r u p p e . R o sk ild e . T ilh . F r u L . V . H in ric h s e n . 166 U d s ig t til R o sk ild e . T ilh . F r u L . V . H in r ic h s e n . 167 S ø b o d e r , F is k e b a c k s k il. T ilh . F r u L . V . H in r ic h s e n . 168 K æ m p e h ø je v e d M e lb y . T ilh . F r u L. V . H in r ic h s e n .

L U D V I G H O L M

169 F o ra a rs s o l. D y r e h a v s b a k k e n 350

170 U d s ig t o v e r G u d h je m 25 0

171 N a t u r e m o r te 250

172 E ft e r a a r 175

173 V in t e r . D y r e h a v e n 300

174 V a r m S o m m e r d a g . G u d h je m 100

A U G U S T H Æ R N I N G 175 P o rtræ t. T ilh . R o s k ild e a d e lig e K lo ster.

En Kunstgenstand'

selv om den er lille, har altid Værdi.

Smagfulde originale Smaagaver 1

Q Q Ur

til saa s m a a P r i s e r som

IV

1

i

Malerier restaureres, købes, sælges

" og byttes.

K U N S T K Æ L D E R E N

A. B A R N E W I T Z

Vester

9 6 2 9 y

• GI. Kongevej

1 4 3

• Indg. Amicisvej

13

(19)

E R I K J E N S E N

176 B ille d h u g g e r T h o m a s H a n s e n 500

177 T o S m a a p ig e r 350

178 V e d K la v e r e t 200

179 H a v e b ille d e 125

180 H ø n s e b ille d e 125

t

G A B R I E L J E N S E N

181 H e s t e i S ta ld 1200

182 P o rtræ t.

183 E n S p e jd e r .

C . H O R N U N G J E N S E N 184 I M o d e r s A r m . T ilh . K u n s t n e r e n . 185 P r e b e n læ se r. T ilh . K u n s t n e r e n . 186 V e d S y g e s e n g e n . T ilh . K u n s t n e r e n .

187 O p t r æ k k e n d e U v e j r 200

188 V e d K a ffen 37 5

189 F o ra a r 45 0

P O U L J Ø R G E N S E N

190 R a m m e m e d A k v a r e ls t u d ie r a f D y r . F o r a r b e j d e r til e n s v e n s k U d g a v e a f B r e h m s D y re liv . ( V i t u s P e h rs s o n s F o rla g . M a lm ø ).

191 do .

192 R a a d y r 175

N . H a u g a a r d

A m a l i e g a d e 3 4

(mellem Slottet og Gefion Springvand)

Æ g te T æ p p e r

i » I m p o r t ø r af sjældne Tæp- per fra alle Egne i Asien.

H

(20)

193 S k o v d u e r 175 194 M o s eh u l. A f t e n

195 F l y v e n d e S k a lle s lu g e r e 125

P E T E R K L I T Z

196 M a rtsd a g . D y r e h a v e n 800

197 S o m m e r d a g v e d F u g le s a n g s ø e n 650

S Y L V I U S K N U T Z E N

1 9 8 U d s ig t fr a S t e n h ø je n i b o ta n isk H a v e 500 199 L u n d t o ft e , m e lle m R a v n eh o lm o g E g e v a n g 1 65

20 0 L u n d t o ft e . S t a t io n s v e je n 105

201 L u n d t o ft e . S m ø g e m e lle m to G a a rd e 200

2 0 2 S o rø . U d s ig t o v e r T u e l S ø 165

20 3 L u n d t o ft e . R æ v e h ø jg a a rd 165

204 S t a m p e n 200

205 L u n d t o ft e . K r o g e n 200

2 0 6 N æ s t v e d . Ø s te r g a d e , G a a rd in te riø r 165

207 L u n d t o ft e K ir k e 165

208 L u n d t o ft e . B jæ lk e a g e r g a a r d 300

F . K R A U L

209 L a n d sk a b . R a a g e le je 200

2 1 0 S t r a n d b ille d e 150

211 F is k e r h u s e 150

21 2 S e p t e m b e r d a g . R a a g e le je 150

Alt indenfor Tegning og Maling

Ove Gay under-

■ G ■

C h r.IX ’sGade io viser i Kunst- og

/ » A V

(Hj.Gothersgade) Dekorations-Sko-

u A Y

Tlf. Byen 5 5 0 3 v.

lens nye Lokaler

■ Y ■

Forlang Program 15

(21)

E M I L K R A U S E

2 1 3 I H a v e n 800

21 4 E g e s k o v T e g l v æ r k v e d F le n s b o r g F j o r d 600

215 E ft e r a a r s s k o v e n 500

21 6 P a rti v e d F a ru m . A p r il 350

217 G a d e i T ø n d e r 218 L æ s e n d e P ig e

21 9 P o r tr æ t s t u d ie 200

A L F . L A R S E N

2 2 0 G a m m e l G a a rd . N ø d d e b o 25 0

220a G a m m e l G a a rd . N ø d d e b o 250

H O L G E R L Ø V G R E E N

221 O p stillin g 200

J . M A D S E N W I E S N E C K

2 2 2 S t ille b e n . G e d d e jsa a F a d . P riv a teje . 222a In te riø r. P riv a teje .

A A G E L A N G E L A N D s M A T H I E S E N

223 R o m e r n e s T r i u m f b u e i O ra n g e 100

224 L ’eto ile

K N U D J U H L I N S

K U N S T H A N D E L C h r. IX .s G ade 6 ■ T lf. Byen 1 9 8 5 7

St or t Udval g af ældre G o d e M a l e r i e r

k ø b e s og byttes ^

Malerier renses,

restau reres o g fe r n is e re s

anerkendte Kunstnere

Kunstnermateriel fra

Lefranc, Paris

16

(22)

O S C A R M A T T H 1 E S E N . M . A . P ro fe s s o r, R . a f D b g . 225 P o r tr æ t s t u d ie a f F o lk e tin g s m a n d J . S . V a n g g a a rd .

2 2 6 S t o r m i M id d e lh a v e t 1800

227 Jo h a n n e s d e n D ø b e r . S t u d ie 1000

2 2 8 K v in d e n fr a S a m a ria . S t u d ie 1000

22 9 I K in a h a v e t v e d M a a n e o p g a n g ' 400

2 3 0 L is e le je . K lit te r 300

230a A p o s t e lh o v e d i F r e s k o 1000

23 0 b P o r tr æ t h o v e d .

231

J A C O B M E Y E R

M o d e r m e d B a rn 2000

23 2 G r a a v e j r v e d S ø n d e r s ø 5 0 0

233 G a a rd v e d G la d s a x e 500

234 V in t e r d a g i J y llin g e 35

235 M it H u s 75

236 H u s m a n d s h u s i J y llin g e 75

J U U L M Ø L L E R

2 3 7 M a r k v e j v e d P r æ s t e m o s e n i F a ru m m e d b lo m*

s t r e n d e M j ø d u r t 400

P. M Ø N S T E D

2 3 8 V ia A p p ia . R o m e r s k e C a m p a g n ia 2500 23 9 Silis K i r k e i O b e r E n g d a in . K la r V in t e r d a g 1800

F ru R im stads M a l e r s k o l e

Porcelæn, T egning, Akvarel etc. Kursus Form ., Eftm. og Aften. Alle Oplys­

ninger gives bered­

villigt. Indmeldelser modt. Atelieret, Ur- bansgade 3. Telefon Øbro 7058 x og y.

17

(23)

2 4 0 B æ k k e lø b i T ø v e j r . K la r A p rild a g . O b e r E n g a d in 700 241 S e n V in t e r d a g i C h a rlo t te n lu n d S k o v . T ilh . H s.

M a j. K o n g e n .

A R T H U R N I E L S E N

242 S o m m e r d a g v e d F u g le s a n g s ø e n . D y r e h a v e n 450

2 4 3 M o d F o ra a r 275

244 V in t e r d a g i O r d r u p M o s e 250

245 F u g t ig E ft e r a a r s d a g 175

2 4 6 V in t e r d a g . O r d r u p M o s e 25 0

247 V ilv o r d e M o s e 125

R E I N H O L D T N I E L S E N

248 D a a h jo r te , D y r e h a v e n 300

249 D a a h jo r te . V in t e r d a g , D y r e h a v e n 250

2 5 0 K a lv e o g G ris e 25 0

251 K r o n h jo r t e . P r æ s t e s ie t t e n 225

252 K a lv e i R e g n v e jr 175

L . S C H M I D T N I E L S E N

253 B a c c h u s t e m p le t i V illa B o r g h e s e 500 254 O p t r æ k k e n d e U v e j r v e d A n tic o li 500 2 55

256

P e p in e lla

G a m m e l M a n d . P riv a teje .

200

18

(24)

C A J U S N O V 1

257 R u e d u H a u t P a v é ( m e d P a n th é o n ). P aris 150 258 R u e d u H a u t P a v é ( m e d N o t r e D a m e ). P aris 100

K N U D H . O L S E N

259 F o ra a rs d a g i D y r e h a v e n 1000

26 0 S e j r ø b u g t e n v e d L u m b sa a s 225

261 S a n d m a r k s v e je n i K ø g e 225

26 2 E fte ra a rs d a g . K ø g e g a a r d s M a rk 225

263 F o ra a rs s o l i S k o v e n 225

E I N A R P A R S L E V 264 F ig u rb ille d e . P riv a teje .

265 F r a A t e l i e r e t : M o d e lle n h v ile r 800 2 6 6 F r a P la n te s k u r e t i H a v e s e ls k a b e ts H a v e 750

2 6 7 » N a t u r e m o rte « . 700

2 6 8 » K a k tu s « 450

269 F r a A t e lie r v in d u e t 500

A D E L E P E S C H C K E K Ø E D T

270 T u lip a n e r i G la s k ru k k e 350

271 G e o r g i n e r 350

2 7 2 S o ls ik k e r 350

2 7 3 M a r k b lo m s t e r

OLUF BRØNNUM & CO.

H O L B E R G S G A D E 8

K ø k k e n u d s t y r / (i l a s / P o r c e læ n

B e s ø g v o r t M ø n s t e r k ø k k e n ,

h v o r a ll b ered v illig t d e m o n s t r e r e s u d e n K ø b e t v a n g 19

(25)

2 7 4 R o se r

275 L ø v e m u n d 200

2 7 6 S t o k ro s e r

277 A a k a n d e r 350

2 7 8 G e o r g in e r i g r aa K r u k k e 35 0

279 T u lip a n e r 350

A L B E R T P E T E R S E N

28 0 S e lv p o r t r æ t 10 000

281 D a m e p o r t r æ t 2500

282 S k o m a g e r e n 2000

E L I A S P E T E R S E N

283 J u li N a t i K a tte g a t 1000

284 N o r d e n v i n d v e d K r o n b o r g P y n t 400

285 S k y e t L u ft o v e r K a tte g a t 300

H A N S R A S M U S S E N

286 F e lt e n s R ist i S n e . F a a b o r g 250

287 M a d s L e r c h e s G a a rd . N y b o r g . A k v a r e l 150 288 G ra a v e jr. S k e ls k ø r H a v n . A k v a r e l 150 2 8 9 P la k a tu d k a st. F a a b o r g

2 9 0 P la k a tu d k a st. N y b o r g . 291 P la k a tu d k a st. O d e n s e

W E S T E N D K U N S T H A N D E L

W E S T E N D 4, v. V E S T E R B R O G A D E 67

lllllllllll!llllllilllllllll!ll!lllll!lllillllll!!llll!UI!ll|fllllli!ll!lllll!lllllll!l!llllll!lllll!l!l!ll!lllllll|l!lll!llll!llllllllllinillllllllllillillin[llllllll!ll!l!lllllllll!l!lll!l!llll!IIHIIIIIIIIIII!l

Køb, Salg og Bytning af Malerier

O R I G I N A L O G S T I L F U L D I N D R A M N I N G

G E N E R A L R E P R Æ S E N T A N T E R F O R

W . A. DONK • A N T IK R A M M EFA B R IK • AM STERDAM 20

(26)

N I E L S V . R A S M U S S E N

200 3 0 0 292 B lo m s te r

293 T o m s g a a rd en

R O B E R T R A S M U S S E N 29 4 P o r tr æ t a f m in M o d e r

295 » V ic t o r ia s H u s « . M ø e n 250

296 S k its e fra B r e t a g n e 75

29 7 P o r tr æ t s t u d ie . P a stel 100

29 8 R a m m e m e d fa r v e la g te P e n n e t e g n i n g e r p r . S tk . 25 299 R a m m e m e d fa r v e la g te P e n n e t e g n in g e r p r . S tk . 25

M A X R E E S E

300 S k o n n e r t e r t ø r r e r S e jl 100

301 P o r tr æ t a f G r e v i n d e K irstin H a m ilto n . P riv a teje . 3 0 2 G r a a v e jr s s t e m n in g . S k a g e n s H a v n 100 3 0 3 I s b u n d n e D a m p e r e v e d L a n g e lin ie k a je n 100

304 B a a d pa a N o r d s t r a n d 100

I. F . G E O R G S C H E P E L E R

30 5 G a m m e l V o g n 175

306 V e j i H ø s t e r k ø b 175

307 G a v le n 150

30 8 B a g v e d G a a rd e n 75

» S T U D I O«

T E G N E - OG M ALERSKO LE Frede Aamodt — Niels V. Rasmussen

1885 R E K L A M E S K O L E , K O S T U M E ­ T E G N E S K O L E , MODELSKOLE, DAG-, AFTEN- & SØNDAGSSKOLE, F O R B E R E D E L S E TI L K U N S T ­ PA LÆ G A D E 3 A K A D E M I E T TLF. PALÆ 2 4 1 9 x

TLF. BYEN 1 5 2 6 y

2 1

(27)

E L I S A B E T H S C H 1 0 T T

3 0 9 L a n d sk a b fra H a v re h o lm . H o r n b æ k E g n e n 800 310 E fte ra a rs d a g v e d A d s e r b o . F r e d e r i k s v æ r k E g n e n 175

S I G U R D S C H O U

311 H u s i K ild e k r o g 200

3 1 2 F ra S m a a la n d 150

313 F o r b læ s t e B ø g e 40 0

314 L a n d s jo n . S m a a la n d 150

E L N A S T E E N A I E R T E l

315 A v e M aria . G r u p p e i G ib s 200

31 6 B ø r n e g r u p p e 75

C . S T I L L I N G

317 R ita 200

31 8 GI. K lo s t e r t r a p p e . A v ig n o n 250

31 9 R o m e r s k A lm u e s m a n d 30 0

32 0 M o r g e n t a a g e (P o n t n e u f m e d F le n r i I V ) 300

321 H j e m a d 400

V I L H . P A C H T S K U N S T N E R ­ TU B E F A R V E R

fremstilles udelukkende af fineste Raavarer

F a a s h o s alle F a rv e h a n d le re

22

(28)

322

E L L A T H A L B I T Z E R

O p stillin g m e d F r u g t 700

323 L a n d sk a b 400

324 B lo m s te rb ille d e 250

325

E M M Y T H O R N A M

B lo m s te r pa a e n G r ø ft e k a n t 200

326 N a s t u r s ie r 150

327 Æ b le b lo m s t e r 150

328

E D E L E T R O N I E R

H a v n e b ille d e 800

329 K a k tu s 250

3 3 0 O p stillin g 250

331

E . C H R . U L N 1 T Z

E fte ra a r 300

332

S O P H U S V E R M E H R E N

» K ø k k e n s c e n e « 350

333 L a n d s b y g a d e fr a J y llin g e 300

334 B lo m s t e r n e v a n d es 400

Vore Stramajpuder, Original-Tegninger, leveres tegnede med Garn kun 20 Kr.

V?dcz og (o h a r ¿e s < Toho?nsen

^Broderier

Ø g le r Z Fari/n acfn gaile 6 7

T o tf. Ø b ro 6Z5 0

*

23

(29)

Y E L V A V E R M E H R E N 335 H v i d e R o s e r

3 3 6 A n e m o n e r

t

P r o fe s s o r A L B E R T W A N G

337 S ild ig E ft e r m id d a g . R a a g e le je S t ra n d 600 3 3 8 V in t e r s o l. M o tiv fr a S lu s e n v e d L u n d e h u s s ø e n 500

339 M a rk la n d s k a b . R a a g e le je 350

3 4 0 D is e t V e j r . J u ls m in d e E n g 200

341 V in t e r a ft e n . L u n d e g a a r d e n pa a B e r n s t o r ffs v e j 500

C . S T O N O R W E R N E R

3 4 2 V i n t e r i F a ru m . 1928 900

3 4 3 K ø e r pa a M a r k e n . S o m m e r . F a ru m . 1930 500 344 G e d d e v a s s e G ru s g ra v A . 1930

345 G e d d e v a s s e G ru s g ra v B . 1930 800

34 6 U n g K v in d e . 1929 1000

347 L a im a . 1930. S k its e. P riv a t e je

34 8 M ø lle b a k k e . F a ru m . V i n t e r 1927 300

34 9 K ir k e s t ie n . V i n t e r 1928 400

3 5 0 S e in e . P a ris S00

T H O R V A L D W 1 E B E N

351 K ø b m a n d s h u s pa a G I. K ø g e v e j 200

352 G a m m e lt H u s i U d k a n t e n a f A v e d ø r e 200

Nordisk Væveri

& Textil Lager

Integade 3 Kbhvn. K.

Kun gedigne Kvalitetsvarer til billige Priser

Gennem 75 Aar er denne Butik kendt for sine K valitetsvarer og vi fører Traditionen videre

D æ k k etø jer H v id e v a re r H a a n d k læ d e r

V isk esty k k er D re jler G a rd in e r etc.

24

(30)

» i l f t l M A L E R I E R K i B E i !

Malerier i stort Udvalg til billige Priser.

Kongelige og Bing & Grøndahl's Jule­

platter købes, sælges og byttes.

Har De et Maleri, som De er ked af, kan De faa det byttet hos mig. Malerier med og uden Ramme i alle Størrelser til me­

get billige Priser.

M A L E R I * © < 5 P L A f f E 1 0 R § E M VALDEMAR RASMUSSEN

S l i O T S G A B E Sfl, T E l L E f f ’OSr I ® l å <85®

25

(31)

t

P ET E R H. W

1

L H A R D T

353

Fattig Mand ved Kaffen

4000

O SC A R P. W IL L E RUP

354

Skrænter ved N akkehoved. Gilleleje

185

355

Havnen. Gilleleje

100

356

Ebbelykke Bakker. Lumbsaas

100

C H R I S T I A N W E G G E

S N E D K E R M E S T E R

A S Y L G A D E 3 T L F . C E N T R . 3 7 3 3

K O N T O R & T E G N E S T U E ; V I N 6 A A R D S S T R Æ D E 5

M Ø B L E R - P A N E L E R - K O N T O R - 0 6 B U T I K S - I N V E N T A R

2 6

(32)

K U N STN ER A D R ESSER

A n d e r s e n , E rik . C h r . B e rg s A l l é 1. V a lb y .

A n d e r s e n , F . G e o r g . N y V e s t e r g a d e 18*. T e l f . B y e n 1112 x.

A n d e r s e n , H e r m a n . S u n d h o lm s v e j 52. T e l f . A m a g e r 1617 x.

A n d e r s e n , R a sm u s. A d r s .: A r k i t e k t A n d e r s e n . K la u s H o lm s* v e j 38.

A s m u s s e n , C h r . H ø s t v e j 9. C h a rlo t te n l. T e l f . O d r d u p 1518.

B e c k , C h r . F . O v e r g a d e n o. V . 96. K . T e l f . A m a g e r 6005 y.

B o lt, N . P. O v e r g a d e n n. V . 49. K .

B o r c h , E ln a . M a lm ø g a d e 12. A t e l i e r V e s t e r v o l d g a d e 86. T e l f . B y e n 2 3 0 3 y.

B o r r e g a a r d , V ic t o r . N ie ls J u e l s g a d e 14s. K . B r e d s d o r ff, A x e l . S lo ts h o lm s g a d e 12. K . B r o g e , A l f r e d . I r is v e j 10. B rh . T e l f . B ella 84.

B u g g e , F rid a . K r o n p r in s e s s e S o fie s v e j 23*. F . T e l f . G o d th a a b 1504 u.

B ø r je s o n , G u n n a r. H ø e g h s m i n d e v e j 3. G e n t o ft e .

Dansk Billedskærerkunst

Østerbrogade :A (ved Østbanegaarden) Telefon Pal* 3221

Originale Pergamentskxrme

hedder den ny Forretning ved Øst­

banegaarden. De vil her finde alt til Belysning i T r * og Me t a l . Dansk Arbejde. • Gedigent Arbejde.

malede af unge Kunstnere.

27

(33)

C h r is t e n s e n , A r t h u r . J e r n b a n e g a d e 11. N æ s t v e d .

C h r is t e n s e m B a k k e ly , C a rl. S o lh ø j p r. S t o u b y v e d H o rs e n s . C le m m e n s e n , C le m m e n . A t e l i e r A s m u s s e n s A l l é 2.

D e n c k e r , A u g . D y r e h a v e v e j 2. K la m p e n b o r g . T e l f . O rd ru p 1565.

v a n D e u r s , C a ro lin e . R o s e n v æ n g e t s A llé 14. T e l f . Ø b ro 1763 x D o h lm a n n , H e le n . P a lu d a n M u lle r s v e j 7. T e l f . V e s t e r 1190 x.

D o h m , H e in r ic h . F r e d e r i k s b e r g A l l é 5. V . T e l f . V e s t e r 5 5 8 3 y . E d e lm a n n , T h o d . M .A . B r e d g a d e 65. K . T e l f . P a læ 48 9 y.

F a b e r , G r e t h e . V e s t e r v o ld g a d e 90. A t e l i e r e t T e l f . B y e n 5 5 1 6 v.

F r im o d t , C h a rlo t te . D o s s e r in g e n 3 0 . T e l f . N o r a 53 0 x.

G je s s in g , E jn a r . G je s s in g g a a r d p r . S v e n s t r u p S t. v e d A a lb o rg . H a g e n , P ou l. P. G . R a m m sa llé 23 . F .

F la n sen , A n e M a rie . W e b e r s g a d e 24. 0 . F la n sen , H a n s. F r e d e r i k s s u n d s v e j 66*.

H a n s e n , N ie ls . H o v e d g a d e n 57. K g s . L y n g b y . T e l f . O m e g n , L y n g b y 196.

H a n s e n , T h o m a s . N ie ls F in s e n s A l l é 53. S ø b o rg . H a n s e w W ie s , E jn a r . K a rl Jo h a n s g a d e 11.

U a rt ig , A l f r e d . G u n lø g s g a d e 62*. S. T e l f . A m a g e r 1226 y.

H a rt ig , O sv a ld . S v a n h o lm s v e j 6 B 2. T e l f . V e s t e r 5 7 7 4 v.

H e ilm a n n , F lo ra . H o l l æ n d e r d y b e t 3 7 6. T e l f . A m a g e r 3 0 2 9 y H e ilm a n n , G e r h a r d . F u g l e b a k k e v e j 59. F . T e l f . G o d th a a b

8 3 0 x .

PI e lm e , H e lg e . Ø s t e r b r o g a d e 76. T e l f . Ø b ro 4838 x.

H e n r i k s e n , M a d s. J . E . O h ls e n s g a d e 185. 0 . H e n r ik s e n , V a lb o r g . L ille K a n n ik e s t r æ d e 4 S.

O T E L H A F N I A

Telefon H E R M A N L Ø B B E Telefon

4 0 4 6 Vesi " r i ? j ± 23 4 0 4 6

Hyggeligste Restauration ■ Moderate Priser

Aftenens Specialitet:

M o r s o m t S m ø r r e b r ø d 5 0 Ø r e 28

(34)

H e n r i q u e s , V ilh . C h r . W i n t h e r s v e j 19. T e l f . V e s t e r 3289.

H e n t z e , G u d m u n d . A r e n d a ls g a d e 75. 0 . T e l f . Ø b ro 3 1 0 8 y.

H o lm , L u d v ig . I. M . T h i e l e s v e j 2. A t e l i e r I. M . T h i e l e s v e j 1 A . T e l f . N o r a 707 v.

H æ r n in g , A u g u s t . A m a g e r b r o g a d e 32. S. T e l f . A m a g e r 104 v J e n s e n , E rik . K o n g e d y b e t s A l l é 12. T e l f . A m a g e r 1453 x . J e n s e n , G a b rie l. F r u G a b rie l J e n s e n . G o t h e r s g a d e 1433. T e lf.

B y e n 757 v.

J e n s e n , C . H o r n u n g . G I. J æ r n b a n e v e j 17 . V a lb y . T e l f . V a h b y 95 4 y.

J ø r g e n s e n , P o u l. G y v e ls tie n 5. K b h v n . B rh . T e l f . G o d th a a b 4221.

K litz, P e te r. S d r. B o u le v a r d 5 44. T e l f . V e s t e r 5 9 5 4 x.

K n u t z e n , S y lv iu s. S la g e ls e g a d e 183. 0 . T e l f . Ø b ro 1095 y . K ra u l, F . 1. E . O h ls e n s g a d e I H . 0 . T e l f . Ø b ro 1912 v.

K r a u s e , E m il. A a b o u le v a r d 11. T e l f . N o r a 2135 y . L a rs e n , A l f . C a rit E tla r s v e j 8. T e l f . V e s t e r 1055 x . L ø v g r e e n , H o lg e r . B la a g a a rd s g a d e 29 A3.

M a d s e n W i e s n e c k , J . A a b o u le v a r d e n 10. N .

• M

O

D E R N

• E

M Ø B L E R

Interesserer De Dem for m oderne H jem , er De velkommen i vore Demon­

strationslokaler. Teg­

ning og Overslag uden F o r b i n d e n d e

Ø S T E R G A D E 1 6 T E L F . C E N T R A L 5 4 - 0 5

N O L F I

29

(35)

M a th ie s e n , A a g e L a n g ela n d s. G I. K o n g e v e j 1 E . T e l f . Cen-- tral 406.

M a tt h ie s e n , O sca r. M . A ., P r o fe s s o r , R. a f D b g . » L ille M ø lle« , C h ristia n s h a v n sv o ld . K . T e l f . A m a g e r 6892.

M e y e r , J a c o b . F a lk o n e ra llé 43. F . M ø lle r, Ju u l. S m a lle g a d e 5 4 2. F .

M ø n s t e d , P. A s g a a r d s v e j 7. V . T e l f . V e s t e r 4919.

N ie ls e n , A r t h u r . E m ilie k ild e v e j 21. K la m p e n b o r g . T e l f . O r* d r u p 2712.

N ie ls e n , R e in h o ld t. C h r is to ffe r s A l l é 150. B u d d in g e . N ie ls e n , L . S c h m id t. C o lb jø r n s e n s g a d e 29. T e l f . 2196.

N o v i, C a ju s. V in g a a r d s a llé 34. F je lleru p . T e l f . H e l r u p 2978.

O lse n , K n u d H . S ø n d r e B o u le v a r d 59. T e l f . V e s t e r 5 8 7 6 v.

P a rslev , E in a r. B r e d e g a d e 15. A t e l i e r B iilo w sv ej 5 C . P e s c h c k e K ø e d t , A d e l e . » T r o lle b o r g « , S ø lle r ø d p r. H o lte . I e l f .

O m e g n e n , H o lt e 775.

P e t e r s e n , A l b e r t . F is k e d a m s g a d e 25 S t. 0 . L e i f . Ø b ro 1844 x P e t e r s e n , E lia s. N y A d e l g a d e 6 2. K . T e l f . B y e n 3697.

R a sm u ss en , H a n s. F a a b o rg . T e l f . F a a b o r g 380.

R a sm u ss en , N ie ls V . P a læ g a d e 3. T e l f . P alæ 2419 x.

R a sm u ss en , R o b e r t . L in n é s g a d e 20 o. G . R e e s e , M a rx . K a p e lv e j 55. K ø b e n h a v n N .

S c h e p e l e r , 1. F . G e o r g . M a n ø g a d e 14. T e l f . R y v a n g 1989 y S c h iø tt , E lis a b e th . S k jo ld s g a d e 74. T e l f . Ø b ro 1603 y . S c h o u , S ig u rd . B a k k e h u s e t, L y n æ s .

S t e e m H e r t e l , E ln a . E n i g h e d s v e j 51. C h a rlo t te n lu n d . T e l f . O r d r u p 2414.

F O T O - K U N S T - A T E LI E R

F O T O - K U N S T B L A D E

S K I T S E R

P A S T E L L E R H A A N D T E S N I N S E R

E T C .

KØBMAGER6ADE 2 2 1 - CENTR. 11298 30

(36)

S tillin g , C . S t. K o n g e n s g a d e 6 7 3. T e l f . P alæ 193 x.

T h a ib it z e r , E lla . D r o n n in g g a a rd s a llé 24. H o lte . T e l f . O m * e g n e n , H o lte 258.

T h o r n a m , E m m y . B le g d a m s v e j 78.

T r o n i e r , E d e le . C a rl J o h a n s g a d e 24. T e l f . Ø b ro 3098 y.

U ln itz , E . C h r . G riff e n fe ld t s g a d e 9 A V e r m e h r e n , S o p h u s . M a t h ild e v e j S2.

V e r m e h r e n , Y e lv a . E n g t o f t e v e j 6 1. V .

W a n g , A l b e r t , P ro fe s s o r. A d r s . K u n s t h a n d le r W a n g , B r e d g a d e . W e r n e r , C . S t o n o r. K ir k e s t ie n , F a ru m .

W i e b e n , T h o r v a ld . M ø llea llé 6 2. V a lb y .

W ilh a rd t, P e t e r H . A d r s .: A r k i t e k t H a n s W ilh a rd t. E d els*

lu n d s v e j 8. T a a r b æ k p r . K la m p e n b o rg .

W ille r u p , O s ca r P. M a t h ild e v e j 3 . F . T e l f . G o d th a a b 5 4 7 4 x .

NAAR DE HAR BESET

U D S T IL L IN G E N

B E S 06

OPERA-CAFÉEN

BILLIGSTE RESTAURATION VED C H A R L O T T E N B O R G

31

(37)

AndreasøisLadimaiiii

Iitto^raflsh Anstalt

H e sie m ø llcsto e d e 6

K ø b e n h a v n K.- T e t e t W O -7 11

S JWGENSEN i CÎ (l'*R JAKTZtN)

(38)

BLOMSTER

S V. H A N S E N

Gi. Torv

1 4

. Telf.

9880

A lle O rdrer ekspederes om- gaaende og samvittigheds­

fu ld t; omhyggeligt emballeret.

H V E R DAG F RI S KE

B LO M ST E R

Moderne Binderi, Blomster-Deko­

rationer, Plante-Sammenstillinger, Bord-Dekorationer. H o l d b a r e S t u e p l a n t e r , J a p a n H a v e r . Sørge-Dekorationer. S m a g f u l d e Kranse. Kiste-Dekorationer og Urne-Dekorationer.

VT SEN DER over helc B>™

V I 3 r.lN J J C .iV over hele Landet

BLOM STER over

hele Jorden

(39)

==■

J . Jø r g e n s e n & Co, # Iv a rJa n t z e n

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Det ligger naturligvis

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

København / Copenhagen.. For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Christiansen,

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... Fred erik

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk... En neapolitansk