Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

39  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

i ^ u n s i - n f ^ j ’V r t r ú n q t ' r ) c x ^

/ £ , U ø v c r n ^ s

tyk TarsudL ifiW n q jo à Charfcrfknbvy

f t ø v f a , / ? d c

(4)

KUNSTNERFORENINGEN AF 1 8 ’ NOVEMBERS

EFTERAARSUDSTILLING

PAA

CHARLOTTENBORG

9-30

NOVEMBER

1 9 3 0

(5)

HOTEL

KONQ

FREDERIKS

RESTAURANT

^ a /T e b s ^

Den Intime Restaurant, hvor man spiser godt og billigt, er nu aaben efter fuldstændig Ngmontering

A n d r e a s T h y r e g o d s

S O L I S T O R K E S T E R

S ø n d a g f r a K l .

4 A L L E D E K E N D T E S P E C I A L I T E T E R TELEFON CENTRAL 5902

Th. Strenge

Pilestræde 28

T e l e f o n B y e n

7128

M alerlærred Blæn dram m er T u b e f a r v e r Raa Rammer

Bi l l i gst e P r i s e r

A U G U S T S A N D G R E N

B O G B I N D E R

P I L E A L L É 41

iiiiiiimiiiiimmiiiiiMiii

B O G B I N D P R Æ G E T

A F V O R

T I D S S M A G T E L E F O N V E S T E R 1 4 4 1 V E G A

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim

B A T I K

U n d e r v i s n i n g i d a n s k o g ja v a n e s is k B a tik , 8 T im e r 10 K r . P e r g a m e n t ­ s k æ r m e 8 T im e r s U n d e r v i s n i n g 5 K r . T ø r k l æ d e r o g P e r g a m e n t s k æ r m e s æ l­

g e s . Ø b r o 2561 Y d u n . A g n e s W e s t - b e r g , S t r a n d b o u l e v a r d e n 25, 4. S a l.

(6)

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18. N O V E M B E R S

EFTERAARS^UD STILLIN G 1930

PA A

C H A R LO T T EN B O R G

9 .- 3 0 . N O V E M B E R D A G LIG KL. 1 0 - 5

(7)

G A U L E M A L E R I E R K O B E N

Malerier i stort Udvalg

,

med eller uden Rammer i alle Størrelser til billige Priser. Malerier købes, salges og byttes.

M A L E R I - O G P L A T T E B O K S E IV

V A I , I » K J I A l t R A S M U S S E N S I O T S ( i A I> E » 1, T E II F. N O R A « 5 O

2

(8)

U D V A L G E T F O R

K U N S T N E R F O R E N I N G E N A F 18. N O V E M B E R S E F T E R A A R S = U D S T I L L I N G 1 9 3 0

C

hr

. F. B

eck

. Maler. Formand.

M

ax

A

ndersen

. Billedhugger.

L

udv

. B

randstrup

. R. af Dbg., Dbmd., Billedhugger, M. A.

T

hod

E

delmann

. Billedhugger. M. A.

G

udmund

H

en tze

. Maler.

H

ornung

J

ensen

. Maler.

S

ylvius

K

n utzen

. Arkitekt.

O

scar

M

atthiesen

. Professor. Maler.

K

nud

H. O

lsen

. Maler.

E

jnar

R

osenstand

. Arkitekt.

V

aldemar

S

etoft

. Tegner.

1

2

3 4 5

6

7

8

9 10 11

E R I K A N D E R S E N

F y n s k L a n d sk a b 100

P a rti fra S ø n d e r m a r k e n 85

F . G E O R G A N D E R S E N

O p s tillin g 1000

S t e n v e d S t r a n d e n 250

P o s e m e d Æ b l e r 200

H E R M A N A N D E R S E N

F æ g t e r e n , K o m m u n e l æ r e r J e n s B e r t h e ls e n . T ilh . s a m m e.

B r o n c e 300 M o g e n s . B r o n c e . T ilh . H r . G ro s s . K a j R e e s e n .

t

R A S M U S A N D E R S E N T h . S tein . S t a t u e t t e i B r o n c e

S t e e n B lic h e r. S t a t u e t t e i G ib s D a lga s. S t a t u e t t e i G ib s

V e t e r a n fr a 1848. S t a t u e t t e i G ib s

10 0 0 10 0 i B r o n c e 1000

50 i B r o n c e 200 3

(9)

C H R . A S M U S S E N

12 F y r v e d H a m m e rs h u s 150

13 S k o v in te rie u r . A llin g e . P riv a teje .

14 C o n sta n tia 150

15 G u ld r e g n 30 0

16 U d h u s e v e d G y ld e n s t e n 150

17 G a m m e l G e d e b u k p r. B la d 15

18 G ris e » 20

19 H v ile n d e Æ n d e r » 20

C H R . F . B E C K

20 O v e r g a d e n o. V . A p r il 1500

21 R e fo r m e r t K ir k e 600

22 S t u d ie fr a K r o n b o r g 6 0 0

23 R o s e n b o r g 600

24 K a s t e ls g ra v e n v e d N o r g e s p o r t e n 300

25 F r a K o n g e n s H a v e 300

26 N e d b r y d n i n g e n a f K v in d e fæ n g s le t . T i l h o r e r F r k . K ir s t e n B e c k .

27 L i s e l e j e S t ra n d 150

28 H u s i A s s e r b o 150

N . P. B O L T

29 S t r a n d v e je n v e d V illin g e b æ k 500

30 F r a V illin g e b æ k 400

31 F r a V illin g e b æ k 500

32 U n g P ig e 1500

F o r la n g h o s D e r e s L e v e r a n d ø r

R A M M E R

uden Kridt af

CHR. JEPPESENS FABRIKAT

Absolut holdbart

Æ l d s t e F a b r i k I D a n m a r k

G r u n d la g t 1 8 6 5

4

(10)

33 L ille P ig e 500

34 L ille P ig e 1000

35 U n g P ig e 500

E L N A B O R C H

3 7 D r e n g m e d G u irla n d e. R e lie f. G ib s 450 B r o n c e 38 S ø r g e n d e K v in d e . S t a t u e tte . B r o n c e . 350 B r o n c e

V I C T O R B O R R E G A A R D

39 F ra n cisci*S ch lö ssI v e d S a lz b u rg 125

40 F r a n c is c a n e r K lo s t re ts H a v e i B o lz a n o 150

41 P o r tr æ t s t u d ie 100

4 2 K r o n b o r g L a d e g a a rd s H a v e v e d H e ls in g ø r 150

t

H . O . B R A S E N , M . A ., R. a f D b g ., D b m d . 4 3 U n g k v æ g pa a H o lm e n e . T ilh . R ib e S t ifts m u s æ u m . 44 N a a r H e r s k a b e t e r u d e. T ilh . G e n e r a lk o n s u l H e n r y

T e g n e r .

A X E L B R E D S D O R F F

4 5 P ig e m e d A p p e ls in e r 700

4 6 E n G y m n a sia st 600

E M I L W A N G ’ s

K U N S T H A N D E L

KUNSE

B R E D G A D E 4

K Ø B E N H A V N K.

5

(11)

47 V e d L a m p e ly s 30 0 4 8 B a r n e h o v e d . P riv a teje .

49 A f t e n e f t e r R e g n , v e d B is s e ru p S t r a n d 350 5 0 L a n d e v e je n v e d H o lb æ k . S o m m e r a ft e n 250

51 S e lv p o r træ t. S t u d ie 500

A L F R E D B R O G E

52 O k t o b e r . T i b i r k e 30 0

5 3 l K ø k k e n e t 300

5 4 I H a v e d ø r e n 35 0

5 5 L a n d e v e j. R ø rv ig 30 0

F R I D A B U G G E

5 6 In te riø r . F r e d e r i k s b o r g M u s e e t 200 5 7 In te riø r . F r e d e r i k s b o r g M u s e e t 200 5 8 L a n d s k a b . B r e jn in g v e d V e j l e f j o r d 200

5 9 L a n d s k a b v e d F a a b o r g 200

G U N N A R B Ø R J E S O N

6 0 F r u D u e 50 0

61 B e n t. T ilh . B e f r a g t e r H . H o ls ø e , K ø b e n h a v n . 6 2 L ili. T ilh . K a p t a jn F r a n s S u ell K ie rs g a a rd .

A R T H U R C H R I S T E N S E N

63 K u ff d e r lo s s e r. ( K a r r e b æ k s m i n d e ) 200

64 F r a K a r r e b æ k s m in d e H a v n 200

A l t i m o d e r n e B e l y s n i n g

G O T H E R S G A D E 91

Da Forretningen er nyaabnet, har vi udeluk­

kende moderne Varer. Kom ned og bese Sæsonens sidste Nyheder, lige hjemkommet fra Paris. Mange morsomme billige 6ave-ldéer

(12)

65 H a v n e b r o e n . (K a r r e b æ k s m i n d e ) 135

66 » T id lig t F o ra a r« . ( R e t t e s t r u p ) 125

C A R L C H R I S T E N S E N S A K K E L Y

67 F o ra a rs b ille d e 1000

68 F o r m id d a g v e d V e j l e f j o r d ( F a k k e g r a v ) 500

C L E M M E N C L E M M E N S E N

69 L a n d sk a b m e d V e j . E g n e n e o m k rin g H ø j e S a n d b je r g 350 70 S o m m e r d a g . E g n e n e o m k rin g H ø j e S a n d b je r g 250 71 J u n id a g . E g n e n e o m k rin g H ø j e S a n d b je r g 250 72 E f t e r R e g n . E g n e n e o m k rin g H ø j e S a n d b j e r g 300

73 B lo m s t e r b ille d e 250

A U G . D E N C K E R

74 I U d k a n t e n a f S k o v e n . O k t o b e r 600

75 D y r e h a v e n . O k t o b e r 600

C A R O L I N E V A N D E U R S 76 D a m e p o r t r æ t . P riv a teje .

77 D e n lille B lo m s t e r d r e n g . P riv a teje . 78 P éla rg o n ia . P riv a teje .

79 F r a F r e d e n s b o r g . P riv a teje .

St. Kongensgade 5 Grundlagt 1842 : Telefon Palæ 366

L a d F a g m a n d e n in d ra m m e D e re s B ille d e r M aleri-R am m er

Fotografi-Rammer Kobberstik renses. M alerier renses og f e r n i s e r e s

7

(13)

H E L E N D O H L M A N N 8 0 P o r tr æ t b u s t e . T ilh . D r. P. V . P o n to p p id a n .

81 S t a t u e t t e 750

H E I N R I C H D O H M 82 K ristu s f o r P ila tu s .

83 K risti K o r s fæ s t e ls e 1000

84 K risti G ra v læ g g e ls e 2000

85 K o n g e n s N y t o r v . F o lk e liv s b ille d e 1200

86 K litb ille d e . S ø n d e r h o , F a n o 800

87 L æ g t e r e i H a v n ( E b b e ) . S ø n d e r h o , F a n ø 600 8 8 P o r tr æ t s t u d ie a f F o r fa t t e r e n H e l g e B a n g sted

89 P o rtræ t. T ilh . P a sto r B o m a n n , G u s ta fs k ir k e n

T H O D E D E L M A N N . M . A .

90 F o r t id s m e n n e s k e . S t a t u e t t e i B r o n c e 800 91 E n U rk v in d e . K e ra m ik , u d fø r t i W . K o n g s tra n d s

V æ r k s t e d i L isb jerg 400

9 2 B u s te i B r o n c e a f P r o fe s s o r V ilh e lm T h o m s e n . B e stilt til U n iv e r s it e t e t i H e ls in g fo rs .

G R E T H E F A B E R

9 3 D e t g a m le H u s i V e s t e r v o l d g a d e 97 4 0 0 94 S o l i m in lille S t u e T ilh . F r u P e tra B u sch .

KATJA LINDHARDS Skole for Dansekunst

Prof. og Amatører. Lærere, Lærerinder, Dansere, Danserinder, Ballet, Plastik, Rytmik, Teori, Danseskrift, Kompo­

sition. Program tils. Tlf. Ry vang 3 5 1 1.

8

(14)

f

V 1 L H . T H . F I S C H E R , M . A . R. a f D b g . 95 G ra a g æ s. T ilh . R ib e S t ifts m u s e u m .

C H A R L O T T E F R I M O D T

9 6 G a r d e r k a s e r n e n , s et f r a K . F . U . M .’s B y g n in g 600 97 T e r s lø s e g a a r d . A k v a r e l

E J N A R G J E S S I N G

9 8 T o r d e n b y g e o v e r jy s k L a n d s k a b 2500

« P O U L H A G E N

99 G a m m e l G a a rd . B å sta d 150

A N E M A R I E H A N S E N

100 P o r tr æ t a f L a n d s k a b s m a le r V . K y h n 600

101 I n t e r iø r 2 5 0

H A N S H A N S E N

102 P o r tr æ t . T ilh . H r . B a r b e r m e s t e r C h . W a lb u m .

103 H v id t jø r n i V a s e 500

N I E L S H A N S E N

104 M éd a illo n 12 5

£ 0 t ø 6 k r

I i a lle S tila rter, sa m t S ø lv , P o r c e læ n , m . m .

Specialitet:

2 ^ n t t f f £ © i a s I

G . G e l f e r ■ G o t h e r s g a d e 9 5 , S t. • T lf. B . 3 7 5 7

9

(15)

T H O M A S H A N S E N

105 B u s t e : F r k . R o s e . K e ra m ik 3 0 0

106 B a d e n d e . S k a a re t i T r æ 350

107 L e g e n d e B ø r n . B r æ n d t L e r 100

E J N A R LI A N S E N A V I E S 108 A ft e n a v is e n læ ses

109 S k o t t e r u p S t ra n d

110 A a r h u s g a d e s V ia d u k t 30 0

1 1 1 M o tiv fr a N o r d h a v n e n 150

112 S k o t t e r u p S t ra n d 75

113 T o P ile t r æ e r 7 5

114 V e d S n e k k e r s t e n H a v n 7 5

115 S k ib s s tæ v n 7 5

A L F R E D H A R T I G

116 F i g u r e r i H a v e n 200

117 S e lv p o r t r æ t 100

118 P o r t r æ t a f M a le re n O sv a ld H a r t ig 100

119 F ig u r i e n B a a d 7 5

O S V A L D H A R T I G

120 P o r tr æ t 400

121 E v a 400

TYRKISK HANDELSKOMPAGNI

VED F. SAXILD

P IL E S T R Æ D E 3 5 ■ T L F . C . 1 5 2 7 3 Vis å vis Berlingske Tidende

EGEN IMPORT BESØG V O R T LAGER SMAA PRISER

Specialitet: Sparta Txpper

10

(16)

F L O R A H E 1 L M A N N

122 P æ o n e r 225

123 H y a c in t h e r 125

124 F lø jls b lo m s t e r 125

125 V i l d e B lo m s te r 90

G E R H A R D H E 1 L M A N N

126 S v a n eflo k v e d S o lfa ld stid 900

127 E ft e r a a r s s t o r m 600

128 E n F lo k S o r t æ n d e r le t t e r v e d M o r g e n g r y 80 0

129 S n e p p e r i E fte ra a rs s k o v 500

130 S k y e r o v e r d e t fla d e L a n d 200

H E L G E H E L M E

131 P ig e s k r iv e r B r e v 45 0

132 S e lv p o r t r æ t 45 0

133 P ig e s k r a b e r e n M a k rel 45 0

134 L æ s e n d e P ige 150

135 U n g P ige 125

136 P ile træ e r 100

137 G a d e b ille d e 150

138 M a rk la n d s k a b 150

139 O p stillin g 100

11

(17)

140 P o r tr æ t

M A D S H E N R I K S E N

141

V A L B O R G H E N R I K S E N

S t u d ie h o v e d . T ilh . H r . T ø m m e r h a n d le r T ra m s e n .

142 S o m m e r 2 2 5

143 T u lip a n e r i B o ja n SO

V I L H . H E N R 1 Q U E S

144 U d s ig t o v e r H a ls n æ s 3 5 0

145 V e d U lle r u p S k o v 22 5

146 L a n d e v e j v e d K ik h a v n 225

147 U d s ig t m o d R o s k ild e F j o r d 250

148 G r a a v e jr p a a M a r k v e je n 275

149 F u g l e f æ n g e r h u s e n e 22.5

150 U d s ig t fra S p o d s b j e r g 200

151 L a n d e v e j v e d H u n d e s t e d 275

G U D M U N D H E N T Z E 152 P o rtræ t. L e h n s b a r o n e s s e R o s e n k ra n tz 153 P o r tr æ t . F r u A a g o t J u s t e s e n

154 P o r tr æ t , llia Z e u t h e r v B r u u n 155 P o r tr æ t . I n g e r K n ip s ch ild t 156 P o r tr æ t . L is K n ip s c h ild t

157 B lo m s t e r p ig e n 500

F O L M E R B O N N É N S A K A D E M I

M A L E R S K O L E

K O S T U M E T E G N E S K O L E R E K L A M E T E G N E S K O L E

Ø S T E R G A D E 2 6 T L F . B Y E N 1 0 0

1 2

(18)

158 U n g P ige. T ilh . B a ro n Iv e r R o se n k ra n tz .

159 R ia lto b ro en . V e n e d i g 4 0 0

t

L O R E N S V . H 1 N R 1 C H S E N

160 E n e b æ r k r a t . T is v ild e . T ilh . A r k i t e k t A . F u ss in g . 161 R ø d b e r g e t , F is k e b a c k s k il. T ilh . A r k i t e k t A . F u s s in g . 162 F a x e K a lk b r u d . T ilh . F r u In g e n iø r E r ik s e n .

163 S k æ r v e d F is k e b a c k s k il. T ilh . F r u I n g e n iø r E r ik s e n . 164 B ir k e t r æ e r . T is v ild e . T ilh . F r u L . V . H in ric h s e n . 165 T r æ g r u p p e . R o sk ild e . T ilh . F r u L . V . H in ric h s e n . 166 U d s ig t til R o sk ild e . T ilh . F r u L . V . H in r ic h s e n . 167 S ø b o d e r , F is k e b a c k s k il. T ilh . F r u L . V . H in r ic h s e n . 168 K æ m p e h ø je v e d M e lb y . T ilh . F r u L. V . H in r ic h s e n .

L U D V I G H O L M

169 F o ra a rs s o l. D y r e h a v s b a k k e n 350

170 U d s ig t o v e r G u d h je m 25 0

171 N a t u r e m o r te 250

172 E ft e r a a r 175

173 V in t e r . D y r e h a v e n 300

174 V a r m S o m m e r d a g . G u d h je m 100

A U G U S T H Æ R N I N G 175 P o rtræ t. T ilh . R o s k ild e a d e lig e K lo ster.

En Kunstgenstand'

selv om den er lille, har altid Værdi.

Smagfulde originale Smaagaver 1

Q Q Ur

til saa s m a a P r i s e r som

IV

1

i

Malerier restaureres, købes, sælges

" og byttes.

K U N S T K Æ L D E R E N

A. B A R N E W I T Z

Vester

9 6 2 9 y

• GI. Kongevej

1 4 3

• Indg. Amicisvej

13

(19)

E R I K J E N S E N

176 B ille d h u g g e r T h o m a s H a n s e n 500

177 T o S m a a p ig e r 350

178 V e d K la v e r e t 200

179 H a v e b ille d e 125

180 H ø n s e b ille d e 125

t

G A B R I E L J E N S E N

181 H e s t e i S ta ld 1200

182 P o rtræ t.

183 E n S p e jd e r .

C . H O R N U N G J E N S E N 184 I M o d e r s A r m . T ilh . K u n s t n e r e n . 185 P r e b e n læ se r. T ilh . K u n s t n e r e n . 186 V e d S y g e s e n g e n . T ilh . K u n s t n e r e n .

187 O p t r æ k k e n d e U v e j r 200

188 V e d K a ffen 37 5

189 F o ra a r 45 0

P O U L J Ø R G E N S E N

190 R a m m e m e d A k v a r e ls t u d ie r a f D y r . F o r a r b e j d e r til e n s v e n s k U d g a v e a f B r e h m s D y re liv . ( V i t u s P e h rs s o n s F o rla g . M a lm ø ).

191 do .

192 R a a d y r 175

N . H a u g a a r d

A m a l i e g a d e 3 4

(mellem Slottet og Gefion Springvand)

Æ g te T æ p p e r

i » I m p o r t ø r af sjældne Tæp- per fra alle Egne i Asien.

H

(20)

193 S k o v d u e r 175 194 M o s eh u l. A f t e n

195 F l y v e n d e S k a lle s lu g e r e 125

P E T E R K L I T Z

196 M a rtsd a g . D y r e h a v e n 800

197 S o m m e r d a g v e d F u g le s a n g s ø e n 650

S Y L V I U S K N U T Z E N

1 9 8 U d s ig t fr a S t e n h ø je n i b o ta n isk H a v e 500 199 L u n d t o ft e , m e lle m R a v n eh o lm o g E g e v a n g 1 65

20 0 L u n d t o ft e . S t a t io n s v e je n 105

201 L u n d t o ft e . S m ø g e m e lle m to G a a rd e 200

2 0 2 S o rø . U d s ig t o v e r T u e l S ø 165

20 3 L u n d t o ft e . R æ v e h ø jg a a rd 165

204 S t a m p e n 200

205 L u n d t o ft e . K r o g e n 200

2 0 6 N æ s t v e d . Ø s te r g a d e , G a a rd in te riø r 165

207 L u n d t o ft e K ir k e 165

208 L u n d t o ft e . B jæ lk e a g e r g a a r d 300

F . K R A U L

209 L a n d sk a b . R a a g e le je 200

2 1 0 S t r a n d b ille d e 150

211 F is k e r h u s e 150

21 2 S e p t e m b e r d a g . R a a g e le je 150

Alt indenfor Tegning og Maling

Ove Gay under-

■ G ■

C h r.IX ’sGade io viser i Kunst- og

/ » A V

(Hj.Gothersgade) Dekorations-Sko-

u A Y

Tlf. Byen 5 5 0 3 v.

lens nye Lokaler

■ Y ■

Forlang Program 15

(21)

E M I L K R A U S E

2 1 3 I H a v e n 800

21 4 E g e s k o v T e g l v æ r k v e d F le n s b o r g F j o r d 600

215 E ft e r a a r s s k o v e n 500

21 6 P a rti v e d F a ru m . A p r il 350

217 G a d e i T ø n d e r 218 L æ s e n d e P ig e

21 9 P o r tr æ t s t u d ie 200

A L F . L A R S E N

2 2 0 G a m m e l G a a rd . N ø d d e b o 25 0

220a G a m m e l G a a rd . N ø d d e b o 250

H O L G E R L Ø V G R E E N

221 O p stillin g 200

J . M A D S E N W I E S N E C K

2 2 2 S t ille b e n . G e d d e jsa a F a d . P riv a teje . 222a In te riø r. P riv a teje .

A A G E L A N G E L A N D s M A T H I E S E N

223 R o m e r n e s T r i u m f b u e i O ra n g e 100

224 L ’eto ile

K N U D J U H L I N S

K U N S T H A N D E L C h r. IX .s G ade 6 ■ T lf. Byen 1 9 8 5 7

St or t Udval g af ældre G o d e M a l e r i e r

k ø b e s og byttes ^

Malerier renses,

restau reres o g fe r n is e re s

anerkendte Kunstnere

Kunstnermateriel fra

Lefranc, Paris

16

(22)

O S C A R M A T T H 1 E S E N . M . A . P ro fe s s o r, R . a f D b g . 225 P o r tr æ t s t u d ie a f F o lk e tin g s m a n d J . S . V a n g g a a rd .

2 2 6 S t o r m i M id d e lh a v e t 1800

227 Jo h a n n e s d e n D ø b e r . S t u d ie 1000

2 2 8 K v in d e n fr a S a m a ria . S t u d ie 1000

22 9 I K in a h a v e t v e d M a a n e o p g a n g ' 400

2 3 0 L is e le je . K lit te r 300

230a A p o s t e lh o v e d i F r e s k o 1000

23 0 b P o r tr æ t h o v e d .

231

J A C O B M E Y E R

M o d e r m e d B a rn 2000

23 2 G r a a v e j r v e d S ø n d e r s ø 5 0 0

233 G a a rd v e d G la d s a x e 500

234 V in t e r d a g i J y llin g e 35

235 M it H u s 75

236 H u s m a n d s h u s i J y llin g e 75

J U U L M Ø L L E R

2 3 7 M a r k v e j v e d P r æ s t e m o s e n i F a ru m m e d b lo m*

s t r e n d e M j ø d u r t 400

P. M Ø N S T E D

2 3 8 V ia A p p ia . R o m e r s k e C a m p a g n ia 2500 23 9 Silis K i r k e i O b e r E n g d a in . K la r V in t e r d a g 1800

F ru R im stads M a l e r s k o l e

Porcelæn, T egning, Akvarel etc. Kursus Form ., Eftm. og Aften. Alle Oplys­

ninger gives bered­

villigt. Indmeldelser modt. Atelieret, Ur- bansgade 3. Telefon Øbro 7058 x og y.

17

(23)

2 4 0 B æ k k e lø b i T ø v e j r . K la r A p rild a g . O b e r E n g a d in 700 241 S e n V in t e r d a g i C h a rlo t te n lu n d S k o v . T ilh . H s.

M a j. K o n g e n .

A R T H U R N I E L S E N

242 S o m m e r d a g v e d F u g le s a n g s ø e n . D y r e h a v e n 450

2 4 3 M o d F o ra a r 275

244 V in t e r d a g i O r d r u p M o s e 250

245 F u g t ig E ft e r a a r s d a g 175

2 4 6 V in t e r d a g . O r d r u p M o s e 25 0

247 V ilv o r d e M o s e 125

R E I N H O L D T N I E L S E N

248 D a a h jo r te , D y r e h a v e n 300

249 D a a h jo r te . V in t e r d a g , D y r e h a v e n 250

2 5 0 K a lv e o g G ris e 25 0

251 K r o n h jo r t e . P r æ s t e s ie t t e n 225

252 K a lv e i R e g n v e jr 175

L . S C H M I D T N I E L S E N

253 B a c c h u s t e m p le t i V illa B o r g h e s e 500 254 O p t r æ k k e n d e U v e j r v e d A n tic o li 500 2 55

256

P e p in e lla

G a m m e l M a n d . P riv a teje .

200

18

(24)

C A J U S N O V 1

257 R u e d u H a u t P a v é ( m e d P a n th é o n ). P aris 150 258 R u e d u H a u t P a v é ( m e d N o t r e D a m e ). P aris 100

K N U D H . O L S E N

259 F o ra a rs d a g i D y r e h a v e n 1000

26 0 S e j r ø b u g t e n v e d L u m b sa a s 225

261 S a n d m a r k s v e je n i K ø g e 225

26 2 E fte ra a rs d a g . K ø g e g a a r d s M a rk 225

263 F o ra a rs s o l i S k o v e n 225

E I N A R P A R S L E V 264 F ig u rb ille d e . P riv a teje .

265 F r a A t e l i e r e t : M o d e lle n h v ile r 800 2 6 6 F r a P la n te s k u r e t i H a v e s e ls k a b e ts H a v e 750

2 6 7 » N a t u r e m o rte « . 700

2 6 8 » K a k tu s « 450

269 F r a A t e lie r v in d u e t 500

A D E L E P E S C H C K E K Ø E D T

270 T u lip a n e r i G la s k ru k k e 350

271 G e o r g i n e r 350

2 7 2 S o ls ik k e r 350

2 7 3 M a r k b lo m s t e r

OLUF BRØNNUM & CO.

H O L B E R G S G A D E 8

K ø k k e n u d s t y r / (i l a s / P o r c e læ n

B e s ø g v o r t M ø n s t e r k ø k k e n ,

h v o r a ll b ered v illig t d e m o n s t r e r e s u d e n K ø b e t v a n g 19

(25)

2 7 4 R o se r

275 L ø v e m u n d 200

2 7 6 S t o k ro s e r

277 A a k a n d e r 350

2 7 8 G e o r g in e r i g r aa K r u k k e 35 0

279 T u lip a n e r 350

A L B E R T P E T E R S E N

28 0 S e lv p o r t r æ t 10 000

281 D a m e p o r t r æ t 2500

282 S k o m a g e r e n 2000

E L I A S P E T E R S E N

283 J u li N a t i K a tte g a t 1000

284 N o r d e n v i n d v e d K r o n b o r g P y n t 400

285 S k y e t L u ft o v e r K a tte g a t 300

H A N S R A S M U S S E N

286 F e lt e n s R ist i S n e . F a a b o r g 250

287 M a d s L e r c h e s G a a rd . N y b o r g . A k v a r e l 150 288 G ra a v e jr. S k e ls k ø r H a v n . A k v a r e l 150 2 8 9 P la k a tu d k a st. F a a b o r g

2 9 0 P la k a tu d k a st. N y b o r g . 291 P la k a tu d k a st. O d e n s e

W E S T E N D K U N S T H A N D E L

W E S T E N D 4, v. V E S T E R B R O G A D E 67

lllllllllll!llllllilllllllll!ll!lllll!lllillllll!!llll!UI!ll|fllllli!ll!lllll!lllllll!l!llllll!lllll!l!l!ll!lllllll|l!lll!llll!llllllllllinillllllllllillillin[llllllll!ll!l!lllllllll!l!lll!l!llll!IIHIIIIIIIIIII!l

Køb, Salg og Bytning af Malerier

O R I G I N A L O G S T I L F U L D I N D R A M N I N G

G E N E R A L R E P R Æ S E N T A N T E R F O R

W . A. DONK • A N T IK R A M M EFA B R IK • AM STERDAM 20

(26)

N I E L S V . R A S M U S S E N

200 3 0 0 292 B lo m s te r

293 T o m s g a a rd en

R O B E R T R A S M U S S E N 29 4 P o r tr æ t a f m in M o d e r

295 » V ic t o r ia s H u s « . M ø e n 250

296 S k its e fra B r e t a g n e 75

29 7 P o r tr æ t s t u d ie . P a stel 100

29 8 R a m m e m e d fa r v e la g te P e n n e t e g n i n g e r p r . S tk . 25 299 R a m m e m e d fa r v e la g te P e n n e t e g n in g e r p r . S tk . 25

M A X R E E S E

300 S k o n n e r t e r t ø r r e r S e jl 100

301 P o r tr æ t a f G r e v i n d e K irstin H a m ilto n . P riv a teje . 3 0 2 G r a a v e jr s s t e m n in g . S k a g e n s H a v n 100 3 0 3 I s b u n d n e D a m p e r e v e d L a n g e lin ie k a je n 100

304 B a a d pa a N o r d s t r a n d 100

I. F . G E O R G S C H E P E L E R

30 5 G a m m e l V o g n 175

306 V e j i H ø s t e r k ø b 175

307 G a v le n 150

30 8 B a g v e d G a a rd e n 75

» S T U D I O«

T E G N E - OG M ALERSKO LE Frede Aamodt — Niels V. Rasmussen

1885 R E K L A M E S K O L E , K O S T U M E ­ T E G N E S K O L E , MODELSKOLE, DAG-, AFTEN- & SØNDAGSSKOLE, F O R B E R E D E L S E TI L K U N S T ­ PA LÆ G A D E 3 A K A D E M I E T TLF. PALÆ 2 4 1 9 x

TLF. BYEN 1 5 2 6 y

2 1

(27)

E L I S A B E T H S C H 1 0 T T

3 0 9 L a n d sk a b fra H a v re h o lm . H o r n b æ k E g n e n 800 310 E fte ra a rs d a g v e d A d s e r b o . F r e d e r i k s v æ r k E g n e n 175

S I G U R D S C H O U

311 H u s i K ild e k r o g 200

3 1 2 F ra S m a a la n d 150

313 F o r b læ s t e B ø g e 40 0

314 L a n d s jo n . S m a a la n d 150

E L N A S T E E N A I E R T E l

315 A v e M aria . G r u p p e i G ib s 200

31 6 B ø r n e g r u p p e 75

C . S T I L L I N G

317 R ita 200

31 8 GI. K lo s t e r t r a p p e . A v ig n o n 250

31 9 R o m e r s k A lm u e s m a n d 30 0

32 0 M o r g e n t a a g e (P o n t n e u f m e d F le n r i I V ) 300

321 H j e m a d 400

V I L H . P A C H T S K U N S T N E R ­ TU B E F A R V E R

fremstilles udelukkende af fineste Raavarer

F a a s h o s alle F a rv e h a n d le re

22

(28)

322

E L L A T H A L B I T Z E R

O p stillin g m e d F r u g t 700

323 L a n d sk a b 400

324 B lo m s te rb ille d e 250

325

E M M Y T H O R N A M

B lo m s te r pa a e n G r ø ft e k a n t 200

326 N a s t u r s ie r 150

327 Æ b le b lo m s t e r 150

328

E D E L E T R O N I E R

H a v n e b ille d e 800

329 K a k tu s 250

3 3 0 O p stillin g 250

331

E . C H R . U L N 1 T Z

E fte ra a r 300

332

S O P H U S V E R M E H R E N

» K ø k k e n s c e n e « 350

333 L a n d s b y g a d e fr a J y llin g e 300

334 B lo m s t e r n e v a n d es 400

Vore Stramajpuder, Original-Tegninger, leveres tegnede med Garn kun 20 Kr.

V?dcz og (o h a r ¿e s < Toho?nsen

^Broderier

Ø g le r Z Fari/n acfn gaile 6 7

T o tf. Ø b ro 6Z5 0

*

23

(29)

Y E L V A V E R M E H R E N 335 H v i d e R o s e r

3 3 6 A n e m o n e r

t

P r o fe s s o r A L B E R T W A N G

337 S ild ig E ft e r m id d a g . R a a g e le je S t ra n d 600 3 3 8 V in t e r s o l. M o tiv fr a S lu s e n v e d L u n d e h u s s ø e n 500

339 M a rk la n d s k a b . R a a g e le je 350

3 4 0 D is e t V e j r . J u ls m in d e E n g 200

341 V in t e r a ft e n . L u n d e g a a r d e n pa a B e r n s t o r ffs v e j 500

C . S T O N O R W E R N E R

3 4 2 V i n t e r i F a ru m . 1928 900

3 4 3 K ø e r pa a M a r k e n . S o m m e r . F a ru m . 1930 500 344 G e d d e v a s s e G ru s g ra v A . 1930

345 G e d d e v a s s e G ru s g ra v B . 1930 800

34 6 U n g K v in d e . 1929 1000

347 L a im a . 1930. S k its e. P riv a t e je

34 8 M ø lle b a k k e . F a ru m . V i n t e r 1927 300

34 9 K ir k e s t ie n . V i n t e r 1928 400

3 5 0 S e in e . P a ris S00

T H O R V A L D W 1 E B E N

351 K ø b m a n d s h u s pa a G I. K ø g e v e j 200

352 G a m m e lt H u s i U d k a n t e n a f A v e d ø r e 200

Nordisk Væveri

& Textil Lager

Integade 3 Kbhvn. K.

Kun gedigne Kvalitetsvarer til billige Priser

Gennem 75 Aar er denne Butik kendt for sine K valitetsvarer og vi fører Traditionen videre

D æ k k etø jer H v id e v a re r H a a n d k læ d e r

V isk esty k k er D re jler G a rd in e r etc.

24

(30)

» i l f t l M A L E R I E R K i B E i !

Malerier i stort Udvalg til billige Priser.

Kongelige og Bing & Grøndahl's Jule­

platter købes, sælges og byttes.

Har De et Maleri, som De er ked af, kan De faa det byttet hos mig. Malerier med og uden Ramme i alle Størrelser til me­

get billige Priser.

M A L E R I * © < 5 P L A f f E 1 0 R § E M VALDEMAR RASMUSSEN

S l i O T S G A B E Sfl, T E l L E f f ’OSr I ® l å <85®

25

(31)

t

P ET E R H. W

1

L H A R D T

353

Fattig Mand ved Kaffen

4000

O SC A R P. W IL L E RUP

354

Skrænter ved N akkehoved. Gilleleje

185

355

Havnen. Gilleleje

100

356

Ebbelykke Bakker. Lumbsaas

100

C H R I S T I A N W E G G E

S N E D K E R M E S T E R

A S Y L G A D E 3 T L F . C E N T R . 3 7 3 3

K O N T O R & T E G N E S T U E ; V I N 6 A A R D S S T R Æ D E 5

M Ø B L E R - P A N E L E R - K O N T O R - 0 6 B U T I K S - I N V E N T A R

2 6

(32)

K U N STN ER A D R ESSER

A n d e r s e n , E rik . C h r . B e rg s A l l é 1. V a lb y .

A n d e r s e n , F . G e o r g . N y V e s t e r g a d e 18*. T e l f . B y e n 1112 x.

A n d e r s e n , H e r m a n . S u n d h o lm s v e j 52. T e l f . A m a g e r 1617 x.

A n d e r s e n , R a sm u s. A d r s .: A r k i t e k t A n d e r s e n . K la u s H o lm s* v e j 38.

A s m u s s e n , C h r . H ø s t v e j 9. C h a rlo t te n l. T e l f . O d r d u p 1518.

B e c k , C h r . F . O v e r g a d e n o. V . 96. K . T e l f . A m a g e r 6005 y.

B o lt, N . P. O v e r g a d e n n. V . 49. K .

B o r c h , E ln a . M a lm ø g a d e 12. A t e l i e r V e s t e r v o l d g a d e 86. T e l f . B y e n 2 3 0 3 y.

B o r r e g a a r d , V ic t o r . N ie ls J u e l s g a d e 14s. K . B r e d s d o r ff, A x e l . S lo ts h o lm s g a d e 12. K . B r o g e , A l f r e d . I r is v e j 10. B rh . T e l f . B ella 84.

B u g g e , F rid a . K r o n p r in s e s s e S o fie s v e j 23*. F . T e l f . G o d th a a b 1504 u.

B ø r je s o n , G u n n a r. H ø e g h s m i n d e v e j 3. G e n t o ft e .

Dansk Billedskærerkunst

Østerbrogade :A (ved Østbanegaarden) Telefon Pal* 3221

Originale Pergamentskxrme

hedder den ny Forretning ved Øst­

banegaarden. De vil her finde alt til Belysning i T r * og Me t a l . Dansk Arbejde. • Gedigent Arbejde.

malede af unge Kunstnere.

27

(33)

C h r is t e n s e n , A r t h u r . J e r n b a n e g a d e 11. N æ s t v e d .

C h r is t e n s e m B a k k e ly , C a rl. S o lh ø j p r. S t o u b y v e d H o rs e n s . C le m m e n s e n , C le m m e n . A t e l i e r A s m u s s e n s A l l é 2.

D e n c k e r , A u g . D y r e h a v e v e j 2. K la m p e n b o r g . T e l f . O rd ru p 1565.

v a n D e u r s , C a ro lin e . R o s e n v æ n g e t s A llé 14. T e l f . Ø b ro 1763 x D o h lm a n n , H e le n . P a lu d a n M u lle r s v e j 7. T e l f . V e s t e r 1190 x.

D o h m , H e in r ic h . F r e d e r i k s b e r g A l l é 5. V . T e l f . V e s t e r 5 5 8 3 y . E d e lm a n n , T h o d . M .A . B r e d g a d e 65. K . T e l f . P a læ 48 9 y.

F a b e r , G r e t h e . V e s t e r v o ld g a d e 90. A t e l i e r e t T e l f . B y e n 5 5 1 6 v.

F r im o d t , C h a rlo t te . D o s s e r in g e n 3 0 . T e l f . N o r a 53 0 x.

G je s s in g , E jn a r . G je s s in g g a a r d p r . S v e n s t r u p S t. v e d A a lb o rg . H a g e n , P ou l. P. G . R a m m sa llé 23 . F .

F la n sen , A n e M a rie . W e b e r s g a d e 24. 0 . F la n sen , H a n s. F r e d e r i k s s u n d s v e j 66*.

H a n s e n , N ie ls . H o v e d g a d e n 57. K g s . L y n g b y . T e l f . O m e g n , L y n g b y 196.

H a n s e n , T h o m a s . N ie ls F in s e n s A l l é 53. S ø b o rg . H a n s e w W ie s , E jn a r . K a rl Jo h a n s g a d e 11.

U a rt ig , A l f r e d . G u n lø g s g a d e 62*. S. T e l f . A m a g e r 1226 y.

H a rt ig , O sv a ld . S v a n h o lm s v e j 6 B 2. T e l f . V e s t e r 5 7 7 4 v.

H e ilm a n n , F lo ra . H o l l æ n d e r d y b e t 3 7 6. T e l f . A m a g e r 3 0 2 9 y H e ilm a n n , G e r h a r d . F u g l e b a k k e v e j 59. F . T e l f . G o d th a a b

8 3 0 x .

PI e lm e , H e lg e . Ø s t e r b r o g a d e 76. T e l f . Ø b ro 4838 x.

H e n r i k s e n , M a d s. J . E . O h ls e n s g a d e 185. 0 . H e n r ik s e n , V a lb o r g . L ille K a n n ik e s t r æ d e 4 S.

O T E L H A F N I A

Telefon H E R M A N L Ø B B E Telefon

4 0 4 6 Vesi " r i ? j ± 23 4 0 4 6

Hyggeligste Restauration ■ Moderate Priser

Aftenens Specialitet:

M o r s o m t S m ø r r e b r ø d 5 0 Ø r e 28

(34)

H e n r i q u e s , V ilh . C h r . W i n t h e r s v e j 19. T e l f . V e s t e r 3289.

H e n t z e , G u d m u n d . A r e n d a ls g a d e 75. 0 . T e l f . Ø b ro 3 1 0 8 y.

H o lm , L u d v ig . I. M . T h i e l e s v e j 2. A t e l i e r I. M . T h i e l e s v e j 1 A . T e l f . N o r a 707 v.

H æ r n in g , A u g u s t . A m a g e r b r o g a d e 32. S. T e l f . A m a g e r 104 v J e n s e n , E rik . K o n g e d y b e t s A l l é 12. T e l f . A m a g e r 1453 x . J e n s e n , G a b rie l. F r u G a b rie l J e n s e n . G o t h e r s g a d e 1433. T e lf.

B y e n 757 v.

J e n s e n , C . H o r n u n g . G I. J æ r n b a n e v e j 17 . V a lb y . T e l f . V a h b y 95 4 y.

J ø r g e n s e n , P o u l. G y v e ls tie n 5. K b h v n . B rh . T e l f . G o d th a a b 4221.

K litz, P e te r. S d r. B o u le v a r d 5 44. T e l f . V e s t e r 5 9 5 4 x.

K n u t z e n , S y lv iu s. S la g e ls e g a d e 183. 0 . T e l f . Ø b ro 1095 y . K ra u l, F . 1. E . O h ls e n s g a d e I H . 0 . T e l f . Ø b ro 1912 v.

K r a u s e , E m il. A a b o u le v a r d 11. T e l f . N o r a 2135 y . L a rs e n , A l f . C a rit E tla r s v e j 8. T e l f . V e s t e r 1055 x . L ø v g r e e n , H o lg e r . B la a g a a rd s g a d e 29 A3.

M a d s e n W i e s n e c k , J . A a b o u le v a r d e n 10. N .

• M

O

D E R N

• E

M Ø B L E R

Interesserer De Dem for m oderne H jem , er De velkommen i vore Demon­

strationslokaler. Teg­

ning og Overslag uden F o r b i n d e n d e

Ø S T E R G A D E 1 6 T E L F . C E N T R A L 5 4 - 0 5

N O L F I

29

(35)

M a th ie s e n , A a g e L a n g ela n d s. G I. K o n g e v e j 1 E . T e l f . Cen-- tral 406.

M a tt h ie s e n , O sca r. M . A ., P r o fe s s o r , R. a f D b g . » L ille M ø lle« , C h ristia n s h a v n sv o ld . K . T e l f . A m a g e r 6892.

M e y e r , J a c o b . F a lk o n e ra llé 43. F . M ø lle r, Ju u l. S m a lle g a d e 5 4 2. F .

M ø n s t e d , P. A s g a a r d s v e j 7. V . T e l f . V e s t e r 4919.

N ie ls e n , A r t h u r . E m ilie k ild e v e j 21. K la m p e n b o r g . T e l f . O r* d r u p 2712.

N ie ls e n , R e in h o ld t. C h r is to ffe r s A l l é 150. B u d d in g e . N ie ls e n , L . S c h m id t. C o lb jø r n s e n s g a d e 29. T e l f . 2196.

N o v i, C a ju s. V in g a a r d s a llé 34. F je lleru p . T e l f . H e l r u p 2978.

O lse n , K n u d H . S ø n d r e B o u le v a r d 59. T e l f . V e s t e r 5 8 7 6 v.

P a rslev , E in a r. B r e d e g a d e 15. A t e l i e r B iilo w sv ej 5 C . P e s c h c k e K ø e d t , A d e l e . » T r o lle b o r g « , S ø lle r ø d p r. H o lte . I e l f .

O m e g n e n , H o lt e 775.

P e t e r s e n , A l b e r t . F is k e d a m s g a d e 25 S t. 0 . L e i f . Ø b ro 1844 x P e t e r s e n , E lia s. N y A d e l g a d e 6 2. K . T e l f . B y e n 3697.

R a sm u ss en , H a n s. F a a b o rg . T e l f . F a a b o r g 380.

R a sm u ss en , N ie ls V . P a læ g a d e 3. T e l f . P alæ 2419 x.

R a sm u ss en , R o b e r t . L in n é s g a d e 20 o. G . R e e s e , M a rx . K a p e lv e j 55. K ø b e n h a v n N .

S c h e p e l e r , 1. F . G e o r g . M a n ø g a d e 14. T e l f . R y v a n g 1989 y S c h iø tt , E lis a b e th . S k jo ld s g a d e 74. T e l f . Ø b ro 1603 y . S c h o u , S ig u rd . B a k k e h u s e t, L y n æ s .

S t e e m H e r t e l , E ln a . E n i g h e d s v e j 51. C h a rlo t te n lu n d . T e l f . O r d r u p 2414.

F O T O - K U N S T - A T E LI E R

F O T O - K U N S T B L A D E

S K I T S E R

P A S T E L L E R H A A N D T E S N I N S E R

E T C .

KØBMAGER6ADE 2 2 1 - CENTR. 11298 30

(36)

S tillin g , C . S t. K o n g e n s g a d e 6 7 3. T e l f . P alæ 193 x.

T h a ib it z e r , E lla . D r o n n in g g a a rd s a llé 24. H o lte . T e l f . O m * e g n e n , H o lte 258.

T h o r n a m , E m m y . B le g d a m s v e j 78.

T r o n i e r , E d e le . C a rl J o h a n s g a d e 24. T e l f . Ø b ro 3098 y.

U ln itz , E . C h r . G riff e n fe ld t s g a d e 9 A V e r m e h r e n , S o p h u s . M a t h ild e v e j S2.

V e r m e h r e n , Y e lv a . E n g t o f t e v e j 6 1. V .

W a n g , A l b e r t , P ro fe s s o r. A d r s . K u n s t h a n d le r W a n g , B r e d g a d e . W e r n e r , C . S t o n o r. K ir k e s t ie n , F a ru m .

W i e b e n , T h o r v a ld . M ø llea llé 6 2. V a lb y .

W ilh a rd t, P e t e r H . A d r s .: A r k i t e k t H a n s W ilh a rd t. E d els*

lu n d s v e j 8. T a a r b æ k p r . K la m p e n b o rg .

W ille r u p , O s ca r P. M a t h ild e v e j 3 . F . T e l f . G o d th a a b 5 4 7 4 x .

NAAR DE HAR BESET

U D S T IL L IN G E N

B E S 06

OPERA-CAFÉEN

BILLIGSTE RESTAURATION VED C H A R L O T T E N B O R G

31

(37)

AndreasøisLadimaiiii

Iitto^raflsh Anstalt

H e sie m ø llcsto e d e 6

K ø b e n h a v n K.- T e t e t W O -7 11

S JWGENSEN i CÎ (l'*R JAKTZtN)

(38)

BLOMSTER

S V. H A N S E N

Gi. Torv

1 4

. Telf.

9880

A lle O rdrer ekspederes om- gaaende og samvittigheds­

fu ld t; omhyggeligt emballeret.

H V E R DAG F RI S KE

B LO M ST E R

Moderne Binderi, Blomster-Deko­

rationer, Plante-Sammenstillinger, Bord-Dekorationer. H o l d b a r e S t u e p l a n t e r , J a p a n H a v e r . Sørge-Dekorationer. S m a g f u l d e Kranse. Kiste-Dekorationer og Urne-Dekorationer.

VT SEN DER over helc B>™

V I 3 r.lN J J C .iV over hele Landet

BLOM STER over

hele Jorden

(39)

==■

J . Jø r g e n s e n & Co, # Iv a rJa n t z e n

Figure

Updating...

References

Related subjects :