Hvad skaber det gode samarbejde med Borgerne: - Hvordan får man skabt holdbare og længerevarende borgerforløb med komplekse og udsatte voksne?

10  11  Download (0)

Full text

(1)

HVAD SKABER DET GODE SAMARBEJDE MED BORGERNE - Hvordan får man skabt holdbare og længerevarende

borgerforløb med komplekse og udsatte voksne?

- Et forsknings- og udviklingsprojekt fra december 2020– august 2021

KRISTINA ROHANIMANESH BØGELUND

ADJUNKT I JURA SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN UCL CAND.MERC.JUR. & CAND.JUR.

KSRO1@UCL.DK

(2)

Resumé

At undersøge Job & Udvikling 5, Jobrehabilitering 1, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, der beskæftiger sig med en kompleks og udsat borgergruppe.

I rapporten undersøges praksis og arbejdsfokus, med henblik på at afdække om det skaber et mere helhedsorienteret forløb for borgerne.

Rapporten konkluderer, at den primære indsats tager udgangspunkt i hvordan relationsarbejde samt tydelig og gennemsigtig kommunikation gør det muligt, at skabe et bedre samarbejde mellem borgeren og

socialrådgiveren.

Opmærksomhed: grundet Covid19 blev det ikke muligt at

inddrage borgerperspektivet i dette projekt

(3)

Hvad er vigtigst for at skabe gode resultater – og samarbejder?

HYPOTESER

Metodisk

arbejdsgang Praktisk arbejdstilgang

lovgivningsgrundl

ag Målbare resultater

og sammenhæng

(4)

Min motivation – projektets undersøgelsesfelt

Jeg ville undersøge om afsnittet Job og udvikling 5, der beskæftiger sig med de komplekse og udsatte voksne som målgruppe, gør det muligt at opnå en hurtigere udvikling for den enkelte borger via tidligt etablering af relation og dermed et bedre samarbejde.

Og at undersøge praksis og arbejdsindsatser

Og at afdække hvor socialrådgivernes fokus primært er, når dialogen startes med den enkelte borger.

1.

Individuelt: Den enkeltes kendskab til og opfattelse af relationsdannelse

2.

I interaktionerne mellem sagsbehandlere og borgere, hvordan kommer den tydelige kommunikation til udtryk

3.

Organisatorisk: Giver det bedre samarbejder med borgergruppen?

(5)

Hvad jeg gjorde

1. Kortlagde via spørgeskemaanalyse medarbejdernes arbejdsgange og praksisser

Spørgeskema blev sendt ud via digitalt link til alle medarbejdere – via leder

Spørgeskema var udarbejdet i Survey Exact

2. Gennemførte 7 semi-strukturerede interviews via Zoom

6 respondenter fra afdelingen blev interviewet – 3 fra hver team (Servicelov & Særlig indsats)

Afdelingens leder blev også interviewet

Interviewguide blev sendt ud til alle respondenter forud for interview

3. Alle data blev analyseret og sammenfattet i forskningsrapporten

(6)

Hvad jeg fandt ud af - spørgeskemaanalyse

1. Kortlagde via spørgeskemaanalyse medarbejdernes arbejdsgange og praksisser

Det prioriteres højt at møde borgeren i øjenhøjde – med anerkendelse

Det er vigtigt at være tydelig i sin kommunikation

ledelsesstilen har en betydning for medarbejdernes motivation og engagement

(7)

Hvad jeg fandt ud af – interviews med respondenter

2. Gennemførte 7 semi-strukturerede interviews via Zoom

• Tid til relationsdannelse med borgeren i starten – medvirker til et bedre og længerevarende samarbejde

• At møde borgeren fordomsfrit og med respekt prioroteres

• At være tydelig og gennemsigtig fra starten – i sin kommunikation afhjælper mistillid

• Bruge dagsorden og mødeskabelon kan hjælpe parterne i mødet

• Sprog og kropssprog betyder noget i dialogen

• Leders kendskab til problematikkerne – skabe de gode innovative borgerforløb

• Ledelsesstil ”frihed-under-ansvar” har en positiv påvirkning

(8)

Perspektiverende refleksioner efter analysen- og sammenfatning af data

UDFORDRING ANBEFALING

Mulig manglende tid til relationsdannelse (tid, tillid, tryghed,

faglighed) med borgeren At tage sid til at lære borgeren at kende og at borgeren får mulighed for at se sin socialrådgiver som et ”menneske”. Dette kan skabe en

autentisk relation og skabe tillid fra start og have en positiv indvirkning på resten af borgerforløbet

At være tydelig i sin kommunikation med borgeren – allerede fra

indkaldelsestidspunkt Det kan være en idé at udarbejde både en skabelon til: 1)

mødeindkaldelser, dagsorden samt 2) mødeafholdelsesstruktur, da det kan skabe en gennemsigtighed og ensrettethed – både ift.

Dokumenterne men også i selve mødeafholdelsen, da det kan formindske uro og minimere mistillid og i stedet skabe struktur og overblik og skabe tillid ved borgeren

At møde borgeren i øjenhøjde – og møde borgeren med én plan Det bør gøres til tydelig praksis, at borgeren ved, at der arbejdes med fremskudt sagsbehandling samt at der arbejdes på tværs, med én plan – og at der derfor til tider vil være møder, hvor alle samarbejdsparter

deltager. På den måde skabes tillid og ro via oplysning og gennemsigtighed

At leder fortsætter med tillidsbaseret ledelse – da alle medarbejder har en øget motivation og ledelsesformen kan generere mere engagement i deres arbejde med borgergruppen

Alle medarbejderne har behov for den tillidsbaseret ledelse, for at kunne have lov til at ”tænke-ud-af-boksen” – da der er høj faglighed og

engagement blandt dem. Ledelsesstilen ”frihed-under-ansvar” virker.

(9)

Udviklingsdelen

Der er udviklet 2 produkter til afdelingen:

1 plakat – med trin for trin arbejdsproces der skal være med til at sætte fokus på at skabe det gode samarbejde via sagsbehandlingsprocessen

1 pjece – der sætter fokus på afdelingens værdier, arbejdsfokus og hvordan man

møder borgeren bedst – og skaber et længerevarende forløb

(10)

Afslutning

 Hvis der behov for afklaring – skriv gerne på KSRO1@ucl.dk

Tak for et godt samarbejde 

Figure

Updating...

References

Related subjects :