• Ingen resultater fundet

Konferencen om Facilities Leadership for bæredygtighed i organisationen

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Konferencen om Facilities Leadership for bæredygtighed i organisationen"

Copied!
3
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Konferencen om Facilities Leadership for bæredygtighed i organisationen

Maslesa, Esmir; Stubager, Jarle

Published in:

FM Update

Publication date:

2014

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Maslesa, E., & Stubager, J. (2014). Konferencen om Facilities Leadership for bæredygtighed i organisationen.

FM Update, (2), 28-29.

(2)

28

KONFERENCEN OM

FACILITIES LEADERSHIP FOR BÆREDYGTIGHED I ORGANISATIONEN

Konferencen løb af stablen på Novo Nordisk’ nyopfør- te hovedkontor NN1 som i særdeleshed var med til at sætte rammerne for dagens bedrifter. Der var lagt op til en dialogbaseret konference som bød på et stramt pro- gram, nøje styret af udvalgtes formand Kirsten Ramskov Galamba, som på bedste vis formåede at styre dialogen mellem deltagere og oplægsholdere, samt nedfælde, skitsere og dokumentere debatternes problematikker og konklusioner.

INTERNATIONALE OG NATIONALE PERSPEKTIVER

Konferencen blev indledt af lektor Abbas Elmualim der je]jkh[d^[b[l[`[d\hWKA\ehWjZ[b[i_dl_Z[decah_d]

Sustainable Facilities Management, og hvad han mener man kan lære fra de hidtidige erfaringer på området. Ef- terfølgende gik formiddagen med oplæg omhandlende regeringens ressourcestrategi og dens praktiske indfly- delse på FM branchen, præsenteret af Rasmus Eisted fra Rambøll, samt præsentation af ressource flow i eksiste- rende byggeri, præsenteret af Anna Mette Monnely fra arkitektvirksomheden Sight and Settlement.

BRED OPBAKNING

Der var en bred opbakning til arrangementet, hvor både studerende, undervisere, praktikere og folk fra topledel- sen deltog. På konferencen deltog repræsentanter fra Xb$W$:H":JK"7hh_lW"HWcX´bb"D_hWi"=hedjc_`"J[b[deh"

KEjd, Henning Larsen Architects m.fl. Alle ledelsesni- veauer var repræsenteret, hvilket skabte gode rammer for debat, og ikke mindst plads til forskellige perspekti- ver på oplægsholdernes emner.

FOKUS PÅ UDVIKLING

Eftermiddagen startede ud med Kirsten Ramskov Ga- lamba, Rambøll, som samlede op på formiddagens oplæg og dialoger, for derefter at italesætte, hvad der skal til for at opbygge kapacitet i en FM organisation til at tage aktivt lederskab i arbejdet for bæredygtighed i sin helhed. I forlængelse af Kirstens oplæg greb Anders C´bb[h"Zh_\jiY^[\^ei:JK9WcfkiI[hl_Y["ijW\[jj[de]

berettede om erfaringerne med udviklingsplanen for [dX³h[Zo]j_]Zh_\jieh]Wd_iWj_edf:JK$>Wd\ehjWbj[

herunder, hvor de har haft udfordringer samt succeser i processen med udviklingsplanen. Det var da også efter driftschefens oplæg, at der for alvor kom gang i debat- ten mellem de fremmødte deltagere, oplægsholdere og DFM netværks udvalg. Dagens sidste oplægshol- der var Kåre Jørgensen, Københavns Ejendomme, der med sin gode fortælling og ambitiøse indgangsvin- kel fortalte om, hvordan han har ladet sig inspirere af :JKÊi \´hecjWbj[ kZl_ab_d]ifbWd" j_b kZl_ab_d][d W\ [d bæredygtig Servicekultur i Københavns kommunale FM-organisation.

FRA FACILITIES MANAGEMENT TIL FACILITIES LEADERSHIP

En af læringspunkter fra dagen var, at transformatio- nen fra Facilities Management til Facilities Leadership for bæredygtighed i organisation er mulig, men kræver handling og klar kommunikation på alle ledelsesniveau- er i en organisation. I første omgang er det nødvendigt at afklare, hvilken en organisation man befinder sig i, og hvad organisationens udviklingsplan er (hvis der er nogen). Hvilke værdier ønsker man at brande sig på?

Der skal komme mere fokus på bæredygtighed på le-

Torsdag den 8. maj slog DFM netværks arbejdsudvalg for FM og bæredygtighed, dø- rene op for en dag fyldt med spændende indlæg der alle byggede på konferencens hovedtema, Facilities Leadership.

ARBEJDSUDVALG I DFM NETVÆRK

Af ESMIR MASLESA, viden- skabelig assistent, DTU Management Engineering, og JARLE STUBAGER, bygnings- konstruktør hos Niras.

(3)

29

derniveau, så bæredygtighed også bliver prioriteret fra virksomhedens topledelse. Bæredygtighed i Facilities Management må ikke kun afspejle sig gennem bundlin- jeresultater og økonomi, for det er også vigtigt at huske at ikke-kvantitative parametre som fx kvalitet og mer- værdi, kan spille en rolle for kerneforretningen. FM orga- nisation skal hjælpe ledelsen med at forstå værdiskabel- sen ved bæredygtige tiltag uden nødvendigvis at tale økonomi. Endvidere blev der på konferencen efterlyst mere tværfagligt samarbejde internt i organisationen, for at få større perspektiv med ind i billedet, men også for at kunne videndele og sprede de gode budskaber.

Det generelle indtryk fra konferencen var, at de fleste deltagere havde viden og fokus på bæredygtig- hedsudfordringer i deres organisation, men manglede enten ressourcer, overskud eller kompetencer til at tage det næste skridt. Konferencen blev afsluttet med en re- fleksion på dagen, hvor lektor Susanne Balslev Nielsen, 9<C%:JK" \eh[ibe] jh[ aedah[j[ _d_j_Wj_l[h j_b Wj _]Wd]- sætte bæredygtig leadership i en organisation: demon- stration af værdier der bliver skabt for alle interessenter, deres oversættelse og kommunikation til alle niveauer i organisationen, samt udarbejdelse af en handlingsplan der viser, hvordan tingene bliver udført på det praktiske niveau.

DFM netværks arbejdsudvalg for FM og bæredyg- tighed takker endnu en gang for det flotte fremmøde hos Novo Nordisk og vil samtidig gerne invitere interes- serede til at blive aktive medlemmer af udvalget, hvor vi sammen kan skabe grundlag for yderligere læring og udvikling.

Facilities leadership – god opbakning til arbejdet.

Nyhed

Læs om den nye prisbog på byggecentrum.dk >

data og software

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Efter konferencen nedsatte FN’s ge- neralforsamling en kommission for bæredygtig udvikling med den opga- ve at overvåge opfølgningen på den frivillige handlingsplan for bæredyg-

The line and middle managers described several barriers in the implementation process, and they described various organizational conditions, such as high workload, lack of senior

For at male et billede af organisationen set ude fra, samt at kunne spørge ind til konkrete intentioner omkring konferencen, har jeg foretaget interviews med to eksterne stakeholdere

⋅⋅ ⋅⋅idéer fra praktikere og eksperter til, hvordan din virksomhed bliver gearet til vækst gennem service – i både ind- og udland.. ⋅⋅ ⋅⋅inspiration og motivation til

Resultaterne  vil  præsenteres  på  konferencen  og  efterfølgende  indskrevet  i  artiklen..  Vinden  fortsat

En af dagene gik derfor også med at få indsigt i og afprøve, hvordan du som TR kan tilrettelægge en proces, hvor medlemmerne både drøfter og sammen prioriterer, hvad der er vigtigt

– Oplæsning af tekster - struktur på tid, sted, opgaver – finde vej – diktafon - talegenkendelse osv. • Erstatning eller supplement

Mod nyt kvalitetsmål: Et pilotstudie af bæredygtighed i FM på Danmarks Tekniske Universitet.. Nielsen,