• Ingen resultater fundet

Hvilke regler gælder, og hvornår gælder de?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvilke regler gælder, og hvornår gælder de?"

Copied!
11
0
0

Hele teksten

(1)

Arbejdsmiljø i handicapbiler

Hvilke regler gælder,

og hvornår gælder de?

(2)

Oplæggets indhold

 Arbejdsmiljølovens regler om forflytning

 Praksis og fortolkning

 Konkrete eksempler

(3)

Reglerne

 Arbejdsmiljøloven gælder for arbejde

 Lovens hovedområde er arbejde for en arbejdsgiver

 Mange af reglerne gælder dog også for arbejde der udføres af selvstændige eller private

• Herunder reglerne vedrørende forflytning og

arbejdsstillinger

(4)

Regler vedrørende forflytninger

Bekendtgørelsen om manuel håndtering

 § 3 planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet

 § 4 hensyn til arbejdsstedets beskaffenhed, pludselige belastninger mv.

 § 5 byrdens vægt, form og placering

 § 6 brug af egnede tekniske hjælpemidler

(5)

Regler vedrørende arbejdsstillinger

Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse

 § 4 om planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

 § 17 ”Unødige fysiske belastninger samt

uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller

bevægelser skal undgås…..”

(6)

Fortolkning og praksis

Reglerne gælder for alle

Men kun for ”arbejde”

”Arbejde” hvad er det?

(7)

Tilsynspraksis

Hjælpere ansat ved kommune eller virksomhed

• Tilsynsbesøg hos kommunen / virksomheden kan omfatte besøg i det private hjem eller deltagelse i en transport

Hjælpere ansat af den handicappede eller forældre

• Tilsynsbesøg hos den handicappede som arbejdsgiver (Tilsynsprocedure A-5 ”Tilsyn med ansattes arbejde i

arbejdsgivers private hjem, herunder private husholdning”)

Hjælpere, som er forældre / pårørende

• Normalt ingen tilsyn.

• Evt. undtagelse ved alvorlige ulykker

(8)

(9)

Kropsdeles andel af en persons

samlede vægt

(10)

Vurdering af arbejdsstillinger

 Varighed

 Grad af uhensigtsmæsssig arbejdsstilling

 Fastlåst

 Statisk arbejde

 Ydre belastning/kraftpåvirkning (løfter en

genstand samtidig)

(11)

Links

 AT-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub

 At-vejledning D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

 At-meddelelse 4.05.3 Vurdering af

arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

 Alle findes på www.at.dk under menuen

´regler´

 Bar-vejledning Transport af kørestolsbrugere –

www.bartransportogengros.dk

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For alle interview gælder det, at der blev arbejdet ud fra en løst struktureret interviewguide opdelt efter: 1) Hvornår barnet var blevet overvægtigt, 2) hvilke årsagsforklaringer

Det gælder også fagforeningsarbejdet, hvor det er interessant, at mens der ikke er udtalte kønsforskelle i krisegenerationens deltagelse i andre former for politisk deltagelse, så

I brancher hvor basismedarbejdere kun sjældent får betaling for over-merarbejde, skal man derfor som leder forvente at de der skal tages højde for at dette er indeholdt

Tabellen viser hvor stor en procentdel af medlemmerne der har en pensionsprocent indenfor de angivne

For alle indsatte med en tidsubestemt straf gælder det, at de ikke ved, hvornår deres afsoning af slut, men for grønlænderne betyder det tillige, at de ikke ved, hvornår de kan

L ønkommissionens rapport fra foråret 2010 viste, at kvinder stadig får næsten 20 % lavere løn end mænd, og selv om regeringen og kommissionens talsper- soner

Hvis der skal være mobilitet på baggrund af prissammenligning mellem institutter, er det centralt, hvilke regler der gælder for at ændre og varsle ændringer af bidragssatser mv.

Denne afgrænsning af reguleringsgenstanden er dog ikke ensbetydende med, at det er de samme regler, som gælder i forhold til behandlingen af alle former for

Kursister med specifikke indlæringsforudsætninger og særlige undervisningsbehov vil ofte have brug for, at der gives opmærksomhed og plads (i form af tid og penge) til processen,

Der var også den kommunale Bay-Kirketerpske Skole med fire etårige klasser (7-11 år), hvor der skulle betales skolepenge. Skolen endte blindt for de elever, der ikke i 4. klasse

Men også inden for transport, rengøring i private hjem og kantineområdet oplever arbejdsledere og ansatte at kurserne ikke er indholdsmæssigt i overensstemmelse med deres

Dette er en erhvervsstruktur, som er karakteristisk for store dele af dansk erhvervsliv og herunder ikke mindst for transportom- rådet, hvilket betyder, at der skal være fokus

1 Sfremt en bruger overfor konsulentfirmaet Vibeke Munk ApS aflyser en aftale om vikar- /konsulentarbejde, og konsulentfirmaet Vibeke Munk ApS ikke kan anvise vikaren/konsulenten

Kommunikation er et centralt begreb både i forhold til informationskompetence og læring, og det andet spørgsmål belyses derfor overordnet af Jürgen Habermas’ begreb den

For det tredje, relaterer det til potentialet i stedssociologien for at forstå lokal udvikling, idet den kan trække relationer mellem sted, lokale sociale fællesskaber, kulturer

Men hvis vi dermed ikke blot skal lade stå til, og overlade ansvaret til den ikke-menneskelige natur, som om vi slet ikke selv tog del deri - hvordan erkender vi da naturens

Og når Bourdieu tilsyneladende ikke har nogen forståelse for politikkens specifikke område, og endnu mindre for moralens, har han ifølge Alexander ikke nogen holdepunkter for

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Med eksempelvis kontraktstyringen i Fyns Amt, en opsplitning af psykiatri og somatik i Viborg Amt, hvor psykiatrien bliver nyplaceret under socialforvaltningen og somatikken

er det interessant, at der både findes eksempler på selskaber, der eks- plicit angiver, at programmet med betingede aktier er indført til erstatning af et optionsprogram,

1) Ramp-up – tæt samspil mellem produktion, produktionsforberedelse, produktudvikling og salg for hurtigt og fejlfrit at kunne introducere nye produkter eller markeder. 2)

Specifikt har retningslinjen til formål at opstille evidensbaserede anbefalinger for non-farmakologiske interventioner i form af nasal iltterapi og håndholdt vifte til lindring

Anm.: Figuren omfatter personer med en lang videre gående uddannelse, som ikke er påbegyndt en anden uddannelse inden for seks måneder efter dimission.. Studieårgange defineres