• Ingen resultater fundet

Grøn energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler: Klimakommissionens generelle anbefalinger

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Grøn energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler: Klimakommissionens generelle anbefalinger"

Copied!
28
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Grøn energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Klimakommissionens generelle anbefalinger

Morthorst, Poul Erik

Publication date:

2010

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Morthorst, P. E. (Inviteret forfatter). (2010). Grøn energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler: Klimakommissionens generelle anbefalinger. Lyd og/eller billed produktion (digital)

(2)

– vejen mod et dansk  energisystem uden energisystem uden  fossile brændsler

Klimakommissionens Rapport Præsenteret af

Præsenteret af

Poul Erik Morthorst, Risø DTU

(3)

”Kli k i i k l b l h l d D k å l i t

KLIMAKOMMISSIONENS KOMMISSORIUM

”Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark på lang sigt  kan frigøre sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer. 

Kommissionen skal ved belysningen beskrive virkeliggørelsen af den  langsigtede vision ”

langsigtede vision.

Syv forhold, der skal tages udgangspunkt i:

1. reduktion i udledningen af drivhusgasser 2. øget energieffektivitet

3 fortsat høj forsyningssikkerhed 3. fortsat høj forsyningssikkerhed

4. samfundsøkonomisk omkostningseffektivitet gennem  anvendelse af markeds‐baserede løsninger

5 fortsat høj økonomisk vækst 5. fortsat høj økonomisk vækst

6. gunstig erhvervsudvikling og fremme af erhvervslivets  internationale konkurrenceevne

7. miljømæssig bæredygtig udvikling

(4)

K th i Ri h d (f d) P f P d k d

KLIMAKOMMISSIONENS SAMMENSÆTNING

Katherine Richardson (formand), Professor og Prodekan ved  Københavns Universitet

Dorthe Dahl‐Jensen, Professor ved Københavns Universitet,

Jørgen Elmeskov, Direktør i OECD 

Cathrine Hagem, Seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå, Norge

Jørgen Henningsen, Tidligere direktør i EU‐Kommissionen

John A. Korstgård, Professor og Institutleder ved Aarhus Universitet

Niels Buus Kristensen Institutdirektør for DTU Transport

Niels Buus Kristensen, Institutdirektør for DTU Transport

Poul Erik Morthorst, Forskningsspecialist ved Risø DTU

Jørgen E. Olesen, Forskningsprofessor ved Aarhus Universitet ø g , g p

Mette Wier, Direktør for AKF (Anvendt KommunalForskning)

21 møder. Faglige analyser. Dokumentation på  www.klimakommissionen.dk

(5)

UDFORDRING: 

STORT PRES PÅ OLIE‐ OG GASRESSOURCER STORT PRES PÅ OLIE‐ OG GASRESSOURCER

120

mb/d Natural gas liquids

Non‐conventional oil • Stigende priser

80

100 Crude oil ‐yet to be 

developed (inc. EOR)  or found

Crude oilcurrently

Stigende priser

• Stor usikkerhed

• Olie og gas 

40 60

Crude oil  currently  producing fields

Over halvdelen af

koncentreret på  få hænder

0 20

Over halvdelen af   verdens oliebehov  i 2030 er endnu  ikk d ikl t ll

1990 2000 2010 2020 2030 ikke udviklet eller  fundet

(6)

UDFORDRING: FOSSILE BRÆNDSLER UDGØR STØRSTE CO2  UDLEDNING. INDSATS HER NØDVENDIG HVIS MÅL SKAL NÅS

Udledninger  i dag

60,00 70,00

40,00 50,00

ninger

EU Målsætning

Drivhusgasser fra fossil energi Øvrige drivhusgasser

sile

20,00 30,00

2-udledn Foss

0 00 10,00

CO2

80 % 

reduktion

0,00

2008 80 % reduktion

(7)

TO MÅL FOR KOMMISSIONEN

Uafhængige af olie, kul  og gas

Ambitiøs 

klimamålsætning

Vedvarende energi  kan dække

Udgangspunkt er  EU’s mål om 80‐95 kan dække 

Danmarks  energiforbrug

EU s mål om 80 95 

pct. reduktion af 

udledninger i 2050 

(8)

KK’s definition på uafhængighed

Uafhængighed af fossile brændsler betyder:

• at der ikke anvendes/forbruges fossil energi i  / g g Danmark (indenlands)

• at dansk forbrug af el baseret på vedvarende at dansk forbrug af el baseret på vedvarende 

energi på årsbasis gennemsnitligt skal svare til 

dansk el‐produktion baseret på vedvarende

dansk el produktion baseret på vedvarende 

energi

(9)

KLIMAKOMMISSIONENS PRINCIPPER

V k k l b

Vækst skal bevares

”Danmark er ikke en ø” 

Uafhængighed skal opnås med størst mulig  samfundsøkonomisk effektivitet

Der skal ikke udpeges vinderteknologier. 

”Markedsmekanismer frem for planøkonomi”Markedsmekanismer frem for planøkonomi

Biomasse giver muligheder men også Biomasse giver muligheder men også 

udfordringer

(10)

To Fremtidsbilleder

Ambitiøse rammebetingelser

Uambitiøse rammebetingelser Lav oliepris

Høj CO2-kvotepris Høj biomassepris

Høj oliepris Lav CO2-kvotepris

Lav biomassepris

j p p

Reference Ref. A Ref. U

Fremtid med max. FB A1 FB U1

biomasseforbrug på 230 PJ/år

F tid d FB A2 FB U2

Fremtid med mulighed for ubegrænset

bi f b

FB A2 FB U2

biomasseforbrug  

(11)

Priser på brændsler

Priser 2010 2050 2050 kr/GJ FB A FB U

K l 15 13 24

Kul 15 13 24

Gasolie 88 110 164

Naturgas 58 62 84

Træflis 45 123 66 CO2-pris i kr/ton 111 1150 380

 

(12)

KLIMAKOMMISSIONENS RESULTATER

• Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler i 2050.

• Selvom vores energibehov vil være dobbelt så stort

• Teknologien eksisterer allerede i dag, men meget ny vil  komme til

• Lille forskel i pris da fortsat afhængighed af fossile brændsler 

bli d f øj l

bliver en dyr fornøjelse

(13)

Vores energibehov vil stige, men der er rigelig  vedvarende resurser

300

250 300

Pct. af samlet energibehov i 2050

Vi d k d kk

200

Vind kan dække  energibehov 2½  gange

150

100

50

0

Samlet energibehov Potentiale vind mv. Potentiale solvarme og  varmepumper

Potentiale biomasse og affald

(14)

Potentiale ift. omkostninger

(15)

STRATEGI MED TO ELEMENTER

1. Vi skal bruge energi langt mere effektivt. Teknologiske  løsninger og investeringer har stort potentiale

100 120

Mere effektiv energiudnyttelse i 2050 i forhold til i dag

80 100

Vi kan 

halvere den 

40

60 energi vi i 

dag bruger  til ex. 

0 20

Opvarmning Elapparater Biler Industri og landbrug

apparater

Opvarmning Elapparater Biler Industri og landbrug

(16)

STRATEGI MED TO ELEMENTER

2 Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi 2. Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

(17)

FREMTIDENS ENERGISYSTEM

FREMTIDENS ENERGISYSTEM

(18)

DE SIDSTE DRIVHUSGASUDLEDNINGER STAMMER 

PRIMÆRT FRA LANDBRUGET

(19)

KLIMAKOMMISSIONENS 40 ANBEFALINGER

GENERELLE

• Ny afgift på fossile brændsler skal sikre at markedet bliver GENERELLE

Ny afgift på fossile brændsler skal sikre, at markedet bliver  driver for udviklingen. Klar udmelding om gradvis indfasning  skal skabe sikre rammer for investeringer

5 kr/GJ i 2011, 20 kr/GJ i 2020, 50 kr/GJ i 2030

Evt. tilbageføring for konkurrenceudsatte virksomheder med høje  energiudgifter

energiudgifter

• Der gennemføres en tilbundsgående analyse af det

• Der gennemføres en tilbundsgående analyse af det  nuværende afgiftssystem

Afgiftsfritagelsen for biomasse til varmeformålg s age se o b o asse a e o å Afgiftsfritagelsen for erhvervslivet

(20)

KLIMAKOMMISSIONENS 40 ANBEFALINGER

• Generel energiafgift på biomasse hvis det politisk vurderes at GENERELLE

• Generel energiafgift på biomasse hvis det politisk vurderes at  import af biomasse kan føre til afhængighed på sigt

Regulering af CO2‐afgiften så den svarer til den forventede CO2‐

kvotepris på det europæiske marked

• Forskning og udvikling fastholdes mindst på niveau for 2010. 

Faste rammer for 5‐10 år

(21)

KLIMAKOMMISSIONENS 40 ANBEFALINGER

ENERGIEFFEKTIVISERINGER

• Ny energisparekonto for samtlige bygninger i Danmark. Konto  knyttes til den enkelte bolig. Jo dårligere energistand, jo mere  skal man spare op Pengene bruges målrettet til

skal man spare op. Pengene bruges målrettet til  energieffektiviseringer af den konkrete bolig

• Øget incitament til at bruge eldrevne varmepumper.

• Ingen nye oliefyr efter 2015

(22)

KLIMAKOMMISSIONENS 40 ANBEFALINGER

TRANSPORT

• Afgiftsfritagelse for elbiler forlænges efter 2015 indtil der er  kritisk masse med 100.000 biler. Afgiftsfritagelse udvides til  plug in hybrid biler

plug‐in hybrid biler

S l t l f i f t kt til l l d i f bil

• Samlet plan for infrastruktur til el‐opladning af biler

D t ti j kt bi i t t t

• Demonstrationsprojekt om biogas i tung transport

(23)

KLIMAKOMMISSIONENS 40 ANBEFALINGER

S l l f i lli l i D k ( id)

DET SAMLEDE ENERGISYSTEM

• Samlet plan for intelligent elnet i Danmark (smartgrid)

db d h d ll d å

• Udbygning med havvindmøller med 200 MW om året i  perioden 2015‐2025

Vi skal gennem øget konkurrence sikre at udbygningen bliver Vi skal gennem øget konkurrence sikre at udbygningen bliver 

omkostningseffektiv

(24)

KLIMAKOMMISSIONENS 40 ANBEFALINGER

ANDET

• Styrket internationalt arbejde for energirigtige standarder

• Indsats i forhold til andre udledninger af drivhusgasser end  fossil energi (primært landbrug)

• Samlet lovramme og femårige opfølgninger

(25)

PRISFORSKELLEN ER BESKEDEN

BNP  i 2050 – med og uden fossile  brændsler (indeks 2008=100)

250

brændsler  (indeks 2008=100)

2050 uden 2050 med

150 200

2050 uden  fossile  brændsler

2050 med  fossile  brændsler

100

2008

0 50

0

(26)

OMSTILLING KAN SKABE NY VÆKST

• Danmark har styrkepositioner inden for grøn energi og  effektiviseringer. Men udlandet rykker stærkt

• Øgede investeringer kan give ny vækst

• Energiudgifter udgør 4 pct. af virksomheders omkostninger  (mere i nogle erhverv)

(mere i nogle erhverv)

S l t t i d ift t d ø i d d l f

• Samlet ventes energiudgifter at udgøre mindre del af  virksomheders omkostninger i 2050

(27)

O l i l i i i

OMSTILLING SKAL STARTE NU

• Omlægning er en revolution i energisystemet. 

• Det kræver tid, at lave et helt nyt energisystem

• Hvis vi venter kan meget blive dyrere.

(28)

– vejen mod et dansk j energisystem uden  fossile brændsler

Læs mere på 

kl k dk

www.klimakommissionen.dk

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Rapporten ”Fremtidens energi uden fossile brændsler: Forskning, udvikling og demonstration i et internationalt perspektiv” analyserer og kommer med forslag til, hvordan en

Ser man imidlertid længere frem, til en tid, hvor det danske energisystem måske er helt afkoblet fra fossil energi, må man benytte andre lagringsmetoder eller –systemer hvis man

Den energipolitiske målsætning om udfasning af fossile brændsler i el- og varmefor- syningen lægger op til en massiv udbygning af fjernvarmen. ULTFV kombineret med varmepumper kan

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke anses som relevante i den samfundsøkonomisk analyse, vil referencen

Når Danmark eller EU sætter mål for vedvarende energi eller CO 2 -reduktioner, er det for at udstikke en retning mod et energisystem uden CO 2 -udledninger, men når der er høj

Viden om energi-markeder og (mere eller mindre) gas og biogas Energiselskaber uden ikke fossile alternativer har en sort fremtid. Og der er plads til flere end Eniig og

Energinet skal ikke selv producere brint og grønne brændsler, men vi skal undgå at ”stå i vejen” og være klar til at integrere det i energisyste- met, når det kommer.. Men er

Dette betyder, at der også for et fremti- digt energisystem baseret på vedvarende energi skal medtænkes en langsigtet, tilstrækkelig og driftssikker produktion, infrastruktur