• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
12
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af

ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at

PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

(2)
(3)

i’. -it lel -î'kriLki t Ad k:’S r. -.i iÙ h:> C. A S.etT2'Jl ■' L:: 1,

i JylLancL

1W a K ^ i . h n i r b l k.

(4)

i JylLancL

sDcb ben faafatbte $aøferiø * Sla, font beb 2(atborg tyeber Sefter*3la, tigger i Slatborg Slmt, £ornum $erreb, ftørtyolm ©ogn ben gamte £>erregaarb SReø*

trub, tibtigere SReføtrup ; ben fatbeø ogfaa ©tore * SReøtrup i SRobfætning tit Ville*fReøtruty i fRinbø #erreb, £>bam ©ogn. Slaen er beb benne ©aarb iffun tiben; ben briber tyer en S tøtte, fra tybitfen ben bet$ lob er igjennetn ©råbene imettem Sorge* og Cabegaarben, betø igjennem £aben og ©toben, ©aarben tyar en ffjøn Setiggentyeb nteb en tynbig £abe og en ©tteffob tang« Slaen, og berfra tommer man tit fmutfe ©nge, omfranfebe af ©ttetræer. Ube i flæret norb for ©aarben begtynbte i fin SLib en af ©aarbenø ©fere 3 b e r 9?ofen=

fra n b ø * C e to e tja u at btygge en Slbtøgaarb; men Søben ftanbfebe tyanø Sirffomtyeb, og ben bteb obetagt af tyanø ©ftermanb. ©iben ben Sib tyar tyin, bet af SBrebe ober, at tyanø S æ rt er btebet forfttyrret, if te unbt ©aarbfenø Çott fRo; ofte btebe ©tubene jagne ub af gotben om batten, faa at ingen fRøgter bitbe tigge i flæret. Ogfaa inbe i ©aarben briber tyan ftnnbum fit Ubæfen.

Om Slftenen tommer tyan fjørenbe, faa at ftotf tobe tit i ben Sanfe, at frem*

mebe nærme fig; unbertiben tyabe enbog ©tubene ftaaet fig tofe. 2Ren ogfaa en gob Slanb i ©tiffetfe af en tybib Sam e tyar tyjemme øaa ©aarben; bog beb man iffe ftynbertigt om tyenbe, uben at tyun elfter S o m og unbertiben bojer fig ober fmaa fobenbe *ßiger og ftyøfer bem. £ u n otytyotber fig ifær i et Særetfe beb ©iben af £abeftuen.

SReøtruty tittyorte en tang Sib ben mægtige 8@t © ty tb e n f tje r n e , maafte

tænge for bet 15be £unbrebaar. 3 Slaret 1403 bar £> eririf f ln u b f e n

© ty tb e n ftje rn e ©aarbenø ©jer og obebe ba Sotbfomtyeber imob £>r. S ie l ø S f if f e t f e n , ber famme Siar bar bteben 'ißrobft tyaa Styrtyotm i Styty, og af*

brænbte tyanø £uø. Siftoty © ty riftie rn i fRibe, " p re b b jo rn ^ o b e b u f f og

© rif îftietfen fif et <$ortig i ©tanb, i ftøtge tybitfet £ r . £ e n r i f fln u b fe n ffutbe bobe 1000 S îarf ttybff for at ben ©fabe, tyan tyabbe gjort tyaa S5robftenø

© aarb, £>uø, ©obø og Sjenere; men tyan pantfatte i ©teben en Vanbgitbe af 5 Sæfter florn tit Çrobften. Serøaa ubftæbte Srobften f. 81. et Sreb om, at £> en rif fln u b fe n tyabbe ftytbeftgjort tyam for at ben tyam titfojebe ©fabe, og 1426 tobebe ^robften £ r . £ e n r i f og tyanø Sjenere et ftabigt Senffab og funbgjorbe, at nu tyabbe tyan iffun 400 Storf tit gobe af tyin ©um. £>r.

£enrifø ftorfæbre tyabbe i tang Sib tyaft #ertigtyebøretten ober ©ønbertyoten og ftrejteb flirter; men Sibneøbtyrbene berom bare i Siberneø Vøb tabte, og beøaarfag ubftæbte <ßabe © u g e n i u ø b e n f j e r b e i Slpril 1445 et Sreb til Slbbeben i 2hn Atofter, at tyan ffutbe inbtyente Unberretning om ©agen og tage Seftemmetfe beøangaaenbe. £ r . $ e n r i f A n u b f e n, ber bar gift meb gru SI n n c S Sunf, S atter af £>r. S io g e n ø 2D?unf og ftru f li r f te n S tyott, oønaaebe en meget tyoj Sltber; tyan bar 1450 og fenerefRigøraab og bettog ba iUnbertyanb*

tingerne meb be fbenffe fRigøraaber, i ftøtge tybitfe Sorge bteb afftaaet tit

© ty riftie rn ben fø rfte . ©nbnu i Slaret 1462 fremtraabte tyan fom Sibne tyaa Slarø £errebøting i en ©ag om Siøgaarb i SRabnfitbe ©ogn, fom bar

(5)

i JylLancL

(ommen fra Viborg Siøpeftol uben SBeberlacj. ©amme etter folgenbe 9Iar for*

lob pan benne Serben; tßi 1463 fif Çanô œlbfte ©on ©ittabelfe tit at ublpfe Spgpolm ©lot fra fine SDÎebarbinge efter gaberen. ©eune ©on § r . Än it b

£ > e n riffe n , ber beb fit ©iftermaal meb 3omfru l i l l e b o r g © f i n f e l bleb

©jer af 3berønæø (Sebeléborg), bar IRigøraab aüerebe t gaberenø ßebetib 1460 og bobe 1467. ©. 91. fif panø ©nfe ©tabfæftelfe paa be Sen, pan pabbe Çaft af Äronen. ©onnen $ r . £ e n r i f Ä n u b fe n arbebe IReøtrup og 3berønæø. 9Ingaaenbe £>erligpebøretten til be to for næbnte Äirfer pabbe pan en ©trib meb Siffop Ä nub af Siborg, og benne neblagbe tilfibft gorbub iinob Snigen af bent. 3 ben Stnlebning pabbe panø SWober gru l i l l e b o r g

©t. Äjelb0 ©ag i 91aret 1477 paa 9lalborg IRaabpuø et SDîobe meb kræften

£ r . O o e 3 e it fen , font Siøpen pabbe falbet til biøfe Äirfer. ôpun fpurgte pam ba, om Çait pabbe 2Ragt til at lofe ©onberpolm og grebleb Äirfer af bet gorbub, Siøpeu beb fit Sreb pabbe ubftœbt angaaenbe bem; bette inb*

rommebe pan, pbiø pun og ©ogitefolf'ene bilbt annamme pam til ^Jræft famine*

ftebø. £>un tilbob fig at aabne Äirferne for pam, inbtil ©triben imellem Siffop Ä n u b og penbeø ©on bar afgjort, og ba ffulbe Äirferne ftaa ben aaben, ber (jabbe 9iet. ©erfom bet bar Siøpen, ba bilbe pun antage § r . O b e 3 e n fe n til fin ’tßreeft; men pbiø penbeø ©on pabbe SKetten paa fin ©ibe, bilbe (jun lønne kræften for ben (jafte Umage, ©erpaa funbe benne iffe gaa inb, men paaftob at bitte antageø uben Setingelfe; bette affïog (jun, inben ïjmt pabbe raabfort fig meb fin ©on og fine Senner. £ u n fpurgte berpaa Spenø forfamlebe Sorgemeftere og 97aab og Sorgere, om nogen funbe minbeø, at ber itogenfiube pabbe bæret eu anbett Sßrceft til be to Äirfer enb ben, font §>r.

£ ) e n rif Ä n u b fe n og panø 9©t pabbe unbt Äirferne. ©omme af bem funbe ba puffe 80 91ar, fomme 70 og anbre 4091ar tilbage i be fire Siøperø Sabeø,

£ e r m a n ø , © p o rla b ø og nu Ä n u b 0 ©ib; bog altib pabbe §©tten ©piben*

ftjerne ulaft og ttfæret obet Salbøret til Äirferne. ©agen herefter (12te 3uli) lob pun optage et ©ittgøbibne paa £ornuin £errebøting om benne 97et, og bet lob paa, at ©plbenftjernerne altib pabbe efter eget ©pffe gibet be to ttttenig*

peber fn'æft »ben at fporge Siffop etter ©oinfapittel berom. SJZeb £ a n ø

£>e n r if fen i 9îaafilbegaarb i ©ttibøpoj ©ogn pabbe £ r . £ e n r if Ä n u b fe n en SRetøftrib, ber i 9laret 1492 bleb afgjort faalebeø, at pin paa $ornnm

£errebøting bibnebe, at pan ingen ©el etter SRet pabbe i ben Siger i panø 91abpggetoft i 9lnbrup (91nnerup) og ben @ng, pborom be pabbe trættetø. £)r.

$ e n r i f Ä n u b fe n , ber bar ttiigøraab og Senøntanb paa ©outing ©lot, bobe i Staret 1517. £anø ©nfe, g ru Ä a r en S i l l e af ©opolm, ffiftebe forft i Staret 1530 meb fine S o m , og ba tilfalbt SReøtrup ©onnen © a b r i e t © piben*

ft je r ne. ©fter panø Ønffe bleb ber 91aret efter foretaget IRibemænbø* og

©anbemænbøtog for at affætte et nøjagtigt ©rænbfefljel imellem SReøtrup og Sanbøbpen £aøferiø; men peraf pabbe pan fun libet © abn; tpi i 9Iaret 1537 ftæbnebe panø grænbe Ä n u b S e b e r f e n © p l b e n f tje r n e til ©im paa alle Sobøejereø Segne pam for Æongenø SRetterting, paa ©runb af at pan beb biøfe ©og pabbe ffilt bem beb Jpaøferiø ©nge, pbilfet be mente at bære imob ßobett. Äong © pr if ti a n ben tr e b ie reb nu felb Slarfeffjel tillige meb SRigøraaberne £ r . ttftogenø © jo e , # r . 3 o p a n fR a n tja u , O b e S u n g e , ttRogenø SDÎunf, © rif S a n n e r , © rif Ä ru m m e b ig e og Ç e b e r e b b e f en © a lt, og be bomte, at bet ælbre ©fjel bar bet rette, men bet np, fom © a b r ie l © p l b e n f tje r n e pabbe labet gjore, ffulbe bære bobt og magteø*

loft; iffun en ©tub (©tump) ©ng, ber fra Strilbø ©ib pabbe ligget til SReøtrup, funbe pan bepolbe. © a b r i e l © p l b e n f tje r n e , ber bar ©mbebømanb paa

£5runt ©lot, pabbe 1540 for Songenø IRetterting en ©trib meb © jle r S p ffe , ber forte ©agen for fin 2ttaag (©boger) ttftefter S R o rte n Ä ra b b e , 5J5robft paa ©prpolm; ©netten brejebe fig om be 5 Sæfter Ä orn, § e n r i f Änub*

fen i Staret 1403 pabbe pantfat. 9?u pabbe fReøtrupø ©jer billet ubrebe Santefummen, og, ba ben ej bleb mobtagen af ^ßantpaberen, inblagt ben i gjerbiitgøfirfen (et ©lagø ^obebfirfe i en af et £errebø fire gjerbinger) £urup i SRefø £erreb. £>an banbt berfor benne ©ag. 1554 pabbe pan en ©trib meb Sorgerne i 9lalborg, fom pan nægtebe SRet til gifferi paa ©)alingøor etter

©)amøo; men benne ©trib bebbarebe længe efter panø©ib. ©n anben©rætte imellem pam og ©omprobft 9 ln b e rø S a r b p i Siborg bleb ogfaa famme 91ar forfogt afgjort i HRinbeligpeb af © rif Ä r ab be til S u ø tru p , 911b er t © fe el til Çammelmofe og 3 a f o b S r o f f e n p u ø til ©amøbo, men meb ligefaa libet

£elb. ©en attgif ©rænbfeffjettet imellem fReøtrup og SRørpolm S p og S irf,

©et folgenbe 9lar omffiftebe © a b r i e l © p l b e n f tje r n e bet timelige meb bet ebige, og ©aarben tilporte herefter panø ©nfe g ru Ä ir f ti n e g r i i ø , © atter

(6)

n cL

af 3 e p Qrriid og gru £ e t o i g £ ø g . Stlterebe 1556 bleto benne ©trib meb

©omprooften fortfat, og i gøtge et ©ongebub ffutbe nu £> r.O tte © ru m p e n tit ©fjøtterup, g o er © rab b e til Oftergaarb, C tte ©ratye til ©nub«trup, g u f t £)øg tit ©ang tittige meb <5rif © ra b b e og ffere paafjenbe ©agen.

©aa gru © irf tin e « ©egne møbte £ a n « § o t f tit ©arritffoo og © j ø rn

© aa « tit ©taarupgaarb og paa ©omprooften« SSegne ©anniffen § r . 2)?orten

£ o a « og Sin ber« § a n f e n . 1558 bteo benne ©ag atter paatjenbt af ©øtb*

gift«mœnb. ©en ©ang ejebe g ru © i r f t i n e g r ii ô enbnu97e«trup, uagtet tyun 2 Star tibtigere tyaobe ffjøbet fra fig og fine SIroinge tit gomfru (Sife

© ty tb e n ftje rn e , en ©atter af tyenbe« 3Raag £ r. 3R ogen« © ty tb e n ftje rn e og g ru Stnne © p a r r e , og fjenbeS SIroinge at ben 9?et i ©tygningen paa 97e«trup, fom tyaobe titfatbet tyenbe efter tyenbe« afbøbe 3J2anb. £oi« S tfe

© ty tb e n ftje rn e iffe fetoer bteto boenbe paa 97e«trup, og centen tyenbe« gaber etter en af tyenbe« ©røbre tog © otig ber, ffutbe tyan gjøre gomfru (Stfe gtytbeft for benne ©tygning. © . SÏ. beftemte tyun, at tyenbe« ©ønber og Sjenere i

©faane ffutbe oære tyenbe« „©rober" £ r . 3J2ogen« ©tytbenftjerne tyørige og ttybige. g ru © i r f t in e tyar oift nof ejet 97e«trup inbtit fin © øb; ttyi enbnu 1562 ftreo tyun fig tit benne ©aarb, g Staret 1567 tyaobe tyun fortabt benne ©erben, og famme Star oibnebe g ru gtytte ©obebuff tit ©o«borg, ©nfe efter © nub

© ty tb e n ftje rn e , gru Stnne © a r« b e rg , ©nfe efter © ty rifto ffe r © tytben*

f tj e r n e tit goer«næ« og © e b e r g r i i « meb gutbmagt paa # r . jfftogen«

© ty tb e n ftje rn e « ©egne, at be tyaobe ffiftet att bet ©utb og © øto, be finge i Statborg, ba be bette meb g ru © irftin e « egne Stroinge. $oer af tyine fif ba oeb Soo og 92et 42*/° Sob „gjort" ungerff ©utb og 5*/« Sob og ©ointin

©ronegulb og 1 Sob rtyinff ©utb, 5 © ufater, be«tigefte 279 ©utbgtytben og 20 ftemptebe ©tytben, 1 gammel £ato * ©ertetyue meb nogte anbre ©maating, fom buebe tibet, og ©øto i ©anber, ©tobe m. m. 196 Sob. Sigetebe« tyaobe be annammet tyoer 110 97btr. paa tRegnffab af gogeben paa 97e«trup. ©o Star fenere bette bi«fe to ©oinber tittige meb £ r . 3)2 o g en« © ty tb e n ftje rn e tit ©tjærntyotm £>ooebgaarben 9?e«trup paa føtgenbe 3J?aabe: ©en fibft nœônte fif ben øftre ©nbe etter £atobeten af bet ftore $u« meb ©jetbere, baabe ben titte ©infjetber, ©røbfjetberen og fatig ©abriet« egen ©jetber, meb atte ©tuer i famme # u « , fom fanbte« paa tyøjre # aa n b , naar man fom op ab ©inbel=

trappen, ©enne ©rappe titfatbt gru g ty tte , tyoi«aarfag tyan ffutbe tuffe atte

©øre ub tit ben. $atobeten af bet fønbre $u« og en ©et af et £nt« paa ben nørre ©ibe af ©otbftebet fif tyan ogfaa m. m. ©en ftore Sabe bteo belt, og tyeraf fif tyan ben mibterfte ©et. g ru g tytte ooertog paa fine ©ørn« ©egne ben oeftre @nbe af bet ftore £u « meb ©jetber unber og ben ©oift, ©inbettrappen gif op tit, meb atte ©tuer paa ben oenftre ©ibe af benne ©rappe og atte gor*

ftuer inbenfor famme og 2 ©rapper, ber oare imettem 4be og 5te Soft og imettem 5te og 6te Soft, meb ©angoærfet, ©toffe og ©toffetaarn, tyoitfet ©ejer * oærf tyun ffutbe tyotbe oeb Sige. Slf be anbre £ufe paa ©otbftebet titfatbt tyenbe Çatobeten af bet fønbre, tigetebe« noget af bet øftre § u « m. m. g ru Stnne

© a r « b e r g , ber oar en ©øfterbatter af gru g ty tte, tyaobe afftaaet atte ©tyg­

ningerne paa ©otbftebet og tog atene gorgrunben i ©orgegaarben, Slbitbgaarben og Urtegaarben fra ©råben af og tyett igjennem, tyoorimob tyun fif 1500 <Rbtr., og tyun gjorbe nu intet ©rab paa be ©enge, g ru © irf tin e tibtigere tyaobe gioet gomfru @ tfe i ©aarben« ©tygning. (Sn ©et af Sabegaarben« norbre (5nbe fif tyun tigefom en ©et af be anbre Ubtyitfe, og enb oibere titfatbt tyenbe ©mebien. SRøtterne, 3Røttebammen og be ftore ©amme norbøft for

©aarben, ber nu ere bteone @nge og tybe et faa fmuft © fue, og tyoor ben gamte 3Røtte taa, ffutbe oære fætte«; be anbre ©amme bette« tigefom og ben ftore ©æmning imettem ©anferne; ©æmningen ffutbe be tyotbe i gob ©tanb i gælte«ffab. Ogfaa $ertigtyeb«retten ooer ©ønbertyotm og grejteo ©irfer ffutbe ocere fætte«, tyoitfet og oar ©itfætbet meb Statefiften. g Sîebningôforretningen nceone« ©rotbfirfen, en gammel ©tenfætning, 70 Stien tang og 10 Siten breb.

SRarfer og @nge ffiftebe be i 3 ©ete tigefom og tyoer Sanbôbty, ber tyørte tit gorbegobfet. ©ette ©fiftebreo er ubftæbt i ©jøbentyaon ben 7be ©eptember 1569. ©ere«©oogre og ©ønner oare titftebe, næmtig £ o tg e r tR o fe n fra n b « tit ©otter og <S«fitb © jø e tit ©fjørringe, ©efating«manb paa 3ityborg ©tot, 32iet« Styffe tit ©anberup (i ©tyty), S ltb e rt g r i i « tit £aratb«fær, $ e n r i f

© ty tb e n ftje rn e S R ogenfen, © re b b jø rn © ty tb e n ftje rn e © n u b fen , Jp e n rif © ty tb e n ftje rn e (S ty rifto fferfen tit goer«næ« og £ e n r i f © tytben­

f tj e r n e © n u b fen tit Slagaarb.

£ r . 3J2ogen« © ty tb e n ftje rn e , ber oar ©anmarf« Stige« 9?aab og

£oomefter, oar iffun faa ©age Wtebejer af 97e«trup, ba tyan bøbe i ©egtynb=

(7)

n cL

eïfen af Tftober f. SI. £anS $uStru öar øaaet peben fem Siar t gorbejen, og beb S fiftet efter bem fif (Sønnen k a n n i b a l © p lb e n f tje r n e gaberenS T e l af SîeStrnp; pan ejebe ©aarben i bel minbfte fra 1577, ba pan (ob op*

taøe TinøSbibne om bens ©nemœrfer. © p r if t o f f e r © p lb e n f tje r n e S oø S inne © a rS b e rø S S ø n 9 îieïô © p lb e n f tje r n e næbneS fom pans 2Jteb- ejer fra 1581 af. g ru 3 tytte o b e b u ff öar bøb noøle Siar tibtiøere; men penbeS Strbinøe ftyneS at pabe afpænbet fin T e l af ©aarben til k a n n i b a l oø

"JîielS © V Ib en ft j er n e ; tpi iffitn bisfe to næbneS 1591 fom CobSejere i 9îeS*

trup. T e pabbe bette Siar S trib meb £)be V unøe til Tbben, ©mbebSmanb paa SlalborøpuS, paa SronenS ©eøne oø Sorøerne i Slalborø anøaaenbe <S'iffs eriet paa SKeStrnpS ©runb. Cpmccnbene S al'o b S e e f e l b til ©iSborø, £ e n r i f S p ffe til Coerøaarb, © re b b jø rn © p Ib e n f t je r ne til ©oSborø oø flere bømte, at Slalborø ©orøere iffe funbe pabe 9îet til at fifïe paa SReStrupS ©runb uben ©jerneS ©îinbe. S . SI. førte k a n n i b a l © p lb e n f tje r n e ben unber Sunbbæf omtalte SEetéfaø for g ru © rm e ø a a rb © p lb e n f tje r n e , T r u b S3j ø r n s til ©jørnpolm ©nfe. g ra 1591 til 1594 öar pan ©efalinøSmanb ober ©apuSten oø pabbe berpaa SlaStrup S lo t oø 8en i ©enbfpsfet inbtil lfte SDîaj 1597. £anS ©ftermanb bleb © n eb o tb $ r u f e til^)jermibSlebøaarb.

3 Slaret 1608 bøbe k a n n i b a l © p l b e n f tje r n e , oø pans ©nfe g r u ^ e l b i ø Ä a a S , T atter af © j ø r n $ a a S til Staarupøaarb oø g r« @ prif te n fe S K otfetb, fom berpaa ejebe pans T e l af SReStrup, bar bøb i Slbøuft 1640;

tpi ba bleb ber Çolbt Sfifte efter penbe.

sJîaar 97ielS © p l b e n f tje r n e par forlabt benne ©erben, bibeS iffe;

men bet par bel næppe bæret lænøe efter pans garbroberfønS oø SftebejerS

£ebenøanø. £>an bar flift meb g ru Ä ir f te n 8 pf fe, T atter af $ r . 3 ø r øen S p ffe til Cberøaarb oø g ru © e a te © r a p e ; oøfaa bereS SSøteffab bar barn*

løft. £anS ©rober $ e u r i f © p lb e n f tje r n e oø g ru © e r te T r o l l e pabbe en T atter gru $ a r e n © p l b e n f tje r n e , ber bar øift meb © o b ffe S in b e n o b til CinberSbolb, oø benne næbneS fenere fom ©jer af en T e l af 9îeStrup. £>an maa imiblertib pabe afpænbet fin T e l af £obebbpøninøen oø fun pabe ejet en T e l af ©obfet. $ a n bar S øfriøer, øiorbe 1605 fom Æapitajn en SEejfe til ©rønlanb, pborfra pan førte fit S fib Ipffeliø pjem oø bleb mobtaøen meb' ©elbillie af $onøen, uaøtet pan pabbe ffilt fig fra fin

©Sfabrecpef. Slaret efter bar pan atter i © rønlanb, men benne ©anø fom

©Sfabretpef, 1607 bar pan i SDîibbetpabet oø bleb 1610 #olmenS ©pef meb en aarliø 8øn af 600 9iblr. Spec, foruben 3 £>offlæbninøer oø gober tit 2

£efte. 3 Slaret 1611 pabbe pan ©efalinøen ober en ©Sfabre i Ofterføen oø bleb Slmiral. Slaret efter oberførte pan paa fine Sfibe © e r t S K antjauS Tropper til T lan b , pborpaa benne £5 bleb befat af be Tanffe. Oøfaa pans TøbStib er ubefjenbt. £anS S ø n © p r if to f f e r S in b e n o b par efter pam arbet en T e l af IReStrup ©obs. § a n pabbe baløt gaberenS løbebane oø bleb liøelebeS ^olmenS ©pef, pbilfet ffete i Slaret 1645, oø pan fif ba tilliøe Tittel af Tberftelieutenant. £anS 3nbtæøter bare fra førft af liøelebeS 600 fliblr.

foruben §offlæbninø, men iffun gcber tit 1 £ eft; 1649 fif pan et aarltgt Tillæø af 800 9?blr. Spec. $ a n bebbleb at bære $olmenS ©pef inbtil 1657, ba pan bleb afløft af 97 i e ls 3 u e l. 3 Slaret 1656 bleb ©rinbS © pr if ti a n pptbet fom Tpronføtøer i 97orge, oø S p r if to f f e r tfin b e n o b pabbe ©efalinøen ober be Sfibe, fom i ben Slnlebninø hiebe ubruftebe. 3 Slutninøen af famme Sommer pabbe pan 5 Sinieffibe, 3 greøatter oø 2 Smaaffibe unber fin ©e*

falinø beb T anjiø for „at baaøe ober be banffe ÇanbelSintereSfer", i bet ftonø

$ a r l © u f t ab pabbe ftor Cpft til at gjøre fiø til £erre ober benne S tab ,

© p r if t o f f e r ß in b e n o b bar øift meb g ru T o r t p e g r iiS , T atter af T ø n n e g r i i S tit £eSfelaøer oø g ru Sinne © o b e b u ff.

T e t oben næbnte Sfifte af Star 1640 bleb efter fonøetiøt ©aabub fore*

taøet af © e rn e r © a rjsb e rø til Spnberupøaarb, © u n b e S an ø e til ©rejninø, T ø n n e g r ii S tit ^eSfelaøer o. fl. imellem g ru £>elöig Ä a a S ’S oø $ a n * n ib a t © p lb e n ftje rn e S Strbinøe. g ru Sinne Ä a a S , ber bar en ©rober*

batter af ben førft næbnte, fif ben ene T e l, oø ben anben tilfalbt 3 ø r ø e n S fta rfb in til SlonSbjærø oø 2ftarfbinSlunb, fom bar øift meb g ru SI n n e £>elbig

© p l b e n f tje r n e , T atter af HttoøenS © p l b e n f tje r n e tit Søpolm oø g ru S o f i e S R a n tja u ; til pam pabbe be anbre Strbinøe foløt fine æettiøpeber.

£obebøaarbenS ©pøninøer oøSRarfer btebe nu belte imellem g ru Sinne Ä aaS , ber bar ©nfe efter S lib e ri (R o stru p til ©orøaarb (i $ellum £erreb), oø 3 ø r ø e n S R a rfb in . 1646 næbneS bisfe beøøe fom ©jere af OieStrup. 1651 ejebe 3 n ø e b o r ø S f e e t oø gru SDÎaren U ru p $albbelen af ©aarbenS ©pø*

ninøer, af SHøHen oø af Äirferne oø folgte ba bisfe 96 T br. £>artforn for 60

(8)

i J

ftibtr. ©ønben tif S ø rg e n © la rfb in . ©enneø ©engefager fom fnart iUorben.

£ a n maatte 1655 fælge 21bnøbjærg; tyanø ©boger îftietô © a rø b e rg til Stynberup, ber bar gift meb gru £ il ie © ty lb e n ftje rn e , tyanø £>uøtruø ©øfter, gjorbe bet ene Ublæg efter bet anbet for tyam fra 1642 af, faa at S ø r g e n

© Z arfb in ø .©œlb til ©bogeren i 2ïaret 1656 Beløb fig til 8,450 9?blr. ©pec.

og meb ©mfoftninger til 8,680 SRblr. gor benne ©urn bleb Sieøtrup meb

©føde og §erligtyebøret til to $irfer af £>artforn i alt 192 ©br. til 60 9?blr.

©ønben, oberbragen til © ie lø 'iß a r øb er g fom et brugeligt Sßant. ©.21. lob benne optage et STingöbibne om, at S ø r g e n S fta rfb in , tyanø grue, S ørn og golf, næmlig ©aarbøf øgeben, Sabefogeben, Sßigen, kuffen, ©talbbrengen, gole*

brengen og ©obemefteren, tyabbe l?olbt £>uø paa ©aarben og ingen anben fra 14 ©age efter Stynbelmiøfe og til ben © ag, ba SBibnet bleb optaget, ben 18be ©eptbr. S ben ©ib tyabbe be brebet ©aarben, pløjet, faaet og tyøftet.

© ej 2lar fenere bar tyanø Srab fteget til 12,707 SRbtr., og efter tyanø 'ißaaftanb ubnœbnte i Sanuar 1662 Sanbøbommeren S a b rib ø 29 el ob til $jølftegaarb to 9îibemœnb til at gjøre tyam Ublæg i9?eøtrup, næmlig S ø rg e n © e e fe lb til SBiøborggaarb, ©efalingømanb ober ©uetyolm Älofter, og © tte g r i i ø til 2Xøtrup. SBeb at unberføge gortyolbene fanbteø bet, at SReøtrupø ©tygninger bare meget øbe, Äirferne ©ønbertyolm og grejleb meget brøftfælbige, 2lblingen iffe tilfulbe breben og ©føden, ber fftylbte 63 ©ønber ©lel, øbe. 3 fit Snblæg i ©agen tytrebe S ø rg e n 2Jïa r f b i n , at tyan tyabbe fat ober 3000 $Rt>lr. paa

©aarben, opfat alle Äbifter paa bet fønbre £ u ø , opført en ©el af Sabe*

gaarben, ubrebet i ©ranbffat og 21fgift af ©aarben, foruben af ©ønbergobfet, 960 SRblr., 100 ©ønber $abre, 80 ©ønber 9?ug og beøuben 0 1 , ©?ab,

©in, ©rænbebin, $efte og mere. £)an mente, at 9Qielø ^ a r ø b e r g ej funbe bribe ©aarben uben ©ønber, ba tyan felb iffe tyabbe tyaft færre enb nogle og 60 5ßlobe til at bribe ben meb foruben fine egne ißlobe. § a n tyaabebe, at be bog iffe bilbe fafte tyam, Äone og ©ørn paa ©7øbbingen, men labe bem fibbe til ©erminen, ba tyan faa nof ffulbe ffaffe ©enge. £>erpaa funbe ©bogeren iffe gaae inb, og IRibemænbene begtynbte altfaa at tajere ©jenbommen. ©e toge © aarb, SD?øHe og $irfer, i alt 192 ©ønber føartforn, til en ©ri$ af 50 9xblr. ©ønben eder 9,600 SRblr. og ©aarbenø ©tygninger til 800 9?blr., 60 ©ønber SRugfæb til 4 SHblr. ©ønben, 93 ©ønber ©tyg til 4 ©lettebalere

< n cL

©ønben, 124 ©ønber £>abre til 1 SRblr. ©ønben, beøuben 62 Sæø #a(m til 2 ©?f. 8 ©f. Sæøfet og 350 8æø §>ø til 1 ©lethaler 8æøfet, i alt $orn,

£>alm og $ ø for 739 91blr. ; enb bibere 61 Ø jen for 28 SRblr. p arret, 49

$øer og Äbier til 9 ©lettcbaler ©ttyffet, 2 ©tyre til 6 SRblr. ©ttyffet, 1 ftyg

®o til 4 9iblr., 2 fpœbe $albe 1 SRblr., 76 g aar 1 SRblr. ©ttyffet, i alt for Âbœget 1327 9?blr. ; tybilfet ubgjorbe i alt for ^obebgaarb, ©tygning og ©efeet*

ning 12,706 IRblr. ©pec. 4 ©ff. 8 © f., faa at W i el« ^ a r ø b e r g cnbnu fif 1 ©ff. 6 ©f. til gobe, ©om ©jer af flfeøtrup ubftœbte benne i Suli f. 21.

et gorbub imob at gaa ober tyanø ©farfer og ©nge. ©fen bet barebe iffe længe, førenb ogfaa tyan maatte bøje fig nnber ©ibenø tyaarbe ©rtyf og pant*

fœtte ©aarben meb be famme 192 ©ønber £ artforn til © ty rifto ffe r 8 in ben ob til Sinberøbolb, og tyanø ©œlb til benne bar bog iffun 3OOO9ïblr.

©ette ffete aderebe i ©eptember 1664. £ a n bebbleb enbnu nogen ©ib at falbeø ©aarbenø ©jer og afltyfte 21aret efter ©ejen ober ©ngen i ©ørfær langø meb gjorben. 3 21nlebniitg af ©ejen fra ©ørtyolm til 21alborg i famme Siet*

ning tyabbe tyan ©trib meb ©omfapitlet i ©iborg og meb © ty riftia n U rn e og 21 j e t U rn e til ©farfbinøtyolm. 1666 bleb ber affagt ben Sanbøtingøbom, at tyan iffe funbe formene ©ønberne benne ©ej; meii biøfe ffulbe tyolbe ben beb Sige og iffe fjøre ober Sfeøtrupø ©nge. 3 2T?artø 1669 bar © ie lø

< ßar0berg bøb, og tyanø ©jenbomme blebe ba belte imellem tyanø debitorer, tyborbeb kræften i ©ønbertyolm og grejleb £)r. © ie lø © ø fe fe n for en ©um af 123 9?blr. fif 21nbiøning paa en ©el af £erligtyebøretten til biøfe to $irfer, beregnet til 40 Sftblr. en ©ønbe £>artforn, fljønt be jo bare pantfatte til

© ty rifto ffer S in b e n o b ; flere anbre fif ogfaa ©el beri, og en af bem fif for 450 9fblr. Ublæg i ©føden, ber ligelebeø bar fat i ißant til Sleøtrupø nty ©jer.

Unber Æjøbentyabnø ©elejring tyabbe © ty rifto ffe r S in b e n o b i gølge fongeligt 'ißaabub maattet optage paa egen Srebit ftore ^ßengefummer til Dfigenø

©jenefte, for at inbfjøbe Sebnebømibler og fenbe bem til £>oftyolbningen. 211t maatte betaleø btyrt, ba næften entyber i Æjøbentyabn bar tbungen til at føge til be to ©maalanbe for at fjøbe, tybab ber betyøbebeø unber ^Belejringen, ©et bleb bel fenere paalagt ©fatmefteren £>r. k a n n i b a l © etyefteb at gobtgiøre tyam biøfe Ublæg; men i 21aret 1670 tyabbe tyan eubnu iffe fet en ©aler.

© a tyanø ©aarbe og ©obø unber ftrigen bare blebue albeleø øbelagte,

(9)

n cL

l'aa at pan, naar Sfatterne btebe ubrebebe, næppe pabbe bet uøbtørftige tit at tebe af, pabbe be mange Starø SRente tillige meb kapitalerne« Opfigetfe tit for«

fïjetlige ©iber og 9?et«fager meb Omfoftninger og ©lommerpenge tit gøtge, at pan bteb ftæbt i ben atterftørfte Støb. ©leøaarfag anføgte pan i 3anuar 1670 Äongen om at faa anbift en aartig S um tit Stfregning, for at pan nogentunbe funbe titfrebøftitte fine Ärebitorer; Stenterne pabbe nu naaet Äapitaten« bob«

bette © døb. S in Stnføgning enber pan meb be Orb, at pan bog ej fan tro, at Äongen for panø tange og tro ©jenefteø Sfptb bit tabe pam borbe atbeleø øbetagt, og bette netop for panø ©roffab og ben af pam pbebe gorftræfning tit (Staten. Stogte ©age fenere bteb bet paatagt Äammerfottegiet at fptbeft«

gjøre en ©et af panø Ärab i Oberenøftemmetfe meb Stnføgningen. 3 Slprit bet føtgenbe Star pabbe SRentemefterne opgjort panø fRegnffaber, og bet bifte fig ba, at pan pabbe tit gobe 19,520 SRbtr. fra 1658 inbtit Ubgangen af 1661, bertit SRente af 5000 SRbtr. fra ben fibft næbnte ©ib 2,775 SRbtr. i <$røtge £>øiefte«

retøbom og Officererneø SSibneøbprb, Sîente og Omfoftninger enb bibere 950 fRbtr., SReften af fin 3nbtægt af Stpfjøbing SImt fra 1658 tit 1661 575 Sibtr., faa at panø Ärab i bet £ele ubgjorbe 23,820 fRbtr., pborfra bog ffutbe afgaa 577 flibtr., fom pan ffptbte i Slmiratitetet i gøtge SRegnffab af 1668. Sfter Äammerfottegiet0 3nbftitting fif pan i Stbguft f. St. Äongetienberne af føtgenbe Sogne og © per: Utøtrup i Starø £erreb, ©jerbing i £>ettum $erreb, ©ttibøpøj, Sbenøtrup, 9Zibe, ©eggerbp, ©uberup, Sønberup, Sutberup og ©oçteb i $ornunt Sperreb, (Siting, ©otne, Sinbat, Uggerbp, ©inbøteb, £>orne og ©ornbp i £ornø $er«

reb, ©aarø, tfpngbp, Sejtøtrup og £eøtrup i ©ørgtum £erreb, Sbenøtrup, Sfræm ,

©ranum, 8erup og ©eøtøø i 5pan=Sperr eb, Slaøtrup, ©inbbtæø og Obbrup i S tet Sperreb og enb bibere i ftøgftør © irf 84 Spufe a f */« inbtit 6 S fpr. £artforn, be ftefte paa 3 S fp r., ©gpotmø Sanb unber ©or grue Sogn i Statborg 2 ©aarbe og i Søuberpotm Sogn og ©p 3 ©aarbe, i att 466 ©br. 3 S fp r. 3 gbf., „ 5/t 21 tb.

£>artforn tit en $ riø af 50 SRbtr. ©ønben, pbitfet ubgjorbe 23,317 9îb. 6 S f., eller IOV2 SRbtr. 23 S f. mere enb panø Ärab; benne title S u m ubrebebe pan. ©en næft forrige (Sier af SReøtrup 3 ø r g e n O Jiarfbin bar bøb f. St.;

i bette Sfjøbe bteb bet faftfat, at panø Snfe gru Stitne $ etb i g © p tb en « ft je r ne ffutbe bepotbe Canbgilben af ©gpotmø 8anb og af be 3 ©aarbe i Sønberpotm Sogn og ©p, tigefom og at S t. ©ubotppi Äirfe ffutbe pabe 8aub«

gilben af 3 ©aarbe i #aøferiø ©p tigefom pibtit. 1673 fjøbte (S k rift off er 8 in b e n ob 1 ©aarb og 1 ©abepuø i Sønberpotm ©p af £ a n ø g r i i ø tit Ätab0potm og 2 ©aarbe i benne ©p af ©røbrene § a n ø og © p r if to f f e r S te e n f e n og 1674 7 Çatbgaarbe i £aøferiø, 11 ©aarbe og 46 £>ufe i Äcer

£>erreb, Sunbbp Sogn og ©p og i Øfter«£>aøfing Sogn 5 ©aarbe og 1 £>atb«

gaarb af g r e b e r i f © p u re fe n tit ©remerøbotb, Stabøberfte iÄj0benpabn og

■Siebtem af Ärig0fottegiet. Äongen pabbe 3nbtøøningøret i atle be fibft næbnte

©aarbe og £ufe..

©en fibfte ©jer af SStten 8inbenob bar panø S ø n Äommerceraab © pr i«

f t i a n S in b e n o b , ber i Staret 1685 afpænbebe fReøtrup tit £ a n ø g r e b e r i f b. S e to e tja u tit Oçpotm, ©eneratmajor tit £>eft. ©aarbenø ^artforn bar 112 © br., £ertigpebøretten tit Sønberpotm og grejteb Äirfer 48 ©br.; men

©egrabetfen i ben førft næbnte Äirfe ffutbe bebbtibe at titpøre SStten 8inbenob ; enb bibere mebfutgte fReøtrupø øbe SDiøUe, ber i fin ©etmagt ffptbte 60 ©br.

SDîet, og i Sønberpotm Sogn og ©p 22 ©aarbe, 1 ©ot og 20 £ufe, i ©poø«

trup 3§etgaarbe, 2£atbgaarbe og 4 £ u fe, i grejteb Sogn 2 ©aarbe, i SBo^teb Sogn 1 £etgaarb, 1 £atbgaarb, 1 ©ot og 1 Siøtte, i Äte0trup 1 © aarb, i Uggerbp Sogn 2 ©aarbe, i £ornum Sogn og ©p 1 ©aarb, Siøtgaarb 1 ©aarb, Äi0trup 1 ©aarb, i ©ttibøpøj S o g n , ©unbrup 2 ©aarbe, i fRørpotm Sogn og

©p 6 ©aarbe, 5 ^atbgaarbe og 2 $atbbot, i S t. ©ubotppi Sogn 7 ©aarbe og £ertigpeben af 2 „Äirfegaarbe", i gteffum £erreb, ©unberup Sogn, gtamfteb ©p 1 ©aarb og 1 W?øtte og i gettum Çerreb, Sfjørping Sogn, Store fRebitb ©p 3 ©aarbe; pete ©ønbergobfet ubgjorbe 386 ©br. „ S fp r.

2 gbf. „ ’ /« Sttb., og Sfoben bar paa 100 Sbinø Otben. ©let bar fanbfpntig«

biø ogfaa paa ©runb af ‘»Pengetrang, at (S p rtftia n S in b e n o b afpænbebe fin fæberne © aarb; tpi pan pabbe pantfat nogte Äongetienber tit ©eneraten, næmtig: 37ørpotm, (SHibøpøj, Obbrup og Sbenøtrup i £>fter«£an«£erreb, og biøfe btebe efter panø ©)øb i Staret 1690 i gøtge tibtigere ©lomme ubtagte tit S e to e tja u . ©)enne fibfte bøbe 1696. £>an bar gift meb 8 u c ie © m e re n fe b. © r o tf b o r f f . ©)ereø S ø n © p r if t ia n g r e b e r i f b. S e to e tja u ejebe efter bem fReøtrup. Span bar ©enerat og fRibber af ©tefanten, bteb banff

©rebe 1751 og bar gift førfte ©ang meb © p r if te n f e S in b e n o b fR a n tja u , ber bøbe 1734, og berpaa fra 1735 meb S o f i e £ e b e b ig fR a n tja u .

(10)

»

' B U T i P n cL

©en 12te ©lort« 1756 oprettebe Ijan et Stamtyu« of fine ©obfer $Re«trup,

©orftebtunb, Sta«trup og Oberftit, i «Sieben for Ijoitfe to fibfte fenere fraabte ©ør*

lunb, faint Sttbœî, og enb bibere en ©aarb i kjøbentyabn. ©e«trup« £artforn bar ben ©ang 1,057 ©br., og Ijete Stamtyufet« 2,206 ©ønber. ©reb S e to e tja u bøbe i Sïprit f. 31., og Jjan$ ©nfe befab berpaa Stamtyufet inbtit fin ©øb i Staret 1775. 3 øføløe Stamtyuøbrebet giï bet berpaa ober tit 3 b e r 91 of en- f ra n b « , en S ø n af f t r e b e r if (S tyriftian © o fe n fra n b « til©ofentyolm og

©tygaarb og ftru © o rtty e SReebtj, tybiô ©lober ftru 8 u c ie S m e re n fe b.

C etoet3au bar en ©atter af ©renen« ©rober, © enerallieutenant© heobøfiu«

o. S e to e tja u tit ©jtyolm og S o f i e $ e b e b ig o. © ra b o to . $ a n bar føbt 1749, fif i ©eebr. 1775 patent paa © å b n e t© o fe n fra n b « = 8 etø et3 au , bteb kammerherre og ægtebe 1779 komteöfe 3 u t i a n e S o f i e 2Bebet, ber bøbe 1782 i en Sltber af 20 3tar, og berpaa 1786 S o f i e © la rg re te © i r g i t t e

© lo ttfe , bøb 1792. ©eb han« bøbetige Slfgang i Staret 1787 uben 8ib«arbing titfalbt Stamhufet en Sønneføn af ©reben« Søfter S m e re n fe b. 2erne t j a u i henbe« SSgteffab meb 3 o h a n © tto b. © ab e n . ©en nty Stamhuôbefibber S i e g f r i e b © i ft o r b. © a b e n fra 3lathotm fif i Oftober 1787 patent paa dannet © a b e n s ß e to e tja u , bteb ©etyejmeraab, kammerherre og Storfor« af

©anebroge og bar gift meb komte«fe S tn to in e tte S tifa b e tty § o tf te in fra Cettyraborg. 3 v^øtge ©ebitting af 21be ©laj 1811 traabte en ftibeifommi«- fapitat paa 380,000 9?btr. kurant i Steben for Stamhufet, og ben bteb fenere omffreben tit 109,000 ©btr. Søtb.

9?e«trup bteb berpaa fotgt fom fri Sjenbom tit Stamhu«befibberen« ©rober, f tr e b e r i f b. © a b e n , fom fort efter afhænbebe©aarben tit 3 o h a n © lifa e t

© eergaarb,berfibengjorbeO pbub. ©umaatte betßefoetjauffeftibeifommi« atter obertage Sjenbommen, fom berpaa bteb fotgt tit Stbbitør © o u tu n b , ben befjenbte frifinbebe tøffe Stænberbeputerebe (batgt 1834). Sfter han« ©øb i ©fart« 1845 ejebe han« Snfefrue ©aarben inbtit 1847, ba hun folgte ben tit Cand. juris ©ty. 3.

31. © lo tte ru p . # a n ubfttyffebe en ©et af ©obfet og folgte Sfoben tit Staten,

©erpaa afhænbebe« £obebgaarben og bet øbrige af ©obfet tiflige meb©ienberne tit £ r . S cty iJn au , ber bog atbrig fif Sfjøbe paa Sjenbommen, ba han iffe nøje oberhotbt kjøbefontraften. Ogfaa © lo tte ru p « ©o bteb tagen unber Sfiftebetyanbting, og 1851 bteb ©e«trup tybertigere ubfttyffet. $obebgaarben —

meb Unbtagelfe af 550 ©ønber 2anb Sng, ber bteb fotgt tit et 3ntere«fentffab — og

£u«manb«gobfet btebe fjøbte af ben fenere £ofjægermefter S t e m a n n , imeben«

©ienberne og ©eften af ©obfet btebe afhænbebe tit ©berfrig«fommiôfœr S h r if t e n * fen og ere fenere igjen gaaebe ober i anbre £ænber. £>ofjægermefter S te m ann bøbe i en ung Sttber, og af han« ©nfe fjøbte han« ftaber kammerherre S. 8.

b. S te m a n n , tibtigere Stiftamtmanb i 3latborg, i Staret 1855©e«trup uben noget ©ob«, og efter han« bøbetige Stfgang har han« tyngre S ø n kammer- junfer 3. 31. b. S te m a n n for 3 tit 4 Star fiben obertaget ©aarben og er ben« nubærenbe ©jer.

3 ftøtge ©e«trup« 3orbebog for Starene 1839—40 ubgjorbe £>obebgaarb- en« ©a$t 105 ©br. 1 Sfpe. 3 ftbf. Siger og ©ng« £artforn. ©aarben bteb breben af ©jeren fetb ; men ©lejeriet, 170 køer, bar bortforpagtet for 12*/<2 SRbtr.

r. S . aarlig for huer ko. 1833 btebe £obebgaarben« ©tygninger efter en nty

©urbering branbforfifrebe for 52,600 9?btr. Søtb. ©e«trup« ©anbmøtte bar bortforpagtet paa 10 Star fra lfte ©obbr. 1830 at regne, mob 400 ©btr. S . i aartig Stfgift, S fatter af £>artfornet, 1 ©be. 4 S fp r. 3 ftbf. ©løflefftytb, og

©?øtten« og be anbre ©tygninger« ©ebtigetyotbetfe. ©ønbergobfet« tyde Siger ogSng«

£artforn bar 589 ©br. 6 S fp r. „ftbf. 21/« Sttb., tybortit fom umatrifuteret ^artforn 3 ©br. 1 Sfpe., ©løflefftytb 1 ©be. „ S fp r. 2 ftbf. og 2 ©br. 2 S fp r. Sfob*

fftytb. ©e aartige 3nbtægter af ©obfet bare i korn 22 ©br. 3 ’A Sfpe. ©ug, 218 ©br. l ”/4 Sfpe. ©tyg, 146 ©br. 51/« Sfpe. £abre, og i <ßenge 646 ©btr.

29’/s S f. Søtb og 73 ©btr. Sebter ; Smaarebfet 23 8am, 29 ©æ«, 48 £øn«

og 920 S©g, og be«uben tybebe« ber 1451 Ugebage og 408 færffitte ©age om Staret, $ete Sl«furancefummen for £obebgaarben, ©tygningerne paa ©obfet og kirferne bar 139,340 ©btr. ©e ©aarben tittyørenbe kirfe* og konge- tienber ubgjorbe:

©ienbe tybenbe £artforn, enfelt ©ienbe,

meb 235 ©br. 2 S fp r. 2 ftbf. P/s Slib.

79 — „ — 1 - 1 - 250 — 5 - 3 — 1 -

©latrifuleret ^artforn, enfelt ©ienbe, Sønbertybtm Sogn 12 ©br.

ftrejteb Sogn . . . 12 —

©ørtyotm Sogn . . 48 — i att 144 ©br. matr. kirfe- og

konge*©ienbe £ artf.

meb 1130 ©br. 1 Sfpe. 2 ftbf. 1 Sttb.

©ienbe tybenbe #artforn.

(11)

' B U T i P

» n cL

2lf bisfe ESienber fbarebeô i uforanberftg aarïig 2lfgift af 880 37br. 4 ©fyr.

SEienbe pbenbe $ a rtf. 98 SEbr. 7 ©fyr. IV2 gbf. SRug, 217 SEbr. „ ©fye. 1 gbf.

©VS °8 296 SEbr. 7 ©fyr. „‘fe ftbf. £ab re; af ©aarben fttitgaarb iStørVoføt

©egn bleb ber Vbet 72 SRbïr. 4 3J2f. 9 ©f. i Penge, næmtig 28 SEbr. 3 ©fyr.

„‘fe gbï. ©VS cftcr ftapittetøtayt 2 SRblr. 3 9Kf. 6 © f. for 1 SEbe.; i ftærben VbebeS Afgiften af 249 SEbr. 5 ©fyr. 2 ftbï. 1 2Kb. føruben nogen faft »fgift i ftorn og Penge; i att bteb ber Vbet i faft ftorn* og Penge*2tfgift 106 SEbr.

5 ©fyr. l ‘fe $bf. $Rug, 234 SEbr. 3 ©fyr. 3 gbf. ©Vg og 310 SEbr. 3 ©fyr.

2 ‘fe gbf. £abre og 199 9lbtr. 5 SDÎÏ. 7 @f. SDen Çatôe ftbœgtienbe inbbragte 33 Sîblr. 5 2K t, intebenS ben anben #atbbet tifyørte Prœftetatbet. Sifïeriet i Simfjorben gab en aartig Snbtœgt af 500 SRbtr. — Prœften i ©onberVotm

Vabbe i ftraft af en Unberretëbom 18 SEbr. ©Vg aartig i ©obtgjpretfe for 9tørVøtm

©ognS Vaftæ ftongetienbe.

3 2laret 1851 V^be SîeStrup 393 SEbr. Stger og ©ngô £>artïorn, V»oraf fetbe ©aarben 96 SEbr. 6 ©fyr. 2 Sbf. I 1/* 2Kb. ; © obfet bar 54 gœftegaarbe meb 258 SEbr. 3 ©fyr. 2 gbf. 2*/4 2Kb. og 1 2lroefœftegaarb meb 5 SEbr. 2 © fyr. 2 ftbï.

,,s/4 2Kb. og 96 £ufe meb 33 SEbr. 1 ©fye. 3 ftbf. „"A 2Kb., og beraf bare 31

£)ufe uben 3orb. — Çor Eiben er £obebgaarbenô £artforn omtrent 79 SEbr.

#obebbVgningen ubgtør 3 Støje paa en ©tage af ©runbmur og er opfort 1723 af ©eneral ©. S- b. Setbetjau; ben V « tibtigere bæret ftørre. P aa

©aarben er et fôapeï, Vbori ber en ©ang om Wîaaneben gelbes ©ubStjenefte af Præften i 25fter*£ornum. Oblanbt UbVufene ftnbeS en af Sanbetë ftørfte Saber.

(12)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Drejer det sig om værker, som er omfattet a f ophavsret, skal du

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er