• Ingen resultater fundet

3º. SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "3º. SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

Copied!
561
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

3º.

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra

Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og

personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek — Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)
(3)

Kongelig Dansk

Hof= og Statskalender,

Statshaandbog

for Kongeriget Danmark

Aaret 1886. 86

Udgivet med Kongeligt Privilegium d

S. Hennings,

Etatsraad, Cabinetssecretair hos Hds. Maj. Dronningen.

Redigeret af

Udgiveren og Cand. politices G. T. Wad.

Kjøbenhavn.

Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Drener).

(4)

Hans Majestæt Kongen

*

allerunderdanigst tilegnet.

(5)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Indhold.

Side Det danske Kongehuus.

Udenlandske Mägter, regjerende

Fyrstehuse m. m., udenlandske Magters Gesandter og Consuler i Danmark

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *V —XLIV.

De Kongelige danske Ridderordener

* * 1.

Elephant Ordenen 2, Dannebrog Ordenen 6, Storcommandenrer 6,

De Kongl. Ordeners Capitul1,

Storkors 6, Commandeurer af 1ste Grad 15, Commandenrer af 2den Grad 25, Riddere 37.

Dannebrogsmænd 111. Fortjenestemedaillen 168.

fstaterne 172.

Ho

* * * * * *

Hs. Maj. Kongens Hofstat m. v

172.

Hds. Maj. Dronningens Hofstat 177.

Hs. Kongl. Høihed

8.

Kronprindsens Hofstat 177.

Hds.

Kongl. Høihed Kronprindsessens

Hofstat 178. Deres Kongl.

Høiheder Prinds ValdemarsogPrindsesse Maries Hofstat 178. Hds. Kongl. Høihed Prindsesse Wilhelmine Maries Hofstat 178. De danske Kongers chronologiske Samling 178, Stats=Inven¬

tarie=Commission 179. —De 3 første Rangklasser 180, Kammerjunkere 194, Jægermestere 196, Hof¬

junkere 197, Jagtjunkere 197.

198.

Danmarks Riges gjennemsete Grundlov af Ste Juni 1849

* * * * * Rigsdagen og de i Forbindelse med samme staaende Institutioner.

* * * * * * * * * * 208.

Statsraadet....* * * * * * * * * * ** * 218.

Staten og Communernes Embedsmænd, Communernes Repræsentanter m. Fl.:.

A. Ministerierne ** * * * * * * * * * * * * * * * 220.

226, Udenrigsministeriet 220, Krigsministeriet 220, Marineministeriet 224, Finantsministeriet

= og Underviisningsvæsenet

238.

Justitsministeriet 236, Indenrigsministeriet 236, Ministeriet for Kirke¬

242.

B.Embedsmænd m. fl. under Udenrigsministeriet * * * * *

Danske Gesandtskaber i Udlandet 242, danske Generalconsuler, Consuler og Viccconsuler i Udlandet 242.

Hæren 252.

C. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Krigsministeriet —

Officerer og Embedsmænd m. fl. under

* *

254, Generaler 252, Hs. Maj. Kongens Adjutantstab 252, Generalcommandoer 253, Generalstab

Ingenicurcorps 255, Artilleri 257, Rytteri

262, Fodfolket

265, Gendarmericorps 283, Kjøben¬

havns Væbning 283, Bornholms Væbning 285, Officerer

a la suite 285, Afskedigede Officerer, der have Tilladelse til at bære Uniform som Krigsinvalider286, Festningsofficerer m. Fl. 287, Hærens Underviisningsanstalter 287, Garnisonssygehuse 289,Remontecommission 289, Klædeoplag

m. m. 289, Anditeurcorpset 290, Hærens Forpleiningscorps 290, Lægecorpset 292, Dyrlægecorpset

293, Aldersordensliste over Hærens Linieofficerer 294, over Hærens Forpleiningscorps 304, over

Hærens Officianter 306. —Kongens Livjægercorps 306.

S

1. Høværnet

* * * * * * * * * *

*308.

* *

Of fficerer og Embedsmænd m. fl. under Marineministeriet.

* * * * * * *308

Generalinspecteur for Søartilleriet

Officerer 308, Hs. Maj. Iagtcapitain 313, Orlogsværftet 313,

317, Søværnets Intendanturcorps317 315, Søværnets Underviisningsanstalter 315, Lægecorpset

318. For¬

Justitsvæsenet 317, Nyboder 318 Værftscommissionen Søminccommissionen 318 fremmelsesraad for Søofficeerscorpset 318, Cæssations=Commission 318, Navigationsvæsenet 318, Søkortarchivet 318, Flaadens Mærkevæsen 319, Sotransportvæsenet 319, det meteorologiske Institut

319, Hospitalet 319, Søqvæsthuset 319, Lodsvæsenet 319, Christiansø 320, Fyr= og Vagervæsenet 320.

E.

Embedsmænd m. fl. under Finantsministeriet* * * * * 326.

Iagt¬

Amtsforvaltere 326, Toldvæsenet 328, Forvaltere ved de Kongl. Godser 346, Skov= og

væsenet 348, Mønten 354, Stempelpapiirforvalter 354, Klasse=Lotteriet 354, Assistentshuset 355.

Embedsmænd m. fl. under Justitsministeriet,

F. Indenrigsministeriet og Ministeriet

for Kirke= og Underviisningsvæsenet * * * ** * * * * * *356.

og indre Forvaltning: Domstole 356, Politi

Domstole, provindsielle og locale Autoriteter for 1.

Staden

Sagførere 369, Stiftamtmænd og Amtmænd 382, Kjøbenhavn 383, Kjøbstædernes Magi¬

420 Kystpolitiet 421, Medicinalvæsen 421, strater m. Fl. 401, Amtsraad 415, Straffeanstalter

for Valgbestyrelserne i de 11 første

Formænd

Overformynderiet 449, Udskrivningsvæsen 452,

Indenrigs¬

Registrering af Varemærker 453, Landsthingskredse 452, Sparekasseinspecteur 453

Min.'s techniske Consulent 453, GrønlandskeHandel 453,

Veterinair= og Landbohøiskolen

453, 461, Dyrlæger 456, Landinspecteurer Stuttericommission 455, det veterinaire Sundhedsraad 455,

Til¬

Afløsning af Gaardmandshoveriet m. m. 470,

Landmaalere 464, Landvæsenscommissairer 465,

472, Dæmpning samt Træplantning i Klitterne synet med de private Skove 472, Sandflugtens

Fiskerivæsen 473, Redningsvæsen 473, Vewvæsen 473, Vandbygningsvæsen 474, Digevæsenet paa

Fabrik=Tilsyn

Lolland og Falster 474, Kongl. Havne 475, Bygningsvæsen 476, Kgl. Haver 477,

477, Jernbanevæsen 478, Post= og Befordringsvæsenet 500, Telegraphvæsenet 514

2. Geistlighed, offentlig Underviisning, Anstalter for Videnskab og Kunst: Geistlighed 524, Univer¬

sitetet 566, Polytechnisk Læreanstalt 574, Underviisningsinspection for de lærde Skoler oa de høiere Realskoler 574, Sorø Academi 574, Lærde Skoler 576, Borger= og Almueskolevæsenet 578, Private Skoler 581, Examinationscommissioner 581, Skolelærerseminarier 582, Blinde=Institutet 584, Døvstumme=Instituter 585, Abnormanstalterne 586, Idiotanstalten 587, det techniske Selskabs

Skole 588, Massmannske Søndagsskoler 588, den Kgl. Belønningsskole 589, Offentlige Stiftelsers Regnskabsvæsen 589, Geheime=Archivet 589, det store Kgl. Bibliothek 590, det Arnamagnæanske Legat 590, Gradmaalingen 590, Kunstacademiet 591, Theatret og Capellet 594, Kunstsamlinger 597.

G.Færøerne * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *600.

604.

IX. I glald

Grønland

X. 612.

XI. Cæonierne i Vestindien. 614.

(6)

XII. Institutioner, Foreninger, doterede Stiftelser m. Fl. til at understøtte og fremme

det Almindeliges og Enkeltes Tarv og Nytte i forskjellige Retninger

* * * * * *

Banker

A. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

B. Creditkasser og Creditforeninger

C.Sparekasser * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Forsikkringsforeninger

D.— * * *

a. Livsforsikkringsselskaber 652, b. Brandforsikkringsforeninger 653, c. Søforsikkringsforeninger

666, d. Kreaturforsikkringsforeninger 667, e. Hagelskadeforsikkringsselskaber 672.

E. Det store nordiske Telegraph=Selskab* * * * * * * * * * * * * * * * *

F. Det forenede Dampskibsselskab m. m.

G. Sporveisselskaber i Kjøbenhavn* * * ** * * * * * * * * *

Lærde og Oplysning fremmende Selskaber samt Institutioner til Kunstens, Indu¬

II.

striens, Vindskibelighedens, Arbeidsomhedens, Havedyrkningens, Agerbrugets Hesteavlens og Fiskeriets Fremme* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *

Videnskabernes Selskab 678, det danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog 682, det nor¬

diske Oldskrift=Selskab 682, det islandske literaire Selskab 683, det kongl. danske geographiske Sel¬

skab 683, den techniske Forening 684, Samfundet for den danske Literaturs Fremme 684, Sam¬

fundet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 685, Samfundet til Udgivelse af gammel nordisk

Literatur 685 Samfundet for dansk=norsk Genealogi og Personalhistorie 685, Universitets¬

Inbilæets danske Samfund 685, Athenæum 686, Kvindelig Læseforening 686, Communens Folke¬

bibliotheker i Kjøbenhavn 686, Garnisonsbibliotheket i Kjøbenhavn 686, Stiftsbibliotheker 686, Fyens Stifts literaire Selskab 687, Dansk historisk Forening 688, Philologisk=historisk Samfund 688, det jydske historisk=topographiske Selskab 688, den historisk=antiqvariske Samling i Aarhus 688, Selskabet for Oldsagers Indsamling og Opbevaring i Viborg 689, Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 689, Bibelselskabet for Danmark 689, Kirkelig Forening for indre Mission i Kjøben¬

havn 689, Foreningen for Kjøbenhavns Bethelskib 690, Foreningen til Fremme af Søndagens rette Brug 651, det danske Missionsselskab 691, Foreningen til Evangeliets Forkyndelse 691, Dan¬

marks Lærerforening 692, det pædagogiske Selskab 692, juridisk Forening 692, den nationaloeco¬

nomiske Forening 692, Forsikkrings=Foreningen i Kbhvn. 693, Selskabet for Naturlærens Udbre¬

delse 693, Naturhistorisk Forening 693, den zoologiske Have ved Kjøbenhavn 693, den botaniskeFor¬

ening 694, det kgl. danske Haveselskab 694, det jydske Haveselskab 695, Dansk Gartnerforening695 Selskabet for Sundhedspleien i Danmark 695, Kjøbenhavns Gymnastikforening 696,Forening for Ligbrænding 696, Medicinsk Selskab 696, den almindelige danske Lægeforening 697, det Classenske

Literaturselskab for Læger697, Danmarks Apothekerforening 697, Pharmaceutisk Forening 698, 698,dansk photographisk Forening 698, Foreningen til Søfartens

dansk Tandlægeforening

Fremme 698, Stiftelsen

Georg Stages Minde 698, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn 699, Arbeiderforeningen af 1860 699, Foreningen til Lærlinges Uddannelse 699, Private Kunst=Samlinger,

Foreninger og Legater 700,

Musikforeninger 703, militaire videnskabelige Selskaber 705, Industri¬

foreninger 705, Huusflids=Selskaber 707, Reiersenske Fond 708, det Classenske Fideicommis 708,

709, Foreningen til Culturplanternes Forbedring 711, Hedeselskabet 711

Landhuusholdningsselskabet

Landboforeninger i Sjælland 714,Bornholms landoeconomiske Forening 717, Fyens Stifts patriotiske Selskab 717, landoeconomiske Selskaber i Fyen 718, Landboforeninger paa Lolland og Falster 719, Landboforeninger i Jylland719,Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 727, Foreninger for

Fjerkræavl 727, Brevdueforeningen „Kjøbenhavn“ 728, Fiskeriselskaber 728, Selskaber for kunstig

Fiskeavl. m. m. 728, Dansk Iagtforening 751.*

Klostre * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hospitaler udenfor Kjøbenhavn * * * * * * *

Andre Stiftelser og Selskaber i humane og veldædige Øiemed, Forsørgelsesan¬

stalter, Enkekasser og Livrente=Societeter * * * * * * *

Selskaber til Ulykkeliges Frelse:

* * i1.Opdragelsesanstalter, samt Stiftelser og

paa Jægerspriis

787

Frederik VII's Stiftelse

Vaisenhuset 786, Wærnske Justitut 787, Kong

Stiftelse i Odense 788

det Classenske Fidei¬

det søsterlige Velgjørenheds=Selskab 788, Lahns

commisses 2de Børnehjem ved Corselitze 789, Hjortebjerg Skole 789

Flakkebjerg Opdragel¬

sesanstalt 789, Holsteinsminde 790, Bøgildgaards Institut 791, Magdalenehjemmet 791, For¬

eningen til forvildede unge Pigers Frelse 792, Lindevangshjemmet 792, Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 792, Fængselsselskaber 793.

Sygeanstalter og Selskaber til Syges Helbredelse og Pleie:

ved Sorø 797, Dron¬

Kjøbenhavns Sygehjem 794, Diakonisse=Stiftelsen 796, Louisestiftelsen

798, Kysthospitalet 799,

ning Louises Børnehospital 797, St. Josephs Hospital 798, Policliniker

og lemlæstede Børn 800 Foreningen: det røde Kors 800, Samfundet, som antager sig vanføre

Det Classenske Fideicommis's Pleiestne i Karleby 801, Foreningen

for at fremme Blindes

Selvvirksomhed 801, Selskabet „Kjæden“ 802, „Abnormskolens Venner“ 802, „Hygæa“ 803,

den qvindelige Pleieforening 803, St. Matthæus Sogns Pleieforening 803, Districtssygepleie¬

foreningen 804, Sygepleieselskabet for det mosaiske Troessamfund 805.

Friboliger og Boliger for ringe Leie, med dertil knyttede Understøttelser:

for Arbeidernes Byggeforening 804, Foreningen for Alderdomsfriboliger 805, Foreningen Erhvervelsen af Kunstnerboliger med Ateliers 806, Hvilehjem for Lærerinder 806, Trøstens Bolig 807, Alderstrøst 807, Stiftelsen for gl. Haandværksmestre 807, Hjorts og Ulrichsens Stiftelser 808, Ole Thorups Stiftelse 808, Kong Frederik VII's Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbeidsklassen 808, Bombebøssen 809, Skipperforeningen 809, Foreningen for Søetatens Enke¬

bolig 810, Foreningen af 8 April 1873 810, Postbudenes Byggeforening 810, Brandvæsenets

Byggeforening 811, Byggeforeningen for Lærere og Lærerinder ved Kbhvus. off. Almneskoler

I.

K.

L.

C.

D.

730.

776.

786.

Side

618.

618.

628.

652.

672.

674.

676.

678.

(7)

d.

811, det Holbergske Enkesæde paa Tersløsegaard 811, Scavenius's Stiftelse 812, den Ostenfeldtske Stiftelse 812, K. A. Larssens og Hustrus Stiftelse i Frederiksværk 812. Andre Friboliger og

Boliger for ringe Leie i og ved Kjøbenhavn 813.

Understøttelsesanstalter og Selskaber, Enkekasser m. m.:

Den grevelige Hjelmstjerne=Rosencroneske Stiftelse 816, Det Treschowske Pengefideicommis 816,

Fideicommis 817, „Frem¬

den Raben=Levetzanske Fond 817, Etatsraad Jacobsens og Frues

tiden“ 818, Journalistforeningen 818, Skuespillerforeningen 818, Den danske Ballets private Pensionsfond 819, Musikerforeningen i Kbhvn. 819, „Philadelphia“ 819, Herlovianersamfundet 820, Soransk Samfund 820,Jydsk Forening 820, Understøttelsesselskabet for Skolelærerstanden i Kbhvn. 820, Foreningen til Lærerinders Understøttelse 821, Forsørgelsesforeningen for Lærerinder 821, de danske Lægers Sygekasser 821, Polytechnisk Understøttelsesforening 822, Pharmaceutisk Understøttelsesselskab 822, Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme 823, Fond af 13 Juli 1873 til Veterinairvidenskabens Fremme 823, Dyrlægernes Understøttelsesforen. 823, Jordemoder¬

understøttelsesforeningen 824, Gartnernes Hjælpeforening 824, Grosserersocietetets Understøttelses¬

fond 824, Mæglercorporationens Understøttelsesfond 824,Mæglernes Understøttelsesforening 825, Understøttelsesforeningen for trængende jydske Landmænd 825, Understøttelsesforeningen af Kjøb¬

mænd m. Fl. i Danmarks Kjøbstæder og Handelspladser 825, Handelsforeningen af 5 Juni 1864

826,Foreningen af danske Handelsreisende 826, Mannfacturhandlerforeningens Alderdomskasse 326,Urtekræmmerforeningen 827, de danske Boghandleres Hjælpekasse 827, Procuratorforeningen 8972', den almindelige Sagførerforening 827, de Kgl. danske Skov= og Iagtbetjentes Forening 827, Understøttelsesselskabet for trængende Contoirbetjente og disses Enker 828, Kjøbenhavns Toldbods private Contoiristers Pensions= og Sygehjælpskasse 828, Foreningen for Post= og Telegraph¬

væsenets Bestillingsmænd 828, Kjøbenhavns Postbudes Enke= og Begravelseskasse 829, Kjøbenhavns Polities Understøttelsesforening 829, Fattiggaardsforstandernes Forening 830, Maskinmestrenes Forening 830, Dannebrogsmændenes Forening 830, Selskabet, bestaaende af Mænd, der ere benaadede med Redningsmedaillen 830, den af Hærens faste Embedsmænd oprettede Understøt¬

telsesforening 831, Underofficeersforeningen af 1870 832, Understøttelsesanstalten for Artilleri¬

underofficerer 832, Garderforeningen 832, de forenede Communers Alderdomsforsørgelseskasse 832, Dansk Kvindesamfund 833, Foreningen til Værn for unge eenligt stillede Qvinder 834, Sel¬

skabet, som understøtter ngifte Fruentimmer, hvis Kaar ikke svare til deres Opdragelse 834, Selskabet for uformuende Embedsmænds Døttres frie Underviisning 835, det forenede Under¬

støttelsesselskab 835, den almindelige Syge= og Alderdoms=Understottelsesforening af 1853 835.

den broderlige Arbeiderklasses

Hjælpeforening 835, det forenede Velgjørenheds=Selskab 836,

Præmieselskaber for Pleiemødre 836, Præmieselskabet for den mosaiske Ungdoms Anbringelse til Kunster og Haandværker 837, Belønnings= og Forsorgelsesforeningen for Tyender i Kjø¬

benhavn og Frederiksberg 837, Præmieforeninger for Præstø og Sorø Amter 838, Under¬

støttelsesforeningen for ældre og trængende Huusjomfruer 839, den gjensidige Hjælpeforening for qvindelige Haandarbeidere 839, Samfundet for det qvindelige Tyendes Vel 839, For¬

eningen af 1843 840, Foreningen af 29 Juni 840, Kronprindsesse Louises practiske Tjeneste¬

pigeskole 840, Kjøbenhavns forenede Børne= og Tjenestepigehjem 840, Børnehjem 841, For¬

eningen af 23 April 1882 842, Foreninger til Confirmationsndstyr 843, Foreningen til træn¬

gende Skolebørns Beklædning 844, Selskabet Fattiges Juleglæde 845, det qvindelige velgjørende

Selskab 845, Enkedronning Caroline Amalies Asyl 846, Asylselskaber 846, Asylskoler 848 Skoleforeningen af 28 Januar 1866 848, Børnepleieforeningen 849, Kjøbenhavns Understøt¬

telsesforening 849, Centralcomiteen 850, „de danske Vaabenbrodre“ 851, „de danske Forsvars¬

brødre“ 851, den militaire Enkekasse af 1847 852, Understøttelses=Samfund for værdige Træn¬

Frederiks Fond 854 gende af Kongens Livjægercorps 852, Somandsforeningen 853, Kronprinds

Understøttelsesforeningen for Marinens pensionerede Underofficerer 855den private Enkekasse

for Marinens Underklasser 855, de private Assurandenrers Legat 855, det til Minde om 1 Aug.

1829 stiftede Legat 855, Wilhelmine=Stiftelsen 856, Dronning Anna Sophies Stiftelse 856, den Ostenske Stiftelse 856, Prindsesse Charlotta Amalias Stiftelse 856, Postmester Wiborgs Legat 857, Etatsraad Brunns Legat 857, de Getrenerske og de Klarupske Stiftelser 857, Etats¬

raad J. T. Suhrs og Hustrus Legater 858, de Spannjerske Legater 858, K. A. Larssens og Hustrus Legat 859, Cancelliraad Deichmanns og Hustrus Legat 859, de Puggaardske Legater 860,

Chr. Peter Schjøtts Legat 860, Entrepreneur N. Andersens Arbeiderlegat 860, Ny Carlsberg

Arbeiderlegat 861, Arveprindsesse Carolines Legat for Sygepleiersker 861, Understøttelsesanstalt

for trængende Efterslægt 861, geistlige Enkekasser 861—865, Tontinen af 1800 865, Agenturer for Livsforsikkrings= og Forsørgelsesanstalten af 1871 866.

— Foreningen til Dyrenes Be¬

skyttelse i Danmark 868.

Fideicommisser

XIII. * * * *

*870.

Gods=Fideicommisser 870.

Grevskaber 870. B. Baronier 876. C. Stamhuse 880. D. Fideicommisgodser 886.

A.

II.Penge= Fideicommisser, som controlleres af Staten 888.

Den danske Adel * * * * * 890.

Tillæg:

I.

Eiendomme i Kongeriget Danmark af over 12 Tdr. Hartkorn, disses Besiddere og Hartkorn

* * 1.

II Rangfølgen * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *33.

III.

Tidstavle for Kongeriget Danmark for Aaret 1884.

39.

IV.

Fortegnelse over i Aaret 1884 afdøde Embedsmænd og Andre, som tidligere have været anførte i

Statshaandbogen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *51.

Personal=Register over Embedsmænd, Medlemmer af Folkerepræsentationen m. Fl.

61.

Real=Register * 155

Side

(8)

Forklaring over forkortede Betegnelser.

Portugisiske

A. Taarn= og Sværd Orden P.T. & S. 1.“ 1.2.3

Undfangelses Ordenen af Villa Vicosa PV. V.

Indenlandske Ridderordener og Hæderstegn.

1.2.3 Ridder af Elephanten betegnes ved R.E.

Christus Orden P.Chr. 1.2.3.

Storcommandeur af Dannebrog Ordenen S.C. *

Sao Bento d'Aviz Orden P.S.B.A.1.2. 2.3 Storkors af Dannebrog Ordenen S. K.

PreussiskeSorte Ørns Orden Pr. S. Ö Commandeur af samme Ordens1ste Grad C.

Orden pour le mérite (for Videnskaber og Kunster)

C.

2den

Pr. pr. mer Ridder af samme Orden R.*

Røde Ørns Orden Pr.R.Ö. 1 . 1.2.“2.3.4.

Dannebrogsmændenes Hæderstegn D. M.

Krone Orden Pr. Kr. 1.2. *2.3.“3.4.“4 Fortjenestemedaillen F.M.

Kgl. Huusorden af Hohenzollern Hoh. H.1.2.3.4 Medaille for ædel Daad M. f. æ. D.

Jernkors Pr. I. K. 1. 1.2.

Medaille for Druknedes Redning M.f.D.R.

Louise Orden Pr. I.

Johanniter Orden Pr. J B.

Landeværns Hæderstegn Pr. L.H.1.2 Udenlandske Ridderordener og Hæderstegn.

Rumæniske Krone Orden Rum. Kr.1.2.3.4.5.

(De ved flere Ridderordener anførte Tal betegne Ordensklas¬

Stjerne Orden Rum. St. 1.2.3.4.5

* og mindre Tal særegne Afdelinger af disse

serne,

*

Jernkors Rum.)

Hvor kun 3 Klasser ere anførte, betegner 1.2.3. i Reg¬ Russisk St. Andreas Orden R.St.Andr

5

len resp. Storkors, Commandeur og Ridder; hvor StAlexander Newsky Orden R.A.N.

(eller

Klasser ere anførte resp. Storkors, Storofficeer Hvide Ørns Orden R.H.ö

Storcomthur), Commandeur, Officeer og Ridder. St. Anna Orden R.St.A.1.2. 2.3.“3.4.5* 0 2* 0 St.

Anhaltske Albrecht der Bär Orden A.A.B.1.2.12.23. Stanislaus Orden R.St. Stan.1.2. 2.3.

Badenske

Berthold 1 af Zähringens Orden B.B.I.Z

St. Wladimir Orden R.W.1.2.3.4.

— 33 —

Habringer Løve Orden B.Z.L. 1.2.12.23.“3.13. St. Georgs Orden R.St.G.1.2.3.4.

røde Kors R.r.K.

Bayerske milit. Fortjeneste Orden B.M.F.1.2.3.4.14.2 5

Medaille for Krimkrigen R.K.M.

Belgiske Leopolds Orden B.L.1.2.3.4.5

Kongeriget Sachsens Albrechts Orden S.A.1.2.3.13.2 Brasilianske Rosa Orden Br.R.1.2.3.4.5.6.

Brunsvigske Henrik Løve Orden Br.H.L.1.2 .2.3.0) Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Huus Orden S.E.H.

Bulgariske Alexander Orden Bulg.A.1.2.12.23.13.“ 1.2.3.4.5

Sachsen=Weimarske Hvide Falke Orden S.H.F.1.2.3.

Cambodge Orden Cb.1.2.3.4.5

San Marino Orden S.M.1.2.3.4.5.

Chinesiske Orden af den keiserlige Stjerne Chin. St. 1.2.3

Schaumburg=Lippeske Militairfortjeneste Medaille S—L.M.M.

FranskeÆreslegions Orden F.E. L.1.2.3.4.5

Serbiske Takowa Orden S.T.1.2.3.4.5 Orden pourle mérite militaire F.M.M.1.2.3.

Tapperhedsmedaille S.T.M F. instr. publ.

l’instruction publique Decoration

SiamesiskeKrone Orden S. Kr. 1.2.3.4.5.

off. d’acad.

officier d’académie F.

Familie Orden S. Fam. 1.2.12.23.13.“

mérite agricole F. M.A.

Hvide Elephant Orden S.H.E.1.2.3.4.5.

Helena Medaille F.H.M

GræskeFrelserens Orden Gr. Fr. 1.2.3.4.5 Sicilianske Constantins Orden S.Const.1.2.3.

—0) Frants den Førstes Orden S.F.I.1.2.3.

Hannoverske Guelphe Orden H.G.1.2. 2.3.4.

Spanske

HawaiiskeKamehameha Orden H.K.1.2.3 Orden af den Gyldne Vlies Sp.G.V.

Carl d. 3dies Orden Sp.C.III.1.2. 2.3*

Kalakaua Orden H.Kal. 1.2.3.4

Hessisk¬ Ludvigs Orden H.L. 1. 2.“2.3.13.“ Isabelladen Katholskes Orden Sp.I. K.1.2. 2.3.0*

Gyldne Løve Orden H.G.L. Marine Orden Sp. M.1.2.3.4.

10) St.

Philip den HøimodigesOrden H.Ph.d. H.1.2.“2.23.13. Johannes af Jernsalems Ordenen Sp.J.

Storbritanniske Bath Orden Stb.B.1.2.3.

Wilhelms Orden H.W. 1.2.3.

St. Michaels og St. Georgs Orden Stb.

Japanesiske Opgaaende Sols Orden I.O.S.1.2.3.4.5

ItalienskeAnnunciata Orden I.A. St. M. & St.G.1.2.3.

Svenske

St. Mauritius= og St. Lazarus Orden I.M.&L Seraphimer Orden S. Sph Sværd Orden S.Sv. 1. 2.1 2.2 3.

1.2.3.4.5.

Krone Orden I. Kr.1.2.3.4.5. Nordstjerne Orden S.N. 1. 2.1 2.2 3.

Vasa Orden S.V. 1. 2.1 2.2 3.

Liberiske Orden The African Redemption L.A. R. 1.2.3.

Lippeske Æreskors (Huusorden) L.E. K. 1.2.3. Carl XIII's Orden S. CarlXIII.

Luxemborgske Egekrone Orden L.E. Kr.1.2.3.4.5 Sværdmand S. Sv. M.

MalteserOrdenen (St. Johannes af Jerusalems Ordenen Tunesiske Nichani Iftichar Tun.N.l. 1.2.3.4.5.

Malt. TyrkiskeOsmanieh Orden T.O.1.2.3.4.5.

MeklenborgskeHuusorden af den Vendiske Krone MV. Kr. Medjidieh Orden T.M.1.2.3.4.5

1.2.3.4 Ungarske St. Stephans Orden U. St. Steph. 1.2.3.

MexikanskeGuadelupe Orden M.G.1.2.3.4.5 VenezuelaskeOrden El Busto del Libertador V.E.B.d.L NassauskeHuusorderaf den Gyldne Løve N.G.L. 1.2.3.4.5. (forhen Simon Bolivars Orden

Adolph af Nassaus Militair= og Civilfortjeneste¬ V. S.B.

Krone Orden W. Kr. 1.2.3

Orden N.A.1.2.3. Würtembergske

Frederiks Orden W. F. 1.2.12.23.13.3 Nederlandske Løve Orden N.L.1.2.3.

Norske St. Olafs Orden N.St.O.1. 2.12.2 3. Østerrigske Leopolds Orden Ö.L.1.2.3.

Oldenborgske Huus= og Fortjeneste Orden O.H.&F.1.2.3.4.14.2 Jernkrone Orden Ö.J.Kr.1.2.3.

Pavelige St. Gregorius Orden P. St. G. 1.2.3. Frantz Josephs Orden Ö. F.J.1.2. 2.3.— Pius Orden P.P. 1.2.3. Militair=Fortjenestekors Ö.M.F. K.

Persiske Sol- og Løveorden P.S. & L. 1.2.3.4.5. Civil=Fortjenestekors i Guld med Krone Ö.C. F. K.

(9)

2.

3.

4.

Det dauske Kongehuus. 7

Kong Christian IX til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, født 8 April 1818, succederede 15 November 1863, formælet 26 Mai 1842 med

Dronning Louise Wilhelmine Frederikke Caroline Auguste Julie, Prindsesse af Hessen, født 7 September 1817.

Børn:

1. Kronprinds Christian Frederik Vilhelm Carl, født 3 Juni 1843, formælet 28 Juli 1869

med Kronprindsesse Louise Josephine Eugenie, Prindsesse af Sverig og Norge, født 31

October 1851. Børn:

1. Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm, født 26 September 1870.

2. Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, født 3 August 1872.

3. Louise Caroline Josephine Sophie Thyra Olga, født 17 Februar 1875.

4. Harald Christian Frederik, født 8 October 1876.

5. Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise, født 2 August 1878.

6. Thyra Louise Caroline Amalie Augusta Elisabeth, født 14 Marts 1880.

Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julie, født 1 Decbr. 1844, formælet 10 Marts 1863 med Albert Edward, Prinds af Wales, Hertug af Cornwall og Rothesay, født 9 November 1841 (see Storbritannien).

Georg I, Hellenernes Konge (Christian Vilhelm Ferdinand Adolph Georg), født 24 Decbr.

1845, formælet 27 Octbr. 1867 med Olga Constantinowna, Storfyrstinde af Rusland, født 3 Septbr. 1851 (see Grækenland).

Maria Feodorowna (Maria Sophie Frederikke Dagmar), født 26 Novbr. 1847, formælet

9 Novbr. 1866 med Storfyrste Alexander Alexandrowitch af Rusland, Storfyrst=Thronfølger og Cæsarewitch, født 10 Marts 1845, Keiser under Navn af Alexander III 13 Marts

1881 (see Rusland).

Thyra Amalie Caroline Charlotte Anna, født 29 Septbr. 1853, formælet 21 Decbr. 1878

5.

med Ernst August Vilhelm Adolph Georg Frederik, Hertug af Cumberland. og Brunsvig¬

Lüneborg, født 21 September 1845 (see Storbritannien).

Valdemar, født 27 October 1858, formælet 22 October 1885 med Marie Amélie

6.

Françoise Hélène, Prindsesse af Orléans, født 13 Januar 1865.

Oldefaders Sønnesøn Kong Frederik VI's Datter:

Wilhelmine Marie, født 18 Januar 1808, formælet 19 Mai 1838 med Carl, Hertug af

Slesvig=Holsten=Sønderborg=Glücksborg, Enke 24 October 1878.

2 Januar 1886.

(10)

1.

2.

3.

3.

Kongens og Dronningens Slægt.

Kongens Søskende:

Friederike Caroline Juliane født 9 October 1811, Enke=Hertuginde af Anhalt=Bernburg (see Anhalt)

† Carl, Hertug af Slesvig=Holsten=Sønderborg=Glücksborg (født 30 September 1813, død 24 October 1878),

formælet 19 Mai 1838 med Vilhelmine Marie, Prindsesse af Danmark, født 18 Januar 1808.

† Friedrich, Hertug af Slesvig=Holsten=Sonderborg=Glücksborg (født 23 October 1814, død 27 November 1885), formælet 16 October 1841 med Adelheid Christine Juliane Charlotte, Prindsesse af Schaumburg=Lippe, født 9 Marts 1821. Børn:

a. Maria Caroline Auguste Ida Louise, født 27 Februar 1844, formælet 6 December 1884 med Wilhelm Friedrich Ernst, Prinds af Hessen=Philippsthal=Barchfeld, født 3 Octbr. 1831.

Friedrich Ferdinand Georg Christian Carl Wilhelm,

født 12 October 1855, Hertug af Slesvig=Holsten¬

b.

Sønderborg=Glücksborg, succederede 27 November 1885, formælet 19 Marts 1885 med Victoria Friederike Slesvig=Holsten= Sønderborg=Augustenborg, født

Auguste Marie Caroline Mathilde, Prindsesse af

25 Januar 1860.

c. Louise Caroline Juliane, født 6 Januar 1858.

d. Marie Wilhelmine Louise Ida Friederike Mathilde Hermine, født 31 Aug. 1859.

e. Albert Christian Adolph Carl Eugen, født 15 Marts 1863.

4.

Wilhelm, født 19 April 1816, Generallieutenant a la suite.

5. Louise, født 18 November 1820, Abbedisse for det adelige Convent i Itzehoe.

6. Julius, født 14 October 1824, Generalmajor a la suite, formælet 2 Juli 1883 med Elisabeth Henriette

Grevinde Røst, født von Ziegesar, født 18 Juni 1856.

7. Johan, født 5 December 1825, Generalmajor a la suite.

Dronningens Søskende:

1. Marie Louise Charlotte, født 9 Mai 1814, Enke efter Prinds Friedrich August af Anhalt=Dessau (see Anhalt).

† Friedrich, Landgreve af Hessen (født 26 November 1820, død 14 October 1884), formælet første Gang 28 Januar

2.

1844 med Alexandra Nikolajevna, Storfyrstinde af Rusland (født 24 Juni 1825, død 10 August 1844), anden Gang 26 Mai 1853 med Maria Anna Friederike, Prindsesse af Preussen, født 17 Mai 1836. Børn:

a. Friederich Wilhelm Nicolaus Carl, Landgreve af Hessen, født 15 October 1854, succederede 14 October 1884.

b.Elisabeth Charlotte Alexandra Maria Louise, født 13 Juni 1861, formælet 26 Mai 1884 med Leopold, Arveprinds af Anhalt, født 18 Juli 1855 (see Anhalt).

c. Alexander Friedrich Wilhelm Albrecht George, født 25 Januar 1863.

d. Friedrich Carl Ludvig Constantin, født 1 Mai 1868.

e. Sibylle Margarethe Christa Thyra Hedwig Catharina, født 3 Juni 1877.

Auguste Sophie Frederikke Marie Caroline Juliane, født 30 October 1823, Enke efter C. F. A. B. Baron

Bliren=Finecke til Stamhuset Dallund.

(11)

II.

A. Udenlandske Magter, regjerende Fyrstehuse B. Disses Gesandter og Consuler i Danmark.

A. 1. I Europa.

30 Aars Alder; Kamrene samles hvert 2 Aar. —

Anhalt.

Hører

til det tydske Rige.

Hertugdømme. Constitutionelt arveligt Monarchi. Eet¬

Storhertugdømmet Baden indeholder 15,263 □ Km.

kammer (Landdag) paa 36 Medlemmer, hvoraf 2 udnævnes

med1,570,254 Indv.

af Hertugen, 8 vælges af de høistbeskattede Grundbesiddere

Hovedstaden Karlsruhe 56,686 Indv., Mannheim 61,370, 2 af de høistbeskattede Handlende og Næringsdrivende, 24

Freiburg 36,401, Heidelberg 27,002, Pforzheim 24,037.

*

af Byerne og 10 af Landet) af de øvrige Vælgere (14

—Hører til det tydske Rige.

alt ved indirekte Valg. Storhertug Friedrich, født 9 Sept. 1826, succederede 232,592

2347 □ Km. med Indv. 24April 1852, formælet 20 Septbr. 1856 med Louise, 23,266 Indv.

Hovedstaden Dessau Prindsesse af Preussen, født 3 Decbr. 1838. Børn:

Efter at de anhaltske Linier Zerbst, Cöthen og Bernburg1.Friedrich Wilhelm, født 9 Juli 1857, form. 20 ere uddøde, ere de anhaltske Lande igjen samlede til et Hertug¬ Septbr. 1885 med Hilda, Prindsesse af Nassau, født

dømme under Linien Dessau. 5 Novbr. 1864.

Hertug Friedrich

født 29 April 1831, succ. 22 Mai 2. Victoria (see Sverig og Norge).

1871, form. 22 April 1854med Antoinette, Prindsesse3. Ludvig Wilhelm, født 12 Juni 1865.

født17 April 1838. Børn: Søskende:

Sachsen=Altenburg,

af

Leopold, født 18 Juli 1855, form. 26 Mai 1884 med 1.Alexandrine (see Sachsen=Coburg og Gotha).

1.

Elisabeth, Prindsesse af Hessen, født 13 Juni 1861.2.Wilhelm, født 18 Dec. 1829, formælet 11 Febr. 1863

Datter: med Maria Maximilianowna Romanoffska, Prindsesse

Antoinette Anna, født 3 Marts 1885. af Leuchtenberg, født 16 Octbr. 1841. Børn:

Friedrich, født 19 August 1856.

2.

a. Marie, født 26 Juli 1865.

3.Elisabeth (see Mecklenborg=Strelitz). b. Maximilian, født 10 Juli 1867.

Eduard, født 18 April 1861.

4. 3.Carl, født 9 Marts 1832.

5. Aribert, født 18 Juni 1864. 4.Marie, født 20 Nov. 1834, formælet 11 Septbr. 1858 Alexandra, født 4 April 1868. med Ernst, Fyrste af Leiningen, født 9 Nov. 1830.

6.

Søstre: 5.Cecilie (see Rusland

1. Agnes (see Sachsen=Altenburg). Faders Halvbroder:

2. Maria (see Preussen). 1 Arveprinds Carl Ludvig, født 14 Februar 1755, død

Faders Brødre:

15

Decbr. 1801).Søn:

1. † Georg (født 21 Febr. 1796 † 16 Octbr. 1865). Datter: † Storhertug Carl (født 8 Juni 1786, død 8 Decbr.

22 Juni 1826.

Louise,født 1818). Døttre:

Septbr. 1799 † 4 Decbr. 1864), født 21 Octbr. 1813, Enke efter Fyrst

† Friedrich (født 23

2. a.Josephine,

1832 med Marie, Prindsesse af

formælet 11 Septbr. Carl Anton af Hohenzollern=Sigmaringen

9Mai 1814. Døttre:

Hessen=Cassel, født b.Marie, født 11 Octbr. 1817, Enke efter Alexander a. Adelheid see Nassau). Douglas=Hamilton, Hertug af Hamilion, Brandon

(see Schaumburg=Lippe).

b. Bathildis og Chatellerault.

13 Dec. 1839.

c. Hilda, født Faders Helbroder:

Wilhelm (født 8 April 1792, død 11 Octbr. 1859).

Døttre:

Friederike, Prindsesse af Slesvig=Holsteen=Sønder¬

Sophie (see Lippe=Detmold) født 9 Octbr. 1811, Enke efter Hertug 1.

borg=Glücksborg,

Elisabeth, født 18 Dec. 1835.

Anhalt=Bernburg.

2.

Alexander Carl af

Leopoldine, født 22 Febr. 1837, formælet 24 Septbr.

3.

1862 med Hermann, Fyrste af Hohenlohe=Langenburg, Baden.

født 31 Aug. 1832.

Storhertugdømme. Constitutionelt arveligt Monarchi.

Tokammer. 1ste Kammer: Prindserne af det storhertuge¬

Bayern.

lige Huus, Hovederne for de mediatiserede Standesherre¬

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Tokam¬

slægter, den katholske Erkebiskop, en af Storhertugen valgt

Rigsraadet bestaaende af de myndige Prindser af 2 med:

evangelisk Prælat, 8 valgte af Landadelen (paa 8 Aar),

Kongehuset, Kronembedsmændene, Hovederne for de mediati¬

fra Universiteterne og høist 8 af Storhertugen paa Livstid

serede fyrstelige og grevelige Slægter, de to Erkebiskopper valgte. 2det Kammer: 22 Deputerede fra visse bestemte

og en af Kongen paa Livstid valgt Biskop, Formanden for Byer og 41 fra Landet valgte paa 4 Aar; indirekte Valg;

det protestantiske Overkonsistorium samt andre af Kongen ingen Census; til Valgret kræves 25 Aars, til Valgbarhed

(12)

2.

3

VII

Udenlandske Magter,

paa Grund af deres Fortjenester, Fødsel eller Rigdom arve¬

ligt eller livsvarigt udnævnte Medlemmer, og Deputeret¬

kammeret bestaaende af f. T. 156 Medlemmer, valgte for 6 Aar ved indirekte Valg (1 forhver 31,500 Indv.); Census

til Valgret kræves 21 Aars, for Valgmænd 25 Aars, til Valgbarhed 30 Aars Alder. Kamrene samles hvert 3 Aar.

Hører til det tydske Rige, men har selvstændig Forvaltning af Hær=, Post= og Telegraphvæsenet.

Kongeriget Bayern indeholder 75,859 □ Km. med 5,284,778 Indv.

Hovedstaden München 260,000 Indv., Nürnberg 116,193 Augsburg 65,476, Würzburg 55,036, Regensburg 36,024.

I. Den kongelige Linie af Huset Wittelsbach.

Kong Ludvig II, født 25 Aug. 1845, succ. 10 Marts 1864.

Broder Otto, født 27 April 1848

Moder:

Enkedronning Marie Prindsesse af Preussen, født 15 Octbr. 1825, gift 12 Okt. 1842 med Kong Maximilian II. Enke 10 Marts 1864

Faders Søskende:

1. Luitpold, født 12 Marts 1821, form. 15 April1844 med Augusta, Erkehertuginde af Østerrig (født 1 Apri.

1825, død 26 April 1864). Børn:

a. Ludvig, født 7 Jan. 1845, form. 20 Febr. 1868 med Maria Theresia, Erkehertuginde af Østerrig

født 2 Juli 1849. Børn:

1) Ruprecht, født 18 Mai 1869.

*Adelgunde, født 17 October 1870 3)Maria, f. 6 Juli 1872.

4) Carl, f. 1 April 1874 Franz, f. 10 October 1875.

6

Mathilda, f. 17 Aug. 1877.

37

Wolfgang, f. 2 Juli 1879.

8 Hildegarde, f. 5 Marts 1881.

9 Wiltrude, f. 10 Nov. 1884.

b. Leopold, født 9 Febr. 1846, form. 20 April 1873 med Gisela, Erkehertuginde af Østerrig, født 12

Juli 1856. Børn:

1) Elisabeth, født 8 Jan. 1874.

2) Augusta, født 28 April 1875.

3 Georg, født 2 April 1880 4) Conrad født 22 Novbr. 1883.

Theresia, født 12 Novb. 1850.

C.

d.Arnulph, født 6 Juli 1852, form. 12 April 1882 med Therese Prindsesse af Liechtenstein, f. 28 Juli

1850. Søn:

Heinrich, født 24 Juni 1884.

Adelgunde (see Østerrig=Ungarn)

1Adalbert (f. 19 Juli 1828, død 21Septbr. 1875) form. 25 August 1856 med Amalie Infantindeaf Spanien, født 12 Octbr. 1834. Børn:

a.Ludvig Ferdinand, født 22 Octbr.1859, form 2 April 1883 med Maria della Paz. Infantinde afSpanien, født 23 Juni 1862.Søn

Ferdinand, født 10 Mai 1884.

b. Alphons, født 24 Jan. 1862.

c. Isabella (see Italien).

d. Elvira født 22 Novbr. 1868.

11 Octbr. 1874.

e. Clara, født

Farfaders Søster:

Ludovike (see nedenfor).

II.Den hertugelige Linie af Huset Wittelsblach Maximilian, Hertug i Bayern, født 4 Decbr. 1808 formælet 9 Septbr. 1828 med Ludovike Prindsesse af Bayern, født 30 August 1808. Børn:

1. Ludvig, født 21 Juni 1831

2. Helene, født 4 April 1834, Enke efter Prinds Maximiliar af Thurn og Taxis.

3. Elisabeth (see Østerrig=Ungarn).

2.

5.

6.

7 8

regjerende Fyrstehuse.

VIII

— — * — — — — * — — —

— * — — — — — * — — —

Carl Theodor, født 9 August. 1839, form. 1. Gang 4.

11 Febr. 1865 med Sophie, Prindsesse af Sachsen (født 15 Marts 1845, død 9 Marts 1867), 2. Gang 29 April 1874 med Maria Josepha, Infantinde af

Portugal, født 19 Marts 1857. Børn:

a. Amalie, født 24 Decbr. 1865 b. Sophie født 22 Febr. 1875.

c. Elisabeth, f. 25 Juli 1876.

d. Marie, f. 9 Oct. 1878.

e. Ludvig Wilhelm, født 17 Jan. 1884.

Marie (see Familien Bourbon IV Mathilde (see Familien Bourbon IV).

Sophie (see Familien Bourbon II)

Maximilian, født 7 Decb. 1849, form. 20 Sept. 1875 med Amalie, Prindsesse af Sachsen=Coburg og Gotha født 23 Octbr. 1848. Sønner

a. Siegfried, f. 10 Juli 1876.

b. Christoph, f. 22 April 1879.

Belgien.

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Tokam¬

mer: Senatet bestaaende af Thronarvingen og halvt saa¬

mange Medlemmer som Repræsentanternes Kammer, valgte paa 8 Aar, og Repræsentanternes Kammer, paa f. T.

138 Medlemmer (1 for hver 40,000 Indb.), valgte paa 4 Aar, samtlige udgaaede af direkte Valg. Census; til Valg¬

ret kræves 21 Aars, til Valgbarhed for Senatet 40 Aars, for Repræsentanternes Kammer 25 Aars Alder. Udelukkede fra at vælges ere Geistlige og Embedsmændene (undt. Mini¬

strene). Kamrene samles hvert Aar.

Belgien indeholder 29,457 □ Km. med 5,784,958 Indv.

Folketællingen af 31 December 1884 ifølge

Hovedstaden Brüssel med Forstæder 429,866Indv.

Antverpen 191,124, Gent 140,926, Lüttich 133,040, Mechelr 46,499, Brügge 45,559, Verviers 44,667, Löwen 37,490,

Tournay 33,773.

Kong Leopold II, født 9 April 1835, succ. 10 Decbr.

1865 form. 22 August 1853 med Maria Henriette Erkehertuginde af Østerrig, født 23 August 1836. Døtre:

1.Louise (see Sachsen=Coburg og Gotha).

2.Stephanie (see Østerrig=Ungarn).

3.Clementine, født 30 Juli 1872.

Søskende:

Philip Greve af

1. Flandern, født 24 Marts 1837,

form. 25 April 1867 med Maria, Prindsesse af Hohen¬

zollern=Sigmaringen, født 17 Novbr. 1845. Børn:

a. Balduin, født 3 Juni 1869 b. Henriette, født 30 Novbr. 1870.

c. Josephine, født 18 Octbr. 1872.

d. Albert, født 8 April 1875.

Charlotte (se Østerrig=Ungarn).

Familien Bourbon.

I. Den franske Hovedlinie.

Enke efter Henrik, Hertug af Bordeaux, Greve af Chambord, død 24 August 1883, Maria Theresia.

Erkehertugindeaf Østerrig, født 14 Juli 1817.

II. Linien Orléans.

Sønnesøn af Kong Ludvig Philip af Frankrig.

Philip, Greve af Paris (Søn af Hertug Ferdinand af Orleans, født 3 Septbr. 1810, død 13 Juli 1842), født 24 Auzust 1838, formælet 30 Mai 1864 med Isabella Datter af Hertug Anton af Montpensier født 21 Septbr.

1848. Børn:

Amalie, født 28 Sept. 1865.

1

2.Ludvig Philip, Hertug af Orléans, født 6 Febr. 1869.

3. Helene, født 16 Juni 1871 4. Isabella, født 7 Mai 1878.

5. Louise, født 24 Februar 1882.

6. Ferdinand, født 9 Septbr. 1884.

(13)

2.

3.

4.

5

IX Udenlandske Magter, regjerende Fyrstehuse. X

* * * * * * * * — — * * — — —

Broder 2.Therese (see Brasilien)

Robert, Hertug af Chartres født 9 Novbr.1840 3Ludvig, Greve af Aquila, født 19 Juli 1824,form form. 11 Juni 1863med Francisca, Datter af Prinds 28 April 1844 med Januaria, Prindsesse af Bra¬

Frants af Joinville,f. 14 August 1844. Børn: silien, født 11 Marts 1822. Sønner:

Marie, født 13 Jan. 1865 (see det danske Kongehuus). a. Ludvig, født 18 Juli 1845.

1.

2. Henrik født 16 Octbr. 1867. b. Philip, født 12 Aug. 1847.

3. Margrethe, født 25 Jan. 1869. 4. Frants de Paula, Greve af Trapani, f. 13 August Septbr. 1874.

4. Johan, født 4 1827 form. 10 April 1850 med Marie Isabella,

Erkehertuginde af Østerrig, født 21 Mai 1834. Døttre:

Faders Søskende

a. Antoinette (see ovenfor).

Ludvig, Hertug af Nemours, født 25 Octbr. 1814, 1.

b. Caroline, f. 20 Marts 1856, form. 19 Novbr.

form. 27 April 1840 med Victoria Prindsesse af

1885 med Grev Andreas Zamoyski, født 10 Sachsen=Coburg og Gotha (født 16 Febr. 1822, død

Juli 1852.

10 Novbr. 1857). Børn:

født 28 April 1842, form.

Ludvig, Greve af Eu a.

V. Den tidligere i Parma regjerende Linie.

15 Octbr. 1864 med Isabella, Kronprindsesse af

Brasilien, født 29 Juli 1846. Sønner: Robert, forhen Hertug af Parma, født 9 Juli 1848,

) Pedro, Prinds af Grao Parå, født 15 Oct. 1875. form. 1 Gang 5 April 1869 med Pia, Prindsesse af Begge 2) Ludvig, født 26 Jan. 1878. Sicilierne (født 2 August 1849, død 29 Septbr.1882)

3) Anton, født 9 August 1881.

2 Gang 15 Octbr. 1884 med Maria Antonia,Infant¬

Ferdinand, Hertug af Alencon, født 12 Juli 1844,

b. inde af Portugal, født 28 Novbr. 1862. Børn:

form. 28 Sept. 1868 med Sophie, Datter af Mari¬ 1. Marie Louise født 17 Jan. 1870.

milian, Hertug i Bayern, født 22 Febr. 1847. Børn. 2. Marie Annunciata, født 24 Marts 1872.

1) Louise, født 9 Juli 1869

3. Henrik, født 13 Juni 1873.

2) Emanuel, født 18 Jan. 1872. 4.Marie Immaculata, f. 21 Juli 1874.

Margarethe, født 16 Febr. 1848, form. 15 Jan

C. 5.Joseph, født 30 Juni 1875.

1872 med Prinds Ladislaus Czartoryski, født 6 Marie Theresia, født 15 Octbr. 1876.

3 Juli 1828. 7.Pia, født 9 Octbr. 1877.

Blanca, født 28 Octbr. 1857.

d. 8.Beatrice, f. 9. Jan. 1879.

Clementine (see Sachsen=Coburg og Gotha). 9.Elie, f. 23 Juli 1880

Frants, Prinds af Joinville, født 14 August 1818

10. Adelheid, f. 5 August 1885 orm. 1 Mai 1843 med Francisca, Prindsesse af

Søskende:

Brasilien, født 2 August 1824. Børn:

1. Margarethe (see Spanien).

a. Francisca (see ovenfor).

2.

Alice (see Østerrig=Ungarn)

b. Peter, Hertug af Penthiévre, født 4 Nov. 1845.

12 Febr. 1851, form Bardi,f.

Henrik, Greve af Henrik, Hertug af Aumale, født 16 Jan. 1822, form 3.

1873 med Louise, Prindsesse af Gang 25 Novbr

med Caroline, Prindsesse af Begge 25 Novbr. 1844

21 Jan. 1855, død 23 Aug. 1874), Begge Sicilierne(f.

Sicilierne (født 26 April 1822, død 6 Decbr. 1869)

1876 med Adelgunde, Infantinde 2 Gang 15 Octbr.

Anton, Hertug af Montpensier, født 31 Juli 1824

Novbr. 1858 af Portugal, f. 10

form. 10 Octbr. 1846 med Louise, Infantinde af Spanien, født 30 Jan. 1832. Børn:

a.Isabella (see ovenfor) Bremen.

b. Anton, født 23 Febr. 1866.

Fri Hansestad. Den udøvende Magt er hos Senatet, bestaaer af 18 Medlemmer (paa mindst 30 Aar), III. Den spanske Hovedlinie (see Spanien). der

hvoraf mindst 10 Retslærde og 5 Kjøbmand, der vælges IV. Den neapolitanske Linie.

paa Livstid af Valgmænd, som Senatet og „Borgerskabet“

Frants II, forhen Konge af Begge Sicilierne født kalder; 2 Borgmestre valgte paa 4 Aar af og i Senatet.

Jan. 1836, form. 3 Febr. 1859 med Marie, Datter

16 Den lovgivende Magtdeler Senatet med Borgerskabet

i Bayern, født 4 Octbr. 1841

af Maximilian, Hertug ɔ: en Forsamling af 150 paa 6 Aar valgte Borgere.

Hører til det tydske Rige.

Søskende:

1838, form Ludvig, Greve af Trani født 1 August

1. Størrelse 255 □ Km. med 156,723 Indv., hvoraf Byen

Maximilian

5 Juni 1861 med Mathilde, Datter af Bremen med Forstæder 122,757.

Datter:

Hertug i Bayern, født 30 Septbr. 1843.

Marie Theresia, f. 15 Jan. 1867.

Brunsvig.

Alphons, Greve af Caserta, født 28 Marts 1841, 2.

form. 8 Juni 1868 med Antoinette, Datter af Frants Hertugdømme. Constitutionelt arveligt Monarchi. Eet¬

Børn:

de Paula, Greve af Trapani, f. 16 Marts 1851. ammer, bestaaende af 46 Medlemmer, deraf 21valgte af a. Ferdinand, f. 25 Juli 1869. de Høistbeskattede, 10 fra Byerne, 12 fra Landet og3 Repræ¬

b. Karl, f. 10 Novbr. 1870 entanter for Geistligheden. Indirekte Valg. Hører til Marie Immaculata, f. 30 Octbr. 1874.

C. det tydske Rige.

Marie Christine, f. 10 April 1877.

0. Brunsvig indeholder 3,690 □ Km. med 349,367 Indv.

Maria della Grazia, født 12 August 1878.

C. Hovedstaden Brunsvig 75,038 Indv

Marie Josephine, f. 25 Marts 1880.

f. Regent: Prinds Albrecht af Preussen, født 8 Mai

Gennaro, født 24 Jan. 1882.

8. 1837, valgt af den brunsvigske Landdag d. 21 Octbr. 1885

h. Rainer, født 3 Decbr. 1883.

(see Preussen).

i. Barn, født i Decbr. 1885.

3.Marie Immaculata (see Østerrig=Ungarn)

Frankrig.

4. Gaetan, Greve af Girgenti (født 12 Jan. 1846, der

Republik. Den lovgivende Magt er hos et Tokammer;

26 Novbr. 1871), form. 14 Mai 1868 med Isabella,

et Senat paa 300 mindst 40 Aar gamle Medlemmer, Infantinde af Spanien, født 20 Decbr. 1851

hvoraf 75 livsvarige, der vælges af Senatet, medens af Bari, født 15 Septbr. 1852.

5. Pascal, Greve

Senatorerne for Departementerne vælges af særlige Valg¬

Faders Søskende:

mandskorps (bestaaende af de Deputerede, Generalraadene, 1. Antoinette (see Østerrig=Ungarn).

(14)

Udenlandske Magter,

XI

— — * — — — * * * * * * — — * — * — * * — * * * * * — — — * — —

Kom Arrondissementsraadene og Delegerede, valgte blandt

munernes Vælgere af Kommunalraadene, 1 for hvert Kom¬

munalraad) for 9 Aar. Deputeretkammer, hvis 533 efter Medlemmer vælges for 4 Aar ved direkte Valg Arrondissementer. Til Valgret til Deputeretkammeret kræves 21 Aars, til Valgbarhed 25 Aars Alder, men ingen

Aktive Militaire ere hverken valgberettigede eller Census.

valgbare. Statens Embedsmænd ere ligeledes for en stor Deel udelukkede fra at faae Sæde i Deputeretkammeret.

Kamrene samles hvert Aar. Den udøvende Magt er hos en Præsident der vælges for 7 Aar af begge Kamre

forenede til „Nationalforsamling“.

Nuværende Præsident: Jules Grévy, valgt 30 Jan.

1873gjenvalgt 28 Decbr. 1885.

Det egentlige Frankrig udgjør 528,571 Størrelse.

Dertil Algerien 667,000 Km. med 37,672,048 Indv.

Km. med 3,310,412 Indv., andre Colonier 846,00(

Km. med 13,315,500 Indv.

Skytsstaten Tunis 116,348 □ Km. med 1,500,000 Indv.

Skytsstaten Anam omtr. 275,300 □ Km. med 6,045,000 Indv.

Marseille Paris 2,269,023 Indv., Lyon 347,619

269,340, Bordeaux 217,990, Lille 145,113, Toulouse Nantes 117,555, St. Etienne 114,962, Rouen 7

127,196

105,860. —Algier 70,747, Oran 58,530, Constantine 39,823.

Grækenland.

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Eet¬

Valg kammer, bestaaende af 244 ved almindelige direkte for 4 Aar valgte Deputerede.

Størrelse 64,689 □ Km. med 1,979,561 Indv.

Hovedstaden Athen 84,903 Indvaanere, Patras 25,494, Hermupolis 21,245, Piræus 21,055.

Georg I, Hellenernes Konge, født 24 Decbr. 1845 (see 1863, det danske Kongehuus), modtog Valg til Konge 6 Juni

Stor¬

form. 27 Octbr. 1867 med Olga Constantinowna,

fyrstinde af Rusland, født 3 Septbr. 1851. Børn:

Constantin, Hertug af Sparta, født 2 August 1868 1.

2. Georg, født 24 Juni 1869.

3. Alexandra, født 30 August 1870.

4.Nicolaos, født 21 Jan. 1872.

Marie, født 3 Marts 1876 5.

Andreas, født 1 Februar 1882.

6.

Hamborg.

Fri Hansestad. Den udøvende Magt er hos Senatet der bestaaer af 18 Medlemmer paa mindst 30 Aar hvora mindst . juridisk dannede og 7 Kjøbmand, der vælges for Livstid af Valgmænd, som Senatet og „Borgerskabet“ kalder, den lovgivende hos dette og Borgerskabet der bestaaer a 196 Medlemmer hvoraf 88 vælges ved almindelige direkte I Spidsen for Senatet staaer 2 Borgmestre, valgte Valg.

for 1 Aar af og i Senatet. - Hører til det tydske Rige.

Størrelse 409 □ Km. med 453,869 Indv., hvoraf selve Byen Hamborg med Forstæder 289,859.

Hessen (Darmstadt)

Storhertugdømme. Constitutionelt arveligt Monarchi. 2 Kamre, hvoraf 1 ste bestaaer dels af Medlemmer i Kraft af Stand og Fødsel, dels af 12 af Storhertugen for Livstid

valgte Medlemmer. 2det Kammer af 50 Deputerede, dera 10 fra de større Byer, 40 fra de mindre Byer og Landet, valgte for 6 Aar. Indirekte Valg; Census; 25 Aars Alder baade for Valgret og Valgbarhed. Kamrene samles hvert 3 die Aar.Hører til det tydske Rige.

7682 □ Km. med 936,340 Indv.

Hovedstaden Darmstadt 43,810 Indv., Mainz 66,314 Offenbach 31,947.

Storhertug Ludvig IV, f. 12 Septbr. 1837, succederede 13 Juni 1877, form. 1 Juli 1862 med Alice, Prindsesse af Storbritannien (f. 25 April 1843, død 14 Decbr. 1878).

Børn

1

regjerende Fyrstehuse

XII

* * * * *

— * — — — — — — *

Victoria, form. 30 April 1884 med Prins Ludvig 1.

af Battenberg, født 24 Mai 1854.

Elisabeth (see Rusland) 2.

3 Irene, født d. 11 Juli 1866.

Ernst Ludvig, født 25 Novbr. 1868.

4.

Alix, født 6 Juni 1872.

5.

Brødre Heinrich, født 28 Novbr. 1838 1.

Wilhelm, født 16 Novbr. 1845 2.

Faders Broder:

Alexander, født 15 Juli 1823.

Ikke regjerende Sidelinier af Huset Hessen:

Hessen=Kassel (see foran under det danske Kongehuus).

I.

II. Hessen=Philippsthal Landgreve Ernst II, født 20 Decbr. 1846.

Broder Carl, født 3 Febr. 1853.

Moder

Enkelandgrevinde Marie, født Hertuginde af Württem¬

form. 9 Octbr. 1845 med Land¬

berg, f. 25 Marts 1852,

Febr. 1868 greve Carl II, Enke 12

III. Hessen=Philippsthal=Barchfeld.

født 13 Septbr. 1829, form. 27 Landgreve Alexis

Juni 1854 med Louise, Prindsesse af Preussen, født 1 Marts 1829, skilte 6 Marts 1861

Søskende:

Bertha, f. 26 Octbr. 1818, form. 27 Juni 1839 med 1.

af Bentheim=Bentheim og Bentheim¬

Ludvig, Fyrste

Steinfurt, f. 1 August 1812.

2. Wilhelm, f. 3 Octbr. 1831, form. 1 Gang 27 Decbr.

1857 med Marie Auguste, Prindsesse af Hanau født 22 August 1839, skilt 18 Mai 1872, udnævnt til Prindsesse af Ardeck, 2 Gang 16 August 1873 med

Juliane, Prindsesse af Bentheim=Bentheim og Bentheim

Steinfurt (f. 5 Jan. 1842, død 29 April 1878),3 Gang 23 August 1879 med Adelheid, Prindsesseaf Bentheim=Bentheim og Bentheim=Steinfurt (f. 17 Mai 1840, død 31 Jan. 1880), 4 Gang 6 Decbr. 1884 med Auguste, Prindsesse af Slesvig=Holsten=Sønderborg=

Glücksborg, født 27 Febr. 1844. Børn:

a. Bertha, født 25 Octbr. 1874.

b. Clovis, født 30 Juli 1876.

Italien.

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Tokammer nemlig Senatet, der bestaaer af de kgl. Prindser og af Kon¬

gen for Livstid udnævnte Medlemmer der maa høre til visse bestemte Kategorier af Notabler og være mindst 40 Aar gamle (1877: 317 Medl.), og Deputeretkammere paa 508 for 5 Aar valgte Medl. Valgret tilkommer alle 25 aarige Mænd, der have modtaget en høiere Underviisning (Professorer, Embedsmænd, Advokater osv.) eller have en vis, forholdsvis ikke ringe Census, naar de kunnelæse og

Til Valgbarhed kræves 30 Aars Alder. Embeds¬

skrive.

mand,der modtage Løn af Staten, Cultusfondene og Civil¬

isten ere med enkelte Undtagelser udelukkede fra at faa Sædei Deputeretkammeret. Kamrene samles hvert Aar.

296,323 □ Km. med 29,361,032 Indv.

Hovedstaden Rom 273,268 Indv., Neapel 463,172, Mailand 295,543, Turin 230,183, Palermo 205,712, Genua 138,081, Florenz 134,992, Venedig 129,445, Bologna 103,998, Catania 96,017, Livorno 78,998, Messina 78,438.

Kong Umberto født 14 Marts 1844, succ. 9 Jan 1878, formælet 22 April 1868 med Margarethe, født 20Novb. 1851 (see nedenfor). Søn:

Victor Emanuel, Prinds af Neapel, født 11 Novb.

1869.

Søskende:

Clotilde, født 2 Marts 1843, form. 30 Jan. 1859 med Prinds Napoleon (Bonaparte), født 9 Septbr.

1822

(15)

2.

XIII Udenlandske Magter, regjerende Fyrstehuse. XIV

* * — — * * * * * * * * * * — * — * — * * * * * * * — — — * * * * * * * * — * * — * — * — — — — — —

2. Amadeo, født 30 Mai 1845, Hertug af Aosta, Konge b Philip, født 17 Juli 1837, formælet med Grev¬

i Spanien fra 4 Decbr. 1870 til 11 Febr. 1873, form. inde Mariane Marcolini (†4 Juni 1868).Søn:

Carl, født 27 Septbr. 1862.

30 Mai 1867 med Maria, Prindsesse dal Pozzo della

3Henriette, født 1 April 1806, Enke efter GrevJoseph, Cisterna (født 9 Aug. 1847, død 8 Novbr. 1876)

Sønner: Huniady.

Søn:

a. Emanuel, Hertug af Apulien, født 13 Jan. 1869. 4. Edvard (f. 22 Febr. 1809, død 27 Juni 1864.

b. Victor, Greve af Turin, født 24 Novb. 1870. 1 Aloys (født 25 Juni 1840, død 30 Marts 1885), c. Louis født 31 Jan. 1873. form. 26 Nov. 1870 med Anna Grevinde Degenfeld=

Maria Pia (see Portugal). Schonburg, født 13 Mai 1849. Sønner:

3.

1) Friederich,f. 12 Septbr. 1871 Farbroder:

2) Eduard, f. 2 Septbr. 1872.

† Ferdinand, Hertug af Genua (født 15 Novbr. 1822,

Farfaders Farbroders Sønnesøn:

død 10 Febr. 1855), form. 22 April 1850 med Elisabeth,

Carl (f. 23 Oct. 1790, død 7 April 1865). Børn.

Prindsesse af Sachsen, født 4 Febr. 1830. Børn:

1. Anna, f. 25 August 1820, Enke efter Fyrst Ferdinand 1. Margarethe (see ovenfor)

af Trauttmansdorff=Weinsberg.

Thomas, Hertug af Genua, født 6 Febr. 1854, form 2.

2.Carl, f. 19 April 1827.

14 April 1883 med Isabella, Priudsesse af Bayern

3. Elisabeth, f. 13 Novbr. 1832, form. 12 Juni 1858 født 31 Aug. 1863 Søn:

med Grev Hugo af Salm=Reifferscheidt, født 9 Novbr 21 August 1884.

Ferdinand f

1832 Broders Sønnesøn.

Oldefaders 4 Francisca, f. 30 Octbr. 1833, form. 14 Aug. 1865 af Savoyen=Carignan, født 14 April

Eugen, Prinds med Prinds Joseph af Arenberg, født 8 August 1833.

1816. 5. Marie, s. 19 Septbr. 1835, form. 5 April 1856 med

Fyrst Ferdinand af Kinsky, født 22 Octbr. 1834.

Liechtenstein.

6.Rudolph, f. 18 April 1838 Fyrstendømme Constitutionelt arveligt Monarchi Farfaders Farbroders Søn

Landdag paa 15 Medlemmer (3 valgte af Fyrsten, 12 ved Moritz (f. 21 Juli 1775, død 24 Marts 1819). Datter:

indirekte Valg). Leopoldine, født 4 Novbr. 1815, Enke efter Prinds

157 □ Km. med 9,124 Indv.

Ludvig af Lobkowitz.

Fyrst Johan II, født 5 Oct. 1840, succ. 12 Nov. 1858.

Lippe.

Søskende:

Lippe=Detmold Fyrstendømme.

I

Constitutionelt Marie, født 20 Septbr. 1834, form. 29 Octbr. 1860

1

arveligt Monarchi.En Landdag, bestaaende af 21 De¬

med Ferdinand, Greve af Trauttmansdorff, født 27

puterede, hvoraf 7 valgte af de Høistbeskattede 7 af de la¬

Juni 1825.

vere Beskattede,7 af andre Undersaatter. Direkte Valg.* Sophie, født 11 Juli 1837, form. 4 Mai 1863 med

2.

Hører til det tydske Rige Carl, Fyrste af Löwenstein=Wertheim=Rosenberg, født

Størrelse 1222 □ Km. med 120,246 Indv., deraf Byen 21 Mai 1834.

Detmold 8,053.

Aloysia, født 13 August 1838,7Enke efter Heinrich 3

Fyrst Woldemar

Greve af Fünfkirchen f. 18 April 1824, succ. 8 Decb

1875, form. 9 Novbr.

Ida, født 17 Septbr. 1839, form. 4 Juni 1857 med 1858 med Sophie,Prindsesse af 4.

Baden, født 7 August Adolph Joseph, Arveprinds af Schwarzenberg, født 1834

Søskende:

18 Marts 1832.

5. Henriette, født 6 Juni 1843 (see nedenfor) 1. + Fyrst Leopold (f. 1 Septbr. 1821, succ. 1 Jan. 1851, Anna, født 26 Febr. 1846, form. 22 Mai 1864 med død 8 Dec. 1875), form. 17 April 1852 med Elisabeth, 6.

Georg Christian Fyrste af Lobkowitz, født 14 Ma Prindsesse af Schwarzburg=Rudolstadt, f. 1 Octb. 1833.

5

Louise, født 9 Nov. 1822.

1835.

7.Therese (see Bayern) 3. Friederike, født 1 Decbr. 1825 4.

8. Franz de Paula, født 28 August 1853. Alexander, født 16 Jan. 1831.

5. Pauline, født 2 Octbr. 1834.

Faders Søskende:

Febr. 1802, form. 3 Juni 1841 med Franz, født 25

1.

Constitutio¬

Schaumburg=Lippe. Fyrstendømme.

Julie, Grevinde Potocka, født 5 Dec. 1818. Sønner:

nelt arveligt Monarchi.Eetkammer, bestaaende af 15 Alfred, født 11 Juni 1842, form. 26 April 1865

a.

Medlemmer, hvoraf2udnævnte af Fyrsten.Direkte Valg.

med Henriette Prindsesse af Liechtenstein(see

— — Hører til det tydske Rige.

Børn:

ovenfor).

Størrelse 340□ Km. med 35,374 Indv., hvoraf Byen 1)Franzisca, født 21 August1866.

Bückeburg 5,088.

2) Franz, født25 Jan. 1868

Fyrst Adolph,født 1 Aug. 1817, succ. 21 Nov. 1860, 3 Aloys, født 17 Juni 1869.

4)Therese født 9 Octbr. 1871. form. 25 Oct. 1844 medHermine, Prindsesse af Waldeck, 5 Johan, født6 Jan. 1873. født29 Sept. 1827. Børn:

6 Alfred, født 6 April 1875. 1. Hermine (see Würtemberg)

7 Heinrich født 21 Jan. 1877. 2. Georg, født 10 Oct. 1846, form. 16 April 1882 med 8Carl, født 16 Septbr. 1878. Marie Anna Prindsesse af Sachsen=Altenburg, født

14 Marts 1864.Sønner:

9) Georg, f. 22 Febr. 1880.

27 Juni 1872 a. Adolph, født 23 Februar 1883 b.Aloys født 18 Nov. 1846, form.

b. Moritz, født 11 Marts 1884.

med Mary For (f. 21 Decbr. 1850,død 26 Decbr.

Herman, født 19 Mai 1848 3

Døttre:

1878), Adoptivdatter af Lord Holland.

4Ida (see Reuß=Greiz 1) Sophie, f. 29 Marts 1873.

Otto født 13 Sept. 1854.

2) Julie, f. 24 Juli 1874. 5.

6. Adolph, født 20 Juli 1859.

3) Henriette, f. 6 Juli 1875

Søskende:

4) Marie, f. 21 Aug. 1877.

1. Mathilde (see Würtemberg) e. Heinrich, født 16 Novbr. 1853.

af Danmarks Slægt).

† Carl (f. 14 Juni 1803, død 12 Octbr. 1871. Sønner: 2. Adelheid (see foran, Kongen Ida, født 26 Mai 1824.

a. Rudolph, født 28 Decbr. 1833. 3.

(16)

5.

XV Udenlandske Magter, regjerende Fyrstehuse. XVI

— * — *

* — — — — * * * * * — * — — * — — — —* * — — * * — * * * * — — * * —

* * — —

Storhertug Friedrich Wilhelm, født 17 Oct. 1819.

4. Wilhelm, født 12 Dec. 1834, form. 30 Mai 1862 med

succ. 6 Septbr. 1860, form.28 Juni 1843 med Auguste Bathildis, Prindsesse af Anhalt, født 29 Decbr.

Prindsesse af Storbritannien, født 19 Juli 1822. Søn:

1837. Børn:

Adolph Friedrich, født 22 Juli 1848, form. 17 April a. Charlotte, født 10 Octbr. 1864.

b Friedrich, født 30 Jan. 1868. 187 med Elisabeth, Prindsesse af Anhalt, f. 7 Sept. 1857. Børn:

C Albrecht, født 24 October 1869.

Marie, f. 8 Mai 1878.

d. Maximilian, født 13 Marts 1871. a.

C.Bathildis, født 21 Mai 1873. b.Jutta, f. 24 Jan.1880.

( Adelheid, født 22 Septbr. 1875. C.Friedrich, f. 17Juni 1882.

Broder 9. Juni 1879.

Alexandra, f.

8.

+ Georg (f. 11 Jan

Elisabeth, født 5Marts 1841, form. 30 Jan. 1866 1824, død 20 Juni 1876), form.

16

Febr. 1851 med

Catharina Michailovna, Stor¬

med Wilhelm, Prinds af Hanau, separerede i Juni 1868

født28 August 1827. Børn:

fyrstinde af Rusland

Helene, født 16 Jan. 1857 Lübeck. 1.

2. Georg Alexander, født 6 Juni 1859.

Fri Hansestad. Den udøvende Magt er hos Senatet

3. Carl Michael, født 17 Juni 1863.

bestaaende af 14 livsvarige Medlemmer, hvoraf mindst6

Jurister og 5 Kjøbmand den lovgivende hos Senatet og Monaco.

Borgerskabet, bestaaende af 120 Medlemmer valgte paa

Fyrstendømme. Uindskrænket arveligt Monarchi. 21□

6 Aar. En Borgmester, valgt paa 2 Aar af og i Senatet,

Km. med 10,108 Indv., deraf Hovedstaden Monaco 2,879 tager i Spidsen for Senatet. — Hører til det tydske Rige.

Fyrst Carl III, født 8 Dec. 1818, succ. 20 Juni 1856, Størrelse 297 □ Km. med 63,571 Indv., deraf selve

form. 28 Sept. 1846 med Antoinette, Grevinde af Merode Staden Lübeck 55,498.

28 Septbr. 1828, død 10 Febr. 1864). Søn:

(f.

Albert, født 13 Novb. 1848, form. 21 Septbr. 1869

Mecklenborg.

med Marie, født 10 Decbr. 1850, Datter af Hertugen af Mecklenborg=Schwerin.

Hamilton og Chatellerault, skilte 3 Jan. 1880. Søn:

Storhertugdømme. Indskrænket arveligt Monarchi.

1870.

Ludvig, født 12 Juli Fælleds Stænder for begge Storhertugdømmer, der bestaae

Søster:

af Ridderskabet (700 Riddergodsbesiddere) og Landskabet

Florestine, født 22 Octb. 1833, Enke efter Wilhelm (47 Byers Borgmestre). Bønderne ere ikke repræsenterede.

Greve af Würtemberg, Hertug af Urach Ratzeburg har en egen stændersk Forfatning (21 Medlem.)

Hører til det tydske Rige. Montenegro.

13,303 □ Km. med 577,055 Indv.

Fyrstendømme. Fyrsten har næsten uindskrænket, patri¬

Hovedstaden Schwerin 30,146 Indv., Rostock 36,967.

archalsk Magt. Et Senat paa 12 Medlemmer, dog væsentlig Storhertug Friedrich Franz den 3dief. 19 Marts un med dømmende Myndighed. Under særlige Forhold ind¬

1851, form. 24 Jan. 1879 med Anastasia Michailowna, kaldes Folkeforsamlingen (Skupschtina), hvortil alle voxne f.

Storfyrstinde af Rusland 28 Juli 1860. Børn

Mænd have Adgang.

1 Alexandrine, f. 24Decbr. 1879.

9,030 □ Km. med 236,000 Indv., deraf Hovedstaden 2. Friedrich Franz f. 9 April 1882

Cettinje 2000 Indv.

Søskende

Fyrst Nicolaus I, født 7 Oct. 1841, succ. 13 August Paul Friedrich,

1. født 19 Septbr. 1852, form 5 Mai

1860, form. 22 Oktbr. 1860 med Milena Vukotic, født 1881 med Marie Prindsesse af Windisch=Grätz, født 4. Mai 1847. Børn

11 Decbr. 1856. Børn

Zorka, f. 23 Dec. 1864, form. 12 Aug. 1883 med Prins 1.

a. Paul Friedrich, f. 12 Mai 1882. Peter Alexandrovitch Kara Georgevitch, f. 11 Juli 1844.

b. Marie Louise, født 1 Mai 1883.

2 Militza, f. 26 Juli 1866 c. Marie Antoinette født 28 Mai 1884.

3.Stana, f. 4 Jan. 1868 1885.

d.Søn, født i Decbr. 4.Danilo, f. 29 Juli 1871.

2.Marie (see Rusland 5.

Elena, f. 8 Jan. 1873.

3 Johan Albrecht, født 8 Decbr. 1857. 6.Anna, f. 17 August 1874.

4.Elisabeth, født10 August 1869 7 Mirko, Prinds af Zeta, f. 17 April 1879.

5. Friedrich Wilhelm født 5 April 1871. 8.Xenia, f. 22 April1881

6.Adolph Friedrich f. 10 Octbr. 1873. Farbroder:

Heinrich, født 19

7. April 1876. † Fyrst Danilo I (født 29 Decbr. 1827, succ. 8 Jan.

Stifmoder 1852, død 13 August 1860), form. 26 Jan. 1855 med Enke=Storhertuginde Marie, født Prindsesse af Schwarz= Darinka Kuckvich, født 31 Decbr. 1837. Datter:

burg=Rudolstadt, født29 Januar 1850, Enke efter Stor¬ Olga, født 23 Mai 1859.

hertug Franz Friedrich II 15 April 1883.

Nederlandene.

Farmoder:

Kongerige. Constitutionelt arveligt Monarchi. Tokam¬

Enke=StorhertugindeAlexandrine, født Prindsesse af

(Generalstater): 1ste Kammer best. af 39 mindst Preussen, født 23 Febr. 1803, Enke efter Storhertug Paulmer

30 aarige Medlemmer, der vælges for 9 Aar af Provindsial¬

Friedrich 7 Marts 1842.

stænderne blandt de resp. Provindsers Høistbeskattede, 2det Faders Broder:

Kammer af 86 ved direkte Valg for 4 Aar valgte Med¬

Wilhelm (født 5 Marts 1827, død 28 Juli 1879)

emmer. Høi Valgretscensus. Til Valgbarhed kræves 23, form. 9 Decbr. 1865 med Alexandrine,Prindsesse af

til Valgret 30 Aars Alder.

Preussen, født 1Febr. 1842. Datter:

I Personalunion med Nederlandene staaer Storher¬

Charlotte, født 7 November 1868

tugdømmet Luxemborg, dog med særlig Forfatning Mecklenborg=Strelitz. under en af Kongen indsat Statholder. Stænderforsamling Storhertugdømme; er ved Arveforlig af 1755 nøie for¬ paa 41 Deputerede, valgte ved direkte Valg for 6 Aar, bundet med Mecklenborg=Schwerin, og har samme Statsform amles hvert Aar. Census; 25 Aars Alder baade til Valg¬

som dette. —Hører til det tydske Rige. ret og Valgbarhed.

Nederlandene udgjøre 33,000 □ Km. med 4,278,272 2,929 □Km., 100,269 Indv. Hovedstaden Neu=Strelitz

9,407 Indv. Indv.; Storhertugdømmet Luxemborg udgjør 2587 □ Km.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

juli 1905 fik kammerherre Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt- Laurvigen og hans aldste søn, Christian Erik Julius greve Ahlefeldt- Laurvigen og dennes agte agnatiske

juli 1905 fik kammerherre Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt- Laurvigen og hans aldste søn, Christian Erik Julius greve Ahlefeldt- Laurvigen og dennes agte agnatiske

1873 (Søn af Kammerherre, Baron Carl Vilhelm Ludvig Marius Christian Frederik til Baroniet Vilhelmsborg, f.. Baronesse Vibeke Juul af

— Ved Patent af 3 Juli 1905 erholdt Kammerherre, Greve Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen og hans ældste Søn, Greve Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvigen og dennes

— Véd Patent af 3 Juli 1905 erholdt Kammerherre, Greve Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen og hans ældste Søn, Greve Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvigen og dennes

6 Juli 1869 (Søn af Kammerherre, Baron Carl Vilhelm Ludvig Marius Christian Frederik Guldencrone til Baroniet Vilhelmsborg, f. Baronesse Bigitze Sofie

— Ved Patent af 3 Juli 1905 erholdt Kammerherre, Greve Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen og hans ældste Søn, Greve Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvigen og dennes

6 Juli 1869 (Søn af Kammerherre, Baron Carl Vilhelm Ludvig Marius Christian Frederik Guldencrone til- Baroniet Vilhelm8borg, f.. [Vilhelmsborg