Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

38  Download (0)

Full text

(1)

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder

og børnekonventionen

(2)

Indledning

Baggrund for undersøgelsen

KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført en

spørgeskemaundersøgelse blandt 12-16 årige danske skolebørn. Undersøgelsen har fokuseret på børnenes viden om menneskerettigheder og børnekonventionen, og hvor de kender dem fra samt deres holdning til tortur og ligebehandling.

Undersøgelsen er en opfølgning på en undersøgelse, der blev lavet i hele Norden i 2009-2010 og Danmark og Grønland i 2014. I denne omgang er undersøgelsen kun lavet i Danmark.

Formålet med undersøgelsen er:

At klarlægge børn og unge i alderen 12-16 års viden om FN’s verdenserklæring

At undersøge børn og unges holdninger til menneskerettigheder

At undersøge hvor børn kender deres rettigheder fra

Dataindsamling:

Dataindsamling er gennemført ved at rekruttere lærere fra hele Danmark via KANTAR Gallups internetpanel GallupForum. Lærerne har fået tilsendt elektroniske spørgeskemaer, som eleverne har udfyldt i klassen i skoletiden.

Indsamlingsperioden løb fra maj til juni, 2017.

Målgruppen for undersøgelsen var elever i alderen 12-16 år. Elever fra 6.-10. klasse er derfor blevet interviewet.

Der har deltaget i alt 1.055 elever fra 24 skoler i undersøgelsen.

Kontakt: Camilla Kann Fjeldsøe

e: camilla.k.fjeldsoe@tns-gallup.dk

t: 3915 2727

(3)

Fordeling af respondenter:

Køn:

Dreng 47%

Pige 53%

Alder:

12 år 12%

13 år 24%

14 år 31%

15 år 23%

16 år 10%

Region:

Hovedstaden 29%

Sjælland 15%

Syddanmark 22%

Midtjylland 24%

Nordjylland 10%

Resultaterne er vejet på region.

(4)

Viden om FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder og FN’s børnekonvention

Q3: Hvor meget ved du om:

Børnene er blevet spurgt om hvor meget de ved om FN’s verdenserklæring om

menneskerettigheder, og i alt mener 31%, at de kender den nogenlunde (21%) eller kender den godt (10%), hvilket er en stigning siden 2014, hvor 22% svarede at de enten kender den

nogenlunde eller godt. 41% har hørt lidt om den, mens 21% ingen viden har om FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder. 8% har svaret ”ved ikke”.

Hvad angår børnenes viden om FN’s børnekonvention, har 21% svaret, at de kender den

nogenlunde (14%) eller kender den godt (7%), hvilket også er en stigning fra de 11% i 2014. En tredjedel (34%) har hørt lidt om den, mens 37% ingen viden har om FN’s børnekonvention. 9%

svarer ”ved ikke”.

Kendskabet til FN’s børnekonvention er ligesom i 2014 lavere end kendskabet til FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder.

3 0 %

2 1 %

4 7 %

3 7 %

4 0 %

4 1 %

3 3 %

3 4 %

1 7 %

2 1 %

9 %

1 4 %

5 %

1 0 %

3 %

7 % 7 %

8 %

9 %

9 % 2014: FN’s verdenserklæring om

menneskerettigheder?

2017: FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder?

2014: FN’s børnekonvention?

2017: FN’s børnekonvention?

I n g e n v i d e n H a r h ø r t l i d t o m d e n K e n d e r d e n n o g e n l u n d e K e n d e r d e n g o d t V e d i k k e

(5)

Q3.1: Kendskab til FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder – køn, alder og region

Der er ingen signifikante forskelle på tværs af køn.

De ældre (15- og 16-årige) har det største kendskab. 41% af de 15-årige kender den

nogenlunde/kender den godt, og 49% af de 16-årige kender den nogenlunde/kender den godt.

På regionsniveau er der forskel på Sjælland, som har den største andel, der kender nogenlunde/godt (36%) og Nordjylland, som har den mindste (22%).

30%

21%

23%

20%

31%

26%

23%

12%

15%

19%

21%

19%

28%

19%

40%

41%

39%

42%

37%

42%

41%

44%

32%

42%

37%

47%

35%

43%

17%

21%

22%

20%

15%

15%

20%

27%

27%

25%

26%

15%

20%

16%

5%

10%

10%

9%

4%

5%

8%

13%

22%

10%

10%

11%

8%

6%

7%

8%

6%

9%

12%

11%

8%

3%

4%

5%

6%

8%

9%

16%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Ingen viden Har hørt lidt om den Kender den nogenlunde Kender den godt Ved ikke

(6)

Q3.2: Kendskab til FN’s børnekonvention – alder, køn og region (Q3)

Der er ingen forskelle på kendskabet til børnekonventionen på tværs af køn og alder.

Eleverne i Region Hovedstaden har det største kendskab på 31 (kender godt/nogenlunde).

47%

37%

37%

36%

49%

40%

40%

25%

27%

34%

41%

24%

47%

40%

33%

34%

32%

35%

16%

28%

33%

47%

40%

29%

37%

47%

30%

23%

9%

14%

15%

13%

7%

12%

14%

18%

16%

18%

13%

14%

8%

13%

3%

7%

7%

7%

13%

8%

4%

6%

9%

13%

3%

6%

4%

5%

9%

9%

9%

9%

15%

11%

9%

5%

8%

6%

6%

10%

11%

18%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Ingen viden Har hørt lidt om den Kender den nogenlunde Kender den godt Ved ikke

(7)

Q4: Hvilke menneskerettigheder kan du komme i tanke om?

21%

nævner uhjulpet ytringsfrihed, når de bliver bedt om at nævne de menneskerettigheder, de kan komme i tanke om. Der udover nævnes at alle er frie/lige (13%), retten til materielle goder som mad og husly (12%) og retten til skolegang (10%). 48% svarer ”ved ikke”.

21%

13% 12%

10% 8%

5% 5%

3% 3% 2%

8%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alle

(8)

Kendskab til børns rettigheder

Q5: Hvor meget mener du, at du ved om børns rettigheder?

I alt mener 31% af børnene, at de har meget (7%) eller nogen viden (24%) om børns rettigheder, hvilket er flere sammenlignet med undersøgelsen i 2014 (24%), men stadig

signifikant lavere end undersøgelsen i 2009-2010 (39%). 38% svarer, at de kender en lille smule til børns rettigheder. 7% angiver, at de ikke ved noget om børns rettigheder, hvilket er på samme niveau som 2009-2010 og signifikant lavere end 2014 (13%).

Der er ikke signifikant forskel på pigernes og drengenes kendskab eller på tværs af de forskellige aldersgrupper og regioner.

7%

13%

7%

9%

5%

8%

5%

8%

5%

11%

4%

6%

6%

13%

6%

17%

26%

19%

21%

18%

16%

18%

18%

24%

20%

16%

17%

28%

21%

12%

29%

33%

38%

35%

41%

44%

33%

39%

38%

36%

38%

37%

41%

30%

52%

30%

19%

24%

23%

25%

20%

29%

23%

24%

21%

29%

29%

17%

22%

23%

9%

5%

7%

6%

8%

7%

10%

7%

5%

7%

10%

9%

5%

5%

5%

8%

5%

4%

7%

3%

4%

5%

4%

4%

5%

4%

1%

4%

8%

1%

2009-2010 2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Jeg ved ikke noget om børns rettigheder Har hørt om dem En lille smule Noget Meget Ved ikke

(9)

FN’s børnekonvention beskriver de rettigheder børn har, fordelt på total, alder, køn og region

Q6: Mener du, at børns rettigheder gælder …

80% svarer, at børns rettigheder gælder alle børn i verden under 18 år, hvilket er flere end i 2014 (75%). Færre svarer desuden ”ved ikke” (12%) i forhold til 2014 (17%).

Pigerne (83%) mener i højere grad end drengene (76%), at børns rettigheder gælder alle børn i verden under 18 år.

Der er ingen forskelle på tværs at alder.

På regionsniveau har Region Midtjylland en større andel ”ved ikke” svar end de andre regioner.

75%

80%

76%

83%

82%

77%

79%

83%

81%

86%

81%

79%

72%

81%

3%

3%

5%

1%

2%

2%

3%

3%

6%

2%

2%

5%

3%

1%

4%

4%

5%

3%

3%

4%

4%

3%

5%

4%

7%

3%

4%

4%

1%

2%

2%

1%

2%

1%

2%

2%

1%

0%

2%

2%

2%

4%

17%

12%

12%

11%

11%

16%

12%

9%

8%

8%

9%

12%

19%

10%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Alle børn i verden under 18 år Alle børn i verden under 10 år

Kun europæiske børn Kun fattige eller børn fra udviklingslande Ved ikke

(10)

Børns rettigheder

Q7: For hvert af nedenstående spørgsmål beder vi dig svare ja, nej eller ved ikke.

Ligesom i 2014 mener næsten alle af de adspurgte (94%), at alle børn har ret til at blive

beskyttet mod vold. 93% mener desuden at alle børn har ret til hhv. privatliv og fritid, mens 80%

mener at alle børn har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem. Signifikant flere piger (84%) end drenge (75%) svarer ”ja” til, at børn har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem.

43% mener, at alle børn har ret til at få lommepenge, mens 20% svarer ”ved ikke”. Flere drenge (54%) end piger (33%) svarer ”ja” til dette spørgsmål.

71% svarer ”nej” til, at børn selv har ret til at bestemme, hvornår de går i seng, og 3 ud af 4 svarer ”nej” til, at forældre må bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole.

Der er ingen forskelle på tværs af alder og region.

Sammenlignes besvarelserne fra 2017 med dem fra 2014, svarer flere børn i 2017 ”ja” til

spørgsmålene ”har alle børn ret til privatliv” (93% vs. 89% i 2014) og ”

h

ar alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng?” (19% vs. 12% i 2014).

94%

93%

93%

80%

43%

19%

11%

3%

3%

4%

12%

38%

71%

75%

2%

3%

3%

8%

20%

11%

14%

Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold?

Har alle børn ret til et privatliv?

Har alle børn ret til fritid?

Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører

dem, f.eks. i forbindelse…

Har alle børn ret til at få lommepenge?

Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i

seng?

Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i

stedet for at gå i skole?

Ja Nej Ved ikke

(11)

Q7: Børns rettigheder – år

2014 2017

Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke

Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold?

93% 2% 4% 94% 3% 2%

Har alle børn ret til et privatliv?* 89% 3% 7% 93% 3% 3%

Har alle børn ret til fritid 93% 2% 4% 93% 4% 3%

Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse?

77% 10% 12% 80% 12% 8%

Har alle børn ret til at få lommepenge? 41% 36% 22% 43% 38% 20%

Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng?*

12% 74% 13% 19% 71% 11%

Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole?

9% 68% 22% 11% 75% 14%

*signifikant forskel mellem 2014 og 2017 på andelen af elever, der svarer ”ja”.

Q7: Børns rettigheder – køn

Dreng Pige

Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke

Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng?

21% 69% 9% 16% 72% 12%

Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse?

75% 14% 11% 84% 11% 5%

Har alle børn ret til fritid? 91% 5% 4% 95% 3% 2%

Har alle børn ret til at få lommepenge? 54% 32% 14% 33% 42% 25%

Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold?

92% 5% 3% 96% 2% 2%

Har alle børn ret til et privatliv? 91% 4% 5% 95% 2% 2%

Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole?

13% 75% 12% 9% 76% 15%

(12)

Q7: Børns rettigheder – alder

18%

20%

18%

17%

20%

77%

81%

78%

84%

78%

90%

92%

94%

95%

93%

47%

46%

42%

38%

42%

96%

93%

95%

95%

94%

91%

92%

95%

94%

91%

13%

9%

13%

7%

15%

72%

67%

71%

73%

73%

14%

11%

13%

11%

15%

6%

5%

4%

2%

5%

31%

29%

40%

45%

42%

0%

5%

3%

3%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

61%

79%

74%

80%

77%

11%

13%

11%

10%

7%

9%

8%

9%

6%

7%

5%

4%

2%

3%

2%

22%

18%

18%

16%

4%

2%

2%

2%

5%

4%

2%

3%

6%

26%

12%

13%

13%

9%

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Ja Nej Ved ikke Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng?

Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse?

Har alle børn ret til fritid?

Har alle børn ret til at få lommepenge?

Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold?

Har alle børn ret til et privatliv?

Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole?

(13)

Q7: Børns rettigheder – region

16%

20%

16%

21%

21%

81%

84%

83%

76%

75%

93%

94%

94%

93%

88%

40%

38%

41%

48%

48%

96%

97%

94%

91%

94%

95%

93%

93%

91%

94%

9%

9%

12%

12%

12%

71%

72%

74%

67%

69%

12%

11%

10%

13%

17%

5%

4%

2%

4%

6%

41%

42%

41%

29%

35%

2%

2%

4%

6%

1%

1%

4%

4%

4%

4%

79%

80%

73%

72%

71%

12%

8%

10%

11%

10%

7%

5%

7%

11%

8%

3%

1%

4%

3%

5%

19%

20%

18%

23%

17%

2%

1%

2%

2%

5%

4%

3%

3%

4%

3%

12%

11%

14%

16%

17%

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Ja Nej Ved ikke Har alle børn ret til selv at bestemme, hvornår de går i seng?

Har alle børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem, f.eks. i forbindelse med skilsmisse?

Har alle børn ret til fritid?

Har alle børn ret til at få lommepenge?

Har alle børn ret til at blive beskyttet mod vold?

Har alle børn ret til et privatliv?

Må forældre bestemme, om deres børn skal arbejde i stedet for at gå i skole?

(14)

Menneskerettigheder

Q8: Hvad handler Menneskerettighederne først og fremmest om i Danmark i dag, total

Der er ingen forskelle mellem svarene i 2014 og 2017. I alt mener 33% af de adspurgte elever, at

”Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være godt for samfundet” er den mest rigtige, når de bliver spurgt om hvad menneskerettigheder først og fremmest handler om i Danmark i dag. Dernæst svarer 25% at ”Menneskerettigheder har med lovgivning at gøre”. En fjerdedel (25%) svarer ”ved ikke” til dette spørgsmål.

Flere drenge (13%) end piger (8%) mener, at menneskerettighederne først og fremmest har at gøre med god opførsel. Der udover er der ingen signifikante forskelle mellem drenge og piger.

Der er ingen forskelle på tværs at alder og region, men der er en tendens til at andelen af ”ved ikke” svar falder med alderen (12-årige: 37%; 16-årige: 10%).

9%

31%

22%

4% 3%

29%

10%

33%

25%

3% 4%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Menneskerettigheder har at gøre med god

opførsel

Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være godt for

samfundet

Menneskerettigheder har med lovgivning at

gøre

Menneskerettigheder indgår som en del af en

eller flere religioner

Ingen af disse Ved ikke 2014 2017

(15)

Q8: Menneskerettighederne – alder, køn og region

9%

10%

13%

8%

14%

13%

11%

7%

9%

8%

10%

8%

13%

17%

31%

33%

31%

35%

27%

27%

33%

40%

39%

38%

31%

38%

24%

31%

22%

25%

22%

27%

18%

19%

26%

28%

35%

24%

34%

28%

19%

19%

4%

3%

4%

2%

3%

4%

3%

3%

4%

3%

5%

4%

3%

0%

3%

4%

5%

3%

1%

3%

3%

6%

3%

6%

4%

3%

2%

3%

30%

25%

25%

25%

37%

36%

24%

15%

10%

21%

16%

20%

38%

30%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Menneskerettigheder har at gøre med god opførsel

Menneskerettigheder udgør et ideal, som kunne være god for samfundet Menneskerettigheder har med lovgivning at gøre

Menneskerettigheder indgår som en del af en eller flere religioner Ingen af ovenstående

Ved ikke

(16)

Kilde til kendskab børns rettigheder, total

Q9: Hvor har du hørt om børns rettigheder?

To tredjedele (67%) har hørt om børns rettigheder i skolen, hvilket er en stigning siden 2014 (57%). 38% hørt om børns rettigheder i radio/fjernsynet, hvilket er et fald siden de 48% i 2014, og 39% har hørt om det på Internettet

Samme billeder gør sig gældende på tværs af køn, alder og region bortset fra ”hjemme”. Flere i Region Nordjylland har hørt om børns rettigheder hjemme (40%) i forhold til Region Midtjylland (27%).

36%

57%

7%

13%

48%

35%

4%

9% 6% 9%

36%

67%

9% 8%

38% 39%

4% 6%

3%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hjemme I skolen Fra kammerater

Læst i blade I radio/

fjernsynet

På internettet I forbindelse med en hobby/

fritidsaktivitet

Et andet sted Ingen steder Ved ikke 2014 2017

(17)

Q9: Hvor har du hørt om børns rettigheder?

Køn Alder Region

Dreng Pige 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Hjemme 35% 37%

34% 34% 37% 34% 48%

38% 41% 39% 27% 40%

I skolen 62% 72%

57% 62% 66% 80% 69%

77% 65% 71% 57% 60%

Fra

kammerater 10% 9%

10% 7% 8% 11% 17%

11% 10% 10% 9% 5%

Læst i blade 6% 10%

6% 7% 8% 7% 15%

9% 12% 8% 7% 3%

I radio/

fjernsynet 34% 41%

33% 33% 40% 39% 44%

34% 40% 44% 37% 34%

På internettet 35% 42%

26% 28% 44% 44% 51%

42% 42% 47% 30% 27%

I forbindelse med hobby eller en fritidsaktivitet

3% 4%

4% 3% 4% 2% 9%

4% 4% 3% 5% 4%

Et andet sted 7% 6%

9% 6% 4% 7% 11%

6% 8% 7% 6% 5%

Ingen steder 4% 3%

4% 4% 3% 2% 3%

2% 3% 2% 6% 1%

Ved ikke 10% 8%

10% 9% 11% 6% 5%

7% 4% 8% 14% 8%

(18)

Q10: Du har hørt om børns rettigheder i skolen, i hvilke fag har du hørt om dem?

(kun stillet til elever, som i Q9 har svaret, at de har hørt om børns rettigheder i skolen, n=711).

De elever, som har hørt om børns rettigheder, har i højest grad hørt om dem i samfundsfag (43%), dansk (41%) og historie (39%).

Der er ingen forskelle på tværs af køn, alder og region.

39% 41%

5% 2%

43%

13% 15% 15% 16%

8% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alle

(19)

Q10: Du har hørt om børns rettigheder i skolen, i hvilke fag har du hørt om dem? – køn, alder og region

(kun stillet til elever, som i Q9 har svaret, at de har hørt om børns rettigheder i skolen, n=711).

Køn Alder Region

Dreng Pige 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Historie 37% 40%

24% 39% 41% 37% 47%

36% 47% 34% 42% 37%

Dansk 40% 42%

54% 48% 38% 34% 42%

47% 40% 31% 33% 63%

Sprogfag 4% 5%

1% 3% 4% 5% 10%

7% 6% 3% 4% 0%

Matematik 2% 1%

2% 1% 1% 1% 3% 3% 1% 0% 2% 0%

Samfundsfag 40% 45%

2% 5% 45% 73% 76%

32% 66% 62% 29% 28%

Kristendomsk undskab

13% 13%

5% 9% 13% 15% 25%

9% 20% 14% 12% 13%

Seksualunder visning

13% 16%

19% 18% 12% 11% 20%

17% 20% 14% 14% 2%

Temauge 12% 16%

14% 16% 16% 13% 15%

18% 13% 11% 15% 13%

Projektuge 13% 19%

29% 25% 11% 10% 17%

24% 13% 9% 15% 11%

Andet 10% 7%

7% 7% 8% 8% 15%

7% 8% 8% 10% 11%

Ved ikke 12% 7%

17% 12% 9% 5% 3% 5% 4% 13% 14% 7%

(20)

Q11: Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn – total, køn, alder og region

11.1: Jeg synes det er i orden, at politiet bruger tortur, hvis de skal forhindre et terrorangreb

I alt er 42% meget enige (18%) eller enige (24%) i, at det er i orden, at politiet bruger tortur, hvis de skal forhindre et terrorangreb. Dette er en signifikant stigning siden 2014 (34%).

51% af drengene er enige (26%) eller overvejende enige (25%) i at det er acceptabelt at politiet bruger tortur, til at forhindre et terrorangreb, hvilket er flere end pigerne, hvoraf 34% er enige (10%) eller overvejende enige (24%).

Der er ingen signifikante forskelle på tværs af alder og region.

11%

18%

26%

10%

23%

17%

19%

13%

21%

13%

19%

17%

23%

16%

23%

24%

25%

24%

22%

25%

24%

27%

18%

29%

23%

23%

21%

22%

30%

31%

25%

37%

30%

28%

32%

33%

33%

28%

35%

35%

26%

35%

14%

11%

10%

12%

6%

9%

13%

14%

9%

15%

9%

9%

9%

9%

11%

6%

6%

7%

6%

6%

6%

6%

10%

7%

8%

6%

6%

4%

11%

10%

10%

10%

13%

14%

8%

7%

9%

7%

5%

10%

14%

14%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

(21)

11.2: Jeg synes det er i orden, at forældre har ret til at straffe børn mildt fysisk, f.eks. at give en lussing

86% er meget uenige (67%) eller uenige (19%) i, at det er i orden at straffe børn mildt fysisk, hvilket tegner det samme billede som i 2014.

Flere drenge (8%) er enig eller meget enig i at fysisk straf er i orden i forhold til pigerne (1%).

Andelen af børn, som er enig eller meget enig i, at fysisk straf er i orden, stiger med alderen, hvor 0% af de 12-årige synes det er i orden sammenlignet med 10% af de 16-årige.

Der er ingen nævneværdige regionelle forskelle.

1%

2%

3%

1%

1%

3%

4%

1%

1%

2%

3%

1%

2%

3%

5%

1%

3%

3%

3%

6%

4%

3%

4%

2%

3%

6%

6%

9%

5%

4%

6%

8%

7%

4%

7%

5%

7%

7%

5%

19%

19%

22%

17%

23%

17%

16%

22%

19%

17%

20%

22%

18%

19%

68%

67%

57%

76%

70%

68%

69%

62%

65%

69%

71%

63%

65%

69%

4%

3%

4%

2%

3%

5%

2%

3%

1%

1%

0%

4%

6%

3%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

(22)

11.3: Jeg synes det er i orden, at staten har lov til at overvåge alle danskere f.eks. via internettet og mobiltelefon

Færre af de adspurgte (4%) er enige (3%) eller meget enige (1%) i at det er i orden at staten overvåger danskere sammenlignet med 2014 (8%). Størstedelen (78%) er dog stadig uenige (30%) eller meget uenige (46%) i, at det er i orden.

Drengene er i højere grad (6%) enig eller overvejende enig i, at det er i orden i forhold til pigerne (3%).

Der er en tendens til at andelen af børn, som er enig eller meget enig i, at det er i orden at staten har lov til at overvåge danskere, stiger med alderen (12-årige: 1%; 16-årige: 8%).

Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af regionerne.

2%

1%

2%

1%

1%

2%

1%

2%

2%

1%

2%

1%

2%

3%

6%

3%

4%

2%

2%

3%

4%

6%

4%

3%

4%

2%

1%

14%

14%

16%

12%

13%

10%

15%

18%

15%

15%

16%

13%

14%

10%

29%

30%

28%

32%

35%

31%

28%

31%

28%

31%

30%

30%

26%

39%

43%

46%

44%

49%

47%

48%

48%

42%

47%

47%

47%

45%

47%

44%

7%

5%

6%

4%

5%

8%

4%

5%

2%

3%

1%

7%

9%

3%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

(23)

11.4: Jeg synes det er i orden, hvis staten vælger ikke at tage imod asylansøgere

36% er uenige eller meget uenige i, at det er i orden, hvis staten vælger ikke at tage imod asylansøgere.

Der er forskel på pigernes og drengenes svar, idet 20% af drengene er enig eller meget enig i at det er i orden sammenlignet med kun 9% af pigerne.

Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder.

Andelen af børn, som er uenig/meget uenig er størst i Region Hovedstaden (44%), hvis andel er større end både Region Syddanmark (29%) og Midtjylland (32%). Andelen af børn, som har svaret ”ved ikke”, er størst i Midtjylland (28%) og Nordjylland (26%).

6%

11%

2%

3%

6%

7%

6%

11%

4%

9%

6%

8%

5%

8%

9%

7%

2%

5%

10%

8%

15%

8%

7%

12%

6%

3%

33%

32%

34%

28%

31%

33%

42%

25%

33%

36%

41%

26%

27%

20%

18%

22%

17%

17%

22%

21%

24%

23%

20%

17%

17%

23%

16%

15%

17%

15%

17%

16%

14%

19%

21%

15%

12%

15%

16%

17%

15%

18%

35%

24%

13%

10%

7%

10%

13%

12%

28%

26%

Alle

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

(24)

11.5: Jeg synes det er i orden, hvis arbejdsgivere foretrækker kvindelige ansatte frem for mandlige, f.eks. som pædagoger, jordemødre eller sekretærer.

46% er uenige (23%) eller meget uenige (23%) i, at det er i orden, hvis arbejdsgivere foretrækker kvindelige frem for mandlige ansatte.

Flere drenge (12%) end piger (7%) er enige eller meget enige i, at det er i orden.

De 16-årige har med 17%, en større andel, som svarer enig eller meget enig i, at det er i orden, end alle aldersgrupper undtagen de 14-årige (11%). Den største andel af ”ved ikke” svar kommer fra de 12- og 13-årige med hhv. 21% og 23%.

Der er ingen regionelle forskelle.

3%

4%

2%

2%

2%

3%

1%

8%

2%

4%

3%

3%

4%

7%

8%

5%

7%

4%

8%

7%

9%

5%

8%

4%

10%

4%

32%

31%

33%

32%

35%

28%

33%

29%

33%

35%

36%

23%

30%

23%

23%

23%

22%

19%

23%

26%

27%

21%

26%

27%

21%

23%

23%

20%

24%

16%

17%

27%

26%

21%

29%

18%

21%

21%

18%

13%

14%

12%

21%

23%

10%

7%

5%

9%

8%

9%

22%

21%

Alle

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

(25)

11.6: Jeg synes det er i orden, at restauranter har ret til at afvise svært handicappede som gæster.

81% af de adspurgte er uenige eller meget uenige i, at det er i orden at restauranter har ret til at afvise svært handicappede som gæster.

Drenge (8%) synes i højere grad end piger (2%), at det er i orden.

Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs at alder eller region.

2%

3%

1%

2%

2%

1%

1%

4%

1%

2%

1%

3%

3%

3%

5%

1%

2%

3%

3%

3%

2%

4%

4%

1%

4%

9%

12%

6%

9%

6%

9%

9%

10%

10%

10%

13%

5%

3%

27%

28%

27%

25%

30%

24%

30%

29%

28%

23%

30%

25%

32%

54%

46%

61%

55%

49%

58%

54%

51%

56%

57%

51%

51%

57%

6%

7%

5%

6%

10%

6%

3%

3%

1%

3%

5%

13%

5%

Alle

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

(26)

Q12: Hvor enig eller uenig er du generelt i nedenstående udsagn – total, køn, alder og region

12.1: I skolen lærer vi om, hvordan politiske beslutninger bliver taget i Danmark

49% angiver, at de er enige (39%) eller meget enige (10%) i, at de i skolen lærer, hvordan politiske beslutninger bliver taget i Danmark. Ligesom i 2014, er 15% enten uenige eller meget uenige.

Der er ingen forskel mellem drengene og pigerne.

70% af de 15- og 16-årig er enige eller meget enige, mens andelen af de 12-, 13- og 14-årige ligger på hhv. 22%, 31% og 48%.

Der er forskel mellem Region Syddanmark og Nordjylland, når det kommer til andelen af elever der er enig eller meget enige. Region Syddanmark er den region, hvor flest elever er enige eller meget enige (59%), mens Nordjyllands andel er på 33%.

8%

10%

11%

9%

4%

5%

10%

14%

17%

9%

11%

11%

9%

8%

38%

39%

39%

38%

18%

26%

38%

56%

53%

43%

39%

48%

30%

25%

23%

25%

23%

27%

38%

29%

28%

15%

16%

21%

29%

27%

26%

27%

10%

11%

11%

11%

19%

17%

11%

5%

2%

15%

12%

3%

10%

19%

5%

4%

5%

4%

5%

6%

4%

4%

4%

5%

1%

3%

8%

5%

16%

11%

11%

11%

16%

16%

9%

6%

8%

7%

8%

9%

16%

16%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

(27)

12.2: I skolen lærer vi at respektere hinandens rettigheder, f.eks. retten til at blive hørt eller retten til ikke at blive diskrimineret.

70% er enige eller meget enige i, at de i skolen lærer at respektere hinandens rettigheder.

Der er forskel mellem andelen af piger (73%) og drenge (67%), der er enige eller meget enige.

Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder.

Kigges der på regionerne har region Midtjylland en lavere andel af elever (57%), som er enige eller meget enige, sammenlignet med de andre regioner, som ligger på mellem 73-75%.

21%

21%

21%

18%

22%

23%

19%

19%

23%

25%

18%

17%

22%

49%

46%

52%

47%

39%

51%

54%

58%

51%

48%

57%

40%

51%

17%

17%

16%

25%

18%

15%

16%

14%

15%

16%

14%

22%

14%

4%

4%

4%

2%

5%

3%

4%

4%

5%

5%

3%

5%

0%

2%

3%

1%

0%

2%

1%

4%

2%

2%

1%

1%

3%

1%

7%

9%

6%

8%

14%

7%

3%

3%

4%

4%

7%

13%

12%

Alle

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

(28)

12.3: Det er vigtigt for eleverne at have et elevråd

54% af eleverne er enige eller meget enige i, at det er vigtigt at have et elevråd. Dette er en lavere andel sammenlignet med 2014 (67%). Andelen af elever, som svarer ”hverken enig eller uenig” (32%) er også steget siden 2014 (21%).

Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af køn og region.

De 16-årige (66%) svarer i højere grad end de 15-årig (46%), at de er enige/meget enige i, at det er vigtigt at have et elevråd.

28%

13%

13%

12%

12%

13%

13%

10%

19%

13%

14%

11%

16%

6%

39%

41%

40%

42%

41%

45%

40%

36%

47%

40%

45%

44%

38%

43%

21%

32%

29%

34%

33%

26%

33%

38%

23%

34%

30%

30%

28%

38%

4%

6%

8%

5%

6%

4%

6%

8%

6%

5%

8%

9%

3%

8%

2%

3%

4%

2%

3%

2%

2%

3%

4%

4%

2%

1%

4%

3%

7%

6%

6%

5%

5%

9%

6%

5%

1%

4%

2%

6%

11%

3%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

(29)

Grunde til eksklusion af klasse, omgangskreds, klub, sportsaktiviteter eller andre steder

Q13: Har du, inden for det seneste år, oplevet at blive holdt uden for (i klassen, i din omgangskreds, i klubben, til sportsaktiviteter eller andre steder) på grund af en af nedenstående grunde

I modsætning til undersøgelsen i 2014, har eleverne i denne omgang haft mulighed for at svare, at de ikke er blevet holdt udenfor, hvilket gælder for 62% af de adspurgte i undersøgelsen. Da der har været forskel på svarkategorierne i 2014 og 2017, kan kategorierne ”andet”, ”er ikke blevet holdt udenfor”, ”ved ikke” og ”har ikke svaret ” ikke sammenlignes på tværs af undersøgelser.

8% svarer ”udseende” og 6% svarer ”tøjstil”, mens 9% svarer ”andet” som grunde til, at de er blevet holdt udenfor.

Pigerne (10%) er i højere grad end drengene (5%) blevet holdt udenfor pga. udseende.

Der er ingen nævneværdige forskelle mellem de forskellige aldersgrupper eller regionerne.

4% 4%

1% 1% 0%

8%

2% 3% 2%

15%

40%

34%

4% 6%

3% 1% 1%

8%

1% 3% 2%

9%

62%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2014 2017

*ny i 2017

**fjernet i 2017

(30)

Q13: Grunde til eksklusion, køn, alder og region.

Køn Alder Region

Dreng Pige 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Alder 3% 5%

4% 3% 4% 5% 4% 3% 4% 4% 4% 5%

Tøjstil 5% 7%

6% 5% 5% 6% 9% 6% 8% 8% 5% 1%

Køn 2% 4%

1% 3% 2% 4% 4% 3% 3% 4% 3% 1%

Handicap 2% 0%

2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 0%

Seksuelle orientering

1% 1%

1% 1% 0% 3% 2% 1% 2% 1% 1% 0%

Udseende 5% 10%

6% 9% 8% 7% 8% 6% 7% 11% 9% 3%

Etnicitet 1% 2%

0% 2% 1% 2% 2% 1% 0% 3% 2% 0%

Hudfarve 4% 2%

2% 2% 2% 2% 9% 1% 2% 3% 5% 1%

Religion 2% 2%

1% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 0%

Andet 7% 11%

7% 11% 9% 10% 6% 12% 10% 8% 7% 8%

Er ikke blevet holdt udenfor

64% 60%

60% 59% 65% 62% 61%

67% 60% 59% 56% 71%

Ved ikke/ønsker ikke at svare

15% 13%

19% 14% 12% 14% 14%

8% 13% 18% 19% 12%

(31)

Q14: Hvor ofte oplever du… total, alder, køn og region

14.1: At blive hørt, når du siger din mening til voksne, i sager der har med dig at gøre (dvs. at de voksne tager dig alvorligt)

Sammenlignet med 2014, er billedet generelt det samme i 2017. 54% af de adspurgte svarer enten altid eller næsten altid til, at de bliver hørt, når de siger deres mening til voksne

sammenlignet med 57% i 2014.

Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder.

Andelen af elever der svarer altid eller næsten altid er lavere i Region Midtjylland (36%) sammenlignet med de andre regioner, som ligger på mellem 59-61%.

18%

15%

19%

12%

11%

15%

14%

17%

23%

15%

19%

20%

11%

10%

39%

39%

32%

45%

38%

35%

38%

44%

37%

44%

41%

39%

25%

51%

29%

28%

27%

28%

29%

26%

31%

27%

22%

27%

27%

25%

35%

21%

7%

7%

8%

6%

5%

10%

5%

6%

8%

7%

6%

5%

9%

5%

2%

2%

3%

2%

3%

2%

2%

2%

4%

1%

2%

2%

3%

3%

6%

9%

11%

7%

15%

12%

9%

4%

6%

5%

5%

9%

15%

10%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Altid Næsten altid Af og til Næsten aldrig Aldrig Ved ikke

(32)

14.2: At elevrådet arbejder med et emne, der har med dig at gøre

Det er stadig kun en lille andel af eleverne (13%), der mener at elevrådet altid eller næsten altid arbejder med noget, der er relevant for dem. I 2014 var andelen 15%.

Dette er et billede, der går igen på tværs af køn, alder og region.

3%

5%

7%

4%

3%

6%

4%

3%

12%

4%

4%

8%

6%

4%

12%

8%

7%

10%

5%

8%

8%

11%

8%

9%

12%

9%

8%

4%

25%

25%

26%

25%

23%

24%

27%

28%

23%

28%

32%

29%

19%

17%

14%

16%

16%

16%

18%

10%

15%

19%

22%

18%

10%

15%

13%

23%

20%

20%

20%

21%

25%

22%

20%

19%

18%

19%

24%

14%

25%

22%

27%

25%

25%

25%

26%

30%

26%

21%

17%

22%

19%

25%

29%

30%

2014 2017

Dreng Pige

12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Altid Næsten altid Af og til Næsten aldrig Aldrig Ved ikke

(33)

Problemer hjemme eller i skolen

Q15: Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme?, total

Elever, som oplever problemer hjemme, kontakter i størst omfang en forældre (44%) eller en ven eller veninde (39%). 8% kontakter en lærer og 7% kontakter bedsteforældre. 9% svarer

”ingen”, mens 11% svarer ”ved ikke”.

Pigerne kontakter i højere grad en ven eller veninde (51%) sammenlignet med drengene (26%).

Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder eller region.

39%

8% 8%

1% 2%

44%

10% 10%

3%

7%

44%

7% 8%

1% 3%

39%

9% 11% 12%

% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014 2017

(34)

Q15: Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme?, køn, alder, region

Køn Alder Region

Dreng Pige 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Mine forældre 44% 44%

48% 45% 43% 42% 49%

44% 51% 43% 40% 49%

Mine bedste- forældre

7% 7%

7% 6% 8% 7% 7% 6% 8% 8% 8% 5%

Min lærer 6% 9%

7% 6% 7% 8% 12%

6% 11% 7% 7% 9%

Sundheds-

plejersken 1% 1%

1% 1% 1% 1% 2% 0% 2% 2% 1% 0%

Børne- telefonen

4% 2%

1% 2% 3% 4% 3% 2% 4% 4% 2% 1%

En ven eller

veninde 26% 51%

36% 27% 41% 45% 50%

40% 42% 41% 34% 40%

Ingen 7% 10%

7% 8% 8% 11% 9% 12% 8% 9% 6% 5%

Ved ikke 15% 7%

14% 10% 11% 12% 7% 12% 10% 9% 11% 12%

En anden end de nævnte

14% 9%

14% 17% 12% 7% 4% 9% 7% 13% 17% 10%

(35)

Q15: Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme?

(elever, som har svaret ”en anden end de nævnte”, n=90)

(36)

Q16: Hvem kontakter du, hvis du har problemer i skolen?, total

Elever, som har problemer i skolen, vil i størst omfang (64%) vælge at kontakte deres forældre.

32% vil kontakte en ven eller veninde, mens en 24% vil vælge at tage kontakt til deres lærer. 5%

svarer ”ingen” mens 8% svarer ”ved ikke”.

Pigerne kontakter i højere grad deres forældre (70%) eller en ven eller veninde (40%) sammenlignet med drengene (hhv. 58% og 23%).

Der er ingen nævneværdige forskelle på tværs af alder eller region.

66%

4%

25%

1% 2%

35%

7% 5%

1%

5%

64%

3%

24%

1% 1%

32%

5% 8% 6%

% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 2014 2017

(37)

Q16: Hvem kontakter du, hvis du har problemer i skolen?, køn, alder, region

Køn Alder Region

Dreng Pige 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Mine forældre 58% 70%

60% 63% 67% 65% 63%

66% 69% 70% 55% 62%

Mine bedste- forældre

3% 3%

2% 3% 3% 3% 6% 3% 4% 3% 3% 1%

Min lærer 22% 25%

29% 22% 24% 24% 20%

22% 33% 21% 23% 22%

Sundheds-

plejersken 1% 1%

0% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 2% 0% 0%

Børne- telefonen

1% 1%

0% 1% 1% 2% 3% 0% 3% 1% 2% 0%

En ven eller

veninde 23% 40%

27% 26% 31% 41% 35%

35% 33% 35% 27% 29%

Ingen 5% 4%

5% 4% 4% 5% 7% 6% 5% 5% 3% 4%

Ved ikke 11% 5%

9% 8% 7% 9% 8% 7% 5% 8% 10% 10%

En anden end de nævnte

9% 3%

8% 10% 7% 3% 2% 6% 2% 4% 11% 5%

(38)

Q16: Hvem kontakter du, hvis du har problemer derhjemme?

(elever, som har svaret ”en anden end de nævnte”, n=48)

Figure

Updating...

References

Related subjects :