• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised by

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised by"

Copied!
37
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Forfatter(e) | Author(s): Manicus, E.; samlede af E. M.

Titel | Title: To- og trestemmige Sange og Psalmer til

Skolebrug

Udgivet år og sted | Publication time and place: Haderslev : Pet. Chr. Koch, 1853 Fysiske størrelse | Physical extent: 28 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the

work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always

remember to credit the author.

(2)

I r / - . .

s a m l e d e

C'. ilt e

H a d e r s le v .

(3)
(4)

Co- øg trefiemmige

til Skolebrug,

s a m l e d e af

H a d e r s le v .

Trykte og forlagte a f P e t , C h r. K o c h .

(5)
(6)

Nr. 1. D yb af Kjærlighed.

— 2. Lyksalig, lyksalig hv er Sjæl, som har Fred!

— 3. Deilig er Jo rd en !

4. Nu titte til hinanden de favre B lom ster sm aa.

— 5. L o v er Gud!

~ 6. See N atten er forsvunden.

— 7. Lysets Engel gaar med Giands.

— 8. Nu vaagne alle Guds Engle smaa.

— 9. Bleg M orgenstjernen smiler og forsvinder.

” 10. A lverdens Skaber, mild og blid!

— 11. Fra dig, fra dig, du Evighoie!

— 12. Velkommen igjen, Guds Fugle smaa.

— 13. At elske dig, min Gud og Herre!

14. Hvo ikkun lader H erren raade.

15. Vor Gud han er saa fast en B org.

— 16. Nu takker alle Gud.

~ 17. Jesu dine dybe V under.

— 18. L o v er den H erre, den mægtige Konge.

19. Op hver, som Jordens Kreds beboer.

20. b o r den straalerige gyldne Himmelsol.

— 21. D anm ark deiligst Vang og Vænge.

22. Skjon er den Jo rd , som vi betræde.

— 23. A lvidende, du kjender noie.

24. Lær mig at tælle mine Dage.

— 25. Fortsæ ttelse af Nr. 15.

— 26. Fortsæ ttelse af N r. 16.

27. Sign O rdet i de Unges Mund.

(7)

■ •"'■■■ ■

. '

A..m I : »tr ■ ;; ■ 4 r "':"

-

'

'.S

(8)

Nr. 1.

H y m n e .

- - F *»’ 5

’r

Mel. (O sanctissima.)

— N—

p

p

r s

p

])yl> af K jærlig - hed, Lys og H erlig - hed, Ver- Ved Din Vare - tægt Dan-m arks K o n g e-slæ g t, B ar

t = —

9

.

9

m

■S----9 . s ' r . s - . É ^

dens - li - vets F o r - kla

Aar - hun-dre-der K ro rer, Skjæb - ner-nes L e - der nen. Styrk Du med A an - den

___•

~ i-

f

va Thro

rer.

nen.

# • 9 i -

r

r

f

. 9-------

p p r

- P

t

f 1

- 0 -é

i m

Aan - dens Ud bre - der, Hil det Folk D u be-

L o v - hævder

---R 9---, _

:f=- -

haanden, i--- 1---

F o l - ket Ri - get

= r

°g

1

(9)

Nr. 2.

G u d s F r e d .

i

A ndantino.

S f e 2 - *

-4-

Æ .P. Bevggreen.

—H-

^ f i f r ? r '

1. L y k - sa - lig, lyk - sa - lig h v er Sjæl, som har F red ! D og 2. G od-m or-gen! G od-m or-gen! sang F u g - l e n paa Q vist; Tidt 3. Tidt duf - ted, tidt nik - ked Smaa - blom -sten ved G ry ; For

m

\A- — 7 = J =

In - gen kjen-der D a - gen for So - len gaaer ned.

' saae den A f - ten - so - len hag F æ n g - s e - le ts Rist.

A ften laae den knunst nn - der Hagl - vei - rets Sky.

---K— fcr---K---N—i --- K T N N _

d. J* j "s i M J J _____1 - M

—#- # C

r s * 4 /

0---IJ---

4.

Tidt leged Sm aabarnet i M orgensol rod;

V ed Qvæld det Iaa paa L e ie t saa stille og dod.

5.

P a a Jo rd en ei lev er saa salig en Sjæl,

Jo Lykken kan omskiftes fra M orgen til Ovæld.

6.

Lyksalig dog Sjælen, som kjender Guds Fred, S kjondt Ingen kjender D agen, for Solen gaaer ned!

7.

G odm orgen! vi sjunge med Fuglen heejt fro, Skal selv i mdrke Fængsel til N atten v i boe.

(10)

8.

Guds B orn kan sig glæde som B lom ster v ed Gry, Skal selv de ligge knuust under A ftenens Sky.

9.

Som B arn kan je g frydes i M orgensol rod, Om ogsaa jeg for A nen er stille og dod.

10.

Gudsfred og G odaften! vi sjunge ved O væld:

V orherre selv b ev arer h v er flygtende Sjæl.

1 1.

Lyksalig, lyksalig h v e r Sjæl, som har F red ! Guds F red er Sjæ lesolen, som aldrig gaaer ned.

B. S. Ingemann.

M oderato.

Nr. 3.

P i l g r i m s s a n g .

i

_!_ = t

±

•— 1—-4--— -— Pj §

1. D ei-lig er J o r - den! præ-gtig er G u d sH im -m el! skjon er 2. Ti - der skal kom - me , Ti - der skal hen - rul - le, Slægt skal 3. E n g - le - n e sang den forst for Mar-kens H y r - d e r ; skjont fra

£ = e - 4 : ---- f

rv\

T -u — i — J-= i “ r a --- j—

- - • 4 -

!•

1 i "n *

/

H- r

Sjæ - lens Pil-grims G a n g ! Gjen-nem de fav - re Ri - ger paa c- i* gM ' ters Gang — al - drig for - stum - mer To - nen fra

&jæi til Sjæl det lod! F red o - v er Jo r - den! M e n - n e - s k e

.0

Jo r - den gaae vi til P a - ra - diis med Sang!

Hun - len, Sjæ - le - nes gla - de Pil - grim s-sang!

fryd Dig! Os er en e - vig F rel - ser fod!

1*

(11)

Nr. 4.

M o r g e n s a n g ,

m oderato. C. F. F, W eyse,

r j = ^ - F \

h

^

h

^

1

® *

_ddfi L f tJ

C V y

\>

'i

L t

1 1 M

$

V

1. Nu tit - te til hin - an - den de fav - re B lom -ster sm aa; de 2. D en k jæ -re Gud og S k a - h e r den mind-ste Orm er næ r; han 3. Guds Son v ar selv et B arn og paa K ry b -b e -stra a han laa; hans

—s—?.«. *:=

- $ - p

ri

c%

ØJ 1

1 é

p

h ft

f

- - K - ø 1 3 f = P -

JU S

9 = f = M m

m un-tre F u g - le kal - de paa hver - an - dr e; nu al - le J o r-d e n s fo - der Fugl og M a r -k e n s L i - lie k læ -d e r; dog M en -n e - ske - nes Vug-ge stod paa Jo rd for - u - den Gjæn-ge. Guds Him-me - ri - ges

~ø-— ø-

y= ~-ø- tt.

B o m de - res Oi - ne op - slaae; nu Sneg-len med Huns paa Ryg vil

< B orn har han al - ler - m eest kjæ r: Gud aan-der paa Oi - et, naar det F ry d har han lo - v et de Sm aa og Blom -ster fra P a - ra - di - sets

■i “N— S— # tf \ = * = F = n s ]

* _ ± _ 3 3

-

- 7 4 ■iii

(12)

— 1— 1 — r * — --- —,---- _ _ — --- ---

— --- ø ' van

/er

l r„æ :

■. , i

dre.

r

der, ge.

Z-4 ----! —ø--- -1/ -

J

--- 4.

Guds Son har os kjæ r; han er B ornevennen sto r;

Han bærer B arnet op til Gud paa A rm en;

H an Storm og H av betvang, da han vandred paa Jo rd ; Men B ornene leged ham ved Barmen,

5.

O du, som os velsi°;ned og tog i F av n de Smaa, E n M orgen see vi dig i P arad iset!

Du lærte os til Gud vore d in e opslaae — Evindelig væ re du lovpriset!

B. S. Ingemann.

Nr. 5.

H o r n e p s a lm e .

M oderato. N . V. Gade.

- V

p - t z ~ - z j - z

i

r

---

1

---

0 - 1

r i T J

---SS---J---

i

r

! i

jf

= j U

r

1 . Lo - ver Gud! — I Barn - doms stil - le U r - te- 2, Lo - ver Gud! H vor - hen vi træ - de, H ver en 3. Lo - ver Gud! Thi han har gi - vet N oi - som-

±

f e

h é

#

-<~P-

(13)

« gaard han fort os har, le - det til sin Kundskabs- B lom st,hver Fug - le ■ rost, G av han Magt til os at

he - dens æd - le S k a t; H vo som gjem - mer den i

æ---

^—ri

---;--- 0--- . m

__o B i :--- --->--- —P"— r

-

h s

— :--- : |---

—J — J -

F^=Tl

F =

- r ~ r i r

^=0--B

t r

M

i r r

l - kil - de, h v o r den strbm-mer reen og klar.

glæ - de, Li - vet,

= ^ - r -

S aa vi al - drig sav - ne Lyst.

L yk - ken

— 1=—

al - drig har for 1-

- ladt.

C i'øi

4.

L o v e r Gud! — N aar M arken blegner, N aar N aturen har sin Host,

N aar alt L o v fra Træet segner, D ræ ber V aaren i v o rt B rost.

5.

L o v e r Gud! — Vi vanke roligt V ed hans Haand i V erden ud;

A lt omkring os er fortroligt,

A lt er skjont — vi gaae med G u d ! E. Aarestrup.

(14)

Nr. 6.

M o r g e n b o n .

A ndantino. N . V. G ade.

r f~ rr r

t -

i

* *

CT tttt

f e

f f f f

1. See Nat-ten er for - svun - den og M or-ge-nen op-run-den,hoit 2, H vor end i D ag je g stæ - des, je g min-des vil og glæ -des, at

V * —0 -0—0-s

r -ø- -ø-

r

s å i

---- *

. . r r r r r r r “f e r

s tra a -le r den paa Him - lens Blaa. F ra B jerg, fra Dal, fra Van-gen op- du, o F a - d e r ! grant mig seer. H vad F a - re kan mig tru - e, H vad

=ff*— f f

F

rrf=i - f —f —w—r

-p-it*-f— P i

E--- jr _ b

f e t z f e f e z j

(15)

Nr. 7.

M o r g e n s a n g .

=*=i

W eyse.

i i i

J l* b

1. L y - sets E n - gel gaar med Giands gjennem Himmels - p o r - te, 2. Sol gaar o - v e r V e r-d e n ud med Guds Lys i Oi - e:

3. E n g - le n spreder o - v er Jo rd Glandsen fra Guds H im -m el;

±Z=ÉZ

v j "f ~ ^ P~T

Itz-V

$

#

F o r Guds E n -g e ls S traa - le -k ra n d s fly g -ter al - le S e e ! V or H erres Sen - de - bud gaaer paa gyldne I sin K aa-bes S traa - le - flor fav - ner han AI

* | P y N at- tens Skygger Sky - er i det

v e r-d e n s gla-de

...

tT ( ? j

so r - te.

H oi - e.

Vrim - mel.

4.

S o l seer ind i S lo t og V raa, S eer paa D ro t og Tigger, S e e r til S tore, seer til Sinaa,

K y sser B arnet, som i Vuggen ligger.

5.

Os han ogsaa favne vil E nglen i det H oie;

Os han ogsaa smiler til

Englen med Guds Hiinmelglands i Oie.

6.

Os har og V or H erre kjæ r:

Ingen Sjæl han glemmer;

1 h vert Solglimt Gud er nær

Og v o r glade M orgensang fornemmer.

B. S. Ingemann.

(16)

# * ^

f e — K —

f -

' SA

^ i- *-4 «uT t * T

XT"» f

tf

1. Nu v aag -n e al - le Guds Fng - le smaa, de fly - v e fra 2. Nu q v id -d rerS v a - len paa K i r - k e - t a g , og S p u r - v e n ved 3. Smaa-fug-lens Sang v o r H er - re forstaaer, han kjen - der h ver

éCM

1i :

i --- K----£ ■ - 9 _

H t \> C ^

R e-d en og sjun - ge;

M en -n e-sk ers Hu - se;

Sjæl i sit Ri - g e ;

de de de

i

pri - se s y n -g e : F at - ti

FU

v o r H er - re saa G o d -in o r-g e n ! de ges L o v - sang han

f « = 1

1

r

godt de fonnaae; de syn-ge: God-dag! de ik - ke forsinaaer; han

f V

tak - ke for Li - v et og Ly

7

set med

X

syn - g e: Gudsfred! Gud skee L o v ! og i seer hvad de maal - lo - se Skab - nin - ger

r I

floi - ten L u f - ten

al - le - de

r

hen vil

Tun su si

7

ge-se.

ge-

Os seer Du ogsaa, D u kjære Gud!

Du horer vor R ost i din Himmel;

N aar Fuglene flagre af R ederne ud,

Du horer Sm aabornenes P riis i din jublende Vrimmel.

B. S. Ingemann.

2

(17)

Nr. 9.

A n d a n tin o

O de.

M e l o d i : In teger vitæ ,

f m

»— «—

i

JP. Flem m ing.

~4- . — — - g -

m

r r

i I

1. B leg Mor-gen - stjer - nen s m i-le r og for - svin - der, 2. Ud-smyk Dig, Jo rd , med Gland-sen fra det H oi - e!

3. D u A a n -d e - sol, for hvem h v er Stjerne s v in -d e r!

9 : rf e jR -F ^

-•—i —

i

- r i - - r i -

=ri-

- —

d=j=i

--- :

—f= _

1 f f - ri= 1 L-M -N= LN '

_

at stor-re Lys nu o - ver Jo rd op rin - der;

op - loft Dig, Sjæ l! og straal i Fryd, mit Oi - e!

den Sjæl ei doer, for hvem dit Lys op rin - der.

—s i —

= t = t

-

---0— ø—

=f"

—S f

- J -

il

ri= q — s i --- p r i . - 4 — i = j 1 ^F r i —

- V - r — i H f

t= --- 1---

l7~ r = f - r ^ 4 - f - r ^ 3 det kom - mer hist fra 0 - stens Pal-m e - sko - ve — med S tje r -n e n hist gik for - dum 0 - stens Vi - se væ r lo - vet, Gud, for Him - mel-Mor-gen stun - d e n !

(18)

3 -

r r

—ø—

1

f si

o p ! Gud at lo - v e!

Guds Son at pri se.

—den er op run den. B. S. Ingemann.

Nr. 10.

J fla iv ise .

(19)

< naa - dig Gud med Glæ - de.

naa - dig Gud med Glæ - de.

naa - dig Gnd med Glæ - de.

4.

D en lille Læ rkes liflig Klang D ig lo v e r med M aimaaneds-Sang.

Thi bære vi dig Mai i By Og love dig med P salm er nye.

6.

Frem for v o r Hænders G jerning vel;

Velsign os Gud til L iv og Sjæl.

D ertil reg ier os med din Aand, V ed dine Engle g jo r os Bistand.

8.

B evar, o Gud! v o r K onge vel, Velsign du ham til Liv og Sjæl.

9*

V or K onges og v o rt Landets Raad, Gud, væ r med dem i R aad og D aad!

Nr. 11.

JBon f o r F æ d r e la n d e t .

Allegro m aestoso. P . C. K r ossin g.

1---t= q ----(Sfc

1

[S z iz s s — w— *- - 1— I * - * — 1. F ra dig, fra dig, du E - vig - hoi - e! er 2. Du vei - er Li - vets S o r - ger, Glæ - der i 3. Be fæst v o r K on - ge æt og T h ro -n e , boi

d * |1 L _ m 1

-M ’^ - _ ...1____! r®1 . é 1 1 ---- r r i t _ : ;----I-'*---1--- ___ fcr~*— d

(20)

= 3 - ~ - A - i N -4 -

—s i — H

h - f R ' 1 —o ---

1

-- _)--- _ ) ----

r

Lys og K raft og Sa - Hg h ed; din Væl - des

R et-fæ rds Skaal med Viis - doms Magt; °g Fol - ke -

du til D y - der Al - les Sjæl! da v o r - der

—i--- £ --- S m f =---—t—i;---— I i J! i 1

fI

_ >-— S5—:

1 —i i i .... _ i

t — 1 --- t--- =1— 11 — = k ---0---

^ f ~ h W m

~ T

f

- R

r r

K reds og Arm, din Viis - doms Oi - e, bod So - les

held, og Thro - ne hæ - der op - hol - des ved din F y r - sten væ rd sin K ro - ne, da v o r - der Fol - ket p r --- 1ø__ _ -- f-- -P- - - S2> itæ — r — i —

_ J s ^ l ,___zt—:

h r -

d---- — = h --- —j :

0 d cd i1 i

-fL 9 A i ~r

- a - - . ® - ---- 2 <=r _

^ f

Sto - vets

“ Va - re - værd sit

Fred. Kun

r

tægt. Kun Held! Byd

du

f

a - du er L y - set

le - ne 1 god, kun

ro - lig

1 1 Maa - let

du ret - her at

■W - -i

-f® — .1~» é — — r 2—

—1 •---l- «SS A

T = l = -P---

- o — »

kjen.der, naar k fær - dis; gior

b ræ n- l e , O

Kri - gen du v o rt F a - der!

du til Land sin

at vi

= F = ^

Jo r - den L yk - ke maae er

- J -

sen - der, og v æ r-d ig , den k je n - d e : Alt,

f -

(21)

naar du staae til hvad du

m

3 : I sig - ner

N or - dens gjor er

den med sid - ste saa - re

F red ! Slægt!

v e l ! Thaarup.

4-

Nr. 12.

+7ulevise.

(22)

„ i L j ._______ L _ L l . _ , .

rv tv i i

m __ _# 0 ' '— # _* •? p H —4 T ~a/

__l r __ s # • # # » 5

J o r - dens Skyg - ge paa vi v el tor dra - ges vi til

1 r * r u r

da - le : trods kling-ren - de Frost, godt li - de; 0 , g an -g er doj; ei v o r Min - de; E r K ru -s e t a f L eer, og

1= 1 Ti

__l L____rU— 4— L ■ J •? _j* / T . i*---- i

r r

ur_1 t r—rH _

/■ — —■ - /J —

Aar I spaae for D or for - bi, os

Grundtvig.

Nr. 13.

C h oral.

Mel . H vo veed, hvor ruer mig er min Ende.

(23)

' .--- ---

_ _ 1

r— :

= t ~ - J •

r i

1 & f

' I --- -1-

< 0 ! det er P ligt og Gavn for »dg; n

mod det, at jeg

s *

tor el - ske u

"

- E E i

4 _ - ~ t r ~ : :i ■ i ■

--- ---

"" j • — ——

oi_

1(L ~ p L _ ^ .

FE- -£

m w ~ -

f— r ^

Gud! du K jer - lig lie - dens Gud! et -

/rs h v ert dit

m

1 --- —---_ j --- --- --- ' Bud

r

— t-— 1

er

f - F a - c

P—

ler - hud!

/CN

=5 = ... --- (S>--- ■

---

Nr. 14.

C h o r a l.

H vo ikkun lader H erren raade.

T ^ + r

|---

^_

^ Up " r

s i

i ii

<L_

H vo ik - kun la - der H er - ren raa - de,

Han seer Guds hjel - pe ri - ge Naa - de

(24)

/TN

£ = S = ± -=iz

r ,r r r f 5' F r i

— s - han b y g -g e r fast paa Klip - pe -

1 grund;

i S o r - rigs og i Ræd-sels - s tu n d ; Men /TN

— ^ --- ^ — --- =1--- q

- . j- p 1 f = r — p — — =!---g —

1 r 1 1 ■ p 1

r - p 1 T r

hvo sin

-i - i '

Lid til V er - den

/TN

slaaer, paa tro - los

= 4 9

Sand hans

I

B yg - ning staaer.

Nr. 15.

C h orah

Vor G ud han er saa fa s t en^Borg.

L u th e r.

d - q ---- 1 ----| j

i A ~ —d =) " i

C=S . —-= ---- æ=a---■

^ ; p - 1 t r i r « 1 r

V or Gud han er saa fast en B org, han

Han gav os Trdst i al v o r Sorg, og

J J 1 /TN *“

J • i >• !__ ____i 1 —J

s * ^5 i n i '■ 11 1 —

l--- "SI'.

3

(25)

/TN

1 . , i

J 1 __ . i ■

se ' Æy 1 —J —J

■ F 5 ~]25 1 _zrj _ ~ ^

r “T kan os Værn mod

bedst be

r f

al vor

va Fa

r

re.

re./T\

- s - 1 V or

r r

Fjen - de

— ^ IS-— ’ ~ 1 1--- 1 • r 1 —

1 i i I S —N

___ L —J '

/tn /TN

|r j--- 1 i _ .1 ---- cJ---- tøj.----

w " w

— S — s __£ ____ s J « TTi—'

i i

r

f -

r

i i i i 1

S yn - dens L yst sig rei - ser i vort Bryst, den

/TV /TN

i i i - JS=£ i

1 1 . . L - ___ 1 pr5 er ____ L

1--- 1 O SS? r-J =>l J

1 1- -

/r\

= f = ^ i ^ = ~ s H

i r

| v ed sin Magt og S v ig er saa - re fryg - te - t- - U |

/Tn

[ _-g5L - - J M — - - - - 4 M - — -

—F —f — L-]»- f E ^ = i

i r |

lig fra Gud den kan os dra ge.

/TN

---- r--- r_"i~i=— “i—i =1 -

/TN /TN

i=3=- =rt

---

= = 3 “ J = t - ; —a-l---

(26)

Nr. 16.

C h oral.

N u takker alle Gudj

- d - d q =) t - q

r

Nu

3

tak - ker

r

t

—^ -t=- p-

al - le - Gnd og

rr

p n - ser

r J

Han

---- ---—

sty - rer Alt hvad

t

1 ■

skeer, til

/V\ Gavn og

=1“ u --- J ■ - J tLJL .

f fs

4 e J - z --- ---- s ----R ---- — —

hoit hans e - vig

Naa B aa

de!

d e !

-jS=

Han

3 ^

f s n

i i

fra vo r

T -

F o d - seis -

*i-

I “I F = 3 = = f a - 1 = q J = <-J= = ^ 4 = q S s =

1 I R R ■

1 1 t R b p — *

stund har />T\

--- 1--- 1----

fort os --- -iS---- S i----

fa - der I]S, og

/TN os vor

--- 1--- i--- ----i ■■■>!— ---jmmmtf---- _ _ p — - - - -^ - - - j - - - -

|--- sd---j--- o —--- /Ts

- - ^ -- J --- a=i-- - i

si= -p -=p

---

-r- -pL P r J

^ s

-

T 1

---s -- -R p — 1 I -R 1

Tarv og Trang til

/T\

- -

P

s=

deelt saa

i . -

vi - se

----i----1 --- % PI

; L .

--- --sj.---gj-- --s,--S---

-o t -3

(27)

Nr. 17.

C h o ra l.

Jesu dine dybe Vunder.

_ - -i i—— --- "f— .z^=t-=

fyE pÉ E p J_* _<“■ f=—pa—i *'_

r l ^_f=LJ

7 i i = ■*

< J e - su di - ne dy - be Vun - der, je g v ee - Og min ro r - te

r—

5*

*=£> _|-

Sjæl be

" U

- f=i .. .

grun - der, liv i du

—a

(S5 "

^ L:=i 4r-:: f f ~ d- -d t~ ii d

/T\

/ =1 _ t = “ 1 i —i „ i- .. ^ - = ! — H

g '

I t r É- i F= s ~d

j 1 r i i i

P mo - dig tæn - ker paa, vil - de li - de saa.

/T\

r

Ak 1

1 1 1 1

)u leed jo Alt for

1 i s <=>

— H _ • r L J

| - I —: “2 --- r r __ L ér5 J

---- o --- 11 1 -- 1--- 1 U il

(

rrs -

F=d-J=q

ns s 1~

L ^ J

r r r - F -

S -

# t J

mig./T\ Al - drig vil je g glem - me --- J^ K -

Dig, --- o ---

Dig, som

f t e

O

—l—

*— □ - Z ± _1---—!---- 1----1

HE

-m o -

t

bar min Syn - de bid

rr\

de,

:=t

da Du

T ?

gik din

=£- „ic — o -

(28)

J=__J : -=s_..

- r ■

' Dod i rao

— o o --- de. /T\

—p ----p --- p f=N«- 1 - — ■-— -

. P f 3 : : p ---- o --- 1 --- --- ---

Nr. 18.

C h o ra l .

b l . f r --- r*---h— ---

*7 _ p O

r i i

< Lo - v er den L o v ham, min

r 1 r

H er - re den Sjæl, og stem T* <“ >

o ^ L ^ = = i = = ^ :

r

f f r t ' i

mæg - ti - ge K on - ge med i med de h im - m e l- s k e 9 % j f - — ^--- 1---

\ ~ t - — 1~

(29)

2.

L o v dog den Ile rre , som Alting saa herligt regjerer, D en, som paa O rnevinger saa sikkert Dig forer, H an giver Dig, hvad Sjælen dnsker sig,

J a vel langt bedre beskjerer.

Nr. 19.

C h oral.

t f e p _£=! 'g - J - q j ; — 1 1

W*

" P - 3 1. Op 2. Hans 3. Han

E t = d

h v er, som N aa - de

styr - ke J st.

or - dens

r J

aae os as i

-r-

Kreds be - k raf - tig virk - som

r -f J

boer, lov - bi, I - Tro P a a -- -- --- 1----/TN

--- — i= --- p 0- 3 = 3 --- 1--- --- --- f

--- ---- --- —---J

H - --- 1— p i — ---+ = - J ~ — J h

ES es H

al s€ _ —~

---- 5 # -.... -<== ■ —. ___25_. R !____

r i i i i r i 1 t i

svn - ^er Gud med F rv d ! v o r L ov - sang ly * de mens vi van - dre her: at

H er - ren Je - sum Christ, A t /7\

vi fra sta - dig

Syn - den ham vi

,f—' 5asr----— --- 1--- ® — a g , 3

r !—' “1 l __ s — -J

|---

V - ■ ---_ _ c 3 : - l- 1 - 1

'---- J - 1 “

— r—i--

1 1 ■--- --- ---—

n s s .- - s i — v—!■—

— =>-—

s

— -p—r-

fra v o r bli - v e

ly - de

p •"

Jo rd blandt fri I froe trods

S7\

E ng - les

r r

G jer - ning V er - dens

Ju - be

r p

og Be Magt og

I -

— ---

BE

lyd!/T\

_

--1

---

1 “1

. ./-—ETtf .

__ _ >

t

* -

[ :

æ r *

t :

>

SS <5^ |

(30)

4.

D a, mens vi gjennem L iv et gaae, E r Gud os Lys og K raft;

Og naar vi L ivets Ende naae, E r Gud os Lys og Kraft.

Nr. 20.

Jflor g e n s a n g .

M e l . S n a rt er N a tte n svunden.

P . E . H a rtm a n n♦

. n f

1. F o r den straa-le 2. E r en e - vig 3. H vo kun den -ne

ri - ge Slum-nier

Mor-ge

gyld - ne H iin-m el - da os fal - den ven - te vil med 9 i | t < r = 3

O s

3

Nat - tens Skyg-ger vi - ge bort fra P o l til P o l.

Li - v et og dets K u m -m er som en Droin for - gaae.

ag - te vi paa S o r - gen, snart han naaer sit Maal.

t V

Loft da op dit Oi - e N at - ten snart hen - svin - der, D er al Sorg vi glem - ine,

P- tro og u D rom -m en Held os,

u - flyer Held

for med

f=u T = F =r ^ m

sagt,

den, d a !

(31)

- = \ I * -

—J--- ^ --J--- H—-

q q

é 4

r j r v

9 '

f f r r J

♦ • 1 - H« ■ H er - ren i det Hoi - e hol - der for os Vagt.

og en Dag op - rin - der skjon som Him - me - len.

der vi froe -tv

stem - me

---1---1---S---

et Hal - le - lu

--- V- - 1 ---IV

J a-

---1---1 JJ

L i - t

4 4i- — J 4 » 3 r " % » T)

Nr. 21.

T 'h yre M)annelbod .

Andante maestoso. P . J£. Rasmussen.

$ f = f = f

1. D an-m ark dei-ligst 2. A t des - sna - rer 3. E f - t e r O n -sk e

z = j = q r = p i = :

«■ - i — i

, , . , r r r f r

Vang ogV æ n-ge, lukt med B o l-g en blaa, fær-des kun - de V æ r-k e l med Be - hor, vox - te V ol - den, D an-ne - vir - ke kaldt,

Z f T - X - j 4----0----0 m

m

~F ~

hv o r de vox - ne Dron-ning T liy -re som har man-gen

-

jL

1 r

dan-ske D ren-ge lod fra Grun-de Tor-ning hol - den

r r T f 3 = ? = * :

kan i Le-ding rei - se, h v o r man

aae mod de n Kjor gjen-nem for den slet for - faldt. L e-det,

r

f io r

n --- i 1

q — q

0 q : J 4

J L-J m - P

—*---- , É ---4 t ø f r — t z z t —

q

— |= æ i z z i — 4—

(32)

T T T - t ^ r - r r - r H t T T

Sa - xer, S la -v e r, V en-der, h v o r man dem paa Tog hen - sen - der;

Vol-den, sig en Bu - re, paa det Værk at ha - v e K u - re.

sag - de D ron-ning Tby - re, nar vi hæ ngt; Gud Vangen hy - re,

i r

j . - ±

*

' r

i

=ip *

een Ting m an g -ler slet sig No - get at den in - gen

m

= M - f f

for den Ha - v e : kun vil foi - e Frein-med bry - der,

= »= = = fc= a= = =

i

J r

i

L e - det er af un - der frem-med el - ler H o f-b u d

---1---

^ --- --- ---

' __ — ... --- --- -

r r r

L a ve.

Oi e.

by ....

der.

1

=q--- —

4.

Dannem ark vi nu kan ligne V ed en frugtbar Vang

H egnet trindt omkring; Gud signe Det i N od og Trang!

Lad som K orn opvoxe K nægte, D er kan frisk mod Fjenden Fægte,

Og om Danebod end tale, N aar hun er i Dvale.

Efter C. 0. Rok af Oehlenschlåger,

(33)

Nr. 22.

Me l , H vo veed, h vor nrer etc.

( S e e N r . 1 3 . )

1.

Skjon er den Jo rd , som vi betræ de, Og Himlens lyse H vælving stærk, D og skal de ældes som et Klæde, Og falde hen som Afmagts Værk;

Men han, hvis Vink dem kaldte ud Af Intet, han er evig Gud.

2.

S ee, Solen stiger frem og daler, Og D age komme, D age gaae,

D e skjonne Blomster, V aaren maler, D e falme, visne hen, forgaae;

A lt hvirvles i O m vexlinger, Men evig Gud den Samme er.

3.

D u H erre v ar og er den Samme, D u hiiver uforanderlig;

Thi skal det Haab ei staae til Skamme, Som je g grundfæstet har paa dig;

D u signe kan og signe vil, H ar evig Magt og L y st dertil.

4.

Saa svinde kun al jo rd isk Glæde, S aa svige kun h v ert jo rd isk H e ld ! N aar Sorgen vil mit Oie væde, D a vaagner H aabet i min Sjæ l;

P a a Gud je g tor forlade mig, Thi han er uforanderlig.

Nr. 23.

M e l. F ra D ig, fr a Dig etc.

( S e e N r . 1 1 . )

1.

A lvidende, du kjender noie H ver Sjæl paa hele Jorderig, Og naadefuldt dit Faderdie

E r vendt mod dem, som elske dig;

E nhver Oprigtig er dig kjær

:|: B landt alle Jordens F o lk e fæ rd .:[:

2

.

Vi, dine B o m , saa kjærlig ledes A f dig ved Jesu Sandheds Ord, O, lad dets milde Lys udbredes B landt alle Slægter paa vo r J o rd ; Dets Lys er Liv, dets Bud er Held :|: Og Salighed til Liv og S jæ l! :[:

Nr. 24.

Me l . Hvo veed, hvor nier etc.

( S e e N r . 1 3 . )

1.

L æ r mig at tælle mine Dage, Og rettelig at bruge dem, Giv mig, i Viisdom at tiltage,

P a a From heds Vei at vandre frem, Giv mig, o Gud, ved Jesu Tro, I Afskedstimen Trost og Ro!

2.

Hjælp mig, i Tide at bevare Mit H jerte fra Letsindighed,

(34)

Giv mig, o Gud, ved Jesu Tro, I Afskedstimen Trost og R o !

3.

Lad alt det Gode, du vil give, Min Sjæl bestyrke I din F ry g t;

P aa Dig er al min L yst i L ive, P aa Dig mit H aab i D oden bygt;

Giv mig, o Gud, ved Jesu Tro, I Afskedstimen Trost og R o !

Nr. 25.

Mel, Vor Gud han er saa fa st en B o rg, (See N r . 15.)

2

.

V or egen Magt ei hjælpe kan, Let kan os Fjenden fælde,

Men med os staaer den rette Mand, Omgjordet med Guds Vælde:

D et er den H erre Christ, Og Seir faaer han vist;

Der er ei anden Gud, Han drager med os ud, Han Marken skal beholde.

3.

1 ' Og myldred D jæ vle frem paa Jord

• Og os opsluge vilde,

Vi frygte dog ei F are sto r, [ De deres Trusler spilde;

1 Lad rase Morkets D rot I Med Logn og Mord og Spot,

E t Ord ham nu kan fælde.

4.

D et Ord de vel skal lade staae, Og dertil U tak have,

Thi H erren selv vil med os gaae, Alt med sin A and og G ave;

Og tage de v o rt Liv, Gods, Æ re, B arn og Viv, L ad fare i Guds N avn, Dem bringer det ei Gavn, Guds Rige vi beholde.

Nr. 26.

Mel . N u takker alle Gud.

( S e e N r , 1 6 . )

2

.

D en eviggode Gud, Han give os herefter Til Legem og til Sjæl

F red , Sundhed, H eld og K ræ fter;

Men fremfor dette A lt H an give, at vi maae V ed Tro og Lydighed I N aade hos ham staae!

3.

Gud Fader evig skee L o v , Tak og P riis og Æ re, Guds Son og Helligaand H oilovet evig væ re!

(35)

D u K raftens, N aadens Gud, Som altid v ar og er,

V elsign al Jo rdens Slægt Og hv er a f os især.

Nr. 27.

M el. Vor Gud han er saa fa s t en B org.

( S e e N r . 1 5 . )

1.

Sign O rdet i de Unges Mund, D ets K raft i H jertet brænde, , A t de v o r Tro og Troens Grund U skrom tet maa bekjende!

Engang de bares frem, Vi bad e: sign du dem!

I dit N avn dobtes de, Med Haab til dig vi see, 0 , lad det Haab o p fy ld es!

2.

F orny med dem din N aadepagt, P ræ n t dem den fast i Sinde, Og lad det Ja, her vo rd er sagt, Dem aldrig gaae a f Minde;

Men svag er dog E nhver, D u ene mægtig e r:

S ty rk med din K raftens Haand E n h v er oprigtig A and,

Til Enden tro at blive!

(36)
(37)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at