• Ingen resultater fundet

Vi skal have alle med

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Vi skal have alle med"

Copied!
21
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Vi skal have alle med

2. november 2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

1

(2)

Dansk opsving: Stigende beskæftigelse

Den private lønmodtager- beskæftigelse er på godt to år steget med

102.000

2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

1500 1600 1700 1800 1900 2000

2100 1.000 personer

Mia. Kr. (2010-priser)

(3)

Dansk opsving: Faldende ledighed

Kilde: Danmarks Statistik 3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2007 2009 2011 2013 2015 2017

1.000 fuldtidspersoner 1.000 fuldtidspersoner

Bruttoledige

(4)

Dansk opsving: Færre på offentlig forsørgelse

620.000 640.000 660.000 680.000 700.000 720.000 740.000 760.000 780.000 800.000 820.000

620.000 640.000 660.000 680.000 700.000 720.000 740.000 760.000 780.000 800.000 820.000

n-08 jul-08 n-09 jul-09 n-10 jul-10 n-11 jul-11 n-12 jul-12 n-13 jul-13 n-14 jul-14 n-15 jul-15 n-16 jul-16 n-17

Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner

38.600

FÆRRE på offentlig forsørgelse fra apr. 2015 -apr. 2017

FÆRRE på kontanthjælp fra apr. 16 til juni 17

13.500

(5)

Udfordring: Lav produktivitetsvækst

Produktivitetsvækst

Gns. årlig realvækst 2004-2014

Anm.: BNP i faste priser pr. arbejdstime.

Kilde: OECD.

-1 0 1 2 3 4

NORITA GRCMEXDEUCANFRANLDNZLBELFINUK SWECHEDNKUSAAUSESPAUTPRTJPN OECDHUNKORSVNTURCZEPOLCHLSVKESTISRIRLISL

Velstandsniveau

BNI pr. indbygger 2014

Anm.: BNI i faste priser. Data for Schweiz og Island er for 2013

Kilde: OECD.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 MEX

CHL HUN GRC SVK CZE ESP ISR NZL JPN FRA ISL CAN AUS DEU NLD USA LUX DNK

OECD

5

(6)

Udfordring: Begyndende flaskehalse

forgæves rekrutteringer i foråret 2017

15.400

Forår 2012: 5.100 Forår 2007: 58.300

Der er endnu ikke generelle udfordringer med at rekruttere.

Men kampen om arbejdskraften er i fuld gang og fylder meget på mange arbejds- pladser.

Hver 5. virksomhed, der skal rekruttere, har problemer. Særligt inden for

byggeriet.

(7)

……dagsordenen fylder meget

7

(8)

Fælles opgave: Vi skal have alle med

Flere i beskæftigelse – færre på offentlig forsørgelse

(9)

Hvordan får vi alle med?

Vigtigt skridt: Opgør med bureaukrati og detailstyring

Vi er HELT enige om , at der er et stort behov – og et stort

potentiale – for at forenkle beskæftigelsesindsatsen.

9

Mål: I skal have større frihed og mere tid til borgeren

(10)

Vigtige reformer for at få alle med

….men det har medført mange ændringer i lovteksten

60 gange

….så mange gange er LAB blevet ændret de sidste 15 år

Forklaring:

De enkelte reformer er rettet mod bestemte målgrupper. Det har medført nye ydelsesgrupper og undermålgrupper ift. fx alder, uddannelse og

undtagelser. Slutresultatet ser vi nu: Meget kompleks lovgivning.

(11)

Eksempel: Uendelige proceskrav præger samtalerne

Målgruppe 1. samtale Samtaler derefter

Dagpenge Inden 6 uger Hver måned de første 6 måneder

4 samtaler inden for 12 måneder Jobparate kontanthjælp Inden 1 uge 2 inden for de første 3 måneder

4 samtaler inden for 12 måneder Aktivitetsparate kontanthjælp Inden 1 uge 4 samtaler inden for 12 måneder Uddannelsesparate udd.hjælp

(to grupper, åbenlyst eller ej) Inden 1 uge Når nødvendigt eller 2 inden for 3 måneder Derefter når nødvendigt

Ledighedsydelse Inden 3 uger Hver 3. måned

Ressourceforløb+jobafklaring Løbende og mindst 6 samtaler inden for 12 måneder

Sygedagpenge Inden 8 uger Hver 4. uge

11

(12)

Mål: Færre proceskrav, mindre detailstyring

Solid evidens for, at tidlig og intensiv opfølgning får nyledige i arbejde. Det må vi ikke glemme. MEN…

Kom m unerne afgør bedst selv, hvornår sam talerne skal falde.

(13)

Eksempel: Voksenlærlingeordningens mange målgrupper

Uddannelse Ledighedslængde Positivliste Tilskud

Ufaglært

Ledig, ledighed under 2 mdr. Ja 30. kr. pr. time op til 2 år Ledig, ledighed over 2. mdr. Nej 40 kr. pr. time i hele perioden

Beskæftiget Ja 30. kr. pr. time op til 2 år

Faglært

Ledig, forældet udd., ledig under 2 mdr. Intet tilskud

Ledig, forældet udd., ledig under 2 mdr. Nej 40 kr. pr. time i hele perioden

Ledig over 6 mdr. Ja 40 kr. pr. time i hele perioden

Ledig over 12 mdr. Nej 40 kr. pr. time i hele perioden

Beskæftiget Intet tilskud

13

(14)

Enighed om:

Så vidt muligt f ælles regler for alle målgrupper.

Kun få særlige regler.

Mål: Færre målgrupper

Kommuneaftalen for 2018 ansporer vejen

AFTALEN:

”Regeringen og KL er enige om, at en ny

beskæftigelseslov skal sætte rammerne for mere frihed til lokale og effektive løsninger.

Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den

nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for

alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal

gælde et mindre antal hovedmålgrupper.”

(15)

Ambitiøst politisk udspil i november

Mere frihed til kommunerne Mindre procesregulering

Klart fokus på job

Styrket gennemsigtighed af kommunernes resultater og indsats

Nyt og forenklet beskæftigelsessystem skal bygge på:

15 Lovgivning/proceskrav

Styrket gennemsigtighed

Økonomiske incitamenter

(16)

Regeringens udspil bygger på mange givtige input

TAK til Dansk Socialrådgiver- forening for m ange indspark.

Tak til alle, der har skrevet til m ig via ” Ryd op i regeljunglen”.

Til sam m en udgør de m ange input et solidt fundam ent for regeringens udspil.

Fra En række organisationer Forslag I alt 160 forslag fra bl.a.

KL og Dansk

Socialrådgiverforening Ryd op i

regeljunglen 384 henvendelser 669 forslag

- heraf 445 konkrete

forslag til en mere enkel

beskæftigelsesindsats

(17)

Regeringen er ambitiøs

– næste skridt er opbakning fra de enkelte forligskredse

17

(18)

Andre ting på dagsordenen, der kan få flere med

….og som både fylder hos jer og mig

Et mere enkelt sanktionssystem

Bedre ressourceforløb og styr på tilkendelse af førtidspension

Bedre samspil på tværs af forvaltninger

(19)

Behov for enklere og konsekvente sanktionsregler - Politisk udspil på vej

Det skal stå klart og tydeligt for enhver, hvad konsekvensen er, hvis m an ikke står til rådighed.

Udfordring:

Utallige sanktionssatser

98 oplistede satser

53 forskellige kronebeløb

Borgerne kan ikke

gennemskue konsekvensen

? ? ? ? ? ? ?

19

(20)

Ressourceforløb og førtidspension:

Der kommer ændringer….men først efter evalueringen

Fortsat udfordringer, men der er bestemt også meget, der går den rigtige vej

Delevaluering om tilkendelse af førtids- pension og samlet evaluering

Forligskredsen mødes og beslutter de nød- vendige ændringer.

Jeres bidrag indgår.

Vi skal sikre, at intentionen m ed lovgivningen,

som et bredt flertal står bag, denne gang bliver efterlevet.

(21)

Bedre sammenhæng på tværs

Hvor er vi: Kommuneaftalen for 2018

21

AFTALEN:

Regeringen og KL er enige om, at antallet af handleplaner, som den enkelte borger har,

med fordel kan reduceres til én samlet plan, hvilket vil skabe mere sammenhængende forløb for borgeren såvel som en mere effektiv ressourceudnyttelse.

AFTALEN:

I forlængelse af regeringens arbejdsprogram

for en sammenhængsreform er regeringen og

KL enige om at følge og understøtte denne

udvikling, herunder gennem initiativer, der

belyser snitflader, samspil og overlap mellem

fx social- og beskæftigelsesområdet. Til det

formål nedsætter regeringen og KL en fælles

arbejdsgruppe.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

(Lott 2013). Denne performance-historiske bagage, som hviler tungt over projektets racialiserede transformationsæstetik, bliver dog aldrig taget op til diskussion. Videoen

[r]

F orsøg er blevet

[r]

[r]

[r]

[r]

I pauser og SFO-tiden er det ikke relevant at tale om elevcentreret undervisning, og civilise- ringsbestræbelserne adskiller sig fra skolens øv- rige arenaer ved at være