Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

59  Download (0)

Full text

(1)

Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt &

Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret.

Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det

vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig,

privat brug.

(2)

Askø

Kirkebog

1714-1814

(3)

Med udskriften af Askø kirkebog 1714-1814 er gennemgangen af kirkebøger fra tiden før 1812/14 for de 3 ø-sogne i smålands­

havet tilendebragt.

Askø (med Lilleø) er så langt det mindste af de 3 sogne, ja vel i virkeligheden nok det mindste sogn i hele Danmark. Det bestod i tiden op igennem 16 og 17 hundred-tallet af 14 gårde

(præstens incl.) og et vekslende antal huse.

Ifølge folketællingen af 1787 havde Askø et indbyggerantal på 134 personer og går vi tilbage til Skattemandtallet i 1762 kan man regne ud at det må have været omkring 116 personer.

Det siger næsten sig selv at på så lille en ø, og med så få indbyggere har slægtsskabet været nært, og under processen mod Askø-degnen Andreas Colding (der var sigtet for ved ildspåsæt­

telse af degneboligen at have forvoldt sin hustru Margrethe Jeppesdatter's død) hævdede hans forsvarer da også at vidneud­

sagnene mod hans klient måtte tages med et vist forbehold da alle øens indbyggere med undtagelse af præsten og degnen selv var i familie med den afdøde.

Selve kirkebogen 1714-1814 fremstår idag som et hele, men af præsten Schjøtt's skrivelse i 1845 kan man dog se hvor tæt det har været på at den var gået til grunde. Den havde været for­

svundet, men var blevet fundet af omtalte præst "successivt i 3 forskellige stumper og stykker der var henslængte dels paa loftet og dels blandt nogle ormstukne hylder og andet skramle­

ri" skriver Schjøtt.

Askø's kirkebog har udskriftmæssigt en række indlysende forde­

le. Dels er den langt den mindste, dels er der i indførslerne sondret mellem fødte, døde etc. (ligesom forøvrigt Femø’s) den er de fleste steder ført med en let læselig hånd, og som nævnt ovenfor, er den bevaret intakt.

Indførslerne er foretaget omhyggeligt af de vekslende præster og vel er ikke alle døde nævnt ved navn, men oplysningerne har været tilstrækkelige til at der bortset fra et enkelt tilfælde i 1757 (Jens Nielsen's karl) har kunnet sættes navn på dem al­

le. Disse fremtræder i udskriften i parentes.

I tiden 1714-88 er der ved daab ikke nævnt moderens navn. Paa grundlag af andre kilder (skifteprotokoller, folketællinger, dødsfald og lign.) har det med 2 undtagelser nær været muligt også at sætte navn paa disse.

Med hensyn til navnerov og ændring af slægtsnavne skiller Askø sig ikke ud fra så mange andre sogne, derfor er der i udskrif­

ten også tilføjet en række slægtsnavne i parentes, der forhå­

bentlig skulle gøre det lettere at orientere sig.

(4)

kring 1787 hos den aldrende Hans Grymer (Grimmer). Han nævnes ved sin vielse som Niels Hansen Løjet, men efter Hans Grymers død i 1789 hvor han overtager gaarden, benævnes han udeluk­

kende som Niels Grimmer. Hans broder Jens Hansen Løjet kaldes ofte Jens Madsen (efter stedfaderen Mads Kaare). Dette sik­

kert for at skelne dem fra et andet brødrepar af samme navn.

Som for de øvrige kirkebogs-udskrifter fra Femø og Fejø må gælde at disse kun bør benyttes som en hjælp. Ingen indførsel i stamtavler og bøger bør finde sted, uden at oplysningen er efterprøvet i kirkebogsfilmen.

Til sidst påny en tak til Max Hansen for utrættelig korrek­

turlæsning, og ligedes også en stor tak til personalet på Landsarkivet der gjorde det muligt at få lov til at foretage disse kirkebogs-udskrifter. Dels i form af reservering af de originale kirkebøger, og dels i form af den hjælp der altid har været vist når det drejede sig om lån af lokale.

John Rohde

(5)

n i s i.

d . % Rju jI W l

^ a fg u iL U a n n a n . [ l o y d - ] o g l u u v W

[ ^ i m i \ £ L fttu W k d n ftfii]

2 . E Uc.

P p d o r N u d iu m . o g H m d jU .

[ P é )jo n ii]l2 P e d n i\d £ d W ]

3 . B u g if tn E lin n L e lh .

( n n tn n . D iejar S aghajirauvi o g K i n i W

[ Hajen. R ajm doft& r B w n _ ]

H . d . '5/l2 R f i d W a .

P e iW Hqiumul I n g a d l a g Ku aIh l

[ R id t a } i m j v d i d k r ] h i g

i .

d . ' 2/l P p d o r

Fli>% fedandrA lor n j f w l g t g n n r d

» d i n g l jn d o r

N u W P o W k oj. OneligiL

2 . J . ’ h N ia ln .

O u u in jiW O W t Bcowl ogK iudrtL

[ Kcuefl M ifikdnftftj ] n n

i .

J . W i CnieJL

^ig g u i.H o rm o n . [ lo g u L ] a g h in d m .

[ dxduuuuL R n A w A n fta r ]

2 . ¿ . Hg, j n r n l r

HaniLRoMTynJUifin. BcAta.

agVuuirtJL

[ Baien. WaiuiAnftui I r y n i ]

3 . ¿ . H i 0 1 4

TbiiluLg

H ajen. n ii^ n d n t l o r k a m e . In^iiiLdadiur u d ln g l.

H . ¿ . n li \ Hqjuy.

T u U in g

H ajen. O ln jn d o ftn r k a m e . Thgon j n d n r » d in g l

5 . d .2*/» Jo n n .

MiidiiiL^nJuuiiL G am m ar ogh nrib u .

[CajenH anndnftiir]

m s 1.

d .W 3 Haiuv.

fedur HcuvwiiLliagsid.

a g VunArtl

[Budhn}nrmdaftarl

2 . d.»l«l RnnnL

Nifilnjomum.

o g W iiw .

[ Hajen. HcnWidnftar krog ]

3 . d 23/.0 Cnjejn.

Nuln. Nulrum. [B e r n t]

o g W nlrti

[ RniULfeduftdotifiT OninuUL ] m ° i

1.

d .'*1, Hqiul

TinllilLg

Bands. Ip gguw m . o g k m v W

[Najen-Haruulattai logiA. ]

2 . d , s f. Ppdor

lu d lin g

Bondii.}iqv(\jiAnn.

a g Vuudjtl.

[ Haien HanJvdnftiu lo y a l ]

3 . d . » / . P a n u ftfl

S I. PedfljNiaknn.

a g lu in W

[ lliuxii flmlmniujxdntisr ]

H . d .‘S ||0 Hargieln.

N uln\ftiuun.

og kmdrtJL

[ Hajen. Hodsnndnftflr krag ]

5 . Henric.

Ntuen-daraudalW «4- Rl*A

»dingl jndnr

Hcivac HcdWun. aj- l i i W k m o

1.

d .14!» Hargjelfl.

N uA nN udjunB one.

ogluudju.

[ RnnjLPedfirtdiiftar C laim n .]

(6)

- 2 . ¿ % PpA or

JiqguLfiajU kan. [ l o g s l l a g K m W

[ J u k iu m s . f in A in A tilk / ]

¿ ' I n . JflJU L

N iaL v^aruum . o g VuirIk i

[ N ajeriH ovW iiiiiA fij k r a g ] 1 1 2 1

1.

d . % P e A a r

N io liL O W n . Bcfafl.

ogV iiudm .

[tm u e iA iu -fe A m d Q lW Fhuu]

2 . J a r g o n .

HQierv^orgQJVJxAoAfiJ u A l n g l j n d i r

SbuvN’u iW n . aj. UuiuuLgs. s o g n 1123

1

.

0 1 4

N u l x O l n m Rcrvi\JL ogVimAnL

LEnvuovWfcAiiAdfl&u F n ix ] 1124

1.

¿ » L m

dlli-TOM P e d o r

Han*. teAsi>um.\tiejAaAia, ^ogiuAign.

o g V u ii\W

[ (W vs.HoA\iioiW SdhouLg ]

2 . d . % M o r l i l .

NuiljvAnnMJV.

o g V u u d ju .

[ HojeAHorW jvAoliiuf k r o g ]

3 . d .* * ls firm a .

N uA n.N \aW iiL [Roftvt_l o g VuujjrtL

[ RftM-feAaftAnMaT O n u M n . ]

4 . d . * l n Jo ju l

tVuduiLQnJiM Ji] G tu tu ro ir a g h a n W

[ J iid A I J s u m d n I W H aiA a J I1 2S

1

.

J . * h PeA or

B aw W W p iD u u v . q g lw ju iU .

[ H a ie n R aM fL A W l o g i ! ]

2 . d » / . o McueiL

Jan*. [Hqivwul] Gråmflinr o g kunliU.

[ CroeiL OlnjAdollttr RcnwL ]

3 . d . ^ l l l H a ie n .

NialjLObuiiL Rcrovft.

agluudHJL

[ tmflieivW PeAjmdnftar F nin. ] 112G.

1.

¿ m k J a r g o n .

Ppdotjimnon ^bimAor o g k u id iU .

[CoiWLlmgfiwAcAaj GroMftar]

2 . d . ^ l f c H a jU L F m W t.

H aitn. GVwaAar Tngon jnA or » d i n g l

3 . A . ' l u Hoxg>etiL

Nta]xJaTgan*an.G*u<VK\ar a g k iu d A L

[ IcWimaUijdvaljiAQfiflj ] 1121

1.

¿ . ' V , f if in l ln m .

dfiim.HaimsJL l o g o ! a g WunllU.

[ Hoieiv MulxAntiiur ]

2 . d « / s M cuth.

Jfli\*.ttanM lL Gnjwrtfir c g k iu iiu .

[fnn>n nliijhdnllor Rcwvl]

1 1 2 3 1.

d .* > ls

Jonn-Hannan. l e g a l a g W n W

C H aieiL N iabA otii/ ] 1123

1.

¿ V i B u g itia .

N ul*. OIwul Bcfth*.

a g V uinW

LEmn«jiiiii.PeAiyiAii&u Fhitl]

2 . d . * h ^¿rgsiiL

NialnJrngonwuL G u d m a r o g Ku jAhL

[J n W m > MicVolnArAlot ]

(7)

m o

♦i 2 .

**>l 5 Hann. a g ftnJjw m m twllingar

Hann-Hannan. LogiiL o g h u n iiu .

[M a^dnhm s. Rm W iiiU uiofiiur ]

3 . d . ^ i a Hann.

JanrL [Honwm.] Gtunirmr agV uinW

[ f n r fn fS\ijftdnltor BmWL]

1131 1.

a . » l a H tu e n .

NiAnAoTgnnAan. Gviromur a g V u in W

Q n W v n n H k ta ln d n ftiu ]

2 .. d . ^ / i

NuJjlB lk K jflld l. ScQnnAngn.

a g h u n W

C aitiv H o iW n A tiii/

11 3 2 41 2 .

d . 3l t BeAfi. o g D m ^odlliam . Tutllmgar

^muv H anm n. Vogsl agH uniiu.

[ Haien. NulnAfliÖax ]

3 . D adJodL d ie n g

NuAa. [ O l m J BtjnWL a g lurntiu.

EmnentmLFedflndaSiii [ Fu u l] 1133

1. d .‘*/i BeAn.

Haiuv LH anw m .] logsA.

agV uuvW

[ Hagdalnnn. OmlmMiuxAüjiflj]

Z . HidtmL

NibIa [AaignnAan.] Cnutatvar a g H iiiim .

[Jo h an n a. HldhalnAoSiu ]

3 .

* 4 h

J > / * Haigietii. Om idm a.

J a c o b U in m g a a id ., S agw qu oml­

a g VuirAiU-

H . J.* s/io B a rg ie ta.

Nialn. [Q Wi l] BcoUL a g KjuiAhjl

[ nlnn PpAnwdfittnr FlUn. ]

I13M 1.

d . '/ a M orgiettt.

Jnnn. [H annnn.] Gnnunur o g t a n l m .

[ fnv>n fMiJuAfttinr BcAWL ]

Z . d . 5h J ttn n .

Pedflr^mvAfln. S h ro u W a g \uw liU .

[ G utn ^g an h d ü Ä n r Cmrtinfir J 1135

1.

• ,&l i

¿ 2 S h

Elna. H an n .

Jo uAt Vfam gorndL, ^qgnijw aril.

a g t a n l i u .

Z . d.WlO H a n n .

Nvnln-IAotgannfln.] Gnnunjir a g V u in W

[ J o h a n n i H tfhfllxÅ afiaj]

113G

1. d . * / s J a r g n n .

Hann. [H a n w m J logfll.

a g Vu uAujl

[H o g d a k n a . R m W u n n d atiflr ]

z . d . « l i z N in ln .

H aim jaim an [ ö s W ] .W ru a n d . ogVuirAiU.

[ B eA hiEm m eiÄ n.]

1131 1.

d . » h H a ie n .

N inlnjovgonnan. Gnnvmor a g Wunirtl.

[Jo h n n n aH ijA \aln A iA k j]

113B 1.

d . '4h Hann_

NuArnJotgsmASin. G nm m nr a g V uinW

[ J o h a n n i H ltW lndntiflr ] 1133

1.

d . * k M am a

Hannjanhon. [Q iA an] , W w n n A a g V u in W

[B e A h iE m u e n tiz .]

z . d .* > b ftn n n .

H annU aiuuuv lo g g al_

agVuuAiu.

[ H ag d aln n n flm lw m n n d af or ]

(8)

3. d . ' % N u l n .

R n x W ^ a ^ u u u u n . o g h n n L u .

[fie lr a n n lk P e A n m ltittiu ]

4. d . ' 2h H a n n .

H a n n fipdnwon In g ^ o l a g V u u d n jL

[ ftnno N i o U d n f t o r ]

S . d 15/.. M a ie n .

N iiln.2o tg n n n n n Gh r iM a g Vuud>u.

[]rAir>tn>n H irV 'o ln A fiH o r ] m o

i . d » h J o r g m

H o n iv fe A fliw t [ l o y ^ n L ] a g h m d w L

[A n n a N u k A n i W j

m i

i .

« 2oh d . « h

N a ie n .

H a n n . [H a n n n n .] G n m m n r o g h u n iiu .

[ H ayaL^iinnAnltfljr ]

z . * , "l /l2.

d .2t ll2. H a ie n .

OU

4

. [O in d fifllu M n .] Bijnnn.

a g h u n W

[ H a ig ie W H c m A n S ir Hom e. ]

m i

1.

d .8 ta H a A n _

N id n . H a n n n n . [ K o r n e . ] a g V u in b u .

[H n » n R m lrn n in n d a tto r ]

Z .

* > " Im V.jd.WlM

^ u n n .

H a n n -fe d n m n . L q ji.

crg Vuinbu.

[Arrn n . N 'in ln d n ftn / ]

z .

• " h

d . 22h K a ie n .

A iu Lu v ^ fl^ u m n n . o g V u in W

[ Pdw m n.Hn PednwAaHnr J

H .

* 20/a

d . “ /a ftr u u L

J n n n . { H a n n n n .] l o j l agVuinjuu.

[ M aien M m ln d a & u ]

5 . * ' 5 h

d . » / a H a ie n .

H a n n . [H a n n n n ] G tim rn n r a g V u in liU L

[ H aien]nnn.dLaH ny ] I1H3

1.

»*'h

H jd .^ la N a r g a ie llia

Hann. fe An jan n . [ Ld\ L ] a g h u n ln L

[ftn n n .N u ln d n S ln i]

Z .

* " Is

d . w ls Q b in ta n .

N in ln . Q o w jQ n n n n . ] Gnm m nr a g h u n b il.

[3o1r u in iv n .H u M & A a ftn i]

3 . »

~/lo

H n d jn rU ptfj

0

H ann. H a n n n n . U ^ L o g h n n W

[ H agdaln n a. H m ln oM u n d aH n i ] im M

1

.

* v i z

d .^ l z N a ig n ie tø ia .

N u ln . [H a n n n n .] H om e.

o g h u n b il.

[ K a i « . R m W yå u n d n S n i ]

z . * » / *

0

d .

Hann_

014 [(H u la p W v n n .] Bijnnn.

o g h u n b il.

[ h g ilK in h n i H a w d n U iiW o iiiW ]

3 .

* *» / .o

d . * / l l H a g je lW

H an n . P e / k m n . b u i t a g h u n b il

[R n n n .N in lw la ftii]

4. * »5| „

d . « / u R n n n .

N in ln . [}in g n n n n n .] Gwnunnr a g h n n b u .

[Jo b a n n n H ic h n ln d n H n i ]

S .

h jd .^ / »

R p x A W u L

R n A n ivA n p ^in n n n . a g H u n u u .

[ Peb onaU n. fed u n An ttiu r ] I1H5

1.

* « / c ,

d . 2h

feAar

H a n n . [H a n n n n .] In u t a g h u n b u .

[M a ig ie U in -N in ln A n H n j ]

(9)

IIM G

1.

• 2 /.o

d . ^ / i o f t m W å n n .

Ninln. [Hannan.] Uame.

cg Vuinim.

[

koten. fttfJjwuuwiøttflj

]

z .

* 2'/ l X

d . « / l2.

014 [üwiicfWsm.] Bynna.

og hnrAiu.

[

b^^udmUaukdalt&iVleAiuW

]

3. * 2'/ i 2.

h jj.W im i

P e d n r

AniWdaji|\nnan- aghunbu.

[pptmftoHo fpdo^dnttor

]

r m

i.

• « Ih

d .* > l H

ftfioüona. HojuvPeAfliwtliLul

ag H iu A ki .

[Rnna.NvnlndoÄoj]

Z .

2, llO .

d . « / l2. R e A a .

dannHaWnan. [Gmiwnnr

]

agVauÅriJL

[

Kaien. Inndaftar

]

H 4&

1. • */ »

Dcrd(ddl.

Aveiug

HoniiQuidmnkrondal., Sogimdogn.

agVuihW

[

Riuva Ha*adflnnAatiniJ z .

* « / .

d « / .

Nialn. 04 [übutopkman.] Bynna.

og KiuJju.

[

tngilUinWRaioiiliiÖii Wedodin]

3 .

• « / a

d . « / t

V.OMJL dann. [Rannnn.] Gnimmnr

og Rnrlw.

1144 1.

• 1 ls

h jd .^ ls

ftnnn. Hnnn ppdowon [kul]

eg H iu A hi

[Rnno-Nuilndaltni]

z .

*d .^ / -i2>h 2d rg jm .

og Vuinlmo.

[ fid io n ü lln .

fedomdaftir

]

3. hjd.Mk

• , 5t a

d.«la

Hnlono 1 Hngdnlono Haim. [Hannan.]

L d j L

og VuuvW

[

haigieikfl. NklnAnttei

]

H .

»^liz

d .W ll'L J u J U L

Nialn. [Hannan.] Home.

agVmnW

[

Kaien. ftrelxm'mndnftor]

n s o

1

.

»h

d>0/3 fed nr Hann-PeAnyinn. [lojl]

og VuuAiu.

[

Anna. NuAnAflUar]

Z .

• M/S

d 2,ls Haim. Jann. [Hannan.] Gniwnar

og hnntiu.

3 .

» ‘ 2 h

d.'^h H owl Harm. [Hannan.]

id ja l

og huniiu.

[

Na/yieita Nialndaßni]

H .

• 20I h

d.«h dann.

0 4 [tlmnlojdrumnn.] Bcnna.

ag Huidiu.

[

EngdVuduaRanndalWWednilin.]

I1E .I

1

.

• io I h

d.'2h H o I sjul Nisin.Hannon. [Kame.]

ag VuinliU.

[

U.a*n. Amlntmiin/dattar

]

n s

2 1

.

• 22/l

d.*>/. Ninln. Hann. [Hannan.]

Iq ja L

og Wim.

[

hargieüvo. WialndnÄai

]

Z . H rrd jn fU

djeng dann. Nialnan.

ag Vainliu.

[QeAa HanndaÜai

lö j n l]

3. • , m I h

d.'Ms

fiftlU L

Nialn. Hannon. [Uaaie.]

o g H nnlnjL

[HaieiL RmlnoüiindüÜai

]

(10)

H.

* n lM

d.^ls > N U -

ftndoivjqijianan.

ag hunlvu.

[ Pelvonalla.PeAmdattar J

5 .

*»ls

d."Js fttUUL Havifi.

Muln-Stoli, SagiumjmxL ag hunlvu.

[ EWUmlino. vi.dnv-Vlinrh. ]

(d.

« » I s d.»ls

Hann.

feAaWonwuLVievliiliii [Degn.]

aghnrdvu.

[ RfnAlono JonhArdtor lojaLj

1 .

* K / s d.«la

Koven.

Rndvenn. QAdinq, Sqgnadogn.

og hunlvu.

[ Naptha. JaiqvaxdniiLj ]

S .

* n/io d.^lio

Nialn.

HonnTedonan. [lajai] Sagnojogud.

ag h u n W

[ftnno N'i»\n Antiof ] 1153

1.

* ,0h

d . « h Mogvetka.

0 1 4 [(hviidapWum.] Benne, ag hunlvu.

[ Ingil Kudina. RanxAhtisi^le*litAm ]

2 . • "Is

¿ . " h Maven.

PedarHannan Werladin. [Degn.]

og VuinW

[ ApoUrrnoJonnrlnllar IgjaL]

3.

* 1 h z

¿ . % z ^ U L

findveixn. Golding, Sognodagn.

ag H m W .

[Hargvelhn.Jo^iandnllni ] n s4

1. J.n|3

Haven.

Hann. [Hannan.] Itgei.

ag h u n W

[ HargvelW MinlxAaÄflj ]

2 .

* "la

d »la Daralliaa Soplun.

Hr.[Hioln.]Stair, SagiuqiNUil ogVuuvW

[EWHiydåuL u.dar \N inch.]

3. * « l la

¿Plio Hann. Omnium.

fedarHannan. Wentadin [Degn.]

og hunlvu.

[ RpnllonaJannAnlW Injol ] H. * 3/u.

d.sln_ Hann.

Jargon. Hannan. Schrtadar agVuihtva

[ButhaRanmundailnj ]

3. %'°k

d.'$l.2. Harm.

Nuiln. Hannon. [Haave.]

ag hunlvu.

[Raven. ftmlvtcmimAattarJ nss

1.

*^/i

d.W/i Birttlfl.

Hann.fedonon. [UgnL] Sagn^npd- ag hunlvu

[ flnnn. Mulndafisj ]

2 . *»l*

¿ P h Jnnn.

Andim.Jo(\|uuuin.

og hunlvu

[ Poltnnollo PpAnvulrrttnr ]

3. * ' h Dodjadl dveng

Jonn. Ninlnan.

ag hunlvu

[ Bevta. RanndnÄai LqgnL]

H. * " l i

¿ ." li Pedor

Andvean. Calding, Sognndagn.

oghlinW

[ HaigveWjnjijvnndailnil 3. * '»Ja

d.nla Ninln.

Hann. [Hannan.] Ivgol.

og huntvu.

[Haigietiva. NialndnUai]

G. • ,0liz

d.Nl»z Quuio^W OI 4 [(hHiJnjduman.] Bcnxa.

ag hanliu.

LtngidRivdmiHanrulnSuVlejiWin.]

H5C, 1.

* S/c,

¿P ia R

jid

IW

jl

Jargon. LHannnn.] Schimdar og hunlvu

[ Bulho-Ronmundaftfli]

(11)

2 .

d .w lt

Mmbv.Stuli, Sagiuqiraui 03 Hunliu.

L tWKurdma v. d u \Nmck. ]

3 .

O l u

å . H ,

Hajen.

¿ajuv Nifikun.

ag k u n W

[ BedOanivdafinj lojsi. ]

H .

* ™ l \ z

¿ M i m i

dargnn.

ftnAjemx. CrAAing, Sagnfldngn.

a g h n n W

[ NargjeiJjsJqtipnndollfij]

nsi

1.

* n | i d. ‘Is

UdJÆTL

OI14. [Quinio^vWim.] Qcaml

og HauvW

L tn^UiiiimHoiihinftfliVJcjiuW ]

2 .

* ^ I s

d .“Ms dann.

NvqIa. [Hgjywul] Kaaie.

o g k n n W

[Kajen. RmliroiiunAaltar ]

3 .

O ’/fc

d » / t Hajen.

Pednr [ HonMiuVlenlfliW ] Degn.

agVuinW

[ RjurUxjWLjinjidiilifli l^ n i- ]

H . • ,1/a d.*‘Ja

dunn.

Hann. [Haiuum.] l a j i i a g h n n W

[H a jg je iW Nudjidafiir]

S .

»* > fo

¿ . 2 h o

Houen.

Hann.Pednmn. [ l o j o i ] ogVuudLHj.

[ ftnnu. Nulnda&ur]

C).

* I5||2.

d .'6l a H a W f l.

u.Hann. [Hanwm .] Loyii.

ag hiiJtW

[ElnaJorgfinnAnftiir]

n s 8 l.

«w|h

hjd.w|s HjammoAolA. pir)o

ftnAjean. C d d in g , Sagnudagn.

ag VrnnW

[ Har§jelKfl.JinnviiJuiallflr ]

2 .

ft n l s

¿ . * l s

] a t y u L

ftmlnaunn. [Haiuvnn.] lajai ag Vuudju.

[ R'rf»\at\o jargons Aa1\pt]

3 . * lolfc

d .* la flruui. f tjm lW ji.

ftndmv^jq^mon.

ag Vumliu.

[ P e W m lk Pp-AnnAottur ]

4 .

* ,Hh

d .n h Ha>en.

¿OTgnn. [Haivnsn.] ScWauW aghnrdju.

[ Bidta.RaiunJiJvdnftii ]

5 .

« 10/ll

d .ttlu Nmbi_

Jaiav Nudjum.

ag VuinW

[ BedjLHaiuxdaHar lajoL ] 115°l

1.

* n/ i UjttJnjniijdiAA. ta m .

ftndjenn. Colding, Sagnadagn.

o g k u n W

[Hojg>eWd&{qut\daltu ]

2 . * Wci

d .'V a Elna. MlccAu u l

Nudn-Stulj, Sagnajirmni agVuudju.

I Elna.Kiiduvfl. v. d ir Wuudt. ]

3 .

O h

d.»sh Pednr

BrtiML [RmlmiuijJvHanJviin.lnjfli]

ogHjuthu.

[RlAoniL^DTgsuuvdnfiflj]

H .

ft 'S/u S jd .H .

¿ . ' % i

Hajen.

Soten. Pedat\an.

ag Vuudiu.

[ ftnrvo ftndttrtdnftor ]

S .

* W/u hjd .ttlll

¿ . 2 l l Z

Ingfir f l m W u a

KirilarL RanirumAnttu u d ln g i jo A n r

RmLtaåjjn.Haimfln. idjni

G».

» &lu.

Wjd.,0/a d . ' 2 l , z

dnnn.

Hanufedomm. [ l a j n i ] og Vuinlni.

Rnnn. [N in k d a tia r]

(12)

1 .

*

2^ l \ i d .* > /.i

HoW l

NuAk [Honnon. ] kame.

ag WririJL

[ Kajen. H in W ulindaftar ]

nto

l.

* &/i M n / i

d. '3/,

^¿rgfiiL

u.Waiu». [H an M n .] L gol ag tardrtl.

[E W ^ a rg o n n A fllla jr]

2.

* %

d .W s ]d u m M .U iy im jL

ftrulienn. CiAduuj , Sognodogn.

a g VuiniilL

Hag»eiW [ jtp p o n d n ltn r]

3 .

* 30h V d.**!

Em m enijL

Rowoun. [H annan.] ©Aon.

ogV iuA w .

[Hagjelko. NioUdnWor ]

4.

« H z

d . 2>/.l

M alaria.

Jonn. N’iolnnn.

cgV u in W

[B eA s.kanndaftm lig a ! ] n< b i

l .

* 2i>l l d . ' / i

fliu W L

Sorten, PednlMtti.

ogV ouinL

[ ftnniL R w W d n ftar ]

2.

hjd.n l3

¿ « l a

^ a n n .

Peder Degn. [W e iia iW ] og Vaulm.

[ ftjialicmsLjimjidaiW I q o l ]

3.

«'< -h

d . " h

H arm .

Anden. Jsgxfumim.

a g WiuvUjl

[PAnvnoWo fedondflitioi ]

4.

* 2<ih h jd .M h d. 2ta

N u d n .

Rajvmuv. [ttannon. ] ©Aon.

a g W W

[ HngudVin N\nUdr\1\oT ]

3 .

* l« |q

d . 10h Olfl.

Jargon. [H annen.] layd.

ag WArtJL

[ tivgAkidjinikaiudcStoi Wentadinl

G .

« >5/

,2

h j d . '^ i

¿ . H z

MuAjl

ftruhean. C o ld in g , Sognodign.

a g \uudm.

L HngiptinO Jo^pondniftorl l l f o l

1.

* " l i h jd ." ll

¿ V l z

HaiUu

A ndirøum H annun [ Vdyd. ] crg V n n W

T AbelantJwgflnndnftojr]

2 .

* 3,l l l h jd Mli-k3

d.

^dW m .

Jargon. Hannen. la jo l og VuinW

[ HaienMulnAnllor Onunitver]

n c . 'i i.

* ,3/l hjd.>3/l

d . H

J a r g o n .

ftra W n in . Hannen. [ I q o i ] a g k n n W

LAlilønidmganwli&Or ]

2 . * ,2l(b d.»% ,

J a n n .

Peder VlentfiAin. [D eg n .]

a g VunArtL

[ Rnno. Hanxdidloi lajo l ] n& H

l.

* l0 lz hjd. 2ol i

¿ . H z

Rtuifi. H e lin g

H endte. Ccdiino. JennddHar u d l a g l Jo d e r

W N u W , RHuliA. fia Vi^an

2 . * 2<°lz D o d jo d l d ie n g

kannjo^giinan.

cg WunW

[Anna. N’u lndailflr]

3.

, 1 3 |M

d > h

M aren.

u.Uann. [U annan.] Va\nL ogV uinW

[ E ta jm g o n n d d lln i]

4.

* 2&Ig,

¿ .'I l

B o n n .

Jargon. [Hannen.] lo jo t ogVmiirtL

LHa«n.WiiWdftai Bnm m ar ] n & s

1.

* 1 S |2 d A

H aiu v .

Rmtaarmn-Hannon. [ Iq y d .]

og W W

[ RWLafttJatgannddllaj 1

(13)

' 2 .

* ' ° Im

d .w h

PprW

Saven. PediiMm.

c g K m im

[ Anne A w k ftd afiju ]

S .

* i * l s d .'M s

RjuAxjm.

RtviLecuvCcAAuig, S o g n a d a g n a g W i m .

H .

» « l a

d .* f c ,

flpolcmsL

Petky VJeidniltn. [O e g n .]

o g W iv u .

[RnneAanndnft&j lajoi-J

* 1(Mio d .10lia

Maven.

innj\.Fedam n. [ S W d f t r ] o g W i n L

LAnwL]awuia1iiLr IdjaL]

11GG.

1.

*

d . ‘2ii A n n a Mcngoveln. a g W i l l i

[ Anna. AanrdaHnr J

2 .

« ‘2la d » l a

Waiuu

ftm W m ixH ajiM lL V å^i c g b k

[ A \W na.]pvgflnw ia}^ ]

3 .

» , s l4 d 10Im

WlfiljL

iengan. A anM iiL ayil og W i m .

[Naven.Nia]xdnftaj GwmiMr]

3 .

« i ° l s d « f e

F ed er

Safven. P e d a n flii a g W d r t i

[ Anm. ArdiyiAtAiki ] n c n

1.

»"•»«la d . “ l 3

H am _

[Andveaji.} G ild in g , SggniAogn.

o g W a

[ HtugjeiW iaigiUidoftQr ]

2 .

* »2h Wjd.^h

d.

P ed o r

iajuvNuilwin.

a g W i i l L

[ BeÅJLttanivdiifttti lo y d ]

3 . *W |s d.*'Js

Afiolonn.

ianji.FeiWan. [S h m u k r]

ag W i v a

[ AtiM.ifliUvdriki Vc^oi. ]

H .

« l l h V»jd.»2h

d . « h

MagdnlaiUL

ftmWuim. Aanwm. lo(*l cg KauAh l

[ ftlWtiajmgarui rlfdW ]

5 .

* 22h d > h

A n n n H a r g n m W

SmenFednMn.

a g W i i n i

[ Anna. A iu W d a W ]

G .

* w h hjd.3'h d . %

Maven.

i d g u agVuvrivu.

[ Haven N u lx d a W Glimmer ] r r c s

1.

* ‘,l3 h jcP h

d.

EWdieilh.

Haiuciigi|iuifin.

og Viumvu.

[ A rm a H aiad a lW ]

2 .

* l<'l<b

d .i& lt Hcuru\_

u.Hann [Aaroian] ldjal ag W i m

[ E W io rgm vdn & u r]

2 .

d.2llo

Margn>e\W

BmA.Aanwm.Lgai ag W i v U .

[ ALeloTULiwgsmnda&u ]

H .

* 3oil0

¿ . H u

^aniv.

Nialn. Rruknan. [Legal]

o g W A iU .

[ BedaianndaJW Loyal 1

2 .

»W illi Viid.'tlii

d . -

Nudn.

iovgaw Aanwm Lgai ag W A vii

[ AidWKiaiidnftnr ] n e f l

i .

» M a t)crd|ddi \ugvL

Maigajedin. AtidvtfO. CxAding udlag! jnAor

(Iwliiui, i£»4-3l..si^iWi.^»iiRolxk.

(14)

2.

* « l 2d . ' l a E lnS.

C W kn. [H uiw ui ] G h jm r a g W d w .

[ Uuifl. G m tnA fl& lr ]

3.

* Ma

d » l a

M aien.

^sqvfva. Ranmunnim.

ogluuA iu.

[ NargmeV H&nwkdWlnjfil ]

4 . »<•1.0 Dm^odi.

Nislx NoWa» j S o g w m ran l og Kiuim.

[ J c W n tH a r ta .’lVumudm. ]

5.

»®/n

V\jd.l<'/n d. » 1 «

PeA or

S>crttJ\ PeAimoiv.

o g W jiiU .

[ftnna RmW iAdW ] m o

1.

« l t l l

A » l z N ag d n laiu L

RmWfüuLn. Hannan. LojaL agVuudrtl.

[ ftWlowLdDrgttnAÅailir ]

2.

,ro -u |3

d . “»h NlfillL

Jorgan. [ Hanaon.] IcjoL a g VuuiiU.

[ ß id W N u d jid n llfiy ]

3.

« " l a

¿ . « I l

H aiui.

redmrVtejlijAm. [O e g n .]

c g VauirtL

[ ftnn*.WanAdfd\ar lo jii. ]

4.

* 3l n

d.<Mi2.

CivrtjiaiL

Jmgnn. [RoMtuiMxm.] ln c k a g V m irti.

[ UiåiL GenAnAidW’]

m i i.

* 2ols h j d > l s

d > l s

R anrfuuv.

Rawiuihwm.

c g VuihW.

[ N a ig a ie li HawvAnJkr I g a i. ]

2.

* 1l\a

d.M io l\MVfl.\tUrilWL]^££i\HWL

d a to k H u in a ., SognajurauA.

o g lu u iW

[Ku-dina. G d k m d l]

2 .

*

»%o

hjd. Mlio d .n /.o

K aien.

^muv [ Pedayittn. ] Sbroukr cghuidm .

[ RnnadanaAcftai I c ja i]

m i

1.

* " / . h j d « / .

d. *12.

d a n n .

NialivBndai'isn. [L o jiU og VuuviiU.

[ RpAb ^onftdnUo» Igjfll ]

2. *

n h

hjd.n h d. slft

P p d o r

Actgon. [Wannan.] Lojai cg Vuinlw.

[B idJ\a.N ud)ulaiki]

3.

* ‘' h

d .‘* k M a ie n .

dmgan. [Rojvnuinwm.] I c t k og hiuliu.

[Um o. G eiA ndfA ar]

4.

*

,2/u

hid. ,2/u d . 15 In

H a ie n .

Scrtea fed a n a n . o g ta u d w .

[ftnna. ftndcwdnttoi ] r m

1.

f M is h jd .« ls

d . ^ l s

^ n n n .

PejtkriNenW in. [O e g n .]

a g luudiu.

[ ftroia.Wajmdnlii IcjoL]

2.

• » h

d .* > h H aien. B ia m .

JamUlVumfl. , Sagnapraud.

a g W i i u .

[ EmtgnnnL S W n W g ]

rm

i.

. " I l

d . " l 2 Annn.

^oiul [Pedam n. ] Skroidnr o g VuinW.

[ Rnna]im»f\n^or Vc^ l]

2.

. » ''I s

d . « b

EW oLeÄ c

^cngan. [Rnnmuihan. ] l o c k og VuuAw.

[ \iir\n f-ipodn Ard\ot ]

3.

* 5h d . " k PeAar

R n m m M n . c g t a j v W

[ HargmeiiLUaiovAatt&i lay d .]

(15)

- H . K jd.«h d .15h

ftwrm. NaAW a.

IwAling

3»rrArlVuinfl., SognajirtiuA.

og VuuiW

[EtHigtuuA. S W n W g ]

5 .

* w h d. 25h

B orlm m . R eik iio.

TwAling

JütoKlKiiiML, Ea^iu^vymjd.

crg Kliiirti.

[ Efflignnni S t a lA o g ]

m s

i.

* M/l

A - Harm.

^¿rgan. [Hannan.] \ i j n i og KluirtJL

LBüdKi. NiolAAniltti ]

z.

* a ls

d .ll4l s Bejftilfl.

Annie [PeAamiv ] EVotnAdr og VuitAhl

[ftwio.AnitMiaJ\ttr IgjaL]

3 .

* « l s d . » l s

U a iu i.

RmWmm.\\Qnnan. [L q jiii]

ogKiuAiU.

[RlArtiiLjotgimiüWUj ]

H .

* « h

h jd l° h Aaiui.

CKKnio^vW NuJahil [UuiA ] og KunliU.

£ RpAKnjonndnfto*]

5.

* */io Wjd. '/io

d. 8)id

PpAoi-

NuIa. LfeAawm, ] Wmbtr Crg KludiU.

[fliuuLHciiDiAn&u HoAWiAtLr]

(o .

* «1»

å . ^ h , HatiujQJviAGürW

^nmirlVuiML, ScgnajirauA ogK luiiu.

[ E m g o ü n i SAaanlitQ ]

1 .

*. ‘'Iiz Kgl. ^Iiz

d . n ln.

RarjrUiru

}mgim. [Wonwm. ] Legal o g WtvIhjl

L CokjUml GoAifieAitAüÄar ]

g .

* 15h l

d.^ 'ln. RaiUtUUV

}otgiun. [RawtviuAaivjLncK.

cgKurirtL

[ U i i i i tevAjiAcAW ]

n i t I.

hjd.w h d . ' h

Roniium .

RmWcNuWrc Uaoie.

o g VuuiriJL

[ A Ahjuvh RdJotuixAoftar ]

2.

* Kjd.^h

d. MlO

K aien.

Ijigv^itL RanJrAiiWvflJV a g Vuudiu.

[MargOiiiiKaiuiAaSiii legal]

3 . < ^/lO

d.&lio SiAm Iil

Nifilx PcAjumov [ Wabcr ] og KiuiW

[ UiåB-feAmAaftar ] m i

l .

* "Ma Kjd.'Wa

d. i ' h

I ’Ln.nr.

[ SujIAüwaWi ] FlinAL, ( W t agKmiMJL

[ N uoW tW ilitlK . IyAuiAnttu]

m a i.

* ll/i d. '»li

Bu^u lHclhjl

^rngsm. [Kawum.] Irgal o g K lu iiu .

[ CarolmtL GaAtøie AnAfiftor]

Z . d . ’l3 Hcuen. Sojvhin.

^rggifl. ftiuLeMn. GAAing agK iuiW

[Ru'åoii.KuAjiAnfiftj ]

3.

* 3'ls

d . ' h

G>UlA

Aorgtm. [Rnmiinwm.] In ck ag KilliW

[liirio fipflAftAnlVot]

4 . * w h A .w h

öottAhüü.

Amgoiv ftivAfifinn. [ Irgsl ] og VuuvW

[ ( k l i k . RcuotuoiAfiUc i ]

5 . * W llZ A « l i z

Rw l

NuA\. [PeAnwuc] VJcnber o g KiuArti.

[h irio fpAov\AnHot 3 r m

l .

* n j , Vg A.2* /.

A. a«/.

Nmln_

üuiftlo|driflrWuAmjc [UinA.]

cg K u ieW

[RpAKaAonT'Aoftor ]

(16)

' 2 .

*

ft^iaWmuiL

RowftuKwm.

c g Vuiiiiu.

[ HagoKSkRaiuAfiftar \d\i1 ]

2.

<k Mm

h j a .s h d . ,0Jia

R W W rn v .

[ S ig u o iA tW liaii ] F W A , Prrnii a g W W

[ Huxi\in4.E\uaiiiéiv kEAttduJiitjr]

4.

d . ^ h

H tn e n .

lorgirn. [ttanwuv.] låy il a g K u n W

[(runltno C-'T»\Vjx>Ai>Åri1tQr ] n & o

1. d « l 3

2sm n.

Jogsuv. [RaAnaiwvsJL] latlk.

o g \u u v .W

[U u ie. G eiA ralnttar ]

2.

* K j d l h

d .M s

G ia A

GulA G'ulAjuoi. a g W i r t L

[Butiu.RajWixiiilisij l ^ i i ]

2.

«>Mm

J I ^ Im

ftw ^ fieircu alliL

^mgirn. ftm W cn. [ l i y i l ] a g V u ix W

[ G u ilu . RaMtiUiiAaftia ]

H .

* 3°l(o

d . a h R a w m in .

N u W H a n n m [ I q jf li]

c g WuiwL

[BoiiRoiu.Rnwwiwyiiij H tlir^k ]

5 .

*

3»/ll

d/Mi-ftl

R nA rn.

Nuljv^flnjuuv a g RunittL

[ftimiR|vj«ÅcmLRnÅmAa&a ]

1121

1.

* 3Im

d . * h B utiifl.

^Dtguv [R o M M u m ] Vack a g Vuuim.

[ l u d i . GeeAjxAtifcu ]

2. *

Mm

Vgd.M s d. Mm

H a jg A ita L

]sgvjio_ [ftwbeA&n. ] CcAAing a g Vuuiiu.

[ K irtW NmlnAoiftju ]

S. *

Mm cI . ' M m

EngiiL W mtma.

J

uiikRajman.

[

l ^ a l j og W Ih l

[

Haiga>«ift. O lu^A afttf BgrJva.]

H.

*2M|

m

d.Hs

Rcuuv R e n iu .

[

S\gAra»(i.Ouuiiaji

]

Fliiuit, f W L cgV uinW

[

N'u oW E lkal*ik Itnkxdflfca

]

5 . * ”fa

ftniL E lu v fllrtlh

[jo gai\.\lanM iv.lqj»l] )Sqgjiiflign.

ag Kiaim .

[

CaroluuLGcAyieAwkAfii

]

(o.

* 2*/lO

«

2M io

EUfljaLeik

GiaA. GuuW ix.

a g W n W

[

Butivfl-Waiuulattu-

] i m

1.

« « I l

d 21/.

HargitlW

^organ. (\fukmn_ [ la jii.

]

a g VuluiW

[{aulittRoMtuiAdaftar

] 2 . *'»te

¿ . " l i

EluinWlk

N ukH anw m . [ l å j u i ] a g lu iA W

[

BodiHoaaRajimimÅflSai H eftajk

]

3 . * »Mi

d . 2»h Ro k j u

O k [OIm i l] S k a r a g HujAh i

C

RtviulR k k d a l k i Uaaie.

] 4 .

*

»la h jd .2 la

d . 4la

HaiUL^frt-gjm.

NuAjv^jmnnrL c g VuinW

[Anna. Rjh uAw u lR r u W k lk i

] 5 . * “Is

d . ' %

H a rtp iliL

}jq\j\a_ [Rnd>twun_] G ilding c g Kitnirti

[ U m F n n N t t U r l f d W l

(o.

d.'Hiz.

U avtru

G u u d o jv W

[N

u

W

il

]

lunA agK iiniiu.

[

B e j ^ ^ a n n i la f ta j r ]

(17)

1. ¿3^.1 HaieiL

^onn.Hannen.

L

lejet. 1 og hmdm.

[Hhigmelft Bgnnft.]

UB*

1. ¿.'»Is

firma Mona

}mgim. [Ranirmnwm.] leck.

agV am W

[_lnrio ttiiwlflSlli}

2 . d » h H a rga ie tta

Juin. [P e d a m a ] Skørn og V n n W

[

Hajen }mgflnjvdafcu]

3.

d 3 « h

LuvLetk

N’udattanwm. IdjftL og W Ah l

[6oddH(uu.fiawrmjuiüösiMeliqJifi.

]

4 . d 3 M ,0 HorgartthiL

^orgoa Uannrn le j»! , Degnoa o g W iu jL

[Caioluil. Gtodi^eAxAnfetf

] 5.

d 3 0/.. Ppdor

dann. [Pedanan.

]

SVurodar ag lu in W

[ ftnim^sumAflftai

løjet.]

G>. d 3 l l l firma Nagdüloim.

Peder findmim. [lojat.

]

ogVuudHJL [HngAnlnna

1 . ¿3*1.1

ftn d m .

^mgflrv.OndoViia L l c j t i ] cgVuudm.

[

(tn li't Rnnmiind titto r ]

n&M

i.

d » / . Hcimr.

Niala^anM U c g W d n i

[

Rrma. RrøuAnruL findondflitoi]

2 . i . ’ h

Mlflla.

OUl [O ln o a ] Sbøu- og lu in W

[

finna Nulndøttor Uatue.]

3.

d. **Im G u u t.

Giod. GuiAnim.

ag K n n W

[

BLdka.Hanndattnj løjal.

] H.

d

"h

P e d n r

dflim. [H annflaløjol.] Fagdons sxm.

ag h im L u .

[

heuen. Pedimdntlii WejioAiiL

] 5. *>5h

M.'sh

H c l k

]orgim.

[Rannumnflu] Icck agiuudru.

[U icia.G gftA ndf.ttor]

G.

» 5l . i

¿ 3 / n Maren. So^dua.

d å rg a a [Hannen.] lø ja l, ¿agnen, a g h i m l r t l

[ fnrrdino

G ndljipdn d n tta r

] 1. » H i

d.w/n R

tuul

Omntcuduzr [N is d n a a ] lu n d . og h n n W

[B e d tu L ^ o im d a tk r]

nas 1.

*'*/.

d

. H

f io im .

]nnn.Haim fln. [ l a j f t t ] a g \u u A u .

[H(ugimtfl.Q\u[ndflt\or Bgwvft.]

2 .

* M /l hjd.“ fl

d.30/l

fikWfi.

Hann-dorgniman. [S h n a d flr]

a g tuudru.

[

H alan allan n d u ttai løjst.

] 3.

* * l l h jd .w /i

d > l l

ftlelonn. H c o g m e V

^nnn. Pedayam .

S

cklMi- og tu u A u .

[

HtucadorgaiuiAa& fti

] 4 .

d . ^ l l

Ppdor jnrnlr

N ialxP edaw m .

[IVaftiür]

o g k u n W

[ lu r io P p d o ftd n ttar]

5.

* ,0ta

hjd.'0/*

¿.»Hl«

Maren. U m tiniL

}ajquL [firvdrewm.] ( o ld in g a g k u n W

[kw W

N isln d ø tlflj}

(18)

( o .

* 20(10 a . » i i o

P p d p r

Hvaln. Htmjifin. [ l e j a l ] a g k n n liu .

[ W i l Howl lam uidafiai Hettnjla. ]

1 .

«. » /h

hjd.w ln d . ^ l u

ftnw L

OuuAcqvW [H’talnfin.] lund.

o g k u n W

[ B rdW^iLWvdn&u ]

S .

* » I n

d .H |« . H a n n .

GuuL Gvadnan.

a g WiAxjl

[ f t u W UtmxAntter LojuLT

°l. d .« > lix f t r u W .

d«gfin. Hndfirtfln. [ l a j a l ] a g VrnxW.

[CaåluL R annvnn/ltdiar ] n& G

i.

* ' 2 ll

d .« 5 |i ftnna. M argaieifi.

dann. Hannan, [ l o j n l ] a g Vainlni.

[ H oigarfta QW[nd rvfttt t Bgnnn.]

Z .

• » Im

¿3<>h

HaJVJU

dnnn. Hannan. [LqjnL]

agV vnnW

[ Naien. feAnwdnllpf liiei& ulin]

3 .

*m Ih

d . ^ h

N i n l n .

dingan. [ Ranmunnnn. ] W h . a g k u x liu .

[ Luiin. GeaAndaUfir ]

H . « " IlO D extendi d ie n g

Pedar R ndnnan [ l o j a l ] a g VuudiiL

[ H ogdolnna danndrAfij ]

S L U T l . D E L

n a t

5

.

* 2i\z d .» ° in

dftlUL

M ukdannnn.

og W lrtL

[ Rnnn ftjvDlnnna. ftacW Anilaj ]

(L. * >2i a

¿ H z d an jL

]rn g an HanMn. l o g s ! , Degnan.

a g huntnL

[G u alin a Gadl]iedndaftfii ] n & i

\.

* 2Bl z

d . 4 h H ann.

Glad. Gvadnan.

o g Huniril

[ BvdtaH anndidlni le g a l ]

2 . v ^ k d . ' h

O k

Ola. [ Olnnn.] Sken.

a g VuinW

[ftnna.H ukA cdW k a m e .]

2 . d . ‘&k FhiW l

dmgan. [RannuuvMn.] Lsdh.

c g hiuinL

[ bifin. GiaAndofcix ]

H .

* ,5liz A * » ln

Q u o im n .

dnnn.Hannan. [ l e g a l ] og VuinirtL

[Ha»en.Pedandafiai Vteiifidin ]

5 .

d .H if lK

P e i-n ilk

N in k d an n an . a g Vuinlm.

[flnna.Riva\fli\na.Rndandnttfli ] n a s

l.

* 1&lz d . * h

H a n n .

dann.Hannan, [ l e g a l ] t g kunirtL

[Hnrgntfdo (Mid^Afdltn Rgnna.]

Z .

d . ^ k

HiUiLone.

Honn-dcigannan. [S k n aA n r]

ag KnnliU.

[H alnnaH anndaiini l e g a l ]

3 .

* c k

d . “ k H ann_

MiaWUannnn_Gttflvnvfii [ l o g f i l ] og kunlw.

[H tnendam iandaftfii]

(19)

- 4. *3»/a

d > h H

claiv

Muk H

ojumui

lognt ag kudrtL

[ Bodil 11 QtaRaxmaxAo&si ttdløik ]

S. *»/s

d*5ls RdMiUUV.

CluodispW [Huk#*.] W d.

ag WmiW

G). i nh

d.*>h PeAur

J

ojuv

[ P&W

suy

. ] Sckrtl ogkliidril

Htuen. ^¿irgaivnAfiiar

1 .

*"/

b

d n/« H

otol

GinA GjUUrkon.

og IrmnltU.

Red*. [Haimdnfcu ] logal.

S . ttargruelij.

Morgan. [RowwihMA.] back og Vuuitu.

lnno G

ul

A

jl

A

b

H

oj

4 . d.slio RklrmNcugiiiduL

Jargon. [HanMn. ] \ognl_ f Oegnan.

og hilnW

Cnmlino GnfWjvpÅT\Afitinr nss

1.

*w/l

hjd.1<'li Naten TWniWo

Pedro ftndnmn. [logal]

og VuudriL Haloiin.}nnndnlkr 2 . * 4li

d .«h ftnJfUL

JaiuvHannm [legal]

og KnnliU-

Maten. PerWArAiu Ylejdndin.

3 .

**°k KjA.^ic,

d « h

Naiei\_Hargiiiek

NtokWahnan. knirunox [log#!]

oglnuiirti.

Mcoen.Jqq\nn.dnlkf 4.

5.

* » h V»jd. l<ih

d.loh

Hefefl, og Ha>en_

TuilWjii

Quado^vW [Ninkan.] UinA og Widki.

Reik HifVinUAoWor [ Jonudidliit]

m o

i.

* * h

¿ . H

Ok

Jonn Uannon. [loyal]

agWltu.

Naigntek Okkftni [ Bvjwvn.]

2 . *>S|3

RtuuLHolimiL

N ia k ja n n a iv .

og WltU.

ftnno. [ftjiollonn.] RndanAnftor

3 . *21|s

¿ P i

5 R

w ul

NinkHannan. [loyal]

og Vainki

Bodil [iltmtRQxmuvdfllW] Helk[k

4 . * 3I

b

d.Ws Uaiui. GAJi€iL

Jargon. [HannonJ laguL, Degnon.

cg hunW

fnvftlino f.nA\j>«>AnArd\or

5 .

* P ° k

¿M<\ O m n iu m .

JnjmMannoJvloyiil ag W tm .

Koten. [f&Aitvd n ik ] YiedaiW G).

* * J i a K jd.4t2.

d.W i.m i

3

o

\

uuuul

Ok [ Qlnan. ] SA

jo

I

t

ag hnnki.

Rnivtt.Niflkkdki [kame.]

1. Wti.w/tt.

¿ t f i - m i

Buk.

Nudn.ftndot\njrL [loyal]

og W k

ftljdj^Jntganndollni

[lo g o l

}

3 .

« **/ii

h i d A l n

PeAor ftndrman. [lo ya l]

og Widiu.

Nalnna.JnnnA£dinj 1141

1.

*‘^/«

Vyd.>2/l

¿ P k

Waruv

Jargon. RaniMinnsJv. lock og Vuudtu.

lin k GindnAoHiu 3 .

*™li

h jd .« /i

RaMTUlh_

CWlu]di£Lr [ MudwinJ lund.

og KnkrtL

B e A n .J n n n d a lk

(20)

- 3 .

* M i Kjd.Wi

Å V h

J o t a m M .

^imxreAibMux, Skcur og VuuirtL

H meji^orgimh d rdW

H .

*>a|z lyd.l8l i

d . ^ l i

Ruiul h o g it lW

Niflk.BQj\j^iv.tj^iTiai [\jogal]

ogVuuilrti.

Hnvpn ^np^ori AaA\ot

5 .

*w|h

J . « I s Rrui

GjiilA kuuilwm.

cg Vviuirti

BlAuLHQlUtdfliW ll^IL

(o.

* ‘Ig>

a.s/t RoMTUUi

^ovgtifl.RndflftflA [ I ^l] ag VuudrtL

flM>p\ RnMtW»> Afiftof

T * ,3h

a.'&h PeAflr

Uiain.]\ajuiim.

cg V u in W

RnM. [RjuAomvil] R iu W d n W

f t .

* 30/. 1

d .^ lii fiirgiila. PelrfmoWo

Niiin.RnxlaiMm- [Lop.]

ogKiudiu.

ftlrtloWlt^OigQnAAoiW LVfljt]

m i

l.

**>/5 d . %

Uaiuv^orgaivwuL SiWaÅflr og VuiaW

holawLUcuuaiii&u [lija .]

2 .

*3oh

cP/ie BiiAW .

Niilft-JaiotJUL cg K m W .

Rwul [R^vtAcnM.] RyuWiAq&iu

3 .

* 10llQ hjd.M lio

d .“ /io

kaien_

Nudn. [Hqjuuux.] Gvyrmr [Lqp_]

ogWiAiU.

HartiviiqguiAAnfiflj

H .

* */u d. 4/n

^SUVJtRoJOkJUV. [lo p .]

og VuuAh l

HmgmeÅiiL QliifcAtÅor [Bgwio.]

r m i.

**/•

d.n/i

Mtueri

6iait G’uuiknn og KauAwl

BiitiuLHaiuuirdW [ lo p .]

2 . hjd.,sl i d .n /z

] a J i h .

^QTg^HonM aljQjiL, Degiurn og W l m .

fntrdino GotUjjeAjvAaJlllI

3 . d.**h firu k iv

NuAn Rndmaii [Iq a.]

og KunW

fllicloftnaJxrrgflivjiAcillu [ lo p .]

M.

* * » k hjd .n iz

d.'ls

Nuiln.

iaiu^UoiuviurL [ [ ¿ p .]

og VumtKL

HartiiPeAimdnWar LV/ejistiW.]

5 .

* ‘* h d.»sh

Hcu^q æW

HqAjv. [H u k fin .] Uome.

og VuuvW

^iAu3JVAi]\mgftWu\idW [Lop.]

( o .

* «lio

¿ . H o Hcuui

MvsliL^mjuUL agtainhu.

Riuul [RjioW iul] RnAimdafiar m M

i.

*»3k

A > k Morgan.

Nuk.ftiuknfljv [ l o p ] og VuiniiU.

RWlonrtQ.^riTgnjnj>An\\or [L o p ]

2 . * l z DoA^mll tW ng

Pednr R iu k m ii [ L o p ] ag KiuiiU.

Hngdn\nM.2annAo^mr

3 .

* « h

d.” k ]\cW i u l

]m gjuvRaw dnlnp. , Begiun.

og Hurirti

(aroluin. f-inAljK’Ah Ardlo t

H .

*- nJs

¿ . " I s

PeAfllr

^aiu^Ranwin. [ l o p ] ag VuiidiU.

GieiWDlixAotiiur [B p t ø L ]

(21)

5.

* u l u

¿ . ' L f i UWn f l .

Nulx [Wannin.] Gigmei- [Loji.]

ogKiudm.

Mnvt»n ^oppondnltof

(

0.

* 5 | , koten. Olfl. [Olwm.] SicKøVL

ag VuinlrtL

Rtuul W’ukAaiiiu [kante. ] m s

1. A M

ftnnnM ajgielW

NiflbvJiUiMn.

og W in W

Runs. [RjioW iu l] ftruLsmdntfoir

2 .

*»*/.

A. « / , R n r W .

NiiltLfttuW im [leja.]

ag t u u k

ftlelcnno JrivgonhAntlor [ l ø j t ]

3 .

««* Ih

hjd.^H A . " Is

Naten Hajgoteikit.

Hadn. [M iiU n v] kame.

ag W l t u .

Jøl\nnnn}DigjtnndnlljtJ [Iqifl.]

H .

t » l s

¿ . " I s H a n n

G»U>t GulAm ia

cg Wnltu.

RuttaRannd'alllUr [lø ji .]

5 . d .'*h ftta W n iL

AannHanMn [loja. ] ogVauvW

Haten.fedaiidølW [VleiAiiAm ]

mc,

1.

* l t i4

Kjd.MlH koten.

HoAk [k ia k a n ] kame.

og tanUu.

3riV\f\Tvr>9

^AigonnAfAlot [ l å j i ] 2 .

*W|s M w ls

d.5|fc

Magtelltn.

kinin. [Hanxnn] Gigmil- [layi. ] crgW&W.

Mnu>n jappfliiArAlflr

3 .

*'°/a

d.'W * H a n n

Niik/\annan ag kuidiu.

Rnnn [ftjuArmiuL] ftndmilnfisi

4.

» 'Mio

¿ . H a

M aten.

GiiitGUAnan ogV iinW

Butiifl-tiannAn&u [IfjsL ]

5 .

, 2<*lix

PpAor

]ann. [ffed an in ] Degn o g ta u im .

Hmen. lokaimfln.Antiij

G .

* "In.

4 ,QU i v i H ajen.

Niak.Rndflnan [IcjsL ] og W l t n

ftlAmnx^mganndnllfli [lajoL]

r m

1.

*»*ls d .^ 'ls

k a je n .

DU. [Olniuv] advoVL c tg k n n W

ftnn« HnUAnWoi [kflOie. ]

2 .

* 21la d . n i i

Maten.

HU\n.[Ranm.] Gnmituu [ l i j a i ] oghøiAtu.

VCoten RøMtuuiAnfiai

3 .

* *h

l W > -

H iak^annam o g W x W

RmUl [ftpcåflWML] ftwAoviAniftor

4 .

« n h h jA .« h

d . « h

Rw l

iaan. H a m n [lø jn i.]

a g h lu im

[ Haien. Pedayulnltaj Vfoiailtn]

S .

* « h d. 'IlO

ftlUL

Hann. [Hannnn] Iqjd.

o g k iu itu .

Hmgiflkfl Hnnndntiof

G).

* 2lllZ

hjd.2*lil ^eWo iu l

Hadn. [ k u ln in .] kame.

ag W nW .

[Ha*n.^kgai\nAolWi I n tk ] n s a

1.

,2412.

d.2% fed at-

^imiLfedimmv {.D egn]

ag k a n W

Haien. ^iAvannAaftai

(22)

2 .

* 4ls

d . 4 s BlAW feircm slls.

fed ir RnAumiL L lq o l.]

ag W h W

Holmvfl jnT\ttdrd\nr

3 . * « l a

d .2ta ttoiuv^D irgm

Mink. [Wanwm.] Gnramnr [Lfl^ol]

cghm dju.

ktueiL RanhauidrAiii

4 .

* kjd.WtZ.

d . ^ r m

^ o rg a n .

Pedir^otganMin.

cg W W

HajeiL^DT^flnjiÅafeiu r m

i.

* 1h

d « h Rujl

d u o . UailMn. [ l å \ i i ] og Vuudru.

HtupftfpAo^Afitioi [VleiioAm]

2 . d . % fina.H ogje.W

NuAjlAmwuv. ogV uuiW

1\mul [ft(uAønnQ_] fttu W d n ftu

3 .

* ic»la d.»*fe

H ajen.

Raxnuu [R aM ulauv]

og h l u W

R ljd rm e l^ u a A a iiiii

4 . d « h lo h n n n a n .

d s u a Pedunan. [D e g n .]

o g K n n W

HoiejL^EAvanrvflAda&ii

5 .

* W||Q d .“ lio

R a n n u in .

M ink [Ranwm.] Gmrmar [ Vqy»L ] og W liu .

Kcuen. R aim indaftaj i& o o

1.

* " h Vjd.'ih

d . ^ l i

N ialx.

Pejlir^orgnnmin.

agV uuiW

Hnwn ^rrrry, ilh An1\o <

l a o i 1.

d.w h R m H a W iL

N a W j\a ia a n . a g k W b u .

fliuuL [RjuAunno.] Rndindiiftaj

2 .

«. ' 2 l z

¿.‘•Is R w W n. O uuirnn.

&. ]. Brorudid., S a g n q u m l ag kmdtvjL

OuukAk Redning Fndjudv

3 . d . » l s Ranrmm_

Rawwa [R airam uv ] heHq[k og KnnW

Rl*WjL]affjUvdnimr

4 . d .H * ftnfl.NaWjL

^ u aP ed u M n . [Degn.1 ag W djU .

HaitivAtAwaAnfciJ

3 . d .20h R n^H ajuL

Pedir Såervnin.

og W W

HelkRaju.]cigMuvAntiiu

(é . d * l i z Rnu_

Afimv-Roniin. [U51L ] a g W b u .

Hajtn.fedinÅcSiaj Dtøedudin]

IfcCÆ 1.

d .10/, B lrg iits.

Pedir]orgjm M n.

cg W W

HajtA^&Tg&jadd&ar

2 .

*. V s

d " / 4 Q iaiU kQ ubW ftugmia.

& . J . BroruAsd., Sognfl^vraji a g h u n W

OunULUednug Fndwdv

3 . d > l s luAjeUa.

G eitP edow m . o g Vuudju.

fiudo RoM um datiai 4 .

-»•

5 .

*24 i hjd.2(*h

^oWinnuL a g luA jdk

djoafeduM m. [O eg n .]

a g V u u W

Hn^n^nVmwi Anttof

L a l n R oiuiG um tinn.

Raw«a. [Romminiuv. ] Relio^ta.

a g k u n W

ftlitlotvfl. ^ d-iAnWtit

(23)

1 . d ." l i i Hann.

N itk [Honxin] Gnjnvmar [Igjel. ] qgKunim.

Kcueiv RomiuuvAeÄoj

m i

l.

d . » l z [ • « l i ]

ftn aM o n n .

ludling

Pedai Smtruum.

□g WlliillU.

Heftt.Hcua.3mgDn>Ani\fli

2 . Dadjrsdl. p>gO lu ilW g

f e d n Gmennan.

og KidiIhl

HpHb Mnmi jnvgtmT'dnUoi

3 .

%'Vg,

d . » h PeLr Frtjiivk E n g d W ü i

G Q . BrørotvA, SagnajtøffinL ag Vinidnl.

(kulcAW Hedning F aA n tk

4 .

* w /iz

hjd.wiiz Maien. M inium .

Ltmn. Q uinnn.] Smnd.

aghiuittJL

fint fpiruHo^mgonriAaftoi

\ m l .

* *h d . « h

Omniumfl.

Nislx [Uuuka^imuv ] Lund.

o g W l w .

UAjeth N udndaftsj

2 .

*>3/&

¿ P in ,

RaxnauL [RqmwuiXuv] H e ^ i s . ag W t m .

filitlcfta ]tt^vfÄxAa11aj

3 . « * |q d .^ lq

Hqjuv.

Pednrdmgnnnnn.

og W irtL

H n w f t ^mgofthAfiftot

4 .

< a /io hjd.^/iQ

d.«W.z

ElinnLeth.

G.} G r c r t u A i A . , Gogwgvrtuå.

a g KuiAhjl

Q u u U la Hedning Fndjudv.

i a o s l.

* W / ,

h i d ^ l i d .M s

^ n ta n n n n -

~\pjui. Pedmum. Degn.

ag Vuuvirti.

H aien-dotauindaitai

2 .

* i2i, hjd.^/.

d . n | 2

H aien.

Ged. Pedniinn.

cg Kuhliu.

Haigieia RaMnundaftai

3 .

* w | i Kjd.*'h

d . 5ls

H aien.

Pednr Såennnn.

og t a n W .

MpHo Nnwojnn jormdrd\or

4 .

« s h hjd. sIm

d .'« l5

C k å n ia ^ n r

Pedflr H’udnan.VcaiiOr a g Vuudru.

/tu e n CWAx^vWidntlai [lu n d .]

5 .

* w h Kjd.«|q

¿ . H i

J fln n .

GeA-dunnnn. Blak.

ag VuinW ftnn Nvninda&u

G>. H jd » U d ." f i o

PpAnr

3muv Pediman.

ag HindiU.

HagdnWfl HmLwrmiuvdntioc

1 .

» « / q hjd.w is

¿ . H i

Haien. L im a

N udnU uuda^am n. IniuL cgkuidm .

EW LdkM inlndflftnx

& .

* H o hjd.,s/io

d.“ /n

ELw l

Knud. Btvdanan.

a g Vuudw.

H aigieia ^nNiaxda&ni

4 .

* 1h z hjd.Wiz d.*»liz

H ann.

Ranmun. Vlmbuin.

a g kiirlrVL Gudn (MiijuAakoi

\m >

l .

* H hjd.'&li

d . ^ l z

Hann. Q uinhnn.

Rommul[fiaMMinnuv.] H e U tjk a g t a n W

Aaftfi t

2 .

« ^ I z H jd.^Jz

J . 10h

fina. S a j iW .

GQ .B råu d n d ., SagnnjutnnL og HuidiU.

(HaAcitin Hedning FhAacLi

(24)

iao~i l.

♦ " h hjd.'s b

J . N h

B ir g itta .

N u b i QuuAo^jmjuL lu iu L a g W i m

liiJjtiK. MisljvjAofcu

Z . O h Kjd.'NH d.*°ls

Hq iu l

P e ik / ^¿r^smAim.

o g W jd iu .

Haieji^oTgxmJuløitaj

3 .

* W |H V »Is d . « l s

Rndienn. F v u t a k

G Q .R im jd ju L , SagiuqurmrA ogH iuA w .

(kmliAli. tie A m g F nA w k

H .

» N u h j d .^ l t

d .u o h

Pp<W

R aw m ui N iiiw u i a g h u id iU . Grtio. n tiijn Aftftot

5 .

* 10/io

J . ^ l i o PpAor

GjeA^awuuv. B lo k o g W W

ftnn N io\hA nltot

(o .

* N iO A .'/n

Mcuea S > o p W

VCwiA. ftiubm an.

o g Vuuiliu.

H argiela. ^ajijuinAali&i

1 .

« « / » kjd.i0 /u

¿ » l i i m

lirvL elk

Rojvmuv [RaM tøuuuJi] Hellx^in.

o g h m W .

R U lrrtlojoppchA nH at

a .

* » /ii

] h li» HnrgwAo

f in iita x lV u ttiiU f , ScgnflAigiv o g W b u .

RUtlonfl jm gotm A fitioi

3 .

* »In.

ijd .'i l l i N m ln.

Pexkr H u b u ii [V a iitr ] a g W W

Wcueiv OmjAi^W vAiAfli UuvA i a o a

l .

* '» /i kjd.'S/,

d -21l l

t l m n L e l k

A niuifeA m im . Degl\.

a g Vuuårti.

Hnn>n ^nVirvrr'OftAfi^or

Z .

O l i k jd .''lz

d .'M li

f t n i h a j t i L

ElftfllitiK^OT^snnvAcAai udlugL j a d i r

WuUulm, s^omaAl i.krj^fuAi’l^flWbL

3 .

* S|3 Vijd.

d . » h

h c u t i v l u m .

PeAur^njiMn.

a g h n n k u .

Rtu. N QAfl.AnrgsmJvdn!Wi

4 .

» N i t ,

kjd.u lio K a ie n .

t e A P e n s u m . o g K im W .

H aigtA a. R ahm niiA alki

5 .

* »'/lo h jd .l'lio

d N i i

I w -

P e ilu A flu A n u v ogVuudniL

Mnu>n ypjMi»An1\oi

G*.

* » / l t Vgd .**ln

d N l i

HoAa.

fedar^rngflium n.

cgViudKL

H tueivA ingm Å iA iu Lotk

1 .

♦ Wi/ll

¿ M \ \ m

E liw ilx lk .

Rojvm m W ulM n.

o g tu u d b u .

Hogieifi. 01uJwLol&Ai

& . flriiL

N u b i O u u l o ^ u u j i b u u L o g K u n W

U xL ti N iik Å n & u

1.

O l i k jcU ll

d . w l z

C a ia W fl.

ftiu b eajiT lu u ib u jl, SagniAiign.

a g ta n W .

RWlfiM^orgniuvAntiiu

Z .

» N i

hjd.'S/i P e J n r

G eA jA ium n. R in k crghWtyU.

Rrva N uW Lafcn

3 .

< ‘' l i

d . ,2h l n m >

RaM M JjL^Drgm in l o c k ogVunAu.

RiA« jaoivAntto»

Figure

Updating...

References

Related subjects :