DASINFOSeptember 201018. Årgang

92  Download (0)

Full text

(1)

DASINFO

September 2010 18. Årgang

4 Dansk Selskab for

Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Publ icere de ar bejder

V

urder

ing a

f man

us

k

r

ip

t

e

r

(2)

2 · DASINFO · Oktober 2010

| Indholdsfortegnelse / kolofon |

■ leder... 3

forsknIng Ph.d.-afhandlinger og disputatser Rune.Gärtner... 4

Christian.Overgaard.Steensen... 5

fYA FYA’s.enquete.2010... 7

Procedurer.udført.af.læger.i.hoveduddannelse... 8

Hvilke.kompetencer.skal.fremtidens.anæstesiolog. besidde?... 10

det hIstorIske hJØrne Der.var.engang.et.Anæstesiologisk.U-land... 12.

selskABerne Generalforsamling DASAIM Dagsorden.og.indkomne.forslag... 14

Formandsberetning... 15

Beretning.fra.udvalg.mv... 21

Sammensætning.af.bestyrelse,.udvalg.mv... 34

SSAI.Position.Paper... 76.

Helsinki.Deklarationen... 81

Brev.til.Region.Sjælland... 83

DASAIMs Årsmøde 2010 Tilmeldingsblanket... 68

Program.(medsendt.som.indstik) ACTA-foredragskonkurrence. ...-.posterpræsentationer... 36

DASAIMs.Forskningsinitiativ.-.abstracts.2009... 69

DASAIMs.Forskningsinitiativ..2010... 9

legAter... 85

kUrser, sYMPosIer, MØder og kongresser FATE... 86

Airway.management.for.anaesthesiologists... 87

Intensiv.Symposium,.Hindsgavl.2011... 88

SSAI.2011... 89

dAsAIMs offICIelle MAIlAdresser... 90

BAgUdgAngen... 92

dAsAIM

Dansk.Selskab.for.Anæstesiologi.og.

Intensiv.Medicin.

Tlf..3545.6602.–.Fax.3545.2950 E-mail:.bestyrelsen@dasaim.dk www.dasaim.dk

FORMAND

Overlæge.Ole.Nørregaard.

Århus.Universitetshospital,.8200.Århus.N..

Tlf..8949.2999./.8949.2998 E-mail:.chair@dasaim.dk NÆSTFORMAND

Overlæge.Susanne.Wammen.(præhospitaludv.) Rigshospitalet,.AN-OP,.HOC.4231,.2100.Kbh..Ø Tlf..3545.1109

E-mail:.fmd_preahospital_udv@dasaim.dk.

BESTYRELSESSEKRETÆR Læge.Øivind.Jans,.Rigshospitalet,.

Sektion.for.Kir..Patofysiologi.4074,.Kbh.Ø E-mail:.best_sekr@dasaim.dk.

KASSERER

Overlæge.Annette.Ulrich Rigshospitalet,.Thoraxan..klinik,.

HJE.4141,.Kbh.Ø.-.Tlf..3545.1225 E-mail:.kasserer@dasaim.dk

ØVRIGE.BESTYRELSESMEDLEMMER Overlæge.Mette.Hyllested.(Anæstesi) Overlæge.Torsten.Lauritsen.(Børneanæstesi) Overlæge.Lone.Poulsen.(Intensiv)

Overlæge.Luana.Leonora.Jensen.(Kronisk.smerte) Overlæge.Karsten.Bülow.(Neuroanæstesi) Overlæge.Eva.Weitling.(Obstetrisk.anæstesi) Overlæge.Claus.Andersen.(Thoraxanæstesi) Overlæge.Karen.Skjelsager.(Uddannelse) Læge.Lars.B..Holst.(FYA)

ORGANISATIONSKOMITÈ.ÅRSMØDE Overlæge.Lars.S..Rasmussen.(Koordinator) Overlæge.Steen.Møiniche.(Videnskab) E-mail:.sekretariat@dasaim.dk

REDAKTØR

Professor.Jørgen.B..Dahl

Rigshospitalet,.Anæstesiklinikkerne,.

afsnit.4231,.Kbh.Ø.–.Tlf..3545.3475 E-mail:.redaktoer@dasaim.dk SEKRETARIAT

Tina.Calundann

Rigshospitalet,.AN-OP,.HOC.4231,.Kbh.Ø Tlf..3545.6602.–.Fax.3545.2950 E-mail:.sekretariat@dasaim.dk AD.HOC-REDAKTION.2010:

Overlæge.Kirsten.Møller Overlæge.Mette.Hyllested Overlæge.Søren.Mikkelsen FORSIDE:.

Opsætning:..Tina.Calundann TRYK:.

www.SvendborgTryk.dk ISSN.0908-5203 OPLAG:.1400.stk.

(3)

Oktober 2010 · DASINFO · 3

| leder |

Hermed.DASINFO.nr..4,.det.sidste.af.årets.numre.der.

traditionen.tro.bærer.præg.af.det.kommende.årsmøde,.

samt.af.beretninger.fra.DASAIMs.formand,.udvalg.og.

diverse.repræsentanter..

Lars.Rasmussen,.Steen.Møiniche.og.Tina.Calundann.har.

sammen.med.de.enkelte.udvalg.sammensat.et.spæn- dende.årsmøde-program,.der.forhåbentlig.vil.tiltrække.

rigtig.mange.kolleger.fra.nær.og.fjern..

Redaktionen.vil.endnu.engang.takke.de.mange.der.har.

bidraget.til.DASINFO.i.2010..Vi.håber.denne.udvikling.kan.

fortsætte.i.2011..

Godt årsmøde!

Redaktør.Jørgen.B..Dahl

rettelse:

DASINFO.nr..3,.2010,.s..18,.spalte.1,.afsnit.2:.….Samtidig.påvisning.af.forstørret.venstre.ventrikel.sikrer.praktisk.talt.

diagnosen….Der.skal.stå:.… Samtidig påvisning af forstørret venstre atrium sikrer praktisk talt diagnosen…

deAdlInes dAsInfo

DASINFO.nr..1,.januar.2011 - Deadline 3. december 2010 DASINFO.nr..2,.april.2011 - Deadline 2. marts 2011 DASINFO.nr..3,.juli.2011.- Deadline 25. maj 2011 DASINFO.nr..4,.oktober.2011.- Deadline 23. august 2011

Indlæg til dAsInfo sendes til redaktøren:

Professor.Jørgen.B..Dahl,.

Rigshospitalet,.afsnit.4231 Tlf..3545.3475./.3545.8837.

E-mail:.redaktoer@dasaim.dk

Manuskripter.og.indlæg.modtages.elektronisk.

i.rtf-.og.Word-format.

generalforsamling dAo

Der.indkaldes.til.generalforsamling.i.Danske.Anæ- stesiologers.Organisation.torsdag.d..11..november.

2010,.kl..16.00-17.30.på.Radisson.Blu.Scandinavia.

Hotel,.København..Dagsorden.ifølge.vedtægter.

generalforsamling dAsAIM

Der.indkaldes.til.generalforsamling.i.Dansk.Selskab.

for.Anæstesiologi.og.Intensiv.Medicin.torsdag.d..

11..november.2010,.kl..19.00-22.30.på.Radisson.Blu.

Scandinavia.Hotel,.København..Dagsorden.ifølge.

vedtægterne.

Deltagelse.i.generalforsamlingen.er.naturligvis.gratis.

og.uafhængig.af.tilmelding.til.årsmødet.i.øvrigt..

(4)

4 · DASINFO · Oktober 2010

1. hvad handler din afhandling om?

-. .Optimering.af.det.perioperative.forløb.for.c..mam- mae,.herunder.forebyggelse.af.smerte.og.kvalme.

(multimodalt.regime).samt.hvorfor.pt..ligger.på.

opvågningsafsnittet.efter.op.

-. .Senfølger.efter.behandling.for.c..mammae.med.

primært.fokus.på.kroniske.smerter.og.føleforstyrrel- ser,.sekundært.fokus.på.lymfødem.og.funktionsind- skrænkning.

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig forskning eller klinisk praksis?

Klinisk.impact.af.min.forskning:.80-90%.af.c..mammae- opererede.pt..på.RH.køres.uden.om.opvågningen.og.

indlæggelsestiden.er.reduceret.til.ca..1,1-1,2.dage..Fore- komst.af.kvalme.og.smerter.de.første.36.postoperative.

timer.minimal..

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive ph.d., og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det valgte emne?

Jeg.blev.”headhuntet”.af.min.klinikchef.til.projektet,.der.

allerede.var.beskrevet.i.en.projektbeskrivelse..Emnet.

syntes.spændende.og.klinisk.meget.relevant..Jeg.blev.

tilbudt.tre.måneders.løn.til.at.sætte.mig.ind.i.emnet.og.se.

om.det.var.noget.jeg.kunne.tænke.mig.at.skrive.ph.d..i..

Efter.tre.måneder.var.jeg.overbevist.om.at.det.var.det.jeg.

ville..Jeg.havde.ikke.tidligere.lavet.forskning,.men.lige.fra.

studietiden.forestillet.mig.at.jeg.også.skulle.forske..Be- slutningen.var.dog.svær.da.jeg.allerede.havde.fået.min.1..

prioritet.i.hoveduddannelse.tilbudt..Der.var.således.ikke.

de.karrieremæssige.kalkyler.der.vejede.tungest.

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og hvordan?

Jeg.har.været.privilegeret.af.at.have.tre.meget.dygtige.

og.engagerede.vejledere,.men.kunne.nok.have.ønsket.at.

det.ikke.var.behovet.for.få.artiklerne.af.sted.så.der.kunne.

søges.nogle.penge,.der.drev.forskningsplanlægningen..

At.de.første.studier.jeg.lavede.havde.været.randomise- rede.studier,.i.stedet.for.kvalitetskontrolsundersøgelser,.

som.jeg.brugte.over.3.år.på.at.få.publiceret.

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs?

Glæder:

-. .Glæden.ved.at.implementere.noget.der.på.meget.

konkret.vis.kom.patienterne.til.gavn.

-. .Glæden.ved.at.få.det.tværfaglige.samarbejde.om- kring.projektet.til.at.fungere.til.gavn.for.patienterne.

og.tilfredshed.i.alle.personale.grupper.

-. .Ph.d..kurserne..Skoling.i.akademisk.tænkning..Til- fredsstillelsen.ved.at.kunne.formulere.sig.skriftligt.og.

mundtligt.(præsentationer).akademisk..Akademiske.

diskussioner.med.lærere.og.andre.studerende.

-. .Den.store.interesse.der.var.for.min.forskning.fra.

patienter,.patient-interesseorganisationer,.samt.alle.

involverede.personalegrupper,.statistikere.m.v.

Frustrationer:

1.. .Vanskelighederne.ved.at.få.hele.ph.d.-forløbet.fi- nansieret..Det.kom.til.at.spille.en.alt.for.stor.rolle.for.

planlægningen.af.den.udførte.forskning..

2.. .Holdningen.at.kun.RCT.har.værdi..Herunder.vanske- lighederne.med.at.publicere.resultater.fra.kvalitets- kontrolstudier..

3.. Adgang.til.relevante.ph.d.-kurser.vanskelig.

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling?

Jeg.startede.1..maj.i.hoveduddannelse.i.anæstesi.på.

Herlev

7.. Vil.du.fortsætte.med.forskning.efter.forsvaret.-.og.i.

givet.fald.hvordan?

Fortsætter.som.vejleder.på.en.artikel.for.en.OSVAL-stude- rende,.samt.uofficiel.medvejleder.og.forfatter.på.artikler.

fra.min.efterfølger..Desuden.er.jeg.fortsat.en.del.af.det.

forskningsnetværk.jeg.var.en.del.af.i.forløbet..

Syv SpørgSmål til:

rune gärtner, læge

| Ph.d.-AfhAndlInger og dIsPUtAtser |

Ph.d.: Early recovery and chronic sequelae after treatment for breast cancer

Forsvar: ?

(5)

Oktober 2010 · DASINFO · 5

| Ph.d.-AfhAndlInger og dIsPUtAtser |

1. hvad handler din afhandling om?

Afhandlingen.er.et.forsøg.på.at.forstå.hvad.der.bestem- mer.plasma.[Na+].under.akut.hyponatriæmi.på.individni- veau..En.forståelse.der.er.vigtigt.for.at.kunne.forebygge.

og.behandle.tilstanden.rationelt..Den.mest.explicitte.

model.til.at.beskrive.plasma.[Na+].er.Edelman’s.fra.1958,.

hvor.totalt.kropsvand.og.natrium.og.kalium.indgår..Han.

undersøgte.imidlertid.ikke.sammenhængen.på.indi- vidniveau,.men.i.en.gruppe..Samtidig.er.der.beskrevet.

mekanismer.(regulatory.volume.decrease.og.osmotisk.

aktivering/inaktivering.af.natrium).som.effektivt.vil.

sabotere.Edelman..Derfor.undersøgte.vi.om.Edelman’s.

koncept.virkede.ved.akut.hyponatriæmi.til.at.forudsige.

plasma.[Na+].på.individniveau.(grise).

Næste.trin.var.at.undersøge.hvad.responset.på.organ- niveau.var..Hjernen.er.her.central.da.symptomerne.på.

hyponatriæmi.primært.er.cerebrale.og.den.gængse.

opfattelse.er.at.patienterne.dør.af.hjerneødem..Den.viden.

stammer.hovedsaligt.fra.undersøgelser.af.patienter,.der.

har.været.anoxiske.og.dermed.kunne.have.pådraget.sig.

hjerneødem.pga..anoxien.eller.fra.muse/rottemodeller,.

hvor.hyponatriæmien.induceres.uden.hensyntagen.til.

de.respiratoriske-.og.cirkulatoriskeforhold..Derfor.ville.

vi.gerne.undersøge.vandindholdet.i.et.stort.dyrs.hjerne.

(gris).mens.hyponatriæmien.opstår..Det.kunne.vi.gøre.

med.successive.MR.scanninger.

2. hvad har du fundet i korte træk, og hvilken betydning tror du, dine fund kan få for eksempel i fremtidig forskning eller klinisk praksis?

Vi.fandt,.at.plasma.[Na+].kan.forudsiges.ud.fra.de.externe.

vand-,.kalium-.og.natriumbalancer.på.individniveau..Kan.

det.overføres.til.mennesker.vil.det.sige.at.vi.ved.obser- vation.af.input.og.output.kan.bestemme.plasma.[Na+].i.

den.enkelte.patient,.der.har.akut.hyponatriæmi..Det.er.

afgørende.for.at.undgå.overkorrektion.og.dermed.risiko.

for.osmotisk.demyelinisering.og.iatrogen.hjerneskade..

Desuden.fandt.vi.at.der.opstod.hjerneødem.ved.hypona- triæmi..Det.er.ikke.vist.in vivo.før..Til.gengæld.viste.det.

sig.også.at.vandindholdet.steg.forskelligt.i.forskellige.

hjerneområder..Særligt.steg.vandindholdet.ikke.som.

forventet.i.hvid.substans..Det.kan.være.en.af.årsagerne.

til.osmotisk.demyelinisering.ved.for.hurtig.korrektion.af.

hyponatriæmi,.hvor.det.netop.er.i.hvid.substans.ska- derne.sker..I.fremtidig.forskning.vil.det.være.interessant.

at.undersøge.sammenhængen.med.osmotisk.demyeli- nisering.nærmere..Klinisk.er.det.et.argument.for.at.være.

varsom.med.korrektionen.af.hyponatriæmi,.når.de.akutte.

symptomer.er.behandlet.med.hypertont.saltvand.

3. hvorfor valgte du at gå ind i forskning og at skrive ph.d., og hvordan kom du til at arbejde lige netop med det valgte emne?

Siden.lægeskolen,.har.jeg.haft.lyst.til.at.lave.noget.

selvstændigt.på.et.højt.akademisk.niveau..Efter.6.år.i.

klinikken.følte.jeg.også.jeg.havde.en.ballast.til.at.kunne.

se.hvad.der.kunne.være.relevant.og.lave.projektstyring..

Jeg.havde.undersøgt.mulighederne.for.at.skrive.ph.d..

hos.flere.professorer.og.var.kritisk.m.h.t..miljøet,.om.der.

var.løn.og.hvilke.muligheder.der.var.for.at.lave.noget.

selvstændig.forskning..Det.fandt.jeg.hos.Else.Tønnesen..

Emnet.lå.der.som.en.skitse.om.hyponatriæmi,.med.rig.

mulighed.for.udvikling..Desuden.var.projektet.interes- sant.fordi.væske-.og.elektrolytbehandling.er.den.kliniske.

hverdag.på.anæstesiologisk.afdeling...

4. har du undervejs tænkt, at du gerne ville have udført dine studier på en anden måde - i givet fald hvilke og hvordan?

Den.udviklede.hyponatriæmimodel.på.bedøvede.grise.

har.vist.sig.at.være.overraskende.stabil.og.god.til.at.

undersøge.de.stillede.spørgsmål..Jeg.vil.derfor.ikke.have.

lavet.det.anderledes,.men.måske.gerne.have.haft.tid.til.at.

lave.flere.af.de.spændende.studier.der.ligger.lige.for..

5. hvilke glæder og frustrationer har du oplevet undervejs?

Kolleger.har.fortalt,.at.det.var.ret.deprimerende.at.lave.

ph.d..Jeg.har.formentlig.været.heldig.for.sådan.har.jeg.

Ph.d.: Water and electrolytes in acute hyponatremia

Forsvar: 15. oktober 2010 kl. 14. Århus Universitet. Lokale 135 (Bartholin 1, auditorium) i bygning 1241

Syv SpørgSmål til:

ChriStian Overgaard SteenSen, læge

(6)

6 · DASINFO · Oktober 2010

| Ph.d.-AfhAndlInger og dIsPUtAtser |

a division of Medtronic

Enkel, men samtidig sofistikeret LIFEPAK

®

20 monitor/defibrillator giver brugeren mulighed for at gå fra AED funktion til avanceret hjertelungeredning ved tryk på en enkelt knap. LIFEPAK

®

20 er konstrueret til brug på en akutvogn og er velkendt for sin brugervenlighed. Den anvender Adaptiv bifasisk teknologi med stød op til 360 joules og er derfor blandt de kraftigste defibrillatorer på markedet.

For yderligere oplysninger ring 3248 1800 eller se på www.physio-control.dk

DK LP20 175x119 draft1.indd 1 09-12-15 13.51.11

ikke.oplevet.det..Det.har.været.fantastisk.sjovt.at.have.

nogle.spørgsmål.og.selv.få.lov.til.at.sætte.en.model.op.

til.at.besvare.dem..Hvordan.bedøve.en.gris.uden.at.det.

i.sig.selv.bliver.den.overskyggende.intervention?.Få.lov.

at.bruge.en.MR-scanner.i.hele.dage.på.Skejby.Sygehus,.

bruge.diverse.isotoper,.lave.formler.og.matematik.og.

meget.mere..Have.ansvaret.for.sit.eget.projekt..Socialt.

har.det.været.givende.at.være.en.del.af.et.godt.forsk- ningsmiljø.på.Klinisk.Institut.Århus.Universitet..Mit.

ophold.på.Department.of.Intensive.Care.Medicine,.Pitts- burgh.University.har.tilmed.givet.indsigt.i.et.anderledes.

klinisk-.og.forskningsmiljø,.på.godt.og.ondt..

6. hvad skal du lave, når du er færdig med din afhandling?

Jeg.håber.at.jeg.kan.begynde.hoveduddannelse.i.anæ- stesi.og.i.mit.fremtidige.virke.kunne.bidrage.til.specialet.

med.videre.forskning.

7. Vil du fortsætte med forskning efter forsvaret - og i givet fald hvordan?

Først.og.fremmest.har.jeg.data.og.væv.der.skal.analy- seres..Desuden.giver.den.viden.forsøgene.og.litteratur- studier.har.afstedkommet.ideer.til.flere.griseforsøg.og.

kliniske.undersøgelser..Derfor.vil.jeg.gerne.sætte.yngre.

forskere.i.gang.med.det.

(7)

Oktober 2010 · DASINFO · 7

| fYA |

1. Morten lund Christiansen, du er uddannelses- ansvarlig overlæge på “AoA” – sVs esbjerg, hvor I fik

”Vagtprisen” af Yl i 2007 og nu stadig vurderes positivt i fYAs enquete. hvorfor?

Siden.2007.er.der.kommet.en.ekstra.tilstedeværelsesvagt.

til.kl..21.og.indført.et.intermediært.afsnit..Ved.vagtplan- lægningen.tages.der.primært.udgangspunkt.i.de.uddan- nelsessøgendes.behov....

2. hvordan sætter afdelingen konkret fokus på uddannelse - og hvordan kan det blive endnu bedre?

Vi.har.indført.halvårlige.uddannelsesmøder,.hvor.hele.

afdelingen.samles.til.et.møde.med.et.efterfølgende.

socialt.arrangement.(middag.+.paintball,.curling,.etc.)..

Afdelingens.læger.træner.i.simulatoren.ca..hver.anden.

måned..Alle.kan.i.modul.tjenestetid.selv.plotte.ønsker.

ind.i.arbejdsplanen.både.af.uddannelsesmæssig.karakter.

men.også.mere.private.ønsker.og.alle.uddannelsespla- ner.er.hængt.op.og.dermed."offentlige".for.alle.kolleger...

Fremover.vil.uddannelsesmødet.også.indbefatte.et.spør- geskema,.hvor.uddannelseslægerne.vurderer.afdelingen.

på.de.7.lægeroller.så.vi.mere.konkret.kan.sætte.ind.på.de.

roller.hvor.det.halter,.altså.en.løbende.kvalitetssikring..

Teoretisk.undervisning.af.anæstesisygeplejerskekursister.

og.introlæger.skal.foregå.i.et.fælles.forløb..Lægebilen.

bliver.mere.involveret.i.uddannelsen.for.at.dække.de.

præhospitale.behov.bedre.i.fremtiden...

3. hvorledes ser du strukturændringerne med fusioner af amter og afdelinger påvirke opnåelse af specifikke kompetencer for kommende anæstesiologer?

Der.er/bliver.nogle.sygehuse,.som.ikke.kan.dække.alle.

kompetencer..Det.må.nødvendigvis.betyde.at.hovedud- dannelsesforløbene.ændres,.så.alle.forløb.indeholder.an- sættelser.der.tilsammen.kan.dække.uddannelsesbehovet..

Det.kan.betyde.at.uddannelseslægerne.roterer.mellem.3.

sygehuse.og.ikke.som.nu.2...

4. hvad tror du den 1-årige kBU og fire-årsreglen (max 4 år fra påbegyndt kBU til påbegyndt hU) kommer til at betyde for specialet i fremtiden?

Hvis.4-årsreglen.fastholdes.vil.den.kliniske.erfaring.man.

har.ved.start.på.introduktions/hoveduddannelsen.selv- sagt.være.mindre,.hvilket.vil.stille.større.krav.til.uddan- nelsen.på.den.enkelte.anæstesiafdeling..I.den.sidste.ende.

kommer.der."mindre.modne".læger.ud.som.færdige.

speciallæger..Anæstesiologi.bliver.påvirket.af.det.på.lige.

fod.med.andre.specialer.

5. specialet er attraktivt og har mange flere hU- ansøgere end stillinger. hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en kommende anæstesiologisk speciallæge?

Anæstesiologisk.ekspertise.og.samarbejde.samt.kommu- nikation.er.vigtige.parametre.for.blive.en.velfungerende.

anæstesiolog.i.hverdagen..Forskning.er,.overordnet,.en.

vigtig.del.af.lægegerningen..En.ph.d..grad.betyder.ikke.

nødvendigvis.at.man.kan.varetage.de.praktiske.opgaver..

Alligevel.er.forskning.essentielt.for.en.stadig.udvikling.af.

specialet

Fya’S enquete 2010

Sigrun.Høegholm.Kann,.Sydvestjysk.sygehus,.Esbjerg

» FYA’s enquete 2010 satte i sidste nummer af DASINFO fokus på

introlægernes procedurer. Her følger “Fem skarpe” til en afdeling, hvis gode

uddannelse blev fremhævet.

(8)

8 · DASINFO · Oktober 2010 resultater

Neuraxiale blokader

Godt.25%.af.lægerne.i.hoveduddannelse.anlægger.min- dre.end.én.lumbal.epidural.(LEA),.thorakal.epidural.(TEA).

henholdsvis.spinal.(SA).blokade.om.ugen..Til.sammen- ligning.er.det.kun.20.henholdsvis.10%.af.introduktionslæ- gerne.(I-lægerne).der.anlægger.mindre.end.én.neuraxial.

blokade.per.uge.i.hver.af.de.3.kategorier.[1]..

» Som beskrevet i DASINFO nr. 3 2100 [1] udsendte Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA) en uddannelsesenquete til 362 medlemmer i foråret 2010. Vi modtog 245 helt eller delviste udfyldte skemaer. 92 læger i hoveduddannelse (HU-læger) responderede, repræsenterende 43% af HU- lægerne i 2010, disse var ligeligt fordelt med ca. 25% fra hvert af

hoveduddannelsens 4 år. Geografisk fordelte de sig med 46% i Region Øst, 30% i Region Nord og 24% i Region Syd.

Vi spurgte specifikt til hvor ofte respondenterne vurderede at

uddannelsessøgende i deres afdeling udførte ovenstående procedurer, for at undgå forskelle på baggrund af anciennitet i faget

FyaS uddannelSeS-enquete 2010 – prOCedurer udFørt aF læger i hOveduddannelSe

Rikke.Malene.Grønholm.Jepsen,.Anæstesiologisk.Afdeling.I,.Herlev.Hospital

| fYA |

(9)

Oktober 2010 · DASINFO · 9

| fYA |

Perifere blokader

40%.af.HU-lægerne.anlægger.perifere.blokader.på.

over-.og.underekstremiteter.(PBo.og.PBu).én.til.flere.

gange.ugentligt,.dette.gælder.for.25%.af.I-lægerne.[1]..

Centrale Venekatetre (CVK)

70%.anlægger.et.til.flere.per.uge,.for.I-lægerne.er.det.at.

55%.

Traumemodtagelse

28%.af.HU-lægerne.modtager.stor.set.aldrig.traumepa- tienter.og.38%.kun.på.ugentlig.basis,.de.samme.tal.er.for.

I-lægerne.henholdsvis.9%.og.40%..

diskussion og konklusion

Der.tegner.sig.et.billede.af.at.H-lægerne.udfører.flere.

procedurer.end.I-læger,.med.undtagelse.af.de.neuraxiale.

blokader..Dette.er.nok.ikke.helt.overraskende.da.H-læ- gerne.alene.på.baggrund.af.deres.erfaring.sandsynligvis.

er.kortere.tid.om.procedurerne.og.derfor.kan.producere.

mere..For.de.neuraxiale.blokaders.vedkommende.er.det.

omvendt,.forklaringen.kunne.være.at.H-lægerne.alle- rede.har.opnået.disse.kompetencer.og.derfor.supervi- serer.I-lægerne,.som.ofte.er.interesserede.i.netop.disse.

procedurer..Det.kunne.også.skyldes.at.H-lægerne.er.på.

specialiserede.afdelinger.hvor.disse.blokader.ikke.udfø- res.så.hyppigt.

Man.skal.endvidere.have.i.mente.at.porteføljen.for.

hoveduddannelsen.[2].angiver.at.den.færdigt.uddannede.

anæstesiolog.skal.have.anlagt.50.epiduraler.og.50.SA’er,.

og.dette.svarer.til.én.enkelt.udført.procedure.per.måned.

i.løbet.ad.de.4.år.hoveduddannelsen.varer,.hvilket.må.

betragtes.som.realistisk.

H-lægerne.anlægger.også.flere.perifere.blokader.end.

I-lægerne,.frekvensen.af.disse.teknikker.er.stigende.og.

man.må.efterhånden.overveje,.om.ikke.der.skal.undervi- ses.mere.formelt.i.dette.emne,.end.hvad.der.kan.udføres.

af.enkelte.ildsjæle.på.de.enkelte.afdelinger.

Kravet.til.den.færdige.speciallæge.er.5.traumepatienter.

[2],.så.det.kan.nås.på.de.4.år,.og.antallet.af.traumer.i.

Danmark.taget.i.betragtning.er.det.nok.ikke.muligt.at.øge.

dette.for.nuværende.

Generelt.ser.det.ud.til.at.HU-lægerne.fortsat.kan.nå.de.

mål.der.er.sat.for.hoveduddannelse,.når.det.gælder.prak- tiske.procedurer.

referencer

1.. .Jepsen.RM..Procedurer.udført.af.danske.intro- duktionslæger.i.anæstesiologi,.2010..Dasinfo.

2010;18(3):13-14

2.. .DASAIM..Hoveduddannelse.i.anæstesiologi,.Porte- følje.-.maj.2007

DASAIMs Forskningsinitiativ

I november 2010 vedtog DASAIMs generalforsamling igen at hensætte et beløb - kr.

300.000 - af selskabets overskud til forskningsformål.

Indkaldelse

Der indkaldes hermed ansøgninger til dette forskningsinitiativ. Støtte ydes til anæste- siologiske forskningsakti viteter indenfor anæstesi, intensiv medicin, præhospitalbe- handling og smertebehandling. Ansøger skal være medlem af DASAIM.

Uddeling

Uddelingen foregår efter indstilling fra forskningsudvalget. Der ydes primært støtte til driftsmidler. Der ydes ikke støtte til deltagelse i kongresser.

Uddelingen finder sted i forbindelse med generalforsamlingen på DASAIMs årsmøde.

Ansøgning

Der foreligger ansøgningsskema som kan hentes på www.dasaim.dk . Som det fremgår af skemaet skal ansøgningen tillige inde- holde en kort beskrivelse af projektet (250 ord) og kortfattet curriculum vitae (½ A4-side med reference til 3 publicerede eller accep- terede artikler).

Ansøgningen sendes i 8 eksemplarer til:

Tina Calundann, DASAIM, AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2009.

(10)

10 · DASINFO · Oktober 2010 spørgsmål til:

helle thy Østergaard, Uddannelsesansvarlig overlæge, MhPe - Anæstesiafdelingen, herlev hospital

- Hvilke roller/kompetencer vægter du højest hos en kom- mende anæstesiologisk speciallæge?

Meget.vigtige.roller:.Rollen.som.en.god.kommunikator.

og.samarbejder.er.meget.vigtig.i.vores.fag,.da.vi.ofte.

arbejder.i.teams.indimellem.under.tidspres.og.i.vanske- lige.situationer..Desuden.har.vi.så.mange.berøringsflader.

med.andre.specialer,.hvor.disse.roller.er.enormt.vigtige.

og.har.stor.indflydelse.på.behandlingen.af.patienterne.

som.det.jo.i.sidste.ende.drejer.sig.om..

Derudover.er.det.vigtigt.at.have.en.akademisk.tilgang.til.

faget,.at.forholde.sig.kritisk.og.analytisk.til.ny.viden.og.

være.i.stand.til.at.videre.formidle.den.og.applicere.denne.

(akademiker.rollen)..Desuden.er.det.vigtigt.for.vores.fag,.

som.er.et.relativt.ungt.speciale,.at.holde.den.akademiske.

fane.højt.så.vi.får.nogle.som.kan.videreudvikle.vores.

speciale.(forskning).

Lidt.mindre.roller:.Medicinsk.ekspert.udover.introduk- tionsstillingen:.Ikke.så.vigtigt.for.det.skal.nok.læres.

undervejs.i.hoveduddannelsen.hvis.man.også.bruger.

den.individuelle.uddannelsesplan..Man.skal.have.et.vist.

håndelag,.men.det.har.de.forhåbentlig.bevist.i.introduk- tionsstillingen.(nogle.lærer.de.praktiske.procedurer.lidt.

langsommere,.men.bliver.rigtig.gode.og.det.er.også.ok)..

Organisator:.Evnen.til.at.bevare.overblik.og.holde.fokus.

er.også.vigtige,.men.meget.kan.læres.via.erfaring..

Men.misforstå.mig.ikke,.det.er.vigtig.at.man.som.nyud- dannet.speciallæge.har.en.bredde.i.rollerne..

- Hvad er din holdning til de forskningskrav, der er for at få adgang til specialet?

Jeg.syntes.ikke.der.er.store.forskningskrav.i.specialet..

Der.er.2.i.den.sidste.runde.der.fik.stilling.på.medforfat- terskaber.fordi.de.havde.andre.kompetencer.også..Der.er.

kun.få.ph.d’ere.i.vores.speciale.og.en.ph.d..er.ikke.nok,.

medmindre.du.har.andre.kompetencer.i.de.andre.roller.

som.medicinsk.ekspert.incl..underviser..De.flest.får.det.

på.at.være.brede.i.rollerne.have.erfaring.og.et.1.-forfat-

terskab..Er.det.meget?.Jeg.tor.det.er.vigtig.for.vores.

speciale.og.specialet.udvikling..

- Hvilke specialer bør en anæstesiolog have klinisk erfa- ring fra, inden påbegyndelse af HU?

De.skal.have.en.god.basis-anæstesiologisk.viden.og.de.

enkelte.specialer.er.ikke.så.vigtige..Det.er.vigtigt.de.kan.

bedøve.både.som.anæstesistarter,.men.også.sidde.på.

stue.og.få.et.flow.til.at.køre..At.de.har.set.forskellige.ty- per.patienter.som.unge.og.gamle..At.de.kan.de.tekniske.

procedurer.som.er.beskrevet.i.introduktionsuddannelsen.

(spinal,.cvk,.epidural.og.a-kanyler.som.minimum).Jeg.

syntes.det.er.problematisk.hvis.man.på.sigt.kan.starte.

i.hoveduddannelse.uden.at.have.haft.adgang.til.akutte.

specialer.og.operationer.i.vagten.og.måske.ikke.engang.

har.prøvet.at.have.nattevagt.i.introduktionsstillingen.

fordi.man.går.hjem.kl..21..Det.bekymrer.mig.meget.for.

så.kan.man.have.valgt.speciale.på.et.forkert.grundlag..I.

nattevagterne.hvor.netop.det.at.holde.fokus.og.de.kom- munikative.og.samarbejdsevner.i.pressede.situationer.

trænes..Man.finder.ud.af.om.man.kan.holde.til.og.trives.

med.vagter.som.er.en.del.af.dette.speciale..Jeg.syntes,.

at.man.skal.tænke.over.det.når.vi.planlægger.stillinger.i.

regionerne..Det.skulle.I.også.tage.op.i.FYA..

- Hvorfor tror du akademikerrollen er kommet til at fylde så meget ift. da vi havde pointsystemet?

Det.er.primært.fordi.vi.har.mange.flere.ansøgere..Vi.har.

fået.flere.introduktionsstilligner..Pointsystemet.i.akademi- kerrollen.var.dårligt.da.det.kun.kunne.betale.sig.at.skrive.

1.artikel.eller.5.-.man.fik.ikke.noget.for.dem.indimellem..

Det.syntes.jeg.var.uretfærdigt.og.det.var.demotiverende.

for.folk,.at.de.skulle.være.tillidsmand.i.stedet.for.at.skrive.

mere..Forskellen.mellem.ansøgerne.var.større.dengang.

-.enten.var.du.topkvalificeret.på.akademikerrollen.ellers.

havde.du.stor.set.kun.kasuistikker.og.abstracts..Men.de.

fleste.havde.noget..I.dag.er.de.mere.i.mellemgruppen..

Uddannelsessystemet.så.anderledes.ud.så.det.var.nød- vendigt.at.du.have.meget.mere.erfaring.fra.anæstesi,.men.

dengang.kom.der.også.enkelte.igennem.på.lidt.anæstesi.

og.en.ph.d..Så.alt.i.alt.er.akademikerrollen.ikke.kommet.til.

hvilke kOmpetenCer Skal FremtidenS anæSteSiOlOg beSidde?

FYA.v/.Øivind.Jans.og.Kim.Wildgaard

| fYA |

» Det anæstesiologiske speciale er fortsat populært. Ved seneste

ansøgningsrunde til hoveduddannelse var der igen langt flere kvalificerede

ansøgere end der var stillinger. FYA præsenterer her 2. del i en interviewserie

hvor vi har spurgt en række ledende anæstesiologer om, hvilke kompetencer

de mener skaber den gode anæstesiologiske speciallæge.

(11)

Oktober 2010 · DASINFO · 11

| fYA |

at.fylde.så.meget.mere,.men.der.er.kommet.flere.om.bud- det.og.de.er.velkvalificerede.og.top.motiverede..

- Hvad ser du som relevant erfaring som lederadministra- tor på præ-kursist niveau?

At.kunne.organisere.et.hjertestopteam,.at.kunne.organi- sere.nogle.stuer.på.operationsgangen,.at.kunne.orga-

nisere.undervisning,.tillidsmand.og.fagpolitisk.arbejde.

hvor.man.har.været.aktiv.og.fået.noget.til.at.ske.og.

ikke.bare.været.det.på.papir..Aktiviteter.som.man.kan.

beskrive.man.har.lært.noget.af.fra.ens.privatliv.såsom.

sportsverden,.i.hjælpeorganisationer.mv.

spørgsmål til:

erika frischknecht Christensen, lægelig chef - Præhospitalet, region Midtjylland

- Hvor meget mener du akademikerrollen bør fylde hos en anæstesiolog?

Der.er.ingen.tvivl.om.at.den.ER.vigtig..Hvis.man.ikke.kan.

forstå.og.læse.kritisk.så.hopper.man.på.hvad.som.helst.

Som.så.meget.andet.er.forskning.også.noget.man.skal.

have.haft.i.hænderne.for.virkelig.at.forstå.det..Lægeud- dannelsen.er.en.akademisk.uddannelse.og.man.kan.

spørge.sig.selv.om.hvor.meget.systematisk.og.selvstæn- dig.læring.om.forskning.der.er.på.studiet.

Dermed.skal.ikke.nødvendigvis.opnås.diverse.akademi- ske.grader,.idet.et.enkelt.projekt.kan.være.nok.til.at.få.

indsigt.i.både.forarbejde,.metode.og.afrapportering.

Jeg.har.selv.forsøgt.at.integrere.forskning.som.en.del.af.

udviklingen.af.præhospital-.og.traume-.akutområdet..Det.

er.vigtigt.at.dokumentere.om.der.er.effekt,.også.organi- satorisk,.og.at.kunne.stille.de.kritiske.spørgsmål.mhp..at.

evaluere.om.vi.kan.gøre.det.bedre.

Ingen.bør.kunne.nøjes.med.kun.at.være.kliniker..Man.

SKAL.som.anæstesiolog.og.læge.kunne.stille.kritiske.

spørgsmål.og.kunne.opstille.veldefinerede.hypoteser.

- Hvor vigtigt er det at kursister skal have været gennem alle subspecialerne i løbet af hoveduddannelsen?

Ikke.så.vigtigt..Som.jeg.ser.det.starter.uddannelsen.først.

rigtigt.efter.man.er.færdig.som.speciallæge,.når.man.væl- ger.sit.særlige.område..Jeg.tror,.mange.benytter.opholdene.

i.subspecialerne.til.at.få.et.indtryk.af.specialets.muligheder,.

og.mest.som.et.led.i.deres.egen.karriereplanlægning.

- Hvilke andre specialer mener du anæstesiologer bør have erfaring fra?

Alle..Det.sundt.at.se.patienterne.fra.en.anden.vinkel..Vi.

samarbejder.som.anæstesiologer.med.alle.specialer.og.

personalegrupper..De.er.ofte.afhængige.af.os.og.vi.kan.

være.afhængige.af.dem..Det.er.uhørt.vigtigt.forstå.kollegaer.

fra.andre.specialer..Jeg.tror.det.giver.bedre.anæstesiologer.

- Hvordan ser du bedst det stigende antal akut-opgaver integreres i introduktions- og hoveduddannelse af anæ- stesiologer?

Det.skal.da.integreres.i.uddannelsen..Men.ikke.kun.de.

praktiske.opgaver.i.akutmodtagelserne.og.”blå-blink- køretøjerne”..Det.er.også.vigtigt.at.man.forstår.organisa- tionen,.opgaver.som.beredskab.og.AMK,.de.omstændig- heder.samarbejdspartnere.arbejder.under.mv..Både.på.

intro-.og.HU-niveau.er.der.masser.af.akutopgaver,.som.

kan.udføres.alene.og.mange.under.supervision..Akutop- gaverne.-.også.præhospitalt.-.er.ikke.anderledes.end.at.

prioritere.patienter.på.ITA..Der.skal.prioriteres.i.forhold.til.

patientens.tilstand.og.tilgængelige.ressourcer..De.fleste.

anæstesiologer.har.dette.som.en.del.af.deres.job.på.de- res.sygehus.-.på.akutområdet.bør.uddannelsessøgende.

lære.mere.om.baggrunden.(logistik/organisation).for.

kunne.træffe.beslutninger.som.bedst.tjener.patienterne.

- Hvilke roller ud over medicinsk ekspert er vigtige når du skal vælge læger til akut og præhospital behandling?

Faglig.udvikling,.medicinsk.ekspertrollen.og.leder/admi- nistratorrollen..Leder.og.administratorrollen.er.vigtig.for.

at.forstå.de.vilkår.og.den.logistik.som.patientens.forløb.

er.afhængig.af..Ledelse.handler.også.om.holdninger.til.

patienter.og.personale.-.hvordan.man.skal.respektere.

hinandens.arbejde..Den.ledende.overlæge.skal.have.

holdninger.til.det!.Da.jeg.havde.min.første.ansættelse.

på.en.anæstesiafdeling.lagde.den.ledende.overlæge.

stor.vægt.på.at.forklare.os.unge.reservelæger,.at.vi.var.

anæstesiafdelingens.ansigt.udadtil,.når.vi.gik.rundt.på.

tilsyn.osv..på.afdelingerne..Derpå.er.det.jo.vigtig.et.man.

er.dygtig.kommunikator.så.alle.forstår.hvad.der.skal.ske,.

hvorfor.vi.gør.det.og.hvordan.vi.gør.det.

- Hvad anser du som relevant leder/administrator-erfaring på præ-kursist niveau?

Det.arbejde.som.de.fleste.anæstesiologer.udfører.til.

dagligt.er.jo.oplagt.til.at.udvikle.denne.kompetence..Vi.ar- bejder.jo.altid.i.en.eller.anden.form.for.”team”.hvor.der.

skal.være.enighed.om.hvad.vi.vil.gøre.for.patienten.og.

hvordan.vi.prioriterer.indsatsen..Så.eksponering.til.leder-/

adminstratoropgaver.er.der.masser.af..Der.hvor.jeg.tror.

det.halter,.er.den.helt.konkrete.evaluering..Hvis.vi.kunne.

udnytte.dette.potentiale.endnu.bedre.i.de.dagligdags.

situationer,.ligesom.vi.superviserer.og.evaluerer.den.rent.

faglige.indsats,.ville.vi.være.nået.langt..

(12)

12 · DASINFO · Oktober 2010

Før.1950.var.Danmark.et.anæstesiologisk.u-land..Spe- cialet.var.ikke.anerkendt.og.kun.ét.sygehus.havde.en.

fast.ansat.afdelingslæge.i.narkosegivning..(Erik.Wainø.

Andersen,.Københavns.Amts.Sygehus.i.Gentofte)..De.

andre.store.sygehuse.klarede.sig.med.ad.hoc.tilknyttede.

autodidakte.entusiaster.og.pionerer.

Som.det.kan.fornemmes.af.overskrifterne.i.Politiken.var.

der.ikke.meget.godt.at.sige.om.det.danske.narkosevæsen.

Det.store.flertal.af.tidens.overkirurger.var.ganske.uinte- resserede.i.at.dele.ansvaret.og.magten.med.en.narkose-

læge..De.var.veltilfredse.med.tingenes.tilstand.og.”man kan jo risikere at Patienterne kun vil lade sig operere hvis der er en Narkosespecialist tilstede”..Der.var.ellers.god.

grund.til.forandring..Almindelige.indgreb.som.hysterek- tomi,.prostatektomi.og.galdevejskirurgi.var.belastet.med.

10-15%.mortalitet.

Anaesthesiology Centre Copenhagen 1950-1973.

Danske.læger.ydede.en.betragtelig.indsat.mod.tuber- kulosen.i.det.krigshærgede.Europa.efter.WW.II..Som.en.

påskyndelse.besluttede.WHO.at.fremme.et.sundhedsom- råde.i.Danmark..At.valget.faldt.på.anæstesiologien.skyld- tes.primært.Erik.Husfeldt.(professor.i.thoraxkirurgi.RH,.

medunderskriver.af.FN.pagten.på.Danmarks.vegne.i.1945.

og.meget.mere),.Medicinaldirektør.dr..Johannes.Frand- sen.(Sundhedsstyrelsens.chef).og.professor.i.farmakologi.

ved.Københavns.Universitet.Knud.O..Møller.

Den.3..maj.1950.startede.det.første.af.i.alt.23.et-årige.

kurser.i.anæstesiologi.i.København..Erik.Husfeldt.var.

direktør.og.Erik.Wainø.Andersen.sekretær.gennem.alle..

årene..WHO.var.hovedsponsor.mens.den.danske.stat.

betalte.for.de.udenlandske.kursisters.kost.og.logi..De.

tre.første.kurser.var.forbeholdt.europæiske.og.danske.

læger,.men.siden.hen.kom.deltagere.fra.hele.verden.(71.

forskellige.lande)..I.alt.nød.269.danske.læger,.205.læger.

fra.øvrige.europæiske.lande.og.218.fra.3.verdenslande.

godt.af.WHO’s.initiativ..

Undervisningen,.der.var.på.engelsk,.foregik.som.mester- lære.på.6.københavnske.sygehuse.(RH,.KH,.Bispebjerg,.

Gentofte,.Øresundshospitalet,.Orthopædisk.Hospital),.

krydret.med..mortality/morbidity.møder.hver.mandag.og.

ca.150.forelæsninger.per.år;.i.starten.holdt.især.af.førende.

internationale.anæstesiologer,.men.senere.også.af.danske.

læger..Kursisterne.blev.løbende.eksamineret.såvel.mundt- ligt.som.skriftligt..Efter.det.5..kursus.kom.der.en.formel.

| det hIstorIske hJØrne |

der var engang et anæSteSiOlOgiSk u-land...

Preben.G..Berthelsen,.MD..MIA p.g.berthelsen@dadlnet.dk.

» Man kan ikke længere opsætte at gøre et alvorligt Forsøg på at forbedre Anæsthesierne i Danmark. Spørgsmålet løses ikke ved at anskaffe et eller andet Narcoseapparat og oplære en Sygeplejerske i Brugen af det. Vi maa også her i landet have Specialister... Man maa straks gøre sig klart at hvis man skal faa kvalificerede Læger, maa deres Ansættelse være saadan, at de er ligestillede med de kirurgiske, medicinske, otolaryngologiske o.a.

Specialister.” (Erik Husfeldt i Dansk Kirurgisk Selskab 1946).

(13)

Oktober 2010 · DASINFO · 13

| det hIstorIske hJØrne |

eksamen.som.kursisterne.skulle.bestå.før.de.fik.deres.

diplom.for.veloverstået.kursus..Fra.1961.til.1976.afholdtes.

der.også.10.dages.refresher.kurser.for.tidligere.trainees.

epilog

Som.man.kan.fornemme.af.avisudklippene.fra.National- tidende.og.Information.satte.oprettelsen.af.Anaesthesio- logy.Centre.Copenhagen.skub.i.udviklingen..

Allerede.i.1950.anerkendte.Sundhedsstyrelsen.anæste- siologien.som.det.20..selvstændige.speciale.i.Danmark.

og.de.første.6.speciallæger.autoriseredes.den.1..juli.

1951..Der.er.ikke.megen.tvivl.om.at.det.var.de.kyndige,.

videnskabeligt.velmeriterede..engelske,.amerikanske.

og.svenske.lærekræfters.indsats,.samt.deres.elevers.

nyerhvervede.kundskaber,.som.ændrede.holdningen.til.

narkoselæren.hos.tidens.skeptiske.kirurger..Det.blev.klart.

at.narkoselæren,.også.i.Danmark,.var.en.uomgængelig.

nødvendig.lægevidenskabeligt.disciplin.og.ikke.kun.

nogle.håndgreb.som.kunne.betros.enhver.

Den.magtfulde.og.indflydelsesrige.Medicinaldirektør.ud- trykte.det.sådan.ved.afslutningshøjtideligheden.efter.det.5..

WHO-kursus:.”It is imperative that surgical work without anaesthesiologists must soon be a thing of the past”.

Og.sådan.blev.det..

Ps.

Sherlock.Holmes:”I have no data yet. It is a capital mistake to theorise before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts”..(A.Scandal.in.Bohemia.af.Conan.Doyle,.MD..

i.The.Strand.Magazine.1891).

Replikken.har.måske.ikke.meget.med.anæstesiologiens.

opblomstring.i.Danmark.at.gøre..Til.gengæld.er.princip- pet.en.forudsætning.for.en.forsat.udvikling.af.al.lægevi- denskab.

(14)

14 · DASINFO · Oktober 2010

| selskABerne |

dagsorden

1...Valg.af.dirigent 2..Formandens.beretning

3...Beretning.fra.udvalg.og.arbejdsgrupper 4...Beretning.og.regnskab.fra.DASAIMs.Fond 5...Indkomne.forslag

6...Regnskab.og.budget,.herunder.fastsættelse.af.kontingent 7...Valg.af.formand

8...Valg.af.formænd.for.udvalgene,.nævnt.i.protokollat.1 9...Valg.af.kasserer.og.2.yngre.læger.til.bestyrelsen 10...Valg.af.formænd.for.øvrige.udvalg

11..Valg.af.øvrige.medlemmer.til.udvalg 12...Valg.af.repræsentanter.for.Selskabet 13...Valg.af.2.revisorer.og.1.revisorsuppleant 14...Evt.

Indkomne forslag:

1:..DASAIMs.bestyrelse.foreslår.en.øgning.af.det.årlige.

kontingent.med.50,-.dkr..pr..speciallæge

2:..Det.foreslås,.at.halvdelen.af.DASAIMs.eventuelle.over- skud.2010.doneres.til.DASAIMs.fond

3:.Fastholdelse.af.holdningen.fra.2008 Ad 1:

Motivation:.Man.vedtog.i.2007.i.SSAI.at.øge.kontingentet.

med.50,-.dkr..pr..år.pr.speciallæge..Af.årsager.som.ikke.

er.helt.klare.er.denne.beslutning.aldrig.blevet.effektueret..

Forsømmelsen.blev.klarlagt.på.SSAI.Board-møde.januar.

2010.og.de.nationale.selskaber.har.besluttet.at.øge.ind- betalingen.til.SSAI.med.dkr.50,-/år/speciallæge..I.konse- kvens.af.dette.foreslår.DASAIMs.bestyrelse.en.tilsvarende.

øgning.for.speciallæger.af.kontingentet.til.DASAIM.

DASAIMs bestyrelse Ad 2:

DASAIM.har.i.en.årrække.haft.betydeligt.overskud,.

som.har.været.hensat.til.forskningsformål.i.form.af.det.

såkaldte.Forskningsinitiativ..Dette.har.betydet,.at.en.hel.

række.forskningsprojekter.har.fået.støtte.til.iværksættelse.

af.overvejende.kliniske.studier.inden.for.specialet,.men.

overskuddet.har.de.senere.år.været.stigende.og.hele.

beløbet.har.ikke.været.uddelt..Derudover.har.Forsknings- initiativet.ikke.sikret.en.mulighed.for.at.yde.støtte.til.

fremtidige.forskningsprojekter.

DASAIMs.formue.er.ganske.betragtelig,.og.vores.viden- skabelige.selskab.behøver.kun.at.have.en.formue,.der.

kan.sikre.betaling.af.bestilte.ydelser.og.løn.til.sekretær.

i.tilfælde.af,.at.et.stort.antal.medlemmer.trækker.sig.

ud.eller.ikke.vil.deltage.i.et.årsmøde..Skønsmæssigt.vil.

500.000.til.1.million.kr..derfor.være.rigeligt.i.formue.

DASAIMs.fond.har.de.senere.år.ikke.kunnet.uddele.beløb.

af.betydning.til.forskning,.idet.fondens.udgifter.har.ud- gjort.en.stor.del.af.den.begrænsede.indtægt.fra.forrent- ningen.af.kapitalen..Udgifterne.er.faste.og.uafhængige.af.

kapitalen,.mens.indtægterne.har.været.påvirkede.af.det.

lave.renteniveau..

Det.foreslås.derfor,.at.50%.af.DASAIMs.eventuelle.

overskud.2010.(for.perioden.1..juli.2009.til.30..juni.2010).

tilføres.DASAIMs.fond,.hvorved.indtægten.stiger.og.man.

opretholder.muligheden.for.fremtidig.støtte.til.forskning..

Lars S Rasmussen, Jørgen B Dahl og Else Tønnesen Ad 3:

På.baggrund.af.det.indkomne.forslag.om.at.50%.af.

DASAIMs.overskud.2010,.svarende.til.godt.250.000.kr,.til- føres.DASAIMs.fond.skal.DASAIMs.bestyrelse.i.overens- stemmelse.med.bestyrelsens.og.i.øvrigt.generalforsam- lingens.holdning.i.2008.tilkendegive.følgende:

DASAIMs.bestyrelse.har.den.holdning,.at.der.skal.lægges.

ganske.betydelige.summer.i.en.fond,.for.at.der.kan.udbe- tales.noget.af.betydning..Vi.foretrækker.den.nuværende.

praksis,.hvor.DASAIMs.forskningsinitiativ.udbetaler.et.

evt..overskud.direkte.til.forskningsformål,.hvor.vi.mener.

at.kunne.gøre.en.forskel...

DASAIMs bestyrelse

daSaimS 62. Ordinære generalFOrSamling

11. nOvember 2010

(15)

Oktober 2010 · DASINFO · 15

| selskABerne |

FOrmandSberetning

Pr..1..september.2010.har.Dansk.Selskab.for.Anæstesio- logi.og.Intensiv.Medicin.1.264.medlemmer,.heraf.er.3.

æresmedlemmer..35.har.meldt.sig.ud.af.selskabet.

Nye medlemmer:

Thomas Dissing, Omar Rian, Kristian Brogaard Krogh, Tina Trier Durck, Jakob Hessel Andersen, Andrei Ciubota- riu, Cecilie Elisabeth Fischer, Bjarne Skjødt Worm, Smruti Shewale, Katrine Lindquist Brodersen, Thomas Pasgaard, Michael Schou, Lars Martin Pedersen, Lars Møller Pe- dersen, Søren Pedersen, Nicolaj Lyhne Christensen, Asta Aliuskeviciene, Karen Alstrup, Mette Nagstrup Herman- sen, Erik Lilja Secher, Karsten Rechnagel Wiborg, Nilanjan Dey, Lars Bjerregaard, Lotte Marie Vestergaard, Maren Tarpgaard, Joakim Bischoff, Anders Grejs, Mette Flindt Andersson, Hanna Siegel, Kariatta Esther Koroma, Sine Wichmann, Susanne Janum, Mikkel Allingstrup, Jens Holst Bjerregaard, Subhash Balhara, Malene Hollbaum Christiansen, Peter Jensen-Gadegaard, Iben Rokkedal Nielsen, Zahida Salman Ali,

Akut-området

Området.har.været.præget.af.en.del.dynamik,.som.des- værre.ikke.alene.har.været.til.det.bedre.

Akutmedicineren

Der.har.den.21.12.09.og.22.05.10.være.afholdt.møde.

mellem.DADL,.DMS,.DASAIM.OG.DASEM.bl.a..om.

denne.figur..Det.ligger.nu.fast.at.rammen.fremover.er.

et.fagområde.og.ikke.et.speciale..Diskussionen.mellem.

ovennævnte.aktører.har.været.god.og.har.dels.resulteret.

i.et.fælles.papir.om.området.og.dels.resulteret.i.en.be- stræbelse.på.at.få.beskrevet.en.mere.praktisk.og.virke- lighedstro.version.den.funktion.og.den.organisatoriske.

indplacering.akut-medicineren.kan.tænkes.at.have,.end.

det.billede.man.kan.danne.sig.ud.fra.den,.med.al.respekt,.

meget.omfattende.fagområdebeskrivelse..DASEM.for- ventes.at.præsentere.et.udkast.ved.næste.møde.mellem.

ovennævnte.parter.først.på.efteråret..Det.er.en.god.og.

realitetspræget.udvikling,.som.måske.også.kan.gøre.figu- ren.mere.håndgribelig.både.for.evt..interesserede.læger.

og.for.de.nationale.aktører.som.bør.træde.i.karakter.

Præhospital funktion og akutberedskab

DASAIM.deltog.sammen.med.et.par.andre.videnska- belige.selskaber.(Dansk.Kardiologisk.Selskab.(DKS).

og.Dansk.Selskab.for.Katastrofemedicin).i.møde.med.

Sundhedsministeriet.og.Sundhedsstyrelsen.11.01.10..

DASAIM.præsenterede.selskabets.forslag.til.varetagelse.

af.funktionen.med.anæstesiologen.som.den.centrale.om- drejningsfigur.(i.samspil.med.andre.relevante).og.med.

et.enstrenget.differentieret.sundhedsfagligt.disponeret.

respons.som.arbejdsprincip..Der.var.i.øvrigt.fin.samklang.

mellem.bl.a..DASAIM.og.DKS’s.synspunkter.

DASAIM.har.over.for.DMS.præciseret.området.som.en.

anæstesiologisk.disciplin,.og.i.konsekvens.heraf.ikke.set.

nogen.mening.i.at.følge.opfordringen.fra.anden.side.om.

at.etablere.området.som.et.særskilt.fagområde.på.linje.

med.eksempelvis.akut-medicin..DASAIMs.holdning.er.i.

øvrigt.helt.i.overensstemmelse.med.SSAI’s,.hvor.CREM.

(Critical.Emergency.Medicine).betragtes.som.en.af.de.fire.

hovedsøjler.i.specialet.anæstesiologi.

DASAIM.har.i.juni.2010.henvendt.sig.til.Region.Sjælland.

og.Sundhedsstyrelsen.for.på.det.skarpeste.at.advare.mod.

at.man.effektuerer.den.beslutning.regionsrådet.i.Region.

Sjælland..har.taget.om.at.nedlægge.lægebilen..Den.videre.

udvikling.afventes.i.skrivende.stund..Der.henvises.til.andet- steds.i.DASINFO.til.henvendelsen.som.er.trykt.in.extenso.

fAMe

Man.kunne.med.en.parafrase.over.Shakespeare.fristes.

til.at.sige.”FAME.or.no.FAME,.that.is.the.question”..

Faktum.er.i.hvert.fald.at.institutionens/begrebets.fær- den.indtil.videre.har.været.præget.af.en.noget.ujævn.

gang,.hvor.famlende.skridt.uden.alt.for.klar.retning.har.

været.det.mest.karakteristiske...Enkelte.steder.har.man.

påbegyndt.en.lokal.løsning.(eksempelvis.Køge,.Kolding,.

Horsens)..Andre.steder.ser.det.mere.ud.som.om.man.

har.påbegyndt.afviklingen.af.en.løsning..Al.begyndelse.

kan.være.svær,.og.set.med.nationale.briller.mangler.

endnu.meget,.herunder.anæstesiologens.endelige.rolle..

Samtidig.bliver.det.som.DASAIM.allerede.for.et.år.siden.

rettede.opmærksomheden.mod.(bl.a..ved.henvendelse.

til.DMS).stadig.mere.påtrængende:.der.kræves.et.na- tionalt.initiativ,.så.i.hvert.fald.visse.standarder.lægges.

fast,.uden.at.det.forhindrer.lokal.tilpasning..De.rele- vante.lægefaglige.organiseringer.og.DR.bør.i.fællesskab.

iværksætte.processen,.så.resultatet.kan.få.effekt.i.det.

virkelige.liv..

dMs

DASAIM.har.i.tiltagende.grad.ønsket.deltagelse.i.arbejdet.

vdr.akutte.forhold.og.har.udover.ovennævnte.arbejde.nu..

repræsentation.i.1).DMS’s.styregruppe.og.i.2).og.i.DMS’s.

arbejdsgruppe.for.snitfladen.mellem.almen.praksis.og.

akut.præhospitalfunktion,.3).følgegruppen.for.fagområ- det.akut.medicin.samt.4).godkendelsesudvalget.for.akut.

medicin..Det.er.en.god.udvikling.som.integrerer.rele- vante.aktører,.og.dermed.øger.chancerne.for.en.god.og.

åben.proces.og.samtidig.øger.chancen.for.balancerede.

og.langtidsholdbare.løsninger.med.den.øgede.impact.

der.lettere.følger.af.at.relevante.selskaber.taler.med.én.

stemme.i.forbindelse.med.lægefaglig.rådgivning.

DMS.har.de.seneste.par.år.sat.øget.fokus.på.efterud- dannelse.og.forskning..Det.er.gode.og.meningsfyldte.

initiativer.som.DASAIM.støtter.fuldt.op.om.

(16)

16 · DASINFO · Oktober 2010

| selskABerne |

opgaveglidning

Opgaveglidning.er.kommet.for.at.blive..I.den.gode.va- riant.er.det.en.indlysende.rigtig.ting.i.enhver.dynamisk.

organisation..Også.i.det.danske.hospitalsvæsen..Hvad.

der.var.den.gode.version.var.tidligere.ikke.helt.klart..Efter.

ministerskiftet.på.Sundheds-.og.forebyggelsesposten.

blev.signalgivningen.klarere.og.bedre..Ministeren.slog.

f.eks.fast.på.Lægemødet.2010.at.ordinationsretten.forbli- ver.en.lægelig.ret..

Funktionerne.som.anæstesisygeplejerske.og.som.inten- sivsygeplejerske.er.to.rigtig.gode.eksempler,.hvor.opga- veglidningen.foregår.i.velstrukturerede.rammer.med.god.

og.veldefineret.faglig.standard..Andre.er.på.vej.

Opgaveglidning.i.en.meget.uheldig.variant.var.sidste.år.

genstand.for.en.vis.polemik..Emnet.var.NAPS..(nurse.

(ikke.anæstesisygeplejerske).administered.propofol.

sedation)..DASAIM.advarede.klart.mod.funktionen..

Baggrunden.er.at.DASAIM.mener,.at.man.ikke.bør.lade.

personer.uden.veltrænede.færdigheder.i.håndtering.af.

ABC-problemstillinger.sætte.patienternes.sikkerhed.på.

spil.med.et.stof.som.har.snævert.terapeutisk.indeks,.som.

kan.deprimere.vejrtrækning.og.kredsløb,.som.kan.have.

vekslende.virkningsintensitet.fra.person.til.person.og.som.

ikke.har.en.antidot..Logikken.synes.ikke.svær..Mange.har.

også.forstået.den..Imidlertid.praktiseres.funktionen..fortsat.

især.på.et.københavnsk.sygehus,.og.er.nu.muligvis.ved.at.

udbrede.sig.til.flere.i.samme.område..Ikke.rundt.i.landet.i.

øvrigt.så.vidt.det.er.undertegnede.bekendt.

Det.forholder.sig.imidlertid.sådan.at.svinet.ikke.bliver.

federe.af.at.blive.vejet.igen,.ligesom.argumenterne.for.

en.sådan.ordning.ikke.bliver.bedre.af.at.blive.fremført.

endnu.en.gang..Er.der.ikke.betydelige.nye.præmisser.må.

svaret.være.det.samme.som.for.et.år.siden..Det.udeluk- ker.ikke.at.man.iværksætter.undersøgelse.af.forskellige.

regier.til.sedering.mhp..at.få.et.videnskabeligt.grundlag.

for.at.vide.hvor.man.står.

sundhedsstyrelsens specialeudmelding

Resultatet,.som.blev.annonceret.22.06.10,.har.været.

længe.undervejs.siden.DASAIM.i.2008.deltog.i.arbejdet.

med.specialegennemgangen..Efterfølgende.har.proces- sen.været.præget.af.flere.høringsrunder..En.arbejds- gang.som.umiddelbart.kan.forekomme.lidt.bureaukra- tisk.og.tung,.men.som.man.positivt.set.må.formode.

har.haft.til.hensigt.at.få.tilslebet.resultatet.til.det.mest.

spiselige.kompromis,.som.efterlader.færrest.mulige.

skuffede.

Overordnet.bedømt.har.anstrengelserne.i.rimelig.grad.

båret.frugt..En.del.uhensigtsmæssigheder.er.blevet.

afmonterede.i.overensstemmelse.med.den.kritik.og.de.

kommentarer.DASAIM..har.tilkendegivet.undervejs..Man.

kan.tydeligere.end.i.de.foreløbige.udgaver.genkende.en.

centraliserende.relevant.bevægelse.i.overensstemmelse.

med.Sundhedsstyrelsens.credo.”øvelse.gør.mester”.

Der.resterer.fortsat.problemstillinger.som.afventer.en.

mere.endelig.løsning..Anæstesi.og.intensiv.terapi.til.børn.

er.en.af.dem..DASAIM.har.flere.gange.henvendt.sig.til.

DR,.som.i.princippet.har.erklæret.sig.villig.til.at.diskutere.

de.to.problemstillinger.som.DASAIM.har.præsenteret:.1).

kvalifikationskravene.til.læger.som.arbejde.med.anæ- stesi.og.intensiv.terapi.til.børn,.2).registrering.af.data.på.

området..Imidlertid.er.der.intet.sket.det.seneste.år..Det.er.

selvsagt.meget.utilfredsstillende..Fornyet.henvendelse.til.

DR.og.evt..kontakt.til.Sundhedsstyrelsen.er.næste.øvelse.

speciallægeuddannelsen

Uddannelsesudvalget.har.efter.møde.med.bestyrelsen.

i.marts.2010.påbegyndt.arbejdet.med.en.revision.af.

specialets.målbeskrivelser.og.porteføljer..DASAIM.har.i.

juni.2010.rettet.henvendelse.til..Sundhedsstyrelsen.(SST).

mhp..økonomisk.støtte.til.det.omfattende.arbejde,.som.

forventes.færdig.til.DASAIMs.årsmøde.2011..Arbejdet.

er.sat.en.smule.på.hold.efter.at.SST.i.august.svarede.at.

man.forventer.at.indkalde.flere.videnskabelige.selskaber,.

herunder.også.DASAIM,.først.på.efteråret.2010.mhp..en.

diskussion.af.formkrav.og.indholdskategorier.

DASAIM.har.svaret.positivt.tilbage.på.praktiserende.anæ- stesiologers.henvendelse.om.samarbejde.vedr..uddan- nelse.af.yngre.anæstesiologer.i.anæstesiologisk.special- lægepraksis..Der.henvises.i.øvrigt.til.udvalgsberetningen.

Bestyrelsens møde med ”de anæstesiologiske specialerådsformænd”

I.juni.2010.lykkedes.det.at.effektuere.et.gennem.længere.

tid.næret.ønske.om.at.øge.kontakten.med.specialerå- dene/de.sundhedsfaglige.råd.(betegnelserne.varierer.

fra.region.til.region)..Hensigten.er.at.alle.parter.i.højere.

grad.kan.blive.oplyst.om.hinandens.virksomhed.med.i.

hvert.fald.to.mål.for.øje:.1).at.bestyrelsen.ikke.overser.

relevante.problemstillinger.og.tiltag,.som.foregår.i.det.

virkelig.liv,.og.2).at.specialet.i.så.høj.grad.som.muligt.

kan.diskutere.sig.frem.til.at.give.samme.svar.på.samme.

spørgsmål.rundt.i.landet..

Mødet.var.meget.vellykket.og.tog.fokus.på.en.bred.vifte.

af.problemstillinger,.hvoraf.nogle.meget.summarisk.

gengives.som.følger:

1.. .Akut-området..Gennemgang.af.den.praktiske.sub- stans.dokumenterede.mangel.på.national.systematik.

og.en.diversitet.som.ikke.er.lægefaglig.begrundet.

2.. .Kliniske.retningslinier..Området.er.selvsagt.endeløst,.

og.en.prioritering.og.en.organisatorisk.(til.forskel.fra.

en.indholdsmæssig).arbejdsgang.i.selskabet.for.udar- bejdelse.af.sådanne.bør.diskuteres..Sandberg-model- len.som.anvendes.af.DSOG.blev.fremhævet.som.en.

mulig.variant..Sedation.af.børn.uden.tilstedeværende.

”anæstesi-personale”.blev.fremhævet.som.et.område.

der.i.tiltagende.grad.har.behov.for.en.tilkendegivelse.

3.. .DDKM.(Den.Danske.KvalitetsModel).og.regionale.

forskelle..Kredsen.pointerede.behovet.for.en.fokuse- ret.diskussion.af.fælles.problemstillinger.og.var.enige.

om.opfordringen.til.at.melde.ind.til.de.relevante.

udvalg.i.selskabet.mhp.forslag.til.fælles.afklaring.af.

forskellige.forhold.DDKM.kræver.beskrevet.

4.. .Videreuddannelse..Restruktureringer.af.afdelinger.

og.sygehuse.(og.tilhørende.finansieringer).resul- terer.i.flere.tilfælde.i.betydelige.udfordringer.for.

hensigtsmæssige.videreuddannelsesforløb,.ligesom.

uddannelseskapaciteten.flere.steder.er.under.pres..

(17)

Oktober 2010 · DASINFO · 17

| selskABerne |

Sankt Knuds Vej 37 DK-1903 Frederiksberg C www.tgm-teknik.dk

+45 43 96 95 95 Fax +45 43 96 98 98 tgm@tgm-teknik.dk

New Powerful Temperature Management Warning Unit

New Bair Hugger serie of Under Body Blankets Pediatric - Large Pediatric - Adult

Spinal - Lithotomy - Full Access

(18)

18 · DASINFO · Oktober 2010

| selskABerne |

Aktørerne.vil.primært.være.uddannelsesudvalget.i.

samarbejde.med.bl.a..de.regionale.råd.for.lægers.

videreuddannelse..

5.. .Efteruddannelse..Status.er.flere.steder.at.”intet.er.fre- det”.under.indtryk.af.strammere.regionsfinancer..Det.

er.forventeligt.at.området.bliver.sat.under.pres..Behovet.

for.et.bevidst.og.aktivt.fokus.på.området.er.åbenbart..

Samarbejdet.med.DMS.er.en.af.de.oplagte.veje.

6.. .Selskabets.aldersprofil..Der.mangler.solide.tal,.men.

regionale.skøn.peger.på.et.markant.aftræk.på.måske.

40-.50%.af.speciallægerne.inden.for.10.år..Tallet.rum- mer.betydelige.regionale.forskelle..Det.er.en.meget.

relevant.overvejelse.for.selskabet.at.gøre.sig.om.vi.

kan.etablere.et.mere.robust.talmateriale,.og.relatere.

det.til.de.forventelige.fremtidige.sygehusstrukturers.

behov.for.anæstesiologiske.speciallæger..så.meget.

(eller.lidt).det.lader.sig.gøre..

dAd

Bestyrelsen.har.haft.opfølgende.møder.med.formanden.

for.DAD’s.styregruppe,.Per.Føge.Jensen..Området.har.

fortsat.høj.prioritet.for.DASAIM..Samtidig.må.det.fortsat.

erkendes,.at.det.er.en.meget.stor.tanker.som.det.tager.

tid.at.vende,.og.at.besætningen.i.maskinrummet.(læs:.

sekretariatet).er.svært.underbemandet..DASAIM.har.

ved.flere.lejligheder.gjort.opmærksom.på.dette.meget.

uheldige.forhold,.og.vil.fortsætte.med.at.arbejde.for.en.

styrket.sekretariatsfunktion,.så.den.gode.idé.ikke.skal.lide.

skibbrud.på.grund.af.utilstrækkelig.bemanding.

Atls

Også.her.har.der.været.opfølgende.møder,.og.indtrykket.

er.at.de.tidligere.problemer.og.problemstillinger.har.fun- det.en.hensigtsmæssig.løsning,.og.at.virksomheden.er.

velfungerende..Vurderet.over.den.mellemlange.bane.har.

DASAIMs.strategi.med.aktiv.engagement.mhp.forandrin- ger.til.det.bedre.vist.sig.at.bære.frugt.

Patientsikkerhed

Problemstillingen.er.både.triviel.og.gammelkendt,.og.

burde.være.en.selvfølge..Samtidig.erkendes.det.tilta- gende.i.faglige.kredse.at.problemstillingen.fortsat.er.ak- tuel.og.at.problemet.ikke.er.løst..Man.kan.fremover.med.

uro.se.på.forhold.som.et.uddannelsessystem.under.pres,.

strammere.økonomiske.forhold.med.fyringer.og.øgede.

ventelister,.på.forslag.om.nedlæggelse.af.lægebiler,.på.

forslag.om.bekymrende.eksempler.på.jobglidning.mm..

Fortsæt.selv.listen..Området.har.nu.fået.så.megen.bevå- genhed,.at.der.i.forbindelse.med.ESICM-kongressen.den.

11-10-2009.i.Wien.for.området.intensiv.medicin.blev.vedta- get.en.erklæring.og.publiceret.en.bog.til.støtte.for.sagen..

Det.gode.initiativ.blev.fulgt.op.på.ESA-kongressen.15.-17.- 6-2010.i.Helsinki.med.en.tilsvarende.erklæring.for.hele.det.

anæstesiologiske.område..Erklæringen.er.optrykt.andet.

steds.i.dette.nummer.af.DASINFO,.og.kan.i.øvrigt.læses.

på.hjemmesiden.www.eba-uems.eu..I.begge.tilfælde.med.

støtte.fra.et.stort.antal.lande,.herunder.Danmark.

Jeg.vil.indtrængende.opfordre.til.at.området.fortsat.gives.

helt.central.prioritet..Set.i.perspektivet.”øget.patientsik- kerhed”.giver.det.indlysende.mening.fortsat.at.insistere.

på.1).ordentlig.videre-.og.efteruddannelse,.2).ansvarlige.

strukturer.præhospitalt,.3).ansvarlige.strukturer.intra- hospitalt,.4).krav.til.faglige.standarder.og.kapaciteter,.5).

udbygning.af.databaser.til.et.genuint.brugbart.niveau..

Listen.er.indlysende.lang,.men.de.ovenstående.er.vigtige.

områder..Det.er.en.overvejelse.værd.at.lade.patientsikker- hedsperspektivet.være.genstand.for.særskilt.og.eksplicit.

kommentering.ved.diverse.tiltag.i.sundhedssektoren.

hjemmesiden

Hjemmesiden.er.en.tiltagende.vigtig.del.af.selskabets.pro- fil.og.funktion..Bestyrelsen.besluttede.(bl.a..på.opfordring).

at.den.tidligere.udgave.trængte.en.modernisering.såvel.

i.form.som.i.funktion..Det.er.en.kompleks.proces.som.

har.betydet.at.hjemmesiden.har.ligget.underdrejet.alt.for.

længe..Det.skal.jeg.meget.beklage..Arbejdet.er.nu.nået.

så.langt.at.hjemmesiden.nu.igen.er.brugbar.i.en.meget.

forbedret,.om.end.ikke.endelig.færdig,.udgave..Stor.tak.til.

Michael.Friis.Tvede.og.Tina.Calundann..Jeg.skal.opfordre.

til.at.alle.gør.så.meget.brug.af.den.som.muligt,.for.dermed.

at.indfri.den.selvopfyldende.profeti.om.en.succes.

dAsInfo

Den.målsætning.som.bestyrelsen.sidste.år.formulerede.

om.at.styrke.bladet.er.til.fulde.indfriet..Det.er.lykkedes.

Jørgen.Dahl.som.redaktør.m.fl..ikke.alene.at.fede.bladet.

op,.men.at.producere.er.en.toptunet.performer,.som.det.

er.en.stor.tilfredsstillelse.at.se.som.en.del.af.selskabets.

brand..De.seneste.numre.taler.for.sig.selv..Stor.tak.til.

Jørgen.og.andre.omkring.bladet.

ssAI

Der.henvises.til.den.separate.omtale.af.SSAI,.andet.sted.

i.bladet..Det.skal.kort.nævnes.at.året.har.været.præget.af.

flere.produktive.tiltag..De.danske.repræsentanter.i.SSAI.

Board.er.Hans.Kirkegaard,..Ole.Nørregaard.og.chefredak- tør.for.Acta.Lars.Rasmussen.

esA

European.Society.of.Anaesthesiology.er.den.europæiske.

anæstesiologiske.organisation,.som.omfatter.specialet.

bredt..Det.er.en.(potentiel).kolos.på.lerfødder,.forstået.

således.at.der.aktuelt.er.godt.4000.medlemmer.af.de.

skønsmæssigt.over.40.000.(enkelte.skøn.nævner.op.til.

80.000).europæiske.anæstesiologer..Et.medlemstal.som.

på.det.seneste.har.været.vigende.

Organisationen.kan.for.nogle.muligvis.forekomme.noget.

fjern.og.uden.klar.mission..Det.er.imidlertid.vigtigt.at.se.

perspektivet.i.form.af.en.rådgivende.og.påvirkende.or- ganisation.over.for.en.række.aktører,.bl.a..EU,.som.med.

eller.uden.ESA.tager.beslutninger.som.vil.have.effekt.

både.på.den.overordnede.udvikling.og.på.forhold.i.vores.

dagligdag..Guidelines.på.europæisk.niveau,.specialernes.

taxonomi.og.afgrænsning,.website.applikationer.mm.er.

helt.konkrete.eksempler.på.meningsfuldt.samarbejde.på.

europæisk.niveau.

ESA.kongressen.12.-15.6.2010.i.Helsinki.blev.en.succes.

på.flere.måder..Deltagerantallet.var.et.pænt.stykke.over.

5000.(som.er.over.forventet).og.der.var.betydelig.dansk.

repræsentation.ikke.mindst.blandt.forelæsere..Det.faglige.

(19)

Oktober 2010 · DASINFO · 19

| selskABerne |

indhold.var.generelt.godt,.og.denne.kongres.markerede.

i.forlængelse.af.ESICM’s.beslutning.i.Wien.også.et.meget.

tydeligt.signal.om.prioritering.af.patientsikkerhed..Det.

skete.i.form.af.vedtagelse.af.Helsinki-erklæringen.(som.er.

publiceret.andetsteds.i.dette.nummer.af.DASINFO),.som.

også.DASAIM.har.underskrevet..Det.er.en.principiel.me- get.vigtig.tilkendegivelse,.som.det.er.op.til.os.alle.at.give.

mening.og.effekt.i.den.daglige.omgang.med.patienter..

Det.lyder.som.en.selvfølgelighed,.men.i.realiteten.er.det.

et.forhold.som.i.flere.sammenhænge.er.under.pres.

ESA.er.også.på.de.indre.linier.i.en.rigtig.bevægelse..På.

mødet.i.ESA.Council.var.der.opmærksomhed.på....den.

historisk.betingede.lidt.komplekse.interne.struktur.i.

Januar

Febru ar

M

arts

A

l pri

aj M ni Ju uli J gu Au st

ptSe em

ber Oktober November December

Bestyrelsesseminar (2. weekend - søn.-man.)

Sponsoraftaler indgås

Bestyrelsesmøde Deadline programforslag

Bestyrelsesmøde Indkaldelse af abstracts Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Regnskabsår slut Bestyrelsesmøde

Deadline årsberetningerDeadline abstracts Bedømmelse af abstracts Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Forslag til generalforsaml.

(1/10)

Indkald. årsberetningerRegnskabsår start

Første bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Årsmødeprogram klar

(alt inkl.) Sidste bestyrelsesmødeGeneralforsamling

Årsmøde 2. tors.-lør .

Deadline DASINFO nr . 4 Annoncer tegnes

Deadline DASINFO nr . 2 Deadline DASINFO nr

. 1

Deadline DASINFO nr

. 3

Årshjul - DASAIM

Bestyrelse og årsmøde DASINFO

Juli 2009

DASINFO nr. 1: udsendes januar - indeholder referat fra generalforsamling og opdateret liste over bestyrelse, udvalg og repræsentanter DASINFO nr. 2: udsendes april - indeholder indkaldelse af abstracts til foredragskonkurrence

DASINFO nr. 3: udsendes juli - indeholder årsmødeprogram, tilmelding, indkaldelse af abstracts, indkaldelse af kandidater til smertepris og uddannelsespris samt annoncering af generalforsamling

DASINFO nr. 4: udsendes ult. september - indeholder endeligt årsmødeprogram, indkomne abstracts, dagsorden for generalforsamling, beretning fra formand og alle udvalg mv. samt liste over bestyrelse, udvalg og repræsentanter

Januar Febru

ar

M

arts

A

l pri

aj M ni Ju uli J gu Au st

pt Se em

ber Oktober November December

Bestyrelsesseminar (2. weekend - søn.-man.)

Sponsoraftaler indgås

Bestyrelsesmøde Deadline programforslag

Bestyrelsesmøde Indkaldelse af abstracts Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Regnskabsår slut Bestyrelsesmøde

Deadline årsberetningerDeadline abstracts Bedømmelse af abstracts Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Forslag til generalforsaml.

(1/10)

Indkald. årsberetningerRegnskabsår start

Første bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Årsmødeprogram klar

(alt inkl.) Sidste bestyrelsesmødeGeneralforsamling

Årsmøde 2. tors.-lør .

Deadline DASINFO nr . 4 Annoncer tegnes

Deadline DASINFO nr . 2 Deadline DASINFO nr

. 1

Deadline DASINFO nr

. 3

Årshjul - DASAIM

Bestyrelse og årsmøde DASINFO

Juli 2009

DASINFO nr. 1: udsendes januar - indeholder referat fra generalforsamling og opdateret liste over bestyrelse, udvalg og repræsentanter DASINFO nr. 2: udsendes april - indeholder indkaldelse af abstracts til foredragskonkurrence

DASINFO nr. 3: udsendes juli - indeholder årsmødeprogram, tilmelding, indkaldelse af abstracts, indkaldelse af kandidater til smertepris og uddannelsespris samt annoncering af generalforsamling

DASINFO nr. 4: udsendes ult. september - indeholder endeligt årsmødeprogram, indkomne abstracts, dagsorden for generalforsamling, beretning fra formand og alle udvalg mv. samt liste over bestyrelse, udvalg og repræsentanter

Figure

Updating...

References

Related subjects :