Hvordan spiller solafskærmningen sammen med installationerne?

46  11  Download (0)

Full text

(1)

Hvordan spiller solafskærmningen sammen med installationerne?

Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden

sammen med installationerne?

(2)

Fra introduktionen:

Hvad er afgørende for, at vi får et godt indeklima på

skolen, hotellet, kontoret, sygehuset og i vores boliger…?

Mest afgørende er: FACADENS UDFORMNING!

(3)

Facadens funktion: Klimaskærm

(4)

Klimaskærmens mange funktioner

• Begrænse varmetabet

• Minimere solbelastninger om sommeren (når uønsket)

• Tillade udsyn til det fri (gerne til behagelig udsigt)

• Maksimere udnyttelsen af passiv solvarme (når ønsket)

• Maksimere dagslysudnyttelsen (når ønsket)

• Beskytte mod blænding/generende lys gennem vinduerne

• Tillade privathed

• Regulere luftstrømme gennem facaden (begge veje)

• Reducere støj udefra, sikkerhed, og mange andre funktioner…

(5)

Facaden er altafgørende for:

energien, indeklimaet, lyset, rummet

(6)

Hvad skal der til, for at det går godt..?

• Tag udgangspunkt i brugernes behov

• Begræns vinduesstørrelsen

• Facaden bør kunne tilpasse sig skiftende behov

• Regulerbar solafskærmning

• Bidrage til naturlig-/hybrid ventilation

• Regulere varmetransporten (ud/ind)

• Aut. regulering med manuel overstyring

(7)

Facadens betydning for energiforbruget

• Fact 1: ”Klimaskærmen influerer på op imod 80 pct. af en bygnings totale energiforbrug”

• Svar: ”Jamen, så er det jo vigtigt, at klimaskærmen udformes rigtigt, så vi kan overholde energirammen”

• Konsekvens: Ingeniøren bliver arkitektens bogholder…

Qr 1000A 41

kWh/m² pr. år

(8)

Facadens betydning

• Fact 1: ”Klimaskærmen influerer på op imod 80 pct. af en bygnings totale energiforbrug”

• Fact 2: ”Vi tilbringer 90 pct. af vores liv inden døre”

• Svar: ”Jamen, så er det jo vigtigt, at klimaskærmen udformes, så vi har kontrol over indeklimaet, og kan skabe de optimale fysiske rammer for brugerne”

Konsekvens:

• Bygningen projekteres indefra med udgangspunkt i brugernes behov

(9)

Krav og ønsker vedr.

vinduer og solafskærmning:

(10)

BR18

Q - Lys og udsyn

Q1

I bygninger skal der være lysforhold, der sikrer, at der ikke opstår risiko for personers sikkerhed og sundhed eller komfortmæssige gener. Det skal sikres, at der er tilstrækkelig dagslys, elektrisk belysning og udsyn i forhold til anvendelsen.

Projektering og udførelse skal ske under hensyn til, at:

a. dagslyset udnyttes bedst muligt som lyskilde.

b. unødigt energiforbrug undgås.

c. unødig varmetilførsel til rummene undgås.

(11)

BR18

Udsyn

Q1.1

Arbejdsrum, opholdsrum, undervisningslokaler og beboelsesrum mv.

skal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne. Vinduer og solafskærmning skal projekteres og udføres, så det sikres, at der kan opretholdes udsyn til omgivelserne i en tilfredsstillende del af brugstiden.

(12)

BR18

Dagslys

Q1.2

Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, i det følgende benævnt arbejdsrum mv., samt beboelsesrum og køkken skal

have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er tilstrækkeligt belyste.

Q1.4

Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås.

(13)

BR18

Dagslys

Q1.2

Tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal. Det angivne glasareal skal korrigeres for evt. skyggende omgivelser, reduceret

lystransmittans mv. som angivet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om lys og udsyn. Alternativt kan tilstrækkeligt dagslys dokumenteres ved at eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslys- timerne. For beboelsesrum er det relevante gulvareal lig det indvendige

gulvareal. For arbejdsrum mv. er det relevante gulvareal det areal, hvor der placeres arbejdspladser.

(14)

Ønskerne:

(15)

Hvad er positivt ved vinduet (klimaskærmen)?

0 10 20 30 40 50 60 70

Andet Lys til planter Giver solskin Godt lys til arbejde Lys i rummet Kan lufte ud Kan se vejret Kan se ud

Tidspunkt på dagen

Størst positiv bety dning af v indue

(16)

Solafskærmninger

Farver lyset Vanskelig betjening Andet Aut. styring generer Forhindrer udsyn

Problemer med solafskærmninger

Blænder Afskærmer utilstrækkeligt

(17)

Arkitekterne har forstået

en del af budskabet…

(18)

Glasbygninger

(19)

Glasbygninger

(20)

Glasbygninger

(21)

Fungerer det..?

(22)
(23)

Løsningen..? - en dyr facade er ingen

garanti for, at indeklimaet bliver godt

(24)

Udfordringen

• Reduktion af solindfald (når uønsket)

• Maksimering af daglysudnyttelsen

• Maksimering af passiv solvarme udnyttelse (når ønsket)

• Bevare udsynet

• Reduktion af varmetransmissionstab

Løsningen

• Facaden skal kunne tilpasse sig, - være dynamisk!

(25)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

BR08 BR10 BR15 2020

kWh/m² pr. år

Typisk energiforbrug i kontor- / erhvervs bygning

Diverse Ventilation Belysning Opvarmning Køling

BR10

BR15

BR20

Udfordringen i praksis

(26)

Statisk facade

Dynamisk facade

Glas / facade system U-værdi g-værdi LT

2-lags lavenergirude

6-15Ar-lowE4 1,1 0,65 0,81

3-lags lavenergirude

6lowE-15Ar-4lowE-15Ar-4 0,6 0,50 0,69

3-lags solafskærmende rude

6sr,lowE-15Ar-4-15Ar-lowE4 0,6 0,33 0,58

3-lags solafskærmende rude +

Regulérbar indvendig solafskærmning 0,6 0,25 - 0,33 0,2 - 0,58 2-lags lavenergirude +

Regulérbar udvendig solafskærmning 1,1 0,05 - 0,65 0,02 - 0,81

(27)

Ny anvisning

Sidefremspring ved lodret vindue

Vandret udhæng over vindue

Lyshylder

Markiser

Lamelafskærmninger

Screens

Skodder og bevægelige rammer

Gardiner, foldegardiner, plisségardiner

Solafskærmende ruder og solfilm

Afskærmninger med mikrostrukturer

Dagslyssystemer.

(28)

Ny anvisning

Termisk komfort (solvarmereduktion)

Udnyttelse af dagslys

Udsyn

Blænding

Privathed

Udnyttelse af passiv solvarme

Regulerbarhed

Vedligeholdelse.

(29)

Systemet: rude + afskærmning

Afskærmninger med soltransmittans 0,1

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Afskærmningsfaktor i forhold til aktuel rude

F E D B A

(30)

Statiske facader

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Dynamiske facader

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Glas / facade system U-værdi g-værdi LT 2-lags lavenergirude

6-15Ar-lowE4 1,1 0,65 0,81

3-lags lavenergirude

6lowE-15Ar-4lowE-15Ar-4 0,6 0,50 0,69

3-lags solafskærmende rude

6sr,lowE-15Ar-4-15Ar-lowE4 0,6 0,33 0,58

3-lags solafskærmende rude +

Regulérbar indvendig solafskærmning 0,6 0,25 - 0,33 0,2 - 0,58 2-lags lavenergirude +

Regulérbar udvendig solafskærmning 1,1 0,05 - 0,65 0,02 - 0,81

Dynamisk facade

(43)

Systemet: rude + afskærmning

(44)

Konklusioner

• Med en statisk facadeløsning er det i praksis ikke muligt at nedbringe energibehovet til overholdelse af energirammerne (BR15, BR18,

2020) uden anvendelse af vedvarende energikilder (solceller).

• Hvis facaden fungerer, vil det sjældent være solvarmebelastningen der er bestemmende for ventilationsbehovet.

• Fremtidens facade skal i meget større udstrækning kunne tilpasse sig de skiftende behov, - både brugernes behov og de konstant varierende behov, som udeklimaet stiller.

(45)
(46)

Figure

Updating...

References

Related subjects :