• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

Copied!
151
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk Foreningen Danske Slægtsforskere:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af

ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-

filen kun er til rent personlig brug.

(2)
(3)

DANSK FIN A N S S T A T

(4)

DANSK

FINANSSTAT

UDGIVET AF

DANSK PERSONALHISTORISK BUREAU

1 9 2 7

AND E N U

DGAVE

K Ø B E N H A V N

DANSK PERSONALHISTORISK BUREAU’S FORLAB

19 27

(5)

Siden forste Udgave af Dansk Finansstat fremkom i 1924 er der skel betydelige Forskydninger, sierlig in­

denfor Bankf agel. El Par Storbanker og en Bække mindre Banker er ophørt og enkelle nye Banker er oprettede. Dette har ginet sig Udslag i en ualminde­

lig stor Afgang blandt de biograferede, idel ca. 150 Biografier maa udgaa. Bogen bringer denne Gang ca.

fS’2.5 Biografier, hvoraf de 250 er nye. Forrige Udgave

indeholdt 725 Biografier. Biografierne er som sædvan­

lig udarbejdet paa. Grundlag af de Biograferedes egne Oplysninger, og Korrektur har vieret fremsendt til samtlige Biograferede.

Nærværende Udgave er endvidere forøget med en Selskabsfortegnelse, indeholdende en fuldstændig Bank, Kredit- og Hypolekforeningsfortegnelse samt el større Antal Sparekasser. Af Selskabsbiografier er op­

laget ca. 275. Bogen rummer saaledes ialt ca. 1100 Biografier.

Af Pladshensyn er der benyttet forskellige Forkor­

telser, f. Eks. er »Personale« benyttet til at udtrykke al der under denne Betegnelse er opfort del mere overordnede Personale i vedkommende Institution.

Ligesom ved Udgivelsen af forrige Udgave skylder vi Tak til enhver, der har været os behjælpelig ved Tilvejebringelse af Materialet. Endnu er det ikke lyk­

kedes al faa Bogen fuldstændig med Hensyn til Bio­

grafier, men det forekommer os al forskellige Mang­

ler denne Gang er afhjulpet.

I) A X S K P E II S O X A L II I S T O li I S K II V li E A

U

E. M

a c k ep ha n

a E. D

a i i l b e h g

(6)

S E L S K A B S F O R T E G N E L S E

A a b e n r a a .

APENRADER BANK. S tiftet 7. Maj 1926.

A ktiek ap ital 215 000 K r.

D irektion: D ire k tø r T h o m as M athie­

sen, P r o k u ris t P. P etersen .

B estyrelse: L a n d sre tssfr. W illiam S chm idt (F o rm a n d ), G a ard ejo r Thom as Schm idt (N æ stfo rm an d ), K øbm and J ü r ­ gen v. B ergen, L æ re r R. A ndersen, S la g te rm e ster P. Jo h an n sen .

DEN NORDSLESVIGSKE FOLKEBANK.

Stiftet 8. Ju n i 1872. A ktiek ap ital 1 Mill.

Kr.

D irek tio n : II. Jø rg en sen og I. P e te r­

sen.

B estyrelse: C apt. C. C. F isc h er, Ren­

tie r A. M. S c h rø d e r, G ro sse re r I. P.

Top, G ro sserer Jo rg . M. H ansen, R en­

tie r C hr. G am m elgaard, R en tier II. J.

Jacobsen, V u rd e rin g sfo rm an d II. An­

dersen, G a ard cje r II. P. G arstenscn, G a ard eje r A ndr. P e te rsen .

P ersonale: K asserer Jo h . Jacobsen, B ogholder C hr. R asm ussen.

A a k i r k e b y .

AAKIRKEBY BANK. S tiftet 24. Sept. 1901.

B anken aab n ed e d. 7. Ju n i 1902. A ktie­

k a p ita l 300 000 K r.

D irek tio n : D yrlæ ge N. Nissen P etersen (F o rm a n d ), B ra n d d ire k tø r A. P. H en­

riksen, F a b rik a n t IL I. Jensen.

B estyrelse: P r o p r. O. A. Kofoed (F o r­

m an d ), G a a rd e je r Aksel Kocfoed (N æ st­

fo rm an d ), S ad elm ag erm ester W ill. N iel­

sen, M eje rib esty re r P. K oefoed, M anu­

fa k tu rh a n d le r Niels Engeli.

P ersonale: K a sserer M artin Dam , Bog­

h o ld e r Ludv. A ndreasen.

BORNHOLMS LANDBO-, SPARE- OG LAANEKASSE. S tiftet 1. Maj 1869.

D irek tio n : C h r M unk Koefoed.

T ilsy n sra a d : P a rtie . P L u n d Koefoed (F o rm a n d ), K øbm and M P Dam, P a rtie . A P Ipsen, G a ard eje r J A Schou, G a ard eje r J Kofoed H ald, A vlsbr. A Jensen, A vlsbr. J C hr A ndersen.

P erso n ale: B ogholder C h r Munk Koe­

foed. K asserer: P a rtie . A Due.

A a l b o r g .

AALBORG DISKONTOBANK. S tiftet 6.

Sept. 1854. A k tiek ap ital 2 Mill. K r.

D irek tio n : O. N ielsen og Rob. Lund.

B estyrelse: D ire k tø r A. B occk-H ansen, A alborg P o r tla n d C em entfab. (F o rm a n d ), kgl. B o rg m ester F. B o rn em an n (N æ st­

fo rm an d ), K øbm and Georg B endtzen, D ire k tø r P. B ladt, fhv. B o rg m e ster P.

H ansen, Konsul, K øbm and H enning Jen ­ sen, K øbm and Søren Jen sen , M aler­

m ester II. P. Jø rg en sen , Konsul, Køb­

m and C hr. S om m er L arsen , K øbm and F. Lund, M u rerm ester Jen s R asm ussen, Konsul, K øbm and Viggo R ützebeck.

P erso n ale: B o g holder C. A. C h risten ­ sen og F u ld m æ g tig en e A. C lausen, H.

Jensen, J. L a n g g a a rd , C hr. P ed ersen og N. W ag n er.

F ilialer: II o b r o: (B e sty rer K. H vors­

lev, K asserer V. M ogensen). L ø g s t ø r : (B e sty rer V. M arling, K a sserer K r.

F isk er). S k ø r p i n g : (B e sty rere A.

W ra ae og O. Olesen).

NORDJYSK BANK. S tiftet 20. Dec. 1915.

V irk so m h ed en begyndt 1. A pril 1916.

A ktiek ap ital 1 Mill. K r.

D irektion: T h. K nudsen (ad m .) og P reb en B octius.

(7)

A a lb o rg 8

B estyrelse: In g en iø r A. J. A ndersen (F o rm a n d ), A vlsbruger N. P. N ielsen, G a ard eje r Søren M adsen.

P erso n ale: B ogholder Aage Jensen, K a sserer Aage A lkert.

F iliale r: II a 1 s: (B e sty rer L a u ritz R as­

m ussen), G a n d r u p og K v æ g ­ t o r v s A f d e l i n g .

LANDBOSPAREKASSEN I AALBORG. Stif­

tet 21. O kt. 1885.

D irektion: P. B isg aard , F o rm an d (adm . D ir.). P a r tik u lie r K. G. S ø ren ­ sen, P a rtik u lie r C h r. A. T h o rn , N æ st­

fo rm an d , G a ard eje r Iv e r L au rsen . B estyrelse: Sam m e.

P erso n ale: B ogholder E. M adsen, K a sserer L a u rits Jen sen og F uldm æ g­

tig Aa. Sim onsen.

F iliale r: A fdeling, T o rv et, N ø r r e- s u n d b y, og F ilia le r i: A s a a, F 1 a u e n s k j o 1 d, V. I l j e r m i t s- 1 e v, L ø g s t ø r og T e r n d r u p.

KREDITFORENINGEN AF EJERE AF MINDRE EJENDOMME PAA LANDET I JYLLAND. Stiftet 30. Juni 1880.

D irek tio n : Adm. D ire k tø r, Ju slits- ra a d Ludv. P e tersen .

B estyrelse: H u se je r H ans Jensen (F o rm a n d ), H u sejer K. H ansen, G a ard ­ e je r Cl. Jo h an n sen , H u se je r M arius N ielsen.

P erso n ale: K ontorchef Joh. C h riste n ­ sen, B o g holder K a n cc lliraa d E ich, K as­

s e re r P. L au ritsen .

HYPOTHEKFORENINGEN for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Aalborg. S tiftet 11. Sept. 1895.

D irek tio n : O v e rre tssa g fø re r Knud G rü n w ald , K øbm and Thom as Jacobsen, M u re rm e ste r Jens R asm ussen.

P erso n ale: K ontorchef II. Mølbak K ristensen.

A a l e s t r u p .

AALESTRUP LANDBOBANK. S tiftet 7.

Sept. 1905. A ktiek ap ital 300 000 K r.

D irek tio n : J. M. A b ild g a a rd og S. E.

G ram .

B estyrelse: G a ard eje r S. T h erk ild sen , K øbm and S. R ose og G a ard eje r C hr.

L austscn.

P erso n ale: B ogholder og P ro k u rist P oul P etersen .

A a r h u s .

AARHUS DISCONTOBANK. S tiftet 19.

M arts 1894. A k tiek ap ital 500 000 Kr.

D irek tio n : B a n k d ire k tø r O. G. F a l­

sing.

B estyrelse: M an u fak tu rh an d ler Viggo Jø rg en sen , T ø m re rm e ste r A. P. Skor- s te n g a a rd , M od eh an d ler M. B agger, K o n lo rb c sly re r M. C. F alk, M u rerm e­

ster E. M ikkelsen, K o m m unelæ rer N.

P. K. A rlund, K øbm and H ans F. H an ­ sen, Isen k ræ m m er Ludvig Kock og K ontorchef B. L au rsen .

P erso n ale: K asserer C. H assing C h ri­

stensen, B o gholder P. F. B udtz og F u ld ­ m æ gtig V ictor A ndersen.

AARHUS PRIVATBANK. Stiftet 11. Aug.

1871. A k tiek ap ital 9 Mill. Kr.

D irek tio n : C. D. A. A ndersen og P. S chack Eyber.

B estyrelsens F o rm an d : Gros. L. H am - m erich .

Indenbyes F iliale r: M a r s e 1 i s- b o r g, N o r r e A f d e l i n g , S ø n- d r e A f d e l i n g og T r o j b o r g.

U denbyes F iliale r: A a b y h ø j, B r a ­ b r a n d , H i n n e r u p , K n e b e l og R ø n d e .

KØBMANDS- OG HAANDVÆRKERBAN- KEN. S tiftet 5. Okt. 1905. A ktiekapital 2 Mill. K r.

D irek tio n : F. J o rd a h n .

B estyrelse: Konsul P. P e te rsen (F o r­

m an d ), M u rerm ester J. M ortensen (N æ stfo rm an d ), K øbm and H .H . B ra n d t, Skom agerm . L. F riis, B o g try k k er Ma­

riu s G eertsen, M ølleejer, A m tsraads- m edlem H a g b art H ansen, M anufak­

tu rh a n d le r P e te r Kock, D ire k tø r S.

N y m ark , kgl. Hof S la g te rm e ster An­

ton Ovesen, K øbm and Jø rg en Rasm us-

(8)

9 A aru p

sen og fhv. B a n k d ire k tø r J. P. T hom ­ sen.

P erso n ale: B ogholder A. H olm , K as­

s e re r V ag n er P e te rsen og K asserer H olger M alhiasen.

Filial: H o r n s l e t A f d e l i n g (B esty rer Jen s N ielsen).

SPARE- OG LAANEKASSEN I AARHUS.

Stiftet 5. Okt. 1839.

D irektion: E. H a stru p (ad m .), Sag­

fø rer S. W ingc, G ro sserer H. P. H en­

rik sen , G ro sserer H. A. Langballe.

R ep ræ sen tan tsk ab et: fhv. H e rre d s­

foged V. H. Thom sen (F o rm a n d ), O ver­

re tssa g fø re r E. S echer (N æ stfo rm an d ), G odsejer A. P o n lo p p id an , G ro sserer Otto Lassen, D ire k tø r N. C. G uldm ann, G ro sserer II. C. Broge, F a b rik a n t II.

W. K jæ rtinge.

P erso n ale: B ogholder J. Iljern ø e, K a sserer A. R in ln er.

NY JYDSKE KJØBSTAD CREDITFOR- ENING AARHUS. Stiftet 25. Jan . 1871.

D irek tio n : H olger Jensen (a d m .), T h.

L eh rm an n og Sophus T hom sen.

P erso n ale: B ogholder W . F a b e r, Kas­

s e r e r Johs. K ruse. E ksp ed itio n sch ef, cand. ju r. O. Hjelm .

HYPOTHEKFORENINGEN for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Aarhus. S tiftet 23. Ju li 1895.

D ire k tø r P. P etersen .

K ontrolkom ité: O v e rre tssa g fø re r F r.

B ayer (F o rm a n d ), S a g fø rer J. Sm ith (N æ stfo rm an d ), T ø m re rm e ste r A. P.

S k o rste n g a ard , O v e rre tssa g fø re r P.

Stam pe.

P erso n ale: K a sserer F r u E. Just.

JYDSK HYPOTHEKFORENING, Aarhus.

Stiftet 30. Dec. 1899.

D irek tio n : N. P. H elv er (ad m .), O v e rre tssa g fø re r P au l B uhi, A rk itek t Jep F in k .

K o n trolkom itéens F o rm an d : B orgm e­

ster, S a g fø rer N iels Jensen.

P erso n ale: K ontorchef, cand. ju r.

Rich. Hansen, Kasserer Fru Ulla Paul­

sen.

JYDSK LAND - HYPOTHEKFORENING.

Stiftet 10. F eb r. 1900.

D irek tio n : Exam . ju r. T h . B jelke (ad m .), J. C. Jacobsen, C h r. Johnsen V in th er.

K o ntrolkom itéens F o rm an d : L an d s­

tingsm and, G a ard eje r H ans N ielsen.

P erso n ale: K ontorchef og K asserer K. Jensen, B ogholder II. P. D ragsted.

A a r s .

BANKEN FOR AARS OG OMEGN. Stiftet 5. A pril 1899. A k tiek ap ital 100 000 K r.

D irektion: Th. T hom sen (ad m .), C.

I. K nudsen.

B estyrelse: K øbm and N. M ortensen (F o rm a n d ), G dr. Poul Poulsen (N æ st­

fo rm an d ), K øbm and C h r. H jo rtk jæ r, K øbm and C. C. C hristen sen , G dr. Sø­

re n Lassen, G dr. C hr. H ansen, Gdr.

C h ristia n Jensen, P r o p rie tæ r P . M.

H ansen og K øbm and P. Ruby C h ri­

stensen.

P erso n ale: B ogholder Jens R ash og K asserer S. B y rjalsen .

A a r u p .

BANKEN FOR AARUP OG OMEGN. Stif­

tet 16. F e b r. 1911. A ktiek ap ital 200 000 Kr.

D irektion: D ire k tø r R. A ndersen, Sag­

fø re r C. A ndersen, R en tier S. F riese.

B estyrelse: G uldsm ed P. G. Fangel (F o rm a n d ), P r o p rie tæ r M. L arsen (N æ stfo rm an d ), S adelm agerm . H. P.

N ielsen, Sognefoged C. Buen, G ro sserer N. Jacobsen, G dr. K. G u n d estru p , Køb­

m and Jen sin iu s H ansen, G dr. K. K nud­

sen, S k ræ d erm . C lausen-B ruun.

F iliale r: H a r n d r u p S t. B esty rere:

G dr. N. A ndersen, P a rtik u lie r K. Ny- g a a rd ). K o n to r B r e d S t. B esty rere:

P a rtik u lie r L. H ansen, P a rtik u lie r P.

L arsen . K ontor G e l s t e d S t. B esty­

re re : P a rtik u lie r C hr. H ansen, P a r ti­

k u lie r L. M adsen.

(9)

A rd e n 10

A r d e n .

BANKEN FOR ARDEN OG OMEGN. Stif­

tet 1917. A ktiek ap ital 100 000 K r.

D irek tio n : N. S. N ielsen, N. P. M ark- m ann og I. C. Jensen.

B estyrelsens F o rm an d : F o rp a g te r \V.

S tam cr.

A s s e n s .

ASSENS BANK. Stiftet 17. A pril 1896.

V irk so m h ed en begyndt 1. Okt. s. A.

A k tiek ap ital 500 000 Kr.

D irek tio n : A. C. M. B eierholm . B estyrelse: D ire k to r A. M ikkelsen (F o rm a n d ), D om m erfuldm æ gtig A.

M encke (N æ stfo rm an d ), M aterialist, cand. p h a rm . A. P oulsen, K øbm and Johs. H olbæk, Sognefoged, T ø m re rm e ­ s te r A. Nielsen.

P e rso n a le: K a sserer P. Jø rg en sen , som b a r koli. P r o c u ra , og Fuldm æ gtig E. Jø rg en sen .

F iliale r: H a a r b y (B esty rer: Kobm.

A. B en d er) og i G I a m s b j e r g (P ro p r. C hr. Nybo og S lag tc.m . C hr.

P ed ersen ).

ASSENS OG OMEGNS SPARE- OG LAANE- KASSE. S tiftet 5. A pril 1852.

D irek tio n : C hr. B onning (F o rm a n d ), L. IL F entz, K. S ch m id t, A poteker I.

V. S trø y b erg og B ra n d d ire k tø r Jo h . G.

P e tersen .

B estyrelsen b e sta a r af D irek tio n en og et T ilsy n sraad p aa 13 M edlem m er, F o r­

m and: D om m er I. F cd d crsen . P erso n ale: P ro k u ris te r n e , K ontorchef Aug. Fog, K a sserer Ali R adilow .

A u l u m .

AULUM HANDELS- OG LANDBRUGS­

BANK. S tiftet 1919. A ktiek ap ital 80 000 K r.

D irek tio n : J. Jensen og C. H a lk jæ r.

B estyrelsens F o rm an d : G a ard eje r C.

S ø n d crg aard -Jen sen .

A i m i n g .

FOLKEBANKEN for Rougsø og Sønder- hald Herreder. S tiftet 19. Juli 1906.

A k tiek ap ital 280 000 Kr.

D irek tio n : B an k d ire k tø r S. S ørensen.

B estyrelse: G a ard eje r A. Glavind (F o rm a n d ), K øbm and C hr. Stam pe, G a ard eje r A. E lk jæ r, G a ard eje r P. An­

dersen , P ro p rie tæ r, R ejsein sp ck lø r II.

A ndreassen, fhv. F o rp a g te r M. P e te r­

sen, F o rp a g te r H. W erch m ciste r, R en­

tie r N. M. R asm ussen, M u rerm ester J.

R iisag er K nudsen, M eje rib esty re r II.

Buhi, G a ard eje r C hr. C h risten sen , G a a rd e je r S. K vist, K øbm and T h. L a r­

sen, K øbm and A. R asm ussen, T ø m m e r­

h a n d le r C. J. B endsen, G a ard eje r S.

A ndersen, G a ard eje r A nders M adsen.

F iliale r: A 1 1 i n g a a b r o og Ø r ­ s t e d .

B i r k e r ø d .

BIRKERØD OG OMEGNS BANK. Stiftet 1. M arts 1907. A ktiek ap ital 250 000 Kr.

D irek tio n : F hv. K o m m unelæ rer A.

A ndersen.

B an k raa d : S la g te rm e ster G. R asm us­

sen (F o rm a n d ), P la n ta g e eje r, Sogne- ra a d sfo rm a n d J. B ornø, Pens. L æ re r A. C h ristian sen , P ro fe sso r, D r. med.

A. F riis, (S ek retæ r), B ygm ester H.

H o jsg aa rd , K øbm and C arl Jensen, M ølleejer C hr. L a rse n (N æ stfo rm an d ).

T ø m re rm . F. C. M adsen, G a ard eje r P.

P e te rsen , P a rtik u lie r E. R asm ussen.

P erso n ale: B ogholder, F rk . E. R as­

m ussen, K a sserer C. Olsen (P ro k u ra ).

F iliale r: H ø r s h o l m B a n k (Be­

s ty re r: S. P e tte rso n ) og L i 1 1 e r o d B a n k (B esty rer: B. Koefoed).

B o g e n s e .

BOGENSE BANK. S tiftet 8. Sept. 1897.

A k tiek ap ital 200 000 K r.

D irek tio n : T h. M aass.

B estyrelse: K øbm and G. V. L arsen (F o rm a n d ), S ag fø rer, R ed a k tø r T h eill

(10)

11 C h ristian sfe ld

(N æ stfo rm an d ), Købm and Ellef H ansen, S a g fø rer Jul. P etersen , M alerm ester Axel B langsted, G a rv e rm e ste r C arl L a r­

sen, F o rp a g te r C. H ansen, R ed a k tø r J.

P. C. Bro, G a ard eje r Jacob Jensen.

Filial: B r e n d e r u p B a n k , Bren- d e ru p (B e sty rer: fhv. O v e rlæ re r J. C.

Bro).

NORDFYNS HANDELS- OG LANDBO­

BANK. S tiftet 18. M arts 1919. A ktie­

k a p ita l 100 000 K r.

D irektion: J. Jensen.

B estyrelse: G a ard eje r C h r. Jerv elu n d , G aard eje r, Sognefoged II. H ansen, G a ard eje r, Sognefoged A. J. Nielsen, G a ard eje r II. H ansen, H este h a n d le r L ars H ansen, K øbm and II. P. H ansen, B ogbinder F r. Svendsen.

K asserer: K øbm and II. P. H ansen.

K o n t o r s t e d e r i S æ r s l e v og S k a m b y.

SPAKE- & LAANEKASSEN FOR BOGENSE OG OMEGN. Stiftet 1. F eb r. 1854.

D irek tio n : S a g fø rer Georg R asm ussen.

T ilsy n sra a d : K øbm and L a u ritz B ar- foed (F o rm a n d ), M u rerm ester II. C.

Jø rg en sen , P r o p rie tæ r C h r. M adsen, K øbm and C. H ansen, F a b rik a n t N. P e­

tersen , G a ard eje r Ludv. P e te rsen og G a ard eje r J. P. A ntonsen (sid stn æ v n te valgt af H a n d elsm in isteren ).

P erso n ale: B ogholder V ald. N ygaard- P etersen og K a sserer M athilde Kingo P ed ersen .

B r a n d e .

BRANDE BANK. S tiftet 1912. A k tiek ap i­

tal 150 000 Kr.

D irek tio n : A. E. B ro ck d o rff P ed ersen . B estyrelsens F o rm an d : M an u fak tu r­

h a n d le r C. Jørgensen.

B r æ d s t r u p .

BANKEN FOR BRÆDSTRUP OG OMEGN.

Stiftet 1906. A ktiek ap ital 300 000 K r.

D irektion: K. K aspersen, F . Ravn, C. Møller og R. Jensen.

B estyrelsens F o rm an d : P r o p rie tæ r I.

C. Lassen.

B r ø n d e r s l e v .

BRØNDERSLEV BANK. S tiftet 28. Aug.

1896. A ktiek ap ital 500 000 Kr.

D irektion: L. Sperling A ndersen.

B estyrelse: G a ard eje r Jens L. P e d e r­

sen (F o rm a n d ), D ire k tø r F. C. W in­

th e r (N æ stfo rm an d ).

P erso n ale: B ankb o g h o ld er P. A.

B ro n d sted -IIan sen , K asserer R. Lundø.

A g en tu rer i: J e r s l e v (Jy llan d ) og V. H j e r m i l s 1 e v.

B r ø r u p .

BANKEN FOR BRØRUP OG OMEGN.

Stiftet 18. J a n u a r 1918. A k tiek ap ital 200 000 K r.

D irek tio n : Sognefoged A. A ndersen, S ko m ag erm ester A. D ahl, K øbm and M.

K. M adsen og C. F. C h ristian sen (adm .).

B an k raa d : Læge C. M øller (F m d .l, F o r sta n d e r G. C. O v erg aard (N æ stfo r­

m and), S ta tio n sfo rsta n d e r H. P ed ersen , G ro sserer V. S chm idt, G rd r. Jobs.

L und, H o telejer P. B ro rsen , M u rerm e­

s te r Alfr. Jø rg en sen , P r o p rie tæ r J. P.

E rik sen , G rd r. P. B uskager, G ro sserer M. B. H en rik sen , G rd r. H. T h. Jen sen, G rd r. Alex. Sm idt.

P erso n ale: K asserer Sognefoged A.

A ndersen.

C h r i s t i a n s f e l d .

SPAREKASSEN FOR CHRISTIANSFELD OG OMEGN. S tiftet 2. A pril 1872.

B estyrelse: F o rm an d : R e n tie r C hr Fin-nemann, N æ stform and: R en tier Niels Bonde, K asserer: R en tier Niels G orm sen, R en tier A A ndersen. G aard ­ e je r C hr N ø rg a a rd , R en tier L Lauesen.

G a ard eje r P Iv ersen , G a ard eje r J P aul­

sen, Sognefoged E Bonde.

(11)

D ro nninglund 12

D r o n n i n g l u n d .

ØST VENDSYSSEL BANK. S tiftet 28. M arls 1906. A k tiek ap ital 300 000 Kr.

D irek tio n : B a n k d ire k tø r C. A. IL B æ km ark.

B estyrelse: K ap tajn , P r o p rie tæ r A.

Greve A hlcfeldt L au rv ig , A m tsraad s- m edlem , P r o p rie tæ r And. S. H ed eg a a rd , Sygehuslæge I. S ørensen.

P erso n ale: B an k b o g h o ld er V. Bøge­

skov Jensen, B an k k a sse re r B. J. B er­

telsen.

F iliale r i: K 1 o k k e r h o 1 m og U l s t e d .

E b e l t o f t .

EBELTOFT BANK. S tiftet 10. Dec. 1872.

A k tiek ap ital 340 000 Kr.

D irek tio n : C. H olsted.

B estyrelse: G a ard eje r N. Lassen, Tøm ­ re rm e s te r R. R asm ussen, F a b rik a n t R M ikkelsen, B lik k en slag erm ester V. Graff, G a ard eje r R. D. R asm ussen og G a ard ­ c je r Jens P ed ersen .

P erso n ale: P r o k u ris te r n e P. K rag, C.

J. A ndersen, B e r n h a r d S ørensen og Kai Jensen.

A fdelinger i: K n e b e l , T h i r ­ s t r u p, V r i n n e r s og D e j r e t.

SPAREKASSEN FOR EBELTOFT BY OG OMEGN. Stiftet 28. Okt. 1829.

D irek tio n : O v e rre tssa g fø re r A P Ey- kcn. D ire k to r A K nudsen. B o rg m ester A B re d stru p .

B estyrelse: L a n d sre tssa g fø re r E Sheel, G dr. C h r M øller, G dr. S P M ikkelsen, G dr. R P oulsen, G dr. P S D am , G dr. N K A ndersen, G dr. A H olst.

P erso n ale: F r u Jo h an n e K ajus.

E j b y .

EJBY BANK. Stiftet 1918. A ktiek ap ital 60 000 K r.

D irek tio n : J. Tingleff, H. P . H ansen og Sagf. N. H illing.

B estyrelsens F o rm an d : G o dsforvalter H. P. Dahl-Jensen.

E s b j e r g .

ESBJERG BANK. Stiftet 3. Nov. 1916.

A k tiek ap ital 750 000 K r.

D irek tio n : C. R asm ussen.

B estyrelse: S a g fø rer II. Ilv e d slru p (F o rm a n d ), K øbm and C. F eeru p (N æ st­

fo rm an d ), R en tier O. D. Clausen og Isen k ræ m m er H enning P ed ersen .

P e rso n a le: F u ldm æ gtig J. H ansen, B o g h o ld er E. Eskesen og K asserersk e E. H ellncr.

F ilial: J e r n e p r. E sb jerg (B esty­

r e r: H. J. Poulsen).

F a a b o r g .

SYDFYNS NYE DISCONTOBANK. Stiftet 7. Juli 1921. A k tiek ap ital 400 000 Kr.

D irek tio n : A. C h ristian sen .

B estyrelse: O verlæ ge O. H elm s ( F o r­

m an d ), B orgm ester, K onsul Jo h s. Pc-, lersen (N æ stfo rm an d ), G a ard eje r F ra n d s F ran d se n , K øbm and C h r. Jensen og Købm and H ans S torm .

P erso n ale: P ro k u ris t K. Edslev og B an k k a sse re r W ilh . A ndersen.

K o n to rste d er i: M a r s t a l (S kibs­

re d e r Cl. R asm ussen), Æ r ø s k o b i n g (J. L. M adsen), Il a a r b y (J. Jensen- S to rch ), E s p e (Viggo W ism ann), V.

S k e r n i n g e (S. Bang), A 1 1 e s t e d (J. D inesen), N ø r r e B r o b y (A ndr.

M adsen), B r o b y v æ r k (Alb. J ø r ­ gensen).

F a x e o g F a x e L a d e p l a d s .

BANKEN FOR FAXE OG OMEGN. S tiftet 14. Jan . 1898. A k tie k a p ital 300 000 Kr.

D irek tio n : II. P. Jo h an n essen . B estyrelse: A m tsraad sm ed lem , Sogne­

foged Jen s Kr. L arse n , K øbm and R as­

m us L a rse n og G a a rd e je r N iels Olsen.

P erso n ale: B o g h o ld er H ans K rom ann og K asserersk e M. H ansen.

(12)

13 F re d e rik ssu n d

K o n to rsle d er i: F a x e L a d e ­ p l a d s , K a r i s e og O r u p.

FAXE LADEPLADS BANK. S tiftet 1918.

A ktiek ap ital 100 000 Kr.

D irektion: P. L. O. J. Ju u lsg a a rd . B estyrelsens F o rm an d : G a ard eje r H.

Jørgensen.

F j e r r i t s l e v .

FJERRITSLEV BANK. Stiftet 1898. Aktie­

k a p ita l 200 000 K r.

D irek tio n : S a g fø rer L. C. R ønn, K.

Ilo lm og J. C. H a u g aa rd .

B estyrelsens F o rm an d : P r o p rie tæ r P.

B. K ielg aard .

F r e d e r i c i a .

BANKEN FOR FREDERICIA OG OMEGN.

S tiftet 30 Maj 1896. V irk so m h ed en p a a ­ begyndt den 18. Ju li 1896. A ktiek ap i­

ta l 1 Mill. K r.

D irektion: D ire k tø r, K onsul J. F.

K iæ r (ad m .) og C. Sim onsen.

R ep ræ se n ta n tsk a b e t: D ire k tø r, F a b ri­

k a n t E. R asm ussen (F o rm a n d ), P r o p rie ­ tæ r K jæ r Sørensen (N æ stfo rm an d ) For- sø rg elsesin sp ck tø r L. L arsen (S ek re­

tæ r), G a ard eje r A br. G vdesen, Sned­

k e rm e ste r II. P. V. T hom sen, G aard ­ e je r Gie Jensen, Ise n k ræ m m e r Jo h an R esting, G a ard eje r Søren Q vist, M ejeri­

e jer, B yraadsm edlem L. Juel Jensen, Sognefoged, G a ard eje r Jens Thuesen, K øbm and Jø rg e n Ja s p e r og Jern b an e- re s ta u r a tø r Jen s Jensen.

P erso n ale: B ogholder O. R eiter, K as­

s e r e r Poul Sim onsen.

A fdelinger: B ø r k o p (B esty rere Jø rg en H ansen og II. C arlsen), S m i cl - s t r u p (B e sty rere Johs. K rin g og J.

F. Jø rg en sen ).

FREDERICIA PRIVATBANK. S tiftet 30.

Sept. 1919. A k tiek ap ital 400 000 K r.

D irek tio n : S a g fø rer W . Jo h an sen og C. S ø n d e rg a a rd .

B estyrelse: F a b rik a n t A. K rü g er,

G ro sserer H. O lsen-H olm elund og En­

tre p re n ø r C hr. T o lstru p . P erso n ale: B ogholder A. R avn.

K ontor i S trib u n d e r N avn: S t r i b B a n k , S trib .

FREDERICIA BYES OG OMEGNS SPARE- OG LAANEKASSE. S tiftet 16. Sept.

1851.

D irek tio n : Lorenzen B rin ck (ad m .), D ire k tø r, K onsul C arl W ilhelm L oehr, og G a ard eje r S øren K ring.

B estyrelse: R ed a k tø r, L an d stin g sm an d Johs. Jensen (F o rm a n d ), G a ard eje r Gyde A ndersen Gydesen (N æ stfo rm an d ), K øbm and F ritz D uus (S ek retæ r), Avls­

b ru g e r H ans P e te r Gade, T ø m re rm e ste r V ilhelm N ielsen, G a ard eje r Søren So­

ren sen L a d e g a a rd og G a ard eje r T h o ­ m as A b rah am Sørensen.

P erso n ale: B ogholder Jens P e te r Jen ­ sen B jarn e, K asscrersk e G erth a E lisa­

b e th Jacobsen.

F r e d e r i k s h a v n .

FREDERIKSHAVNS BANK. S tiftet 18.

Dec. 1891. A k tiek ap ital 1 Mill. K r.

D irek tio n : N. A. K n u d slru p og N. G.

N ielsen.

B estyrelsens F o rm an d : T ø m m erh an d ­ le r P. M adsen.

P erso n ale: B ogholder T. K rag h -Ja- cobsen, K a sserer M. S ørensen, F u ld ­ m æ gtig H. M. P etersen .

F r e d e r i k s s u n d .

FREDERIKSSUND & OMEGNS BANK.

S tiftet 1. Ju li 1907. A ktiek ap ital 500 000 Kr.

D irek tio n : S. B rin k .

B estyrelse: S a g fø rer R ich. K nudsen, Købm and P. H ollen Lange og D irek ­ tø r F r. L. Sieck.

P erso n ale: K a sse re r N. H ansen og B o gholder G. L arsen .

SPARE- OG LAANEKASSEN FOR F R E D E ­ RIKSSUND OG OMEGN. S tiftet 31. Dec.

1868.

(13)

F re d e rik ssu n d 14

D irek tio n : K øbm and C hr. C h ristia n ­ sen (ad m .) og B ra n d d ire k to r K r. H end- rik sen .

T ilsy n sra a d : K æ m ner, B ra n d d ire k to r P. M athisen (F o rm a n d ), T ø m re rm e ste r II. P. A ndersen, Sognefoged P . Jaco b ­ sen, G a ard ejc r N. P. M ortensen, Sog- n e ra ad sfo rm an d A nders Poulsen, G aard- e je r lia n s J. H ansen og G a ard eje r P.

M adsen N ielsen.

P erso n ale: B o gholderske Ellen H a­

stru p og K asserer II. H ansen.

F r e d e r i k s v æ r k .

BANKEN FOK FREDERIKSVÆRK OG OMEGN. Stiftet 8. Okt. 1919. A ktieka­

p ita l 200 000 K r.

D irek tio n : II. M eilvang.

B a n k raa d e t: T h. C h risten sen (F o r­

m an d ), M aterialist C arl H ansen (N æ st­

fo rm an d ), K øbm and A lfred W a r r c r , G a ard eje r Jens P e te r H ansen og Sadel- m a g c rm c slc r A ndreas Bøje.

P erso n ale: K asserer II. C. E w ald , B ogholder E. H an sen og B an k b e sty re r A. Vinge.

SPAREKASSEN FOR FREDERIKSVÆRK OG OMEGN. Stiftet 7. Maj 1836.

D irek tio n : B o rg m ester, J. H eerup.

B estyrelse: O berst II. P a rk o w , G a ard ­ e je r P. II. P e d e rsen , B ra n d d ire k to r P.

B jc rrc g a a rd , B o g h an d ler Albert Jensen, fhv. G a ard ejc r N iels N ielsen, P a rc e l­

list Jø rg e n N ielsen og T ø m re rm e ste r F. W in th e r.

P erso n ale: B o g holder J. Ilc e ru p og K a sserer L. H ansen.

F ilial i II u n d c s l e d.

G a l t e n .

BANKEN FOR GALTEN OG OMEGN.

Stiftet 1911. A k tiek ap ital 100 000 Kr.

D irek tio n : P r o p r. C. B aaslru p og G a ard eje r M. K rag h .

B estyrelse: R en tier S. F ran d se n , G dr.

Jen s M ikkelsen, Købm. L. N. S chm idt, P r o p r. S. O v erg aard , G dr. S. N ielsen,

Sognef. S. P. N ielsen, U d d eler J. P.

P e te rsen , G dr. S. Sørensen, G dr. P.

C h risten sen , G dr. S. M øller, G dr. M.

S ørensen, G dr. M artin Due, G dr. R as­

m us P ed ersen , B ag er C. R ohling og R en tier Jens C h r. Thom sen.

P erso n ale: B o g holder V. S chm idt.

F ilial: L a a s b y K o r s v e j (B e­

s ty re r S. M øller).

G l o s t r u p .

DE KØBENHAVNSKE FORSTÆDERS BANK. S tiftet 1902. A k tiek ap ital 800 000 Kr.

D irek tio n : H. C. P e tersen , R. T h o m ­ sen, M. P. Tønnesen.

B estyrelsens F o rm an d : M u rerm ester H. Nielsen.

G r a a s t e n .

GRAASTEN BANK. S tiftet 12. Dec. 1899 u n d e r N avnet: S pare- og L aanekasscn fo r S undeved og Omegn. Den 11. Juni 1920 æ n d red es N avnet til G raasten B ank, A/S. A k tie k a p ital 500 000 K r.

D irek tio n : Otto P a a sc h .

B estyrelse: G a a rd e je r K r. Iversen (F o rm a n d ), G a a rd e je r Jo h an F e rd ia n d (N æ stfo rm an d ), K øbm and J. C. Jo h a n ­ sen, G o d sfo rp ag ter Jo rg en L a u c sg a a rd . R en tier B. M øller, G a ard eje r F re d e rik S ch m id t, G a ard eje r Jo h an N ielsen og G a ard ejc r H ans P e tersen .

P erso n ale: P ro k u ris te r n e , B ogholder H ans C h risten sen og K a sserer Jens K ræ m er.

A fdelinger i: B o v ved N or r e - s m c d e b y, B o v r u p, II o 1 b ø 1, K 1 i p 1 e v, P a d b o r g, U 11 c r u p og V a r n æ s.

G r a m b y .

GRAMBY BANK. S tiftet 1920. A k tiek ap i­

tal 275 000 Kr.

D irek tio n : P. Lei.

B estyrelsens F o rm an d : P a rtik u lie r J.

Raben.

(14)

15 H a d e rsle v

G r e n a a .

BANKEN FOR GRENAA OG OMEGN.

V irk so m h ed en begyndt 2. Nov. 1922.

A k tiek ap ital 100 000 Kr.

D irek tio n : N. C. B isgaard.

P erso n ale: B ogholder Aug. B ischoff og K asserer E. Ilau g sted .

F ilialer: N i m t o f t e og G j e r - r i l d .

SPAREKASSEN FOR GRENAA OG OM­

EGN. Stiftet 30. Sept. 1856.

D irektion: P a rtic u lie r J. E. K rogh, P a rtic u lie r S. Lunoe og D om m erfuld­

m æ gtig, cand. ju r. C. F ab er.

B estyrelse: G a ard eje r, Sognefoged C hr. Stem m ing, Tandlæ ge O. V. G.

H am m er, D ire k tø r Axel T h y k ier, G aard ­ e je r H ans Jensen, P r o p rie tæ r H olger Lunoe og D om m erfuldm æ gtig, cand.

ju r. A. E. N e crg aa rd .

P erso n ale: B ogholder, S ag fø rer A.

A ndersen, K asserer J. P. P e d e rsen og A ssistent B. B. S chm idt.

H a d e r s l e v .

HADERSLEBENER CREDITBANK. Stiftet 1875. A k tiek ap ital 110 000 K r.

D irektion: D ir. J. Olesen, P. H ansen, C D anielsen, II. Zcgehr.

B estyrelsens F o rm an d : R aad m an d D.

Tam s.

HADERSLEV BANK. Stiftet 23. Juli 1875.

A ktiek ap ital 1 Mill. Kr.

D irek tio n : C h ristia n Hübbe, Nis Bonde og S chack-A nderscn.

B estyrelse: K onsul J. Ilc n r. D ahl (F o rm an d ), M olleejer A. Boysen (N æ st­

fo rm an d ), A dvokat J. A ndersen, S p a re ­ k a sse k asse re r E rik B løchcr, G a ard eje r Jø rg en F ro m , K øbm and A nton Ilu n d c- vadt, F o r p a g te r Jen s H øyer, G a ard eje r Jens H ørliick, R en tier Jø rg en Ravn, D yrlæ ge Jacob Schm idt, G a ard eje r H ans T hom sen og D ire k tø r Sophus Thom sen.

P erso n ale: P ro k u ris te rn e Emil F isc h er H en rik Kock, S e k re tæ r A nker N issen,

B ogholder C h risten W illem oes P ind og K asserer Jo h an Lyck.

F ilialer: R ø d d i n g (B e sty rer P.

Lycke), T o f t l u n d (B e sty rer Han- sen-L angediil), C h r i s t i a n s f e l d (B e sty rer J. L o h fert), S o m m e r s t e d ( B e sty rer C. P. Ilen n in g scn ).

A gen tu rer: G r a m b y (B e sty rer C hr.

J. K ræ m er), S k o d b o r g (B esty rer A. P. F r e h r ), F j c 1 s t r u p (B esty rer M. M øller), V o j e n s (B e sty rer J. Th.

Jensen), A g e r s k o v (P . C. S chm idt).

HADERSLEV AMTS SPAREKASSE. Stiftet 1. Okt. 1901. (U n d er G a ra n ti af H a­

derslev A m tskom m une).

D irektion,: J. Gydesen.

B estyrelse: S tiftam tm an d V. H aarlø v (F o rm a n d ), K øbm and M. M øller, G aard ­ e je r M. C h risten sen , H usm and II.

F e ster og B ygm ester N. T im m erm an n . P erso n ale: K asserer J. W o rck og B o gholder H. G øppert.

F ilialer: A m t s h u s e t H a d e r s ­ l e v (K ontorchef B onnichsen), A m t s - b a n e g a a r d e n II a d e r s 1 e v ( Kas­

s e r e r S ch ram m ), C h r i s t i a n s f e l d (R e n tie r G em useus), V i l s t r u p (G a a rd e je r B. N eum ann), II a j s t r u p (P riv a tie r II. N issen), A r n u m (Køb­

m an d M. M adsen), S o m m e r s t e d B y (Degn P e te rsen ), S o m m e r s t e d S t. (S talio n sb e sty re r A b rah am sen ), 0 s t e r 1 i n d e t (P riv a tie r M. F r a n d ­ sen), V e d s t e d - II o g e 1 u n d (M eje­

rib e s ty re r M. Jessen), Rø d d i n g (S tat. Best. J. M øller), G r a m b y (S n ed k er F risk ).

HADERSLEV BYS SPARE- OG LAANE- KASSE. S tifte t 16. Dec. 1819. (H a d e rs­

lev K øbstad h æ fte r fo r S p arek assen s F o rp lig te lse r).

B estyrelsen e r valgt af B y raad et og b e sta a r af: F o rre tn in g sfø re r Viggo H an­

sen (F o rm a n d ), Konsul, G ro sserer An­

d re a s O ulzen (N æ stfo rm an d ), L ands­

re ts sa g fø re r A n d reas T h u lstru p , Auk­

tio n a to r G ustav K aad tm an n , L ands­

tin g sm an d , T y p o g raf Jø rg en M øller.

(15)

H ad e rslev 16

P erso n ale: P ro k u ris te rn e , K asserer E rik B løcher og B ogholder Jo h an R.

W ie n ert.

SPAREKASSEN FOR HADERSLEV BYES OMEGN. S tiftet 2ft. O kt. 1856.

D irek tio n : P e te r G rau.

T ilsy n sra a d : G a a rd c je r Jes F ro m (F o rm a n d ), R en tier B ertel Thede (N æ st­

fo rm an d ), G a ard eje r Jen s Fuglsang, G a a rd e je r C h ristia n H ave, G a ard eje r H ans K iæ r, G a ard eje r M artin W iuff, G a ard eje r P e te r Fuglsang.

P erso n ale: B ogholder og s te d fo rtræ ­ d e n d e D ire k tø r R ud. Bay sam t K asse­

r e r E jg il P etersen .

SØNDERJYLLANDS K REDITFORENING.

R ep ræ se n ta n tsk a b e ts F o rm an d : P r o ­ p rie tæ r J. II. S chm idt.

D irek tio n : P. A. Callø (ad m .), Sagf.

O. B uhi (ju rid isk ), K onsulent H. H a n ­ sen (lan d b ru g sk y n d ig ).

P erso n ale: K ontorchef P. Schultz, B ogholder E. V ilstru p , K a sserer J.

M adsen, E k sp e d itio n sse k re tæ r E. Ro­

senlund.

H a d s t e n .

HADSTEN BANK. S tiftet 10. Dec. 1907.

A k tiek ap ital 150 000 K r.

D irektion: N. F o g h sg a ard og J. Møl­

ler.

B an k raa d : Læge Jo h an M øller (F o r­

m and), G odsejer C hr. B rask (N æ stfo r­

m and), M ask in fab rik an t K arl A m strup, F a b rik a n t O. B entzen, P a rtic u lie r J.

Blach, G a ard eje r M arius C h risten sen , G a ard eje r A rentz F isk e r, M ølleejer N.

H ansen, K øbm and R. S. Ilo lck , D y r­

læge N. C. Ilø rly c k , D ire k tø r C hr. L a r­

sen, G a ard eje r N. P. O gstrup, Gods- fo rp ag te r R. Z. Ohm, G a ard eje r Anton R asm ussen og P r o p rie tæ r P. T hom sen- Odum.

P erso n ale: B ogholder IL P etersen .

H a d s u n d .

HADSUND BANK. Stiftet 1. Jan. 1906. Ak­

tie k a p ita l 250 000 K r.

D irek tio n : S ag fø rer C. V. L arsen og M. W orm .

B estyrelse: Læge C. K irk (F o rm a n d ), P a rtik u lie r S. J. M unch (V iceform and), P r o p rie tæ r Th. H ollesen, T ø m m erh an d ­ le r H. Skyum .

P erso n ale: B ogholder A. B ach An­

d ersen og K asserersk e W . Slott.

F ilial i H a v n d a 1 (B esty rere N. C.

M øller og L. S ch ifter).

H a m m e l .

HAMMEL BANK. S tiftet 1. A pril 1906. Ak­

tie k a p ita l. 250 000 K r.

D irek tio n : W ilhelm M elskens (ad m .), S k o le b e sty re r A nders N yborg A n d er­

sen og P a rtik u lie r K risten K risten sen . R ep ræ se n ta n tsk a b : O v e rre tssa g fø re r C. T h ran u m (F o rm a n d ), K øbm and H arb o H olm (N æ stfo rm an d ), K øbm and A. C h risten sen , K øbm and C hr. C h ri­

stensen, G a ard eje r L a u rs Jensen, G a ard ­ e je r M athias M athiassen, G a ard eje r R asm us K risten sen , G a ard eje r Jen s C hr.

T hom sen, G aard fæ ster H ans M ikkelsen.

P erso n ale: K a sserersk e G udrun R as­

m ussen.

H a s l e .

HASLE BANK. S tiftet 15. Aug. 1903. Ak­

tie k a p ita l 200 000 K r.

D irek tio n : Søren P. Ebbesen og R en­

tie r K arl A. I. Lund.

B estyrelse: P r o p rie tæ r Anton Lind, M eje rib esty re r A ndreas Jensen, Skibs­

m æ gler M arius A. K risten sen , Sm ede­

m ester Jens II. K jæ r og A vlsbruger T h o rv ald Koefoed.

H a s l e v .

HAANDVÆRKER- OG LANDBOBANKEN.

S tiftet 1907. A ktiek ap ital 100 000 K r.

D irek tio n : E. D a m g aard .

B estyrelsens F o rm an d : B ry g g er C.

A ndersen.

HASLEV BANK. S tiftet 3. M arts 1894. Ak­

tie k a p ita l 400 000 Kr.

(16)

17 H erning

D irektion: E. J. D ahl (aclm.) og Sog­

nefoged J. R asm ussen.

B estyrelse: S ag fø rer, H y pothekfor- e n in g sd ire k lø r T h. P. O p stru p (F m d .), K obm and Georg Jensen (N æ stfo rm an d ), fhv. G a ard eje r C. R. R asm ussen, Sogne­

foged L. F red e rik se n , Sogefogcd II. P.

F red e rik se n , Sognefoged P. S chnack, Sognefoged L. C h ristian sen , M u rer­

m ester II. P. E rik sen og G a ard eje r Ole Olsen.

P ersonale: B ogholder II. P ed ersen .

H e l s i n g e .

NORDSJÆLLANDS BANK. S tiftet 1906.

A k tiekapital 150 000 K r.

D irektion: L. Nielsen, P. Jo h an sen , T. Jacobsen, E. W ulffsen, C. N ielsen, J. Gram og J. N ielsen.

B estyrelsens F o rm an d : F o rp a g te r K.

K risten sen .

SPARE- OG LAANEKASSEN for Kronborg vestre Birk. S tiftet 1. F eb r. 1802.

D irektion: S a g fø rer H. M. N ielsen, fhv. Sognefoged Rasm us Nielsen.

T ilsy n sraad : Fhv. G a ard eje r Jens P e te r P e te rsen (F o rm a n d ), K øbm and C. H. D ohn, K øbm and A nders L.

A ndersen, fhv. G a ard eje r L a u rits Las­

sen, fhv. G a ard eje r L ars O. N ielsen, G a ard eje r L a rs Jensen, G a a rd e je r H ans P e te r A ndersen, G a ard eje r Niels Jens N ielsen.

P ersonale: B ogholderske og P ro k u rist Ingeborg C orneliussen.

H e l s i n g ø r .

HELSINGØR OG OMEGNS BANK. Stiftet 1907. A k tiekapital 1 100 000 Kr.

D irek tio n : K. B ertra m scn og A.

Møller.

B estyrelsens F o rm an d : D ire k to r F.

H ansen.

H e r n i n g .

FOLKEBANKEN FOR HERNING OG OMEGN. Stiftet G. Jan. 192G. A k tiekapi­

tal 200 000 K r.

D irek tio n : C arl Nielsen.

B estyrelse: F o lketingsm and H enrik V ejen (F o rm a n d ), F a b rik a n t P. M or­

tensen (N æ stfo rm an d ), G a ard eje r Jes­

pe r M. K jæ rsig, Sognefoged T b. Bæk- g a ard . M u re rm e ste r L. M. O ttesen.

P erso n ale: B ogholderske Nelly Pe­

dersen.

HERNING HANDELS- OG LANDBRUGS­

BANK. S tiftet 24. Juli 1903. A k tiekapi­

tal 1 Mill. Kr.

D irektion: (ih r. Yde og Th. Jacobsen.

B estyrelse: F a b rik a n t F. C. Lund (F o rm a n d ) og K øbm and N. K. Hansen (N æ stform and).

P ersonale: B ogholder II. Thom sen, K asserer H. Axelscn og F uldm æ gtig S.

Olesen.

F ilialer: B r a n d c (B e sty rer K. Jen ­ sen) og G i v e (B e sty rer Lind T hom ­ sen).

HERNING HEDE- & DISCONTOBANK.

S tiftet 12. M arts 1872. A k tiek ap ital 1 Mill. Kr.

D irektion: P. J. Poulsen, S ag fø rer O. R. D ejg aard og I. K. L arsen .

B estyrelse: By- og H erred sfo g ed C h ri­

stia n S icrsled , K o m m itteret C. D algas.

K øbm and J. G jcding Thisted,, D ire k tø r A. M adsen, K red itfo rcn in g srcp ræ sen - lan t, Sognefoged P . F ejersk o v , B org­

m e ster H. K am pm ann, K øbm and Mi­

chael K jæ r, A m tsraad sm cd lem , G aard ­ e je r N. S jø rv ad og A fdelingsleder i Det dan sk e H edeselskab J. W estc rg a a rd .

P erso n ale: B ogholder F red e rik k e N ielsen, K a sserer H. Falk B ørgcsen og F uldm æ gtig E jn a r Jensen.

HAMMERUM HERREDS SPARE- &

LAANEKASSE. S tiftet 1. Juli 1868.

D irek tio n : C h ristia n K jæ r og C. S.

H ansen.

B estyrelse: D ire k tø r C. K jæ r, D irek ­ tø r (',. S. H ansen. G a a rd e je r H ans

2

(17)

H erning 18

O v c rg a ard , F a b rik a n t T. T ru elsen , R en­

tie r .1. C hr. N ø rg a a rd , K øbm and S.

K jæ rg a ard , K re d itfo ren in g sd ir., G aard- e je r J. C lausager, K øbm and V ilh. Dal- g a a rd , G a ard eje r J. O kkels B irk.

P erso n ale: B o gholderske M ariane Nielsen.

KREDITFORENINGEN aï Grundejere paa Landet i Jylland.

R ep ræ se n ta n tsk a b e ts F o rm an d : fhv.

M inister I. C. C h risten sen .

B estyrelse: G. L arsen (F o rm a n d ), T ø m m erh an d le r J. Jessen, H erre d s- fuldm æ gtig II. Som m er.

P erso n ale: B ogholder C. N ø rre g a a rd .

H i l l e r ø d .

HILLERØD OG OMEGNS BANK. Stiftet 29. A pril 1898. A k tiekapital 1 Mill.

K r.

D irek tio n : J. C hr. P etersen (ad m .), Viggo C. L ew insky og P. M engel T hom sen.

B estyrelse : T eg lv æ rk sejer II. Clausen (F o rm a n d ) og A m tsfuldm æ gtig, cand.

ju r. C. A ndersen (N æ stfo rm an d ).

P erso n ale: B o gholder H. K nudsen og K asserersk e E. Poulsen.

F iliale r: G r æ s t e d . (B estyrelse: Sag­

fø re r II. N eertoft, G a ard eje r R asm us N ielsen, G arv e rm e ste r A. Bock), og F r e d e n s b o r g. (B estyrelse: K øb­

m an d Alb. Jensen, S ag fø rer C hr. Linde.

S k ræ d d c rm . N. P. H ansen).

HILLERØD LANDBOBANK. S tiftet 22.

Okt. 1917. A k tiek ap ital 400 000 Kr.

D irek tio n : V. S tig aa rd (adm .).

R ep ræ sen tan tsk ab : Fhv. P r o p rie tæ r P. N ielsen (F o rm a n d ), V æ rk tø jsh an d ler Jen s P e d e rsen (N æ stfo rm an d ), M ejeri­

e je r K jæ r A ndersen, fhv. G a ard eje r M elchior C h risten sen , M an u fak tu rh an d ­ le r A. F re d e rik se n , R en tier T h . F rø sig , P r o p rie tæ r T h . Jen sen , G ro sserer V al­

d e m a r Jensen, fhv. G a ard eje r L. P.

N ielsen, G ro sserer H. J. B arslu n d , G a ard eje r H. J. O lsen, G uldsm ed E iler R asm ussen.

P erso n ale: B ogholder N. E. N ilsson.

F ilialer: L i 11 e r ø d og S l a n g e - r U p.

FREDERIKSBORG AMTS SPARE- OG LAANEKASSE. Stiftet 18. Jan. 1842.

D irektion: J. P. B jellek jæ r (ad m .) og A. Steglich.

T ilsy n sra a d els F o rm an d : S tifta m t­

m an d , K a m m e rh e rre R. H o w ard Grøn.

P erso n ale: B ogholder Paul R ings­

holm .

H j ø r r i n g .

HJØRRING DISKONTOBANK. S tiftet 1855.

A k tiek ap ital 2 Mill. K r.

D irek tio n : T. C. C hristen sen . A. E ier- sted t, O. B ran d t.

B estyrelsens F o rm an d : fhv. M inister C. M. R ottboll.

VENDSYSSEL BANK. S tiftet 1904. A ktie­

k ap ital 1 Mill. K r.

D irek tio n : F. B loch-Jø rg en sen , B.

S p rin g b o rg , M. C. H ø y ru p N ielsen.

B estyrelsens F o rm an d : K red ilfo r- e n in g sd ire k tø r S. P . C. Thom sen.

H o b r o .

BANKEN FOR HOBRO OG OMEGN. Stif­

tet 1892. A ktiek ap ital 2 Mill. Kr.

D irek tio n : C h ristia n Jensen og Viggo L und.

B estyrelsens F o rm an d : L an d stin g s­

m and, S ta tsre v iso r I. C. D ocker.

P erso n ale: B ogholder og P ro k u ris t B. N o ru p , K asserersk e Ida B røgger.

H o l b æ k .

BANKEN FOR HOLBÆK OG OMEGN.

Stiftet 1907. A k tiek ap ital 1 Mill. Kr.

D irek tio n : Sagf. C. R. P. C. B ier­

bum og D ire k tø r C. H ansen.

B estyrelsens F o rm an d : K obm and Em il Jensen.

HOLBÆK AMTS SPAREKASSE (H jem ­ sted: Jy d eru p . H o v ed k o n to r: H olbæ k).

S tiftet 23. Dec. 1825.

(18)

19 H o rsen s

D irektion: O v e rre tssa g fø re r C arl Em il U lrich.

B estyrelse: E la ts ra a d , G odsejer D.

Ilv id t, K a m m e rh e rre , G odsejer Greven- kop-C astenschiold, K a m m e rh e rre , Greve B ro chenhuus-S chach, P ro fe sso r, D r.

med. J. Schou,. D om m erfuldm æ gtig, cand. ju r. F ab ritiu s-T en g n ag el, F o rp a g ­ te r P. K. H olm , G odsejer P r a h l, Gods­

e je r K nip seh ild t, F o rp a g te r II. H vidt, Am tm and Saxild, G odsejer P. D ahl, G o dsforvalter C. Moller.

P erso n ale: B ogholder P e te r N icolaj Holst.

F iliale r: K a l u n d b o r g , N y k ø ­ b i n g S. og J y d e r u p .

H o l s t e b r o .

HOLSTEBRO BANK. Stiftet 17. Nov. 1871.

A ktiekapital 600 000 K r.

D irektion: J. A. H oum øller og Sag­

fø re r P. B aa d sg aa rd B ru u n .

B estyrelse: T ø m m erh an d le r C. Ben­

dix (F o rm a n d ), K øbm and J. Schou (N æ stfo rm an d ), K øbm and M. C. Ole­

sen, D yrlæ ge N ø rk lit Jen sen (M edlem ­ m er af K o n tro lk o m iléen ), Sognefoged Soren Jensen, fhv. Sognefoged Eskild P. Jensen, G a ard eje r J. T o lsg aard , Sognefoged P. P ed ersen , G a ard eje r P.

Sonderby, E k sp o rtø r I. L u n d g a a rd og Sognefoged A. F onager.

P ersonale: P r o k u ris te rn e , K asserer P.

M. Jepsen og B ogholder N. T h. Niel­

sen.

F ilialer: H olstebro B ank, U l f b o r g Afdeling (B estyrelse: fhv. A m tsraads- m edlem II. Th. Lillelund, K øbm and II.

J. A astrup, K øbm and Sim on C h risten ­ sen, B en tier Jacob Skytte).

H olstebro B anks A gentur fo r V e m b (B estyrelse: K øbm and A. C. M ortensen, B enlier A. Sm ed, Kobm and B. M ikkel­

sen).

HOLSTEBRO LANDMANDSBANK. Stiftet 1887. A ktiek ap ital 500 000 K r.

D irek tio n : D ir. S. L. P. M øller, T.

N ielsen, N. J. M elgaard, P. L u n d g a a rd , M. W ille.

B estyrelsens F o rm an d : P r o p rie tæ r A.

J. W illem oes.

H o l s t e d .

HOLSTED BANK. Stiftet 1-1. Maj 1918.

A k tiek ap ital 130 000 K r.

D irektion: Johs. H ansen.

B estyrelse: P r o p rie tæ r Jø rg en L a r­

sen, K obm and J. M. M ikkelsen, M anu­

fa k tu rh a n d le r Em . M adsen.

P ersonale: B en tier P. N issen P e d e r­

sen.

F illial ved H o l s t e d Station.

H o l t e .

HOLTE BANK. S tiftet 1907. A k tiek ap ital 500 000 K r.

D irektion: C hr. A arup.

B estyrelse: M urerm . Bendix P etersen (F o rm a n d ), Læge Otto M øller (N æ st­

fo rm an d ), K øbm and F r. R asm ussen, K øbm and II. I. Jø rg en sen , F o rp a g te r I. C. Koils.

P erso n ale: K asserer I. A. Bille og B ogholder A. C h ristian sen .

Filial: V e d b æ k B ank (B e sty rer N.

P etersen ).

H o r s e n s .

HORSENS BANK. Stiftet 4. F eb r. 1896.

A ktiek ap ital 2 Mill. K r.

D irek tio n : N. C. N ielsen.

B estyrelse: Kobm and K. T h aan in g P e te rsen (F o rm a n d ), fhv. S lagtehus­

in sp ek tø r, O verdyrlæ ge F r . P ed ersen (N æ stfo rm an d ), F a b rik a n t N. P. Bech, K obm and T h. C ortsen, K øbm and J.

H auge, G a ard eje r og S tatsh in g stesk u e- K om m issæ r Jacob Jensen, K øbm and J.

Julsen, K øbm and Joh. K irkem ann K an celliraad A. L erch e, D ire k tø r, Kon­

sul L. L und, D ire k tø r H ede N ielsen, B lik k en slag erm ester P. B. N issen, P r o ­ p rie tæ r A. O v erg aard og R en tier P.

W in th e r.

(19)

H o rsen s 20

P erso n ale: P ro k u ris te r n e , K asserer Max C h risten sen og B ogholder P. Bh.

X. D onner sam t 2. K asserer Em il N ielsen.

F aste F ilialer: T o r r i n g (B esty rer B. Z. llu u so m ) og N o r r e S n e d c (B e sty rer G. R. M adsen), desuden Kon- lo rs te d e r i U 1 d u m, R a s k M ø l l e , Il o v c d g a a r d, L o s n i n g, II e - d e n s l c d.

BOKSENS PRIVATBANK. Stiftet 26. Aug.

1871. A ktiek ap ital 800 000 Kr.

D irek tio n : P e te r A ndersen.

B an k raa d : K øbm and P . H en rik sen (F o rm a n d ). S n e d k e rm e ster Svend An­

d ersen (N æ stfo rm an d ), K øbm and B.

Eefsen, G ro sserer II. G rabow , T øm ­ re rm e s te r Sim on Jensen, K øbm and E m il L arsen , G a ard cjc r, Sognefoged M.

O lesen, P r o p rie tæ r II. Poulsen, M u rer­

m ester C h r. Q vist, K øbm and Jo h an R asm ussen, P r o p rie tæ r H. J. S ørensen, M u re rm e ste r L. T hom sen, P r o p rie tæ r II. Tingleff og A m tsraadsm edlem , P r o ­ p r ie tæ r S. Ø sterg aard -IIan sen og F a ­ b rik a n t T b. M adsen.

P erso n ale: B ogholder P. B. G eiler og K asserersk e A. H ansen.

F ilial: 0 s l b i r k (B a n k b esty re r X.

Y ding) og K o n to rsled : II o r s c n s K v æ g t o r v.

LANDBOSPAREKASSEN I HORSENS. Stif­

tet 1. Ju n i 1863.

B estyrelse: A m tsraad sm ed lem C hr.

R ic h te r (F o rm a n d ), Sognefoged Axel B allisager (N æ stfo rm an d ), P r o p rie tæ r H ans Jensen, P a rtik u lie r Just R asm us­

sen, P r o p rie tæ r S. Mossin, G a ard cjc r H ja lm a r A ndreasen, G a ard eje r Soren Thygesen og K øbm and K. C. L arsen .

P erso n ale: J u slitsra a d . S ag fø rer An­

d ers Bover, B ogholder II. Georgsen og K a sserer Købm and K. C. Larsen.

SPARE- OG LAANEKASSEN FOR HOR­

SENS BY OG OMEGN. Stiftet I. Juni 1817.

D irek tio n : A poteker Adam Ilelm s (F o rm a n d ), Konsul, D ire k tø r H a ra ld

Jo rg en sen og P r o p rie tæ r C hr. Heil- m ann, T am m cstru p .

T ilsy n sra a d : M u rerm ester C hr. J. A.

N ielsen (F o rm a n d ), B ra n d d ire k tø r Carl C h risten sen , K a m m e rh e rre , fhv. S tift­

a m tm an d IL C. Dons (valgt af H an ­ d e lsm in isteren ), Læge K. Fischer-M ol­

ler, P r o p rie tæ r Aage Ilolm , Købm and J. C. G. Ilolm boe, T o h ak sfab rik an t C h risto p h e r P etersen sam l D irektionen.

P erso n ale: F ø rste B ogholder og K on­

to rch ef exam . ju r. L. K am pm ann, K as­

s e re r F rits Olesen, Anden B ogholder E. X. Stuck, Fuldm æ gtig II. C. H ansen.

H u r u p .

THYLANDS BANK. S tiftet 12. Okt. 1925 (fo r al g en o p rette den i 1895 stiftede T h y lan d s Bank, d e r i 1917 v a r over- gaael til Den D anske L an d m an d sb an k ).

A ktiek ap ital 600 000 Kr.

D irek tio n : Albert S. B o rn eru p . B estyrelse: P r o p rie tæ r IL L ützhoft (F o rm a n d ). D om m erfuldm æ gtig, cand.

ju r. C. L. Bach (N æ stfo rm an d ), Køb­

m and M. L au ritsen , P r o p rie tæ r J. Sø­

rensen. F o lketingsm and, P r o p rie tæ r Kr.

Fuülsang.

P erso n ale: B o g holderske: F rk . A.

M adsen, K asserer: E. P etersen . F iliale r: V e s t e r v i g og B e d - s l e d A fdelinger (B e sty rer J. K. An­

d ersen ) og II ø r d u m - K o n t o r.

H v i d b j e r g .

HVIDBJERG BANK. Stiftet 1. Ju n i 1912.

A ktiek ap ital 150 000 Kr.

D irek tio n : K øbm and P. G rav ersen , G a ard eje r Niels G ad eg aard og B ank­

d ire k tø r J. E. Jacobsen.

B estyrelsens F o rm an d : L an d stin g s­

m and J. J. A. N y g aard .

I k a s t .

IKAST HANDELS- OG LANDBRUGSBANK.

S tiftet 1916 (begyndt V irksom hed 21.

F eb r. 1917). A k tiek ap ital 100 000 Kr.

(20)

21 K olding

D irektion: M. II. F e n g e r og P. T h.

S tephensen.

B estyrelse: D yrlæ ge II. T h. B. Ila- gelskjæ r, P a rtik u lie r E rik C h risten sen , F ab rik a n t Jens N ielsen, G a ard eje r Jo h . M oesgaard, F a b rik a n t Iv er C h risten sen , (ia a rd e je r Niels S o n d e rg a a rd , F a b rik a n t Hans Jensen, G a ard eje r L. J. L a u rid ­ sen, K øbm and N. H en rik sen . B ording.

K onlorsted: B o r d i n g S t.

J e l s .

BANKEN FOR JELS OG OMEGN. Stiftet 1921). A k tiek ap ital 200 000 K r.

D irektion: Jo h an n es B u n d g aard (adm .) B estyrelsens F o rm an d : G a ard eje r Iver B avn.

K e r t e m i n d e .

BANKEN FOR KERTEMINDE OG OM­

EGN. Stiftet 1922. A k tiek ap ital 250 000 Kr.

D irektion: D ir. K. G lam ann.

Best. F o rm an d : D ire k to r B. V. H an­

sen.

K j e l l e r u p .

KJELLERUP BANK. S tiftet 4. A pril 1806.

A k tiek ap ital 432 000 K r.

D irektion: P. Jensen og F r. P etersen . B estyrelse: B o g h an d ler David C h ri­

stensen, K obm and C. Bus, G a ard eje r R udolf B ra u n e r, G a ard eje r B asm us Jensen, P a rtik u lie r M ichael M ikkelsen, G a ard eje r M. E rik sen , P a rtik u lie r Kr.

B ohr, G a ard eje r K r. M unch, G a ard eje r Vakl. P e te rsen , G a ard eje r K r. Jensen, G a ard eje r Jen s Nielsen, G a ard eje r N.

R. M oller, G a ard eje r S. D anielsen og Sognefoged F r. B ertelsen.

P ersonale: B ogholder H a ra ld Lyhne A ndersen.

KJELLERUP HANDELS- OG LAND­

BRUGSBANK. Stiftet 14. Sept. 1917.

A ktiek ap ital 200 000 K r.

D irektion: C. P. Jørg en sen (adm .) og G a ard eje r P. Jacobsen.

B estyrelse: G odsejer, Læge V. Schjc- ru p (F o rm a n d ), G a ard eje r L. Ilo b e rg (N æ stfo rm an d ), Isen k ræ m m er Jacob N ielsen.

P erso n ale: K asserer O. P e te rsen . F iliale r : A n s p r. Ansby (S o g n eraad s- fo rm an d S. I). S orensen), B o d - k j æ r s b r o (P a r tik u lie r C hr. Jak o b ­ sen).

K j ø g e .

DISKONTO- OG LAANEBANKEN for Kjøge og Omegn. Stiftet 31. Dec. 1871.

A ktiekapital 200 000 Kr.

D irektion: O. S chm idt (ad m .).

B estyrelse: F hv. D om m er C h r. F e rs­

lev, K obm and V. L arsen , A potheker N. A abling Thom sen og K øbm and C hr.

Jø rg en sen .

P erso n ale: B ogholder D. A ndersen, K asserer K. S o n d e rg a a rd Nielsen.

KJØGE BANK. S tiftet 1905. A k tiek ap ital 400 000 Kr.

D irek tio n : D ir. Sagf. IL P. J. Sat­

tru p , ,1. C. N. C h risten sen , L. P ed ersen . B estyrelsens F o rm an d : V o g n fab rik an t J. IL P etersen .

ØSTSJÆLLANDS LANDBOBANK. Stiftet 1924. A ktiek ap ital 400 000 K r.

D irektion: D ir. II. L. E. H ansen, B estyrelsens F o rm an d : G a ard eje r J.

P. H ansen.

K o l d i n g .

KOLDING FOLKEBANK. Stiftet 11. Dec.

1873. A ktiek ap ital 2 000 000 K r.

D irek tio n : S. Nielsen og A. B rink.

B estyrelse: A m tsraadsm cdlem , P ro ­ p rie tæ r Jø rg en N ielsen (F o rm a n d ), Kgl.

V ejer og M aaler P. D au g aa rd , M u rer­

m ester A. A ndersen, G a ard eje r II.

Clausen, G a ard eje r H ans M. Fons, G a ard eje r K. K onradsen, A m lsraads-

(21)

K olding 22

m edlem , G dr. J. K rag, G a ard eje r I.

K yed, G a ard eje r J. N. L eg a rd t, F olke­

tin g sm an d , P r o p r. Olav Olsen, Køb­

m and P. B uch P e te rsen og Amls- S k y ld raa d sfo rm a n d , G dr. J. Poulsen.

P erso n ale: B ogholder N. V. R. Ilolm , K asserer K. E rik sen og Fuldm æ gtigene S. R o tk jæ r og C hr. Thye.

KOLDING LAANE- OG DISKONTOKAS&E.

S tiftet 9. Jan. 1857. A ktiek ap ital 2 Mill. Kr.

D irek tio n : B a n k d ire k tø r V. T a rp . B estyrelse: K onsul C hr. Eff, Køb­

m and S. Jensen, P r o p rie tæ r II. L.

d ’A ueham p og B o g try k k e r F r. Lum bye.

P erso n ale: P r o k u ris te r n e K ontorchef A. N ielsen, B ogholder C hr. C h risten sen og K asserer C hr. S chm idt.

F ilialer: V a m d r u p (B e sty rer O.

N ielsen) og L u n d e r s k o v (B e sty rer C.. B ru h n ).

SPARE- OG LAANEKASSEN ïor Kolding By og Omegn. Stiftet 25. O kt. 1856.

D irek tio n : P. F astin g (adm .).

B estyrelse: F a b rik a n t A. C.. Sørensen (F o rm a n d ), F a b rik a n t I. C. Jo h an sen (N æ stfo rm an d ), K rim in ald o m m er W ill.

E. Nielsen (valgt af M inisteriet), P r o ­ p rie tæ r J. Vyff, P r o p rie tæ r C. S an d ­ ag er, G ro sserer O scar C hristen sen , Fol­

ketin g sm an d , G a ard eje r Viggo H ansen.

P erso n ale: K asserer, S ag fø rer R.

K jobm and.

K o l i n d .

BANKEN FOR KOLIND OG OMEGN.

Stiftet 9. M arts 1918. A k tiekapital 150 000 Kr.

D irek tio n : S ag fø rer F r. Viale (ad m .), B o g h an d ler E. A ndersen og G a ard eje r Th. P. T hom assen.

R ep ræ sen tan tsk ab ets F o rm an d : G a ard ­ e je r P. K ristensen.

P erso n ale: B o gholder J. A. Nielsen, K a sserer J. P. R. Greve.

F ilial : R y o m g a a r d.

K o r s ø r ,

KORSØR HAANDVÆRKER-, HANDELS- &

LANDBOBANK. Stiftet 30. Juni 1917.

A ktiek ap ital 100 000 Kr.

D irek tio n : Gustav Jo hansen.

B estyrelse: P o stm ester C hr. H ansen, K øbm and M. Aaby, In g en iø r .1. K. Bas- m usen, D riftsb e sty re r II. C. H ansen og F isk e r Jacob Jensen.

P erso n ale: K asserer C. F. H ansen.

F ilial: B o c s 1 u n d e B a n k (Be­

s ty re r L. K nudsen).

K ø b e n h a v n .

AMAGERBANKEN. S tiftet 11. Jan. 1903.

A k tiek ap ital 1 Mill. K r.

D irek tio n : E. B. P e te rsen og G.

M arckm an H ansen.

B an k raa d : K a n celliraad , S ag fø rer II.

A. B usch (F o rm a n d ), O v e rre tssa g fø re r H. C. W an d ru p (N æ stfo rm an d ), G rosse­

r e r H errn. E b erl, F a b rik a n t N. J.

T a a rn b y , T ø m re rm e ste r P. Engel, F a ­ b rik a n t C. F lensburg, F a b rik a n t W.

W ied er, G a ard eje r P. P etersen , In sp ek ­ tø r A. Johnsen og P a rtik u lie r H. C.

O hlsen.

P erso n ale: B ogholder Iver T hom sen og K asserer H. R asm ussen.

F iliale r: S u n d b y A f d e 1 i n g (Be­

s ty re r P. E. L assen), I s l a n d s B r y g g e A f d. (A. M adsen), D r a g - ø r A f d e l i n g (V. F ogh), K a s t r u p A f d e l i n g (S. V æ ring).

ARBEJDERNES LANDSBANK. Spare- og Laanebank. Stiftet 27. A pril 1919. Ak­

tiek a p ita l 2 992 000 Kr.

D irek tio n : F r. K ier.

B estyrelse: F o rm an d for B o rg e rre ­ p ræ sen tatio n en , D ire k tø r E. Svendsen (F o rm a n d ), H o v e d k asse re r A. Jo h an sen , D riftsb e sty re r K. A. Lynge, F o r re t­

nin g sfø re r V. S. P e te rsen og K om m u­

nalre v iso r O. C hr. S ørensen.

P erso n ale: K ontorchef I. A. J ø rg e n ­ sen., K asserer II. H am m ersh ø j, S e k re ­ tæ r, cand. ju r. T h. Ibsen, Fuldm æ gtig

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere.. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt

Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Slægtsforskernes

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Slægtsforskernes

Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Støt Slægtsforskernes Bibliotek –

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen

Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Slægtsforskernes

Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Støt Slægtsforskernes Bibliotek –